Konstitutionsutskottets betänkande

2014/15:KU11

 

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

 

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet redogörelse 2014/15:JO1 Justitieom­bud­­s­männens ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 2013–30 juni 2014.

Med utnyttjande av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att låta utreda frågan om möjliga åtgärder för att, med bibehållen respekt för offent­lighetsprincipen, möta de utmaningar som kan uppstå vid mycket frek­venta och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Redogörelsen

Vissa frågor om utrednings- och lagstiftningsbehov som har uppmärksammats av ombudsmännen

Utskottets tidigare behandling

Aktuella utredningsarbeten

Justitieutskottets yttrande

Utskottets ställningstagande

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

Bilaga 2
Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU3y


 

 

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om behovet av utredning i fråga om mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

2.

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Riksdagen lägger redogörelse 2014/15:JO1 till handlingarna.

Stockholm den 19 februari 2015

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Millard (SD), Maria Abrahamsson (M), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (M), Emanuel Öz (S), Fredrik Eriksson (SD), Mathias Sundin (FP), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD) och Emilia Töyrä (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Riksdagens ombudsmän har i enlighet med 11 § lagen (1986:765) med instruk­tion för Riksdagens ombudsmän överlämnat sin ämbetsberättelse (redog. 2014/15:JO1) för tiden den 1 juli 2013–30 juni 2014.

Justitieombudsmännen lämnade den 20 november 2014 muntligen upp­gifter om sin verksamhet vid ett öppet sammanträde med utskottet. I samband med utskottets beredning av ämbetsberättelsen har utskottets kansli vidare besökt ombudsmannaexpeditionen och där gått igenom ämbetets äldsta ännu inte avgjorda ärenden. Utskottets kansli har då tagit del av diarier, protokoll och andra handlingar.

Efter att utskottet övervägt de frågor som justitieombudsmännen lyft som angelägna att utreda vidare, beslutade utskottet den 11 december 2014 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig om det eventuella behovet av åtgärder för att komma till rätta med långa häktningstider. Justitieutskottet lämnade den 3 februari 2015 ett sådant yttrande. Yttrandet finns i bilaga 2.

 

 

 

Utskottets överväganden

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den ska låta utreda frågan om möjliga åtgärder för att, med bibehållen respekt för offentlighetsprincipen, möta de utmaningar som kan uppstå vid mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar. Riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.

Redogörelsen

Ämbetsberättelsen, som omfattar verksamhetsåret 2013/14, inleds med en skrivelse till riksdagen med uppgifter om myndigheten Riksdagens ombuds­mäns (JO) organisation och verksamhet. Av skrivelsen framgår bl.a. att JO Lilian Wiklund omvaldes den 29 april 2014 att vara justitieombudsman från den 1 januari 2015 till dess att ett nytt val genomförts under 2019. Riksdagen omvalde också dels den 6 november 2013 Hans Ragnemalm att vara ställföre­trädande justitieombudsman för en tid om två år från den 15 november 2013, dels den 29 april 2014 Cecilia Nordenfelt att vara ställföreträdande justitie­ombudsman från den 1 juni 2014 t.o.m. den 1 juni 2016. Vidare redovisas att de ställföreträdande justitieombudsmännen i viss omfattning har tjänstgjort med handläggning och avgörande av tillsynsärenden.

Av skrivelsen framgår att myndighetens arbetsordning inte har ändrats under verksamhetsåret.

Som särskilda händelser med koppling till verksamheten anges bl.a. att det arbete som tidigare har påbörjats med att utveckla och tydliggöra JO:s organi­sation har fortsatt. Arbetet har hittills lett fram till att ett flertal policy­dokument har antagits och att handböcker för de administrativa arbets­uppgif­terna har tagits fram. Dessutom har myndigheten inlett ett arbete med att ta fram ett eget intra­nät, eftersom den inte längre har tillgång till riksdagens intranät.

Av de statistiska uppgifterna framgår att 7 312 ärenden nyregistrerades under perioden, vilket innebär en ökning med 215 ärenden (knappt 3 procent) i förhållande till verksamhetsåret 2012/13. Av de nya ärendena utgjorde 7 110 klagomålsärenden, vilket innebär en ökning med drygt 3 procent. Antalet nya inspektions- eller andra initiativärenden minskade från 93 till 81, varav den s.k. NPM-enheten svarade för 31 inspektioner. I JO:s sedvanliga verksamhet var antalet inspektioner 19, vilket innebar en minskning med 6 jämfört med före­gående verksamhetsår. Av det totala antalet ärenden föranleddes 121 av remisser som huvud­sak­ligen kom från Regeringskansliet. Det innebär en minsk­ning med 11. I skrivelsen konstateras att prövningen av klagomåls­ären­den tar huvuddelen av handläggningsresurserna i anspråk och att antalet inspektioner och övriga granskningar på JO:s eget initiativ har minskat och alltjämt ligger på en lägre nivå än vad JO anser önskvärt.

Antalet avgjorda ärenden uppgick till 7 437, vilket innebär en ökning med 369 (närmare 5 procent) från föregående år. De icke avgjorda ärendena i balans var vid verksamhetsårets slut 886. Det innebär att balansen under året minska­de med 125 ärenden (drygt 12 procent).

Därefter redovisar justitieombudsmännen sina övergripande iakttagelser inom respektive ansvarsområde.

JO Lars Lindström inleder med att konstatera att till ansvarsområde 1 hör bl.a. domstolarna, Kronofogdemyndigheten, plan- och byggnadsväsendet och Skatteverket. Med hänvisning till två ärenden som redovisades i förra årets ämbets­berättelse och som gällde de allmänna domstolarnas skyldighet att motivera sina avgöranden redovisar han sedan ett initiativärende som rör mot­svarande fråga i förvaltningsrätter. Vid en inspektion i en förvaltningsrätt kunde han konstatera att motiveringarna i fem domar i mål om psykiatrisk tvångs­vård dels var näst intill ordagrant likadana i samtliga domar, dels sakna­de anknytning till de omständigheter som varit aktuella i målen. Motive­rin­gar­na utgjorde i stället endast redovisningar av den aktuella lagstiftningen. Lars Lindström ansåg i sitt beslut att det är naturligt att domstolarna försöker rationalisera arbetsmetoderna, särskilt när det gäller stora målgrupper, men att rationaliseringarna inte får drivas så långt att lagens krav på motivering inte upprätthålls. De domare som var ansvariga för de granskade avgörandena kritiserades.

Några redovisade beslut gäller regeringsformens krav på saklighet och opartisk­het (1 kap. 9 §). I ett av dessa fall hade lagmannen vid en tingsrätt hjälpt en av parterna att skriva en inlaga till hovrätten sedan ett av tingsrättens beslut hade överklagats. Detta gick enligt Lars Lindströms beslut långt utöver vad som kan anses rymmas inom grundlagens krav på saklighet och opartisk­het och lagmannen fick allvarlig kritik.

Ytterligare några iakttagelser gäller dålig attityd till personer som har med domstolar eller myndigheter att göra. Ett sådant exempel gällde ett ärende där en part i ett familjemål var tvungen att byta ombud kort tid före domstols­förhandlingen eftersom hennes ursprungliga ombud var upptagen den dagen förhandlingen skulle hållas och domstolen avslog hennes begäran om en ny förhand­lings­dag. Domaren i fråga fick kritik för att inte tillräckligt ha beaktat partens intresse av att få företrädas av ett ombud som hon själv hade valt. Ett annat exempel på ett ärende om dåligt uppförande är det om en nämndeman som använde sin mobiltelefon under en pågående huvudförhandling i en tings­rätt. Uppmärksamheten bör i stället enligt Lars Lindström vara riktad mot för­hand­­lingen. Den som är inblandad i en rättegång kan dessutom bli illa berörd om en domare använder sin mobiltelefon under förhandlingen.

ChefsJO Elisabet Fura har tillsyn över ansvarsområde 2, som omfattar bl.a. kriminalvården, socialförsäkringen och försvaret. Även hon lyfter fram några ärenden som tar sikte på bristfälliga beslutsmotiveringar, både inom kriminal­vården och på socialförsäkringsområdet. Ett initiativärende gällde Kriminal­vårdens handläggning av ärenden om placeringen på säkerhets­avdelning. I sitt beslut uttalade Elisabet Fura att myndigheten måste sträva efter att i möjligaste mån på ett klart och tydligt sätt redovisa varifrån olika uppgifter i besluten har hämtats och vilken betydelse uppgifterna har för myndig­hetens bedömning. Detta är enligt hennes mening nödvändigt för att skapa ett mer transparent system som är begripligt för den intagne. Att förstå vilka skäl som legat till grund för beslutet är vidare nödvändigt för att den intagne ska kunna genomföra det förändringsarbete som i de flesta fall krävs för att han eller hon ska kunna påverka placeringen.

Två ärenden gällde Försäkringskassans bristfälliga beslutsmotiveringar. I det ena hade myndigheten inte redovisat vilka synpunkter och uppgifter som hade beaktats i ett ärende eller hur myndigheten hade resonerat om dessa. I det andra hade Försäkringskassan i flera beslut om sjukpenning helt underlåtit att redovisa de synpunkter och handlingar som den försäkrade hade lämnat in till kassan. Myndigheten hade också blandat ihop uppgifter som allmänt beskrev ärendet med sådant som utgjorde omständigheter som var avgörande för ären­dets utgång. Motiveringar med sådana brister fyller enligt Elisabet Fura inte sitt syfte och kan därför inte anses tillfredsställande.

Vidare redovisas bl.a. ett ärende på socialförsäkringsområdet som gällde anvis­ningar till den personal inom Pensionsmyndigheten som handlade ären­den om vissa återkrav. Myndighetsinterna anvisningar som exempelvis förtyd­li­gar rättstillämpningen är enligt Elisabet Fura i och för sig positiva men de får inte utformas så att de strider mot en författning, ett förarbetsuttalande eller centralt utformade allmänna råd. Anvisningarna i detta fall innehöll dessutom moment som myndigheten redan hade insett skulle leda till oriktiga beslut. I sitt beslut var Elisabet Fura mycket kritisk till utform­ningen av anvisningarna.

JO Lilian Wiklund har tillsyn över ansvarsområde 3, som omfattar i huvud­sak hälso- och sjukvården, utbildningsväsendet och socialtjänsten. Hon konsta­terar att antalet klagomål inom socialtjänstområdet har ökat och att detta tillsynsområde är ett av JO:s största. Klagomålen är ofta omfattande, gäller många olika frågor och spänner över både lång tid och flera enheter inom socialförvaltningen. Många av klagomålen lämpar sig inte för JO:s granskning och leder inte till någon åtgärd. Detta upprör många klagande, som anser sig illa behandlade även av JO. Det är enligt Lilian Wiklund beklagligt men också oundvikligt och är någonting som handläggare och byråchefer lägger mycket tid på att hantera.

Ett ärende som redovisas här gällde ett hembesök av socialtjänsten med det uttalade syftet att ”utreda misstänkt bidragsbedrägeri”. Enligt Lilian Wiklund ska socialnämnden inte genomföra sådana besök eftersom det innebär ett åsido­­sättande av bestämmelserna i rättegångsbalken om husrannsakan och av andra regler som ska skapa garantier för en rättssäker utredning. Ärendet väckte frågor som hon ansåg borde övervägas i ett större sammanhang, såsom förhållandet mellan socialnämndens utredningsåtgärder och artikel 6 i Europa­konventionen som handlar om rätten till en rättvis rättegång.

När det gäller klagomål på hälso- och sjukvårdens område lyfts ett ärende fram som rörde behandlingen av en patient som tvångsvårdades på en rättspsy­kiat­risk klinik. Patienten försågs bl.a. med handfängsel trots att det inte fanns lagstöd för en sådan åtgärd. Kliniken fick allvarlig kritik för att ha agerat i strid med patientens grundlagsfästa skydd mot påtvingat kroppsligt angrepp. Den ansvariga läkaren fick också allvarlig kritik för att underlåtit att undersöka patienten inför varje beslut om en förlängning av bältesläggning. Det berörda landstinget upp­visade vidare enligt Lilian Wiklund i sina remissvar till JO otillräckliga kunskaper om reglerna på området.

En rättspsykiatrisk klinik fick också allvarlig kritik för en mycket bristfällig handläggning av en patients begäran att få ta del av sina journalanteckningar. Ett annat ärende som gällde hanteringen av allmänna handlingar avsåg social­tjänsten och en bandinspelning som hade gjorts som ett led i en vårdnads­utred­ning. Socialnämnden kritiserades för att ha förstört bandinspelningen innan utredningen hade slutförts, vilket innebar en felaktig tillämpning av bestäm­melserna om bevarande av allmänna handlingar.

Slutligen redovisar JO Cecilia Renfors sina iakttagelser inom ansvars­om­råde 4, vilket omfattar polis-, åklagar- och tullärenden, utlännings- och arbets­marknadsärenden samt vissa frågor som rör Regeringskansliet och kommunal verk­samhet.

En uppmärksammad fråga under hösten 2013 var uppgifter om att Polis­myndig­­heten i Skåne hade register över romer. Granskningar av olika fråge­ställ­ningar med koppling till dessa register har genomförts av Säkerhets- och integritets­skyddsnämnden, Justitiekanslern, Diskrimineringsombuds­man­nen och åklagare vid Riksenheten för polismål. Cecilia Renfors har utöver detta inlett en granskning om ansvaret för uppgiftssamlingarna.

Cecilia Renfors nämner att hon under våren genomfört en inspektion vid Utrikes­departementet med anledning av tidigare kritik och ett antal anmäl­ningar om mycket långa handläggningstider i ärenden om handlingsut­läm­nande. I samband härmed framhåller hon att en allt oftare åter­kommande fråga är hur en myndighet ska hantera alltmer frekventa fram­ställningar från en och samma person om att få ta del av omfattande handlingar, samtidigt som den måste bedriva sin ordinarie verksamhet. Saken var även aktuell i ett beslut som JO fattade under sommaren, efter verksamhetsårets utgång.

Cecilia Renfors konstaterar att Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) har varit föremål för en lagstiftnings­remiss. Det är enligt hennes mening av central betydelse att det finns en oberoende, välfungerande, ordinarie tillsyn över polisen. Den ordinarie till­synen bör också utformas med eftertanke och omsorg och bl.a. ges verksamma sanktionsmedel och möjlighet att granska enskilda ärenden.

En annan fråga som rör polis- och åklagarväsendena är hur de som är frihets­berövade behandlas och bemöts. Cecilia Renfors nämner några beslut om rätten till utomhusvistelse i polisarrester och om rätten till information om rättig­heter och om verkställighetens innebörd för intagna i polisarrester. Gransk­­­ningarna har visat att det brister i dessa avseenden på alltför många ställen i landet, varför Rikspolisstyrelsens arbete med föreskrifter i dessa frågor är angeläget.

Ett ärende resulterade i kritik mot en felaktig tillämpning av offentlig­hets­principen. Ett kommunalförbund hade i ett rekryteringsärende anlitat ett kon­sult­företag och i avtalet med företaget slagit fast att kommunal­förbundet inte skulle ha tillgång till intresseanmälningar och andra handlingar i ärendet. Detta ledde till att en begäran att få ta del av sådana handlingar avslogs med moti­veringen att handlingarna inte fanns hos kommunal­förbundet. Enligt Cecilia Renfors mening bör en myndighet inte träffa avtal som har till syfte att kringgå den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar. Rätts­läget är här enligt Cecilia Renfors oklart och hon tror att det finns ett behov av ytterligare klargöranden av vad som gäller och hur myndigheter bör gå till väga när de anlitar rekryteringsföretag.

Cecilia Renfors konstaterar också att skyddet för yttrandefriheten i och för sig inte hindrar det allmänna från att reglera i vilken utsträckning olika typer av budskap får spridas på en annonsplats. Sådana regler måste dock med beak­tande av kravet på saklighet och opartiskhet i 1 kap. 9 § regeringsformen vara generella och får inte diskriminera olika budskap på grund av deras innehåll. Stockholms stads beslut att inte tillåta annonsering om ett gatukonst­evene­mang med hänvisning till stadens klotterpolicy framstod enligt Cecilia Renfors som godtyckligt.

Skrivelsen avslutas med en kortare redogörelse för den s.k. NPM-enheten, dvs. den enhet inom JO som fullgör de uppgifter som ankommer på ett natio­nellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet av den 18 december 2002 till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande be­handling eller bestraffning (Opcat). Syftet med protokollet är att upprätta ett system för regelbundna besök på platser där personer hålls frihetsberövade. Det rör sig i första hand om fängelser, häkten, polisarrester, inrättningar för psykiat­risk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, Migrationsverkets förvars­lokaler, särskilda ungdomshem och LVM-hem.

I skrivelsen konstateras att JO nu har varit verksam som nationellt besöks­organ i tre år och att arbetet under dessa år har inriktats på att bygga upp en inspektionsverksamhet som uppfyller kraven i Opcat. Hittills har 96 Opcat-inspektioner genomförts, och ombudsmännen har beslutat att inleda 16 initia­tiv­­ärenden. De enskilda inspektionsobjekten har bestämts bl.a. utifrån prin­cipen att Opcatverksamheten bör avse andra platser än sådana som JO nyligen inspekterat i den traditionella verksamheten. Vidare har platser priori­terats där frihetsberövade personer ofta har begränsad kontakt med omvärlden och om­sättningen av frihetsberövade är hög, exempelvis polisarrester och häkten.

Verksamheten inom NPM-enheten kommer enligt skrivelsen i fortsätt­nin­gen att utvecklas med inriktning på frågor om uppföljning m.m. i syfte att stärka respekten för de frihetsberövades mänskliga rättigheter.

Vissa frågor om utrednings- och lagstiftningsbehov som har uppmärk­sammats av ombudsmännen

I samband med justitieombudsmännens överlämnande av ämbetsberättelsen uppmärksammade ombudsmännen några områden som enligt deras mening är i behov av utredning och eventuellt lagstiftningsåtgärder. Några av dessa frågor har också uppmärk­sammats i ämbetsberättelsen. Vad ombudsmännen anfört har noga över­vägts av utskottet. Här lämnas en kort presentation av de områden som särskilt uppmärk­sammats av ombudsmännen.

ChefsJO Elisabet Fura har anfört att långa häktningstider, ofta i kombina­tion med s.k. restriktioner, är ett problem och något som Sverige har kritiserats för av bl.a. FN. Lagstiftaren behöver enligt hennes mening titta på denna fråga och vad som kan göras för att minska problemen.

Med hänvisning till en pågående utredning om hanteringen av klagomål inom hälso- och sjukvården har JO Lilian Wiklund anfört att hon anser att det finns ett behov av förändring på detta område.

JO Cecilia Renfors har lyft problemet med hur myndigheter ska hantera mycket frekventa och omfattande framställningar att ta del av allmänna hand­­lingar. Bakgrunden är hennes iakttagelser i bl.a. ett granskningsärende som gällde en kommun som under ett par års tid fick ta emot ett mycket stort antal framställningar från en och samma person (beslut 2014-07-10, dnr 1802014). Kommunen fattade så småningom ett s.k. principbeslut att inte pröva kommande framställningar från denna person, vilket enligt JO:s beslut stred mot bestämmelserna i tryckfrihets­förordningen och offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Cecilia Renfors anförde bl.a. med hänvisning till detta beslut att frågan om hur myndigheter ska hantera sådana omfattande framställningar kräver en allsidig belysning och analys och att lagstiftaren be­­ver göra en avvägning mellan de olika inblandade intressena.

Cecilia Renfors har också uppmärksammat, med hänvisning till det på­gående arbetet inom Polisorganisationskommittén, behovet av en ordinarie tillsyn över polisen, utöver JO:s extraordinära tillsyn.

Justitieutskottet har yttrat sig över frågan om långa häktningstider. Yttran­det redovisas nedan.

Utskottets tidigare behandling

I samband med behandlingen av Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för verk­samhetsåret 2009/10 (redog. 2010/11:JO1) konstaterade konstitutions­ut­skottet att JO under flera år hade uppmärksammat frånvaron av ordinarie till­syns­­organ inom exempelvis kriminalvårds- och socialförsäkringsområdena som ett problem, och att JO i ämbetsberättelsen hade anfört att det var närmast häpnadsväckande att det fortfarande saknades reguljära tillsynsorgan på flera områden. Utskottet instämde i detta och underströk dessutom att det är mycket olyckligt att frånvaron av reguljära tillsynsorgan innebär att JO, som är avsett att vara ett extraordinärt tillsynsorgan, inte kan fullfölja denna uppgift på det sätt som är meningen (bet. 2010/11:KU16 s. 8).

Hösten 2011 behandlade utskottet budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.omr. 1 Rikets styrelse) och en följdmotion (MP) om att sätta upp och tilldela budgetanslag till en ny nationell tillsynsorganisation. Utskottet konstaterade att JO fortfarande i alltför stor omfattning ägnar sin tillsyn åt sådana ärenden som skulle behandlas bättre i ett annat sammanhang (bet. 2011/12:KU1 s. 32). Frågan om behovet av att lösa vissa tillsynsfrågor var enligt utskottet betydelsefull. Något utrymme för att under det kommande budget­året tilldela medel för en ny form av tillsyn fanns emellertid inte enligt ut­skottet, som avstyrkte bifall till motionsyrkandet i denna del. Utskottet an­förde dock att det avsåg att återkomma till frågan i samband med behandlingen av ämbetsberättelsen.

I samband med behandlingen av Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för verksamhetsåret 2010/11, tre följdmotioner (S, MP respektive M, FP, C och KD) och ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2011 (S), konsta­terade konstitutionsutskottet bl.a. att klagomål som rör Kriminal­vårdens verksamhet utgjorde en stor del av JO:s ärendemängd och att denna verk­samhet har stor betydelse för den enskilde (bet. 2011/12:KU6 s. 12). För att öka förutsätt­ningarna för JO att utöva den extraordinära tillsyn som är avsedd borde man enligt utskottet se över frågan om bristen på ordinarie tillsyn över Kriminalvårdens verksamhet. I denna del konstaterade utskottet dock att rege­ringen hade beslutat om tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén som motsvarade utskottets önskemål. Utskottet ansåg därmed att motions­yrkan­dena i dessa delar var tillgodosedda.

Vidare konstaterade utskottet att även inom migrations- och social­för­säkrings­områdena gjorde bristen på ordinarie tillsynsorgan att en stor del av JO:s resurser ägnades åt sådant som i stället borde hanteras i en annan ordning. Utskottet ansåg därför att det borde utredas hur och i vilken organisatorisk form en ordinarie tillsyn över ärendehandläggningen inom Migrationsverkets och socialförsäkringens verksamhets­områden borde utformas. Utskottet före­slog att riksdagen genom ett tillkännagivande skulle begära att regeringen låter utreda frågan om bristen på reguljär tillsyn inom migrations- och socialför­säkringsområdet. Därmed tillstyrkte utskottet delvis följdmotionerna. Riks­dagen beslutade i enlighet med utskottets förslag (rskr. 2011/12:160–162).

Frågan berördes även i samband med behandlingen av ämbetsberättelsen för verksamhetsåret 2011/12 (bet. 2012/13:KU12 s. 10). Utskottet konstate­rade att frågorna om nya tillsynsorgan var under olika former av utredning eller beredning och förutsatte mot bakgrund av inhämtade uppgifter att det fortsatta arbetet skulle fortskrida utan att riksdagen skulle behöva besluta om ytterligare tillkännagivanden.

Vid beredningen av budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) an­förde utskottet att det alltjämt ansåg att frågan om en lösning av vissa tillsyns­frågor inom såväl kriminalvården som migrations- och social­för­säk­rings­områdena var betydelsefull. Utskottet önskade dock inte föregripa pågående och kommande utredningar (bet. 2013/14:KU1 s. 33).

Utskottet konstaterade vid förra riksmötets beredning av ämbetsberättelsen att ombudsmännen fortfarande hade en sådan arbetsbörda att det saknades till­räckligt utrymme för inspektioner och andra initiativärenden och att detta delvis berodde på den omständigheten att det saknas ordinarie tillsynsorgan på vissa områden. Utskottet tvingades även detta år konstatera att det ännu inte hade skett någon förändring. Särskilt när det gällde social­försäkringsområdet ville utskottet på nytt påtala vikten av att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att den aviserade utredning som ska ligga till grund för en föränd­ring kan påbörja sitt arbete (bet. 2013/14:KU11 s. 11).

Aktuella utredningsarbeten

Polisorganisationskommittén föreslog i betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) att en ny från polisen fristående myndighet ska utöva tillsyn över polisen. Myndigheten bör enligt förslaget främst granska regel­efter­lev­naden i verksamheten och ärenden som kan antas återspegla generella för­hållanden. Detta innebär enligt kommittén att tillsynen i normalfallet inte bör utmynna i uttalanden om enskilda fall. Tillsynen ska avse myndigheterna Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och inte enskilda befattningshavare. Myndigheten ska inte ha några sanktionsmedel för felaktig­heter som upptäcks vid tillsynen, men ska genom uttalanden kunna rikta kritik mot den granskade verksamheten. Den tillsyn som i dag utövas av Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden (SIN) ska enligt förslaget ingå i den nya tillsynsmyndighetens tillsynsområde. Själva nämnden ska dock vara kvar som ett särskilt besluts­organ inom ramen för tillsyns­myndighetens organisation.

Regeringen beslutade i februari 2014, bl.a. med anledning av synpunkter som framförts i remissförfarandet, tilläggsdirektiv till Polisorganisations­kom­mittén (dir. 2014:17). Regeringen har sagt sig dela kommitténs bedömning att tillsynen bör utövas av en fristående myndighet, men anser att frågan om till­syn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet bör övervägas samlat. Vidare bör utgångspunkten enligt regeringen vara att SIN inte ska ingå i den nya tillsyns­myn­dig­heten om det inte finns starka skäl för det. Det förlängda utred­ningsuppdraget ska redovisas senast den 30 april 2015.

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett om det föreligger ett behov av att förändra tillsynen inom migrationsområdet. Statskontorets slutsats i rappor­ten Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet (2014:32) är att det inte finns något behov av att förändra tillsynen över Migrations­ver­kets ärende­hand­läggning. I rapporten föreslås däremot att ett från Migra­tions­­verket fristående organ ska ges i uppdrag att utöva ordinarie tillsyn över verk­sam­heten vid Migrationsverkets förvar. Statskontoret föreslår att tillsynen av kostnadseffektivitetsskäl bör samordnas med annan tillsyns­verk­samhet. Av verk­sam­hetsskäl vore det dessutom enligt Statskontoret lämpligt att samordna tillsynen över förvarsverksamheten med en framtida fristående tillsyn över polisen och, i förekommande fall, Kriminalvården. Statskontoret konstaterar att denna fråga för närvarande är under utredning.

Vidare anser Statskontoret att Migrationsverket saknar en systematisk klago­­målshantering. Den nuvarande funktionen bemötande­ombuds­mannen fungerar enligt Statskontoret inte särskilt väl och bör avvecklas eller ges ett tydligare uppdrag med tillräckliga resurser för att kunna fullgöra detta. Stats­kontoret föreslår att hanteringen av klagomål och synpunkter ska ske decentraliserat i organisationen.

En särskild utredare har fått i uppdrag att analysera behovet av en förstärkt till­syn över socialförsäkringen utöver den tillsyn som utövas i dag. Den närmare innebörden och behovet av en reguljär tillsynsfunktion inom social­för­säkrings­området ska analyseras. Om utredaren i sin analys kommer fram till att ett reguljärt tillsynsorgan över socialförsäkringen bör inrättas, ska utredaren föreslå hur och i vilken organisatorisk form en sådan tillsyn bör ut­formas. Om utredaren kommer fram till att ett externt tillsynsorgan inte behövs utan att den befintliga tillsynen och granskningen kan förstärkas genom den hantering som myndigheterna själva står för, ska utredaren vid behov lämna förslag på hur detta kan ske. Utredaren har i tilläggsdirektiv fått i uppdrag att även överväga hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen kan ges bättre förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2015 (dir. 2013:58, 2014:49 och 2015:8).

En särskild utredare har vidare fått i uppdrag att se över den nuvarande hante­ringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och före­slå hur hanterin­gen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare (dir. 2014:88). Syftet med uppdraget är enligt direktiven att utforma ett system för klagomålshantering som i högre grad kan ge patienter och deras närstående svar på frågor om vad som inträffat och varför, och som gör att patienters syn­punkter i högre grad tas till vara för att utveckla hälso- och sjukvården. Utreda­ren ska bl.a. se över hur ansvarsfördel­ningen mellan de olika instanser som hanterar klagomål mot hälso- och sjukvården kan förtydligas och vid behov föreslå hur en samverkan mellan dessa instanser kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

En arbetsgrupp inom Riksåklagaren överlämnade i januari 2014 rapporten Häktnings­tider och restriktioner. I rapporten föreslås dels åtgärder som Åkla­gar­­­myndigheten själv kan vidta, såsom utbildningsinsatser, ökad kommu­ni­ka­tion med den misstänkte om skälen för restriktioner och fram­tagande av interna styrdokument, dels åtgärder som kräver kontakt med andra aktörer eller som kräver lagändring. Som exempel kan nämnas en minskad isolering av häktade genom en utökad rätt till mänsklig kontakt per dag, bättre rutiner i kontakterna med Statens kriminaltekniska labora­torium för att minska häktes­tiderna, möjlighet till straff­lindring för en tilltalad som erkänner eller på annat sätt medverkar till utred­ningen, och en ökad dokumen­tation genom ljud- och bildupptagning av förhör under förunder­sökningen. Med dessa förslag tror arbets­gruppen att färre personer i framtiden kommer att vara häktade med restrik­tioner och att de restriktioner som beslutas i många fall kommer att vara mindre omfat­tande än i dag. De som ändå måste vara häktade med restriktioner kommer enligt arbetsgruppen att kunna få en förbättrad tillvaro på häktet genom både ökad samvaro med andra häktade och genom att tillåtna kontakter med omvärlden kommer att underlättas. Rapportens förslag bereds för närva­ran­de inom Riksåklagaren.

Enligt uppgifter från riksåklagare Anders Perklev i radioprogrammet Ekot i Sveriges radio den 11 februari 2015 har ett utkast till nya riktlinjer tagits fram som syftar till att om möjligt korta häktningstiderna och begränsa använd­nin­gen av restriktioner. Varje enskild restriktion ska exempel­vis prövas för sig och ställas i relation både till brottets allvar och till hur viktigt det är att brotts­utredningen inte påverkas. Avsikten uppges vara att riktlinjerna ska börja tilläm­pas den 1 april 2015.

Justitieutskottets yttrande

Mot bakgrund av att chefsJO Elisabet Fura under det offentliga överlämnandet av ämbetsberättelsen uppmärksammade problemen med långa häkt­nings­tider och behovet av åtgärder inom detta område, gav konstitutionsutskottet justi­tieutskottet tillfälle att yttra sig över vad hon anfört. Justitieut­skottet anför i sitt yttrande i huvudsak följande.

Det grundläggande samhällsintresset av att kunna bedriva en effektiv brotts­­­utredningsverksamhet motiverar att en häktad person kan meddelas in­skrän­kningar i rätten till kontakter med omvärlden. Det är emellertid av största vikt att restriktioner, liksom andra straffprocessuella tvångsmedel, tillgrips och behålls med största möjliga restriktivitet. Den häktade ska bl.a. inte under­kastas mer omfattande inskränkningar i sin frihet än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med häktningen eller till vad som krävs ur ordnings- och säkerhetssynpunkt.

Justitieutskottet ser allvarligt på frågan om långa häktningstider och restrik­tioner, och det är besvärande att Sverige återkommande får kritik från FN och Europarådet på detta område. Det är därför positivt att det i dag pågår ett omfattande arbete i syfte att korta häktningstiderna och minska användan­det av restriktioner och de negativa följderna av dessa. Som framkommit följer man från Justitiedepartementets sida denna fråga och det arbete som pågår hos Åklagarmyndigheten. Justitieutskottet anser att detta arbete inte bör före­gri­pas. Det finns därför i nuläget inte anledning för riksdagen att ta några initiativ på detta område.

I yttrandet finns en avvikande mening (V) i vilken det anförs att isoleringen av barn är särskilt allvarlig och att regeringen därför snarast bör vidta åtgärder. Vidare bör regeringen enligt reservanten ta fram en lagstiftning om rätt till minst två timmars mänsklig kontakt per dygn i enlighet med Åklagar­myndig­hetens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar inledningsvis att ombudsmännen i skrivelsen till riksdagen bland många andra viktiga synpunkter lyfter frågan om att domstolar och andra myndig­heter måste motivera sina beslut på ett sådant sätt att den som läser avgöran­det förstår vilka omständigheter som har beaktats och varför dom­stolen eller myndigheten har beslutat som den har gjort i just det aktuella ärendet. Vidare lyfts bl.a. vikten av att människor får ett korrekt och till­mötes­gående bemötande i sina kontakter med myndigheter, samt vikten av att myn­dig­heterna har tillräckliga kunskaper om regelverket kring användan­det av tvångsåtgärder, exempelvis vårdinrättningar.

 Konstitutionsutskottet tycker vidare att det är mycket värdefullt att om­buds­­männen utöver redovisningen av sina beslut delger utskottet och riks­dagen sina allmänna iakttagelser och syn­punkter, och att de uppmärk­sammar riksdagen på de behov av åtgärder eller lagstift­ning som de har funnit i sitt arbete med granskningar och inspektioner. Att dessa synpunkter förs fram både i ämbetsberättelsen och i den muntliga redovisningen i samband med överlämnandet är enligt utskottet en utmärkt ordning.

I likhet med ombudsmännen konstaterar utskottet att flera av de uppmärk­sammade frågorna som rör behovet av en utökad ordinarie tillsyn redan är föremål för överväganden. Resul­tatet av dessa utredningar bör inte föregripas varför riksdagen inte nu bör ta några initiativ till åtgärder. Utöver detta vill utskottet anföra följande.

När det gäller långa häktningstider, ofta i kombination med restrik­tioner, ser även konstitutionsutskottet allvarligt på denna fråga. Särskilt allvarligt är isolering av barn och unga. Det är angeläget att åtgärder vidtas för att komma till rätta med dessa problem. Inom Riksåklagaren pågår ett arbete med att finna åtgärder för att förkorta häktningstiderna och minska behovet av restriktioner, och utskottet ser positivt på att Justitiedepartementet följer utveck­lingen av detta arbete. I likhet med justitieutskottet anser konstitutions­utskottet att det i nuläget inte finns någon anledning för riksdagen att ta något initiativ på detta område.

Utskottet har uppmärksammats på att en allt oftare återkommande fråga är hur myndigheter ska hantera alltmer frekventa framställningar från en och samma person om att få ta del av omfattande allmänna handlingar. Genom ett beslut, som visserligen inte formellt omfattas av ämbets­berättelsen eftersom det fattades efter verksamhetsårets utgång men som ändå nämnts både i skrivelsen till riksdagen och under den muntliga presentationen, framgår att det för en myndighet kan inne­bära en mycket svårhanterlig arbets­belastning när mycket frekventa och omfattande fram­ställningar görs om att ta del av allmänna handlingar.

Det kan röra sig om framställningar som snarast är av okynneskaraktär eller rent av görs i syfte att trakassera myndighetens personal. Frågan om missbruk av offentlighetsprincipen är väckt i en motion, som kommer att behandlas av riksdagen senare i vår.

Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar är av central betydelse för opinionsbildning, debatt och granskning och utgör en grundbult i det svenska statsskicket. Myndigheternas skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar är, och bör även fortsättningsvis vara, långt­gåen­de och strängt reglerad.

Samtidigt går det inte att bortse från, vilket det nämnda beslutet från Justi­tie­ombudsmännen är ett exempel på, att mycket frekventa och omfattande fram­ställningar om att få ta del av allmänna handlingar kan påverka arbets­situationen vid en myndighet i en sådan grad att den ordinarie verksamheten i praktiken riskerar att inte kunna genomföras.

JO har i årets ämbetsberättelse och i samband med överlämnandet redovisat sin uppfattning att frågan bör bli föremål för utredning. Utskottet instämmer i denna uppfattning. Med utnyttjande av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riks­dagsordningen föreslår utskottet att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att låta utreda frågan om behovet av och möjligheten att, med bibehållen respekt för offentlighetsprincipen, vidta lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att möta de utmaningar som myndigheter kan ställas inför vid en enskilds mycket frekventa och omfattande framställningar att få ta del av allmänna handlingar.

Med detta föreslår utskottet att riksdagen lägger ämbetsberättelsen till handlingarna.

 

 

 

 

 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Redogörelsen

Redogörelse 2014/15:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU3y