Justitieutskottets betänkande

2014/15:JuU6

 

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar justitieutskottet regeringens proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet ställer sig bakom de förslag som lämnas i propositionen och föreslår att riksdagen avslår följdmotionen.

I propositionen föreslås en ny lag som gör det möjligt för Polismyndigheten att föra ett register med uppgifter om personer med tillträdesförbud (tillträdesförbudsregistret). De uppgifter som ska få registreras och behandlas är bl.a. namn, fotografi, omfattningen av beslut om tillträdesförbud och överträdelser av gällande tillträdesförbud. Dessutom föreslås att det i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottssammanhang införs en bestämmelse som ger en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten rätt att fotografera den som har tillträdesförbud eller skäligen kan antas få det, om syftet är att fotografiet ska tillföras tillträdesförbudsregistret.

Idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter från registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av ett tillträdesförbud. Uppgifterna ska få lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

I betänkandet finns en reservation (V).

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Propositionen

Motionen

Konstitutionsutskottets yttrande

Justitieutskottets ställningstagande

Reservation

Avslag på propositionen, punkt 1 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Konstitutionsutskottets yttrande 2014/15:KU3y

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Avslag på propositionen

Riksdagen avslår motion

2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

Reservation (V)

2.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,

2. lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts­arrangemang,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

4. lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

5. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:254 punkterna 1–5.

Stockholm den 22 januari 2015

På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan (M), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S), Sanne Eriksson (S) och Robert Hannah (FP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang kom till i syfte att förstärka skyddet mot brottslighet och andra ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Ytterligare en åtgärd som har vidtagits för att förbättra förutsättningarna för att idrottsarrangemang ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt var att inrätta en nationell samordnare – och tillika särskild utredare – vars uppdrag var att lämna förslag till hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Utredaren lämnade den 11 april 2012 delbetänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23) och den 21 mars 2013 slutbetänkandet Mera glädje för pengarna (SOU 2013:19). Av delbetänkandet framgår att lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang har haft en positiv effekt för att minska störningarna i samband med idrottsarrangemang. För att lagen emellertid ska vara effektiv föreslog utredaren att idrottsorganisationerna skulle ges möjlighet att föra register över personer med tillträdesförbud. Delbetänkandet innehöll även andra lagförslag, vilket bl.a. har resulterat i promemorian Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44) som överlämnades till regeringen den 11 december 2014. Övriga lagförslag bereds vidare i Regeringskansliet.

I proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang föreslås en ny lag som gör det möjligt för Polismyndigheten att föra ett register med uppgifter om personer med tillträdesförbud (tillträdesförbudsregistret). Utöver Polismyndigheten ska idrottsorganisationer kunna få tillgång till och behandla uppgifter från registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av tillträdesförbud.

Förslaget till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Lagförslaget finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. Förslaget i motionen återges i bilaga 1.

Justitieutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen och följdmotionen. Konstitutionsutskottet lämnade den 9 december 2014 ett sådant yttrande. Yttrandet finns i bilaga 3.

 

 

 

Utskottets övervägandenRegister över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår därmed motionsyrkandet om avslag på propositionen. Jämför reservation (V).

Propositionen

Idrottsorganisationerna har ansvaret för att idrottsarrangemang anordnas på ett tryggt sätt samtidigt som samhället måste tillhandahålla ett regelsystem som ger ett gott stöd i deras arbete mot våld och ordningsstörningar. Som framgår i avsnittet Redogörelse för ärendet har regeringen i detta syfte vidtagit en rad åtgärder. Ytterligare förslag som lämnats i betänkandet SOU 2012:23 bereds för närvarande i Regeringskansliet. Trots de åtgärder som vidtagits förekommer fortfarande våld och andra ordningsstörningar inne på arenorna i betydande omfattning, även om ordningsläget i många avseenden har förbättrats (prop. s. 20). Det finns således ett tydligt behov av att vidta ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar och våld under och i samband med idrottsarrangemang. Ett viktigt led i det arbetet är att se till att meddelade tillträdesförbud följs.

Regeringen konstaterar att en förutsättning för att idrottsorganisationerna ska kunna ta sitt ansvar för säkerheten är att de har möjlighet att förhindra att personer med tillträdesförbud släpps in när ett idrottsarrangemang äger rum. Även polisen har ett behov av uppgifter om de personer som har tillträdesförbud för att kunna fullfölja sitt uppdrag (prop. s. 21 f.).

I propositionen föreslås därför en ny lag som gör det möjligt för Polismyndigheten att föra ett register med uppgifter om personer med tillträdesförbud (tillträdesförbudsregistret). De uppgifter som ska få registreras och behandlas är bl.a. namn, fotografi, omfattningen av beslut om tillträdesförbud och överträdelser av gällande tillträdesförbud. Det föreslås vidare att idrottsorganisationer ska kunna få tillgång till och behandla uppgifter från registret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelser av ett tillträdesförbud. Lagen ger en uttömmande uppräkning över vilka personuppgifter som under dessa förutsättningar får registreras.

Enligt förslaget i den promemoria (Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Ds 2013:77) som legat till grund för propositionen skulle idrottsorganisationerna ges direktåtkomst till registret. Detta avstyrktes av Lagrådet som bl.a. konstaterade att en sådan direktåtkomst för enskilda skulle innebära en nyhet i svensk lagstiftning. Regeringen anser (prop. s. 36) att direktåtkomst, även om det skulle vara enkelt och kostnadseffektivt, skulle vara förenad med en rad komplicerade överväganden kring skyddet för den personliga integriteten medan ett elektroniskt överlämnande, exempelvis via e-post eller ett usb-minne, inte avsevärt skulle försvåra idrottsorganisationernas arbete med att förhindra överträdelser av tillträdesförbudet. En manuell tillgång till uppgifterna skulle däremot skapa praktiska problem. Därmed anser regeringen att det i nuläget inte finns tillräckliga skäl att ge idrottsorganisationerna direktåtkomst till registret men att de ska ges tillgång till uppgifterna på så sätt att informationen kan bearbetas, dvs. genom ett medium för automatiserad behandling. Regeringen understryker dock att en förutsättning för detta är att polisen utvecklar effektiva rutiner för att tillhandhålla utdrag ur registret på begäran av idrottsorganisationerna.

Hantering av personuppgifter innebär en risk för intrång i den personliga integriteten och det krävs därför en godtagbar balans mellan dels samhällets rättmätiga krav på att personer med tillträdesförbud hindras från att överträda det, dels skyddet för den personliga integriteten. Regeringen framhåller i propositionen (prop. s. 23) att det är viktigt att det finns tydliga regler för vilka uppgifter som får registreras, hur personuppgifterna i registret får användas och hur de ska skyddas. Regeringen anför vidare att skyddet för den personliga integriteten ytterligare kommer att tillgodoses genom förslagen om bestämmelser om tillgången till personuppgifter, gallring, tystnadsplikt, rättelse och skadestånd. En begränsning av den interna tillgången till personuppgifter för Polismyndighetens tjänstemän och för idrottsorganisationernas personal och funktionärer kommer i praktiken innebära att alla personuppgifter som finns i registret inte vid varje tillfälle behöver behandlas av all personal som får behandla dem. Ett exempel kan vara att en ordningsvakt som har till uppgift att identifiera personer vid insläpp endast får del av namn och fotografier över personer med tillträdesförbud som förväntas komma till arrangemanget. Vidare kommer den som arbetar för eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation och därigenom tar befattning med en uppgift ur registret, t.ex. säkerhetspersonal, att omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt och därmed inte obehörigen får röja vad han eller hon har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden.

För att ytterligare stärka integritetsskyddet får regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, möjlighet att meddela föreskrifter om den interna tillgången till personuppgifter. Att införa den föreslagna bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen och att föreskriva att Polismyndigheten måste göra en behovsprövning i varje enskilt fall innan uppgifter lämnas ut förstärker ytterligare integritetsskyddet för den enskilde. Genom Polismyndighetens prövning säkerställs att idrottsorganisationen behöver uppgifterna för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdesförbud.

Vidare föreslås att det i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottssammanhang införs en bestämmelse som ger en polisman eller någon annan anställd vid Polismyndigheten rätt att fotografera en person som har tillträdesförbud eller skäligen kan antas få det, om syftet är att fotografiet ska tillföras tillträdesförbudsregistret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Motionen

I kommittémotion 2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) föreslår motionärerna att riksdagen ska avslå propositionens förslag till lagstiftning. Motionärerna anser att den föreslagna lagen om ett tillträdesförbudsregister innebär risker för den personliga integriteten och att det är en mycket integritetskänslig åtgärd att personuppgifter från registret lämnas ut till enskilda, i detta fall idrottsorganisationer, på medium för automatiserad behandling. Motionärernas uppfattning är att enskilda inte ska ha tillgång till den här typen av personuppgifter. Vid en avvägning mellan nyttan och den praktiska betydelsen av ett tillträdesförbudsregister och det motstående intresset av att skydda enskildas personliga integritet anser motionärerna att skyddet för den personliga integriteten väger tyngre. Vidare uppger motionärerna att lagen om tillträdesförbud redan fyller sin funktion ur ett ordningsperspektiv och att det förefaller vara en oproportionerlig åtgärd att införa ett register mot bakgrund av det låga antal tillträdesförbud som hittills har meddelats.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet anför i sitt yttrande sammanfattningsvis följande.

Beslut om tillträdesförbud är ett viktigt led i arbetet för att öka tryggheten och trivseln vid idrottsarrangemang. Det är i första hand idrottsorganisationerna som ansvarar för säkerheten vid arrangemangen och det är därför angeläget att dessa kan se till att tillträdesförbuden efterlevs genom att förhindra att personer med tillträdesförbud släpps in på arrangemangen. En förutsättning för detta är att de har kännedom om vilka personer det gäller och kan identifiera dem vid inpasseringskontrollen.

Konstitutionsutskottet anser att regeringen i propositionen tydligt redogör för och motiverar varför de ingrepp i den personliga integriteten som lagförslagen medför är såväl nödvändiga som väl avvägda i förhållande till de fördelar och vinster som kan uppnås med åtgärderna. Utskottet noterar i sammanhanget att tillgången till och spridningen av de personuppgifter som finns i registret är reglerad och begränsad. Det finns dels föreskrifter som begränsar de ändamål för vilka uppgifterna får behandlas och den krets av personer som ska få ha tillgång till personuppgifterna, dels bestämmelser om gallring, tystnadsplikt och skadestånd. Mot denna bakgrund finns det enligt konstitutionsutskottet inga konstitutionella hinder mot att bifalla regeringens förslag på lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

I fråga om tystnadsplikten kan vidare noteras att den innebär en inskränkning i yttrandefriheten. Även i det sammanhanget bör erinras om att tillgången till uppgifter ska vara begränsad enligt krav som ställs upp i den föreslagna lagen.

Slutligen ställer sig konstitutionsutskottet bakom regeringens bedömning när det gäller behovet av en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Utskottet föreslår därför att justitieutskottet tillstyrker propositionen i denna del.

Justitieutskottets ställningstagande

Möjligheten att besluta om tillträdesförbud är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot våld i samband med idrottsarrangemang. För att ett tillträdesförbud ska vara effektivt måste emellertid meddelade tillträdesförbud följas. Utskottet delar regeringens bedömning att det är angeläget att de arrangerande idrottsorganisationerna har möjlighet att ta sitt ansvar för säkerheten genom att förhindra att personer med tillträdesförbud släpps in till ett idrottsarrangemang. En förutsättning för detta är att de har kännedom om vilka personer det gäller och att de kan identifiera dem. Propositionens förslag om att Polismyndigheten med hjälp av automatiserad behandling får föra ett register med uppgifter om personer med tillträdesförbud och att berörda idrottsorganisationer får tillgång till uppgifterna i registret i enlighet med förslaget gör det möjligt för dem att på ett ändamålsenligt sätt kunna upprätthålla ett gällande beslut om tillträdesförbud.

Som konstitutionsutskottet framhåller ger regeringsformen skydd mot betydande intrång i den personliga integriteten. En lag om register över tillträdesförbud innebär en risk för intrång i den personliga integriteten. En sådan begränsning av regeringsformens skydd får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den. En avvägning måste med andra ord alltid göras mellan intrånget i den enskildas integritet och det intresse som den föreslagna lagstiftningen har till syfte att värna. I likhet med konstitutionsutskottet anser justitieutskottet att regeringen i propositionen tydligt redogör för och motiverar varför de ingrepp i den personliga integriteten som lagförslagen medför är såväl nödvändiga som väl avvägda i förhållande till de fördelar och vinster som kan uppnås med åtgärderna. Som konstitutionsutskottet påpekar är tillgången till och spridningen av de personuppgifter som finns i registret reglerad och begränsad. Justitieutskottet konstaterar vidare att konstitutionsutskottet inte funnit några konstitutionella hinder mot att bifalla propositionen.

Med det anförda föreslår justitieutskottet att riksdagen bifaller propositionen och att riksdagen avslår motion 2014/15:45 (V).

 

 

 

Reservation

Avslag på propositionen, punkt 1 (V)

av Linda Snecker (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

Ställningstagande

Vid en avvägning mellan nyttan och den praktiska betydelsen av ett tillträdesförbudsregister och det motstående intresset av att skydda enskildas personliga integritet anser jag att skyddet för den personliga integriteten väger tyngre. Vidare anser jag att enskilda, i detta fall idrottsorganisationer, inte ska ha tillgång till den här typen av personuppgifter och att förfarandet är en mycket integritetskänslig åtgärd. Ur ett ordningsperspektiv fyller lagen (2005:321) om tillträdesförbud redan sin funktion och även i förhållande till det låga antal tillträdesförbud som hittills meddelats förefaller det som en oproportionerlig åtgärd att införa ett register. Det är min uppfattning att man i stället för att fokusera på olika former att repressiva åtgärder för att minska det idrottsrelaterade våldet måste stärka det förebyggande arbetet. Mot bakgrund av det anförda anser jag att regeringens förslag ska avslås.

 

 

 

 

 


 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang:

1.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

2.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

3.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i polisdatalagen (2010:361).

5.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

Följdmotionen

2014/15:45 av Rossana Dinamarca m.fl. (V):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag

 


 


 

 

Bilaga 3

____

Konstitutionsutskottets yttrande 2014/15:KU3y