Civilutskottets betänkande

2014/15:CU4

 

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.

Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, s.k. automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid.

I propositionen föreslås att konsumentskyddet stärks genom en ny lag. Lagen innebär att en näringsidkare inför en förlängning av avtalet ska påminna en konsument om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Om näringsidkaren inte påminner konsumenten, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet.

Den nya lagen är avsedd att träda i kraft den 1 mars 2015.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar propositionens lagförslag.

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:242.

Stockholm den 13 november 2014

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S) och Mats Green (M).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Under hösten 2011 fick en sakkunnig person i uppdrag att analysera konsumenternas rättsliga ställning när varor och tjänster betalas via telefonräkningen. Den sakkunniga personen fick också överväga närliggande frågor. Inom ramen för uppdraget behandlades frågan om behovet av lagreglering när det gäller förlängning av tidsbestämda avtal om inte konsumenten säger upp avtalet en viss tid innan det ska upphöra, s.k. automatisk avtalsförlängning. Uppdraget redovisades i promemorian App to date - Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster betalas via telefonräkningen, m.m. (Ds 2012:31). I promemorian föreslås en lag som ger konsumenterna rätt att hindra förlängning av avtal. Promemorian har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslaget.

Propositionens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

 

Utskottets överväganden

 

Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar propositionens lagförslag.

Propositionen

I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.

Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, s.k. automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid.

I propositionen föreslås att konsumentskyddet stärks genom en ny lag.

Enligt lagen ska en näringsidkare inför en förlängning av ett tidsbestämt avtal påminna en konsument om det avtalsvillkor som innebär att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

Om näringsidkaren inte fullgör sin påminnelseskyldighet, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller, om avtalstiden ännu inte har löpt ut, till avtalstidens utgång.

På vissa områden finns det särskilda bestämmelser om förlängning av avtal. I dessa fall ligger det i konsumentens intresse att avtalet förlängs om det inte sägs upp till utgången av avtalsperioden. Exempelvis gäller enligt 3 kap. 4 § försäkringsavtalslagen att ett försäkringsavtal som inte sägs upp förnyas med den vanligen tillämpade försäkringstiden (liknande bestämmelser finns t.ex. även i 12 kap. 3 § jordabalken när det gäller hyresavtal). Lagen ska inte tillämpas om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal. Lagen ska inte heller tillämpas om konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre månader från uppsägningen.

Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån.

Den nya lagen är avsedd att träda i kraft den 1 mars 2015. Lagen ska tillämpas endast på avtal som har ingåtts eller förlängts efter ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som angetts i propositionen bör anta det framlagda lagförslaget.

 

 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag