Civilutskottets betänkande

2014/15:CU15

 

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Regeringen föreslår också de lagändringar som behövs för att följa det reviderade fördraget, bl.a. föreslås en ny lag om internationell järnvägstrafik. Ett tillträde till fördraget innebär en modernisering av det svenska regelverket och en anpassning till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Den nya lagen och lagändringarna är avsedda att träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, utom i ett fall då lagändringen är avsedd att träda i kraft den 1 juli 2015.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 och antar regeringens lagförslag.

Vid riksdagens beslut ska 10 kap. 6 § regeringsformen tillämpas, dvs. beslutet måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de röstande, och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för det.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Riksdagen

a) godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980

b) antar regeringens förslag till

1. lag om internationell järnvägstrafik,

2. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,

4. lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,

5. lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192),

6. lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

7. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:58 punkterna 1–8.

Stockholm den 23 april 2015

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Johanna Haraldsson (S), Maria Strömkvist (S), Nina Lundström (FP) och Helena Lindahl (C).

 

Redogörelse för ärendet

Den 9 maj 1980 antogs fördraget om internationell järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, Cotif 1980). Cotif 1980 reglerar internationella järnvägstransporter av personer och gods mellan de fördragsslutande staterna och innehåller både civilrättsliga och offentligrättsliga regler. Fördraget består av ett s.k. grundfördrag och ett protokoll om privilegier och immunitet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (l’Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, OTIF) samt två bihang.

OTIF, som bildades genom fördraget, har för närvarande 48 medlemsstater i Europa, Asien och Nordafrika. OTIF:s centrala uppgift är att förvalta och vidareutveckla fördraget. Sverige tillträdde fördraget 1985 och införlivade det med svensk rätt genom lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik.

Det uppstod relativt snart ett behov av en revision av Cotif 1980. Översynen föranleddes av de förändringar som skett på järnvägsområdet; en förhållandevis långtgående uppdelning av järnvägsförvaltningar i infrastruktur och transportverksamhet hade genomförts inom dåvarande Europeiska gemenskapen (EG). OTIF beslutade därför om ett ändringsprotokoll till Cotif 1980 (protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik [COTIF] av den 9 maj 1980). Ändringsprotokollet har tillträtts av EU och många europeiska stater. Sverige har undertecknat ändringsprotokollet, men inte tillträtt det. I det följande används ”fördraget” eller ”Cotif 1999” som en beteckning på fördraget i dess lydelse enligt ändringsprotokollet.

Regeringen beslutade 2001 att låta en särskild utredare göra en bred översyn av organisationen och lagstiftningen inom järnvägssektorn. År 2004 överlämnades slutbetänkandet En samlad järnvägslagstiftning (SOU 2004:92). I betänkandet föreslogs bl.a. att Sverige skulle tillträda Cotif 1999. Förslaget genomfördes inte, eftersom den föreslagna regleringen delvis blev överspelad genom att det inom dåvarande EG antogs en förordning på området. Efter det att utredningen lämnade sitt betänkande har dessutom vissa bihang till Cotif 1999 ändrats.

Regeringen beslutade i augusti 2013 att tillsätta en ny utredning om Cotif 1999. Utredaren fick i uppdrag att lämna ett underlag för bedömningen av frågan om ett svenskt tillträde till Cotif 1999 och lämna förslag till ett ställningstagande. Utredningen skulle också föreslå sådana lagändringar som behövs för att fördraget ska kunna tillträdas eller som i övrigt bedöms lämpliga i samband med ett tillträde.

Utredningen, som antog namnet Järnvägstrafikutredningen, redovisade sitt arbete i denna del i maj 2014 i delbetänkandet Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26).

Förutom frågan om Sveriges tillträde till Cotif 1999 innehåller propositionen ett förslag till justering av en hänvisning i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Propositionens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 samt antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik.

Att ha en väl fungerande godstrafik på järnväg är viktigt för svensk exportindustri. En grundläggande förutsättning är att det finns en modern reglering av den internationella järnvägstrafiken. För att gränsöverskridande transporter ska underlättas bör regleringen också motsvara den som tillämpas i närliggande länder.

Den nuvarande regleringen av internationella järnvägstransporter är delvis föråldrad och har inte fullt ut anpassats till den avreglering som skett på järnvägsområdet.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980. Det föreslås också att det reviderade fördraget ska inkorporeras och på så sätt bli svensk lag. Ett tillträde till fördraget innebär en modernisering av det svenska regelverket och en anpassning till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Den nya lagen och lagändringarna är avsedda att träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Ändringen i lagen om marknadsdomstol m.m. ska dock träda i kraft den 1 juli 2015.

Cotif 1999 innehåller ett förenklat ändringsförfarande som medför att ändringar som det s.k. revisionsutskottet inom OTIF beslutar blir bindande för de fördragsslutande staterna, om dessa inte invänder mot ändringarna. Propositionens förslag i anslutning till detta innebär att framtida ändringar av fördraget automatiskt ska gälla här i landet, se 6 § i förslaget till lag om internationell järnvägstrafik. Förslagen bör därför beslutas med kvalificerad majoritet i riksdagen (10 kap. 9 § och 6 § andra stycket regeringsformen).

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör godkänna protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 och anta de lagförslag som nu har lagts fram.

Vid riksdagens beslut ska 10 kap. 6 § regeringsformen tillämpas, dvs. beslutet måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av de röstande, och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta för det.

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik:

1.Riksdagen godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om internationell järnvägstrafik.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519).

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägstrafiklagen (1985:192).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag