Tilläggsdirektiv till Sfi-utredningen (U 2011:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 26 september 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 15 september 2011 kommittédirektiv om ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare (dir. 2011:81). Enligt direktivet skulle utredaren ha slutfört sitt arbete den 28 september 2012

Genom tilläggsdirektiv har uppdraget utökats och utredningstiden förlängts, senast så att uppdraget i stället ska redovisas senast den 1 oktober 2013 (dir. 2013:10).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2013.

                    (Utbildningsdepartementet)