Tilläggsdirektiv till Utredningen om män och jämställdhet (U 2012:10)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 april 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 september 2012 kommittédirektiv om frågor som rör män och jämställdhet (dir. 2012:97). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 november 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2014.

            (Utbildningsdepartementet)