Tilläggsdirektiv till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 27 mars 2013

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 kommittédirektiv om hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika rättigheter och möjligheter (dir. 2012:80). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 1 november 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2014.

        (Arbetsmarknadsdepartementet)