Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 5 december 2013

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 kommittédirektiv för ett antal frågor om polisens organisation (dir. 2010:75). Den 23 februari 2012 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till kommittén att bl.a. utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet (dir. 2012:13). Betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) överlämnades till regeringen den 11 juni 2013. Den del som avser Kriminalvårdens verksamhet skulle redovisas senast den 16 december 2013.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2014.

      (Justitiedepartementet)