Riksdagsskrivelse 2013/14:194

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU17 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 april 2014

Ulf Holm

Claes Mårtensson