Regeringens proposition 2013/14:110

En ny organisation för polisen

Prop.

 

2013/14:110

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombil- das till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrät- tas som en fristående myndighet den 1 januari 2015. Syftet med reformen är att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kva- litet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet. Ombildningen ska inte ändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.

Regeringen föreslår nu de lagändringar som behövs för omorganisa- tionen. De innebär i huvudsak

-att det tydliggörs när Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen eller båda myndigheterna har befogenheter eller fullgör uppgifter enligt viss lagstiftning,

-att den anknytning till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort, och

-att många begrepp med anknytning till polisens organisation som används i dagens lagstiftning byts ut eller utmönstras.

Reformen förutsätter att regleringen av polisens personuppgiftsbehand- ling och bestämmelserna om sekretess anpassas till den nya organisatio- nen. Dessutom inrättas ett nytt register över DNA-profiler, eliminerings- databasen, för att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten.

1

Prop. 2013/14:110

Innehållsförteckning

Del 1

 

 

1

Förslag till riksdagsbeslut ...............................................................

23

2

Lagtext

............................................................................................

29

 

2.1

Förslag till lag med vissa bestämmelser med anled -

 

 

 

ning av en ny organisation för polisen .............................

29

 

2.2 ........................

Förslag till lag om elimineringsdatabasen

31

 

2.3 .................

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

34

 

2.4 .....................

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

42

 

2.5 .........................

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

44

 

2.6 .........................

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

46

 

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1918:163) med

 

 

........................................

vissa bestämmelser om sjöfynd

48

 

2.8 ........

Förslag till lag om ändring i växellagen (1932:130)

51

 

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269) om

 

 

..............................................................................

ägofred

52

 

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1938:121) om

 

 

...........................................................................

hittegods

53

 

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1943:881) om

 

 

.............................................

polisens ställning under krig

56

 

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668) om

 

 

...........................................................

utlämning för brott

57

 

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om

 

 

.....................

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m

59

 

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:642) om

 

 

........

blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

61

 

2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193) om

 

 

 

samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

 

 

..............................

angående verkställighet av straff m.m

62

 

2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med

 

 

..............

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

64

 

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314) om

 

 

............................................................

kontinentalsockeln

66

 

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742) om

 

 

..............................................

hotell - och pensionatrörelse

67

 

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1970:375) om

 

 

 

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

 

 

......

för verkställighet av beslut om vård eller behandling

71

 

2.20

Förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen

 

 

........................................................................

(1970:988)

75

 

2.21

Förslag till lag om ändring i rennäringslagen

 

 

........................................................................

(1971:437)

76

 

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om

 

 

....................................................................

överlastavgift

77

 

2.23

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

2

........................................................................

(1973:282)

78

2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om

Prop. 2013/14:110

 

bevakningsföretag ...........................................................

80

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m.m. .............................................

81

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om

visst stöldgods m.m. ........................................................

83

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods

m.m..................................................................................

84

2.28Förslag till lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för

trädgårdsnäringen ............................................................

86

2.29Förslag till lag om ändring i oljekrislagen

(1975:197) .......................................................................

87

2.30Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410) .....................................................................

88

2.31Förslag till lag om ändring i lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift...........................................................

89

2.32Förslag till lag om ändring i lagen (1976:511) om

omhändertagande av berusade personer m.m..................

91

2.33Förslag till lag om ändring i lagen (1977:67) om

tilläggsavgift i kollektiv persontrafik ..............................

93

2.34Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen

(1977:1160) .....................................................................

94

2.35Förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om

nämnder för vissa trafikfrågor .........................................

95

2.36Förslag till lag om ändring i förfogandelagen

(1978:262) .......................................................................

96

2.37Förslag till lag om ändring i ransoneringslagen

 

(1978:268) .......................................................................

98

2.38

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302) .......

100

2.39Förslag till lag om ändring i lagen (1979:357) om

yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg........................

102

2.40Förslag till lag om ändring i lagen (1979:377) om

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. ........

104

2.41Förslag till lag om ändring i lagen (1979:1088) om

gränsövervakningen i krig m.m. ....................................

105

2.42Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om

åtgärder mot förorening från fartyg ...............................

108

2.43Förslag till lag om ändring i lagen (1980:578) om

ordningsvakter...............................................................

111

2.44Förslag till lag om ändring i lagen (1981:324) om

medborgarvittnen...........................................................

114

2.45Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1064) om

säkerhetskontroll i domstol............................................

116

2.46Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1104) om

 

verksamheten hos vissa regionala alarmerings-

 

 

 

centraler.........................................................................

118

 

2.47

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:395) om

 

 

 

Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervak-

 

 

 

ning................................................................................

119

3

Prop. 2013/14:110

2.48

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:636) om

 

 

 

anordnande av visst automatspel....................................

120

 

2.49

Förslag till lag om ändring i arbetstidslagen

 

 

 

(1982:673) ......................................................................

121

 

2.50

Förslag till lag om ändring i lagen (1983:1097) med

 

 

 

vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m..............

123

 

2.51

Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) .......

126

 

2.52

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206) om

 

 

 

viten................................................................................

138

 

2.53

Förslag till lag om ändring i förvaltningslagen

 

 

 

(1986:223) ......................................................................

139

 

2.54

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:436) om

 

 

 

näringsförbud .................................................................

140

 

2.55

Förslag till lag om ändring i lagen (1986:1009) om

 

 

 

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. .................

141

 

2.56

Förslag till lag om ändring i lagen (1987:24) om

 

 

 

kommunal parkeringsövervakning m.m. ........................

143

 

2.57

Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) .........

144

 

2.58

Förslag till lag om ändring i konkurslagen

 

 

 

(1987:672) ......................................................................

146

 

2.59

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:144) om

 

 

 

säkerhetskontroll i riksdagens lokaler ............................

147

 

2.60

Förslag till lag om ändring i djurskyddslagen

 

 

 

(1988:534) ......................................................................

148

 

2.61

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:688) om

 

 

 

kontaktförbud .................................................................

150

 

2.62

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om

 

 

 

vård av missbrukare i vissa fall ......................................

152

 

2.63

Förslag till lag om ändring i kulturmiljölagen

 

 

 

(1988:950) ......................................................................

153

 

2.64

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

 

 

 

Sveriges riksbank ...........................................................

154

 

2.65

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:14) om

 

 

 

erkännande och verkställighet av utländska vård-

 

 

 

nadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn .....

155

 

2.66

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52) med

 

 

 

särskilda bestämmelser om vård av unga .......................

157

 

2.67

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om

 

 

 

undersökning av olyckor ................................................

158

 

2.68

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1079) om

 

 

 

tillfälliga bilförbud .........................................................

160

 

2.69

Förslag till lag om ändring i begravningslagen

 

 

 

(1990:1144) ....................................................................

161

 

2.70

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:1157) om

 

 

 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg..............................

163

 

2.71

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:483) om

 

 

 

fingerade personuppgifter...............................................

164

 

2.72

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:572) om

 

 

 

särskild utlänningskontroll .............................................

166

 

2.73

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

 

4

 

psykiatrisk tvångsvård....................................................

171

2.74Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

rättspsykiatrisk vård ......................................................

172

2.75Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning........................................

173

2.76Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

 

randefrihetsgrundlagens områden..................................

174

2.77Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. .....................

175

2.78Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

stöd och service till vissa funktionshindrade.................

177

2.79

Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)....

178

2.80

Förslag till lag om ändring i fiskelagen (1993:787) ......

180

2.81Förslag till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617) ...................................................................

181

2.82Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om

offentlig anställning.......................................................

187

2.83Förslag till lag om ändring i lagen (1994:261) om

fullmaktsanställning ......................................................

188

2.84Förslag till lag om ändring i lagen (1994:451) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll ..............

189

2.85Förslag till lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribuna-

 

lerna för brott mot internationell humanitär rätt ............

190

2.86

Förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)........

192

2.87Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi................................................................

193

2.88Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt............................................................

194

2.89Förslag till lag om ändring i lagen (1995:832) om

obduktion m.m. .............................................................

195

2.90Förslag till lag om ändring i pantbankslagen

 

(1995:1000) ...................................................................

196

2.91

Förslag till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).......

197

2.92Förslag till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) .....................................................................

209

2.93Förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

 

annat land inom Europeiska unionen.............................

210

2.94Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon....................................

211

2.95Förslag till lag om ändring i körkortslagen

(1998:488) .....................................................................

212

2.96Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.............

215

2.97Förslag till lag om ändring i lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret ...................................

216

2.98Förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård ...........................

217

Prop. 2013/14:110

5

Prop. 2013/14:110

2.99

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om

 

 

 

belastningsregister..........................................................

219

 

2.100

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:621) om

 

 

 

misstankeregister............................................................

221

 

2.101

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1702) om

 

 

 

inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om

 

 

 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar ......................

223

 

2.102

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1705) om

 

 

 

inspektioner enligt konventionen om förbud mot

 

 

 

användning, lagring, produktion och överföring av

 

 

 

antipersonella minor (truppminor) samt om deras

 

 

 

förstöring ........................................................................

224

 

2.103

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:90) om

 

 

 

behandling av personuppgifter vid Skatteverkets

 

 

 

medverkan i brottsutredningar........................................

225

 

2.104

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:271) om

 

 

 

handel med begagnade varor..........................................

226

 

2.105

Förslag till lag om ändring i epizootilagen

 

 

 

(1999:657) ......................................................................

228

 

2.106

Förslag till lag om ändring i zoonoslagen (1999:658)....

229

 

2.107

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:779) om

 

 

 

handel med ädelmetallarbeten ........................................

230

 

2.108

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:130) om

 

 

 

försvarsunderrättelseverksamhet ....................................

231

 

2.109

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:140) om

 

 

 

inspektioner enligt internationella avtal om

 

 

 

förhindrande av spridning av kärnvapen ........................

232

 

2.110

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:343) om

 

 

 

internationellt polisiärt samarbete ..................................

233

 

2.111

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:344) om

 

 

 

Schengens informationssystem ......................................

237

 

2.112

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål .............................

240

 

2.113

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1219) om

 

 

 

internationellt tullsamarbete ...........................................

241

 

2.114

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

 

 

 

straff för smuggling........................................................

242

 

2.115

Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281).........

243

 

2.116

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453) ......................................................................

244

 

2.117

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om

 

 

 

biobanker i hälso- och sjukvården m.m..........................

247

 

2.118

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:329) om

 

 

 

samarbete med Internationella brottmålsdomstolen .......

248

 

2.119

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:444) om

 

 

 

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-

 

 

 

het i vissa fall .................................................................

250

 

2.120

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:445) om

 

 

 

medling med anledning av brott.....................................

251

 

2.121

Förslag till lag om ändring i fordonslagen

 

6

 

(2002:574) ......................................................................

252

2.122

Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

Prop. 2013/14:110

 

(2003:364) .....................................................................

254

2.123

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om

 

 

elektronisk kommunikation ...........................................

256

2.124

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om

 

 

skydd mot olyckor .........................................................

259

2.125

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1156) om

 

 

överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

 

arresteringsorder............................................................

260

2.126

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:1174) om

 

 

vissa former av internationellt samarbete i brottsut-

 

 

redningar........................................................................

263

2.127

Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

 

 

(2004:168) .....................................................................

265

2.128

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om

 

 

sjöfartsskydd..................................................................

267

2.129

Förslag till lag om ändring i järnvägslagen

 

 

(2004:519) .....................................................................

269

2.130

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1100) om

 

 

luftfartsskydd.................................................................

271

2.131

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1167) om

 

 

vägtransportledare .........................................................

273

2.132

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:130) om

 

 

dödförklaring.................................................................

275

2.133

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om

 

 

rättsintyg i anledning av brott........................................

276

2.134

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:321) om

 

 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ........................

278

2.135

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:395) om

 

 

arbetstid vid visst vägtransportarbete ............................

280

2.136

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:426) om

 

 

arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget ...........

281

2.137

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551) .....................................................................

282

2.138

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen

 

 

(2005:716) .....................................................................

283

2.139

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:754) om

 

 

transitering av tredjelandsmedborgare...........................

291

2.140

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:787) om

 

 

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

 

 

pande verksamhet ..........................................................

293

2.141

Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

(2006:227) .....................................................................

294

2.142

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:263) om

 

 

transport av farligt gods.................................................

295

2.143

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:343) om

 

 

Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbe-

 

 

kämpning.......................................................................

296

2.144

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:418) om

 

 

säkerhet i vägtunnlar .....................................................

298

 

 

7

Prop. 2013/14:110

2.145

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:444) om

 

 

 

passagerarregister ...........................................................

299

 

2.146

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om

 

 

 

blodsäkerhet ...................................................................

301

 

2.147

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:546) om

 

 

 

utrymning och inkvartering m.m. under höjd bered-

 

 

 

skap ................................................................................

302

 

2.148

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:615) om

 

 

 

samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone........

303

 

2.149

Förslag till lag om ändring i livsmedelslagen

 

 

 

(2006:804) ......................................................................

304

 

2.150

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om

 

 

 

foder och animaliska biprodukter...................................

305

 

2.151

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:806) om

 

 

 

provtagning på djur, m.m. ..............................................

306

 

2.152

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:807) om

 

 

 

kontroll av husdjur, m.m. ...............................................

307

 

2.153

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om

 

 

 

hamnskydd .....................................................................

308

 

2.154

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

 

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa .....

310

 

2.155

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:606) om

 

 

 

utredningar avseende vissa dödsfall ...............................

311

 

2.156

Förslag till lag om ändring i bidragsbrottslagen

 

 

 

(2007:612) ......................................................................

312

 

2.157

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:980) om

 

 

 

tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet .............

313

 

2.158

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1150) om

 

 

 

tillsyn över hundar och katter.........................................

314

 

2.159

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:1157) om

 

 

 

yrkesförarkompetens ......................................................

316

 

2.160

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:99) om

 

 

 

tillämpning av Europaparlamentets och rådets

 

 

 

förordning (EG) nr 1781/2006 om information om

 

 

 

betalaren som skall åtfölja överföringar av medel..........

317

 

2.161

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om

 

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

 

mänskliga vävnader och celler .......................................

318

 

2.162

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:322) om

 

 

 

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att

 

 

 

ingripa mot rattfylleribrott..............................................

319

 

2.163

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:475) om

 

 

 

kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik............

320

 

2.164

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:717) om

 

 

 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ...........

321

 

2.165

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:1049) om

 

 

 

förbud mot utsläppande på marknaden av päls av

 

 

 

katt och hund m.m..........................................................

322

 

2.166

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

8

 

terrorism .........................................................................

323

2.167

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) om

Prop. 2013/14:110

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård...............

326

2.168

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

327

2.169

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

328

2.170

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om

 

 

kontroll av skyddade beteckningar på jordbrukspro-

 

 

dukter och livsmedel .....................................................

338

2.171

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

kommuner och landsting ...............................................

339

2.172

Förslag till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

(2010:361) .....................................................................

340

2.173

Förslag till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

(2010:361) .....................................................................

342

2.174

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:362) om

 

 

polisens allmänna spaningsregister ...............................

353

2.175

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:374) om

 

 

försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollan-

 

 

ter i hamnar....................................................................

355

2.176

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

(2010:500) .....................................................................

356

2.177

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659) .....................................................................

357

2.178

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

betaltjänster ...................................................................

359

2.179

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)........

360

2.180

Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

(2010:900) .....................................................................

361

2.181

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om

 

 

brandfarliga och explosiva varor ...................................

362

2.182

Förslag till lag om ändring i postlagen (2010:1045)......

363

2.183

Förslag till lag om ändring i alkohollagen

 

 

(2010:1622) ...................................................................

364

2.184

Förslag till lag om ändring i delgivningslagen

 

 

(2010:1932) ...................................................................

366

2.185

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1933) om

 

 

auktorisation av delgivningsföretag...............................

368

2.186

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:111) om

 

 

förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

 

 

substanser ......................................................................

369

2.187

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:579) om

 

 

leksakers säkerhet..........................................................

370

2.188

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:721) om

 

 

märkning av energirelaterade produkter........................

371

2.189

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

372

2.190

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1070) om

 

 

handel med sälprodukter................................................

373

 

 

9

Prop. 2013/14:110

10

 

2.191

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1165) om

 

 

 

överlämnande från Sverige enligt en nordisk arreste-

 

 

 

ringsorder .......................................................................

374

 

2.192

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

 

(2011:1244) ....................................................................

375

 

2.193

Förslag till lag om ändring i kustbevakningsdata-

 

 

 

lagen (2012:145) ............................................................

376

 

2.194

Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

 

(2012:210) ......................................................................

378

 

2.195

Förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

 

(2012:211) ......................................................................

379

 

2.196

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:278) om

 

 

 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommuni-

 

 

 

kation i de brottsbekämpande myndigheternas

 

 

 

underrättelseverksamhet.................................................

380

 

2.197

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:595) om

 

 

 

införsel av och handel med sprutor och kanyler.............

381

 

2.198

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:806) om

 

 

 

beredskapslagring av olja ...............................................

382

 

2.199

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:363) om

 

 

 

kontroll av ekologisk produktion ...................................

383

 

2.200

Förslag till lag om ändring i kameraövervaknings-

 

 

 

lagen (2013:460) ............................................................

384

 

2.201

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

 

elimineringsdatabasen ....................................................

387

 

2.202

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

 

straff för penningtvättsbrott............................................

389

3

Ärendet och dess beredning ..........................................................

390

4

En ny organisation för svensk polis ..............................................

391

 

4.1

Varför omorganiseras polisen?.......................................

391

4.2Två nya myndigheter – Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen.............................................................

392

4.2.1

Den centrala och den lokala polisorgani-

 

 

sationen slås ihop...........................................

392

4.2.2

Statens kriminaltekniska laboratorium ska

 

 

ingå i Polismyndigheten ................................

393

4.2.3

Säkerhetspolisen blir en fristående

 

 

myndighet......................................................

393

 

4.3

Genomförandet av ombildningen...................................

394

 

4.4

Utgångspunkterna för författningsregleringen ...............

395

5

Samarbetet och uppgiftsfördelningen mellan Polismyndig-

 

 

heten och Säkerhetspolisen ...........................................................

396

5.1Uppgiftsfördelningen mellan Polismyndigheten och

Säkerhetspolisen ska framgå av polislagen ....................

396

5.2Ansvarsfördelningen mellan Polismyndigheten och

 

Säkerhetspolisen.............................................................

398

6 En ny organisation kräver delvis andra organisatoriska

 

begrepp

.........................................................................................

401

6.1

Polisen, polis och polisväsendet.....................................

401

6.2

Polismyndighet, polisstyrelse, polisdistrikt,

Prop. 2013/14:110

 

polisnämnd, länspolismästare och polischef..................

404

6.3

Statens kriminaltekniska laboratorium ..........................

406

6.4Rikspolisstyrelsen ersätts med Polismyndigheten

eller Säkerhetspolisen....................................................

407

6.5Särskilda överväganden beträffande polisens

internationella samverkan..............................................

410

6.5.1Regleringen av polisens internationella

samarbete......................................................

410

6.5.2Lagen om internationellt polisiärt

samarbete......................................................

411

6.5.3Transport i samband med överlämnande,

avvisning eller utvisning...............................

415

6.5.4Lagar som syftar till att förhindra och

 

 

utreda penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .......................................................

416

6.6

Överväganden om vissa särskilda bestämmelser...........

418

 

6.6.1

Rättegångsbalken och brottsbalken ..............

418

 

6.6.2

Utlänningslagen............................................

420

6.6.3Lagen om omhändertagande av berusade

personer m.m. ...............................................

422

6.6.4Lagen om Försvarsmaktens stöd till

polisen vid terrorismbekämpning .................

422

6.6.5Lagen om ordningsvakter, växellagen

m.m. ........................................................... 425

7

Ärendehandläggning och överklagande .......................................

427

 

7.1

Handläggning av förvaltningsärenden...........................

427

 

 

7.1.1

Behövs det regler som styr handlägg-

 

 

 

 

ningen inom Polismyndigheten?...................

428

 

 

7.1.2

Ska det anges var en ansökan ska göras?......

429

 

7.2

Anmälningsskyldighet i förvaltningsärenden ................

431

 

7.3

Anmälningsskyldighet enligt rättegångsbalken.............

432

 

7.4

Behörig domstol vid överklaganden..............................

433

 

 

7.4.1

Behovet av särskilda forumregler vid

 

 

 

 

överklagande till allmän förvaltnings-

 

 

 

 

domstol .........................................................

433

 

 

7.4.2

Ny forumregel i vapenlagen .........................

436

 

 

7.4.3

Bör överklagande av sekretessbeslut

 

 

 

 

styras till vissa domstolar?............................

439

 

7.5

Överklagande till annan instans än domstol ..................

440

 

 

7.5.1

Reglerna om överklagande är inte

 

 

 

 

enhetliga .......................................................

440

 

 

7.5.2

Överklagande till länsstyrelsen.....................

441

 

 

7.5.3

Överklagande till regeringen ........................

444

8

Polisens behandling av personuppgifter.......................................

444

 

8.1

Nuvarande reglering ......................................................

444

 

8.2

Polismyndighetens behandling av personuppgifter .......

447

 

8.3

Polismyndigheten får föra en elimineringsdatabas........

451

 

 

8.3.1

Behovet av en elimineringsdatabas ..............

451

11

Prop. 2013/14:110

 

8.3.2

Elimineringsdatabasen författnings-

 

 

 

 

regleras ..........................................................

454

 

 

8.3.3

Databasens ändamål ......................................

458

 

 

8.3.4

Databasens innehåll.......................................

460

 

 

8.3.5

Hur får databasen användas? .........................

464

 

 

8.3.6

Gallring av uppgifter i databasen...................

466

 

 

8.3.7

Andra myndigheter ska inte få tillgång till

 

 

 

 

databasen .......................................................

467

 

 

8.3.8

Vad händer med den befintliga elimine-

 

 

 

 

ringsdatabasen? .............................................

468

 

8.4

Behandlingen av personuppgifter vid Statens

 

 

 

kriminaltekniska laboratorium .......................................

470

 

 

8.4.1

Den nuvarande personuppgiftsbehand-

 

 

 

 

lingen ...........................................................

470

 

 

8.4.2

Är regleringen i personuppgiftslagen till-

 

 

 

 

räcklig? ..........................................................

472

 

8.5

Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter..........

479

 

8.6

Polisens tillgång till andra myndigheters uppgifter........

482

9 Behandling av personuppgifter i vapenregister och

 

 

vapenärenden ................................................................................

 

483

 

9.1

Den nuvarande regleringen ............................................

483

 

 

9.1.1

Hur är vapenregistren reglerade i dag?..........

484

 

 

9.1.2

Hur används registren i praktiken?................

485

 

 

9.1.3

Tidigare överväganden och förslag om

 

 

 

 

vapenregister .................................................

486

 

 

9.1.4

Polisorganisationskommitténs förslag...........

487

 

9.2

Generella regler för personuppgiftsbehandling ..............

488

 

 

9.2.1

En samlad reglering av personuppgifts-

 

 

 

 

behandling enligt vapenlagen ........................

488

 

 

9.2.2

Regler om behandling av personuppgifter

 

 

 

 

införs i vapenlagen ........................................

489

 

9.3

Regleringen av vapenregister .........................................

493

 

 

9.3.1

De lokala vapenregistren tas bort ..................

493

 

 

9.3.2

Innehållet i vapenregistren ............................

495

 

 

9.3.3

Ändamålen för behandling ............................

497

 

 

9.3.4

Utlämnande av uppgifter ur registren............

498

 

 

9.3.5

Samkörning av vapenregister ........................

499

 

 

9.3.6

Bevarande och gallring..................................

501

10

Offentlighet och sekretess.............................................................

503

 

10.1

Allmänt om offentlighet och sekretess ...........................

503

 

10.2

Sekretess i polisverksamhet............................................

504

 

10.3

Påverkas allmänhetens insyn i polisens verksamhet?.....

505

 

10.4

Påverkas polisens möjligheter att samarbeta? ................

507

 

 

10.4.1

Gäller sekretess inom Polismyndigheten?.....

507

 

 

10.4.2

Sekretess vid Säkerhetspolisen......................

509

 

 

10.4.3

Sekretess för vapenregister och vapen-

 

 

 

 

ärenden ..........................................................

510

 

 

10.4.4

Behövs det nya sekretessbrytande bestäm-

 

 

 

 

melser? ..........................................................

511

12

10.5

Anställdas tillgång till uppgifter.....................................

516

10.6Sekretess i ärenden om avskiljande från utbildning

och för uppgifter i elimineringsdatabasen .....................

519

10.6.1

Sekretess i ärenden om avskiljande av

 

 

studerande.....................................................

519

10.6.2

Sekretess för uppgifter i eliminerings-

 

 

databasen ......................................................

523

11 Regler för övergången till en ny organisation..............................

524

11.1En särskild lag med anledning av ombildningen av

 

 

polisorganisationen........................................................

524

 

11.2

Ytterligare övergångsbestämmelser behövs ..................

529

 

11.3

Internationella instrument..............................................

531

12

Konsekvenser...............................................................................

531

 

12.1

Ekonomiska konsekvenser ............................................

531

 

12.2

Konsekvenserna för brottsligheten ................................

532

 

12.3

Konsekvenser för de anställda.......................................

532

13

Ikraftträdande...............................................................................

534

14

Författningskommentar................................................................

535

14.1Förslaget till lag med vissa bestämmelser med

 

anledning av en ny organisation för polisen ..................

535

14.2

Förslaget till lag om elimineringsdatabasen ..................

538

14.3

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken............

545

14.4

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken ...............

548

14.5

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken...................

548

14.6

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken....................

549

14.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1918:163) med

 

vissa bestämmelser om sjöfynd .....................................

550

14.8

Förslaget till lag om ändring i växellagen (1932:130)...

551

14.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1933:269) om

ägofred...........................................................................

551

14.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1938:121) om

hittegods ........................................................................

552

14.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1943:881) om

polisens ställning under krig..........................................

553

14.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1957:668) om

utlämning för brott.........................................................

554

14.13Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m..................

554

14.14Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:642) om

blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap......

555

14.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge

angående verkställighet av straff m.m...........................

555

14.16Förslaget till lag om ändring i lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ...........

555

14.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln.........................................................

556

14.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1966:742) om

hotell- och pensionatrörelse...........................................

556

Prop. 2013/14:110

13

Prop. 2013/14:110

14.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:375) om

 

 

 

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge

 

 

 

för verkställighet av beslut om vård eller behandling ....558

 

14.20

Förslaget till lag om ändring i fastighetsbildnings-

 

 

 

lagen (1970:988) ............................................................

559

 

14.21

Förslaget till lag om ändring i rennäringslagen

 

 

 

(1971:437) ......................................................................

559

 

14.22

Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om

 

 

 

överlastavgift..................................................................

560

 

14.23

Förslaget till lag om ändring i sjömanslagen

 

 

 

(1973:282) ......................................................................

560

 

14.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:191) om

 

 

 

bevakningsföretag ..........................................................

561

 

14.25

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:202) om

 

 

 

beräkning av strafftid m.m. ............................................

561

 

14.26

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:1065) om

 

 

 

visst stöldgods m.m. .......................................................

562

 

14.27

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:1066) om

 

 

 

förfarande med förverkad egendom och hittegods

 

 

 

m.m. ...............................................................................

562

 

14.28

Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:74) med

 

 

 

bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för

 

 

 

trädgårdsnäringen ...........................................................

563

 

14.29

Förslaget till lag om ändring i oljekrislagen

 

 

 

(1975:197) ......................................................................

563

 

14.30

Förslaget till lag om ändring i trafikskadelagen

 

 

 

(1975:1410) ....................................................................

563

 

14.31

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:206) om

 

 

 

felparkeringsavgift .........................................................

563

 

14.32

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:511) om

 

 

 

omhändertagande av berusade personer m.m.................

564

 

14.33

Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:67) om

 

 

 

tilläggsavgift i kollektiv persontrafik .............................

565

 

14.34

Förslaget till lag om ändring i arbetsmiljölagen

 

 

 

(1977:1160) ....................................................................

565

 

14.35

Förslaget till lag om ändring i lagen (1978:234) om

 

 

 

nämnder för vissa trafikfrågor........................................

565

 

14.36

Förslaget till lag om ändring i förfogandelagen

 

 

 

(1978:262) ......................................................................

566

 

14.37

Förslaget till lag om ändring i ransoneringslagen

 

 

 

(1978:268) ......................................................................

566

 

14.38

Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302) .....

567

 

14.39

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:357) om

 

 

 

yrkesmässig försäljning av dyrkverktyg.........................

567

 

14.40

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:377) om

 

 

 

registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m. .........

568

 

14.41

Förslaget till lag om ändring i lagen (1979:1088) om

 

 

 

gränsövervakningen i krig m.m......................................

568

 

14.42

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:424) om

 

14

 

åtgärder mot förorening från fartyg................................

570

 

 

 

14.43

Förslaget till lag om ändring i lagen (1980:578) om

Prop. 2013/14:110

 

ordningsvakter...............................................................

571

14.44Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:324) om

medborgarvittnen...........................................................

572

14.45Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1064) om

säkerhetskontroll i domstol............................................

573

14.46Förslaget till lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmerings-

centraler.........................................................................

573

14.47Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär

övervakning...................................................................

574

14.48Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel ...................................

574

14.49Förslaget till lag om ändring i arbetstidslagen

(1982:673) .....................................................................

574

14.50Förslaget till lag om ändring i lagen (1983:1097)

 

med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m. ....

575

14.51

Förslaget till lag om ändring i polislagen (1984:387)....

576

14.52

Förslaget till lag om ändring i lagen (1985:206) om

 

 

viten...............................................................................

582

14.53Förslaget till lag om ändring i förvaltningslagen

(1986:223) .....................................................................

582

14.54Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:436) om

näringsförbud ................................................................

582

14.55Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:1009) om

förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. ................

583

14.56Förslaget till lag om ändring i lagen (1987:24) om

 

kommunal parkeringsövervakning m.m. .......................

583

14.57

Förslaget till lag om ändring i jaktlagen (1987:259) .....

583

14.58

Förslaget till lag om ändring i konkurslagen

 

 

(1987:672) .....................................................................

584

14.59Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:144) om

säkerhetskontroll i riksdagens lokaler ...........................

584

14.60Förslaget till lag om ändring i djurskyddslagen

(1988:534) .....................................................................

585

14.61Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:688) om

kontaktförbud ................................................................

585

14.62Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall .....................................

586

14.63Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen

(1988:950) .....................................................................

586

14.64Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ..........................................................

586

14.65Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vård-

nadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn..... 586

14.66Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga ......................

587

14.67Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:712) om

undersökning av olyckor ...............................................

587

15

Prop. 2013/14:110

14.68

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1079) om

 

 

 

tillfälliga bilförbud .........................................................

587

 

14.69

Förslaget till lag om ändring i begravningslagen

 

 

 

(1990:1144) ....................................................................

587

 

14.70

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:1157) om

 

 

 

säkerhet vid tunnelbana och spårväg..............................

588

 

14.71

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:483) om

 

 

 

fingerade personuppgifter...............................................

588

 

14.72

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:572) om

 

 

 

särskild utlänningskontroll .............................................

589

 

14.73

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

 

 

 

psykiatrisk tvångsvård....................................................

590

 

14.74

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1129) om

 

 

 

rättspsykiatrisk vård .......................................................

591

 

14.75

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

 

 

 

rättspsykiatrisk undersökning.........................................

591

 

14.76

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1559)

 

 

 

med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

 

 

 

yttrandefrihetsgrundlagens områden ..............................

591

 

14.77

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om

 

 

 

särskild personutredning i brottmål, m.m.......................

591

 

14.78

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade..................

591

 

14.79

Förslaget till lag om ändring i tobakslagen

 

 

 

(1993:581) ......................................................................

592

 

14.80

Förslaget till lag om ändring i fiskelagen (1993:787) ....

592

 

14.81

Förslaget till lag om ändring i ordningslagen

 

 

 

(1993:1617) ....................................................................

593

 

14.82

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om

 

 

 

offentlig anställning........................................................

593

 

14.83

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:261) om

 

 

 

fullmaktsanställning .......................................................

594

 

14.84

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:451) om

 

 

 

intensivövervakning med elektronisk kontroll ...............

594

 

14.85

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:569) om

 

 

 

Sveriges samarbete med de internationella tribuna-

 

 

 

lerna för brott mot internationell humanitär rätt.............

594

 

14.86

Förslaget till lag om ändring i sjölagen (1994:1009)......

595

 

14.87

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

 

 

 

skatt på energi ................................................................

595

 

14.88

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1809) om

 

 

 

totalförsvarsplikt.............................................................

595

 

14.89

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:832) om

 

 

 

obduktion m.m. ..............................................................

595

 

14.90

Förslaget till lag om ändring i pantbankslagen

 

 

 

(1995:1000) ....................................................................

596

 

14.91

Förslaget till lag om ändring i vapenlagen (1996:67).....

596

 

14.92

Förslaget till lag om ändring i säkerhetsskyddslagen

 

 

 

(1996:627) ......................................................................

603

16

 

 

 

14.93

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:701) om

Prop. 2013/14:110

 

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett

 

 

annat land inom Europeiska unionen.............................

603

14.94Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon....................................

604

14.95Förslaget till lag om ändring i körkortslagen

(1998:488) .....................................................................

604

14.96Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.............

605

14.97Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret ...................................

606

14.98Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:603) om

verkställighet av sluten ungdomsvård ...........................

606

14.99Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:620) om

 

belastningsregister .........................................................

606

14.100

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:621) om

 

 

misstankeregister ...........................................................

607

14.101

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1702) om

 

 

inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om

 

 

fullständigt förbud mot kärnsprängningar .....................

608

14.102

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1705) om

 

 

inspektioner enligt konventionen om förbud mot

 

 

användning, lagring, produktion och överföring av

 

 

antipersonella minor (truppminor) samt om deras

 

 

förstöring .......................................................................

609

14.103

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:90) om

 

 

behandling av personuppgifter vid Skatteverkets

 

 

medverkan i brottsutredningar.......................................

609

14.104

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:271) om

 

 

handel med begagnade varor .........................................

609

14.105

Förslaget till lag om ändring i epizootilagen

 

 

(1999:657) .....................................................................

610

14.106

Förslaget till lag om ändring i zoonoslagen

 

 

(1999:658) .....................................................................

610

14.107

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:779) om

 

 

handel med ädelmetallarbeten .......................................

611

14.108

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:130) om

 

 

försvarsunderrättelseverksamhet ...................................

611

14.109

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:140) om

 

 

inspektioner enligt internationella avtal om förhind-

 

 

rande av spridning av kärnvapen ...................................

611

14.110

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:343) om

 

 

internationellt polisiärt samarbete .................................

611

14.111

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:344) om

 

 

Schengens informationssystem .....................................

613

14.112

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:562) om

 

 

internationell rättslig hjälp i brottmål ............................

615

14.113

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1219) om

 

 

internationellt tullsamarbete ..........................................

615

17

Prop. 2013/14:110

14.114

Förslaget till lag om ändring i lagen (2000:1225) om

 

 

 

straff för smuggling........................................................

615

 

14.115

Förslaget till lag om ändring i tullagen (2000:1281) ......

615

 

14.116

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453) ......................................................................

615

 

14.117

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:297) om

 

 

 

biobanker i hälso- och sjukvården m.m..........................

616

 

14.118

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:329) om

 

 

 

samarbete med Internationella brottmålsdomstolen .......

617

 

14.119

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:444) om

 

 

 

straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-

 

 

 

het i vissa fall .................................................................

617

 

14.120

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:445) om

 

 

 

medling med anledning av brott.....................................

617

 

14.121

Förslaget till lag om ändring i fordonslagen

 

 

 

(2002:574) ......................................................................

617

 

14.122

Förslaget till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen

 

 

 

(2003:364) ......................................................................

618

 

14.123

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:389) om

 

 

 

elektronisk kommunikation............................................

618

 

14.124

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:778) om

 

 

 

skydd mot olyckor..........................................................

619

 

14.125

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1156) om

 

 

 

överlämnande från Sverige enligt en europeisk

 

 

 

arresteringsorder.............................................................

619

 

14.126

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:1174) om

 

 

 

vissa former av internationellt samarbete i brotts-

 

 

 

utredningar .....................................................................

620

 

14.127

Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen

 

 

 

(2004:168) ......................................................................

620

 

14.128

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:487) om

 

 

 

sjöfartsskydd ..................................................................

621

 

14.129

Förslaget till lag om ändring i järnvägslagen

 

 

 

(2004:519) ......................................................................

621

 

14.130

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1100) om

 

 

 

luftfartsskydd..................................................................

622

 

14.131

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1167) om

 

 

 

vägtransportledare ..........................................................

622

 

14.132

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:130) om

 

 

 

dödförklaring..................................................................

623

 

14.133

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:225) om

 

 

 

rättsintyg i anledning av brott.........................................

623

 

14.134

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:321) om

 

 

 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang .........................

624

 

14.135

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:395) om

 

 

 

arbetstid vid visst vägtransportarbete .............................

624

 

14.136

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:426) om

 

 

 

arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget............

624

 

14.137

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

18

 

(2005:551) ......................................................................

624

 

 

 

14.138

Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen

 

Prop. 2013/14:110

 

(2005:716) .....................................................................

624

 

14.139

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:754) om

 

 

 

transitering av tredjelandsmedborgare...........................

629

 

14.140

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:787) om

 

 

 

behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekäm-

 

 

 

pande verksamhet ..........................................................

630

 

14.141

Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

 

(2006:227) .....................................................................

630

 

14.142

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:263) om

 

 

 

transport av farligt gods.................................................

630

 

14.143

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:343) om

 

 

 

Försvarsmaktens stöd till polisen vid

 

 

 

terrorismbekämpning.....................................................

630

 

14.144

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:418) om

 

 

 

säkerhet i vägtunnlar .....................................................

631

 

14.145

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:444) om

 

 

 

passagerarregister ..........................................................

631

 

14.146

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:496) om

 

 

 

blodsäkerhet ..................................................................

632

 

14.147

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:546) om

 

 

 

utrymning och inkvartering m.m. under höjd

 

 

 

beredskap.......................................................................

633

 

14.148

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:615) om

 

 

 

samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.......

633

 

14.149

Förslaget till lag om ändring i livsmedelslagen

 

 

 

(2006:804) .....................................................................

633

 

14.150

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:805) om

 

 

 

foder och animaliska biprodukter..................................

633

 

14.151

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:806) om

 

 

 

provtagning på djur, m.m. .............................................

633

 

14.152

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:807) om

 

 

 

kontroll av husdjur, m.m. ..............................................

634

 

14.153

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1209) om

 

 

 

hamnskydd ....................................................................

634

 

14.154

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

 

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa.....

634

 

14.155

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:606) om

 

 

 

utredningar avseende vissa dödsfall ..............................

635

 

14.156

Förslaget till lag om ändring i bidragsbrottslagen

 

 

 

(2007:612) .....................................................................

635

 

14.157

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:980) om

 

 

 

tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet ............

635

 

14.158

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1150) om

 

 

 

tillsyn över hundar och katter ........................................

635

 

14.159

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:1157) om

 

 

 

yrkesförarkompetens .....................................................

636

 

14.160

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:99) om

 

 

 

tillämpning av Europaparlamentets och rådets för-

 

 

 

ordning (EG) nr 1781/2006 om information om

 

 

 

betalaren som skall åtfölja överföringar av medel.........

636

19

Prop. 2013/14:110

14.161

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:286) om

 

 

 

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

 

 

mänskliga vävnader och celler .......................................

636

 

14.162

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:322) om

 

 

 

Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att

 

 

 

ingripa mot rattfylleribrott..............................................

637

 

14.163

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:475) om

 

 

 

kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik............

637

 

14.164

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:717) om

 

 

 

signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ...........

637

 

14.165

Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:1049) om

 

 

 

förbud mot utsläppande på marknaden av päls av

 

 

 

katt och hund m.m..........................................................

637

 

14.166

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:62) om

 

 

 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

 

 

terrorism .........................................................................

638

 

14.167

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:302) om

 

 

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ...............

639

 

14.168

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

639

 

14.169

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

 

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

640

 

14.170

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1424) om

 

 

 

kontroll av skyddade beteckningar på jordbrukspro-

 

 

 

dukter och livsmedel ......................................................

645

 

14.171

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:294) om

 

 

 

säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i

 

 

 

kommuner och landsting ................................................

645

 

14.172

Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

 

(2010:361) ......................................................................

645

 

14.173

Förslaget till lag om ändring i polisdatalagen

 

 

 

(2010:361) ......................................................................

647

 

14.174

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:362) om

 

 

 

polisens allmänna spaningsregister ................................

652

 

14.175

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:374) om

 

 

 

försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollan-

 

 

 

ter i hamnar ....................................................................

653

 

14.176

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen

 

 

 

(2010:500) ......................................................................

654

 

14.177

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

 

(2010:659) ......................................................................

654

 

14.178

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

 

betaltjänster ....................................................................

655

 

14.179

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)......

655

 

14.180

Förslaget till lag om ändring i plan- och bygglagen

 

 

 

(2010:900) ......................................................................

655

 

14.181

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1011) om

 

 

 

brandfarliga och explosiva varor....................................

655

 

14.182

Förslaget till lag om ändring i postlagen (2010:1045)....

655

 

14.183

Förslaget till lag om ändring i alkohollagen

 

20

 

(2010:1622) ....................................................................

656

14.184

Förslaget till lag om ändring i delgivningslagen

Prop. 2013/14:110

 

(2010:1932) ...................................................................

656

14.185

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:1933) om

 

 

auktorisation av delgivningsföretag...............................

657

14.186

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:111) om

 

 

förstörande av vissa hälsofarliga missbruks-

 

 

substanser ......................................................................

657

14.187

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:579) om

 

 

leksakers säkerhet..........................................................

658

14.188

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:721) om

 

 

märkning av energirelaterade produkter........................

658

14.189

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1029) om

 

 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet............

658

14.190

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1070) om

 

 

handel med sälprodukter................................................

658

14.191

Förslaget till lag om ändring i lagen (2011:1165) om

 

 

överlämnande från Sverige enligt en nordisk

 

 

arresteringsorder............................................................

659

14.192

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244) ...................................................................

659

14.193

Förslaget till lag om ändring i kustbevakningsdata-

 

 

lagen (2012:145)............................................................

659

14.194

Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

(2012:210) .....................................................................

660

14.195

Förslaget till lag om ändring i taxitrafiklagen

 

 

(2012:211) .....................................................................

660

14.196

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:278) om

 

 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunika-

 

 

tion i de brottsbekämpande myndigheternas under-

 

 

rättelseverksamhet .........................................................

660

14.197

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:595) om

 

 

införsel av och handel med sprutor och kanyler............

661

14.198

Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:806) om

 

 

beredskapslagring av olja ..............................................

661

14.199

Förslaget till lag om ändring i lagen (2013:363) om

 

 

kontroll av ekologisk produktion...................................

661

14.200

Förslaget till lag om ändring i kameraövervaknings-

 

 

lagen (2013:460)............................................................

661

14.201

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

elimineringsdatabasen ...................................................

662

14.202

Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:000) om

 

 

straff för penningtvättsbrott...........................................

663

Del 2 Bilagor

 

 

Bilaga 1

Sammanfattning SOU 2012:13......................................

687

Bilaga 2

Lagförslag SOU 2012:13...............................................

701

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanserna SOU 2012:13 .......

703

Bilaga 4

Sammanfattning SOU 2012:77......................................

705

 

 

21

Prop. 2013/14:110 Bilaga 5

Sammanfattning SOU 2012:78 ......................................

713

Bilaga 6

Lagförslag SOU 2012:78................................................

717

Bilaga 7

Förteckning över remissinstanserna SOU 2012:77

 

 

och 2012:78..................................................................

1017

Bilaga 8

Sammanfattning Ds 2013:22 ........................................

1018

Bilaga 9

Lagförslag Ds 2013:22 .................................................

1020

Bilaga 10

Förteckning över remissinstanserna Ds 2013:22..........

1028

Bilaga 11

Sammanfattning Ds 2013:34 ........................................

1029

Bilaga 12

Lagförslag Ds 2013:34 .................................................

1030

Bilaga 13

Förteckning över remissinstanserna Ds 2013:34..........

1051

Bilaga 14

Lagförslag Promemoria om forumregeln i vapen-

 

 

lagen .............................................................................

1052

Bilaga 15

Förteckning över remissinstanserna promemoria om

 

 

forumregel i vapenlagen...............................................

1053

Bilaga 16

Lagrådsremissens lagförslag ........................................

1054

Bilaga 17

Lagrådets yttrande........................................................

1374

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 .....

1400

Rättsdatablad

.......................................................................................

1401

22

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2013/14:110

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen,

2.lag om elimineringsdatabasen,

3.lag om ändring i rättegångsbalken,

4.lag om ändring i föräldrabalken,

5.lag om ändring i brottsbalken,

6.lag om ändring i miljöbalken,

7.lag om ändring i lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd,

8.lag om ändring i växellagen (1932:130),

9.lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred,

10.lag om ändring i lagen (1938:121) om hittegods,

11.lag om ändring i lagen (1943:881) om polisens ställning under krig,

12.lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,

13.lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhal- tiga drycker m.m.,

14.lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap,

15.lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

16.lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

17.lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,

18.lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,

19.lag om ändring i lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

20.lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),

21.lag om ändring i rennäringslagen (1971:437),

22.lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

23.lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

24.lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,

25.lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.,

26.lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.,

27.lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.,

28.lag om ändring i lagen (1975:74) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter för trädgårdsnäringen,

29.lag om ändring i oljekrislagen (1975:197),

30.lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),

31.lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

32.lag om ändring i lagen (1976:511) om omhändertagande av beru- sade personer m.m.,

33.lag om ändring i lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv per-

sontrafik,

 

34. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

23

 

Prop. 2013/14:110

35.

lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrå-

 

 

gor,

 

36.

lag om ändring i förfogandelagen (1978:262),

 

37.

lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268),

 

38.

lag om ändring i passlagen (1978:302),

 

39.

lag om ändring i lagen (1979:357) om yrkesmässig försäljning av

 

 

dyrkverktyg,

 

40.

lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för

 

 

yrkesmässig sjöfart m.m.,

 

41.

lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig

 

 

m.m.,

 

42.

lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

 

 

från fartyg,

 

43.

lag om ändring i lagen (1980:578) om ordningsvakter,

 

44.

lag om ändring i lagen (1981:324) om medborgarvittnen,

 

45.

lag om ändring i lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i dom-

 

 

stol,

 

46.

lag om ändring i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa

 

 

regionala alarmeringscentraler,

 

47.

lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medver-

 

 

kan vid polisiär övervakning,

 

48.

lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst auto-

 

 

matspel,

 

49.

lag om ändring i arbetstidslagen (1982:673),

 

50.

lag om ändring i lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om

 

 

larmanläggningar m.m.,

 

51.

lag om ändring i polislagen (1984:387),

 

52.

lag om ändring i lagen (1985:206) om viten,

 

53.

lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223),

 

54.

lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud,

 

55.

lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid

 

 

förverkande m.m.,

 

56.

lag om ändring i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsöver-

 

 

vakning m.m.,

 

57.

lag om ändring i jaktlagen (1987:259),

 

58.

lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

 

59.

lag om ändring i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksda-

 

 

gens lokaler,

 

60.

lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534),

 

61.

lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud,

 

62.

lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

 

63.

fall,

 

lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950),

 

64.

lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 

65.

lag om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställig-

 

 

het av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning

 

 

av barn,

 

66.

lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om

 

 

vård av unga,

 

67.

lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

24

68.

lag om ändring i lagen (1990:1079) om tillfälliga bilförbud,

69. lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),

Prop. 2013/14:110

70.lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

71.lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,

72.lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

73.lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

74.lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

75.lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersök- ning,

76.lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfri- hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden,

77.lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

78.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

79.lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

80.lag om ändring i fiskelagen (1993:787),

81.lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

82.lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

83.lag om ändring i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

84.lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll,

85.lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,

86.lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

87.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

88.lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

89.lag om ändring i lagen (1995:832) om obduktion m.m.,

90.lag om ändring i pantbankslagen (1995:1000),

91.lag om ändring i vapenlagen (1996:67),

92.lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627),

93.lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

94.lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

95.lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

96.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av tran- sporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

97.lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressre- gistret,

98.lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ung- domsvård,

99.lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,

100.lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister,

101.lag om ändring i lagen (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar,

102.lag om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner enligt kon- ventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och

överföring

av antipersonella minor (truppminor) samt om deras

förstöring,

25

Prop. 2013/14:110

103.lag om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgif-

 

ter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

 

104.lag om ändring i lagen (1999:271) om handel med begagnade

 

varor,

 

105.lag om ändring i epizootilagen (1999:657),

 

106.lag om ändring i zoonoslagen (1999:658),

 

107.lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbe-

 

ten,

 

108.lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverk-

 

samhet,

 

109.lag om ändring i lagen (2000:140) om inspektioner enligt interna-

 

tionella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen,

 

110.lag om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt sam-

 

arbete,

 

111.lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssys-

 

tem,

 

112.lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i

 

brottmål,

 

113.lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamar-

 

bete,

 

114.lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

 

115.lag om ändring i tullagen (2000:1281),

 

116.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

 

117.lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjuk-

 

vården m.m.,

 

118.lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbetet med Internatio-

 

nella brottmålsdomstolen,

 

119.lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av

 

särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,

 

120.lag om ändring i lagen (2002:445) om medling med anledning av

 

brott,

 

121.lag om ändring i fordonslagen (2002:574),

 

122.lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

 

123.lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,

 

124.lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

 

125.lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige

 

enligt en europeisk arresteringsorder,

 

126.lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internatio-

 

nellt samarbete i brottsutredningar,

 

127.lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

 

128.lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

 

129.lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

 

130.lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,

 

131.lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare,

 

132.lag om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring,

 

133.lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av

 

brott,

 

134.lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts-

 

arrangemang,

 

135.lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtrans-

26

portarbete,

136.lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygper- Prop. 2013/14:110 sonal inom civilflyget,

137.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

138.lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

139.lag om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelands- medborgare,

140.lag om ändring i lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

141.lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

142.lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

143.lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning,

144.lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,

145.lag om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister,

146.lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

147.lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap,

148.lag om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdom- stolen för Sierra Leone,

149.lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),

150.lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska bipro- dukter,

151.lag om ändring i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.,

152.lag om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.,

153.lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

154.lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

155.lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall,

156.lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612),

157.lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbe- kämpande verksamhet,

158.lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter,

159.lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

160.lag om ändring i lagen (2008:99) om tillämpning av Europaparla- mentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel,

161.lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnor- mer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

162.lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevak- ningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,

163.lag om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid interna- tionell järnvägstrafik,

164.lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvars- underrättelseverksamhet,

165.lag om ändring i lagen (2008:1049) om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.,

166.lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

27

Prop. 2013/14:110

167.lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens

 

hälso- och sjukvård,

 

168.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

 

169.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

 

170.lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade be-

 

teckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,

 

171.lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid of-

 

fentliga sammanträden i kommuner och landsting,

 

172.lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

 

173.lag om ändring i polisdatalagen (2010:361),

 

174.lag om ändring i lagen (2010:362) om polisens allmänna spanings-

 

register,

 

175.lag om ändring i lagen (2010:374) om försöksverksamhet med tra-

 

fiknykterhetskontrollanter i hamnar,

 

176.lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),

 

177.lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),

 

178.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

 

179.lag om ändring i skollagen (2010:800),

 

180.lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),

 

181.lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

 

varor,

 

182.lag om ändring i postlagen (2010:1045),

 

183.lag om ändring i alkohollagen (2010:1622),

 

184.lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932),

 

185.lag om ändring i lagen (2010:1933) om auktorisation av delgiv-

 

ningsföretag,

 

186.lag om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälso-

 

farliga missbrukssubstanser,

 

187.lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet,

 

188.lag om ändring i lagen (2011:721) om märkning av energirelatera-

 

de produkter,

 

189.lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars-

 

och säkerhetsområdet,

 

190.lag om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter,

 

191.lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige

 

enligt en nordisk arresteringsorder,

 

192.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

 

193.lag om ändring i kustbevakningsdatalagen (2012:145),

 

194.lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210),

 

195.lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211),

 

196.lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om

 

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheter-

 

nas underrättelseverksamhet,

 

197.lag om ändring i lagen (2012:595) om införsel av och handel med

 

sprutor och kanyler,

 

198.lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja,

 

199.lag om ändring i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk pro-

 

duktion,

 

200.lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),

 

201.lag om ändring i lagen (2014:000) om elimineringsdatabasen,

28

202.lag om ändring i lagen (2014:000) om straff för penningtvättsbrott.

2

Lagtext

Prop. 2013/14:110

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

Härigenom föreskrivs följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser med anledning av inrättandet av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och avvecklingen av Rikspolis- styrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Allmänna övergångsregler

2 § Ett beslut som har fattats eller en åtgärd som har vidtagits av en polis- myndighet, Rikspolisstyrelsen eller Statens kriminaltekniska laborato- rium före utgången av 2014 ska anses ha fattats eller vidtagits av den av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som därefter ska handlägga sådana frågor som beslutet eller åtgärden avser.

Övergångsregler för avvecklingen av Rikspolisstyrelsen

3 § Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om Rikspolissty- relsen ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på

1.Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspoli- sen ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och

2.Polismyndigheten i övriga fall.

4 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kom- mit in till Rikspolisstyrelsen och som inte har slutligt behandlats före ut- gången av 2014, ska anses ha kommit in till

1.Säkerhetspolisen den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och

2.Polismyndigheten den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen i övriga fall.

En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som är ställd till Rikspolisstyrelsen efter den 1 januari 2015 ska handläggas av den myndighet som enligt första stycket övertagit styrelsens uppgift.

Övergångsregler för avvecklingen av polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium

5 § Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om polismyndig- heter eller en viss polismyndighet ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på Polismyndigheten.

29

Prop. 2013/14:110 6 § En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kom- mit in till en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium och som inte har slutligt behandlats före utgången av 2014, ska anses ha kommit in till Polismyndigheten den dag som den kom in till polismyn- digheten eller Statens kriminaltekniska laboratorium.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

30

2.2

Förslag till lag om elimineringsdatabasen

Prop. 2013/14:110

Härigenom föreskrivs följande.

Ändamål

1 § Rikspolisstyrelsen får föra ett register över DNA-profiler i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med DNA-analyser (eli- mineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA- spår.

Begreppen DNA-profil och DNA-analys som används i lagen har samma betydelse som i polisdatalagen (2010:361).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

Innehåll

3 § Elimineringsdatabasen får innehålla DNA-profiler från personer som anges i 8 och 9 §§ och som genom att komma i kontakt med material el- ler prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar att kontaminera dessa.

En DNA-profil som registreras i databasen får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

Utöver DNA-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om vem DNA-profilen avser.

Behandling av uppgifter i databasen

4 § En DNA-profil som har tagits fram under utredning av brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person får vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i elimineringsdatabasen. Jämförelsen ska göras innan jämförelse görs med andra DNA-profiler i de DNA-register som regleras i 4 kap. polisdatalagen (2010:361).

En DNA-profil från prov som har tagits med stöd av 28 kap. rätte- gångsbalken får vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i elimi- neringsdatabasen. Avser DNA-profilen en misstänkt ska jämförelsen göras innan profilen läggs in i det utredningsregister eller det DNA-re- gister som regleras i 4 kap. polisdatalagen.

En DNA-profil som har tagits fram för att kvalitetssäkra den forensiska verksamheten med DNA-analyser och som inte hänför sig till brottsutre- dande verksamhet får jämföras med DNA-profiler i elimineringsdataba- sen.

Personuppgiftsansvar

5 § Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandling av per- sonuppgifter i elimineringsdatabasen.

31

Prop. 2013/14:110 6 § Rikspolisstyrelsen ska utse ett eller flera personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i elimineringsdatabasen.

Styrelsen ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgifts- lagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Tillgången till uppgifter

7 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Provtagning

8 § Anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium och andra som återkommande kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som används vid DNA-analys, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i eliminerings- databasen. Provet tas i form av salivprov.

9 § För att få tillträde till en lokal där DNA-spår från brottsplatser hanteras eller förvaras är även den som inte omfattas av 8 § men som riskerar att kontaminera lokalen, prover som ska bli föremål för DNA- analys eller material som används för DNA-analys skyldig att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimine- ringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

10 § Ett prov för DNA-analys som har tagits med stöd av 8 eller 9 § får inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Gallring

11 § Uppgifter i elimineringsdatabasen ska gallras när de inte längre behövs för att utreda om en persons DNA kan ha kontaminerat material, prover eller lokaler.

Uppgifter som rör anställda vid Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium ska gallras senast två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphör- de.

Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § ska gallras senast ett år efter det att uppgifterna registrerades.

Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena ska gallras senast ett år efter det att det förhållande som grundade skyl- digheten upphörde.

Rättelse och skadestånd

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personupp- gifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som avses i 13 eller 14 §.

32

Ytterligare föreskrifter

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Rikspo- lisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laborato- rium och vilka andra personkategorier enligt 8 § som är skyldiga att lämna prover för DNA-analys till elimineringsdatabasen.

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde- lar föreskrifter om tillgången till elimineringsdatabasen och förfarandet vid överensstämmelser mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil.

Övriga bestämmelser

15 § Statens kriminaltekniska laboratorium har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 19 a § offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400), rätt att ta del av uppgifter om huruvida personer före- kommer i elimineringsdatabasen, om laboratoriet behöver uppgifterna i sin verksamhet.

16 § Statens kriminaltekniska laboratorium får medges direktåtkomst till elimineringsdatabasen.

Laboratoriet ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsupp- gifter.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2.En DNA-profil som har registrerats före den 1 juli 2014 i syfte att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade samtycker till det. De DNA-profiler som inte registeras i elimineringsda- tabasen ska gallras senast den 1 januari 2015.

3.DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndig- heterna och Statens kriminaltekniska laboratorium som registreras i eli- mineringsdatabasen får till och med den 31 december 2014 vid ett tillfäl- le jämföras med DNA-profiler i spårregistret som regleras i 4 kap. polisdatalagen (2010:361). En överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en DNA-profil i spårregistret får inte utredas vidare.

Prop. 2013/14:110

33

Ska någon hämtas till ett sam- manträde inför rätten, får han eller hon, om inte annat följer av det som sägs nedan, inte omhändertas tidigare än vad som är nödvändigt för att han eller hon ska kunna in- ställas omedelbart till sammanträ- det.
Om ett hämtningsförsök tidigare har misslyckats, eller det annars på grund av vad som är känt om den som ska hämtas finns särskild an- ledning till det, får rätten eller Po- lismyndigheten besluta att han el- ler hon får omhändertas tidigare än vad som följer av första stycket. Omhändertagande får i sådant fall äga rum högst sex timmar eller, om rätten beslutat, högst arton timmar tidigare än vad som följer av första stycket. Vid rättens pröv-

Prop. 2013/14:110 2.3 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken1 dels att 23 kap. 17 § ska upphöra att gälla,

dels

att 7 kap. 9 §, 9 kap. 10 §, 20 kap. 5 §, 23 kap. 3 och 4 a §§,

24 kap.

8 §, 25 kap. 1 §, 28 kap. 4 §, 35 kap. 14 §, 36 kap. 16 § och

48 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 7 kap. ska lyda ”Om åklagare och om jäv mot anställda vid brottsbekämpande myndigheter”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

9 §2

Det som anges i 6 § om åklagare

Det som anges i 6 § om åklagare

tillämpas även på anställda inom

tillämpas även på anställda vid

polisväsendet eller vid Skattever-

Polismyndigheten, Säkerhetspoli-

ket, Tullverket eller Kustbevak-

sen, Skatteverket, Tullverket eller

ningen som har att vidta åtgärd el-

Kustbevakningen som har att vidta

ler meddela beslut enligt denna

åtgärd eller meddela beslut enligt

balk. En fråga om jäv prövas av

denna balk. En fråga om jäv prö-

respektive myndighet.

vas av respektive myndighet.

9 kap.

10 §3 Skall någon hämtas till ett sam-

manträde inför rätten, får han, om ej annat följer av vad som sägs ne- dan, inte omhändertas tidigare än vad som är nödvändigt för att han skall kunna inställas omedelbart till sammanträdet.

Har ett hämtningsförsök tidigare misslyckats eller finns det annars på grund av vad som är känt om den som skall hämtas särskild an- ledning till det, får rätten eller polismyndighet besluta att han får omhändertas tidigare än vad som följer av första stycket. Omhänder- tagande får i sådant fall ske högst sex timmar eller, om rätten beslu- tat, högst arton timmar tidigare än vad som följer av första stycket. Vid rättens prövning skall särskilt

1

Senaste lydelse av rubriken till 7 kap. 2006:83.

2

Senaste lydelse 2006:83.

3

Senaste lydelse 1998:24.

34

 

Beslut att inleda en förundersök- ning ska fattas av Polismyndighe- ten, Säkerhetspolisen eller åkla- garen. Har förundersökningen in- letts av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen och är saken inte av enkel beskaffenhet, ska led- ningen av förundersökningen om brottet övertas av åklagaren, så snart någon skäligen kan miss- tänkas för brottet. Åklagaren ska också i annat fall överta ledningen när det är motiverat av särskilda skäl.
När förundersökningen leds av

beaktas vilka olägenheter det kan antas medföra att den som skall hämtas inte är närvarande vid sam- manträdet inför rätten.

Den som har omhändertagits en- ligt andra stycket är skyldig att i avvaktan på inställelsen stanna kvar på polisstation eller annan plats som bestäms av polismyn- digheten. Om den omhändertagne skall inställas i brottmål som till- talad får han tas i förvar.

Den som har omhändertagits en- ligt denna paragraf får inte under- kastas annan inskränkning i sin frihet än som påkallas av ändamå- let med omhändertagandet, ord- ningen eller allmän säkerhet.

ning ska det särskilt beaktas vilka

Prop. 2013/14:110

olägenheter det kan antas medföra

att den som ska hämtas inte är när-

 

varande vid sammanträdet inför rätten.

Den som har omhändertagits en- ligt andra stycket är skyldig att i avvaktan på inställelsen stanna kvar på den plats som bestäms av

Polismyndigheten. Om den om- händertagne ska inställas i brott- mål som tilltalad får han eller hon tas i förvar.

Den som har omhändertagits en- ligt denna paragraf får inte under- kastas annan inskränkning i sin frihet än vad som krävs med hän- syn till ändamålet med omhänder- tagandet, ordningen eller allmän säkerhet.

20 kap.

5 §

Brott må av målsägande angivas till åtal hos åklagare eller polis- myndighet. Har angivelse skett hos myndighet å annan ort än den, där åtal för brottet må väckas, skall angivelsen omedelbart tillställas myndigheten i den orten.

En målsägande får ange ett brott till åtal hos åklagare eller Polis- myndigheten.

23 kap.

3 §4 Beslut att inleda en förundersök-

ning skall fattas av polismyndighet eller åklagaren. Har förundersök- ningen inletts av polismyndighet och är saken inte av enkel beskaf- fenhet, skall ledningen av förun- dersökningen avseende brottet övertas av åklagaren, så snart nå- gon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren skall också i an- nat fall överta ledningen när det är påkallat av särskilda skäl.

När förundersökningen leds av

4 Senaste lydelse 1994:1412.

35

Prop. 2013/14:110 åklagaren, får han vid undersök- ningens verkställande anlita biträ- de av polismyndigheten. Han får också uppdra åt polisman att vidta en viss åtgärd som hör till förun- dersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaf- fenhet.

Innan förundersökning hunnit inledas, får polisman hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utred- ningen.

åklagaren, får han eller hon anlita biträde av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen för att genomföra den. Åklagaren får också uppdra åt en polisman att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

Det som i denna balk föreskrivs om Polismyndigheten gäller för Säkerhetspolisen då den leder för- undersökning eller biträder åkla- gare i en förundersökning.

Innan förundersökning hunnit inledas, får en polisman hålla för- hör och vidta andra utredningsåt- gärder som är av betydelse för ut- redningen.

4 a §5 En förundersökning får vidare läggas ned

1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller

2. om det kan antas att åtal för

2. om det kan antas att åtal för

brottet inte skulle komma att ske

brottet inte skulle komma att ske

till följd av bestämmelser om

till följd av bestämmelser om

åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om

åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om

särskild

åtalsprövning samt något

särskild

åtalsprövning samt något

väsentligt allmänt eller enskilt in-

väsentligt allmänt eller enskilt in-

tresse ej åsidosätts genom att för-

tresse inte åsidosätts genom att

undersökningen läggs ned.

förundersökningen läggs ned.

Om förutsättningar för att lägga

Om det finns förutsättningar för

ned en förundersökning enligt för-

att lägga ned en förundersökning

sta stycket föreligger redan innan

enligt första stycket redan innan en

en sådan har inletts, får det bes-

sådan har inletts, får det beslutas

lutas att förundersökning inte ska

att förundersökning inte ska in-

inledas.

 

 

 

ledas.

 

Beslut enligt denna paragraf att

Beslut enligt denna paragraf att

lägga

ned

en

förundersökning

lägga

ned en förundersökning

meddelas av

den

polismyndighet

meddelas av den åklagare som le-

eller åklagare som leder förunder-

der förundersökningen om det kan

sökningen om det kan antas att åtal

antas att åtal för brottet inte skulle

för brottet inte skulle komma att

komma att ske till följd av bestäm-

ske till följd av bestämmelserna

melserna om åtalsunderlåtelse i

om åtalsunderlåtelse i 20 kap. 7 §

20 kap. 7 § första stycket eller om

första stycket eller om särskild

särskild

åtalsprövning. Detsamma

åtalsprövning. Detsamma gäller be-

gäller beslut att inte inleda förun-

5

Senaste lydelse 2012:46.

36

 

Har ett beslut att anhålla en misstänkt meddelats i hans eller hennes frånvaro, ska han eller hon, så snart beslutet har verkställts, förhöras av en polisman eller åkla- gare. Har åklagaren inte redan underrättats om frihetsberövandet, ska det skyndsamt anmälas till honom eller henne. Åklagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den misstänkte ska förbli anhållen.
Har någon gripits enligt 7 §, ska han eller hon så snart som möjligt förhöras av en polisman eller åkla- gare. Har åklagaren inte redan underrättats om frihetsberövandet, ska det skyndsamt anmälas till honom eller henne. Åklagaren ska efter förhöret omedelbart besluta om den misstänkte ska anhållas. Anhålls inte den misstänkte, ska åklagaren omedelbart häva beslu- tet om gripande.
Innan åklagaren har underrättats om frihetsberövandet, får beslutet om gripande hävas av Polismyn- digheten, om det är uppenbart att det inte finns skäl för fortsatt fri- hetsberövande. I omedelbar anslut- ning till gripandet får beslutet un- der samma förutsättningar hävas även av den polisman som har fat- tat beslutet.
Om den som misstänks för brott avviker och det finns skäl för an- hållande, får åklagaren efterlysa honom eller henne.

slut att inte inleda förundersökning i motsvarande fall. Övriga beslut enligt denna paragraf meddelas av åklagare.

dersökning i motsvarande fall. Om Prop. 2013/14:110 förundersökningen leds av Polis-

myndigheten beslutar undersök- ningsledaren i dessa frågor. Övri- ga beslut enligt denna paragraf meddelas av åklagare.

24 kap.

8 §6 Har beslut att anhålla någon

meddelats i hans frånvaro, skall han, så snart beslutet har verk- ställts, förhöras av polisman eller åklagare. Har åklagaren inte redan underrättats om frihetsberövandet, skall det skyndsamt anmälas till honom. Åklagaren skall efter för- höret omedelbart besluta om den misstänkte skall förbli anhållen.

Har någon gripits enligt 7 §, skall han så snart som möjligt för- höras av polisman eller åklagare. Har åklagaren inte redan underrät- tats om frihetsberövandet, skall det skyndsamt anmälas till honom. Åklagaren skall efter förhöret omedelbart besluta om den miss- tänkte skall anhållas. Anhålls inte den misstänkte, skall beslutet om gripande omedelbart hävas.

Innan åklagaren har underrättats om frihetsberövandet, får beslutet om gripande hävas av polismyn- digheten, om det är uppenbart att det inte finns skäl för fortsatt fri- hetsberövande. I omedelbar anslut- ning till gripandet får beslutet un- der samma förutsättningar hävas även av en polisman som har fattat beslutet.

Om den som misstänks för brott avviker och det finns skäl att an- hålla honom, får åklagaren efter- lysa honom.

6 Senaste lydelse 1998:24.

37

Prop. 2013/14:110

 

25 kap.

 

 

 

 

 

 

 

1 §7

 

 

 

 

 

Är någon skäligen misstänkt för

Om någon är skäligen misstänkt

ett brott, på vilket fängelse kan föl-

för ett brott på vilket fängelse kan

ja, och finns det med hänsyn till

följa och det med hänsyn till brot-

brottets beskaffenhet, den miss-

tets beskaffenhet, den misstänktes

tänktes förhållande eller någon an-

förhållande eller någon annan om-

nan omständighet risk för att han

ständighet finns risk för att han

avviker eller på något annat sätt

eller hon avviker eller på något an-

undandrar sig lagföring eller straff,

nat sätt undandrar sig lagföring el-

men finns det i övrigt inte anled-

ler straff men det i övrigt inte finns

ning att anhålla eller häkta honom,

anledning att anhålla eller häkta

får, om det är tillräckligt, i stället

den misstänkte, får han eller hon,

förbud meddelas honom att utan

om det är tillräckligt, i stället

tillstånd lämna honom anvisad vis-

1. meddelas förbud att utan till-

telseort (reseförbud) eller före-

stånd

lämna

anvisad vistelseort

skrivas att han på vissa tider skall

(reseförbud), eller

 

 

anmäla sig hos anvisad polismyn-

2. föreläggas att på viss ort och

dighet

(anmälningsskyldighet).

vissa tider anmäla sig hos Polis-

Oberoende av brottets beskaffen-

myndigheten

(anmälningsskyldig-

het får också reseförbud eller an-

het).

 

 

 

 

 

mälningsskyldighet beslutas,

om

 

 

 

 

 

 

det finns risk för att den misstänkte

 

 

 

 

 

 

genom att bege sig från riket un-

 

 

 

 

 

 

dandrar sig lagföring eller straff.

Oberoende av brottets beskaf-

 

 

 

 

 

 

fenhet får också reseförbud eller

 

 

 

anmälningsskyldighet beslutas, om

 

 

 

det finns risk för att den misstänkte

 

 

 

genom att bege sig från riket

 

 

 

undandrar

sig

lagföring

eller

 

 

 

straff.

 

 

 

 

 

Föreligger mot någon skäl till

Finns det skäl att häkta eller an-

häktning eller anhållande men kan

hålla någon, men kan det antas att

det antas att syftet därmed kan till-

syftet

kan

 

tillgodoses

genom

godoses

genom reseförbud

eller

reseförbud

eller

anmälningsskyl-

anmälningsskyldighet, får beslut

dighet, får beslut om detta medde-

härom meddelas även i andra fall

las även i andra fall än som avses i

än som avses i första stycket.

 

första stycket.

 

 

 

Reseförbud eller anmälningsskyldighet får åläggas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

7 Senaste lydelse 1989:650.

38

En berättelse, som någon har avgett skriftligen med anledning av en redan inledd eller förestående rättegång, eller en uppteckning av en berättelse, som någon med anledning av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller Polis- myndigheten eller annars utom rätta, får åberopas som bevis i rättegången endast
Förordnande om husrannsakan meddelas, utom i fall som avses i tredje stycket, av undersökningsle- daren, åklagaren eller rätten. För- ordnande om husrannsakan för delgivning ska alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall husrannsa- kan antas bli av stor omfattning el- ler medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden före- tas, bör, om det inte är fara i dröjs- mål, åtgärden inte vidtas utan rät- tens förordnande.
Fråga om husrannsakan får rät- ten ta upp på yrkande av undersök- ningsledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägande eller självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrann- sakan för delgivning tas upp av rätten självmant eller på yrkande av Polismyndigheten eller åklaga- ren.
Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den som ska häktas enligt beslut som avses i 24 kap. 17 § tredje stycket eller hämtas till inställelse vid rätten meddelas av Polismyndigheten eller polisman enligt bestämmelser i polislagen (1984:387).

28 kap.

4 §8 Förordnande om husrannsakan

meddelas, utom i fall som avses i tredje stycket, av undersökningsle- daren, åklagaren eller rätten. För- ordnande om husrannsakan för delgivning skall alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall husrannsa- kan antas bli av stor omfattning el- ler medföra synnerlig olägenhet för den hos vilken åtgärden före- tas, bör, om det inte är fara i dröjs- mål, åtgärden inte vidtas utan rät- tens förordnande.

Fråga om husrannsakan får rät- ten ta upp på yrkande av undersök- ningsledaren eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägande eller självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrann- sakan för delgivning tas upp av rätten självmant eller på yrkande av polismyndighet eller åklagaren.

Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den som skall häktas enligt beslut som avses i 24 kap. 17 § tredje stycket eller hämtas till inställelse vid rätten meddelas av polismyndighet eller polisman enligt bestämmelser i po- lislagen (1984:387).

35 kap.

14 §9 En berättelse, som någon har av-

gett skriftligen i anledning av en redan inledd eller förestående rät- tegång, eller en uppteckning av en berättelse, som någon i anledning av en sådan rättegång lämnat inför åklagare eller polismyndighet eller annars utom rätta, får åberopas som bevis i rättegången endast

1. om det är särskilt föreskrivet,

8Senaste lydelse 1995:637.

9Senaste lydelse 2005:683.

Prop. 2013/14:110

39

Ett vittne ska lämna sin berät- telse muntligen. Vittnet får dock med rättens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.
Vid ett vittnesförhör får det som vittnet tidigare har berättat inför rätta eller inför åklagare eller Polis- myndigheten läggas fram endast när vittnets berättelse vid förhöret av- viker från vad han eller hon tidi- gare har berättat eller när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra sig. Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätta och har det förra förhöret dokumenterats ge- nom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret inledas med en uppspelning av upptagningen. Har den tidigare bevisupptagningen skett i lägre rätt, ska förhöret i högre rätt inledas med en sådan uppspelning, om det inte är olämp- ligt.

Prop. 2013/14:110

2. om förhör med den som lämnat berättelsen inte kan hållas vid eller

 

utom huvudförhandling eller i övrigt inför rätten eller

 

3. om det finns särskilda skäl med hänsyn till de kostnader eller olä-

 

genheter som ett förhör vid eller utom huvudförhandling kan antas med-

 

föra, vad som kan antas stå att vinna med ett sådant förhör, berättelsens

 

betydelse och övriga omständigheter.

 

 

Även i annat fall än som sägs i första stycket får dock i tvistemål en

 

sådan skriftlig berättelse eller uppteckning av en berättelse som avses där

 

åberopas som bevis i rättegången, om parterna godtar det och det inte är

 

uppenbart olämpligt.

 

 

Vad som sägs i första och andra

Vad som sägs i första och andra

 

styckena om en skriftlig eller upp-

styckena om en skriftlig eller upp-

 

tecknad berättelse skall också till-

tecknad berättelse ska också till-

 

lämpas i fråga om en ljudupptag-

lämpas i fråga om en ljudupptag-

 

ning eller en ljud- och bildupptag-

ning eller en ljud- och bildupptag-

 

ning av en berättelse.

ning av en berättelse.

36 kap.

16 §10 Ett vittne skall lämna sin berät-

telse muntligen. Vittnet får dock med rättens medgivande använda sig av anteckningar till stöd för minnet.

Vid ett vittnesförhör får det som vittnet tidigare har berättat inför rätta eller inför åklagare eller po- lismyndighet läggas fram endast när vittnets berättelse vid förhöret avviker från vad han eller hon tidi- gare har berättat eller när vittnet vid förhöret förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra sig. Avser förhöret någon som tidigare har hörts inför rätta och har det förra förhöret dokumenterats ge- nom en ljud- och bildupptagning, får dock förhöret inledas med en uppspelning av upptagningen. Har den tidigare bevisupptagningen skett i lägre rätt, skall förhöret i högre rätt inledas med en sådan uppspelning, om det inte är olämp- ligt.

10 Senaste lydelse 2005:683.

40

48 kap.

Prop. 2013/14:110

14 §11

 

Regeringen får meddela föreskrifter om det högsta belopp, till vilket ordningsbot får bestämmas, och om andra begränsningar för använd-

ningen av föreläggande av ordningsbot.

 

Riksåklagaren

väljer, i samråd

Riksåklagaren

väljer, i samråd

med Rikspolisstyrelsen, ut de brott

med Polismyndigheten, ut de brott

för vilka ordningsbot skall bestäm-

för vilka ordningsbot ska bestäm-

mas.

bestämmer för

mas.

 

Riksåklagaren

Riksåklagaren

bestämmer ord-

olika brott ordningsbotens belopp.

ningsbotens belopp för olika brott

Därvid anges även grunder för be-

och anger även grunder för be-

räkning av gemensam ordningsbot

räkning av gemensam ordningsbot

för flera brott. Om det finns sär-

för flera brott. Om det finns sär-

skilda skäl får riksåklagaren upp-

skilda skäl, får riksåklagaren upp-

dra åt överåklagare som är myn-

dra åt en överåklagare att i fråga

dighetschef inom åklagarväsendet

om vissa brott bestämma ordnings-

att i fråga om vissa brott bestämma

botens belopp.

 

ordningsbotens belopp.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

11 Senaste lydelse 2001:280.

41

Prop. 2013/14:110 2.4

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 21 kap. 3, 4 och 10 §§ föräldrabalken1 ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

21 kap.

 

3 §2

Beslutar rätten om verkställig-

Beslutar rätten om verkställig-

het, får den även utan yrkande fö-

het, får den även utan yrkande fö-

relägga vite eller besluta att barnet

relägga vite eller besluta att barnet

skall hämtas genom polismyndig-

ska hämtas genom Polismyndig-

hetens försorg. Hämtning får dock

hetens försorg. Hämtning får dock

beslutas endast i de fall och under

beslutas endast i de fall och under

de förutsättningar som anges i and-

de förutsättningar som anges i and-

ra och tredje styckena.

ra och tredje styckena.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om vårdnad, boende eller överlämnande av barn, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet annars inte kan ske eller om hämtning är nödvändig för att undvika att barnet lider allvarlig skada.

Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge mellan barnet och en förälder som barnet inte bor tillsammans med, får rätten besluta om hämtning av barnet, om verkställighet annars inte kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med föräldern.

Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den part som har begärt verkställigheten.

4 §3

Beslutar rätten om verkställig-

Beslutar rätten om verkställig-

het, kan den även lämna uppdrag

het, kan den även lämna uppdrag

enligt 2 §. Har rätten beslutat att

enligt 2 §. Har rätten beslutat att

barnet skall hämtas genom polis-

barnet ska hämtas genom Polis-

myndighetens försorg, skall ett

myndighetens försorg, ska ett upp-

uppdrag enligt 2 § lämnas, om inte

drag enligt 2 § lämnas, om inte

särskilda skäl talar mot det.

särskilda skäl talar mot det.

Om det finns särskilda skäl, får

Om det finns särskilda skäl, får

rätten för att underlätta att barnet

rätten för att underlätta att barnet

överflyttas besluta att barnet tillfäl-

överflyttas besluta att barnet tillfäl-

ligt skall tas om hand av social-

ligt ska tas om hand av social-

nämnden eller på annat lämpligt

nämnden eller på annat lämpligt

sätt. Rätten får besluta att omhän-

sätt. Rätten får besluta att omhän-

dertagandet skall verkställas ge-

dertagandet ska verkställas genom

nom polismyndighetens försorg.

Polismyndighetens försorg.

Beslutar rätten om verkställighet

Beslutar rätten om verkställighet

av en dom eller ett beslut om um-

av en dom eller ett beslut om um-

1

Balken omtryckt 1995:974.

2

Senaste lydelse 2006:458.

3

Senaste lydelse 2006:458.

42

 

Om det är fara för att barnet förs ur landet eller om saken av annan anledning är brådskande, kan rät- ten omedelbart besluta att barnet ska tas om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhändertagandet ska verkställas genom Polismyn- dighetens försorg.
Kan ett beslut enligt första stycket inte avvaktas, får Polis- myndigheten, oavsett om något ärende är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åtgärden ska genast anmälas till rätten, som utan dröjsmål prövar om den ska bestå.
Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt första eller andra stycket som ännu gäller när ärendet ska avgöras, ska rätten ompröva beslutet.

gänge som har vunnit laga kraft, kan rätten komplettera eller ändra vad som har bestämts om de prak- tiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är nödvän- digt för att umgänget skall kunna ske.

gänge som har vunnit laga kraft, Prop. 2013/14:110 kan rätten komplettera eller ändra

vad som har bestämts om de prak- tiska arrangemangen för utövandet av umgänget, om det är nödvän- digt för att umgänget ska kunna ske.

10 §4 Om det är fara för att barnet förs

ur landet eller om saken av annan anledning är brådskande, kan rät- ten omedelbart besluta att barnet skall tas om hand av socialnämn- den eller på annat lämpligt sätt. Rätten får besluta att omhänderta- gandet skall verkställas genom po- lismyndighetens försorg.

Kan ett beslut enligt första styc- ket inte avvaktas, får polismyndig- heten, oavsett om något ärende är anhängigt, vidta sådana omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åtgärden skall genast anmälas till rätten, som utan dröjs- mål prövar om den skall bestå.

Har rätten meddelat ett beslut om omhändertagande enligt första eller andra stycket som ännu gäller när ärendet skall avgöras, skall rätten ompröva beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

4 Senaste lydelse 2006:458.

43

Prop. 2013/14:110 2.5

Förslag till lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 7 § och 16 kap. 15 § brottsbalken ska

ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

15 kap.

Den som, i annat fall än 6 § av-

7 §

Den som, i annat fall än som av-

ser, hos åklagare, polismyndighet

ses i 6 §, hos åklagare, Polismyn-

eller annan myndighet sannings-

digheten eller annan myndighet

löst tillvitar annan brottslig gär-

sanningslöst tillvitar någon annan

ning, föregiver besvärande om-

en brottslig gärning, påstår besvä-

ständighet

eller förnekar friande

rande omständighet eller förnekar

eller mildrande omständighet, dö-

friande eller mildrande omständig-

mes, om myndigheten har att upp-

het, döms, om myndigheten ska ta

taga anmälan i sådan sak, för falsk

upp anmälan i sådan sak, för falsk

tillvitelse till fängelse i högst två år

tillvitelse till fängelse i högst två år

eller, om brottet är ringa, till böter

eller, om brottet är ringa, till böter

eller fängelse i högst sex månader.

eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade

Om han eller hon inte insåg men

skälig anledning antaga, att ut-

hade skälig anledning att anta att

sagan var sanningslös, dömes för

utsagan var sanningslös, döms för

vårdslös tillvitelse till böter eller

vårdslös tillvitelse till böter eller

fängelse i högst sex månader.

fängelse i högst sex månader.

 

16 kap.

 

15 §1

Den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller

fängelse i högst ett år.

 

Är brott som avses i första

Är brott som avses i första

stycket grovt, döms till fängelse,

stycket grovt, döms till fängelse i

lägst sex månader och högst fyra

lägst sex månader och högst fyra

år.

år.

Den som genom missbruk av

Den som genom missbruk av

larm, nödsignal eller annan liknan-

larm, nödsignal eller annan liknan-

de anordning föranleder onödig ut-

de anordning föranleder onödig ut-

ryckning av polis, kommunal orga-

ryckning av Polismyndigheten,

nisation för räddningstjänst, ambu-

kommunal organisation för rädd-

lans, militär, sjöräddning eller an-

ningstjänst, ambulans, militär, sjö-

nat organ för allmän bevaknings-

räddning eller annat organ för all-

tjänst, döms för missbruk av larm-

män bevakningstjänst, döms för

anordning till böter eller fängelse i

missbruk av larmanordning till bö-

högst sex månader.

ter eller fängelse i högst sex måna-

 

der.

1 Senast lydelse 2003:780.

44

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

45

Prop. 2013/14:110 2.6

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 26 kap. 2, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 28 kap. 8 § ska lyda ”Hjälp av Polismyn- digheten”.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

26 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

Tillsynsmyndigheten

skall

an-

Tillsynsmyndigheten ska anmäla

mäla överträdelser av bestämmel-

överträdelser

av

bestämmelser i

ser i balken eller i föreskrifter som

balken eller i föreskrifter som har

har meddelats med stöd av balken

meddelats med stöd av balken till

till polis- eller åklagarmyndighe-

Polismyndigheten

eller Åklagar-

ten, om det finns misstanke om

myndigheten, om det finns miss-

brott.

 

 

 

 

 

tanke om brott.

 

 

Om

tillsynsmyndigheten finner

Om tillsynsmyndigheten

finner

att villkoren i ett tillstånd till mil-

att villkoren i ett tillstånd till mil-

jöfarlig verksamhet eller vatten-

jöfarlig verksamhet eller vatten-

verksamhet inte är tillräckliga och

verksamhet inte är tillräckliga och

förutsättningar

i

övrigt

föreligger

det finns

förutsättningar

enligt

enligt

24 kap.

5

eller

6 §,

skall

24 kap. 5 eller 6 §, ska myndighe-

myndigheten ansöka om prövning

ten ansöka om prövning eller ta

eller ta upp frågan om att ändra el-

upp frågan om att ändra eller upp-

ler upphäva villkor utan någon sär-

häva villkor utan någon särskild

skild framställning om detta enligt

framställning om detta enligt vad

vad som sägs i 24 kap. 7 §.

 

som sägs i 24 kap. 7 §.

 

 

 

 

 

 

24 §

 

 

 

 

Om en naturvårdsvakt har tagit

Om en naturvårdsvakt har tagit

ett föremål i beslag, skall vakten

ett föremål i beslag, ska vakten

skyndsamt anmäla detta till polis-

skyndsamt anmäla detta till Polis-

eller

åklagarmyndigheten.

Den

myndigheten

eller Åklagarmyn-

tjänsteman som tar emot en anmä-

digheten. Den polisman eller åkla-

lan skall vidta samma åtgärder

gare som tar emot en sådan anmä-

som om tjänstemannen själv hade

lan om beslag ska vidta samma åt-

gjort beslaget.

 

 

 

 

gärder som om han eller hon själv

 

 

 

 

 

 

hade gjort beslaget.

 

 

 

 

 

 

25 §

 

 

 

 

Den som har fått dispens från en

Den som har fått dispens från en

föreskrift för områden eller natur-

föreskrift för ett område eller na-

föremål som omfattas av förord-

turföremål som omfattas av ett för-

nande

enligt

7

och 8 kap.

eller

ordnande

enligt

7 kap.,

dispens

11 kap. 14 § är skyldig att efter be-

från en föreskrift som har medde-

gäran visa upp beslutet för en na-

lats med stöd av 8 kap. eller dis-

1

Senaste lydelse 2002:175.

46

 

turvårdsvakt eller en polis vid vis- telse inom det område där dispen- sen gäller.

pens enligt 11 kap. 14 § är skyldig Prop. 2013/14:110 att begäran visa upp beslutet för

en naturvårdsvakt eller en polis- man vid vistelse inom det område där dispensen gäller.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

47

Prop. 2013/14:110 2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1918:163)

 

med vissa bestämmelser om sjöfynd

Härigenom föreskrivs att 1–3, 5–7 och 8 a §§ lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Var och en, som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergiv- na fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till far- tyg, vare sig sådant tas upp från botten eller anträffas flytande på vattnet eller uppdrivet på stran- den, är skyldig att anmäla fyndet hos en polismyndighet, tjänsteman vid kustbevakningen eller tull- tjänsteman. Har en tjänsteman vid kustbevakningen eller en tulltjän- steman tagit emot en sådan anmä- lan, skall han ofördröjligen under- rätta polismyndigheten om denna.

1 §1

Den som i saltsjön inom svensk skärgård eller vid svensk kust eller i rikets segelbara insjöar, floder eller kanaler bärgar övergivna far- tyg eller fartygslämningar eller redskap eller gods som hör till far- tyg är skyldig att anmäla fyndet till Polismyndigheten, Kustbevakning- en eller Tullverket. Detta gäller oavsett om fyndet tas upp från bot- ten eller anträffas flytande på vatt- net eller är uppdrivet på stranden.

Om en tjänsteman vid Kustbevak- ningen eller Tullverket har tagit emot en sådan anmälan, ska han el- ler hon omedelbart underrätta Po- lismyndigheten om denna.

 

 

2 §2

 

 

Har fartyg under resa bärgat nå-

Om ett fartyg under resa har

got, som i 1 § sägs, avlämne befäl-

bärgat något av det som anges i

havaren det bärgade, jämte redo-

1 §, ska befälhavaren lämna det

görelse för omständligheterna vid

bärgade, tillsammans med en redo-

bärgningen, till polismyndigheten å

görelse

för omständigheterna vid

den svenska ort, dit han först an-

bärgningen, till Polismyndigheten.

länder.

 

 

Om fartyget inte anlöper svensk

Anlöpes ej svensk hamn, give

befälhavaren, å den utländska ort

hamn, ska befälhavaren underrätta

som han först anlöper, hos svensk

svensk konsul på den utländska ort

konsul eller, där sådan ej finnes,

som fartyget först anlöper om

hos annan

behörig

myndighet

bärgningen. Finns det inte en

bärgningen till känna och låte, för

svensk konsul på orten, ska i stäl-

så vitt det främmande landets lag

let en annan behörig myndighet

ej annorledes stadgar, det bärgade

underrättas. Om inte annat följer

å offentlig auktion försäljas; in-

av lagstiftningen i det landet, ska

sände ock till redaren redogörelse

det bärgade godset säljas på of-

för omständigheterna vid bärg-

fentlig

auktion.

När auktionen

ningen samt

redovise

honom för-

genomförts ska

befälhavaren till

1

Senaste lydelse 1988:439.

2

Senaste lydelse 1984:984.

48

 

säljningssumman. Redaren åligge därefter att till närmaste polismyn- dighet avlämna de insända medlen jämte sagda redogörelse.

redaren skriftligen redogöra för Prop. 2013/14:110 omständigheterna vid bärgningen

och redovisa försäljningssumman. Redaren ska därefter lämna de insända medlen och redogörelsen till Polismyndigheten.

 

 

 

3 §3

En polismyndighet som har un-

Har Polismyndigheten underrät-

derrättats om bärgning enligt 1 §

tats om bärgning enligt 1 § eller

eller 2 § första stycket skall låta

2 § första stycket ska den låta be-

besiktiga fyndet och därefter låta

siktiga fyndet och därefter låta

kungöra bärgningen i de av sjö-

kungöra bärgningen i Underrättel-

fartsverket utgivna Underrättelser

ser för sjöfarande. Om det finns

för sjöfarande. Om särskilda skäl

särskilda skäl, får fyndet kungöras

föreligger, får fyndet kungöras

även på något annat lämpligt sätt.

även på något annat lämpligt sätt.

Kungörelsen ska innehålla ett före-

Kungörelsen skall innehålla före-

läggande för ägaren till det bärga-

läggande för ägaren till det bär-

de godset att anmäla sig till Polis-

gade godset att anmäla sig hos

myndigheten inom 90 dagar från

polismyndigheten

inom

90

dagar

kungörandet i Underrättelser för

från kungörandet

i Underrättelser

sjöfarande eller inom den längre

för sjöfarande eller inom den läng-

tid från kungörandet, dock högst

re tid från kungörandet, dock högst

ett år, som Polismyndigheten be-

ett år, som rikspolisstyrelsen be-

stämmer i det särskilda fallet.

stämmer i det särskilda fallet.

 

Om det bärgade godset inte kan

Om det bärgade godset inte kan

vårdas utan fara för försämring,

vårdas utan fara för försämring,

skall det säljas på offentlig auk-

ska det säljas på offentlig auktion.

tion. Om detta inte är lämpligt,

Om det inte är lämpligt, ska godset

skall det säljas på något annat sätt

säljas på något annat sätt som är

som är betryggande för den som

betryggande för den som har rätt

har rätt till godset. Efter utgången

till godset. Efter utgången av den

av den tid som anges i första

tid som anges i första stycket ska

stycket skall det influtna beloppet

det influtna beloppet överlämnas

överlämnas till bärgaren.

 

till bärgaren.

 

 

 

5 §4

Om de medel som har influtit

Om de medel som har influtit

vid fyndets försäljning har lämnats

vid försäljningen av fyndet har

till polismyndigheten när bärgning

lämnats till Polismyndigheten när

har skett enligt vad som sägs i 2 §

bärgning har skett enligt vad som

andra stycket, gäller

3 §

första

sägs i 2 § andra stycket, gäller 3 §

stycket och 4 § i tillämpliga delar i

första stycket och 4 § i tillämpliga

fråga om kungörande av bärgnin-

delar i fråga om kungörande av

gen och utbetalning av de influtna

bärgningen och utbetalning av de

medlen.

 

 

 

influtna medlen.

3Senaste lydelse 1984:984.

4Senaste lydelse 1984:984.

49

Polismyndighetens beslut i frå- gor som avses i denna lag får över- klagas till allmän förvaltningsdom- stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2013/14:110

 

 

 

6 §5

 

 

 

 

Finnes vid besiktning, som i 3 §

Om det vid besiktning enligt 3 §

omförmäles, sammanlagda kostna-

framkommer att den sammanlagda

den för

bärgningens kungörande

kostnaden

för

kungörande

av

samt för fyndets vård och försälj-

bärgningen, vården av fyndet och

ning böra beräknas till så högt be-

försäljningen uppgår till ett så

lopp, att efter gäldande av nämnda

högt belopp att, sedan detta beta-

kostnad skälig bärgarlön ej kan ur

lats, resterande belopp inte räcker

fyndet utgå, skall polismyndig-

till skälig bärgarlön, får Polismyn-

heten äga att, utan kungörande av

digheten, utan att kungöra bärg-

bärgningen, omedelbart efter be-

ningen, omedelbart efter besiktnin-

siktningen utlämna fyndet till bär-

gen lämna ut fyndet till bärgaren.

garen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §6

 

 

 

 

Om ett fynds värde inte översti-

Om ett fynds värde inte översti-

ger 100 kronor,

enligt

intyg av

ger 100 kronor,

enligt

intyg

av

polismyndighet,

kustbevakningen

Polismyndigheten, Kustbevaknin-

eller av en tulltjänsteman som

gen eller av en tulltjänsteman som

Tullverket har bemyndigat att ut-

Tullverket har bemyndigat att ut-

färda sådana intyg, får polismyn-

färda sådana intyg, får Polismyn-

digheten

utan

vidare

besiktning

digheten

utan vidare

besiktning

och utan kungörande av bärg-

och utan kungörande av bärg-

ningen lämna ut fyndet till bärga-

ningen lämna ut fyndet till bärga-

ren. Detta gäller dock bara om po-

ren. Detta gäller dock bara om

lismyndigheten inte finner att fyn-

Polismyndigheten

inte

finner

att

det av någon särskild anledning

fyndet av någon särskild anledning

skall behandlas på annat sätt.

ska behandlas på annat sätt.

 

8 a §7 Polismyndighetens beslut i frå-

gor som avses i denna lag får över- klagas hos länsstyrelsen. Länssty- relsens beslut får inte överklagas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har medde- lats före ikraftträdandet.

5

Senaste lydelse 1984:984.

6

Senaste lydelse 1999:399.

7

Senaste lydelse 1988:951.

50

 

2.8

Förslag till lag om ändring i växellagen

Prop. 2013/14:110

 

(1932:130)

 

 

Härigenom föreskrivs att 89 § växellagen (1932:130) ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

89 §

 

Protest skall, där ej annat över-

En protest ska, om inte annat har

 

enskommits, upptagas mellan kloc-

överenskommits, tas upp mellan

 

kan 9 förmiddagen och 7 eftermid-

klockan 9 och 19 hos den protesten

 

dagen hos den protesten gäller, i

gäller, i hans eller hennes affärs-

 

hans affärslokal eller, om han icke

lokal eller, om en sådan inte finns

 

har sådan å orten, i hans bostad.

på orten, i hans eller hennes bo-

 

Träffas han ej, må protesten i stäl-

stad. Om den protesten gäller inte

 

let upptagas vid affärslokalen eller

påträffas, får protesten i stället tas

 

bostaden. Är denna icke känd, och

upp vid affärslokalen eller bosta-

 

kan förrättningsmannen icke heller

den. Är denna inte känd, ska detta

 

hos ortens polismyndighet därom

anmärkas i protesten.

 

erhålla upplysning, varde förhål-

 

 

landet anmärkt i protesten.

I fråga om tid och plats för att

 

I fråga om tid och plats för

 

växels uppvisande till godkännan-

visa upp växel till godkännande

 

de eller betalning skall vad nu är

eller betalning gäller vad som nu

 

sagt om protest äga tillämpning.

är sagt om protest.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

51

Om ett år har förflutit från det att intagningen anmäldes till Polis- myndigheten, och ägaren fortfa- rande är okänd, ska djuret eller, om detta sålts, försäljningssum- man i dess helhet tillfalla inta- garen.
Blir ägaren till intaget hemdjur inte känd inom fjorton dagar efter det kungörelse enligt 52 § ägt rum, ska intagaren utan dröjsmål an- mäla intagningen till Polismyndig- heten.
Sedan anmälan gjorts har inta- garen rätt att sälja djuret offentlig auktion och ta ut sin lösen ur försäljningssumman.

Prop. 2013/14:110 2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (1933:269)

 

om ägofred

 

Härigenom föreskrivs att 57 § lagen (1933:269) om ägofred ska ha

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

57 §1 Bliver ägare till intaget hemdjur

ej känd inom fjorton dagar efter det kungörelse enligt 52 § ägt rum, göre intagaren utan dröjsmål an- mälan om intagningen hos polis- myndigheten i orten.

Vill intagaren, sedan anmälan skett, sälja djuret å offentlig auk- tion och ur köpeskillingen uttaga honom tillkommande lösen, vare därtill berättigad.

Har ett år förflutit från det intag- ningen anmälts hos polismyndig- heten, och är ägaren alltjämt okänd, skall djuret eller, där det blivit sålt, köpeskillingen i dess helhet tillfalla intagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1938:122.

52

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (1938:121)

Prop. 2013/14:110

 

om hittegods

 

 

Härigenom föreskrivs att 1–4 a, 9 a, 10 och 11 §§ lagen (1938:121) om

 

hittegods ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

1 §1

 

Var och en som hittar något

Den som hittar något ska utan

 

skall utan oskäligt dröjsmål anmä-

oskäligt dröjsmål anmäla fyndet

 

la fyndet hos polismyndighet. Är

till Polismyndigheten. Är ägaren

 

ägaren till godset känd, får upphit-

till godset känd, får upphittaren i

 

taren i stället underrätta honom om

stället underrätta honom eller hen-

 

fyndet.

 

ne om fyndet.

 

När anmälan om hittegods har

När anmälan om hittegods har

 

gjorts skall polismyndigheten un-

gjorts ska Polismyndigheten un-

 

derrätta ägaren till godset, om han

derrätta ägaren till godset, om han

 

är känd.

 

eller hon är känd.

 

 

 

2 §

 

Hittegods skall väl vårdas. Vill

Hittegods ska vårdas väl. Upp-

 

upphittaren överlämna godset till

hittaren får överlämna godset till

 

polismyndighet, have rätt därtill.

Polismyndigheten. Polismyndighe-

 

Polismyndighet må ock eljest, där

ten får även i annat fall, om det

 

så finnes

påkallat, omhändertaga

behövs, omhänderta godset.

 

godset.

 

 

 

Polismyndighet må låta försälja

Polismyndigheten får låta sälja

 

hittegods, när godset ej kan vårdas

hittegodset, om

 

utan fara för försämring eller vår-

1. godset inte kan vårdas utan

 

den är förenad med alltför stora

fara för försämring,

 

kostnader eller eljest särskilda skäl

2. vården är förenad med alltför

 

till försäljning finnas.

stora kostnader, eller

 

 

 

3. det annars finns särskilda skäl

 

 

 

för försäljning.

 

 

 

3 §

 

Ägaren vare berättigad taga hittegods åter mot det han gäldar polismyndighets och upphittares skäliga kostnader i anledning av fyndet ävensom skälig hittelön.

Uppkommer tvist rörande löse- summans belopp, skall frågan härom avgöras av domstol; polis- myndighet som har godset i sin vård dock obetaget att utlämna det till ägaren mot lösen som polis-

Ägaren har rätt att återta hitte- godset om han eller hon betalar Polismyndighetens och upphitta- rens skäliga kostnader i anledning av fyndet och skälig hittelön.

Uppkommer tvist om lösesum- mans belopp, ska frågan avgöras av allmän domstol. Om godset finns i Polismyndighetens vård, får dock myndigheten lämna ut det till ägaren mot lösen som Polismyn-

1 Senaste lydelse 1982:1119.

53

Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndig- heten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon under- rättats om fyndet av Polismyndig- heten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyl- dig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

Prop. 2013/14:110 myndigheten finner skälig.

digheten finner skälig.

4 §2

Varder ägare till hittegods ej känd inom tre månader från det fyndet anmäldes hos polismyndig- het, eller kommer ägaren ej inom en månad från det han av polis- myndighet underrättats om fyndet, eller kan ägaren eljest anses hava uppgivit sin rätt, tillfalle godset upphittaren; dock vare denne skyl- dig gälda polismyndighets kost- nader i anledning av fyndet. Är godset i polismyndighets vård, och underlåter upphittaren att inom en månad efter anmaning gälda polis- myndighetens kostnader, eller kan han eljest anses hava uppgivit sin rätt, skall godset tillfalla staten.

4 a §3

I stället för vad som sägs i 4 §

I stället för vad som sägs i 4 §

gäller i fråga om en hund att hun-

gäller i fråga om en hund att hun-

den tillfaller staten, om ägaren inte

den tillfaller staten, om ägaren inte

återtar hunden inom fem dagar

återtar hunden inom fem dagar

från det att han eller hon underrät-

från det att han eller hon underrät-

tades om fyndet eller, om ägaren

tades om fyndet eller, om ägaren

inte är känd, inom tio dagar från

inte är känd, inom tio dagar från

det att fyndet anmäldes till polis-

det att fyndet anmäldes till Polis-

myndigheten.

myndigheten.

9 a §4

Polismyndighetens beslut i frå-

Polismyndighetens beslut i frå-

gor som avses i denna lag får över-

gor som avses i denna lag får över-

klagas hos länsstyrelsen genom

klagas till allmän förvaltningsdom-

besvär. Länsstyrelsens beslut får

stol. Prövningstillstånd krävs vid

inte överklagas.

överklagande till kammarrätten.

10 §5

Regeringen eller, efter regering-

Regeringen eller, efter regering-

ens bemyndigande, rikspolissty-

ens bemyndigande, Polismyndig-

2

Senaste lydelse 1982:1119.

3

Senaste lydelse 2007:1243.

4

Senaste lydelse 1985:933.

5

Senaste lydelse 1982:1119.

54

 

relsen äger meddela erforderliga föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag.

heten får meddela föreskrifter om Prop. 2013/14:110 tillämpningen av denna lag.

11 §6

Om skeppsvrak och fornfynd,

Om fartygslämningar

och forn-

om sjöfynd samt om virke som

fynd, om sjöfynd samt

om virke

sjunkit i allmän flottled eller som

som sjunkit i allmän flottled eller

flutit i land vid sådan flottled

flutit i land vid en sådan flottled

finnas särskilda bestämmelser.

finns det särskilda bestämmelser.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har med- delats före ikraftträdandet.

6 Senaste lydelse 1969:398.

55

Prop. 2013/14:110 2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (1943:881)

 

om polisens ställning under krig

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1943:881) om polisens ställ- ning under krig

dels att 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Envar befattningshavare vid po-

En polisman är skyldig att under

lisväsendet (polisman) är skyldig

krig delta i rikets försvar i den

att under krig deltaga i rikets för-

omfattning regeringen föreskriver.

svar i den omfattning Konungen

 

föreskriver.

Utan hinder av vad eljest må gälla vare polisman under krig ock

pliktig

att

enligt bestämmelser,

 

som

meddelas

av

Konungen,

 

tjänstgöra utom det område för

 

vilket han är anställd.

 

 

 

 

 

 

 

2 §2

Polisman, som i enlighet med

En polisman, som enligt sär-

därom

meddelade

bestämmelser

skilda bestämmelser ska delta i

skall deltaga i rikets försvar, till-

rikets försvar, tillhör under krig

hör under krig krigsmakten.

 

Försvarsmakten.

 

 

 

 

 

 

5 §

De

ytterligare föreskrifter

som

Regeringen meddelar närmare

erfordras

för

tillämpningen

av

föreskrifter om tillämpningen av

denna lag meddelas av Konungen.

denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 Senaste lydelse 1948:469.

56

När Högsta domstolen har med- delat beslut ska ärendet anmälas för regeringen. Om Högsta dom- stolen funnit att det finns hinder mot utlämning enligt 1–10 §§, får framställningen inte bifallas. Ge- nom överenskommelse med en främmande stat får det dock be- stämmas att, om det anses finnas hinder enligt 8 eller 9 §, frågan ska kunna hänskjutas till internationell skiljedom.
När utlämning beviljas ska det bestämmas inom vilken tid den ansökande staten ska hämta den som ska utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av beslutet.
Beslutet om utlämning verkställs av Polismyndigheten. Om den som ska utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utlämningen ska kunna genom- föras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (1957:668)

Prop. 2013/14:110

 

om utlämning för brott

 

Härigenom föreskrivs att 20, 26 och 26 a §§ lagen (1957:668) om

 

utlämning för brott ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

20 §1

Sedan Högsta domstolens beslut meddelats, anmäles ärendet för re- geringen. Om Högsta domstolen funnit hinder mot utlämning möta enligt 1–10 §§, framställningen icke bifallas. Genom överenskom- melse med främmande stat dock bestämmas att, om hinder an- setts möta enligt 8 eller 9 §, frågan skall kunna hänskjutas till inter- nationell skiljedom.

När utlämning beviljas skall den tid utsättas, inom vilken den an- sökande staten skall hämta den som skall utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl överstiga en månad från det att den ansökande staten har fått del av beslutet.

Beslutet om utlämning verkställs av polismyndigheten. Om den som skall utlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det är nödvändigt för att utlämningen skall kunna ge- nomföras, omhändertas och tas i förvar av polismyndigheten, dock längst under fyrtioåtta timmar.

26 §2

Chefen för Justitiedepartementet

Chefen för Justitiedepartementet

får medge, att den som av en stat

får medge, att den som av en stat

utlämnas till en annan stat får föras

utlämnas till en annan stat får föras

genom riket, om denne inte är

genom riket, om han eller hon inte

svensk medborgare och det inte

är svensk medborgare och det inte

heller annars finns synnerliga skäl

heller annars finns synnerliga skäl

mot det. Framställning om detta

mot det. Framställning om detta

ges in till Justitiedepartementet.

ges in till Justitiedepartementet.

Har tillstånd meddelats enligt för-

Har tillstånd meddelats enligt för-

1Senaste lydelse 2003:1158.

2Senaste lydelse 2011:1166.

57

Prop. 2013/14:110 sta stycket får polismyndigheten,

sta stycket får Polismyndigheten,

om det är nödvändigt för att tran-

om det är nödvändigt för att tran-

sporten ska kunna genomföras, om-

sporten ska kunna genomföras, om-

händerta och ta i förvar den som

händerta och ta i förvar den som

utlämnas, dock längst under fyrtio-

utlämnas, dock längst under 48

åtta timmar.

timmar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder i stället för första och andra styckena.

26 a §3

Har utlämning till Sverige skett

Har utlämning till Sverige skett

för rättegång här i landet, på vill-

för rättegång här i landet, på vill-

kor att den som utlämnats senare

kor att den som utlämnats senare

återförs till den andra staten, skall

återförs till den andra staten, ska

polismyndigheten på den ort där

Polismyndigheten se till att den

rättegången har ägt rum se till att

som har utlämnats återförs.

den som har utlämnats återförs.

 

Om den som skall återföras är på

Om den som ska återföras är på

fri fot får han eller hon, om det är

fri fot får han eller hon, om det är

nödvändigt för att återförandet

nödvändigt för att återförandet ska

skall kunna genomföras, omhän-

kunna genomföras, omhändertas

dertas och tas i förvar av polis-

och tas i förvar av Polismyndig-

myndigheten, dock längst under

heten, dock längst under 48 tim-

fyrtioåtta timmar.

mar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 2003:1158.

58

2.13

Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205)

Prop. 2013/14:110

 

om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förverkande av

alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

2 §1

 

 

 

 

 

Vid beslag av egendom som av-

Vid beslag av egendom som av-

ses i 1 § skall vad som i allmänhet

ses i 1 § ska vad som i allmänhet

är föreskrivet om beslag i brottmål

är föreskrivet om beslag i brottmål

tillämpas, dock med följande avvi-

tillämpas, dock med följande avvi-

kelser:

 

 

 

kelser:

 

 

 

 

 

1. Beslagtagen egendom får be-

1. Beslagtagen egendom får be-

visligen förstöras om värdet är

visligen förstöras om värdet är

ringa eller om det annars måste an-

ringa eller om det annars måste an-

ses försvarligt att förstöra egendo-

ses försvarligt att förstöra egendo-

men. I annat fall får egendomen

men. I annat fall får egendomen

säljas.

Spritdrycker, vin, starköl

säljas.

Spritdrycker, vin,

starköl

och öl får säljas till den som har

och öl får säljas till den som har

rätt att tillverka eller att bedriva

rätt att tillverka eller att bedriva

partihandel med sådana varor en-

partihandel med sådana varor en-

ligt alkohollagen (1994:1738). An-

ligt alkohollagen (2010:1622). An-

nan egendom får säljas på det sätt

nan egendom får säljas på det sätt

som med hänsyn till egendomen är

som med hänsyn till egendomen är

lämpligt. Intäkter

vid

försäljning

lämpligt. Intäkter

vid

försäljning

av beslagtagen egendom tillfaller

av beslagtagen egendom

tillfaller

staten.

 

 

 

staten.

 

 

 

 

 

Beslut om att förstöra eller sälja

Beslut om att förstöra eller sälja

egendom får fattas av undersök-

egendom får fattas av undersök-

ningsledaren eller åklagaren. I de

ningsledaren eller åklagaren. I de

fall som avses i 23 kap. 22 § första

fall som avses i 23 kap. 22 § första

stycket rättegångsbalken får sådant

stycket

rättegångsbalken

får

ett

beslut fattas även av polismyndig-

sådant beslut fattas även av Polis-

heten.

 

 

 

myndigheten.

 

 

 

 

Om ett beslag hävs och egendo-

Om ett beslag hävs och egen-

men är förstörd eller såld enligt

domen är förstörd eller såld enligt

denna

paragraf,

skall

ersättning

denna paragraf, ska ersättning be-

betalas av allmänna medel. Ersätt-

talas av allmänna medel. Ersätt-

ningens

storlek

skall

motsvara

ningens

storlek

ska

motsvara

egendomens pris

vid

försäljning

egendomens pris

vid

försäljning

till allmänheten eller vad som an-

till allmänheten eller vad som

nars är skäligt. Beslut om ersätt-

annars är skäligt. Beslut om

ning fattas av åklagaren. Den som

ersättning fattas av åklagaren. Den

drabbats av beslaget får begära rät-

som drabbats av beslaget får

tens prövning av beslutet om er-

begära rättens prövning av beslutet

sättning. Det skall ske inom en må-

om ersättning. Det ska göras inom

1 Senaste lydelse 2005:286.

59

Prop. 2013/14:110 nad från det han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva be- slaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åkla- garen.

1 a. Om värdet på en beslagta- gen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen skall förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje styc- ket.

2.Om polisman verkställer bes- lag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i före- läggande av ordningsbot, skall an- mälan om beslaget göras hos polis- myndigheten.

3.I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första meningen eller

med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig till- ställning eller inom ett trafikföre- tags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i sä- kerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egen- domen i beslag som enligt rätte- gångsbalken tillkommer en polis- man.

Ordningsvakt eller befattnings- havare i säkerhets- eller ordnings- tjänst vid järnväg som har verk- ställt beslag skall skyndsamt an- mäla detta till polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på begäran av åkla- garen.

1 a. Om värdet på en beslagta- gen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att drycken bevisligen ska förstöras. Även i dessa fall tillämpas 1 tredje styc- ket.

2.Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om beslaget göras till Polismyndigheten.

3.I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § an- dra stycket första meningen eller

med 2 kap. 18 § eller med 4 kap. 4 § ordningslagen (1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig till- ställning eller inom ett trafikföre- tags område eller dess färdmedel eller som befattningshavare i sä- kerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att ta egen- domen i beslag som enligt rätte- gångsbalken tillkommer en polis- man.

En ordningsvakt eller en befatt- ningshavare i säkerhets- eller ord- ningstjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

60

Om kostnad för biträde av Polis- myndigheten har betalats av all- männa medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till staten. I fråga om barn som inte har fyllt arton år ska betalningsskyldig- heten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.
Följs inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att undersökningen ska komma till stånd.
I fråga om barn som inte har fyllt arton år får beslut om biträde av Polismyndigheten meddelas en- dast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av detta.

2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (1958:642) Prop. 2013/14:110 om blodundersökning m.m. vid utredning av

faderskap

Härigenom föreskrivs att 2 a § lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 a §2 Iakttas inte ett föreläggande vid

vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att förelägga nytt vite förordna om biträde av polismyndighet för att undersökningen skall komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt arton år får förordnande om biträde av polismyndighet medde- las endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får inte lämnas om det finns risk, som ej är ringa, för att barnet skall ta skada av det- ta.

Har kostnad för biträde av polis- myndighet utgått av allmänna me- del, skall den som har varit före- mål för biträdet betala tillbaka kostnaden till statsverket. I fråga om barn som inte har fyllt arton år skall betalningsskyldigheten i stäl- let fullgöras av barnets vårdnads- havare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:620.

2Senaste lydelse 1982:1060.

61

En i Sverige meddelad dom, ge- nom vilken någon dömts till fäng- else, får verkställas i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när verkställighet ska äga rum är medborgare eller har hemvist i den andra staten. Uppe- håller han eller hon sig i någon av nämnda stater, får domen även verkställas där, om det med hänsyn till omständigheterna bedöms lämpligast.
Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den and- ra staten, ska Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den staten. Kriminal- vården får begära hjälp av Po- lismyndigheten.
Påträffas den dömde i Sverige före frigivningen, får Polismyndig- heten på begäran av en myndighet i den andra staten eller med anled- ning av en där utfärdad efterlys- ning ombesörja att han eller hon överförs till den staten för verk- ställighet av straffet.
Ska den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till den andra staten, anses den tid, under vilken han eller hon för än- damålet har varit omhändertagen av svensk myndighet, som straff- tid.

Prop. 2013/14:110 2.15

Förslag till lag om ändring i lagen (1963:193)

 

om samarbete med Danmark, Finland, Island

 

och Norge angående verkställighet av straff

 

m.m.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff

m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1

Här i riket meddelad dom, vari- genom dömts till fängelse, verkställas i Danmark, Finland, Island eller Norge, om den dömde när verkställighet skall ske är med- borgare eller har hemvist i den andra staten. Uppehåller han sig i någon av nämnda stater, även eljest domen verkställas där, om det med hänsyn till omständighe- terna finnes lämpligast.

Bifalls en framställning om verkställighet av domen i den and- ra staten, skall Kriminalvården vid behov ombesörja att den dömde överförs till den staten. Kriminal- vården får därvid begära hjälp av polismyndigheten i den ort där den dömde uppehåller sig.

Påträffas den dömde här i riket före frigivningen, får polismyndig- heten på begäran av myndighet i den andra staten eller med anled- ning av där utfärdad efterlysning ombesörja att han överförs till den staten för verkställighet av straffet.

Skall den dömde enligt vad som nu har sagts överföras från Sverige till den andra staten, anses den tid, under vilken han för ändamålet har varit omhändertagen av svensk myndighet, såsom strafftid.

1 Senaste lydelse 2005:968.

62

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

63

Prop. 2013/14:110 2.16

Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167)

 

med särskilda bestämmelser om unga

 

lagöverträdare

Härigenom föreskrivs att 1, 14 och 32 §§ lagen (1964:167) med sär-

skilda bestämmelser om unga lagöverträdare ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 §1

 

 

 

I denna lag finns särskilda be-

I denna lag finns särskilda be-

stämmelser om handläggning hos

stämmelser om handläggning hos

polis, åklagare och domstol av mål

Polismyndigheten,

åklagare

och

och ärenden om brott där den

domstol av mål och ärenden om

misstänkte inte har fyllt tjugoett år.

brott där den misstänkte inte har

 

 

fyllt tjugoett år.

 

 

I övrigt gäller rättegångsbalkens regler och andra bestämmelser.

 

 

14 §2

 

 

 

Har någon som inte fyllt arton år

Har någon som inte fyllt arton år

gripits och beslutar åklagaren att

gripits och beslutar åklagaren att

inte anhålla den unge, får polis-

inte anhålla den unge, får Polis-

myndigheten hålla denne kvar för

myndigheten hålla kvar den unge

att kunna skyndsamt

överlämna

för att skyndsamt kunna överlämna

den unge till hans eller hennes

honom eller henne till föräldrarna,

föräldrar, annan vårdnadshavare,

annan vårdnadshavare, en tjänste-

en tjänsteman inom socialtjänsten

man inom

socialtjänsten

eller

eller någon annan lämplig vuxen

någon annan lämplig vuxen per-

person. Vad som nu sagts gäller

son. Vad som nu sagts gäller dock

dock endast om åklagaren funnit

endast om åklagaren funnit att den

att den unge fortfarande är skä-

unge fortfarande är skäligen miss-

ligen misstänkt för brott.

 

tänkt för brott.

 

 

För samma ändamål får polis-

För samma ändamål får Polis-

myndigheten hålla kvar den som

myndigheten hålla kvar den som

inte har fyllt arton år, om den unge

inte har fyllt arton år, om den unge

har medtagits till förhör och är

har medtagits till förhör och är

skäligen misstänkt för brott.

skäligen misstänkt för brott.

 

Inte i något fall får någon enligt

Inte i något fall får någon enligt

första eller andra stycket hållas

första eller andra stycket hållas

kvar längre än tre timmar efter

kvar längre än tre timmar efter

åklagarens beslut eller

förhöret.

åklagarens

beslut

eller förhöret.

Den misstänkte får därvid tas i

Den misstänkte får tas i förvar om

förvar om det är nödvändigt med

det är nödvändigt med hänsyn till

hänsyn till ordning eller säkerhet.

ordning eller säkerhet.

 

1

Senaste lydelse 1994:1760.

2

Senaste lydelse 2006:894.

64

 

 

 

32 §3

 

 

Prop. 2013/14:110

Bestämmelserna

om

förunder-

Bestämmelserna

om

förunder-

sökning i 23 kap.

3 §,

4 §, 6–

sökning i 23 kap.

3 §,

4 §, 6–

12 §§, 13 § första stycket och and-

12

§§, 13 § första stycket och and-

ra stycket andra och tredje me-

ra stycket andra och tredje me-

ningarna, 14 §, 17 §, 18 § andra

ningarna, 14 §, 18 § andra stycket,

stycket, 19 §, 21 § och 24 § rätte-

19

§, 21 § och 24 § rättegångsbal-

gångsbalken ska i tillämpliga delar

ken ska i tillämpliga delar gälla för

gälla för en sådan utredning som

en sådan utredning som avses i

avses i 31 §.

 

 

31

§.

 

 

En utredning som avses i 31 § ska bedrivas med särskild skyndsamhet och avslutas så snart det kan ske. Utredningen får inte pågå längre tid än tre månader, om det inte är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter.

Utredningen ska, om det inte möter något hinder, ledas av en åklagare eller en polisman som, med avseende på intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare, är särskilt lämpad för uppgiften.

Har den unge tidigare varit föremål för utredning enligt 31 §, ska om möjligt samma åklagare och polismän anlitas för den nya utredningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

3 Senaste lydelse 2010:478.

65

Prop. 2013/14:110 2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:314)

 

om kontinentalsockeln

 

Härigenom föreskrivs att 12 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

12 §1

 

Har en innehavare av ett tillstånd

Har en innehavare av ett tillstånd

underlåtit att följa villkor som har

inte följt de villkor som har med-

meddelats med stöd av 4 eller 4 a §

delats med stöd av 4

eller 4 a §

eller vad han är skyldig att göra

eller vad han eller hon är skyldig

enligt 9 § eller att följa en anford-

att göra enligt 9 § eller inte följt en

ran eller föreskrift som en tillsyns-

anfordran eller föreskrift som en

myndighet har meddelat med stöd

tillsynsmyndighet har

meddelat

av 8 §

andra eller tredje stycket,

med stöd av 8 § andra eller tredje

får tillsynsmyndigheten ålägga ho-

stycket, får tillsynsmyndigheten

nom vid vite att fullgöra sina skyl-

förelägga honom eller henne vid

digheter.

vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför underlåtenheten uppen-

Medför det uppenbar fara för

bar fara för allmänt intresse, äger

allmänt intresse att ett villkor inte

tillsynsmyndigheten förbjuda arbe-

följs, får tillsynsmyndigheten för-

tets fortsatta bedrivande och låta

bjuda arbetets fortsatta bedrivande

genom polismyndighetens försorg

och genom Polismyndighetens för-

vidtaga rättelse på tillståndshava-

sorg låta vidta rättelse på till-

rens bekostnad.

ståndshavarens bekostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Senaste lydelse 1998:819.

66

Drivs hotell- eller pensionatrö- relse som kräver tillstånd enligt 2 § av bolag, förening eller annan samfällighet, ska det finnas en föreståndare för rörelsen. Före- ståndare får utses även av en till- ståndshavare som är enskild per- son. Polismyndigheten får ålägga en sådan tillståndshavare att utse föreståndare, om det finns särskil- da skäl.
En föreståndare ska vara god- känd av Polismyndigheten. Utsedd föreståndare ska godkännas om han eller hon inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och det inte

2.18

Förslag till lag om ändring i lagen (1966:742)

Prop. 2013/14:110

 

om hotell- och pensionatrörelse

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 6, 8, 9 och 19–22 §§ lagen (1966:742)

 

om hotell- och pensionatrörelse1 ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

 

Hotell-

eller

pensionatrörelse,

Hotell-

eller

pensionatrörelse,

 

som är avsedd att samtidigt motta-

som är avsedd att samtidigt ta

 

ga minst nio gäster eller som om-

emot minst nio gäster eller som

 

fattar minst fem gästrum, får dri-

omfattar minst fem gästrum, får

 

vas endast av den som har tillstånd

drivas endast av den som har till-

 

av polismyndigheten i orten. Till-

stånd av Polismyndigheten. Till-

 

stånd meddelas för hotell- eller

stånd meddelas för hotell- eller

 

pensionatrörelse

i viss byggnad

pensionatrörelse

i

viss byggnad

 

eller lägenhet.

 

eller lägenhet.

 

 

 

Tillstånd skall meddelas, om det

Tillstånd ska meddelas, om det

 

icke finnes anledning antaga att

inte finns anledning att anta att

 

den som söker tillståndet skall dri-

den som söker tillståndet ska driva

 

va rörelsen så att fara för allmän

rörelsen så att fara för allmän ord-

 

ordning och säkerhet uppkommer.

ning och

säkerhet

uppkommer.

 

Tillstånd får ej meddelas den som

Tillstånd får inte meddelas den

 

är underårig eller i konkurstillstånd

som är underårig eller i konkurs-

 

eller som

har

förvaltare enligt

tillstånd eller som har förvaltare

 

11 kap. 7 § föräldrabalken.

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

 

3 §3 Drives hotell- eller pensionat-

rörelse för vilken tillstånd fordras enligt 2 § av bolag, förening eller annan samfällighet, skall förestån- dare finnas för rörelsen. Förestån- dare får utses även av tillståndsha- vare som är enskild person. Polis- myndigheten äger ålägga sådan tillståndshavare att utse förestån- dare, om särskilda skäl föreligga.

Föreståndare skall vara godkänd av polismyndigheten. Utsedd före- ståndare skall godkännas om han ej är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt det icke finnes anledning an-

1Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:599.

2Senaste lydelse 1988:1310.

3Senaste lydelse 1988:1310.

67

Prop. 2013/14:110 taga att han skall utöva rörelsen så att fara för allmän ordning och sä- kerhet uppkommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen utövas enligt föreskrif- terna i denna lag.

finns anledning att anta att han eller hon ska bedriva rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen bedrivs enligt föreskrif- terna i denna lag.

6 §4

 

 

 

 

Om tillståndshavare avlider, för-

Om

en

tillståndshavare avlider,

sättes i konkurs eller får en förval-

försätts i konkurs eller får en för-

tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-

valtare enligt 11 kap. 7 § föräldra-

ken med uppdrag som omfattar rö-

balken med uppdrag som omfattar

relsen, får rörelsen fortsättas under

rörelsen,

får

rörelsen fortsättas

högst ett år. Fortsättes rörelsen,

under högst ett år. Om rörelsen

skall föreståndare enligt 3 § finnas

fortsätter, ska det finnas en före-

för denna.

ståndare enligt 3 § för denna.

 

Om godkänd föreståndare ej re-

Om det inte redan finns en god-

dan finnes, skall inom två månader

känd föreståndare, ska inom två

från dödsfallet, edgångssamman-

månader från dödsfallet, edgångs-

trädet eller beslutet om förvaltare

sammanträdet

eller beslutet

om

ansökan göras om godkännande av

förvaltare ansökan göras om god-

föreståndare. Godkännes icke före-

kännande av föreståndare. God-

ståndaren, skall polismyndigheten

känns

inte

föreståndaren,

ska

lämna den som driver rörelsen till-

Polismyndigheten lämna den som

fälle att inom viss tid ansöka om

driver rörelsen tillfälle att inom

godkännande av annan förestånda-

viss tid ansöka om godkännande

re. Godkännes ej heller den andre

av en annan föreståndare. God-

föreståndaren, anses tillståndet ha

känns inte heller den andra före-

upphört att gälla tre veckor efter

ståndaren, anses tillståndet ha upp-

det att beslut i ärendet vann laga

hört att gälla tre veckor efter det

kraft.

att beslut i ärendet vann laga kraft.

Göres ej ansökan som avses i

Görs inte ansökan som avses i

andra stycket inom föreskriven tid,

andra stycket inom föreskriven tid,

anses tillståndet för rörelsen ha

anses tillståndet för rörelsen ha

upphört att gälla den dag då tiden

upphört att gälla den dag då tiden

utgick.

gick ut.

 

 

 

8 §5

 

 

 

 

Upphör rörelsen, skall tillstånds-

Upphör rörelsen, ska tillstånds-

havaren skriftligen anmäla det hos

havaren skriftligen anmäla det till

polismyndigheten. Detsamma gäl-

Polismyndigheten. Detsamma gäl-

ler om tillståndshavaren icke vill

ler om tillståndshavaren inte vill

utnyttja tillståndet eller hinder mot

utnyttja tillståndet eller om det

att börja rörelsen uppkommer. Polis-

uppkommer hinder mot att börja

myndigheten skall återkalla till-

rörelsen.

Polismyndigheten

ska

4

Senaste lydelse 1988:1310.

5

Senaste lydelse 1983:303.

68

 

ståndet och underrätta byggnads- nämnden, brandchefen och miljö- och hälsoskyddsnämnden härom.

återkalla tillståndet och underrätta Prop. 2013/14:110 byggnadsnämnden och de kommu-

nala nämnder som ansvarar för räddningstjänst och miljö- och hälsoskydd om detta.

 

 

9 §6

 

 

 

 

Polismyndigheten skall föra re-

Polismyndigheten ska föra re-

gister över de hotell- och pensio-

gister över de hotell- och pensio-

natrörelser för vilka tillstånd med-

natrörelser för vilka tillstånd med-

delats. I registret skola göras an-

delats. I registret ska de beslut som

teckningar om de beslut polismyn-

Polismyndigheten meddelar i fråga

digheten meddelar i fråga om rö-

om rörelsen antecknas.

 

 

relsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

19 §7

 

 

 

 

Är

tillståndshavare icke

lämplig

Polismyndigheten ska

återkalla

att driva rörelsen av den anled-

tillståndet om tillståndshavaren

 

ningen att han upprepade gånger

1. upprepade

gånger

funnits

funnits skyldig till brott mot denna

skyldig till brott mot denna lag,

 

lag eller åsidosatt annan bestäm-

2. åsidosatt

någon

annan

be-

melse som gäller för rörelsen och

stämmelse som gäller för rörelsen

trots anmaning underlåtit att vid-

och trots uppmaning inte vidtagit

taga rättelse inom skälig tid eller

rättelse inom skälig tid, eller

 

av annan anledning, skall polis-

3. av annan anledning inte är

myndigheten återkalla tillståndet.

lämplig att driva rörelsen.

 

Är

godkänd föreståndare eller

Polismyndigheten ska

återkalla

ersättare icke lämplig att förestå

godkännandet

av en

föreståndare

rörelsen av den anledningen att

eller ersättare som

 

 

 

han

upprepade gånger

funnits

1. upprepade

gånger

funnits

skyldig till brott mot denna lag

skyldig till brott mot denna lag,

 

eller åsidosatt annan bestämmelse

2. åsidosatt

någon

annan

be-

som gäller för rörelsen och trots

stämmelse som gäller för rörelsen

anmaning underlåtit att

vidtaga

och trots uppmaning inte vidtagit

rättelse inom skälig tid eller av

rättelse inom skälig tid, eller

 

annan anledning, skall polismyn-

3. av annan anledning inte är

digheten återkalla godkännandet

lämplig att förestå rörelsen.

 

eller, om särskilda skäl föreligga,

 

 

 

 

 

återkalla tillståndet för rörelsen.

 

 

 

 

 

Om det finns särskilda skäl, ska Polismyndigheten i stället för att återkalla godkännandet enligt andra stycket återkalla tillståndet för rörelsen.

6Senaste lydelse 1975:599.

7Senaste lydelse 1975:599.

69

Prop. 2013/14:110

 

20 §

 

Om det är nödvändigt för att

Om det är nödvändigt för att

upprätthålla

allmän ordning och

upprätthålla allmän ordning och

säkerhet, äger polismyndigheten

säkerhet, får Polismyndigheten vid

vid vite förbjuda hotell- eller pen-

vite förbjuda hotell- eller pensio-

sionatrörelse, för vilken icke ford-

natrörelse, för vilken det inte krävs

ras tillstånd.

 

 

tillstånd.

 

 

 

21 §8

 

För att tillse att bestämmelserna

Polismyndigheten har rätt att få

i denna lag iakttagas äger polis-

tillträde till hotell och pensionat

myndigheten

tillträde till

hotell

för att utöva tillsyn över att be-

och pensionat.

 

stämmelserna i denna lag följs.

 

 

22 §9

 

Polismyndighetens beslut

enligt

Polismyndighetens beslut

enligt

denna lag får överklagas hos läns-

denna lag får överklagas till all-

styrelsen.

 

 

män förvaltningsdomstol.

Pröv-

 

 

 

ningstillstånd krävs vid överkla-

 

 

 

gande till kammarrätten.

 

Länsstyrelsens beslut enligt 13 § får överklagas hos regeringen.

Annat beslut av länsstyrelsen en- ligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid överkla- gande till kammarrätten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2.Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har med- delats före ikraftträdandet.

8 Senaste lydelse 1975:599.

9 Senaste lydelse 1995:1688. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

70

2.19

Förslag till lag om ändring i lagen (1970:375)

Prop. 2013/14:110

 

om utlämning till Danmark, Finland, Island

 

 

 

eller Norge för verkställighet av beslut om vård

 

 

eller behandling

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 4–6, 8, 9, 11 och 12 §§ lagen (1970:375) om

 

utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av

 

beslut om vård eller behandling ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

Framställning om utlämning gö-

Framställning

om

utlämning

 

res hos polismyndigheten i den ort

görs hos Polismyndigheten.

 

 

där den som begäres utlämnad

 

 

 

 

 

 

uppehåller sig. Är uppehållsorten

 

 

 

 

 

 

okänd, göres

framställningen hos

 

 

 

 

 

 

rikspolisstyrelsen

som vidarebe-

 

 

 

 

 

 

fordrar

den

till

vederbörande

 

 

 

 

 

 

polismyndighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §1

 

 

 

 

 

Finner polismyndigheten att vill-

Finner Polismyndigheten att vill-

 

koren för utlämning är uppfyllda

koren för utlämning är uppfyllda

 

och att utlämning eljest icke bör

och att utlämning inte heller bör

 

vägras, får polismyndigheten med-

vägras på annan grund, får Polis-

 

dela beslut om utlämning.

myndigheten meddela

beslut

om

 

 

 

 

 

utlämning.

 

 

 

 

Förordnar

polismyndigheten ej

Beslutar Polismyndigheten

inte

 

om utlämning, skall handlingarna

om

utlämning,

ska handlingarna

 

skyndsamt sändas till förvaltnings-

skyndsamt sändas till förvaltnings-

 

rätten som beslutar i ärendet.

rätten för beslut.

 

 

 

 

 

 

 

6 §2

 

 

 

 

 

När ärende handlägges av polis-

När ärendet handläggs av Polis-

 

myndighet, skall förhör hållas med

myndigheten ska förhör hållas med

 

den som begäres utlämnad, om

den som begärs utlämnad, om

 

hans hörande ej saknar betydelse

hans eller hennes hörande inte sak-

 

för utredningen. Handlägges ären-

nar

betydelse

för

utredningen.

 

det av förvaltningsrätt, skall under

Handläggs ärendet av en förvalt-

 

samma förutsättning muntlig för-

ningsrätt, ska muntlig

förhandling

 

handling

hållas. Underlåter den

hållas under samma förutsättning.

 

som begäres utlämnad att efter

Inställer sig inte den som begärs

 

kallelse inställa sig till förhör eller

utlämnad efter kallelse till förhör

 

muntlig förhandling, får han häm-

eller muntlig förhandling, får han

 

tas till förhöret eller förhandlingen.

eller hon hämtas till förhöret eller

 

1Senaste lydelse 2009:781.

2Senaste lydelse 2009:781.

71

Prop. 2013/14:110

Beslut om utlämning får icke meddelas utan att den som begäres utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

förhandlingen.

Beslut om utlämning får inte meddelas utan att den som begärs utlämnad underrättats om det som tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och fått tillfälle att yttra sig över det.

8 §3

 

 

 

Kan det skäligen befaras att den

Kan det skäligen befaras att den

som begäres utlämnad avviker el-

som begärs utlämnad avviker eller

ler på annat sätt undandrager sig

på annat sätt undandrar sig utläm-

utlämning, får den myndighet hos

ning, får den myndighet som ären-

vilken ärendet är anhängigt med-

det är anhängigt hos meddela ho-

dela honom förbud att utan till-

nom eller henne förbud att utan

stånd lämna den uppehållsort som

tillstånd

lämna

den uppehållsort

anvisas honom (reseförbud) eller

som är anvisad (reseförbud) eller

besluta att han skall omhänderta-

besluta att han eller hon ska om-

gas.

händertas.

 

 

Meddelar polismyndighet beslut

Meddelar Polismyndigheten bes-

enligt första stycket före utläm-

lut enligt första stycket innan frå-

ningsfrågans prövning, får beslutet

gan om utlämning har prövats, får

avse reseförbud under högst tio da-

beslutet

avse

reseförbud

under

gar eller omhändertagande under

högst tio dagar eller omhänder-

högst tre dagar. I fall som avses i

tagande under högst tre dagar. I

5 § andra stycket får polismyndig-

fall som avses i 5 § andra stycket

heten eller förvaltningsrätten för-

får Polismyndigheten eller förvalt-

ordna om reseförbud eller omhän-

ningsrätten besluta om reseförbud

dertagande för tiden intill dess

eller omhändertagande för

tiden

förvaltningsrätten prövat ärendet.

till dess

förvaltningsrätten

prövat

Vid beviljande av utlämning kan

ärendet.

När utlämning beviljas

förordnas att beslut om reseförbud

kan det förordnas att beslut om

eller omhändertagande skall gälla

reseförbud eller

omhändertagande

för tiden intill dess verkställighet

ska gälla för tiden till dess att

sker.

utlämningsbeslutet verkställs.

Föreligger ej längre skäl för

Finns det inte längre skäl för

reseförbud eller omhändertagande,

reseförbud eller omhändertagande,

skall beslutet omedelbart hävas.

ska beslutet omedelbart hävas.

 

9 §

 

 

 

Är någon efterlyst här i riket med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får polismyndigheten i den ort där han uppehåller sig meddela honom reseförbud eller besluta om hans omhändertagande i avbidan

Är någon efterlyst i Sverige med anledning av beslut som kan föranleda utlämning enligt denna lag, får Polismyndigheten meddela honom eller henne reseförbud eller besluta om att han eller hon ska omhändertas i avvaktan på fram-

3 Senaste lydelse 2009:781.

72

Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till all- män förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid överkla- gande till kammarrätten.
Ett beslut om utlämning enligt denna lag ska överklagas inom en vecka från den dag då klaganden delgavs beslutet. Ett beslut om reseförbud eller omhändertagande får dock överklagas utan begräns- ning till viss tid.

på framställning om utlämning. Sådant beslut får meddelas endast om sannolika skäl föreligger att framställning om utlämning bifal- les samt det skäligen kan befaras, att den som efterlysts avviker eller eljest undandrager sig utlämning. Den myndighet som begärt efter- lysningen skall ofördröjligen under- rättas om vidtagen åtgärd.

Beslut som avses i första stycket skall omedelbart hävas, när skäl för åtgärden ej längre föreligger eller om framställning om utläm- ning icke mottagits inom fem da- gar från den dag då åtgärden vid- togs. Sedan framställning inkom- mit, skall reseförbud eller omhän- dertagande bestå endast om beslut därom meddelas enligt 8 §.

ställning om utlämning. Sådant be- slut får meddelas endast om det finns sannolika skäl att en fram- ställning om utlämning kommer att bifallas och det skäligen kan be- faras, att den som efterlysts avvi- ker eller på annat sätt undandrar sig utlämning. Den myndighet som begärt efterlysningen ska omedel- bart underrättas om den åtgärd som vidtagits.

Beslut som avses i första stycket ska omedelbart hävas, när det inte längre finns skäl för åtgärden eller om framställning om utlämning inte tagits emot inom fem dagar från den dag då åtgärden vidtogs. Sedan framställning kommit in, ska reseförbud eller omhändertagande bestå endast om beslut om detta meddelas enligt 8 §.

11 §4

Talan mot polismyndighets bes- lut enligt denna lag föres hos för- valtningsrätten genom besvär.

Besvär över beslut om utlämning enligt denna lag skall anföras inom en vecka från den dag då kla- ganden delgavs beslutet. Talan mot beslut om reseförbud eller om- händertagande får föras utan in- skränkning till viss tid.

 

 

12 §5

 

Beslut om reseförbud eller om-

Ett beslut om reseförbud eller

händertagande länder omedelbart

omhändertagande gäller

omedel-

till efterrättelse.

 

bart.

 

Polismyndighet och

förvalt-

Polismyndigheten och

förvalt-

ningsrätt får, när särskilda skäl

ningsrätten får, när det finns sär-

föranleder det, förordna att dess

skilda skäl, förordna att dess beslut

beslut om

utlämning verkställes

om utlämning ska verkställas ome-

omedelbart.

Kammarrätts

beslut

delbart. Kammarrättens beslut om

om utlämning verkställes omedel-

utlämning ska verkställas omedel-

bart, om ej domstolen förordnar

bart, om inte domstolen beslutar

annat.

 

 

annat.

 

4Senaste lydelse 2009:781.

5Senaste lydelse 2009:781.

Prop. 2013/14:110

73

Prop. 2013/14:110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

74

Förrättningsmännen och deras bi- träden har rätt att, när det behövs med anledning av förrättningen, få tillträde till byggnader, gå över ägor, utföra mätningar och mark- undersökningar samt företa där- med sammanhängande eller jäm- förliga åtgärder. I trädgård eller liknande plantering får inte träd skadas eller fällas utan ägarens samtycke. Även i övrigt ska skada undvikas, om det är möjligt.
Rätt att gå över annans ägor har också var och en som för talan vid förrättningen.
Har skada uppkommit genom en åtgärd som avses i första eller andra stycket och vill den skade- lidande få ersättning för skadan, ska han eller hon framställa yrk- ande om detta innan förrättningen avslutas eller ställs in.
Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att befogenheter enligt första stycket ska kunna utövas.

2.20

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2013/14:110

 

fastighetsbildningslagen (1970:988)

Härigenom föreskrivs

att 4 kap. 38 §

fastighetsbildningslagen1

(1970:988) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

38 § Förrättningsmännen och deras bi-

träden är berättigade att, när det behövs med anledning av förrätt- ningen, få tillträde till byggnad,

övergå ägor, verkställa mätningar och markundersökningar samt fö- retaga därmed sammanhängande eller jämförliga åtgärder. I träd- gård eller liknande plantering får träd ej skadas eller fällas utan äga- rens samtycke. Även i övrigt skall skada undvikas, om det är möjligt.

Rätt att övergå annans ägor till- kommer också var och en som för talan vid förrättningen.

Har skada uppkommit genom åt- gärd som avses i första eller andra stycket och vill den skadelidande få ersättning för skadan, skall han framställa yrkande därom innan förrättningen avslutas eller instäl- les.

Polismyndighet skall lämna den handräckning som behövs för ut- övande av befogenhet enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Lagen omtryckt 1992:1212.

75

En samebys styrelse är skyldig att i den omfattning som behövs låta samla ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om Polismyndigheten eller Krono- fogdemyndigheten begär det.
Fullgör inte styrelsen denna skyldighet, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på samebyns bekostnad.
När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrel- sen medger annat. Detsamma gäl- ler när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.
Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.
Den som med stöd av andra stycket dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till
Polismyndigheten.

Prop. 2013/14:110 2.21

Förslag till lag om ändring i rennäringslagen

 

(1971:437)

 

Härigenom föreskrivs att 93 och 96 §§ rennäringslagen (1971:437)1

ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

93 § När renar befinner sig inom be-

tesområde där renskötsel då är tillåten, skall hund i trakten som ej användes i renskötseln hållas i band eller instängd, om ej länssty- relsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, såvida hun- dens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.

Anträffas hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom område där renskötsel då är tillå- ten, får hunden, om den ej låter sig upptagas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

Den som sålunda dödat hund är skyldig att snarast möjligt anmäla förhållandet till polismyndigheten.

96 §2 Samebys styrelse är skyldig att i

den omfattning som behövs låta samla ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om polismyndighet eller Kronofogde- myndigheten begär det.

Fullgör ej styrelsen sådan skyl- dighet, kan myndigheten låta verk- ställa åtgärden på samebyns be- kostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1

Lagen omtryckt 1993:36.

2

Senaste lydelse 2006:686.

76

 

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska Polismyndigheten och Trans- portstyrelsen handlägga ärendet om överlastavgift utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

2.22

Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435)

Prop. 2013/14:110

 

om överlastavgift

 

 

Härigenom föreskrivs att 8 a och 8 d §§ lagen (1972:435) om överlast-

 

avgift ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

8 a §1

 

Om den som enligt 7 § skall på-

Om den som enligt 7 § ska på-

 

föras överlastavgift inte har hem-

föras överlastavgift inte har hem-

 

vist i Sverige, Danmark, Finland,

vist i Sverige, Danmark, Finland,

 

Island eller Norge, skall en polis-

Island eller Norge, ska en polis-

 

man vid kontrollen av fordonet el-

man vid kontrollen av fordonet el-

 

ler fordonståget besluta om för-

ler fordonståget besluta om för-

 

skott för överlastavgiften.

skott för överlastavgiften.

 

Förskottet skall beräknas enligt

Förskottet ska beräknas enligt

 

bestämmelserna i 2–5 §§.

bestämmelserna i 2–5 §§.

 

Förskottet skall betalas till polis-

Förskottet ska betalas till Polis-

 

myndigheten.

myndigheten.

 

8 d §2

En polismans beslut om förskott för överlastavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden, ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut enligt 8 b § gäller, ska polisen och Transportstyrelsen handlägga ärendet om överlastav- gift utan dröjsmål. Transportstyrel- sen får vid sin handläggning

1.helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,

2.upphäva beslutet, om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller även efter det att Transportstyrelsen har beslutat i ärendet om överlast- avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1Senaste lydelse 2004:1083.

2Senaste lydelse 2009:1349.

77

Om det efter en undersökning som avses i 24 § finns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller det finns misstanke om ett så- dant brott, ska fartygsnämnden skyndsamt anmäla vad som fram- kommit till Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten. Är farty- gets närmaste bestämmelsehamn inte svensk, ska i stället närmaste svenska utlandsmyndighet underrät- tas om den gjorda utredningen.
Nämnden kan avstå från anmälan och underrättelse, om nämnden finner att brottet ska bedömas som ringa.
Befälhavaren ansvarar för att anmälan eller underrättelse görs.
Befälhavaren är även skyldig att översända den utredning som gjorts inom fartygsnämnden till behörig myndighet.

Prop. 2013/14:110 2.23

Förslag till lag om ändring i sjömanslagen

 

(1973:282)

Härigenom föreskrivs att 26 och 54 §§ sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

26 §1 Om det efter en undersökning

som avses i 24 § finns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller föreligger misstanke om så- dant brott, skall fartygsnämnden skyndsamt anmäla vad som fram- kommit till vederbörande åklagare eller polismyndighet i Sverige. Är fartygets närmaste bestämmelse- hamn ej svensk, skall i stället när- maste svenska utlandsmyndighet underrättas om den gjorda utred- ningen. Anmälan och underrättelse kan underlåtas, om nämnden fin- ner brottet vara att bedöma som ringa.

Befälhavaren svarar för att an- mälan eller underrättelse sker. Det åligger vidare befälhavaren att tillställa vederbörande myndighet den utredning som gjorts inom far- tygsnämnden.

54 §

 

 

Begår sjöman brott, för vilket

Begår en sjöman ett brott, för

kan följa fängelse i minst ett år,

vilket kan följa fängelse i minst ett

och upptäckes brottet när fartyget

år, och upptäcks brottet när far-

ej befinner sig i svensk hamn, skall

tyget inte befinner sig i svensk

befälhavaren se till att sjömannen

hamn, ska befälhavaren se till att

ej lämnar fartyget. Om befälhava-

sjömannen inte

lämnar

fartyget.

ren finner det nödvändigt, får han

Om befälhavaren finner det nöd-

hålla sjömannen i förvar ombord

vändigt, får sjömannen hållas i

tills denne kan överlämnas till

förvar ombord tills han eller hon

svensk utlandsmyndighet eller till

kan överlämnas till svensk utlands-

polismyndighet här i riket. Befäl-

myndighet eller till Polismyndig-

havaren är ansvarig för att den

heten. Befälhavaren är ansvarig för

brottslige ej behandlas strängare

att sjömannen

inte

behandlas

än nödvändigt.

strängare än nödvändigt.

 

1

Senaste lydelse 1982:342.

78

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Prop. 2013/14:110

79

Prop. 2013/14:110 2.24

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191)

 

om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs att 5, 13 och 15 §§ lagen (1974:191) om bevak-

ningsföretag1 ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 §2

Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska inhämta Riks-

Länsstyrelsen ska inhämta Polis-

polisstyrelsens yttrande innan auk-

myndighetens yttrande innan auk-

torisation beviljas.

torisation beviljas.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

13 §3

En auktorisation kan återkallas när det inte längre finns förutsättningar enligt denna lag för auktorisation eller när det i övrigt finns särskild an- ledning till återkallelse.

I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Frågor om återkallelse av aukto-

Frågor om återkallelse av aukto-

risation prövas av den länsstyrelse

risation prövas av den länsstyrelse

som utövar tillsyn över det berörda

som utövar tillsyn över det berörda

företaget. Vid behandlingen av en

företaget. Vid behandlingen av en

sådan fråga skall länsstyrelsen in-

sådan fråga ska länsstyrelsen in-

hämta Rikspolisstyrelsens yttrande.

hämta Polismyndighetens yttrande.

Ett sådant yttrande behövs dock

Ett sådant yttrande behövs dock

inte om skälet för återkallelsen är

inte om skälet för återkallelsen är

att företaget har försatts i konkurs

att företaget har försatts i konkurs

eller självt har begärt att auktorisa-

eller självt har begärt att auktorisa-

tionen skall återkallas.

tionen ska återkallas.

Ett beslut om återkallelse av en auktorisation eller en begränsning av auktorisationens omfattning gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

15 §4

Länsstyrelsens beslut i ärenden

Länsstyrelsens beslut i ärenden

enligt denna lag får överklagas hos

enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol.

allmän förvaltningsdomstol.

Rikspolisstyrelsen får överklaga

Polismyndigheten får överklaga

länsstyrelsens beslut i ärenden om

länsstyrelsens beslut i ärenden om

auktorisation.

auktorisation.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1

Lagen omtryckt 1989:148.

2

Senaste lydelse 2012:79.

3

Senaste lydelse 2006:517.

4

Senaste lydelse 1995:34.

80

 

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminal- vårdsanstalt eller häkte, ska den som tar emot förklaringen omedel- bart befordra domen till verkstäl-
Är den som ska undergå fängel- se inte häktad eller intagen i krimi- nalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verkställas, ska Kriminalvården förelägga ho- nom eller henne att senast en viss dag inställa sig vid den kriminal- vårdsanstalt där domen ska verk- ställas.
Om den dömde inte följer eller inte kan nås av ett föreläggande enligt första stycket eller om det finns risk för det, ska Polismyndig- heten på begäran av Kriminal- vården låta förpassa honom eller henne till anstalten.

2.25

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202)

Prop. 2013/14:110

 

om beräkning av strafftid m.m.

 

Härigenom föreskrivs att 6, 10 och 19 §§ lagen (1974:202) om beräk-

ning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

6 §1

 

Den som inte är häktad eller in-

Den som inte är häktad eller in-

tagen i kriminalvårdsanstalt får av-

tagen i kriminalvårdsanstalt får av-

ge nöjdförklaring inför chefen för

ge nöjdförklaring inför chefen för

en kriminalvårdsanstalt

eller ett

en kriminalvårdsanstalt eller

ett

häkte eller någon annan tjänsteman

häkte eller någon annan tjänsteman

där som har förordnats att ta emot

där som har förordnats att ta emot

sådan förklaring eller inför polis-

sådan förklaring eller inför Polis-

myndighet.

 

 

myndigheten.

 

Nöjdförklaring enligt

första

Nöjdförklaring enligt första styc-

stycket får avges endast om den

ket får avges endast om den som

som vill avge förklaringen över-

vill avge förklaringen överlämnar

lämnar dom eller domsbevis till

dom eller domsbevis till den som

den som skall taga emot förkla-

ska ta emot förklaringen.

 

ringen.

 

 

 

 

10 §2 Är den som skall undergå fän-

gelse icke häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt när domen enligt 2 § första stycket får verk- ställas, skall Kriminalvården före- lägga honom att senast viss dag in- ställa sig vid den kriminalvårdsan- stalt, där domen skall verkställas.

Om den dömde inte efterkommer eller inte kan nås av föreläggande enligt första stycket eller om fara föreligger för detta, skall polis- myndigheten i den ort där han vistas på begäran av Kriminalvår- den låta förpassa honom till an- stalten.

Avger den dömde nöjdförklaring inför en tjänsteman vid kriminal- vårdsanstalt eller häkte, skall den som tar emot förklaringen omedel- bart befordra domen till verkstäl-

1Senaste lydelse 1990:1010.

2Senaste lydelse 2005:970.

81

Prop. 2013/14:110 lighet. Avger den dömde nöjdför- klaring inför polismyndighet, skall den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kri- minalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som annars enligt särskilt beslut skall återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, skall polismyndig- heten förpassa honom till sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan fara för att den dömde avviker, får polismyndigheten förelägga honom att inställa sig vid kriminalvårds- anstalten i stället för att förpassa honom dit.

lighet. Avger den dömde nöjdför- klaring inför Polismyndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpassas till kriminalvårdsanstalt.

Påträffas någon som avvikit från kriminalvårdsanstalt eller som i annat fall enligt särskilt beslut ska återföras till kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av ett fängelsestraff, ska Polismyndighe- ten förpassa honom eller henne till en sådan anstalt.

Om det bedöms kunna ske utan risk för att den dömde avviker, får

Polismyndigheten förelägga honom eller henne att inställa sig vid kri- minalvårdsanstalten i stället för att förpassa honom eller henne dit.

<

 

 

19 §3

 

Vid verkställighet av

fängelse

Vid verkställighet av

fängelse

räknas strafftiden, när den dömde

räknas strafftiden, när den dömde

är häktad eller omhändertagen en-

är häktad eller omhändertagen en-

ligt 28 kap.

11 § tredje

stycket

ligt 28 kap. 11 § tredje

stycket

brottsbalken eller på annan grund

brottsbalken eller på annan grund

intagen i kriminalvårdsanstalt, från

intagen i kriminalvårdsanstalt, från

den dag då domen får verkställas

den dag då domen får verkställas