Civilutskottets betänkande 2013/14:CU26

Förenklingar i aktiebolagslagen

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen.

Propositionen innehåller förslag till vissa förenklingar för aktiebolag. Bland annat föreslås att kraven på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner tas bort. Det föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning.

I propositionen föreslås även att överprövningen av Bolagsverkets beslut om dispens från bl.a. bosättningskrav för styrelseledamöter m.fl. flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol. Det föreslås också att bosättningskraven för bl.a. stiftare tas bort.

Propositionen innehåller dessutom ett förslag om att en bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser i vissa fall ska upphöra tidigare än i dag.

I propositionen behandlas även frågor om riktade emissioner, om aktiebrev och aktieägarregister samt om förvaltningsrevision och ansvarsfrihet.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 augusti 2014.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

1

2

2013/14:CU26

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förenklingar i aktiebolagslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

2.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

3.lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,

4.lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

5.lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

6.lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

7.lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

8.lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

9.lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

10.lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

11.lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

12.lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

13.lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

14.lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

15.lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

16.lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

17.lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

18.lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

19.lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

20.lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

21.lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

22.lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:86 punkterna 1–22.

3

2013/14:CU26 UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT
  Stockholm den 8 maj 2014
  På civilutskottets vägnar
  Veronica Palm
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Oskar Öholm
  (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S),
  Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Katarina Köhler (S), Ola Jo-
  hansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm
  (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD), Lars Eriksson (S) och Lars
  Tysklind (FP).

4

2013/14:CU26

Redogörelse för ärendet

I april 2009 överlämnade Utredningen om ett enklare aktiebolag sitt slutbetänkande Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. (SOU 2009:34). Betänkandet har remissbehandlats. Ett av förslagen i betänkandet, förslaget om att flytta ansvaret för handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden från länsstyrelsen till Bolagsverket, behandlades i propositionen Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden (prop. 2012/13:166). Riksdagen antog regeringens förslag i den propositionen (bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1). Lagändringarna trädde i kraft den 1 november 2013. I den nu aktuella propositionen tar regeringen upp flertalet av de övriga frågor som behandlas i betänkandet. Utredningens förslag om utökade möjligheter till närståendelån och förvärvslån samt om upplösning av aktiebolag kommer att behandlas i ett annat sammanhang. Regeringen avser inte att gå fram med lagförslag i övriga delar. Detsamma gäller de förslag om ändringar i aktiebolagslagens (2005:551) regler om ansvarsfrihet och skadestånd som har lämnats till Justitiedepartementet i en särskild framställning (Ju2009/6155/L1).

I propositionen behandlas även bosättningskrav för vissa funktionärer i ekonomiska föreningar. Föreningslagsutredningen har i delbetänkandet En- klare beslutsfattande i ekonomiska föreningar (SOU 2009:37) lämnat de lagförslag som propositionen i den delen grundar sig på. Betänkandet har remissbehandlats.

För att komplettera beredningsunderlaget remitterade Justitiedepartementet i november 2012 två promemorior med förslag till nya regler om bl.a. bosättningskrav för vissa funktionärer och justering av bolagsstämmoprotokoll. Promemorian har remissbehandlats.

Dessutom behandlas en fråga om ansökan om tillstånd att verkställa beslut om minskning av aktiekapitalet i propositionen. Frågan har väckts i en framställning från Bolagsverket, som även den har remissbehandlats.

I propositionen behandlas även några frågor om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler samt om minskning av aktiekapitalet. Frågorna har behandlats av en sakkunnig person i departementspromemorian Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag (Ds 2012:37). Promemorian har remissbehandlats.

I propositionen tas även upp en fråga om det redovisningsrättsliga begreppet kassaflödesanalys. Utredningen om enklare redovisning har i slutbetänkandet Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. (SOU 2009:46) lämnat det lagförslag som propositionen i den delen grundar sig på. Betänkandet har remissbehandlats.

Även Aktiebolagskommitténs förslag om ett aktieägarregister (bilaga till SOU 2001:1) behandlas i propositionen. Betänkandet har remissbehandlats.

Vidare behandlas i propositionen det förslag om avskaffande av förvaltningsrevisionen som Utredningen om revisorer och revision har lämnat i sitt

5

2013/14:CU26 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  delbetänkande Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU
  2008:32). Betänkandet har remissbehandlats.
  I propositionen behandlas också de frågor om associationsrättsliga ärenden
  som setts över av Utredningen om vissa upphovsrätts- och bolagsrättsärenden
  i delbetänkandet Tillstånd och medling (SOU 2013:4). Betänkandet har re-
  missbehandlats. Övriga frågor i betänkandet bereds vidare inom Regerings-
  kansliet.
  Slutligen behandlas även några förslag ur Föreningslagsutredningens slut-
  betänkande En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) i proposit-
  ionen. Betänkandet har remissbehandlats.
  Regeringen har begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen.
  Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i
  bilaga 2.
  Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

6

2013/14:CU26

Utskottets överväganden

Förenklingar i aktiebolagslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I propositionen föreslås att kraven på att styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelning tas bort för privata aktiebolag som inte är finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn eller kontroll.

Kravet på att stiftare i bl.a. aktiebolag ska vara bosatta eller ha sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) tas bort. Även kravet på att minst hälften av likvidatorerna i bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, enkla bolag och kommanditbolag ska vara bosatta inom EES tas bort. Dispens från kraven på bosättning inom EES för styrelseledamöter m.fl. ska få ges om det finns särskilda skäl för det.

Vidare föreslås att Bolagsverket ska kunna bevilja dispens från kravet på att ha en auktoriserad revisor i företaget om det är fråga om en godkänd revisor som redan är revisor i företaget. Dessutom ska det krävas att det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl ska revisorns kompetens och erfarenhet av företaget beaktas särskilt.

Överprövningen av Bolagsverkets beslut om dispens från bosättningskrav, krav på att ha auktoriserad revisor och krav på att ha verkställande direktör i vissa ekonomiska föreningar ska flyttas från regeringen till allmän förvaltningsdomstol. Bolagsverkets beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Regeringen gör bedömningen att det inte bör göras något förtydligande i aktiebolagslagen om att emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler får riktas till en eller flera aktieägare. Inte heller i övrigt bör aktiebolagslagens bestämmelser om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ändras för närvarande.

I propositionen föreslås att även i aktiebolag som inte är avstämningsbolag ska det få beslutas att nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska tecknas genom betalning.

Om aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna utan indragning av aktier ska vissa uppgifter finnas i förslaget till minskningsbeslut och i själva beslutet. Det införs en möjlighet att i ett sådant fall bemyndiga

7

2013/14:CU26 UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  styrelsen att bestämma det belopp som aktiekapitalet ska minskas med och det
  belopp som ska återbetalas per aktie.
  Ansökan om tillstånd att verkställa ett beslut om minskning av aktiekapi-
  talet ska få ges in till Bolagsverket samtidigt som beslutet om minskning av
  aktiekapitalet anmäls för registrering i aktiebolagsregistret. Om ett minsk-
  ningsbeslut inte har registrerats i aktiebolagsregistret ska ansökan om tillstånd
  avvisas när frågan om minskning av aktiekapitalet har fallit. Det förtydligas
  att aktiekapitalet får minskas för avsättning till fritt eget kapital.
  Det föreslås att en fordran mot en bolagsman på grund av hans eller hennes
  ansvar för ett handelsbolags förpliktelser ska preskriberas senast fem år efter
  det att bolagsmannens avgång registrerades i handelsregistret, om inte pre-
  skriptionen dessförinnan avbryts mot honom eller henne.
  Regeringen gör bedömningen att möjligheten att utfärda aktiebrev, utdel-
  ningskuponger och interimsbevis tills vidare bör finnas kvar. Det bör inte in-
  föras något aktieägarregister. Förvaltningsrevision bör även fortsättningsvis
  ingå i den lagstadgade revisionen. Ansvarsfrihetsinstitutet bör behållas.
  I propositionen föreslås att i de fall ordföranden eller protokollföraren en-
  sam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i ett aktiebolag ska
  stämmoprotokollet inte behöva justeras av en justeringsman.
  Kravet i kupongskattelagen på att ett aktiebolag ska sända en kopia av ett
  beslut om vinstutdelning till Bolagsverket upphävs.
  Kravet på en finansieringsanalys i års- och koncernredovisningen tas bort
  och ersätts av ett krav på en kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen ska inne-
  hålla en redovisning av företagets in- och utbetalningar under räkenskapsåret.
  Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 augusti 2014.
  Den nya preskriptionsregeln i lagen om handelsbolag och enkla bolag ska
  tillämpas också på fordringar som har kommit till före ikraftträdandet, men
  ska endast gälla när bolagsmannens avgång har registrerats i handelsregistret
  efter ikraftträdandet.
  Äldre bestämmelser om finansieringsanalys ska få tillämpas för det räken-
  skapsår som har inletts närmast före ikraftträdandet.
  Bolagsverkets beslut i dispensärenden som har meddelats före ikraftträdan-
  det ska överklagas till regeringen enligt äldre föreskrifter.
  Om ett förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för återbetalning
  till aktieägarna utan indragning av aktier har upprättats före ikraftträdandet,
  ska äldre bestämmelser i aktiebolagslagen om minskningsbeslutets innehåll
  gälla.

Utskottets ställningstagande

Regeringens lagförslag har inte mött några invändningar i någon motion. Ut- skottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta lagförslagen.

8

2013/14:CU26

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

9

2013/14:CU26 BILAGA 1 FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE FÖRSLAG
  19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2010:751) om betaltjänster.
  20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkrings-
    rörelselagen (2010:2043).
  21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2011:755) om elektroniska pengar.
  22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
    (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

10

2013/14:CU26

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

11

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

13

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

15

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

17

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

19

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

21

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

23

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

25

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

27

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

29

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

31

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

33

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

35

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

37

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

39

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

41

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

42

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

43

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

44

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

45

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

46

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

47

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

48

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

49

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

50

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

51

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

52

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

53

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

54

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26

55

2013/14:CU26 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

56

BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG 2013/14:CU26
7U\FN(ODQGHUV9lOOLQJE\ 57