Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Betänkande av AIF-förvaltarutredningen

Stockholm 2012

SOU 2012:67

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Tryckt av Elanders Sverige AB.

Stockholm 2012

ISBN 978-91-38-23805-9

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Peter Norman

Regeringen beslutade den 8 september att utse en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/20101 ska genomföras i svensk rätt.

I uppdraget ingick också att bl.a. ta fram underlag till och ut- arbeta lagförslag som bedöms lämpliga för en ändamålsenlig regle- ring i svensk rätt av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av direktivet om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. (Dir. 2011:77).

Som särskild utredare förordnades från den 1 november 2011 justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Som sakkunniga förordnades från den 1 november 2011 bank- juristen Martin Axelsson, juristen Charlotta Erikson, departements- sekreteraren Catarina Erséus, juristen Lovisa Hedberg, ämnesrådet Henrik Lennefeldt, verkställande direktören Marie Reinius, chefs- juristen Joakim Schaaf, professorn Per Strömberg och chefsjuristen Helene Wall. Per Strömberg entledigades från sitt uppdrag den 3 februari 2012.

Som sekreterare anställdes från den 14 september 2011 hovrätts- assessorn Helena Forsaeus, från den 3 oktober 2011 bankjuristen Johan Lycke och från den 1 november 2011 ekonomen Sofia Bildstein-Hagberg.

Utredningen, som har antagit namnet AIF-förvaltarutredningen, överlämnar betänkandet Förvaltare av alternativa investeringsfonder

(SOU 2012:67). Uppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i september 2012

Ann-Christine Lindeblad

/Sofia Bildstein-Hagberg

Helena Forsaeus

Johan Lycke

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

17

Sammanfattning ................................................................

21

Summary ..........................................................................

33

Författningsförslag .............................................................

45

1

Förslag till lag (2013:000) om förvaltare av alternativa

 

 

investeringsfonder.................................................................

45

2

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken (1949:381) ...

116

3

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

 

 

(1970:624) ...........................................................................

121

4

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980) om

 

 

handel med finansiella instrument .....................................

127

5

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:931) om

 

 

individuellt pensionssparande ............................................

129

6

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

(1994:200) ...........................................................................

132

7

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158) om

 

 

investerarskydd ...................................................................

133

8

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229) .........................................................................

145

9

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:192) om

 

 

allmänna pensionsfonder (AP-fonder)..............................

154

5

Innehåll

SOU 2012:67

10

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:862) om

 

 

finansiell rådgivning till konsumenter ...............................

156

11

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om

 

 

investeringsfonder...............................................................

157

12

Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551)............................................................................

202

13

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om

 

 

värdepappersmarknaden .....................................................

205

14Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

 

terrorism ..............................................................................

214

15

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)...................................................

216

16

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

 

 

(2010:110)............................................................................

217

17

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om

 

 

betaltjänster .........................................................................

218

18

Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen

 

 

(2010:2043)..........................................................................

221

19

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om

 

 

elektroniska pengar .............................................................

224

20

Förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen

 

 

(2011:1244)..........................................................................

226

21

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1268) om

 

 

investeringssparkonto.........................................................

236

1

Inledning ..............................................................

239

1.1

Utredningens uppdrag och arbete......................................

239

1.2

Viss terminologi ..................................................................

240

6

SOU 2012:67

Innehåll

2

Bakgrund..............................................................

243

2.1Direktivet om förvaltare av alternativa

 

investeringsfonder...............................................................

243

2.2

Kommissionens genomförandeåtgärder............................

244

2.3

Skäl till reglering av fonder och fondsparande..................

245

2.4Övrig harmoniserad lagstiftning på finansmarknads-

 

området................................................................................

249

2.5

Fondsparandets organisation och kategorier ....................

252

 

2.5.1

Harmoniserade fonder ..........................................

255

 

2.5.2 Icke-harmoniserade investeringsfonder

 

 

 

(specialfonder).......................................................

256

 

2.5.3

Andra icke-harmoniserade fonder........................

257

2.6

Den svenska fondmarknaden .............................................

263

 

2.6.1

Fondförvaltare .......................................................

266

2.6.2Utländska aktörer på den svenska

 

 

fondmarknaden......................................................

268

2.7

Den svenska riskkapitalmarknaden ...................................

269

 

2.7.1

Statliga institutioner och företag..........................

269

 

2.7.2

Koncernägda riskkapitalföretag............................

270

 

2.7.3

Privatägda riskkapitalföretag och

 

 

 

riskkapitalfonder....................................................

270

3

Allmänna utgångspunkter .......................................

275

3.1Förhållandet mellan AIFM-direktivet och den

 

nationella regleringen..........................................................

275

 

3.1.1 Allmän inriktning ..................................................

275

 

3.1.2 Fondernas och förvaltarnas juridiska form..........

276

3.2

Terminologi.........................................................................

277

3.3

En ny lag..............................................................................

279

3.4

Den behöriga myndigheten................................................

281

7

Innehåll

SOU 2012:67

4

Tillämpningsområdet..............................................

283

4.1

Definitionen av AIF-fonder ...............................................

283

 

4.1.1 Ta emot kapital från investerare............................

283

 

4.1.2 Investera enligt en fastställd investeringsstrategi

 

 

 

till förmån för investerarna....................................

284

 

4.1.3

Ingen UCITS-fond................................................

285

 

4.1.4 Befintliga fonder och företag som omfattas av

 

 

 

AIFM-direktivet ....................................................

285

4.2

Definitionen av AIF-förvaltare ..........................................

288

 

4.2.1

Begreppet förvaltare...............................................

288

 

4.2.2 En enda förvaltare – intern och extern

 

 

 

förvaltning ..............................................................

289

4.3

Undantag .............................................................................

290

 

4.3.1

Holdingbolag .........................................................

290

 

4.3.2

Pensionsfonder ......................................................

290

 

4.3.3 Överstatliga institutioner, centralbanker m.fl......

291

 

4.3.4 Sparprogram för anställda och SPS.......................

291

 

4.3.5

Koncerninterna fonder ..........................................

292

4.4Partiellt undantag för AIF-fonder som inte överstiger

vissa tröskelvärden ..............................................................

293

4.4.1Tröskelvärden och begränsad tillämpning av

 

 

direktivets bestämmelser .......................................

293

 

4.4.2

Kommissionens genomförandeåtgärder...............

294

5

Tillstånd och kapitalkrav .........................................

297

5.1

Förutsättningar för tillstånd...............................................

297

 

5.1.1 Regler om tillståndsplikt och

 

 

 

kärnverksamheten..................................................

297

 

5.1.2

Reglerna om sidoverksamheter.............................

300

 

5.1.3

Särskilda bestämmelser för

 

 

 

värdepappersinstitut ..............................................

302

5.2Ansökan om tillstånd och anmälan om ändringar i

verksamheten m.m. .............................................................

304

5.2.1

Ansökan om tillstånd.............................................

304

5.2.2

Förutsättningar för tillstånd..................................

307

5.2.3 Begränsningar i omfattningen av tillståndet.........

310

5.2.4

Tidsfrister för tillståndsprövning..........................

311

8

SOU 2012:67 Innehåll

 

5.2.5

Ändringar i verksamheten.....................................

313

5.3

Ägarprövning ......................................................................

314

5.4

Kapitalkrav ..........................................................................

316

 

5.4.1

Startkapital .............................................................

316

 

5.4.2 Kapital beräknat på den förvaltade

 

 

 

fondförmögenheten...............................................

317

 

5.4.3 Kapital beräknat efter AIF-förvaltarens fasta

 

 

 

omkostnader ..........................................................

318

 

5.4.4 Kapitalkrav för att täcka potentiella risker i

 

 

 

fråga om yrkesansvar.............................................

320

 

5.4.5 Ytterligare regler om kapitalbasen och

 

 

 

undantag för förvaltare av UCITS-fonder...........

321

6

Marknadsföring......................................................

323

6.1

Marknadsföring...................................................................

323

6.2

Underrättelse om marknadsföring.....................................

325

7

Olika regler för olika kategorier av investerare ...........

329

7.1

Inledning .............................................................................

329

7.2

Professionella och icke-professionella investerare............

330

7.3

Specialfonder.......................................................................

331

7.4Marknadsföring till icke-professionella investerare av

AIF-fonder som inte är specialfonder ...............................

333

7.4.1Skydd för kundernas tillgångar samt värdering

 

 

och prissättning .....................................................

335

 

7.4.2 Likviditet samt värdering och prisinformation....

335

 

7.4.3 Löpande information om kostnader m.m............

338

 

7.4.4

Riskspridning.........................................................

338

 

7.4.5 Information om produkten i sig...........................

339

 

7.4.6

Passandebedömning ..............................................

341

7.5

AIF-fonder som inte överstiger vissa tröskelvärden ........

342

7.6Marknadsföring av specialfonder enbart till

professionella investerare ...................................................

343

9

Innehåll

SOU 2012:67

8

Verksamhetsregler..................................................

347

8.1

Allmänna principer..............................................................

347

8.2

Intressekonflikter................................................................

349

 

8.2.1 Identifiering och hantering av intresse-

 

 

konflikter................................................................

349

 

8.2.2 Information om intressekonflikter till

 

 

investerare...............................................................

352

 

8.2.3 Tjänster som utförs av en primärmäklare

 

 

(prime broker) .......................................................

354

8.3

Ersättningssystem ...............................................................

357

8.4

Riskhanteringsfunktion och riskhanteringssystem...........

360

 

8.4.1 Finansiell hävstång.................................................

363

8.5

Likviditetshantering ............................................................

366

8.6

Värdepapperiseringstransaktioner......................................

369

8.7Särskilda verksamhetskrav avseende AIF-förvaltare som bedriver diskretionär förvaltning av investerings-

 

portföljer..............................................................................

371

 

8.7.1 Investeringar i egenförvaltade fonder...................

371

 

8.7.2

Investerarskydd......................................................

372

9

Organisation, värdering och delegering .....................

375

9.1

Allmänna principer för AIF-förvaltarens organisation ....

375

9.2

Värdering .............................................................................

377

 

9.2.1

Värderingsförfaranden och värderingsintervall....

377

 

9.2.2

Oberoende värdering.............................................

379

9.3

Delegering............................................................................

384

 

9.3.1

Förutsättningar för delegering..............................

384

 

9.3.2 Förbud mot delegering i vissa fall.........................

387

 

9.3.3 Förvaltarens ansvar och förbud mot

 

 

 

”brevlådeföretag” ...................................................

388

 

9.3.4

Vidaredelegering ....................................................

389

10

SOU 2012:67

Innehåll

10

Förvaringsinstitut...................................................

393

10.1Krav på att ha ett förvaringsinstitut och vem som kan

 

vara förvaringsinstitut.........................................................

393

10.2

Begränsningar på grund av intressekonflikter...................

397

10.3

Särskilda krav på förvaringsinstitut i tredjeland................

398

10.4Förvaringsinstitutets uppgifter beträffande fondernas

 

penningflöden .....................................................................

400

10.5

Förvaring av fondens tillgångar..........................................

402

10.6

Förvaringsinstitutets kontrollerande funktion .................

404

10.7Skyldigheten att agera i fondens och andelsägarnas

 

intresse

.................................................................................

405

10.8

Delegering .....................av förvaringsinstitutsfunktioner

407

10.9

Förvaringsinstitutets ...............................................ansvar

409

10.10

Förvaringsinstitutets skyldighet att lämna information

 

 

till tillsynsmyndigheten ......................................................

414

11

Informationskrav och rapportering till behörig

 

 

myndighet.............................................................

419

11.1

Allmänt ........................................om informationskraven

419

11.2

Regelbunden ...................................................information

420

 

11.2.1 ..........................................................

Årsberättelse

420

 

11.2.2 ..................................................................

Revision

426

 

11.2.3 Övrig information som ska lämnas

 

 

............................................................

regelbundet

428

11.3

Informationsbroschyr.........................................................

431

 

11.3.1 .......................

Informationsbroschyrens innehåll

431

 

11.3.2 .......Information om förvaringsinstitutets ansvar

435

 

11.3.3 ................................................................

Faktablad

436

11.4

Rapportering ............................till behöriga myndigheter

438

 

11.4.1 ..................

Rapporteringskrav för AIF - förvaltare

438

11

Innehåll

SOU 2012:67

11.4.2Rapporteringskrav för förvaltare av special- fonder och för förvaltare av andra AIF-fonder

som marknadsförs till icke-professionella

 

investerare...............................................................

441

11.5Rapporteringskrav för förvaltare av AIF-fonder som

 

inte överstiger tröskelvärdena ............................................

443

12

Kontroll över onoterade företag och emittenter ..........

445

12.1

Inledning..............................................................................

445

12.2

Tillämpningsområdet ..........................................................

445

12.3

Anmälan om förvärv ...........................................................

448

12.4

Ytterligare informationskrav vid förvärv av kontroll........

449

12.5Särskilda krav på årsredovisning när fonder har

 

kontroll över onoterade företag .........................................

451

12.6

Tömning av företag på tillgångar........................................

453

13

Verksamhet över gränserna......................................

457

13.1

Inledning..............................................................................

457

13.2

AIF-förvaltare och AIF-fonder inom EES........................

458

 

13.2.1 Marknadsföring av AIF-fonder över gränserna ....

458

 

13.2.2 Förvaltning av AIF-fonder över gränserna ..........

463

13.3

AIF-förvaltare och AIF-fonder från tredjeland................

466

 

13.3.1 AIF-förvaltares förvaltning av AIF-fonder

 

 

från tredjeland ........................................................

466

 

13.3.2 Marknadsföring i Sverige av icke EES-baserade

 

 

AIF-fonder som förvaltas av en EES-baserad

 

 

AIF-förvaltare........................................................

467

 

13.3.3 Marknadsföring i Sverige av AIF-fonder som

 

 

förvaltas av en icke EES-baserad AIF-förvaltare....

470

13.4Harmoniserade regler för tredjelandssituationer med

fördröjt genomförande .......................................................

472

12

SOU 2012:67

Innehåll

 

13.4.1 Marknadsföring inom EES av icke EES-

 

 

baserade AIF-fonder som förvaltas av en EES-

 

 

baserad AIF-förvaltare ..........................................

473

 

13.4.2 Referensland för icke EES-baserade AIF-

 

 

förvaltare ................................................................

476

 

13.4.3 Krav på tillstånd och tillståndsförfarandet för

 

 

icke EES-baserade AIF-förvaltare ........................

479

 

13.4.4 Utvärdering av tillstånd och tillsyn avseende

 

 

icke EES-baserade AIF-förvaltare ........................

482

 

13.4.5 Marknadsföring över gränserna av EES-baserade

 

 

AIF-fonder som förvaltas av icke EES-baserade

 

 

AIF-förvaltare........................................................

483

 

13.4.6 Marknadsföring av icke EES-baserade AIF-

 

 

fonder och vissa matar-AIF-fonder som

 

 

förvaltas av icke EES-baserade AIF-förvaltare ....

485

 

13.4.7 Icke EES-baserade AIF-förvaltares förvaltning

 

 

av AIF-fonder över gränserna...............................

489

14

Tillsyn och sanktioner m.m. ....................................

491

14.1

De behöriga myndigheternas ansvarsområden .................

491

14.2

Kontroll och ingripandemöjligheter..................................

493

 

14.2.1 Verktyg för tillsynen .............................................

494

 

14.2.2 Ingripanden mot svenska AIF-förvaltare och

 

 

mot en förvaltare som saknar tillstånd.................

495

 

14.2.3 Ingripanden mot utländska AIF-förvaltare .........

498

 

14.2.4 Ingripanden mot AIF-förvaltare som förvaltar

 

 

AIF-fonder vars samlade tillgångar inte

 

 

överstiger angivna tröskelvärden ..........................

499

14.3

Överklagande m.m..............................................................

500

14.4

Myndighetssamarbete.........................................................

502

15

Förslagens inverkan på skattekontrollen ...................

505

15.1

Inkomstskatt .......................................................................

506

15.2

Kupongskatt........................................................................

509

15.3

Mervärdesskatt....................................................................

511

15.4

Skatteförfarandet och skattekontrollen.............................

511

 

 

13

Innehåll

SOU 2012:67

16

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser...............

515

16.1

Inledning..............................................................................

515

16.2

Ikraftträdande......................................................................

515

16.3

Övergångsbestämmelser .....................................................

517

 

16.3.1 Förvaltare som redan före direktivets

 

 

 

genomförandedatum bedriver tillståndspliktig

 

 

 

verksamhet .............................................................

517

 

16.3.2

Utländska EES-baserade AIF-förvaltare..............

520

 

16.3.3 AIF-fonder för vilka ett prospekt upprättats

 

 

 

före den 22 juli 2013 ..............................................

521

 

16.3.4

Slutna AIF-fonder .................................................

521

 

16.3.5 Förvaringsinstitut i andra medlemsstater.............

522

17

Förslagens konsekvenser.........................................

525

17.1

Konsekvenser för fondförvaltare .......................................

525

17.2

Konsekvenser för förvaringsinstitut ..................................

529

17.3

Konsekvenser på riskkapitalområdet .................................

530

17.4

Konsekvenser för investerare .............................................

531

17.5

Konsekvenser för fondmarknaden.....................................

532

17.6

Konsekvenser för Finansinspektionen...............................

534

18

Författningskommentar...........................................

537

18.1Förslag till lag (2013:000) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder...............................................................

537

18.2 Övriga författningsförslag ..................................................

708

18.2.1 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

 

(1970:624) ..............................................................

708

18.2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:980)

 

om handel med finansiella instrument..................

710

18.2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:158)

 

om investerarskydd................................................

710

18.2.4 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

(1999:1229) ............................................................

711

14

SOU 2012:67 Innehåll

 

18.2.5

Förslag till lag om ändring av lagen (2003:862)

 

 

 

om finansiell rådgivning till konsumenter ...........

711

 

18.2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:46)

 

 

 

om investeringsfonder...........................................

712

 

18.2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528)

 

 

 

om värdepappersmarknaden .................................

715

 

18.2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:62)

 

 

 

om åtgärder mot penningtvätt och

 

 

 

finansiering av terrorism .......................................

718

 

18.2.9

Förslag till lag om ändring i socialförsäkrings-

 

 

 

balken (2010:110) ..................................................

718

 

18.2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2011:755)

 

 

 

om betaltjänster .....................................................

718

 

18.2.11 Förslag till lag om ändring i skatteförfarande-

 

 

 

lagen (2011:1244) ..................................................

719

Bilagor

 

 

 

1

Kommittédirektiv 2011:77 .................................................

723

2Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa

 

investeringsfonder (AIFM-direktivet)..............................

731

3

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:0000) om

 

 

förvaltare av alternativa investeringsfonder.......................

805

4

Parallelluppställning över genomförandet av

 

 

AIFM-direktivet .................................................................

851

15

Förkortningar

a.

anförd, anförda

AIFM-direktivet

Europaparlamentets och rådets

 

direktiv 2011/61/EU av den 8 juni

 

2011 om förvaltare av alterna-

 

tiva investeringsfonder samt om

 

ändring av direktiv 2003/41/EG

 

och 2009/65/EG och förord-

 

ningarna (EG) nr 1060/2009 och

 

(EU) nr 1095/2010

bet.

Betänkande

CESR

Committe of European

 

Securities Regulators

CSD

Central Securities Depository,

 

central värdepappersförvarare

EES

Europeiska ekonomiska

 

samarbetsområdet

EG

Europeiska gemenskapen/

 

Europeiska gemenskaperna

EGT

Europeiska gemenskapernas

 

officiella tidning (numera EUT)

17

Förkortningar

SOU 2012:67

Esma

European Securities and Markets

 

Authority,

Europeiska

värde-

 

pappers- och marknadsmyndig-

 

heten

 

 

 

 

 

EU

Europeiska unionen

 

 

 

EUT

Europeiska unionens officiella

 

tidning (tidigare EGT)

 

 

 

f./ff.

följande sida/sidor

 

 

 

FFFS

Finansinspektionens

 

 

 

 

författningssamling

 

 

 

Kommissionen

Europeiska kommissionen

 

LIF

Lagen (2004:46) om investe-

 

 

ringsfonder

 

 

 

 

MiFID

Europaparlamentets och

rådets

 

direktiv

2004/39EG

av

den

 

21 april 2004 om marknader för

 

finansiella

instrument

och

om

 

ändring

av

rådets

 

direktiv

 

85/611/EEG och 93/6/EEG och

 

Europaparlamentets och

rådets

 

direktiv 2000/12/EG samt upp-

 

hävande

av

rådets

 

direktiv

 

93/22/EEG

 

 

 

 

prop.

proposition

 

 

 

 

SOU

Statens offentliga utredningar

UCITS

Undertakings for Collective In-

 

vestment in Transferable Secu-

 

rities

 

 

 

 

 

18

SOU 2012:67 Förkortningar

UCITS-direktivet

Europaparlamentets och rådets

 

direktiv 2009/65/EG om sam-

 

ordning av lagar och andra för-

 

fattningar som avser företag för

 

kollektiva investeringar i över-

 

låtbara värdepapper (fondföre-

 

tag)

19

Sammanfattning

Europaparlamentet och rådet antog i juni 2011 ett direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder1 (AIFM-direktivet). I direktivet åläggs medlemsstaterna att införa gemensamma regler avseende förvaltare (AIF-förvaltare) av alternativa investerings- fonder (AIF-fonder). Direktivets regler gäller alltså förvaltarna av sådana fonder, för vilka det tidigare inte har funnits någon gemen- sam europeisk reglering. AIFM-direktivet kommer sannolikt att kompletteras av genomförandeförordningar från kommissionen som blir direkt tillämpliga i Sverige. Ytterligare kompletteringar av direktivets bestämmelser kan förväntas i form av tekniska standarder, som ska utarbetas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyn- digheten (Esma) och antas av kommissionen.

Utredningens huvuduppgift har varit att analysera och ta fram förslag till de ändringar som behövs i svensk rätt för att genomföra AIFM-direktivet. Det har i uppdraget ingått att inte gå utöver de minimikrav som anges i direktivet om det inte bedöms vara moti- verat av systemrisk- eller investerarskyddsskäl. Vidare har i uppdraget ingått att se över regleringen av de kontraktuella fonder som inte är värdepappersfonder (specialfonder), även i de avseenden som inte omfattas av AIFM-direktivet.

Efter ett inledande avsnitt, där förutsättningarna för utrednings- arbetet och arbetets bedrivande beskrivs, redogör utredningen för AIFM-direktivet i korthet och den nuvarande svenska regleringen av fondmarknaden (kapitel 2). I samma avsnitt beskrivs den svenska fondmarknaden och de olika fonder – i vid bemärkelse – som före- kommer där. Därefter följer förslagsdelen i betänkandet, kapitlen 3– 16. I det följande redovisas utredningens huvudsakliga förslag och bedömningar.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 01.07.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

21

Sammanfattning

SOU 2012:67

Allmänna utgångspunkter (kapitel 3)

Utredningen tar i detta kapitel upp vissa grundläggande och prin- cipiella frågor.

Utredningen konstaterar att AIFM-direktivet i många delar inne- bär en s.k. fullharmonisering, dvs. medlemsstaterna får inte införa vare sig strängare eller mindre långtgående regler än de som följer av direktivet och kommissionens kommande genomförandeförord- ningar. På några områden lämnar direktivet utrymme för nationella avvikelser, t.ex. avseende förvaltare av sådana fonder som ska mark- nadsföras till icke-professionella investerare. Utredningens utgångs- punkt har varit att de bestämmelser som införs i svensk rätt inte utan starka skäl bör gå längre än AIFM-direktivets regler. Det finns dock starka investerarskyddsskäl att införa strängare regler avseende sådana alternativa investeringsfonder som ska marknadsföras till konsumenter och andra icke-professionella investerare.

Utredningen föreslår att AIFM-direktivet genomförs genom en ny lag. Terminologin i den nya lagen bör följa terminologin i AIFM- direktivet för att underlätta tillämpningen av den eller de genom- förandeförordningar och de tekniska standarder som kommissionen kan förväntas att anta. En terminologisk enhetlighet underlättar också ambitionen att uppnå en likartad reglering inom Europeiska ekono- miska samarbetsområdet (EES). Utredningen föreslår också att spe- cialfonderna regleras i den nya lagen och att lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF) ska reglera enbart fonder som omfattas av det s.k. UCITS-direktivet2. Dessa fonder benämns i dag värde- pappersfonder. Utredningen föreslår att de i stället ska benämnas investeringsfonder och att detta begrepp således inte längre ska vara ett samlingsbegrepp för olika typer av fonder.

I kapitlet föreslås slutligen att Finansinspektionen ska vara be- hörig myndighet enligt AIFM-direktivet, dvs. den myndighet som ska fatta beslut om tillstånd för förvaltare av alternativa investe- ringsfonder och som har ansvar för tillsynen över att de bestäm- melser som antas med stöd av direktivet efterlevs.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L302, 17.11.2009, s. 32, Celex 32009L0065), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 Celex 32010L0078).

22

SOU 2012:67

Sammanfattning

Tillämpningsområdet (kapitel 4)

AIFM-direktivet innehåller en del nya definitioner och begrepp. Av störst betydelse är begreppen alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) och förvaltare av sådana fonder (AIF-förvaltare). Ut- redningen föreslår att definitioner och förkortningar av dessa be- grepp införs i den nya lagen. I kapitlet behandlas också undantagen från lagens tillämpningsområde; dels företag och institutioner som undantas helt och hållet, dels AIF-förvaltare som förvaltar AIF- fonder vars samlade tillgångsvärde understiger vissa tröskelvärden och för vilka enbart vissa bestämmelser med minimikrav avseende registrering och information ska tillämpas.

Tillstånd och kapitalkrav (kapitel 5)

Utredningen föreslår att det i den nya lagen ställs upp krav på tillstånd för förvaltning av AIF-fonder. En AIF-förvaltare får som huvudregel inte ägna sig åt någon annan verksamhet än förvaltning av AIF-fonder, och exempelvis ett värdepappersinstitut kan därför inte få tillstånd att förvalta AIF-fonder. Ett fondbolag kan däremot få sådant tillstånd på grund av en uttrycklig regel i AIFM-direk- tivet, som genomförs i den nya lagen.

En AIF-förvaltare kan få tillstånd att som sidoverksamhet er- bjuda och utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och vissa därmed sammanhängande sidotjänster.

I kapitlet föreslås också bestämmelser om vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, förutsättningarna för att tillstånd ska beviljas och skyldighet att anmäla vissa ändringar av verksamheten till Finansinspektionen.

Till skillnad från andra direktiv på värdepappersmarknadsområdet (t.ex. MiFID3 och UCITS-direktivet) innehåller AIFM-direktivet inga utförliga regler om ägarprövning. Det anges visserligen som en förutsättning för tillstånd att den som har ett kvalificerat innehav i

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europarlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L145, 30.4.2004, s. 1 Celex 32004L0039), senast ändrat genom Europa- parlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG 8(EUT L 114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031) och Kommissionens direktiv 2006/73EG av den 10 augusti 2006 om genom- förandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 26, Celex 32006L0073).

23

Sammanfattning

SOU 2012:67

en AIF-förvaltare ska vara lämplig, men det finns inga regler om prövning vid ett ägarskifte när väl AIF-förvaltaren har fått sitt till- stånd. Reglerna om ägarprövning i dessa situationer i annan lag- stiftning har bl.a. till syfte att skydda investerarna från olämpliga ägares inflytande över verksamheten. Utredningen föreslår därför att bestämmelser om ägarprövning, motsvarande dem som gäller i dag för t.ex. fondbolag, införs för AIF-förvaltare som förvaltar fonder som ska marknadsföras till icke-professionella investerare.

I kapitlet föreslås slutligen att det i lagen införs bestämmelser, motsvarande AIFM-direktivets minimiregler, om minsta startkapital och kapitalbas under pågående verksamhet.

Marknadsföring (kapitel 6)

För att en AIF-förvaltare ska få marknadsföra andelar i en AIF- fond till professionella investerare räcker det inte att förvaltaren har tillstånd som AIF-förvaltare. Förvaltaren måste också under- rätta den behöriga myndigheten i sitt hemland om vilka fonder som ska marknadsföras. Utredningen föreslår dels att begreppet mark- nadsföring definieras i den nya lagen, dels att det i lagen införs bestämmelser om nödvändiga underrättelser till Finansinspektionen.

Olika regler för olika kategorier av investerare (kapitel 7)

AIFM-direktivets regler om bl.a. tillstånd och verksamhet över gränserna rör AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som ska marknadsföras till professionella investerare. Det är exempelvis under förutsättning att AIF-fonderna marknadsförs bara till professionella investerare som AIF-förvaltaren, efter ett relativt enkelt under- rättelseförfarande, har rätt att marknadsföra fonderna också i andra länder inom EES än förvaltarens hemland. AIFM-direktivet tillåter dock nationella bestämmelser med striktare krav om fonderna ska marknadsföras till icke-professionella investerare. Sådana striktare krav måste emellertid vara desamma för inhemska AIF-förvaltare och AIF-fonder som för AIF-förvaltare och AIF-fonder från andra länder inom EES.

Mot denna bakgrund föreslås att de nuvarande reglerna för specialfonder behålls i stort sett oförändrade. Utredningen föreslår också, som huvudregel, att det uppställs särskilda krav för att AIF-

24

SOU 2012:67

Sammanfattning

fonder som inte är specialfonder ska få marknadsföras till icke- professionella investerare. Andelarna i sådana AIF-fonder ska enligt utredningens förslag vara upptagna till handel på en reglerad mark- nad, antingen som fondandelar eller som aktier. Syftet är att ställa krav på likviditet, dvs. investerarens möjlighet att omvandla sin fondandel till pengar, som är likvärdiga med det likviditetskrav som gäller för specialfonder genom att sådana fonder ska vara öppna för inlösen. Vidare ska det enligt utredningens förslag finnas ett fakta- blad som på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning ska inne- hålla den grundläggande information som behövs för att investerare ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den. Faktabladet ska till form och innehåll motsvara de faktablad som ska finnas för specialfonder och ska, i likhet med vad som gäller för specialfonder, tillhandahållas investeraren i god tid innan avtal om köp av fondandelar ingås.

Utredningen föreslår också att de bestämmelser om registre- ringskrav och viss informationsskyldighet som gäller för AIF-för- valtare som förvaltar AIF-fonder vars samlade tillgångsvärde inte överstiger vissa tröskelvärden, inte ska vara tillämpliga på förvaltare som förvaltar specialfonder, oavsett vilken investerarkategori dessa marknadsförs till. Dessa bestämmelser ska inte heller vara tillämpliga på AIF-förvaltare som förvaltar andra AIF-fonder än specialfonder, om de ska marknadsföras till icke-professionella investerare.

I kapitlet föreslås även vissa lättnader avseende informationskrav för förvaltare av specialfonder, om marknadsföringen enbart riktas till professionella investerare. Detta bedöms vara motiverat av kon- kurrensneutralitetsskäl.

Verksamhetsregler (kapitel 8)

AIFM-direktivet innehåller en rad regler om hur en AIF-förvaltare ska bedriva sin verksamhet. I kapitlet behandlas bl.a. bestämmelser om intressekonflikter, relationen till primärmäklare (prime broker), ersättningssystem, riskhantering, finansiell hävstång, likviditets- hantering och värdepapperiseringstransaktioner. I kapitlet behandlas också några specialregler för AIF-förvaltare som bedriver diskre- tionär förvaltning av investeringsportföljer.

När det gäller intressekonflikter föreslår utredningen att bestäm- melser, motsvarande dem som finns för fondbolag och värdepappers-

25

Sammanfattning

SOU 2012:67

institut, om identifiering och hantering av intressekonflikter införs i den nya lagen.

Om en AIF-förvaltare använder en primärmäklare för att t.ex. finansiera eller vara motpart i AIF-fondernas transaktioner med finansiella instrument ska enligt AIFM-direktivet ett skriftligt avtal upprättas som reglerar relationen och möjligheterna till överföring av och förfogande över fondens tillgångar. Utredningen föreslår att bestämmelser om detta förs in i den nya lagen.

Utredningen föreslår också bestämmelser om att en AIF-för- valtare ska ha en struktur för ersättningar till anställda som främjar en sund och effektiv riskhantering. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få rätt att meddela föreskrifter om utformningen av ersättningssystemen. Liknande regler finns för andra företag i finanssektorn, t.ex. kreditinstitut, värdepappers- bolag och fondbolag, i Finansinspektionens föreskrifter.

Utredningen föreslår också att en AIF-förvaltare ska ha en ända- målsenlig riskhantering och en funktion för riskhanteringen som är åtskild från förvaltarens övriga operativa affärsverksamhet. Perso- nal som ansvarar för förvaltningen och fondernas värdeutveckling får t.ex. inte ha inflytande över riskfunktionens verksamhet. När det gäller likviditetsrisker föreslås särskilda krav på bl.a. övervak- ning och stresstester av likviditetsriskerna i varje AIF-fond som förvaltas.

Vidare ska enligt utredningens förslag en AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång, dvs. ökar en AIF-fonds expo- nering mot vissa tillgångar genom t.ex. belåning eller derivatinstru- ment, sätta gränser för i vilken omfattning sådana tekniker får an- vändas. Förvaltaren ansvarar för att gränserna är rimliga och att de efterlevs. Finansinspektionen ska också kunna överpröva dessa grän- ser, om inspektionen bedömer att det behövs av systemriskskäl.

Värdepapperiseringstransaktioner innebär att t.ex. ett kreditinstitut särskiljer vissa tillgångar och ger ut värdepapper som motsvarar denna tillgångsmassa. Kreditinstitut får investera i sådana värdepapper om originatorn, den ursprungliga långivaren eller det kreditinstitut som medverkat i emissionen har behållit ett ekonomiskt intresse som motsvarar minst fem procent. I AIFM-direktivet finns en liknande regel för AIF-förvaltare. Förutsättningarna för att en AIF-fond ska få investera i värdepapperiseringstransaktioner ska enligt AIFM- direktivet anges i delegerade akter. Utredningen föreslår därför bara ett bemyndigande om föreskriftsrätt för det fall kommande

26

SOU 2012:67

Sammanfattning

delegerade akter inte till fullo reglerar investeringar i värdepap- periseringstransaktioner.

Utredningen föreslår också att en AIF-förvaltare som, med stöd av tillstånd, förvaltar investerares portföljer på individuell basis inte ska få placera sådana investerares medel i AIF-fonder som för- valtaren förvaltar, om inte investerarna har godkänt detta på för- hand. Vidare föreslås att verksamheten ska omfattas av investeraskydd enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Organisation, värdering och delegering (kapitel 9)

I detta kapitel föreslår utredningen, förutom allmänna bestämmel- ser om att en AIF-förvaltare ska ha en ändamålsenlig organisation, sunda administrativa förfaranden, tillfredsställande intern kontroll m.m., bestämmelser om AIF-förvaltarens värdering av tillgångarna i de AIF-fonder som förvaltas. En AIF-förvaltare ska för det första ha lämpliga och konsekventa metoder så att en korrekt och oberoen- de värdering av varje AIF-fonds tillgångar kan ske med en frekvens som stämmer överens med fondens inlösenintervall. För det andra ska AIF-förvaltaren se till att värderingen sköts av en oberoende funktion: antingen av en extern värderare eller av en funktion inom AIF-förvaltaren under förutsättning att en sådan funktion är obe- roende av portföljförvaltningen.

Utredningen föreslår också bestämmelser om delegering. Regler om delegering, eller uppdragsavtal/outsourcing, finns för de flesta finansiella företag. Reglerna i AIFM-direktivet, liksom de bestäm- melser som föreslås gälla för AIF-förvaltare, går i huvudsak ut på att delegeringen ska kunna motiveras på objektiva grunder, att uppdragstagaren ska väljas med omsorg så att uppdragsgivaren kan förvissa sig om att uppdragstagaren klarar av uppgiften, att delege- ring av tillståndspliktig verksamhet bara sker till uppdragstagare med erforderliga tillstånd, att eventuella intressekonflikter hanteras och att Finansinspektionens möjlighet att utöva tillsyn inte försäm- ras. Delegering av uppgifter ska också anmälas till Finansinspek- tionen. För AIF-förvaltare föreslås därutöver bestämmelser om att delegering av portföljförvaltning eller riskhantering inte får göras till den förvaltade AIF-fondens förvaringsinstitut.

27

Sammanfattning

SOU 2012:67

Förvaringsinstitut (kapitel 10)

Liksom för investeringsfonder ska det för varje AIF-fond finnas ett förvaringsinstitut som förvarar AIF-fondens tillgångar eller, när det är fråga om tillgångar som inte kan förvaras i depå, kontrollerar att AIF-fonden äger tillgångarna. Utredningen föreslår bestämmelser dels om vem som får vara förvaringsinstitut, dels om vad förvarings- institutet ska göra. Genom kommande genomförandeförordningar kommer bestämmelserna om förvaringsinstitutets förvaring av till- gångar, eller kontroll av äganderätten, att kompletteras. Förutom dessa uppgifter har förvaringsinstitutet en kontrollerande funktion och ska se till att bl.a. försäljning och inlösen av andelar sker enligt lag och fondbestämmelser och att värderingen sker korrekt. Även i detta avseende kommer kompletterande regler att finnas i kommande genomförandeförordningar.

I kapitlet föreslås även bestämmelser om förvaringsinstitutets ansvar. I fråga om förvaringsinstitut för specialfonder föreslås inga ändringar av gällande reglering, men beträffande förvaringsinstitut för andra AIF-fonder föreslår utredningen ett kontrollansvar när det gäller förvaringen av finansiella instrument och i övrigt ett an- svar vid oaktsamhet.

Informationskrav och rapportering till behörig myndighet (kapitel 11)

Reglerna i AIFM-direktivet om årsredovisning för varje AIF-fond och om information till investerare påminner i stora delar om be- stämmelserna som reglerar årsberättelse och informationsbroschyr för investeringsfonder. Utredningen föreslår i detta kapitel bestäm- melser om vad en årsberättelse respektive en informationsbroschyr för en AIF-fond ska innehålla. Dessa bestämmelser ska gälla för alla AIF-fonder, även specialfonder och andra AIF-fonder som mark- nadsförs till icke-professionella investerare. För fonder som mark- nadsförs till icke-professionella investerare kompletteras dock in- formationskraven med ett krav på att det för sådana fonder ska finnas ett faktablad (se även kapitel 7).

Utredningen föreslår också bestämmelser om AIF-förvaltares skyldighet att regelbundet informera Finansinspektionen om exem- pelvis på vilka marknader och med vilka tillgångar AIF-fonderna handlar och vilka illikvida tillgångar som finns i fonderna. Detaljerade

28

SOU 2012:67

Sammanfattning

krav på vilken information som ska lämnas och hur ofta kommer att finnas i kommande genomförandeförordningar.

Kontroll över onoterade företag och emittenter (kapitel 12)

I detta kapitel föreslår utredningen bestämmelser som innebär att en AIF-förvaltare som får kontroll över ett onoterat företag måste lämna viss information till Finansinspektionen, företaget och inve- sterarna. Kontroll över ett onoterat företag innebär enligt AIFM- direktivet att en AIF-fond, ensam eller tillsammans med andra fon- der, har mer än 50 procent av rösterna i företaget. Om detta inträffar ska AIF-förvaltaren dels underrätta Finansinspektionen och före- taget, dels avstå från vissa åtgärder som kan medföra att företaget töms på tillgångar. Detsamma gäller om AIF-fonderna förvärvar kontroll över en emittent, dvs. ett företag som hör hemma inom EES och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

I kapitlet föreslås även bestämmelser som innebär att om en AIF-fond förvärvar eller överlåter aktier i ett onoterat företag så att innehavet passerar vissa tröskelvärden ska AIF-förvaltaren under- rätta Finansinspektionen.

Verksamhet över gränserna (kapitel 13)

Bestämmelserna i AIFM-direktivet om verksamhet över gränserna är i stora drag utformade som motsvarande regler i andra direktiv på värdepappersmarknadsområdet (t.ex. UCITS-direktivet och MiFID). Den som vill bedriva verksamhet över gränserna ska underrätta den behöriga myndigheten i sitt hemland som i sin tur ska vidare- befordra underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska bedrivas (värdland). Regeringen i AIFM- direktivet kompliceras dock av att särskilda regler är tillåtna om AIF-fonderna ska marknadsföras till icke-professionella investerare. Reglerna om verksamhet över gränserna avseende fonder och för- valtare med hemvist utanför EES (tredjeland) komplicerar saken ytterligare.

Utredningen föreslår att de s.k. förvaltnings- och marknads- föringspassen genomförs genom bestämmelser om underrättelser om gränsöverskridande marknadsföring och förvaltning i de situa- tioner när både AIF-förvaltaren och AIF-fonden är EES-baserade.

29

Sammanfattning

SOU 2012:67

I kapitlet föreslås också bestämmelser för de situationer då AIF- fonden eller AIF-förvaltaren, eller båda, har hemvist utanför EES. I dessa fall förutsätter verksamheten tillstånd från Finansinspektionen. Detta är dock en nationell reglering och innebär inte att AIF- förvaltaren därefter, med stöd av tillståndet i Sverige, kan bedriva verksamhet i övriga länder inom EES på motsvarande sätt som gäller enligt bestämmelserna om förvaltnings- och marknadsförings- passen. Dessa nationella bestämmelser om tillstånd kommer att be- höva upphävas någon gång efter 2015, om kommissionen beslutar att reglerna i AIFM-direktivet om ett harmoniserat system med marknadsföringspass för tredjelandssituationer ska bli tillämpliga.

I kapitlet behandlas även de regler i AIFM-direktivet som kan komma att bli tillämpliga i framtiden för tredjelandssituationer. I korthet innebär dessa regler att en AIF-förvaltare hemmahörande utanför EES kan få tillstånd i ett land inom EES (referensland). Därefter har förvaltaren i princip samma möjligheter att bedriva verksamhet inom EES som en EES-baserad AIF-förvaltare. Det- samma gäller en AIF-förvaltare som är etablerad inom EES och som förvaltar AIF-fonder hemmahörande utanför EES. Om och när dessa regler ska börja tillämpas beror dock på beslut av kom- missionen som kan förväntas någon gång efter 2015. Vid den tid- punkten ska Esma ha utvärderat hur reglerna om förvaltnings- och marknadsföringspassen har fungerat och kommissionen får därefter besluta huruvida reglerna i AIFM-direktivet avseende harmonise- ring av tredjelandsituationer ska bli tillämpliga. Utredningen före- slår därför att dessa regler inte införs i den svenska lagen nu. De förslag som lämnas kan i stället utgöra underlag för ett lagstift- ningsärende om och när kommissionen har fattat sitt beslut.

Tillsyn och sanktioner m.m. (kapitel 14)

Reglerna i AIFM-direktivet om tillsyn, den behöriga myndighetens befogenheter och sanktioner motsvarar i stor utsträckning tillsyns- och sanktionsreglerna i UCITS-direktivet och MiFID. Utredningen föreslår i dessa delar tillsynsbestämmelser och bestämmelser om ingripanden som motsvarar 10 kap. och 12 kap. LIF.

I kapitlet föreslås också bestämmelser om överklagande av Finansinspektionens beslut.

AIFM-direktivet innehåller i några fall regler om att en behörig myndighet, t.ex. vid oenighet mellan behöriga myndigheter i olika

30

SOU 2012:67

Sammanfattning

länder, får hänskjuta frågor till Esma. Utredningen föreslår en be- stämmelse med sådan innebörd.

Förslagens inverkan på skattekontrollen (kapitel 15)

I detta kapitel konstateras att utredningens förslag inte påverkar tillämpningen av skattereglerna för fonder, eftersom genomförandet av AIFM-direktivet inte påverkar fondernas juridiska struktur – en AIF-fond som är ett aktiebolag är ett aktiebolag och en AIF-fond som är en specialfond är en kontraktuell fond – även efter genom- förandet av AIFM-direktivet. Vissa tekniska justeringar föreslås dock för att tillämpningsområdet för kupongskattelagen och skyldig- heten att lämna kontrolluppgifter m.m. ska vara oförändrat.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kapitel 16)

Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 22 juli 2013. Vissa övergångsbestämmelser föreslås som dels ger de be- rörda företagen tid att anpassa sig till den nya regleringen, dels innebär en förenkling för företag med tillstånd enligt LIF eller lagen om värdepappersmarknaden som behöver byta till tillstånd enligt den nya lagen.

Förslagens konsekvenser (kapitel 17)

Genomförande av AIFM-direktivet kommer att innebära en rad förändringar i det befintliga regelverket. Ändringarna kommer att innebära ökade kostnader för AIF-förvaltare, förvaringsinstitut och Finansinspektionen. För några av företagen, de som i dag inte står under tillsyn, kommer förändringarna att vara mer genomgripande än för de företag, t.ex. värdepappersinstitut och fondbolag, som redan står under tillsyn.

31

Summary

In June 2011, the European Parliament and Council adopted a directive on Alternative Investment Fund Managers1 (the AIFM Directive). The Directive requires the Member States to introduce common regulations concerning the managers (AIFMs) of alter- native investment funds (AIFs). The rules contained in the directive apply to the managers, who have not previously been subject to common European regulation. It is likely that the AIFM Directive will be supplemented by one or more European Commission im- plementing regulations, which will be directly applicable in Sweden. Further additions to the provisions of the Directive can be expected in the form of technical standards, which are to be formulated by the European Securities and Markets Authority (Esma) and adopted by the Commission.

The main task of the Inquiry has been to analyse and prepare proposals for the amendments needed to Swedish legislation for the implementation of the AIFM Directive. It was part of the remit to avoid exceeding the minimum requirements laid down in the Directive unless deemed necessary on grounds of systemic risk or investor protection. The remit also included reviewing the regu- lation of contractual funds that are not mutual funds (special funds), including in those respects not covered by the AIFM Directive.

Following an introductory section describing the conditions for the Inquiry and its work, the report briefly describes the AIFM Directive and current Swedish regulation of the investment fund market (Chapter 2). This chapter also describes the Swedish in- vestment fund market and the various types of funds – in a broad sense – found in it. The Inquiry’s proposals follow in Chapters 3–16

1 Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010 (OJ L 174, 01.07.2011, p. 1, Celex 32011L0061).

33

Summary

SOU 2012:67

of the report. The Inquiry’s main proposals and assessments are presented below.

General starting points (Chapter 3)

In this chapter, the Inquiry looks at various basic and essential questions.

It establishes that many parts of the the AIFM Directive require full harmonisation, i.e. the Member States may not introduce more or less stringent rules than those laid down in the Directive and the Commission implementing regulations. However, in some areas the Directive does allow scope for national deviations, e.g. in the case of marketing of AIFs to non-professional investors. The basic premise of the Inquiry is that the provisions introduced in Swedish law should not go further than the AIFM Directive rules without good reason. However, there are strong investor protection grounds for introducing more stringent provisions for AIFMs marketing AIFs to consumers and other non-professional investors.

The Inquiry proposes that the AIFM Directive be implemented via a new legislative act. The terminology in the new act should reflect the terminology in the AIFM Directive, in order to facilitate the application of the implementing regulations and technical standards expected from the European Commission. Termino- logical consistency will also facilitate the ambition of achieving uniform regulation throughout the European Economic Area (EEA). The Inquiry also proposes that the special funds be regulated in the new act, and that the Investment Funds Act (2004:46) regulate only those funds covered by the UCITS Directive2. These funds are currently known as ‘mutual funds’. The Inquiry proposes that they should instead be known as ‘investment funds’, and that this term should therefore cease to be used as a collective term for different types of funds.

Finally, the chapter proposes that the Swedish Financial Super- visory Authority, Finansinspektionen, should be the competent authority under the AIFM Directive, i.e. the authority that takes decisions on authorisation for AIFMs and is responsible for super-

2 Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32, Celex 32009L0065), most recently amended by Directive 2010/78/EU of the European Parlia- ment and of the Council (OJ L 331, 15.12.2010, p. 120 Celex 32010L0078).

34

SOU 2012:67

Summary

vising compliance with the provisions introduced based on the Directive.

Scope (Chapter 4)

The AIFM Directive contains a number of new definitions and terms. The most important are alternative investment funds, and managers of such funds. The Inquiry proposes that the definitions and abbreviations of these terms (AIFs and AIFMs) be introduced in the new act. This chapter also looks at exemptions from the scope of application of the act: both those companies and insti- tutions that are wholly exempt, and AIFMs that manage AIFs with an overall asset value below certain thresholds, to which only certain provisions containing minimum registration and informa- tion requirements are to be applied.

Authorisation and capital requirements (Chapter 5)

The Inquiry proposes that the new act require AIFMs to be autho- rised. As a general rule, an AIFM may not be involved in any activities other than AIF management, which means that an invest- ment firm or a bank would not be able to obtain authorisation to manage AIFs. A UCITS-management company can, however, ob- tain authorisation, under an explicit rule in the AIFM Directive which will be implemented through the new act.

An AIFM may obtain authorisation to offer and conduct discre- tionary management of investment portfolios and certain related secondary services as an ancillary activity.

The chapter also proposes provisions on what an authorisation application should include, the conditions for granting authorisa- tion and the obligation to report certain changes of activity to Finansinspektionen.

Unlike other securities-related directives (e.g. MiFID3 and the UCITS Directive), the AIFM Directive does not contain any de-

3 Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC (OJ L 145, 30.4.2004, p. 1 Celex 32004L0039), most recently amended by Directive 2006/31/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 114, 27.4.2006, p. 60, Celex 32006L0031) and Commission Directive 2006/73/EC of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as

35

Summary

SOU 2012:67

tailed rules on owner assessment. It is an authorisation condition that individuals with qualifying holdings in AIFMs must be suit- able, but there are no rules concerning reassessment if there is a change of ownership once the AIFM has already been authorised. The rules on owner assessment in such situations in other legi- slation aim to protect investors from unsuitable owners gaining in- fluence over activities. The Inquiry therefore proposes that owner assessment provisions corresponding to those currently in place for UCITS, for example, be introduced for AIFMs managing funds that are to be marketed to non-professional investors.

Finally, this chapter proposes that the act contain provisions corresponding to the minimum rules contained in the AIFM Direc- tive on minimum initial capital and own funds during ongoing acti- vities.

Marketing (Chapter 6)

In order for an AIFM to be permitted to market units in an AIF to professional investors it is not enough simply to hold AIFM autho- risation. The AIFM must also notify the competent authority in its country of which funds are to be marketed. The Inquiry proposes that the term ‘marketing’ be defined in the new act, and that the act contain provisions concerning obligations to notify Finansinspek- tionen.

Different rules for different categories of investors (Chapter 7)

The AIFM Directive rules on authorisation and cross-border activi- ties concern AIFMs managing AIFs that are to be marketed to professional investors. For example, as long as AIFs are only to be marketed to professional investors, AIFMs have the right to market funds in EEA countries other than their own following a relatively simple notification procedure. However, the AIFM Directive allows national rules with stricter requirements if funds are to be marketed to non-professional investors. Such stricter requirements must nonetheless be the same for domestic AIFMs and AIFs as for those from other EEA countries.

regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 26, Celex 32006L0073).

36

SOU 2012:67

Summary

In this light, it is proposed that the current rules for special funds remain largely unchanged. The Inquiry also proposes, as a general rule, that specific requirements be placed on AIFs that are not special funds if they are to be marketed to non-professional in- vestors. Under the Inquiry’s proposals, units of such AIFs should be admitted to trading on a regulated market, either as fund units or as shares. The aim is to set requirements on liquidity, i.e. investors’ ability to transform their fund units into cash, that are equal to the liquidity requirements that apply to special funds, in that it must be possible to redeem such funds. Furthermore, the Inquiry proposes that there must be a fact sheet containing an easily understandable summary of the basic information needed by investors to assess the fund and the risks associated with investing in it. In form and con- tent, this fact sheet should correspond to those required for special funds and, as for special funds, should be made available to investors in good time before agreements to purchase fund units are entered into.

The Inquiry also proposes that the provisions concerning regi- stration requirements and certain disclosure obligations, which apply to AIFMs managing portfolios of AIFs whose assets under manage- ment in total do not exceed certain thresholds, should not apply to managers of special funds, regardless of the investor category to which they are marketed. Nor should these provisions apply to AIFMs managing AIFs other than special funds, if these are to be marketed to non-professional investors.

This chapter also proposes relaxing aspects of the disclosure requirement for managers of special funds, if they are marketed only to professional investors. This is considered to be justified on grounds of competitive neutrality.

Rules for conducting activities (Chapter 8)

The AIFM Directive contains a number of rules concerning how AIFMs conduct their activities. This chapter looks at provisions on conflicts of interest, relations with prime brokers, remuneration systems, risk management, financial leverage, liquidity management and securitisation transactions. The chapter also deals with some special rules for AIFMs offering discretionary management of invest- ment portfolios.

37

Summary

SOU 2012:67

Regarding conflicts of interest, the Inquiry proposes that pro- visions corresponding to those that apply to UCITS management companies and investment firms concerning the identification and management of conflicts of interest be introduced into the new act.

Under the AIFM Directive, if an AIFM uses a prime broker to fund or act as a counterparty to the AIF transactions in financial instruments, a written contract must be drawn up detailing the rela- tionship and the possibilities for transfer and reuse of the fund’s assets. The Inquiry proposes that such provisions be included in the new act.

It also proposes provisions to the effect that AIFMs must have a structure for remuneration to employees that promotes sound and effective risk management. It is proposed that the Govern- ment, or the authority designated by the Government, have the right to issue regulations concerning the design of such remunera- tion systems. Similar rules are laid down in Finansinspektionen’s regulations for other enterprises in the financial sector, e.g. credit institutions, investment firms and UCITS management companies.

The Inquiry also proposes that AIFMs must have appropriate risk management, and a risk management function that is separate from the manager’s other operational activities. Staff responsible for management and for fund value development must not, for example, be in a position to influence the activities of the risk manage- ment function. Specific requirements for monitoring and stress testing of the liquidity risks in each AIF to be managed are also proposed.

Under the Inquiry’s proposals, AIFMs that use financial leve- rage, i.e. increase an AIF’s exposure to certain assets through loans or derivative instruments, must set limits for the scale of such techniques. The AIFM is responsible for ensuring that these limits are reasonable, and compliance with them. It must also be possible for Finansinspektionen to review these limits if it deems necessary on grounds of systemic risk.

Securitisation transactions mean that a credit institution, for example, pools certain assets and issues corresponding securities. Credit institutions may invest in such securities if the originator, the original lender or the credit institution involved in the emission has retained a financial interest equivalent to at least five per cent. The AIFM Directive contains a similar rule for AIFMs. According to the Directive, the conditions under which an AIF may invest in securitisation transactions should be laid down in delegated acts. The Inquiry therefore proposes only authorisation of the right to

38

SOU 2012:67

Summary

issue regulations, in case future delegated acts do not fully regulate investments in securitisation transactions.

The Inquiry also proposes that AIFMs authorised to manage investors’ portfolios on an individual basis be prohibited from placing such investors’ funds in AIFs managed by the AIFM in question, unless the investors have given prior approval. Furthermore, it is proposed that such activities be covered by the investor compensation contained in the Investor Compensation Act (1999:158).

Organisation, valuation and delegation (Chapter 9)

In this chapter, alongside general provisions stating that AIFMs must have appropriate organisation, sound administrative procedures, satisfactory internal controls, etc., the Inquiry proposes provisions concerning AIFMs’ valuation of assets in the AIFs managed. Firstly, AIFMs must have appropriate and consistent methods to ensure that a correct and independent valuation of the assets in each AIF can take place with a frequency appropriate to the fund’s redemp- tion interval. Secondly, AIFMs must ensure that the valuation is carried out by an independent function: either by an external valuer or by a function within the AIFM that is independent of portfolio management functions.

The Inquiry also proposes provisions concerning delegation. There are rules on delegation, or contracting/outsourcing, for most financial enterprises. In essence, the rules in the AIFM Directive, and the provisions the Inquiry proposes for AIFMs, mean that dele- gation must be justifiable on objective grounds, that the contractor must be chosen carefully to ensure the AIFM that the contractor is capable of undertaking the task, that activities requiring authorisa- tion may only be delegated to contractors with the necessary authorisation, that possible conflicts of interest must be dealt with and that scrutiny by Finansinspektionen may not be impaired. Dele- gation of tasks must also be notified to Finansinspektionen. Further provisions are proposed for AIFMs to the effect that portfolio management or risk management may not be delegated to the AIF’s depository.

39

Summary

SOU 2012:67

Depositories (Chapter 10)

As for every investment fund, for every AIF there must be a deposi- tory that holds the fund’s assets or, in the case of assets that cannot be held in custody, checks that the fund owns the assets. The In- quiry proposes provisions concerning both who can be a deposi- tory and what a depository must do. The provisions concerning the custody of assets, or checks of ownership rights, by depositories will be supplemented in future implementing regulations. Along- side these tasks, depositories exercise a control function and must ensure that shares are sold and redeemed in accordance with the law and the AIF rules, and that valuations are undertaken correctly. Supplementary rules on this will also be laid down in future im- plementing regulations.

This chapter also proposes provisions on the liability of deposi- tories. No changes are proposed to the current regulations con- cerning depositories for special funds, but the Inquiry proposes that depositories for other AIFs be made liable for controls in the custody of financial instruments, and also in cases of negligence.

Disclosure requirement and reporting to competent authorities (Chapter 11)

The rules in the AIFM Directive concerning annual reports for all AIFs and information to investors is largely reminiscent of the provisions governing annual reports and information brochures for investment funds. In this chapter, the Inquiry proposes provisions concerning the contents of annual reports and information brochures for AIFs. These provisions would apply to all AIFs, including special funds and other AIFs that are marketed to non-professional investors. However, in addition to this disclosure requirement, a fact sheet would also be required for funds that are marketed to non-professional investors (see also Chapter 7).

The Inquiry also proposes provisions concerning AIFMs’ obli- gation to regularly inform Finansinspektionen of, for example, on which markets and with what assets AIFs are trading and what illiquid assets are in the funds. Detailed requirements concerning what information must be submitted and how often will be found in future implementing regulations.

40

SOU 2012:67

Summary

Control over non-listed companies and issuers (Chapter 12)

In this chapter, the Inquiry proposes provisions to the effect that AIFMs that acquire control over a non-listed company must sub- mit certain information to Finansinspektionen, the company and investors. According to the AIFM Directive, control over a non- listed company means that an AIFM, alone or together with other funds, holds more than 50 per cent of the voting rights. If this occurs, the AIFM must inform Finansinspektionen and the com- pany, and refrain from taking measures that might mean that the company is stripped of its assets. The same applies if AIFMs acquire control over an issuer, i.e. a company registered in the EEA and in which shares are listed for trading on a regulated market.

This chapter also proposes provisions to the effect that if an AIF acquires or transfers shares in a non-listed company such that its holdings exceed certain thresholds, the AIFM must inform Finans- inspektionen.

Cross-border activities (Chapter 13)

The provisions in the AIFM Directive concerning cross-border activities are largely drafted like corresponding rules in other securities-related directives (e.g. the UCITS Directive and MiFID). Those wishing to operate across national borders must notify the competent authority in their home country, which in turn will pass on the notification to the competent authority in the country where the activities are to be operated (the host country). However, the AIFM Directive is complicated by the fact that special rules are permitted if AIFs are to be marketed to non-professional investors. The matter is further complicated by the rules on cross-border activities concerning funds and managers established outside the EEA (third countries).

The Inquiry proposes that rules on management and marketing passports be implemented through provisions on notification of cross-border marketing and management in those situations where both the AIFM and the AIF are EEA-based.

The chapter also proposes provisions for situations where the AIF or the AIFM, or both, are established outside the EEA. In such cases, activities are dependent on authorisation from Finansinspek- tionen. However, this is a national regulation and does not mean

41

Summary

SOU 2012:67

that the AIFM can, based on its authorisation in Sweden, operate activities in other EEA countries in the same way as under the pro- visions on management and marketing passports. These national provisions on authorisation will have to be repealed some time after 2015 if the Commission decides that the rules in the AIFM Direc- tive concerning a harmonised passport regime are to be applicable for third country situations.

This chapter also deals with the rules in the AIFM Directive that may apply in the future to third country situations. In brief, these rules mean that an AIFM established outside the EEA could obtain authorisation in an EEA country (Member State of refe- rence). The AIFM would then have, in principle, the same freedom to operate activities in the EEA as an EEA-based AIFM. The same applies to AIFMs established in the EEA managing non-EEA AIFs. If and when these rules will begin to apply depends, however, on Commission decisions expected some time after 2015. By that time, Esma will have assessed how the rules on management and marketing passports have worked and the Commission can then decide whether the rules in the AIFM Directive concerning harmonisation of third country situations should be applied. The Inquiry therefore pro- poses that these rules not be introduced in the Swedish act yet. Instead, the proposals made can form the basis of a legislative pro- posal if and when the Commission takes its decision.

Supervision and sanctions etc. (Chapter 14)

The rules in the AIFM Directive concerning supervision, the powers of the competent authorities and sanctions largely correspond to the rules on supervision and sanctions in the UCITS Directive and MiFID. In this respect, the Inquiry proposes provisions on super- vision and intervention corresponding to Chapters 10 and 12 of the Investment Funds Act.

The chapter also proposes rules on appeals against decisions taken by Finansinspektionen.

The AIFM Directive contains rules to the effect that a competent authority can refer matters to Esma in some cases, e.g. in case of disagreement between the competent authorities in different coun- tries. The Inquiry proposes a provision to this effect.

42

SOU 2012:67

Summary

The impact of the proposals on tax controls (Chapter 15)

This chapter establishes that the Inquiry’s proposals do not affect the application of tax regulations for funds, as the implementation of the AIFM Directive does not affect the legal structure of the funds – an AIF in the form of a limited company is a limited com- pany and an AIF in the form of a special fund is a contractual fund

– even after the implementation of the AIFM Directive. However, certain changes of a technical-legislative nature are proposed so that the scope of the Coupon Tax Act and the obligation to pro- vide statements of income etc. remain unchanged.

Entry into force and transitional provisions (Chapter 16)

The Inquiry proposes that the new act come into force on 22 July 2013. Certain transitional provisions are proposed to give the com- panies concerned time to adapt to the new regulations, and make it easier for companies authorised under the Investment Funds Act or Securities Market Act that need to switch to authorisation under the new act.

Consequences of the proposals

The implementation of the AIFM Directive will bring a number of changes to the existing regulatory framework. These changes will entail increased costs for AIFMs, depositaries and Finansinspek- tionen. The changes will be more drastic for some companies, those that are not currently subject to supervision, than for others, e.g. investment firms and UCITS management companies, which are already subject to supervision.

43

Författningsförslag

1Förslag till

lag (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Lagens innehåll, definitioner och tillämpningsområde

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillstånd för och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder samt hur deras verksam- het ska bedrivas.

Lagen är indelad i 17 kap. Dessa är

-lagens innehåll, definitioner och tillämpningsområde (1 kap.),

-registrering vid förvaltning av AIF-fonder som inte överstiger vissa tröskelvärden (2 kap.),

-tillstånd för svenska AIF-förvaltare (3 kap.),

-svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige (4 kap.),

-utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige (5 kap.),

-svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands (6 kap.),

-startkapital och kapitalbas (7 kap.),

-skydd för investerare och andra rörelseregler (8 kap.),

-förvaringsinstitut (9 kap.),

-informationskrav (10 kap.),

-särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter (11 kap.),

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

45

Författningsförslag

SOU 2012:67

-särskilt om specialfonder (12 kap.),

-särskilt om prövningen av ägares lämplighet (13 kap.),

-tillsyn och myndighetssamarbete (14 kap.),

-ingripanden (15 kap.),

-bemyndiganden (16 kap.), och

-överklagande (17 kap.)

Definitioner

2 § Med alternativ investeringsfond (AIF-fond) avses ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som

1.tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringsstrategi till förmån för dessa investerare, och

2.inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva in- vesteringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)2.

Med EES-baserad AIF-fond avses en AIF-fond som

1.har beviljats tillstånd eller registrerats i ett land inom Euro- peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt tillämplig natio- nell lagstiftning, eller

2.har sitt stadgeenliga säte eller huvudkontor i ett land inom EES. En AIF-fond som inte uppfyller villkoren i andra stycket är en

icke EES-baserad AIF-fond.

En AIF-fond ska ha endast en förvaltare.

3 § Med förvaltare av AIF-fonder (AIF-förvaltare) avses juridiska per- soner, vars verksamhet består i förvaltning av en eller flera AIF- fonder.

En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad AIF-fond, som har tillstånd som AIF-förvaltare.

En extern AIF-förvaltare är en från AIF-fonden fristående juridisk person, som förvaltar fonden och som har tillstånd som AIF-för- valtare.

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065), senast ändrat genom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och för- ordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1, Celex 32011L0061).

46

SOU 2012:67

Författningsförslag

Med EES-baserad AIF-förvaltare avses en AIF-förvaltare som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES. Andra AIF-förvaltare utgör icke EES-baserade AIF-förvaltare.

4 § Med förvaltning av en AIF-fond avses att, i förhållande till fonden, utföra åtminstone portföljförvaltning och riskhantering.

5 § Med en AIF-fonds hemland avses

1.det land inom EES i vilket fonden, i enlighet med det landets lagstiftning, först fick sitt tillstånd eller blev registrerad, eller

2.om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, det land inom EES där fonden har sitt stadgeenliga säte eller sitt huvud- kontor.

6 § Med en AIF-förvaltares hemland avses det land inom EES där förvaltaren har sitt stadgeenliga säte.

7 § Med en EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land, annat än hemlandet, i vilket förvaltaren

1.förvaltar en AIF-fond som har sitt hemland där, eller

2.marknadsför andelar eller aktier i en AIF-fond, oberoende av vilket land som utgör fondens hemland.

8 § Med en icke EES-baserad AIF-förvaltares värdland avses det land i vilket förvaltaren

1.förvaltar en AIF-fond som har sitt hemland där, eller

2.marknadsför andelar eller aktier i en AIF-fond, oberoende av vilket land som utgör fondens hemland.

9 § Med behörig myndighet avses, i Sverige, Finansinspektionen och, i övrigt, en utländsk myndighet i ett land inom EES som har be- hörighet att utöva tillsyn över AIF-förvaltare och AIF-fonder.

Med tillsynsmyndighet avses en utländsk myndighet i ett land utan- för EES som har behörighet att utöva tillsyn över AIF-förvaltare och AIF-fonder.

10 § Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande. Om institutet

1. är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbet-

47

Författningsförslag

SOU 2012:67

ning)3: de myndigheter som anges i 1 kap. 3 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

2.är ett värdepappersbolag med tillstånd som avses enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG4: de myndigheter som anges i 1 kap. 5 § 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3.ingår i den kategori av institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndigheter i deras hemland som enligt nationell lag eller annan författning har behörighet att utöva tillsyn över sådana kategorier av institut,

4.är en sådan enhet som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där denna enhet är etablerad och vilka, enligt natio- nell lag eller annan författning, har behörighet att utöva tillsyn över en sådan enhet, alternativt det officiella organ som har behörighet att registrera eller utöva tillsyn över en sådan enhet i enlighet med yrkesetiska regler, eller

5.är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES baserad AIF- fond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1–4: de berörda nationella myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadge- enliga säte.

11 § I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som avses med arbetstagar- representanter enligt definitionen i artikel 2.e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen5,

3EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU av den 16 november 2011 om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG och 2009/138/EG vad gäller extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat, EUT L 326, 8.12.2011, s. 113 (Celex 32011L0089).

4EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004L0039), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyn- digheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska till- synsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

5EGT L 80, 23.3.2002, s. 29, (Celex 32002L0014).

48

SOU 2012:67

Författningsförslag

2.särskild vinstandel (carried interest): en andel av AIF-fondens vinst som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på en investering som gjorts i fonden av förval- taren,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.emittent: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om finan- siella instrument, om emittenten har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES och dess aktier är upptagna till handel på en reglerad mark- nad,

5.etablerad

a)för en AIF-fond: där fonden har tillstånd eller är registrerad eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, där dess stadgeenliga säte finns,

b)för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,

c)för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte finns,

6.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, var- vid även en utländsk AIF-förvaltares etablering av flera driftställen

iSverige ska anses som en enda filial,

7.finansiell hävstång: en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar exponeringen för en förvaltad AIF-fond genom lån av kon- tanter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på något annat sätt,

8.finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

9.fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § 8 lagen (2004:46) om investeringsfonder,

10.holdingbolag: ett bolag med aktieinnehav i ett eller flera andra bolag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dotterföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på lång sikt, och som är ett bolag vilket antingen

a)handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, eller

b)har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller när- stående företag, vilket framgår av bolagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar,

11.investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 1 § 25 lagen om in- vesteringsfonder,

12.kapitalbas: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar,

49

Författningsförslag

SOU 2012:67

13.kontroll: utöver vad som anges i 11 kap., det som avses med ägarkontroll enligt artikel 1 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sam- manställd redovisning6,

14.kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i en AIF- förvaltare, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 1 a § lagen om investeringsfonder representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av förvaltaren,

15.marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller place- ring, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en AIF-fond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte i unionen,

16.matar-AIF-fond: en AIF-fond som

a)placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en annan AIF-fond (mottagar-AIF-fond), eller

b)placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en mot- tagar-AIF-fond förutsatt att dessa fonder har identiska investerings- strategier, eller

c)på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar mot en sådan mottagar-AIF-fond,

17.mottagar-AIF-fond: en AIF-fond i vilken en annan AIF-fond investerar eller mot vilken denna fond har en exponering i enlighet med punkt 16,

18.moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1594),

19.nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om in- vesteringsfonder, varvid det som där föreskrivs om fondbolag i stället ska tillämpas på AIF-förvaltare,

20.onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES och vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,

21.primärmäklare (prime broker): kreditinstitut, värdepappers- bolag, värdepappersföretag eller annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller utföra transaktioner med finansiella instrument som motpart, och som även kan tillhandahålla

6 EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

50

SOU 2012:67

Författningsförslag

andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, värdepap- perslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

22. professionell investerare: en sådan investerare som avses i 8 kap. 16 eller 17 § lagen om värdepappersmarknaden,

23.reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepappersmarknaden,

24.specialfond: en AIF-fond som förvaltas enligt denna lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12 kap.,

25.specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars enda syfte är att genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella företag som deltar i värde- papperiseringstransaktioner och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta mål, och

26.startkapital: det kapital som avses i artikel 57 första stycket a och b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG.

Lagens tillämpningsområde

12 § Denna lag gäller för AIF-förvaltare som är etablerade i Sverige och som har tillstånd att förvalta en eller flera AIF-fonder, obero- ende av om dessa fonder är EES-baserade eller icke EES-baserade.

För utländska AIF-förvaltare gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar.

I 2 kap. finns särskilda bestämmelser för AIF-förvaltare som för- valtar portföljer av AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar inte över- stiger vissa tröskelvärden.

Undantag

13 § Denna lag ska inte tillämpas på AIF-förvaltare i den mån de förvaltar en eller flera AIF-fonder vars enda investerare är AIF-för- valtaren, dess moderföretag eller dotterföretag eller andra dotter- företag till dessa moderföretag, under förutsättning att inget av dem är en AIF-fond.

Lagen ska inte heller tillämpas på 1. holdingbolag,

51

Författningsförslag

SOU 2012:67

2.tjänstepensionsinstitut, som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet

ioch tillsyn över tjänstepensionsinstitut7, i den mån de inte förval- tar AIF-fonder,

3.överstatliga institutioner och internationella organisationer, i de fall då dessa förvaltar AIF-fonder och i den mån sådana fonder agerar i allmänhetens intresse,

4.nationella centralbanker, nationella, regionala eller lokala myn- digheter och organ eller andra institut som förvaltar fonder som är anknutna till system för social trygghet och pensionssystem,

5.program för anställdas andelsägande eller sparande, eller

6.specialföretag för värdepapperisering.

2 kap. Registrering vid förvaltning av AIF-fonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

1 § För förvaltare som förvaltar portföljer av AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 § tillämpas bara bestämmelserna i detta kapitel, om inte förval- taren väljer att söka tillstånd som AIF-förvaltare enligt denna lag.

Första stycket gäller inte AIF-förvaltare som förvaltar special- fonder eller som avser att marknadsföra AIF-fonder till icke-pro- fessionella investerare i Sverige.

Tröskelvärden

2 § Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller för AIF-förvaltare med port- följer av AIF-fonder

1.vars tillgångar, inklusive sådana som förvärvats genom finan- siell hävstång, inte överstiger 100 miljoner euro, eller

2.vars tillgångar inte överstiger 500 miljoner euro, om AIF- fondportföljerna består av AIF-fonder utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i AIF-fonden.

7 EUT L 235, 23.9.2003, s. 10 (Celex 32003L0041), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

52

SOU 2012:67

Författningsförslag

Registrering

3 § En AIF-förvaltare som avses i 2 § ska anmäla sig för registrering hos Finansinspektionen. Vid registreringstillfället ska uppgifter om AIF-förvaltaren samt tilltänkta AIF-fonder och dess investerings- strategier lämnas till inspektionen.

Underrättelseskyldighet

4 § En AIF-förvaltare ska regelbundet informera Finansinspek- tionen om de huvudsakliga instrument som AIF-fonderna handlar med samt om AIF-fondernas viktigare exponeringar och största koncentrationer.

Finansinspektionen ska underrättas om AIF-förvaltaren inte längre uppfyller villkoren enligt 2 §.

Tillståndsplikt

5 § En AIF-förvaltare som inte längre uppfyller villkoren i 2 § ska ansöka om tillstånd enligt 3 kap. 1 §. En sådan ansökan ska göras inom 30 kalenderdagar från den dag då tröskelvärdet överskrids, om inte överskridandet är tillfälligt.

3 kap. Tillstånd för svenska AIF-förvaltare

Tillståndsplikt och tillståndets innebörd

1 § För att förvalta en AIF-fond krävs tillstånd av Finansinspek- tionen, om inte något annat framgår av denna lag.

Tillstånd att förvalta en AIF-fond ska omfatta portföljförvaltning och riskhantering. I samband med förvaltning av en AIF-fond får AIF-förvaltaren

1.erbjuda och utföra administrativa funktioner och tjänster,

2.utföra verksamhet med anknytning till fondens tillgångar och förvaltning, samt

3.marknadsföra andelar eller aktier i fonden.

En AIF-förvaltare får inte ägna sig åt någon annan verksamhet än vad som anges i andra stycket. En extern AIF-förvaltare får dock utföra sidotjänster enligt 2 §, samt förvalta en investeringsfond om

53

Författningsförslag

SOU 2012:67

tillstånd för sådan förvaltning har getts enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Sidoverksamhet

2 § En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finans- inspektionen ges tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av inve- steringsportföljer.

En förvaltare med tillstånd till diskretionär förvaltning av investe- ringsportföljer får, efter tillstånd av Finansinspektionen

1.förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollek- tiva investeringar,

2.ta emot medel med redovisningsskyldighet

3.ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instru- ment, och

4.lämna investeringsråd.

Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt första och andra styckena ska 8 kap. 1, 9–12, 14, 19–23, 26, 27, 34 §§ och 35 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpas. Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt andra stycket 2 ska omedelbart avskiljas från förvaltarens egna till- gångar.

Förutsättningar för tillstånd

3 § Finansinspektionen ska ge en AIF-förvaltare med stadgeenligt säte i Sverige tillstånd enligt 1 § om

1.förvaltaren har sitt huvudkontor i Sverige,

2.förvaltaren har tillräckligt startkapital och tillräcklig kapital- bas enligt 7 kap.,

3.förvaltarens aktieägare eller medlemmar, som har eller kan för- väntas få kvalificerade innehav, bedöms lämpliga att utöva ett väsent- ligt inflytande över AIF-förvaltarens ledning,

4.de personer som ingår i ledningen för förvaltarens verksamhet har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en AIF- förvaltare samt även i övrigt är lämpliga för en sådan uppgift, och

5.det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att bedrivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författ- ningar som reglerar förvaltarens verksamhet.

54

SOU 2012:67

Författningsförslag

Om tillståndet avser förvaltning av en specialfond ska, utöver vad som anges i första stycket, de villkor som följer av 12 kap. 5 och 13 §§ vara uppfyllda.

4 § En AIF-förvaltare som är ett aktiebolag ska ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verkställande direktör. Andra AIF- förvaltare ska ha en ledning som består av minst tre personer.

Ansökan om tillstånd och tillståndsprövning

5 § En ansökan om tillstånd enligt 1 § ska innehålla

1.uppgifter om vilka som ingår i ledningen för AIF-förvaltaren,

2.en ägarförteckning, där kvalificerade innehav och storleken av dessa framgår,

3.en verksamhetsplan med AIF-förvaltarens organisationsstruk-

tur,

4.information om AIF-förvaltarens

a)ersättningssystem enligt 8 kap. 23 §, och

b)rutiner för att delegera eller vidaredelegera funktioner enligt 8 kap. 15–18 §§,

5.information om vilken eller vilka investeringsstrategier som ska användas,

6.uppgift om var mottagar-AIF-fonden är etablerad, i de fall den förvaltade fonden är en matar-AIF-fond,

7.fondbestämmelser eller bolagsordning eller motsvarande hand- lingar,

8.rutiner för hur förvaringsinstitut ska utses, samt

9.en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §.

Om verksamheten avser förvaltning av specialfonder ska an- sökan också innehålla ett faktablad enligt 10 kap. 2 §.

Om AIF-förvaltaren har getts tillstånd att förvalta en investe- ringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, behöver en ansökan enligt första stycket inte innehålla sådan information som har lämnats in i det tidigare ansökningsärendet, om dessa uppgifter fortfarande är aktuella.

6 § Finansinspektionen ska, innan inspektionen beslutar om till- stånd, samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om AIF-förvaltaren

55

Författningsförslag

SOU 2012:67

1.är eller kan förväntas bli dotterföretag till en AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet,

2.är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till en AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värde- pappersföretag, ett kreditinstitut, eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet, eller

3.kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har kontroll över en annan AIF-förvaltare, ett förvaltningsbolag för fondföretag, ett värde- pappersföretag, ett kreditinstitut, eller ett försäkringsföretag med tillstånd i det landet.

7 § Om AIF-förvaltaren har eller kan förväntas få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av förvaltarens verksamhet.

8 § Finansinspektionen ska inom tre månader från det att en full- ständig ansökan har lämnats in skriftligen underrätta AIF-förval- taren om sitt beslut i tillståndsfrågan. Om det finns särskilda skäl får tiden för tillståndsprövningen förlängas med högst tre månader. AIF-förvaltaren ska underrättas om förlängningen.

Vid tillämpningen av första stycket ska ansökan anses fullstän- dig när AIF-förvaltaren har lämnat in det som anges i 5 § första stycket 1–3, 4 a, 5 och 6. I de fall tillståndsansökan gäller förvalt- ning av en specialfond anses ansökan fullständig först när även fond- bestämmelserna för AIF-fonden har lämnats in.

En AIF-förvaltare får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 § har getts. Om ansökan behöver kompletteras med det som anges i 6 § första stycket 4 b eller 7–9, får verksamheten in- ledas tidigast en månad efter det att de saknade uppgifterna har lämnats in.

Tillståndets omfattning

9 § Av tillståndet ska omfattningen av AIF-förvaltarens rätt att för- valta AIF-fonder framgå. Tillståndet får ges en begränsad omfatt- ning i fråga om investeringsstrategier.

Av tillståndet ska framgå om AIF-förvaltaren har getts tillstånd för sidoverksamhet enligt 2 §.

56

SOU 2012:67

Författningsförslag

Väsentliga ändringar

10 § En AIF-förvaltare som avser att genomföra väsentliga änd- ringar avseende sin verksamhet eller organisation ska anmäla detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska inom en månad från mottagandet av an- mälan lämna besked till AIF-förvaltaren om ändringarna inte godtas eller föranleder en begränsning av tillståndets omfattning. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med en månad. Förvaltaren ska underrättas om förlängningen.

Ändringarna får genomföras om Finansinspektionen inte mot- sätter sig dessa inom den tid som anges i andra stycket.

4 kap. Svenska AIF-förvaltares marknadsföring i Sverige

Marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder till professionella investerare i Sverige

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § ska underrätta Finansinspektionen innan förvaltaren påbörjar marknadsföring till professionella investerare i Sverige av andelar eller aktier i en av för- valtaren förvaltad

1.AIF-fond som hör hemma i Sverige och inte är en special- fond, eller

2.AIF-fond som hör hemma i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska se till att andelar eller aktier i AIF-fonden inte marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige samt fastställa och vidta åtgärder som förhindrar sådan marknadsföring.

2 § Om marknadsföringen enligt 1 § avser en matar-AIF-fond ska också mottagar-AIF-fonden höra hemma inom EES och förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

Marknadsföring av icke EES-baserade AIF-fonder samt vissa matar- AIF-fonder till professionella investerare

3 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter till- stånd av Finansinspektionen, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1. icke EES-baserad AIF-fond, eller

57

Författningsförslag

SOU 2012:67

2.matar-AIF-fond vars mottagar-AIF-fond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd ska ges om

1.det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samtliga krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2.det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där AIF-fonden eller mottagar-AIF-fonden hör hemma, finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av system- risker, och

3.det land, där AIF-fonden eller mottagar-AIF-fonden hör hemma, har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penning- tvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd ska ges även om kraven i 9 kap. inte är uppfyllda, om förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspektionen om vem som ansvarar för dessa upp- gifter.

Marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare i Sverige

4 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får marknads- föra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke- professionella investerare i Sverige.

Efter tillstånd av Finansinspektionen får en förvaltare som avses i första stycket marknadsföra andelar eller aktier också i andra av förvaltaren förvaltade AIF-fonder till icke-professionella investerare här i landet.

Tillstånd ska ges om förvaltaren har vidtagit nödvändiga åtgär- der för att här i landet kunna lösa in andelar eller aktier i fonden samt göra utbetalningar till investerarna, och

1.i fråga om en AIF-fond som hör hemma i Sverige: om fonden är upptagen till handel på en reglerad marknad och det för fonden finns ett upprättat faktablad enligt 10 kap. 2 §, eller

2.i fråga om en AIF-fond som hör hemma i ett annat land inom EES: om

a) fonden i sitt hemland omfattas av en reglering som motsvarar vad som gäller för specialfonder eller, om sådan reglering saknas, fonden ändå motsvarar en specialfond, eller

58

SOU 2012:67

Författningsförslag

b) fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reg- lerad marknad och det finns ett upprättat faktablad för fonden som motsvarar kraven i 10 kap. 2 §.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en AIF-fond som hör hemma i ett land utanför EES eller i en matar-AIF-fond vars mottagar-AIF-fond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserade, ska dessutom 3 § andra och tredje styckena tillämpas.

Tillstånd för marknadsföring till icke-professionella investerare i Sverige får ges även om villkoren i andra–fjärde styckena inte är uppfyllda, om det är fråga om andelar eller aktier i en AIF-fond

1.som saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen, och

2.som enligt sin investeringsstrategi generellt inte investerar i finansiella instrument som kräver depåförvaring eller generellt inve- sterar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Underrättelse om marknadsföring

5 § En underrättelse om marknadsföring till professionella investerare av andelar eller aktier i en AIF-fond ska innehålla

1.en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,

2.fondens fondbestämmelser eller bolagsordning eller motsva- rande handlingar,

3.uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,

4.uppgift om var mottagar-AIF-fonden hör hemma, om det är fråga om att marknadsföra en matar-AIF-fond,

5.informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

6.vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknads- föring sker till icke-professionella investerare.

6 § Finansinspektionen ska senast 20 dagar efter mottagandet av en fullständig underrättelse enligt 5 § meddela AIF-förvaltaren om mark- nadsföringen får påbörjas eller inte. Marknadsföringen får hindras bara om förvaltaren eller dess förvaltning av AIF-fonden inte upp- fyller villkoren i denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten.

Marknadsföringen får påbörjas från och med dagen för Finans- inspektionens meddelande enligt första stycket att så får ske.

59

Författningsförslag

SOU 2012:67

Om AIF-fonden har ett annat land inom EES än Sverige som hemland, ska Finansinspektionen lämna information till de behöriga myndigheterna i det landet om att marknadsföring av fondens an- delar eller aktier får påbörjas här i landet.

Väsentliga ändringar

7 § En AIF-förvaltare som avser att göra väsentliga ändringar av något som har angetts i en underrättelse eller i en ansökan om tillstånd för marknadsföring efter det att verksamheten har inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genom- förd, oplanerad ändring ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltaren eller dess förvaltning av en AIF-fond inte längre uppfyller kraven enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finans- inspektionen utan onödigt dröjsmål meddela förvaltaren om att ändringen inte får genomföras.

I 15 kap. finns bestämmelser om åtgärder som ska vidtas mot en AIF-förvaltare som genomfört väsentliga ändringar i strid mot denna bestämmelse.

5 kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige

EES-baserade AIF-förvaltare

Förvaltning av en AIF-fond som hör hemma i Sverige

1 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare får, utan tillstånd en- ligt denna lag, förvalta en AIF-fond som hör hemma i Sverige och inte är en specialfond, om förvaltaren i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förord- ningarna (EU) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/20108 och omfattar förvaltning av en AIF-fond av motsvarande slag som den som ska förvaltas här i landet.

8 EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

60

SOU 2012:67

Författningsförslag

Verksamheten får inledas den dag då den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU har lämnats till Finansinspektionen.

Särskilt om förvaltning av en specialfond

2 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, får förvalta en specialfond efter tillstånd av Finans- inspektionen.

Tillstånd ges i form av godkännande av fondens fondbestäm- melser. Tillstånd ska ges om

1.Finansinspektionen från den behöriga myndigheten i förval- tarens hemland har mottagit en underrättelse om den planerade verksamheten samt ett intyg om att förvaltaren har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, och

2.förvaltarens verksamhetstillstånd omfattar förvaltning av en AIF-fond av motsvarande slag som den specialfond som ska för- valtas här i landet.

Vid prövningen enligt andra stycket ska 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Det som där anges om fondbolag ska i stället avse AIF-förvaltare. Verksamheten får inledas när Finans- inspektionen har meddelat beslut om tillstånd.

Marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder till professionella investerare i Sverige

3 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har ett tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU får, utan tillstånd enligt denna lag, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förval- taren förvaltad EES-baserad AIF-fond.

Marknadsföring av andelar eller aktier i andra AIF-fonder än specialfonder får inledas den dag då den behöriga myndigheten i förvaltarens hemland har meddelat förvaltaren att en underrättelse om verksamheten och ett intyg om att förvaltaren har ett tillstånd

61

Författningsförslag

SOU 2012:67

som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU har lämnats till Finansinspektionen.

4 § Om marknadsföringen enligt 3 § avser en matar-AIF-fond ska också mottagar-AIF-fonden höra hemma inom EES och förvaltas av en EES-baserad AIF-förvaltare.

Marknadsföring av icke EES-baserade AIF-fonder och vissa matar- AIF-fonder till professionella investerare i Sverige

5 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU får, efter tillstånd av Finansinspektionen, till profes- sionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

1.icke EES-baserad AIF-fond, eller

2.matar-AIF-fond vars mottagar-AIF-fond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Tillstånd ska ges om

1.det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att upp- fylla samtliga krav enligt denna lag och andra författningar som reg- lerar verksamheten,

2.det mellan Finansinspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där AIF-fonden eller mottagar-AIF-fonden hör hemma finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervakningen av system- risker, och

3.det land där AIF-fonden eller mottagar-AIF-fonden hör hemma, har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillstånd får ges även om kraven enligt bestämmelserna om för- varingsinstitut i 9 kap. inte är uppfyllda, om förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. Förvaltaren ska informera Finansinspek- tionen om vem som ansvarar för dessa uppgifter.

Verksamheten får inledas när Finansinspektionen har meddelat beslut om tillstånd.

62

SOU 2012:67

Författningsförslag

Marknadsföring av AIF-fonder till icke-professionella investerare i Sverige

6 § En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare, som i sitt hemland har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, får marknadsföra andelar i en av förvaltaren förvaltad specialfond till icke-professionella investerare i Sverige.

Efter tillstånd av Finansinspektionen får förvaltaren marknads- föra andelar eller aktier också i andra av förvaltaren förvaltade AIF- fonder till icke-professionella investerare här i landet. Tillstånd ska ges om förvaltaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna lösa in andelar eller aktier i fonden samt göra utbetalningar till investerarna och

1.i fråga om en AIF-fond som hör hemma i Sverige: om fonden är upptagen till handel på en reglerad marknad och det för fonden finns ett upprättat faktablad enligt 10 kap. 2 §, eller

2.i fråga om en AIF-fond som hör hemma i ett annat land inom EES: om

a) fonden i sitt hemland omfattas av en reglering som motsvarar vad som gäller för specialfonder eller, om sådan reglering saknas, fonden ändå motsvarar en specialfond, eller

b) fonden är upptagen till handel på en reglerad marknad och det för fonden finns ett upprättat faktablad som motsvarar kraven i 10 kap. 2 §.

För tillstånd till marknadsföring till icke-professionella investerare här i landet av andelar eller aktier i en icke EES-baserad AIF-fond eller en matar-AIF-fond vars mottagar-AIF-fond, eller dess för- valtare inte är EES-baserad ska, utöver vad som anges i andra stycket, även villkoren i 4 § andra och tredje styckena vara uppfyllda.

Tillstånd till marknadsföring till icke-professionella investerare i Sverige får ges även om villkoren i första–tredje styckena inte är uppfyllda, om det är fråga om andelar eller aktier i en AIF-fond

1.som saknar rätt till inlösen under minst fem år från den första investeringen, och

2.som enligt sin investeringsstrategi generellt inte investerar i finansiella instrument som kräver depåförvaring eller generellt inve- sterar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

Verksamheten får inledas när Finansinspektionen har meddelat beslut om tillstånd.

63

Författningsförslag

SOU 2012:67

7 § Verksamhet enligt 1–3, 5 och 6 §§ får drivas genom att AIF- förvaltaren inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 1 § andra stycket och, vid förvaltning av en specialfond, 12 kap. I fråga om verksamhet som bedrivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 20–22 och 24 §§ tillämpas. För förvaringsinstitut till AIF- fonder som förvaltas enligt denna paragraf tillämpas 9 kap.

Väsentliga ändringar

8 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd efter det att verk- samheten har inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finansinspek- tionen senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar ska inspektionen utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdland om ändringen.

Om en planerad ändring innebär att AIF-förvaltaren eller dess förvaltning av en AIF-fond inte längre uppfyller kraven enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, ska Finans- inspektionen utan onödigt dröjsmål meddela förvaltaren att änd- ringen inte får genomföras.

I 15 kap. finns bestämmelser om åtgärder som ska vidtas mot en AIF-förvaltare som genomfört väsentliga ändringar i strid mot denna bestämmelse.

Icke EES-baserade AIF-förvaltare

Marknadsföring av AIF-fonder i Sverige

9 § En icke EES-baserad AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finans- inspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad AIF-fond till professionella investerare i Sverige. Tillstånd ska ges om

1. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med 10 kap. 1 och 4–10 §§, 14 kap. 2, 3, 5 och 6 §§ samt 11 kap.,

64

SOU 2012:67

Författningsförslag

2.det finns lämpliga samarbetsarrangemang avseende övervak- ningen av systemrisker mellan å ena sidan Finansinspektionen och,

åandra sidan, tillsynsmyndigheten för den icke EES-baserade AIF- förvaltaren, den behöriga myndigheten för en EES-baserad AIF- fond eller tillsynsmyndigheten för en icke EES-baserad AIF-fond, och

3.det land där den icke EES-baserade AIF-förvaltaren eller den icke EES-baserade AIF-fonden hör hemma har vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Marknadsföring av andelar eller aktier i en AIF-fond får, efter tillstånd av Finansinspektionen, riktas även till icke-professionella investerare i Sverige. För tillstånd krävs, utöver vad som anges i första stycket 2 och 3, att

1.det finns skäl att anta att AIF-förvaltaren kommer att uppfylla samtliga krav enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2.förvaltaren i sitt hemland driver motsvarande verksamhet och står under betryggande tillsyn,

3.förvaltaren vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna lösa in aktier eller andelar i fonden och göra utbetalningar till inve- sterarna, och

4.AIF-fonden

a)omfattas av en reglering i sitt hemland som motsvarar vad som gäller för specialfonder eller, om sådan reglering saknas, fonden ändå motsvarar en specialfond, eller

b)är upptagen till handel på en reglerad marknad och det finns ett upprättat faktablad för fonden som motsvarar kraven i 10 kap. 2 §.

Avser marknadsföringen andelar eller aktier i en icke EES-baserad AIF-fond får tillstånd enligt andra stycket ges även om kraven enligt bestämmelserna om förvaringsinstitut i 9 kap. inte är upp- fyllda, om förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har ut- setts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§. För- valtaren ska informera Finansinspektionen om vem som ansvarar för dessa uppgifter.

Tillstånd enligt andra stycket får ges utan att villkoren i 1–4 är uppfyllda om det är fråga om marknadsföring av andelar eller aktier

ien AIF-fond som avses i 6 § fjärde stycket.

Verksamheten i Sverige får drivas genom att förvaltaren inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och utför tjänster i Sverige från sitt hemland. Verksamheten får inledas när Finansinspektionen har med- delat beslut om tillstånd.

65

Författningsförslag

SOU 2012:67

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av något som har angetts i en ansökan om tillstånd ska 8 § tillämpas.

6 kap. Svenska AIF-förvaltares verksamhet utomlands

Förvaltning av en AIF-fond i ett land inom EES

1 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 §, som avser att förvalta en AIF-fond som hör hemma i ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan sådan verksamhet inleds första gången.

Om förvaltaren ska erbjuda och utföra sina tjänster från Sverige (gränsöverskridande verksamhet), ska underrättelsen innehålla en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som avses och i vilket land eller vilka länder de ska tillhandahållas.

Om förvaltaren ska erbjuda och utföra sina tjänster genom en filial i värdlandet (filialverksamhet) ska underrättelsen, utöver vad som anges i andra stycket, innehålla uppgifter om filialens organisa- tion, adress och ansvariga ledning.

Av verksamhetsplanen ska, utöver vad som anges i andra stycket, framgå vilka fonder som förvaltaren avser att förvalta och på vilken adress i fondens hemland handlingar kan erhållas.

Marknadsföring av en AIF-fond i ett annat land inom EES

2 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 §, som avser att marknadsföra andelar eller aktier i en AIF-fond i ett annat land inom EES, ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten inleds.

En underrättelse om marknadsföring av förvaltade AIF-fonder ska innehålla

1.en verksamhetsplan med uppgifter om vilka AIF-fonder som ska marknadsföras, var de hör hemma och i vilka länder marknads- föringen ska ske,

2.AIF-fondernas fondbestämmelser, bolagsordning eller mot- svarande handlingar,

3.uppgift om varje AIF-fonds förvaringsinstitut,

4.uppgift om var mottagar-AIF-fonden hör hemma, om den marknadsförda fonden är en matar-AIF-fond,

5.en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, och

66

SOU 2012:67

Författningsförslag

6. information om de arrangemang som har fastställts för mark- nadsföringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att andelar eller aktier i en AIF-fond marknads- förs till icke professionella investerare.

Om verksamheten ska bedrivas genom en filial i värdlandet ska underrättelsen också innehålla de uppgifter som anges i 1 § tredje stycket.

Särskilda villkor vid verksamhet över gränserna

3 § Vid förvaltning av en AIF-fond som har sitt hemland i ett annat land inom EES än Sverige krävs att AIF-förvaltaren enligt sitt tillstånd enligt 3 kap. 1 § har rätt att förvalta AIF-fonder av mot- svarande slag som dem som ska förvaltas i värdlandet.

Vid marknadsföring av en av förvaltaren förvaltad EES-baserad matar-AIF-fond krävs att mottagar-AIF-fonden, och dess förvaltare, är EES-baserade.

4 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns skäl att ifrågasätta att AIF-förvaltaren och dess verksamhet kommer att upp- fylla villkoren enligt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska inspektionen lämna över underrättelsen med till- hörande handlingar till behörig myndighet i AIF-förvaltarens värd- land

1.inom en månad från mottagandet av en underrättelse om gräns- överskridande verksamhet enligt 1 § andra stycket,

2.inom två månader från mottagandet av en underrättelse om filial- verksamhet enligt 1 § tredje stycket, eller

3.inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en underrättelse en- ligt 2 § andra stycket.

Finansinspektionen ska tillsammans med underrättelsen och till- hörande handlingar även lämna över ett skriftligt intyg om att AIF- förvaltaren har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. I intyget ska omfattningen av förvaltarens tillstånd framgå med uppgift om det finns några begränsningar av vilka investeringsstrategier som får användas.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta AIF-förvaltaren när inspektionen lämnar över underrättelsen. Förvaltaren får inleda verksamheten från dagen för inspektionens underrättelse.

67

Författningsförslag

SOU 2012:67

Om den AIF-fond som ska marknadsföras hör hemma i ett annat land inom EES än Sverige eller AIF-förvaltarens värdland, ska Finans- inspektionen även underrätta de behöriga myndigheterna i fondens hemland om den avsedda marknadsföringen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över underrättelsen och tillhörande handlingar, ska inspektionen meddela beslut om det

1.inom två månader från mottagandet av en underrättelse som avses i första stycket 1, eller

2.inom en månad från mottagandet av en underrättelse som av- ses i första stycket 2 och 3.

Väsentliga ändringar

5 § En AIF-förvaltare som avser att göra en väsentlig ändring av något som har angetts i en underrättelse enligt 1 eller 2 § efter det att verksamheten har inletts, ska skriftligen anmäla detta till Finans- inspektionen senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är fråga om en redan genomförd, oplanerad ändring ska dock en anmälan göras omedelbart efter sådan ändring.

Om Finansinspektionen finner att en ändring är godtagbar ska inspektionen utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat om ändringen.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta förvaltaren om detta.

I 15 kap. finns bestämmelser om åtgärder som ska vidtas mot en AIF-förvaltare som genomfört väsentliga ändringar i strid mot denna bestämmelse.

Verksamhet i ett land utanför EES

6 § En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § får, efter till- stånd av Finansinspektionen, förvalta en AIF-fond som hör hemma i ett land utanför EES men som inte marknadsförs inom EES om

1. det finns skäl att anta att förvaltaren uppfyller samtliga krav och driver verksamheten enligt bestämmelserna i denna lag utom såvitt avser 9 kap. och 10 kap. 4–7 §§, och

68

SOU 2012:67

Författningsförslag

2. det finns lämpliga arrangemang för samarbete mellan Finans- inspektionen och tillsynsmyndigheten i det land där AIF-fonden hör hemma.

Om förvaltaren avser att göra en väsentlig ändring av något som angetts i ansökan om tillstånd, ska förvaltaren skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen innan ändringen genomförs. Förvaltaren ska även underrätta Finansinspektionen om väsentliga ändringar i handlingar som har lämnats in tillsammans med underrättelsen.

7 kap. Startkapital och kapitalbas

Startkapital

1 § En intern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid tid- punkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 300 000 euro.

En extern AIF-förvaltare ska ha ett startkapital som vid tid- punkten för beslut om tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

2 § En AIF-förvaltares kapitalbas får under pågående verksamhet inte understiga det minsta startkapital som förvaltaren ska ha enligt 1 §.

3 § En AIF-förvaltare som förvaltar en fondförmögenhet som över- stiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro, ska utöver det startkapital som anges 1 §, ha ytterligare medel i kapitalbasen.

De ytterligare medel som avses i första stycket ska motsvara minst 0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett belopp motsvarande 250 miljoner euro. I fondför- mögenheten inräknas tillgångar som AIF-förvaltaren har uppdragit åt någon annan att förvalta men inte tillgångar som AIF-förvaltaren förvaltar på uppdrag från någon annan. AIF-förvaltarens kapitalbas, startkapitalet inräknat, behöver dock inte vara högre än 10 miljoner euro.

En AIF-förvaltare får ersätta hälften av de ytterligare medel som avses i första stycket med en garanti för motsvarande belopp, om garantin lämnats av

1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett land inom EES, eller

69

Författningsförslag

SOU 2012:67

2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte i ett tredje- land, som står under tillsyn som är likvärdig med den som gäller inom EES.

4 § En AIF-förvaltares kapitalbas får, trots vad som anges i 2 och 3 §§, inte understiga ett belopp som motsvarar 25 procent av dess fasta omkostnader för det föregående året eller, om AIF-förval- tarens verksamhet har pågått kortare tid än ett år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i AIF-förvaltarens verksamhets- plan.

Om omfattningen av AIF-förvaltarens verksamhet har ändrats väsentligt sedan det föregående året eller om Finansinspektionen anser att verksamhetsplanen behöver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkravet enligt första stycket.

Ett belopp motsvarande kapitalbasen ska investeras i likvida till- gångar och får inte innehålla spekulativa positioner.

5 § För att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i verksamheten ska en AIF-förvaltare ha antingen till- räckligt med extra medel i kapitalbasen, eller en ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar som är lämplig i förhållande till de risker som ska täckas.

6 § Med undantag för 4 § tredje stycket och 5 § gäller bestäm- melserna i detta kapitel inte för AIF-förvaltare som är fondbolag med tillstånd enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

8 kap. Skydd för investerare och andra rörelseregler

Allmänna krav och principer

1 § Vid utövandet av sin verksamhet ska en AIF-förvaltare, i enlig- het med denna lag och andra författningar som reglerar verksam- heten,

1.handla hederligt, rättvist, professionellt och på ett sätt som bäst gagnar AIF-fonden och dess investerares intressen och upprätthåller allmänhetens förtroende för marknaden, samt

2.förfoga över och effektivt använda sig av resurser och rutiner som är nödvändiga för att den egna verksamheten ska fungera väl.

70

SOU 2012:67

Författningsförslag

Organisatoriska krav

2 § En AIF-förvaltare ska ha tillräckliga resurser för att verksam- heten ska fungera väl.

En AIF-förvaltare ska ha sunda rutiner för

1.förvaltning av verksamheten och redovisning,

2.drift och förvaltning av sina informationssystem, och

3.intern kontroll.

AIF-förvaltaren ska särskilt

-upprätta och tillämpa regler för anställdas personliga transak- tioner,

-upprätta och tillämpa regler för investeringar som görs för för- valtarens egen räkning,

-ha rutiner för att kunna säkerställa att varje transaktion som genomförs för en AIF-fonds räkning är möjlig att rekonstruera i efterhand med avseende på ursprung, art, motpart, tidpunkt och plats, samt

-ha rutiner för att säkerställa att tillgångarna i de AIF-fonder som förvaltaren förvaltar investeras i enlighet med gällande fond- bestämmelser, bolagsordning och lagstiftning.

Likviditetshantering

3 § En AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för likviditetshan- tering och förfaranden för övervakning av likviditetsrisk som gör det möjligt att säkerställa att AIF-fondens likviditetsprofil överens- stämmer med dess underliggande skyldigheter. En AIF-förvaltare ska göra regelbundna stresstester av likviditeten i en AIF-fond.

Första stycket gäller inte slutna AIF-fonder utan finansiell häv- stång.

En AIF-fonds likviditetsprofil, inlösenpolicy och investerings- strategi ska vara inbördes överensstämmande.

Riskhanteringsfunktion och riskhanteringssystem

4 § En AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion som är åt- skild från förvaltarens operativa enheter.

En AIF-förvaltare ska ha lämpliga riskhanteringssystem som kan identifiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är rele-

71

Författningsförslag

SOU 2012:67

vanta för AIF-fonden. Riskanteringssystemen ska ses över regel- bundet och minst en gång per år.

En AIF-förvaltares riskhanteringsfunktion ska särskilt

-tillämpa ett lämpligt dokumenterat förfarande vid investeringar för AIF-fondens räkning som överensstämmer med fondens investe- ringsstrategi, mål och riskprofil,

-säkerställa att riskerna i varje enskild placering och deras sam- lade effekt på AIF-fonden fortlöpande kan identifieras, mätas, han- teras och övervakas korrekt, samt

-säkerställa att AIF-fondens riskprofil motsvarar dess investe- ringsstrategi och mål så som de kommer till uttryck i fondbestäm- melser, bolagsordning eller motsvarande.

Fastställande av en högsta tillåten nivå för finansiell hävstång

5 § En AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång ska för varje AIF-fond som förvaltaren förvaltar fastställa

1.en högsta tillåtna nivå för sådan hävstång,

2.i vilken utsträckning det finns förfoganderätt över säkerheter,

och

3.i vilken utsträckning garantier kan lämnas.

De gränser som har fastställts enligt första stycket ska vara rim- liga och ska följas av AIF-förvaltaren vid varje tidpunkt.

6 § För att minska systemrisker i det finansiella systemet och för att minska riskerna för störningar på marknaden får Finansinspek- tionen besluta om

1.begränsningar i den nivå för en AIF-förvaltares användning av finansiell hävstång som har fastställts enligt 5 §, samt

2.andra begränsningar för AIF-fondernas förvaltning. Finansinspektionen ska, innan beslut enligt första stycket med-

delas, utbyta information med Europeiska värdepappers- och mark- nadsmyndigheten, Europeiska systemrisknämnden och berörda be- höriga myndigheter, i enlighet med artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

72

SOU 2012:67

Författningsförslag

Värdering

7 § En AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond som förvaltaren för- valtar säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av AIF-fondens tillgångar.

Värdering av tillgångarna i en AIF-fond och beräkningen av netto- tillgångsvärdet (NAV) ska göras i enlighet med lagstiftningen i det land där fonden är etablerad och enligt fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande.

8 § En AIF-förvaltare ska värdera tillgångarna i en AIF-fond och beräkna nettotillgångsvärdet (NAV) per andel eller aktie. Värde- ringen ska ske med den regelbundenhet som framgår av andra och tredje styckena och minst en gång per år.

För en öppen AIF-fond ska en värdering och beräkning enligt första stycket genomföras fortlöpande utifrån vad som är lämpligt med beaktande av fondens tillgångar och dess emissions- och inlösen- intervaller.

För en sluten AIF-fond ska en värdering och beräkning enligt första stycket genomföras i samband med en ökning eller minsk- ning av kapitalet i fonden.

Resultaten av en värdering och beräkning enligt första stycket ska delges AIF-fondens investerare i enlighet med vad som följer av fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande.

9 § För fondverksamhet som avser specialfonder gäller, i stället för 8 §, enligt hänvisningen i 12 kap. 7 § vad som följer av 4 kap. 10 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Värderingsfunktion

10 § En AIF-förvaltares värderingsfunktion får vara internt eller externt organiserad i enlighet med vad som anges i 11 och 12 §§.

Värderingen ska utföras opartiskt och professionellt.

Krav vid intern värdering

11 § Vid intern värdering ska AIF-förvaltarens ersättningssystem och andra åtgärder säkerställa att intressekonflikter motverkas och att otillbörlig påverkan på de anställda undviks. Den interna vär-

73

Författningsförslag

SOU 2012:67

deringen ska organiseras så att den är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen.

Krav vid extern värdering

12 § Extern värdering får utföras av en fysisk eller juridisk person som är oberoende av AIF-fonden, AIF-förvaltaren och andra per- soner med nära anknytning till fonden eller förvaltaren.

AIF-förvaltaren ska kunna visa att den externa värderaren

1.omfattas av registreringsskyldighet enligt lag, andra författ- ningar eller yrkesetiska regler,

2.kan lämna yrkesmässiga garantier för att värderingen kan ut- föras effektivt, och

3.har utsetts i enlighet med 14 §.

En AIF-fonds förvaringsinstitut får vara extern värderare om utförandet av dess funktion som förvaringsinstitut hålls åtskild från uppgifterna som värderare och att intressekonflikter kan identi- fieras, hanteras, övervakas och redovisas för AIF-fondens investerare.

En extern värderare får inte uppdra åt någon annan att utföra värderingen.

13 § Bestämmelser om myndighetskontroll av värderingsfunktionen finns i 14 kap. 7 §.

Ansvar

14 § En AIF-förvaltare ansvarar för att AIF-fondens tillgångar vär- deras korrekt, för beräkningen av fondens nettotillgångsvärde samt för redovisningen av detta värde.

Oberoende av eventuella överenskommelser i avtal, ska en extern värderare vara ansvarig gentemot AIF-förvaltaren för förluster som förvaltaren åsamkas till följd av att den externa värderaren upp- såtligen eller av oaktsamhet brustit i utförandet av sina uppgifter.

Uppdragsavtal

15 § En AIF-förvaltare får uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner om

1. uppdragsavtalet kan motiveras på objektiva grunder,

74

SOU 2012:67

Författningsförslag

2.uppdragstagaren är kvalificerad för uppgiften och förfogar över tillräckliga resurser för att utföra den,

3.uppdraget inte hindrar

a)förvaltaren från att handla i investerarnas intresse, eller

b)Finansinspektionens tillsyn över förvaltaren, och

4. AIF-förvaltaren kan övervaka den anförtrodda verksamheten och ge de anvisningar som behövs för en sund förvaltning samt med omedelbar verkan säga upp avtalet, om det är i investerarnas gemen- samma intresse.

AIF-förvaltaren ska underrätta Finansinspektionen om uppdrags- avtalet innan det träder i kraft.

Delegering av uppgifter får inte ske i sådan omfattning att AIF- förvaltaren inte längre kan anses utgöra AIF-fondens faktiska för- valtare.

Uppdragsavtal avseende portföljförvaltning eller riskhantering

16 § Uppdragsavtal som omfattar portföljförvaltning eller riskhante- ring får endast ingås

1.med uppdragstagare som har beviljats tillstånd för diskretio- när portföljförvaltning eller registrerats som förvaltare av tillgångar och är föremål för tillsyn, eller

2.om Finansinspektionen i förväg har godkänt uppdragstagaren. Om uppdragstagaren inte är etablerad inom EES krävs, utöver

villkoren i första stycket, att det finns ett samarbete mellan Finans- inspektionen och tillsynsmyndigheten i uppdragstagarens hemland.

17 § Ett sådant uppdrag som avses i 16 § får inte ges till AIF- fondens förvaringsinstitut eller till någon som institutet delegerat uppgifter.

Om ett sådant uppdrag som avses i 16 § ges till någon vars intressen kan komma i konflikt med AIF-förvaltarens intressen eller med investerarnas gemensamma intresse måste uppdragstagaren

1.hålla portföljförvaltnings- eller riskhanteringsuppgifterna åt- skilda från övriga oförenliga uppgifter, och

2.identifiera, hantera och övervaka intressekonflikterna och redo- visa dessa för AIF-fondens investerare.

75

Författningsförslag

SOU 2012:67

Vidaredelegering

18 § En uppdragstagare får vidaredelegera ett visst arbete och vissa funktioner till någon annan under förutsättning att

1.AIF-förvaltaren på förhand har godkänt en sådan delegering,

2.Finansinspektionen har underrättats innan avtal om vidare- delegering träder i kraft, och

3.uppdragstagaren fortlöpande övervakar de tjänster som till- handahålls av den som vidaredelegerats uppgifterna.

Vid vidaredelegering gäller 15–17 §§ i fråga om dem som har delegerats respektive vidaredelegerats uppgifter.

Om den som har vidaredelegerats visst arbete eller vissa funk- tioner i sin tur uppdrar åt någon annan att utföra sådana uppgifter gäller villkoren i första och andra styckena i tillämpliga delar.

Ansvar

19 § Ett uppdragsavtal enligt 15–18 §§ fråntar inte AIF-förvaltaren dess ansvar enligt denna lag.

Uppföranderegler m.m.

Intressekonflikter

20 § En AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att und- vika intressekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa dem som trots detta uppkommer.

En AIF-förvaltare ska ha organisatoriska och administrativa system som förhindrar att AIF-fondens intressen eller dess investerares gemensamma intressen påverkas negativt av intressekonflikter.

En investerare i en AIF-fond får inte ges förmånligare villkor än övriga investerare, om det inte framgår av fondens fondbestämmel- ser, bolagsordning eller motsvarande.

21 § Om de åtgärder som AIF-förvaltaren har vidtagit enligt 20 § inte är tillräckliga för att förhindra att investerarnas intressen kan komma att påverkas negativt, ska förvaltaren tydligt informera inve- sterarna om arten av eller orsaken till intressekonflikterna innan förvaltaren utför något uppdrag för deras räkning.

76

SOU 2012:67

Författningsförslag

En AIF-förvaltare ska vidta åtgärder för att förebygga de problem som orsakar att investerares intressen kan komma att påverkas negativt.

Primärmäklare

22 § Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares tjänster ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal. I avtalet ska särskilt anges om det finns möjligheter till överföring av och förfoganderätt över AIF-fondens tillgångar. Avtalet får inte stå i strid mot AIF-fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande och ska innehålla en bestämmelse om att AIF-fondens förvaringsinstitut ska få del av innehållet i avtalet.

Ersättningssystem

23 § En AIF-förvaltare ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

Särskilda krav för AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning investeringsportföljer

24 § En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer får inte placera en sådan investerares till- gångar i en AIF-fond som förvaltaren direkt eller på någon annans uppdrag förvaltar, om inte investeraren har godkänt detta på för- hand.

Tystnadsplikt

25 § Enskildas förhållanden till en AIF-fond, en AIF-förvaltare eller ett förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

77

Författningsförslag

SOU 2012:67

Uppgiftsskyldighet

26 § En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till förvaltaren och in- stitutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om för- undersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

9 kap. Förvaringsinstitut

Allmänna bestämmelser om förvaringsinstitut

1 § En AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond som förvaltaren för- valtar se till att ett förvaringsinstitut utses.

Förvaringsinstitutet ska handla hederligt, rättvist, oberoende och professionellt samt uteslutande i AIF-fondens och investerarnas intresse.

2 § Ett förvaringsinstitut ska hålla verksamhet som förvarings- institut åtskild från verksamheter som kan komma i konflikt med AIF-förvaltarens, AIF-fondens eller investerarnas intressen.

Förvaringsinstitutet ska identifiera, hantera och övervaka even- tuella intressekonflikter. Sådana konflikter ska redovisas för fondens investerare.

Skriftligt avtal

3 § AIF-förvaltaren eller AIF-fonden och förvaringsinstitutet ska ingå ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan parterna. I avtalet ska bland annat anges det informationsutbyte och den sam- ordning som krävs för att institutet ska kunna utföra sina uppgifter för fondens räkning i enlighet med kraven i denna lag och andra författningar.

78

SOU 2012:67

Författningsförslag

EES-baserade AIF-fonders förvaringsinstitut

4 § Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad AIF-fond ska vara 1. ett kreditinstitut som

a)har stadgeenligt säte inom EES, och

b)har beviljats tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG,

2.ett värdepappersföretag som

a)har stadgeenligt säte inom EES,

b)omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 20.1 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbet- ning)9, och

c)har beviljats tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, inbegripet sidotjänster för förvaring och hand- havande av finansiella instrument för kunders räkning och som har egna medel motsvarande det startkapital som anges i artikel 9 i det direktivet, eller

3.andra institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli 2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förva- ringsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i AIF-fondens hemland.

Icke EES-baserade AIF-fonders förvaringsinstitut

5 § Som förvaringsinstitut för icke EES-baserade AIF-fonder kan utses kreditinstitut eller annan enhet av samma slag som anges i 4 § första stycket 1 och 2 utan att villkoren däri är uppfyllda, under förutsättning att förvaringsinstitutet uppfyller kraven i 6 §.

Ett förvaringsinstitut enligt första stycket ska vara etablerat i det tredjeland där AIF-fonden är etablerad eller i hemlandet för den AIF-förvaltare som förvaltar fonden.

9 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201 (Celex 32006L0049), senast ändrat genom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2010/78/EU (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex32010L0078).

79

Författningsförslag

SOU 2012:67

Särskilda krav på förvaringsinstitut utanför EES

6 § Ett utsett förvaringsinstitut som är etablerat utanför EES ska vid varje tidpunkt

1.omfattas av effektiv reglering, inbegripet minimikapitalkrav, och effektiv tillsyn av verksamheten med samma verkan som unions- rätten, och

2.enligt avtal vara ansvarigt gentemot AIF-fonden eller dess investerare i enlighet med 17–20 §§ samt uttryckligen utfästa sig att uppfylla villkoren i 13–16 §§.

Mellan det land där förvaringsinstitutet är etablerat och de länder inom EES där den icke EES-baserade AIF-fondens aktier eller an- delar avses att marknadsföras samt, i förekommande fall, AIF-för- valtarens hemland ska det fortlöpande finnas

1.en skriftlig överenskommelse som uppfyller bestämmelserna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och för- mögenhet och som säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, och

2.en skriftlig överenskommelse mellan ländernas behöriga myn- digheter om samarbete och informationsutbyte.

Landet där förvaringsinstitutet är etablerat ska också ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förvaringsinstitut för vissa typer av slutna AIF-fonder

7 § För en AIF-fond får till förvaringsinstitut utses andra än sådana som anges i 4 och 5 §§, om

1.investerarna saknar rätt till inlösen under fem år från den första investeringen, och

2.fonden enligt sin investeringsstrategi

a)generellt inte investerar i finansiella instrument som kräver depåförvaring, eller

b)generellt investerar i emittenter eller onoterade företag för att förvärva kontroll enligt 11 kap.

En fysisk eller juridisk person får utses till förvaringsinstitut för sådana AIF-fonder som avses i första stycket om

1.funktionen som förvaringsinstitut utgör en del av den fysiska eller juridiska personens yrkes- eller affärsverksamhet för vilken gäller

80

SOU 2012:67

Författningsförslag

registreringsskyldighet enligt lag, andra författningar eller yrkes- etiska regler, och

2. det finns finansiella och yrkesmässiga garantier för att rele- vanta förvaringsinstitutsuppgifter och därmed förenade åtaganden kan utföras på ett effektivt sätt.

Begränsningar på grund av intressekonflikter

8 § En AIF-förvaltare får inte utses som förvaringsinstitut.

Första stycket gäller även för en primärmäklare som verkar som motpart till en AIF-fond för vilken den är primärmäklare, om inte verksamheten som förvaringsinstitut hålls åtskild från tillhanda- hållandet av tjänster i egenskap av primärmäklare. En sådan mäklare ska dessutom ha rutiner för att kunna identifiera, hantera, övervaka och redovisa intressekonflikter för AIF-fondens investerare.

Förvaringsinstitutets uppgifter

Övervakning av penningflöden

9 § Förvaringsinstitutet har till uppgift att övervaka AIF-fondens penningflöden.

Förvaringsinstitutet ska särskilt se till att betalningar som mot- tagits från investerare och alla likvida medel i AIF-fonden bokförs på likvidkonton som har öppnats i AIF-fondens namn eller i AIF- förvaltarens eller förvaringsinstitutets namn för fondens räkning.

Likvidkonton enligt första stycket ska öppnas hos sådana enheter som avses i artikel 18.1.a–c i kommissionens direktiv 2006/73/EG av den 10 augusti 2006 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet10. Likvidkonton får även öppnas hos någon annan enhet av samma slag, på relevanta marknader där sådana konton krävs, om enheten är föremål för effektiv reglering av och tillsyn över verksamheten, som har samma verkan som unionsrätten och som genomdrivs effektivt och i enlighet med principerna i artikel 16 i nämnda direktiv.

10 EUT L 241, 2.9.2006, s. 26 (Celex 32006L0073).

81

Författningsförslag

SOU 2012:67

Om likvidkontot har öppnats i förvaringsinstitutets namn för AIF-fondens räkning får medel som tillhör förvaringsinstitutet eller sådana enheter som avses i andra stycket inte finnas på samma konto.

Förvaring av AIF-fondens tillgångar

10 § Förvaringsinstitutet ska

1. depåförvara

a)alla finansiella instrument som kan registreras på ett konto för finansiella instrument som har öppnats hos förvaringsinstitutet, och

b)alla finansiella instrument som fysiskt kan levereras till för- varingsinstitutet, samt

2. kontrollera AIF-förvaltarens, för AIF-fondens räkning, eller AIF-fondens äganderätt till övriga tillgångar samt föra och hålla ett uppdaterat register över dem.

Förvaringsinstitutet får inte utan godkännande av AIF-förval- taren eller AIF-fonden förfoga över de tillgångar som avses i första stycket.

11 § För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 1 ska förvaringsinstitutet se till att alla finansiella instrument registreras på ett separat konto hos institutet i AIF-fondens namn, eller i AIF- förvaltarens namn för fondens räkning, och i enlighet med prin- ciperna i artikel 16 i kommissionens direktiv 2006/73/EG.

För att fullgöra sina uppgifter enligt 10 § första stycket 2 ska förvaringsinstitutet lägga uppgifter eller handlingar från AIF-förval- taren eller AIF-fonden samt andra tillgängliga handlingar till grund för sin bedömning av äganderätten till tillgångarna.

Förvaringsinstitutets övriga uppgifter

12 § Förvaringsinstitutet ska, utöver vad som anges i 9 och 10 §§, verkställa AIF-förvaltarens instruktioner, om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller annan författning, fondbestämmel- serna eller bolagsordningen, samt se till att

1. försäljning, emission, återköp, inlösen och makulering av an- delar eller aktier i AIF-fonden genomförs enligt bestämmelserna i denna lag, kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den

82

SOU 2012:67

Författningsförslag

X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, fondbestämmelserna eller bolagsordningen,

2.värdet av andelarna eller aktierna i AIF-fonden beräknas en- ligt denna lag, kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, fondbestämmelserna eller bolagsordningen,

3.ersättningar för transaktioner som berör en AIF-fonds till- gångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och

4.AIF-fondens intäkter används enligt bestämmelserna i denna lag, kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, fondbestämmelserna eller bolagsordningen.

Uppdragsavtal

13 § Förvaringsinstitutet får inte uppdra åt annan att utföra andra förvaringsinstitutsfunktioner än förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 10 §.

Delegering enligt första stycket förutsätter att förvaringsinsti- tutet

1.kan visa att det finns ett objektivt skäl för delegering av upp- gifterna och att avsikten inte är att kringgå kraven i denna lag eller annan författning,

2.har handlat professionellt vid valet av uppdragstagare, och

3.regelbundet övervakar uppdragstagaren och dennes rutiner av- seende delegerade uppgifter.

Övriga villkor för uppdragsavtal

14 § Förvaringsinstitutet ska, utöver vad som anges i 13 § och, om inget annat följer av 15 §, förvissa sig om att uppdragstagaren

1.har den struktur och den sakkunskap som krävs i förhållande till uppdraget,

2.omfattas av en effektiv reglering, inbegripet minimikapital- krav, avseende depåförvaringsuppgifter, effektiv tillsyn över verk- samheten i den berörda jurisdiktionen och regelbunden extern granskning för att säkerställa att de finansiella instrumenten finns i uppdragstagarens besittning,

83

Författningsförslag

SOU 2012:67

3.håller de anförtrodda tillgångarna åtskilda från egna och andras tillgångar så att de alltid går att identifiera,

4.använder AIF-fondens tillgångar endast om AIF-förvaltaren eller AIF-fonden har gett sitt godkännande och efter anmälan till förvaringsinstitutet, samt

5.uppfyller de allmänna skyldigheter och respekterar de förbud som anges i 1, 2, 10 och 11 §§.

Särskilda bestämmelser vid uppdragsavtal avseende depåförvaringsuppgifter utanför EES

15 § Om lagstiftningen i ett land utanför EES kräver att vissa finan- siella instrument depåförvaras av en lokal enhet och det inte finns någon sådan enhet som uppfyller kraven i 14 § 2, får förvarings- institutet ändå uppdra depåförvaringsfunktioner åt enheten. Detta får dock ske endast i den omfattning som är nödvändig enligt tredjelandets lagstiftning och endast så länge det inte finns lokala enheter som uppfyller dessa krav.

För delegering enligt första stycket krävs dessutom att

1.AIF-fondens investerare dessförinnan har informerats om att delegeringen är nödvändig enligt tredjelandets lagstiftning och om de omständigheter som motiverar delegeringen, och

2.AIF-förvaltaren eller fonden har gett instruktioner till förvar- ingsinstitutet att delegera depåförvaringen av de finansiella instru- menten till en lokal enhet.

Vidaredelegering

16 § En uppdragstagare får vidaredelegera uppgifter enligt 13 §, om samtliga villkor som uppställs för förvaringsinstitutets delegering är uppfyllda. I sådant fall ska även det som anges i 17–20 §§ gälla i för- hållande till dem som har delegerats respektive vidaredelegerats upp- gifter.

Ansvar vid förlust av finansiella instrument som depåförvaras

17 § Om förvaringsinstitutet eller dess uppdragstagare har förlorat finansiella instrument som depåförvarats enligt 10 § första stycket 1, ska institutet utan onödigt dröjsmål återlämna finansiella instrument

84

SOU 2012:67

Författningsförslag

av identisk typ eller ett belopp motsvarande värdet till AIF-fonden eller dess förvaltare för fondens räkning.

Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt enligt första stycket om institutet kan visa att förlusten är orsakad av en yttre händelse utan- för institutets rimliga kontroll, och vars konsekvenser var omöjliga att undvika trots vidtagande av alla rimliga ansträngningar. För- varingsinstitutet är inte heller skadeståndsskyldigt om förutsätt- ningarna enligt 20 eller 21 § är uppfyllda.

Ansvar för övriga skador

18 § Om AIF-fonden eller dess investerare tillfogats annan skada än sådan som avses i 17 § genom att förvaringsinstitutet uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt denna lag eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska institutet ersätta skadan.

19 § Ett uppdrag åt annan att utföra förvaring av tillgångar och kontroll av äganderätten enligt 10 § fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt denna lag. Detta gäller även om uppdragstagaren har vidaredelegerat uppgiften.

Ansvarsbefrielse

20 § Trots vad som anges i 19 § får förvaringsinstitutet befrias från ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvarats av en uppdragstagare, om förvaringsinstitutet kan visa att

1.samtliga krav för delegering enligt 13 och 14 §§ är uppfyllda,

2.det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och uppdrags- tagaren som uttryckligen överför ansvaret till uppdragstagaren och gör det möjligt för AIF-förvaltaren eller AIF-fonden, eller insti- tutet för deras räkning, att framställa krav mot uppdragstagaren, och

3.det finns ett skriftligt avtal mellan institutet och AIF-för- valtaren eller AIF-fonden som uttryckligen tillåter, och fastställer ett objektivt skäl för, ansvarsbefrielse för institutet.

21 § Om förvaringsinstitutet har delegerat depåförvaringsuppgifter enligt 15 § får institutet befrias från ansvar för förlust av finansiella instrument, om

85

Författningsförslag

SOU 2012:67

1.AIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning uttryck- ligen tillåter en sådan ansvarsbefrielse,

2.AIF-fondens investerare, innan de gjorde sin investering, har blivit korrekt informerade om möjligheten till och förutsättning- arna för en sådan ansvarsbefrielse,

3.AIF-förvaltaren eller AIF-fonden har gett instruktioner till förvaringsinstitutet om att delegera depåförvaringen av de finansiella instrumenten till en lokal enhet i tredjelandet,

4.det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren eller AIF-fonden som uttryckligen tillåter en sådan befrielse, och

5.det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och uppdragstagaren som uttryckligen överför ansvaret till uppdrags- tagaren och gör det möjligt för AIF-förvaltaren eller AIF-fonden, eller institutet för deras räkning, att framställa krav mot uppdrags- tagaren för förlust av finansiella instrument.

Ansvar för förvaringsinstitut för specialfonder

22 § För förvaringsinstitut för specialfonder gäller, i stället för vad som anges i 17–21 §§, att om en fondandelsägare eller en AIF-för- valtare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna ska institutet ersätta skadan.

Förvaringsinstitutets informationsskyldighet

23 § På begäran av sina behöriga myndigheter ska ett förvarings- institut lämna all information som institutet har fått vid utförandet av förvaringsuppgifter och som AIF-fondens och AIF-förvaltarens behöriga myndigheter kan behöva. Förvaringsinstitutets behöriga myndigheter ska utan dröjsmål lämna den mottagna informationen till fondens och förvaltarens behöriga myndigheter.

86

SOU 2012:67

Författningsförslag

10 kap. Informationskrav

Informationsbroschyr

1 § För varje EES-baserad AIF-fond som AIF-förvaltaren förvaltar och för varje AIF-fond som förvaltaren marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

1.fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa kan ändras,

2.var mottagar-AIF-fonden är etablerad om AIF-fonden är en matar-AIF-fond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om AIF-fonden är en fond-i-fond,

3.de tillgångsslag vilka fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång,

4.de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,

5.AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänste- leverantörer,

6.ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel för att täcka even- tuella skadeståndsanspråk i enlighet med 7 kap. 5 §,

7.delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,

8.principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,

9.hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt för- farande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

10.avgifter och andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

11.förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

12.fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden,

13.hur och när regelbunden information om fonden enligt 8 och 9 §§ lämnas,

14.den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräk- nade nettotillgångsvärdet eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier, samt

15.historisk avkastning.

För en AIF-fond som omfattas av ett krav på att offentliggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt första stycket som inte redan framgår av prospektet.

87

Författningsförslag

SOU 2012:67

Faktablad

2 § För AIF-fonder som en AIF-förvaltare marknadsför i Sverige till icke-professionella investerare ska det finnas ett aktuellt fakta- blad.

Faktabladet ska på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla den grundläggande information som behövs för att inve- sterare ska kunna bedöma AIF-fonden och den risk som är förenad med att investera i den.

Innehållet i faktabladet ska vara rättvisande och tydligt och får inte vara vilseledande. Det ska stämma överens med relevanta delar i informationsbroschyren.

Av faktabladet ska AIF-fondens rättsliga ställning framgå.

Om faktablad inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknads- störningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

Tillhandahållande av information om AIF-fonder som marknadsförs i Sverige till icke-professionella investerare

3 § Informationsbroschyren och faktabladet ska på begäran kost- nadsfritt tillhandahållas den som avser att köpa aktier eller andelar i en AIF-fond som marknadsförs i Sverige till icke-professionella investerare. Denne ska, med undantag för de fall som avses i 8 kap. 22 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om AIF-förvaltaren genom marknadsföring erbjuder allmän- heten att köpa aktier eller andelar i en AIF-fond som avses i första stycket, ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

Årsberättelse

4 § En AIF-förvaltare ska inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår tillhandahålla en årsberättelse för varje

1.EES-baserad AIF-fond som förvaltaren förvaltar, och

2.AIF-fond som förvaltaren marknadsför inom EES. Årsberättelsen ska på begäran lämnas till fondens investerare.

Årsberättelsen ska göras tillgänglig för Finansinspektionen och, om

88

SOU 2012:67

Författningsförslag

fondens hemland inte är Sverige, den behöriga myndigheten i AIF- fondens hemland.

En AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond som omfattas av ett krav på att offentliggöra en årsredovisning i enlighet med Europa- parlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG11, ska på begäran av AIF-fondens investerare lämna den kompletterande information som anges i 5 §, om den inte redan framgår av årsredovisningen.

5 § Årsberättelsen ska innehålla

1.en balansräkning eller motsvarande,

2.en resultaträkning eller motsvarande,

3.en verksamhetsberättelse,

4.information om väsentliga förändringar i den information som ska lämnas i informationsbroschyren enligt 1 §, och

5.information om ersättningar.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i enlighet med

1.bestämmelserna om redovisning i AIF-fondens hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad AIF-fond, i det land där fonden är etablerad, samt

2.AIF-fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvar-

ande.

6 § Information om ersättningar i enlighet med 5 § första stycket 5 ska innehålla

1.det sammanlagda ersättningsbeloppet till anställda under året fördelat på fasta och rörliga ersättningar med uppgift om antal er- sättningsmottagare, samt

2.totalt ersättningsbelopp till verkställande ledning och anställda som väsentligt påverkar AIF-fondens riskprofil.

Om AIF-fonden har betalat ut särskilda vinstandelar till AIF- förvaltaren ska information och beloppsuppgifter avseende de sär- skilda vinstandelarna lämnas.

11 EUT L 390, 31.12.2004 s. 38 (Celex 32004L0109).

89

Författningsförslag

SOU 2012:67

7 § AIF-förvaltarens eller AIF-fondens revisorer ska granska de räkenskaper som ligger till grund för årsberättelsen. Granskningen ska utföras av någon med behörighet att utföra revision i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning12. Revisionsberättelsen, med eventuella anmärkningar, ska i sin helhet återges i årsberättelsen.

Revisionen av räkenskaperna i årsberättelsen för en icke EES- baserad AIF-fond får utföras i enlighet med internationella revisions- standarder som är tillämpliga i det land där fonden är etablerad.

Information om förvaringsinstitutets ansvar

8 § En AIF-förvaltare ska informera investerare innan de investerar i en AIF-fond, om det finns avtal genom vilket förvaringsinstitutet har friskrivit sig från ansvar för förlust av finansiella instrument som depåförvaras av tredje part.

En AIF-förvaltare ska utan dröjsmål informera investerare om ändringar som rör förvaringsinstitutets ansvar.

Information om risk och likviditetshantering

9 § En AIF-förvaltare ska för varje EES-baserad AIF-fond som AIF-förvaltaren förvaltar och för varje AIF-fond som förvaltaren marknadsför inom EES regelbundet lämna information till investe- rarna om

1.andelen illikvida tillgångar i fonden,

2.förändringar i fondens likviditetshantering, och

3.fondens aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas.

12 EUT L 157, 9.6.2006, s. 87 (Celex 32006L0043).

90

SOU 2012:67

Författningsförslag

Information om finansiell hävstång

10 § En AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade AIF-fonder som använder finansiell hävstång eller som inom EES marknadsför AIF-fonder som använder finansiell hävstång, ska för varje sådan AIF-fond regelbundet lämna information till investerarna om

1.det totala beloppet för den finansiella hävstång som fonden använt,

2.förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som för- valtaren får använda för fondens räkning, samt

3.rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång.

11 kap. Särskilt om förvärv av onoterade företag och emittenter

Kontroll över onoterade företag och emittenter

1 § En AIF-fond har kontroll över ett onoterat företag om AIF- fonden innehar mer än 50 procent av rösterna i företaget.

Vid beräkningen av AIF-fondens innehav ska, förutom innehav i fonden, räknas med aktieinnehav

1.i andra AIF-fonder som förvaltas av samma AIF-förvaltare, om det finns en överenskommelse mellan fonderna avseende kon- trollen av företaget,

2.i AIF-fonder som förvaltas av andra AIF-förvaltare, om det finns en överenskommelse mellan dem och en eller flera av AIF- förvaltarens fonder avseende kontrollen av företaget,

3.i företag som kontrolleras av en AIF-fond som AIF-förval- taren förvaltar, och

4.av andra, fysiska eller juridiska personer, som innehar aktierna

ieget namn men som agerar för AIF-fonden eller ett företag som kontrolleras av fonden.

Beräkningen av rösträttsandelen ska ske med utgångspunkt i alla aktier som det onoterade företaget har gett ut, även om rösträtten för vissa aktier inte kan utövas.

2 § En AIF-fond har kontroll över en emittent med säte i Sverige om AIF-fonden innehar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier.

Vid beräkningen av innehavet ska 1 § andra och tredje styckena tillämpas.

91

Författningsförslag

SOU 2012:67

För emittenter med säte i en annan medlemsstat ska definitionen av kontroll i den medlemsstatens lag gälla.

3 § Bestämmelserna i detta kapitel om kontroll över onoterade företag ska inte tillämpas på innehav i företag som är

1.små eller medelstora företag i den mening som avses i arti- kel 2.1 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 avseende definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag, eller

2.specialföretag vars syfte är att förvärva, inneha eller admini- strera fastigheter.

4 § En AIF-förvaltare ska underrätta Finansinspektionen, om för- värv eller överlåtelser av aktier i ett onoterat företag leder till att andelen rösträtter som innehas av en AIF-fond som förvaltaren förvaltar överskrider eller underskrider tröskelvärdena 10, 20, 30, 50 och 75 procent.

5 § Om förvärv eller överlåtelser i en AIF-fond som förvaltaren för- valtar leder till att fonden ensam eller tillsammans med andra, enligt 1 § andra stycket, fått kontroll över ett onoterat företag, ska för- valtaren underrätta Finansinspektionen, företaget och företagets kända aktieägare.

En sådan underrättelse ska innehålla information om andelen röst- rätter som förvaltaren kontrollerar och om hur rösträtterna förvär- vades, vilka tidigare aktieägare som varit involverade i transaktionen, vilka fysiska eller juridiska personer som utövat rösträtten samt eventuella överlåtelsekedjor. Underrättelsen ska även ange datum för när kontrollen förvärvades.

6 § I en underrättelse enligt 5 § till företaget ska AIF-förvaltaren begära att företagets styrelse utan onödigt dröjsmål informerar arbetstagarrepresentanterna eller, om sådana inte finns, de anställda, om förvärvet av kontroll och den information som avses i 5 § andra stycket.

7 § Underrättelser enligt 4 och 5 §§ ska skickas så snart som möj- ligt, dock senast tio arbetsdagar efter det att något tröskelvärde har passerats eller kontrollen har uppnåtts.

92

SOU 2012:67

Författningsförslag

8 § En AIF-förvaltare, vars fonder har förvärvat kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, ska underrätta Finansinspek- tionen, företaget och företagets kända aktieägare om

1.vilka fonder som har förvärvat kontroll,

2.den policy som tillämpas för att förebygga och hantera intresse- konflikter, särskilt mellan förvaltaren, fonden och företaget, inbe- gripet uppgifter om de särskilda skyddsmekanismer som inrättats för att se till att alla avtal mellan förvaltaren eller fonden och före- taget ingås enligt normala marknadsmässiga villkor (armlängdsprin- cipen), och

3.den policy som tillämpas för företagets externa och interna kommunikation, särskilt till de anställda.

En AIF-förvaltare ska också, vid förvärv av kontroll i ett onoterat företag, underrätta företaget och kända aktieägare om sina avsikter

ifråga om det onoterade företagets framtida verksamhet och för- väntade effekter på sysselsättningen, inbegripet väsentliga ändringar i anställningsvillkoren. Förvaltaren ska begära att styrelsen informe- rar arbetstagarrepresentanter eller, om sådana inte finns, de anställda om detta.

En AIF-förvaltare ska, vid förvärv av kontroll i ett onoterat före- tag, informera Finansinspektionen och investerarna i fonden om hur förvärvet har finansierats.

9 § Årsredovisningen i ett onoterat företag som kontrolleras av en AIF-fond, eller AIF-fondens egen årsberättelse, ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet som återspeglar situationen i slutet av den period som omfattas av årsredovisningen. Årsredovisningen ska även innehålla uppgifter om

1.bolagets förväntade framtida utveckling,

2.viktiga händelser som har inträffat efter räkenskapsårets slut,

och

3.den information om förvärv av egna aktier som föreskrivs i arti- kel 22.2 i rådets direktiv 77/91/EEG.

AIF-förvaltaren ska begära att styrelsen i det onoterade före- taget informerar arbetstagarrepresentanter eller, om sådana inte finns, de anställda, om årsredovisningen för det onoterade företaget eller ta in årsredovisningsinformationen för varje onoterat företag i sin egen redovisning.

AIF-förvaltaren ska se till att

93

Författningsförslag

SOU 2012:67

1.styrelsen lämnar information enligt första stycket 1 till arbets- tagarrepresentanter eller de anställda senast fyra månader efter ut- gången av företagets räkenskapsår, och

2.information enligt första stycket 2 görs tillgänglig för fondens investerare senast fyra månader efter utgången av företagets räken- skapsår, om informationen finns tillgänglig. I vart fall ska informa- tionen göras tillgänglig samtidigt med företagets årsredovisning.

10 § En AIF-förvaltare, vars fonder får kontroll över ett onoterat företag eller en emittent, får under 24 månader efter förvärvet inte underlätta, stödja, rösta för eller ge instruktioner om följande.

1.Utdelningar till aktieägarna när nettotillgångarna enligt före- tagets årsredovisning på bokslutsdagen för det senaste räkenskaps- året understiger eller, till följd av en sådan utdelning skulle under- stiga, det tecknade kapitalet jämte de reserver som inte får utdelas enligt lag eller bolagsordning. Om den icke inbetalade delen av det tecknade kapitalet inte ingår i tillgångarna enligt balansräkningen, ska detta belopp dras av från det tecknade kapitalet.

2.Utdelningar till aktieägarna som skulle överstiga vinsten för det senast avslutade räkenskapsåret jämte balanserad vinst och be- lopp från reserver som får användas för detta och med avdrag för balanserad förlust och belopp som enligt lag eller bolagsordning har avsatts till reserver.

3.Förvärv av egna aktier som företaget gör, inbegripet aktier som tidigare förvärvats av företaget samt innehas av det och aktier som förvärvats av personer som agerar i eget namn men för företagets räkning, och som skulle leda till att nettotillgångarna understiger det belopp som anges i 1.

För förvärv av egna aktier ska, utöver vad som anges i första stycket 3, gälla punkterna b–h i artikel 20.1 i Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de skydds- åtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket

ifördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans in- tressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga13.

13 EGT L 26, 31.1.1977, s. 1 (Celex 31977L0091), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/109/EG av den 16 september 2009 om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rappor- terings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (EUT L 259, 2.10.2009, s. 14, Celex 32009L0109).

94

SOU 2012:67

Författningsförslag

En AIF-förvaltare ska göra sitt yttersta för att förhindra sådana utdelningar, kapitalminskningar, aktieinlösen eller förvärv av egna aktier som avses i första och andra styckena.

12 kap. Särskilt om specialfonder

Specialfondens rättsliga ställning

1 § En specialfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyl- digheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet.

Egendom som ingår i en specialfond får inte utmätas. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt ska inte tillämpas på del-

ägarskap i en specialfond.

Förvaltningen av en specialfond

2 § AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör en specialfond. AIF-förvaltaren handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och ska därvid ange fondens beteckning.

AIF-förvaltaren får använda tillgångarna i en specialfond för att fullgöra förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att ställa säkerhet för fullgörandet av sådana för- pliktelser.

Vid förvaltningen av en specialfond ska AIF-förvaltaren handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

AIF-förvaltaren ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.

3 § En AIF-förvaltare får inte ha hand om egendom som ingår i en specialfond som AIF-förvaltaren förvaltar.

4 § Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att AIF-för- valtaren överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska AIF-för- valtaren ersätta skadan.

95

Författningsförslag

SOU 2012:67

Fondbestämmelser

5 § För varje specialfond ska det finnas fondbestämmelser som upp- rättas av AIF-förvaltaren. För fondbestämmelserna ska 4 kap. 8– 9 b §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Vad som där anges om investeringsfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

6 § I fondbestämmelserna ska det anges om fonden riktar sig till allmänheten eller till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet ska kretsen anges. Fondbestämmelserna ska även innehålla upplysning om

1.i vilka avseenden fonden avviker från vad som gäller för inve- steringsfonder,

2.vilken risknivå som eftersträvas, och

3.vilket riskmått som används.

Fondandelar och inlösen av fondandelar

7 § För andelar i en specialfond och inlösen av sådana andelar ska 4 kap. 10–14 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Vad som där anges om investeringsfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

8 § Fondbestämmelserna för en specialfond får, under förutsätt- ning av Finansinspektionens godkännande, innehålla begränsningar av möjligheten att förvärva fondandelar. Specialfonder som marknads- förs till icke-professionella investerare måste vara öppna för inlösen av andelar minst en gång om året.

Information om specialfonder

9 § Informationsbroschyren för en specialfond som ska marknads- föras i Sverige till icke-professionella investerare ska, utöver vad som anges i 11 kap. 1 §, innehålla fondbestämmelserna för fon- den. Därutöver ska det på en framträdande plats i informations- broschyren och allt övrigt marknadsföringsmaterial avseende fonden anges

96

SOU 2012:67

Författningsförslag

1.om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sam- mansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av, och

2.att fonden är en specialfond.

10 § För specialfonder som ska marknadsföras i Sverige till icke- professionella investerare ska 4 kap. 17 § lagen (2004:46) om inve- steringsfonder tillämpas. Vad som där anges om investeringsfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

Årsberättelse och halvårsredogörelse

11 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond som ska mark- nadsföras i Sverige till icke-professionella investerare ska för sådana fonder tillhandahålla

1.en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång, och

2.i stället för vad som anges i 10 kap. 4 § första meningen, en årsberättelse senast fyra månader efter utgången av varje räken- skapsår.

Den senaste årsberättelsen och, i förkommande fall, halvårsredo- görelse som publicerats därefter ska på begäran kostnadsfritt till- handahållas den som avser att köpa andelar i en sådan specialfond som avses i första stycket. AIF-förvaltaren ska i samband med att förvaltaren lämnar den information som avses i 9 § tillfråga andels- ägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.

Information om kostnader

12 § För specialfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare ska 4 kap. 22–23 §§ lagen (2004:46) om investerings- fonder tillämpas. Vad som där anges om investeringsfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förval- tare.

97

Författningsförslag

SOU 2012:67

Placeringsbestämmelser

13 § Finansinspektionen ska vid godkännandet av fondbestämmel- serna för en specialfond pröva om fonden har en lämplig fördelning av placeringar med hänsyn till de krav som bör uppställas på risk- spridning.

För förvaltningen av medlen i en specialfond gäller bestämmel- serna i 5 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder, om inte Finans- inspektionen har tillåtit undantag. Derivatinstrument får dock ha andra underliggande tillgångar än dem som anges i 5 kap. 12 § lagen om investeringsfonder, om instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera den underliggande tillgången.

14 § Om medel i en specialfond till minst 85 procent av fondens värde ska placeras i andelar i en investeringsfond eller i en special- fond tillämpas 5 a kap. 5 § första stycket och andra stycket 1–6, 6 § första stycket, 8 §, 9 §, 11–16 §§, 18–20 §§, 22–25 §§, 27 § första och andra styckena, 29 §, 30 § 2, 31 §, 33–37 §§, 38 § första stycket 2 och andra stycket, 39 §, 41–46 §§, 49 § första stycket, 50 och 51 §§, 52 § 1, 53 § samt 54 § 1 och 2 lagen (2004:46) om investe- ringsfonder. Det som anges om en investeringsfond eller en matar- fond ska avse specialfonden och det som anges om en mottagarfond ska avse den fond som specialfondens medel placeras i. Hänvis- ningar till placering enligt 9 § ska avse en specialfonds placering enligt denna paragraf.

15 § En AIF-förvaltare ska för varje specialfond som marknadsförs till icke-professionella investerare beräkna och till Finansinspek- tionen redovisa fondens risknivå.

Fusion av specialfonder

16 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, lägga samman specialfonder. Tillstånd får ges till en fusion mellan en eller flera överlåtande specialfonder och en övertagande investe- ringsfond.

Bestämmelserna om fusion av investeringsfonder i 8 kap. 1–16 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder gäller på motsvarande sätt för en fusion som avses i första stycket.

98

SOU 2012:67

Författningsförslag

Delning av specialfonder

17 § En AIF-förvaltare får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en specialfond. Tillstånd till delning ska lämnas om åtgärden kan anses förenlig med investerarnas intressen.

En AIF-förvaltare som har fått tillstånd till en delning ska genast underrätta investerarna om den planerade åtgärden och Finans- inspektionens beslut. Denna information ska också finnas att tillgå hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet. En delning får genom- föras tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens be- slut.

Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en specialfond

18 § För upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en special- fond ska 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Vad som där anges om investeringsfond ska avse specialfond och vad som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

13 kap. Särskilt om prövningen av ägares lämplighet

1 § Bestämmelserna i 2–12 §§ gäller för andra AIF-förvaltare än fondbolag som förvaltar AIF-fonder som ska marknadsföras till icke- professionella investerare.

2 § Om ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller ägarandelar i en AIF-förvaltare skulle medföra att förvärvarens sammanlagda inne- hav utgör ett kvalificerat innehav, krävs tillstånd av Finansinspek- tionen för förvärvet. Detsamma gäller ett förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1.så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av aktiekapitalet eller röstetalet för samtliga aktier eller motsvarande, eller

2.så att AIF-förvaltaren blir dotterbolag.

Tillstånd enligt första stycket ska inhämtas före förvärvet. An- sökan om tillstånd ska göras skriftligen. Om förvärvet har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren ska få behålla aktierna. Förvärvaren ska då ansöka om tillstånd inom sex månader efter för- värvet.

99

Författningsförslag

SOU 2012:67

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att en full- ständig ansökan kom in till inspektionen skicka en bekräftelse till förvärvaren om att ansökan har tagits emot.

3 § Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 2 §, om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en AIF-förvaltare och det kan antas att det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens sannolika påver- kan på verksamheten i AIF-förvaltaren.

Vid bedömningen enligt första stycket ska förvärvarens anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska också beaktas om

1.den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen eller ledningen för en AIF-förvaltare eller vara verkställande direk- tör eller motsvarande i detta företag eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en AIF-förvaltare och även i övrigt är lämplig för en sådan upp- gift,

2.det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att AIF-förvaltarens verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verk- samhet, och

3.det finns skäl att anta att förvärvet har samband med eller kan öka risken för

a)penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b)brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om förvärvaren är ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant före- tag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan- siella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan AIF-för- valtaren och någon annan, ska tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av bolaget.

100

SOU 2012:67

Författningsförslag

4 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv som avses i 2 § ska meddelas inom 60 arbetsdagar från det att den bekräftelse som avses i 2 § tredje stycket skickades (bedömnings- perioden). Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgif- ter, får bedömningsperioden förlängas.

Finansinspektionen ska anses ha beviljat tillstånd till förvärvet, om inspektionen inte inom bedömningsperioden har meddelat be- slut i fråga om ansökan.

Om Finansinspektionen beviljar tillstånd till ett förvärv, får in- spektionen besluta en viss tid inom vilken förvärvet ska genom- föras. Inspektionen får besluta att förlänga tiden.

5 § Den som har beslutat att avyttra ett kvalificerat innehav eller en så stor del av ett kvalificerat innehav att innehavet därigenom kom- mer att understiga någon av de i 2 § första stycket angivna gräns- erna, ska skriftligen underrätta Finansinspektionen om detta.

6 § När en AIF-förvaltare får kännedom om ett förvärv eller en avyttring av aktier eller ägarandelar i företaget som kräver tillstånd enligt 2 § eller underrättelse enligt 5 §, ska bolaget snarast anmäla förvärvet eller avyttringen till Finansinspektionen.

När en AIF-förvaltare i andra fall får kännedom om att det har nära förbindelser med någon annan, ska förvaltaren snarast anmäla det till Finansinspektionen.

En AIF-förvaltare ska årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller ägarandelar i företaget samt storleken på innehaven.

7 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav i en AIF-för- valtare, ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

8 § Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat inne- hav av aktier eller ägarandelar vid stämman eller motsvarande inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat om

1. ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att AIF-förvaltarens verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet,

101

Författningsförslag

SOU 2012:67

2.ägaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter

inäringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet,

3.ägaren är ett blandat finansiellt holdingföretag och dess led- ning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant före- tag enligt 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, eller

4.det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller ägar- andelar inte har ansökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 §, får Finansinspektionen besluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid mot ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat innehav av aktier eller ägarandelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller andelarna vid stämman eller motsvarande till den del innehavet står i strid mot beslutet.

9 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 8 § första stycket att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att inne- havet därefter inte är kvalificerat. En ägare som avses i 8 § andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att innehavet inte står i strid mot inspektionens be- slut.

10 § Aktier eller andelar som omfattas av ett förbud enligt 8 § eller föreläggande enligt 9 § ska inte räknas med när det krävs samtycke av ägare till en viss del av aktierna eller andelarna i AIF-förvaltaren för att ett beslut ska bli giltigt eller en befogenhet ska få utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats enligt 11 §.

11 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare före- träda sådana aktier eller andelar som enligt 8 § inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren

102

SOU 2012:67

Författningsförslag

har sin hemvist. Om ägaren inte har hemvist i Sverige prövas an- sökan av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna eller andelarna och ska på begäran förskotteras av AIF-förvaltaren. Om den betalnings- skyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

12 § Om en AIF-förvaltare har nära förbindelser med någon annan och detta hindrar en effektiv tillsyn av AIF-förvaltaren, får Finans- inspektionen förelägga innehavare av aktier eller andelar som med- för att förbindelserna är nära att avyttra så stor del av aktierna eller andelarna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett föreläggande enligt första stycket inte får företräda aktierna eller andelarna vid stämman eller motsvarande. I så fall ska bestäm- melserna i 11 § tillämpas.

14 kap. Tillsyn och myndighetssamarbete

Tillsynen och dess omfattning

1 § Finansinspektionen har tillsyn över AIF-förvaltare med till- stånd enligt 3 eller 5 kap. och förvaringsinstitut som driver verk- samhet efter tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande be- hörig myndighet utomlands.

För svenska AIF-förvaltare och svenska förvaringsinstitut om- fattar tillsynen att verksamheten drivs enligt denna lag, andra för- fattningar som reglerar företagets verksamhet, fondbestämmelserna, företagets bolagsordning, stadgar eller reglemente och interna in- struktioner som har sin grund i en författning som reglerar före- tagets verksamhet.

För AIF-förvaltare och förvaringsinstitut som driver verksam- het från filial i Sverige eller marknadsför eller förvaltar AIF-fonder i Sverige omfattar tillsynen att företaget följer de lagar och andra författningar som gäller för företagets verksamhet i Sverige samt, när en specialfond förvaltas enligt 5 kap. 2 §, det som anges i fond- bestämmelserna.

103

Författningsförslag

SOU 2012:67

Information till Finansinspektionen

2 § En AIF-förvaltare ska regelbundet informera Finansinspektionen om

1.de marknader på vilka förvaltaren är medlem eller bedriver aktiv handel,

2.de instrument som förvaltaren huvudsakligen handlar med, och

3.varje AIF-fonds huvudsakliga exponeringar och riskkoncen- trationer.

AIF-förvaltaren ska för varje EES-baserad AIF-fond som för- valtas och för varje AIF-fond som marknadsförs inom EES infor- mera Finansinspektionen om

1.andelen illikvida tillgångar i fonden,

2.förändringar i fondens likviditetshantering,

3.fondens riskprofil och riskhanteringssystem,

4.de huvudsakliga kategorier av tillgångar som fonden har inve- steringar i, och

5.resultatet av genomförda stresstester.

3 § På begäran av Finansinspektionen ska en AIF-förvaltare till inspektionen lämna

1.en, vid utgången av varje kvartal, uppdaterad förteckning över de AIF-fonder som förvaltaren förvaltar, och

2.årsberättelser för dels de EES-baserade AIF-fonder som för- valtaren förvaltar, dels de AIF-fonder som förvaltaren marknadsför inom EES.

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska i stället för första stycket 2 tillämpa 4 §.

4 § En AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska för en sådan fond ge in informationsbroschyr och årsberättelse samt, i förekom- mande fall, faktablad och halvårsredogörelse till Finansinspektionen så snart de färdigställts.

5 § En AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som i betydande grad använder finansiell hävstång ska för varje sådan AIF-fond regelbundet informera Finansinspektionen om den samlade nivån på finansiell hävstång och den finansiella hävstångens sammansätt- ning. Informationen ska innehålla uppgift om AIF-fondens fem mest betydande långivare och om de belopp som lånats från dessa.

104

SOU 2012:67

Författningsförslag

Första stycket ska även tillämpas av icke EES-baserade AIF- förvaltare med tillstånd enligt 5 kap. 9 §, att i Sverige marknadsföra AIF-fonder som i betydande grad använder finansiell hävstång.

6 § Om det behövs för att övervaka risker i det finansiella systemet får Finansinspektionen begära att en AIF-förvaltare lämnar ytter- ligare information till Finansinspektionen. Finansinspektionen ska i så fall informera Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig- heten.

Myndighetskontroll av värderingsfunktionen

7 § Om värderingen utförs av en extern värderare ska AIF-för- valtaren underrätta Finansinspektionen. Om förutsättningarna enligt 8 kap. 12 § andra stycket inte är uppfyllda får Finansinspektionen ålägga förvaltaren att utse en annan värderare.

Utförs värderingsfunktionen av AIF-förvaltaren internt får Finans- inspektionen besluta att förvaltarens värderingar ska kontrolleras av en utomstående värderare eller, om det är lämpligt, en revisor.

8 § AIF-förvaltare ska lämna Finansinspektionen upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

AIF-förvaltare och förvaringsinstitut ska, utöver det som anges i första stycket, lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

9 § För övervakningen av att bestämmelserna i denna lag, kom- missionens förordning nr (EU) XXX/201X av den X X XXX och föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs, får Finansinspek- tionen begära att

1.en fysisk eller juridisk person tillhandahåller uppgifter, hand- lingar eller annat, och

2.den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken kommer till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Finansinspektionen får förelägga den som inte följer en begäran enligt första stycket att fullgöra sin skyldighet.

105

Författningsförslag

SOU 2012:67

Platsundersökning

10 § Finansinspektionen får, när det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos

1.en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige, samt

2.ett förvaringsinstitut.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett företag som har fått i uppdrag av en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av AIF-förvaltaren.

Samarbete mellan behöriga myndigheter m.m.

11 § Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med andra behöriga myndigheter, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten samt Europeiska system- risknämnden, i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

12 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. Den utländska myndigheten får närvara vid kontroll som utförs av inspektionen.

13 § Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en tillsynsmyndighet i ett land utanför EES, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myn- digheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspek- tionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

14 § Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett för- farande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall

106

SOU 2012:67

Författningsförslag

som framgår av artiklarna 21.6, 42.1, 45.10, 50.4 och 55 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.

15 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av anmäl- ningar och ansökningar enligt denna lag.

För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag ska AIF-förvaltare som anges i 1 § betala årliga avgifter.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra styckena.

15 kap. Ingripanden

Ingripanden mot svenska AIF-förvaltare

1 § Om en AIF-förvaltare har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar förvaltarens verksam- het, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar förvaltarens verk- samhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en anmärk- ning. Om överträdelsen är allvarlig, ska förvaltarens tillstånd åter- kallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

2 § Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 1 § om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om AIF-förvaltaren gör rättelse eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot förvaltaren som bedöms tillräckliga.

3 § Om någon som ingår i en AIF-förvaltares ledning eller styrelse eller är verkställande direktör eller motsvarande inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 3 § 4 ska Finansinspektionen återkalla för- valtarens tillstånd. Detta får dock ske bara om inspektionen först har beslutat att påtala för förvaltaren att personen inte uppfyller kraven och han eller hon ändå finns kvar i ledningen, styrelsen eller som verkställande direktör efter det att en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

107

Författningsförslag

SOU 2012:67

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen be- sluta att en ledningsperson, styrelseledamot eller verkställande direk- tör inte längre får ha den ställningen. Inspektionen får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess förvaltaren har utsett en ny styrelseledamot, verkställande direktör eller lednings- person.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande direk- tör ska tillämpas även på en ersättare för verkställande direktör.

4 § Finansinspektionen ska återkalla en AIF-förvaltares tillstånd om förvaltaren

1.har fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,

2.inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3.har förklarat sig avstå från tillståndet, eller

4.under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 och 4 får i stället varning meddelas om det är tillräckligt.

5 § Innan Finansinspektionen återkallar tillståndet för en AIF-för- valtare som förvaltar AIF-fonder i ett annat land inom EES, ska inspektionen samråda med den behöriga myndigheten i fondens hemland.

6 § Finansinspektionen ska omedelbart underrätta behöriga myn- digheter i de andra länder inom EES där en AIF-förvaltare mark- nadsför andelar i en AIF-fond som förvaltaren förvaltar, när någon åtgärd enligt 1, 3 eller 4 § har vidtagits mot förvaltaren.

7 § Om en behörig myndighet har underrättat Finansinspektionen om att en AIF-förvaltare överträtt föreskrifter som gäller i det landet för förvaltaren, får inspektionen vidta de åtgärder som anges i 1 § mot förvaltaren, om det föreligger någon omständighet som avses där. Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

108

SOU 2012:67

Författningsförslag

Ingripanden mot AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder som inte överstiger vissa tröskelvärden

8 § Om en AIF-förvaltare som med stöd av bestämmelserna i 2 kap. endast är registrerad, har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en anmärkning. Om över- trädelsen är allvarlig, ska förvaltaren avregistreras eller, om det är tillräckligt, varning meddelas. Finansinspektionen får avstå från in- gripande om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om förvaltaren gör rättelse.

Straffavgift

9 § Om en AIF-förvaltare har fått anmärkning eller varning får Finansinspektionen besluta att förvaltaren ska betala en straffavgift. Detta gäller dock inte om varningen bara omfattar fall som avses i 4 § första stycket 2 eller 4.

Avgiften tillfaller staten.

10 § Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av förval- tarens omsättning under närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under förvaltarens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

11 § När straffavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till hur allvarlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

12 § Om en AIF-förvaltare inte i tid lämnar de upplysningar som förvaltaren är skyldig att lämna får Finansinspektionen besluta att förvaltaren ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

109

Författningsförslag

SOU 2012:67

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

13 § En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans- inspektionen inom 30 dagar från det att avgiftsbeslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

14 § Finansinspektionens beslut om straffavgift eller försenings- avgift får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 13 §.

15 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som anges i 13 §, ska Finansinspektionen lämna den obe- talda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av stat- liga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

16 § En straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

Ingripanden mot utländska AIF-förvaltare

17 § Om en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige efter tillstånd eller underrättelse enligt 5 kap. åsidosätter sina skyldig- heter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar för- valtarens verksamhet i Sverige eller fondbestämmelserna för en specialfond som förvaltas enligt 5 kap. 2 §, får Finansinspektionen förelägga förvaltaren att göra rättelse.

Om AIF-förvaltaren inte följer föreläggandet, ska Finansinspek- tionen underrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas eller att den finansiella stabiliteten hotas, får Finans- inspektionen förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verk- samheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en anmärkning, eller för- bjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspektionen får också besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en AIF- fond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspektionen underrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

110

SOU 2012:67

Författningsförslag

18 § Om en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige med stöd av 5 kap. har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hem- landet, får Finansinspektionen genast förbjuda förvaltaren att be- driva verksamhet i Sverige.

19 § Om Finansinspektionen har skäl att anta att en AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU i annat fall än som avses i artikel 12 eller 14, ska Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

Om rättelse inte sker och detta innebär att investerares intressen i Sverige skadas eller att den finansiella stabiliteten hotas, får Finans- inspektionen förelägga förvaltaren att inom viss tid begränsa verk- samheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verkställa beslut eller utfärda en anmärkning, eller för- bjuda förvaltaren att påbörja nya transaktioner i Sverige. Inspek- tionen får också besluta att förvaltaren inte längre får förvalta en AIF-fond. Innan en åtgärd enligt detta stycke vidtas ska inspek- tionen underrätta behörig myndighet i förvaltarens hemland.

20 § Om en utländsk AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige med stöd av tillstånd enligt 5 kap. 9 § åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i Sverige gäller 1 och 2 §§.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i förvaltarens hemland om de åtgärder som enligt 1 § har vidtagits med stöd av denna paragraf.

Ingripande mot den som saknar tillstånd m.m.

21 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

111

Författningsförslag

SOU 2012:67

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verk- sam för företagets räkning.

Vite

22 § Ett föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

16 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som, utöver vad som fram- går av denna lag och kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt av kommissionens antagna tek- niska standarder, ska ingå i

-en anmälan för registrering samt underrättelse som avses i 2 kap.,

-en ansökan om tillstånd som avses i 3–6 kap.,

-en underrättelse som avses i 4 och 6 kap.,

-en anmälan om väsentlig ändring som avses i 3–6 kap.,

-ett intyg enligt 6 kap. 4 §,

-en verksamhetsplan som avses i 3, 4 och 6 kap.,

-en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 §, samt

-vilka handlingar och övrig information som ska lämnas till Finansinspektionen tillsammans med en sådan anmälan för registre- ring, ansökan om tillstånd, underrättelse eller anmälan om väsentlig ändring och hur dessa handlingar, i tillämpliga fall, ska överlämnas till behöriga myndigheter inom EES och arkiveras samt på vilket språk de ska upprättas.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna

i4 kap. 4 § andra stycket, 5 kap. 4 § tredje stycket, 5 § andra stycket 2 c och 8 § tredje stycket 2,

2.vilka poster som, utöver vad som framgår av denna lag och kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv

112

SOU 2012:67

Författningsförslag

2011/61/EU samt av kommissionen antagna tekniska standarder, får räknas in i startkapitalet och egna medel enligt 7 kap. 1, 2 och 5 §§,

3.vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna lag och kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt av kommissionen antagna tekniska standarder, ska ingå i underrättelser enligt 8 kap. 15 och 18 §§ och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

4.en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 23 §,

5.vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 §, på vilket språk det ska upprättas och hur det ska tillhandahållas,

6.vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna lag och kommissionens förordning (EU) nr XXX/201X av den X X XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt av kommissionen antagna tekniska standarder, ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 8 §§ samt vilken in- formation och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finans- inspektionen,

7.innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap.

11 §,

8.hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

9.handläggningen av tillståndsärenden enligt 13 kap. 2–4 §§,

10.vilka upplysningar som AIF-förvaltare ska lämna till Finans- inspektionen enligt 14 kap. 7 §, samt

11.närmare bestämmelser om avgifter enligt 14 kap. 15 §.

17 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 15 kap. 21 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får över- klagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte ären- den som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, före-

läggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

113

Författningsförslag

SOU 2012:67

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 3 kap. inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader från det att en sådan förklaring har lämnats, ska det anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i 6 kap. 4 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom den tid som anges i paragrafen från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut enligt fjärde stycket samma paragraf, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammar- rätten att ärendet onödigt uppehålls.

Om underrättelsen inte har lämnats över inom två månader från det att en sådan förklaring har meddelats av domstol, ska det anses som att Finansinspektionen fattat ett beslut om att inte överlämna sökandens underrättelse till en behörig myndighet i det avsedda värdlandet.

1.Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

2.En förvaltare som vid ikraftträdandet driver verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag eller som avses i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU, ska anpassa sin verk- samhet så att den uppfyller uppställda krav samt, såvitt avser för- valtare som är etablerade i Sverige, underrätta Finansinspektionen om vilka AIF-fonder som ska marknadsföras i här i landet eller i andra länder inom EES och senast den 22 juli 2014 hos inspektionen antingen ansöka om tillstånd eller anmäla sig för registrering.

3.Bestämmelserna i 4 kap. 1 och 5–7 §§ och 6 kap. 1–5 §§ ska inte tillämpas vid marknadsföring av andelar eller aktier i AIF- fonder som omfattas av ett prospekt, under prospektets giltighets- tid, under förutsättning att det har utarbetats och offentliggjorts före den 22 juli 2013 och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt

114

SOU 2012:67

Författningsförslag

som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG14.

4.En förvaltare som vid ikraftträdandet förvaltar en sådan AIF- fond som avses i 9 kap. 7 § första stycket, får fortsätta driva verk- samheten utan tillstånd enligt denna lag, om fonden därefter inte gör ytterligare investeringar.

5.En förvaltare som förvaltar en sådan AIF-fond som avses i 9 kap. 7 § första stycket och vars teckningstid har löpt ut före den 21 juli 2011 och som upprättats för en tidsperiod som löper ut senast den 22 juli 2016, får fortsätta verksamheten utan tillstånd enligt denna lag. Förvaltaren ska dock tillämpa bestämmelserna i 10 kap. 4–7 §§ och, i förekommande fall, 11 kap.

6.För en AIF-fond som inte är en specialfond får, fram till den 22 juli 2017, ett kreditinstitut med säte i ett land inom EES utses till fondens förvaringsinstitut även om fonden inte hör hemma i samma land inom EES där institutet har sitt säte.

14 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64–89 (Celex 32003L0071), senast ändrat genom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndig- heten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsyns- myndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), EUT L 331, 15.12.2010, s. 120–161(Celex 32010L0078).

115

Författningsförslag

SOU 2012:67

2Förslag till

lag om ändring i föräldrabalken (1949:381)

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken15att 13 kap. 5 och 19 §§, 14 kap. 5 och 21 §§ samt 16 kap. 10 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 kap.

5 §16

Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyn- daren placeras i

1.skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2.skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska skeppshypo- tekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett ut- ländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer över- ens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga ford- ringsägare, eller

3. andelar i en värdepappers-

3. andelar i en investerings-

fond som avses i lagen (2004:46)

fond som avses i lagen (2004:46)

om investeringsfonder eller i ett

om investeringsfonder eller i ett

utländskt fondföretag som är

utländskt fondföretag som är

underkastat en offentlig regle-

underkastat en offentlig regle-

ring som väsentligen stämmer

ring som väsentligen stämmer

överens med den som gäller för

överens med den som gäller för

värdepappersfonder här i landet.

investeringsfonder här i landet.

Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteck- ning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet.

15Lagen omtryckt 1995:974.

16Senaste lydelse 2011:454.

116

SOU 2012:67

Författningsförslag

19 §17

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga för- valtningen, får överförmyndaren

1.besluta att 3–7 §§ ska tillämpas även i andra fall än som följer av 2 § ,

2.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

3.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden eller ett motsvarande utländskt institut som är under- kastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sverige,

4. genom meddelande till en

4. genom meddelande till en

central

värdepappersförvarare,

central värdepappersförvarare,

den som för ett register enligt

den som för ett register enligt

4 kap. 11 § lagen (2004:46) om

4 kap. 11 § lagen (2004:46) om

investeringsfonder eller den som

investeringsfonder eller den som

har

registrerats som förvaltare

har

registrerats som förvaltare

av

finansiella instrument eller

av

finansiella instrument eller

andelar i investeringsfonder, be-

andelar i investeringsfonder eller

gränsa

föräldrars möjlighet att

specialfonder, begränsa föräldrars

förfoga över rättigheter som regi-

möjlighet att förfoga över rättig-

streras enligt lagen (1998:1479)

heter som registreras enligt lagen

om kontoföring av finansiella in-

(1998:1479) om kontoföring av

strument eller som avses i lagen

finansiella instrument eller som

om investeringsfonder, och

avses i lagen om investerings-

 

 

 

fonder, och

5. genom meddelande till den som ska betala pengar till den omyn- dige besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmark- nadsföretag.

Meddelas beslut enligt första stycket 3, ska föräldrarna träffa avtal med ett värdepappersinstitut på villkor som överförmyndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

17 Senaste lydelse 2008:910.

117

Författningsförslag

SOU 2012:67

14 kap.

5 §18

Den enskildes tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i

1.skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,

2.skuldförbindelser som har utfärdats av Svenska Skeppshypo- tekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller av ett ut- ländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer över- ens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga ford- ringsägare, eller

3. andelar i en värdepappers-

3. andelar i en investerings-

fond som avses i lagen (2004:46)

fond som avses i lagen (2004:46)

om investeringsfonder eller i ett

om investeringsfonder eller i ett

utländskt fondföretag som är

utländskt fondföretag som är

underkastat en offentlig regle-

underkastat en offentlig regle-

ring som väsentligen stämmer

ring som väsentligen stämmer

överens med den som gäller för

överens med den som gäller för

värdepappersfonder här i landet.

investeringsfonder här i landet.

Den enskildes tillgångar får vidare utan överförmyndarens sam- tycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxe- ringsvärdet.

21 §19

Om det behövs för att trygga förvaltningen, får överförmyn- daren

1.begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §,

2.besluta att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut enligt lagen (2007:528) om värdepappers- marknaden eller ett motsvarande utländskt institut som är under-

18Senaste lydelse 2011:454.

19Senaste lydelse 2008:910.

118

SOU 2012:67 Författningsförslag

kastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersinstitut i Sverige,

3. genom meddelande till den som ska betala pengar till den en- skilde besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmark-

nadsföretag, och

 

 

 

 

4. genom meddelande till en

4. genom meddelande till en

central värdepappersförvarare,

central värdepappersförvarare,

den som för ett register enligt

den som för ett register enligt

4 kap. 11 § lagen (2004:46) om

4 kap. 11 § lagen (2004:46) om

investeringsfonder eller den som

investeringsfonder eller den som

har

registrerats

som förvaltare

har

registrerats som förvaltare

av finansiella instrument

eller

av

finansiella instrument eller

andelar i investeringsfonder, be-

andelar i investeringsfonder eller

gränsa ställföreträdarens möjlig-

i specialfonder, begränsa ställ-

het att förfoga över rättigheter

företrädarens möjlighet att för-

som

registreras

enligt

lagen

foga över rättigheter som regi-

(1998:1479) om kontoföring av

streras enligt lagen (1998:1479)

finansiella instrument eller som

om

kontoföring av finansiella

avses i lagen om investerings-

instrument eller som avses i lagen

fonder.

 

 

om investeringsfonder.

Meddelas beslut enligt första stycket 2, ska ställföreträdaren träffa avtal med ett värdepappersinstitut på villkor som överför- myndaren har godkänt.

Ett värdepappersinstitut är skyldigt att träffa ett sådant avtal om förvaring och förvaltning som avses i andra stycket. Avtalet får inte träffas på sämre villkor än de som värdepappersinstitutet erbjuder andra enskilda personer vid samma typ av avtal.

16 kap.

10 a §20

En bank är skyldig att på begäran lämna överförmyndaren de uppgifter som behövs för överförmyndarens tillsynsverksamhet.

Första stycket gäller också Första stycket gäller också kreditmarknadsföretag, värde- kreditmarknadsföretag, värde- pappersbolag, centrala värde- pappersbolag, centrala värde- pappersförvarare, kontoförande pappersförvarare, kontoförande institut, fondbolag, förvarings- institut, fondbolag, AIF-för- institut, företag som driver in- valtare, förvaringsinstitut, före-

20 Senaste lydelse 2008:910.

119

Författningsförslag

SOU 2012:67

låningsverksamhet enligt lagen

tag som driver inlåningsverk-

(2004:299)

om inlåningsverk-

samhet enligt lagen (2004:299)

samhet och

utländska företag

om inlåningsverksamhet och ut-

som driver motsvarande verk-

ländska företag som driver mot-

samhet från en filial i Sverige.

svarande verksamhet från en filial

 

 

i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

120

SOU 2012:67

Författningsförslag

3Förslag till

lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Härigenom föreskrivs i fråga om kupongskattelagen att 1, 2, 4, 11 b och 11 c §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

21

Kupongskatt ska betalas enligt denna lag till staten för utdelning

av annat slag än som avses i

42 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229) på aktie i svenskt aktiebolag.

Vad i denna lag sägs om aktie

Vad som i denna lag sägs om

i svenskt aktiebolag gäller även

aktie i svenskt aktiebolag gäller

aktie i europabolag med säte i

även aktie i europabolag med säte

Sverige och andel i svensk inve-

i Sverige och andel i svensk in-

steringsfond.

vesteringsfond och svensk special-

 

fond.

I ärenden och mål om kupongskatt gäller bestämmelserna i skatte- förfarandelagen (2011:1244) om

1.ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i

43kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

2.bevissäkring och betalningssäkring i 45 kap., 46 kap., 68 kap.

1och 3 §§, 69 kap. och 71 kap. 1 §, samt

3.uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i

47kap. och 68 kap. 1 och 3 §§.

22

I denna lag förstås med

AIF-förvaltare: detsamma som anges i 1 kap. 3 § lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa inve- steringsfonder,

avstämningsbolag: aktiebolag som är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om konto- föring av finansiella instrument,

21Senaste lydelse 2011:1246.

22Senaste lydelse 2011:935.

121

Författningsförslag SOU 2012:67

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

förvaltningsbolag: ett utländskt företag som förvaltar en investe-

ringsfond i Sverige,

 

 

förvaringsinstitut: en bank

förvaringsinstitut: ett

företag

eller ett annat kreditinstitut som

som är förvaringsinstitut

enligt

enligt lagen om investerings-

lagen om investeringsfonder eller

fonder förvarar tillgångarna i en

lagen om förvaltare av alternativa

investeringsfond och som sköter

investeringsfonder som förvarar

in- och utbetalningar avseende

tillgångarna i en investerings-

fonden,

fond eller i en specialfond och

 

som sköter in- och utbetalningar

 

avseende fonden,

 

utdelningstillfälle: för avstämningsbolag den i 4 kap. 39 § aktie- bolagslagen avsedda dagen för avstämning och för andra aktiebolag liksom i fråga om investeringsfond den dag då utdelningen blir till- gänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1.återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktie- bolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktie- ägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag,

4.utbetalning av fusionsvederlag till aktieägare enligt 23 kap. 26 § aktiebolagslagen till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i det övertagande bolaget,

 

5. utbetalning av fusionsvederlag till andelsägare enligt 8 kap.

14

§ lagen om investeringsfonder till den del vederlaget utgörs av

annat än andelar i den övertagande fonden, och

 

6. utbetalning av delningsvederlag till aktieägare enligt 24 kap.

28

§ aktiebolagslagen som avser

 

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del

vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

122

SOU 2012:67

Författningsförslag

b) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än ersättning som enligt 42 kap. 16 b § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas upp.

23

Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan per- son eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket. Skattskyldighet föreligger dock inte för utdelnings- berättigad utländsk juridisk person för sådan del av utdelningen som motsvarar det belopp som ska beskattas hos delägaren enligt 5 kap. 2 a § eller 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

För handelsbolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kom- manditbolag och rederi föreligger skattskyldighet för den del av utdelningen som ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket och som belöper på delägare eller medlem som är begränsat skattskyldig.

Skattskyldighet föreligger slutligen för utdelningsberättigad, som innehar aktie under sådana förhållanden, att annan därigenom obe- hörigen beredes förmån vid beslut om inkomstskatt eller vinner befrielse från kupongskatt.

Skattskyldighet föreligger inte för person som avses i 3 kap. 17 § 2–4 inkomstskattelagen.

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska unionen, om den inne- har 10 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i rådets direktiv 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.24

Skattskyldighet föreligger inte heller för utländskt bolag som avses i 2 kap. 5 a § inkomstskattelagen och som motsvarar ett så- dant svenskt företag som avses i 24 kap. 13 § 1–4 den lagen, för utdelning på aktie om aktien är en sådan näringsbetingad andel som avses i 24 kap. 14 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

Som förutsättning för skattefrihet enligt sjätte stycket gäller att utdelningen skulle ha omfattats av bestämmelserna om skattefrihet i 24 kap. 17–22 §§ eller 25 a kap. 5, 6 och 8 §§ inkomstskattelagen,

23Senaste lydelse 2012:272.

24EUT L 345, 29.12.2011, s. 8, (Celex 320110096).

123

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett fondbolag eller en special- fond som förvaltas av en AIF- förvaltare ska bolaget eller för- valtaren ansvara för de uppgifter som den centrala värdepappers- förvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.
Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investerings-

Författningsförslag SOU 2012:67

om det utländska bolaget varit ett svenskt företag. I fråga om inne- havs tid enligt 24 kap. 20 § samma lag gäller dock att andelen alltid ska ha innehafts minst ett år vid utdelningstillfället.

Skattskyldighet för utdelning föreligger inte heller för handels- bolag, europeisk ekonomisk intressegruppering, kommanditbolag eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer om motsvarande utdelning hade varit skattefri enligt femte eller sjätte stycket om delägaren själv hade varit utdelningsberättigad. Vid bedömningen av om utdelningen hade varit skattefri ska aktieinnehavet bestäm- mas utifrån storleken på delägarens indirekta innehav.

Skattskyldighet föreligger inte

Skattskyldighet föreligger inte

heller för fondföretag enligt 1 kap.

heller för utländska investerings-

1 § första stycket 8 lagen (2004:46)

fonder eller utländska special-

om investeringsfonder som hör

fonder som hör hemma i en stat

hemma i en stat inom Euro-

inom

Europeiska

ekonomiska

peiska ekonomiska samarbets-

samarbetsområdet eller i en stat

området eller i en stat med vilken

med vilken Sverige har ingått ett

Sverige har ingått ett skatteavtal

skatteavtal

som

innehåller en

som innehåller en artikel om in-

artikel

om

informationsutbyte

formationsutbyte eller ett avtal

eller ett avtal om informations-

om informationsutbyte i skatte-

utbyte i skatteärenden.

ärenden.

 

 

 

 

11 b§25

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett fondbolag ska bolaget an- svara för de uppgifter som den centrala värdepappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investerings-

25 Senaste lydelse 2011:935.

124

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en specialfond som förvaltas av en utländsk AIF-förvaltare ska för- varingsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala värde- pappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.
125

SOU 2012:67

Författningsförslag

fonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registre- ringen av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget eller för- valtaren begär det. Om utdel- ning på andel i en investerings- fond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte regi- strerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Det som sägs om fondbolaget i denna paragraf gäller även värde- pappersbolag och svenska kredit- institut som har tillstånd för fond- verksamhet enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.

Av 1 kap. 1 § första stycket 14 lagen om investeringsfonder fram- går att ett förvaringsinstitut sköter in- och utbetalningar avseende en investeringsfond.

fonder eller lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när fondbolaget, AIF-förvaltaren eller förvaltaren begär det. Om utdelning på an- del i en investeringsfond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av ut- delningen.

11 c§26

Vid utdelning på andel i en investeringsfond som förvaltas av ett förvaltningsbolag ska för- varingsinstitutet ansvara för de uppgifter som den centrala värde- pappersförvararen har enligt 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§.

26 Senaste lydelse 2011:935.

Författningsförslag

SOU 2012:67

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Uppgiften ska lämnas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registre- ringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvaringsinstitutet begär det. Om utdelning på an- del i en investeringsfond inte har betalats ut på grund av att andels- ägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetalning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget ska omedelbart lämna förvarings- institutet upplysning om för- hållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Uppgift enligt 7 § första stycket ska lämnas av den som registreringen avser enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller lagen (2013:000) om för- valtare av alternativa investe- ringsfonder. Uppgiften ska läm- nas på det sätt som föreskrivs i 7 § andra stycket i samband med registreringen av andelsinnehavet samt i övrigt när förvarings- institutet begär det. Om utdel- ning på andel i en investerings- fond eller i en specialfond inte har betalats ut på grund av att andelsägaren inte registrerats, ska skatt inte innehållas före utbetal- ning av utdelningen.

Förvaltningsbolaget eller den utländske AIF-förvaltaren ska omedelbart lämna förvarings- institutet upplysning om för- hållande som är av betydelse för frågan om innehållande av kupongskatt.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

126

Ett moderföretag till ett fond- bolag behöver inte lägga sam- man sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en investe- ringsfond som förvaltas av bo- laget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller en special- fond som förvaltas enligt lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om bolaget utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moder- företaget.
127

SOU 2012:67

Författningsförslag

4Förslag till

lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument att 2 kap. 2 § och 4 kap. 16 § ska ha följ- ande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

 

2 §27

Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de överlåtbara värdepapperen utgörs av

1. andelar i en investerings-

1. andelar i en investerings-

fond eller i ett sådant fondföre-

fond eller i ett sådant fondföre-

tag som avses i 1 kap 7 eller 9 §

tag som avses i 1 kap. 7 lagen

lagen (2004:46) om investerings-

(2004:46) om investerings-

fonder, eller

fonder, eller i en AIF-fond som

 

inte är av sluten typ, eller

2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år.

4 kap.

16 §28

Ett moderföretag till ett fond- bolag behöver inte lägga sam- man sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en investe- ringsfond som förvaltas av bo- laget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, om bolaget utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

27Senaste lydelse 2007:535.

28Senaste lydelse 2011:880.

Författningsförslag

SOU 2012:67

Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till ett så- dant förvaltningsbolag som avses i 1 kap 6 § första stycket lagen om investeringsfonder, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i en- lighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direk- tiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande förvaltningsbolag som inte har säte i en stat inom EES.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

128

SOU 2012:67

Författningsförslag

5Förslag till

lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:931) om indivi- duellt pensionssparande att 2 kap. 3, 4 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

Vid sparande i en investe- ringsfond skall pensionsspar- medlen för spararens räkning placeras i en sådan investerings- fond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Pensions- sparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för investerings- fonder här i landet.

3 §29

Vid sparande i en investe- ringsfond eller specialfond ska pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i en sådan inve- steringsfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller en sådan specialfond som av- ses i lagen (2013:000) om för- valtare av alternativa investe- ringsfonder. Pensionssparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stäm- mer överens med den som gäller för investeringsfonder eller spe- cialfonder här i landet.

Vid sparande i andra fond- papper än andelar i en investe- ringsfond skall pensionsspar- medlen för spararens räkning placeras i fondpapper som är upptagna till handel på en reg- lerad marknad eller en motsvar-

4 §30

Vid sparande i andra fond- papper än andelar i en investe- ringsfond eller en specialfond skall pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i fondpapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en mot-

29Senaste lydelse 2004:60.

30Senaste lydelse 2007:539.

129

Författningsförslag SOU 2012:67

ande marknad utanför Euro-

svarande marknad utanför Euro-

peiska ekonomiska samarbets-

peiska ekonomiska samarbets-

området.

området.

 

3 kap.

 

11 §31

Pensionssparinstitutet skall år-

Pensionssparinstitutet ska år-

ligen ge kontoinnehavaren

en

ligen ge kontoinnehavaren en

skriftlig redovisning av förvalt-

skriftlig redovisning av förvalt-

ningen av tillgångarna på pen-

ningen av tillgångarna på pen-

sionssparkontot. I redovisningen

sionssparkontot. I redovisningen

skall anges

 

ska anges

1. tillgångarnas ingående och

1. tillgångarnas ingående och

utgående värde,

 

utgående värde,

2. tillgångarnas placering,

 

2. tillgångarnas placering,

3. köp, försäljningar och andra

3. köp, försäljningar och andra

omplaceringar som skett,

 

omplaceringar som skett,

4. belopp som har betalats

4. belopp som har betalats

eller utbetalats,

 

eller utbetalats,

5. räntor och utdelningar, och

5. räntor och utdelningar, och

6. skatter och avgifter som

6. skatter och avgifter som

dragits från kontot.

 

dragits från kontot.

Om tillgångarna under

året

Om tillgångarna under året

varit placerade i andelar i en så-

varit placerade i andelar i en så-

dan investeringsfond som avses

dan investeringsfond som avses

i lagen (2004:46) om investe-

i lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder, skall det i redovis-

ringsfonder eller specialfond som

ningen dessutom anges hur stort

avses i lagen (2013:000) om för-

belopp av de totala kostnader

valtare av alternativa investe-

som belastat fonden under det

ringsfonder, ska det i redovis-

närmast föregående kalenderåret

ningen dessutom anges hur stort

som hänför sig till andelsinne-

belopp av de totala kostnader

havet. Det skall framgå hur stor

som belastat fonden under det

del av beloppet som avser förvalt-

närmast föregående kalenderåret

ningskostnader, inklusive kost-

som hänför sig till andelsinne-

nader för förvaring av fondtill-

havet. Det ska framgå hur stor

gångarna.

 

del av beloppet som avser förvalt-

ningskostnader, inklusive kost-

31 Senaste lydelse 2004:60.

130

SOU 2012:67

Författningsförslag

nader för förvaring av fondtill- gångarna.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

131

Med värdepappershandel för- stås
1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de repre- senteras av värdepapper eller inte, och
2. förvaltning av investerings- fonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och spe- cialfonder enligt lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa inve- steringsfonder.

Författningsförslag

SOU 2012:67

6Förslag till

lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200) att 3 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

9 §32

Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansierings- tjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksam- het, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel för- stås

1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de repre- senteras av värdepapper eller inte, och

2. förvaltning av investerings- fonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

32 Senaste lydelse 2004:61.

132

SOU 2012:67

Författningsförslag

7Förslag till

lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1999:158) om investerar- skydd att 1–4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 20–24, 26–30 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 §33

Denna lag innehåller bestäm-

Denna lag innehåller bestäm-

melser om ersättning för förlust

melser om ersättning för förlust

av investerares finansiella instru-

av investerares finansiella instru-

ment och medel hos ett värde-

ment och medel hos ett värde-

pappersinstitut, ett fondbolag

pappersinstitut, ett fondbolag,

eller ett förvaltningsbolag (inve-

ett förvaltningsbolag, eller en

sterarskydd).

AIF-förvaltare (investerarskydd).

Frågor om investerarskyddet handläggs av den myndighet som

regeringen bestämmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §34

 

 

 

I denna lag betyder:

 

I denna lag betyder:

 

1. värdepappersinstitut: det-

1.

värdepappersinstitut: det-

samma som anges i 1 kap. 5 § 27

samma som anges i 1 kap. 5 § 27

lagen (2007:528) om värdepap-

lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

 

 

persmarknaden,

 

 

2. fondbolag: ett sådant bolag

2.

fondbolag: ett sådant bolag

som anges i 1 kap.

1 § 7

lagen

som

anges i 1 kap.

1 § 7

lagen

(2004:46) om investeringsfonder,

(2004:46) om investeringsfonder,

3. förvaltningsbolag: ett så-

3.

förvaltningsbolag: ett så-

dant utländskt företag som an-

dant utländskt företag som an-

ges i 1 kap. 1 § 13 lagen om

ges i

1 kap. 1 § 13 lagen om

investeringsfonder,

som

driver

investeringsfonder,

som

driver

verksamhet från filial i Sverige

verksamhet från filial i Sverige

med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

med stöd av 1 kap. 6 § samma lag,

4. investerare: den som an-

4.

investerare: den som an-

litat ett värdepappersinstitut, ett

litat ett värdepappersinstitut, ett

33Senaste lydelse 2007:1434.

34Senaste lydelse 2008:278.

133

Författningsförslag

SOU 2012:67

fondbolag eller ett förvaltnings- bolag för utförande av en inve- steringstjänst eller den för vars räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en så- dan tjänst som avses i 2 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 lagen om

värdepappersmarknaden,

7 kap.

1 § andra stycket 9

lagen

(2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse samt 1 kap. 4 § såvitt avser diskretionär port- följförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen om investeringsfonder,

6.finansiella instrument: det- samma som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värde- pappersmarknaden, och

7.garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om investerarskyddet.

fondbolag eller ett förvaltnings- bolag för utförande av en inve- steringstjänst eller den för vars räkning tjänsten utförs,

5. investeringstjänst: en sådan tjänst som avses i 2 kap. 1 § och

2 §

första

stycket 1

lagen om

värdepappersmarknaden,

7 kap.

1 §

andra

stycket

9

lagen

(2004:297) om bank- och finan- sieringsrörelse samt 1 kap. 4 § såvitt avser diskretionär port- följförvaltning, 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § första stycket 1 och 2 lagen om investeringsfonder samt 3 kap. 2 § lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa inve- steringsfonder såvitt avser diskre- tionär förvaltning av investerings- portföljer,

6.finansiella instrument: det- samma som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen om värde- pappersmarknaden, och

7.garantimyndigheten: den myndighet som handlägger frågor om investerarskyddet.

8.AIF-förvaltare: detsamma som anges i 1 kap. 3 § lagen om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder.

 

3 §35

Investerarskyddet omfattar

Investerarskyddet omfattar

1. finansiella instrument som

1. finansiella instrument som

tillhör en investerare och som

tillhör en investerare och som

ett svenskt värdepappersinstitut,

ett svenskt värdepappersinstitut,

en filial i Sverige till ett ut-

en filial i Sverige till ett ut-

 

 

35 Senaste lydelse 2004:65.

 

134

 

SOU 2012:67 Författningsförslag

ländskt värdepappersinstitut, ett

ländskt värdepappersinstitut, ett

fondbolag eller en filial till ett

fondbolag, en filial till ett

förvaltningsbolag förfogar över i

förvaltningsbolag, en AIF-för-

samband med att en investe-

valtare eller en filial i Sverige till

ringstjänst utförs, och

 

en utländsk AIF-förvaltare för-

 

 

fogar över i samband med att en

 

 

investeringstjänst utförs, och

 

2. medel som ett svenskt

2. medel som ett svenskt

värdepappersinstitut,

en filial i

värdepappersinstitut, en filial

i

Sverige till ett utländskt värde-

Sverige till ett utländskt värde-

pappersinstitut, ett

fondbolag

pappersinstitut, ett fondbolag,

eller en filial till ett förvaltnings-

en filial till ett förvaltnings-

bolag har tagit emot med redo-

bolag, en AIF-förvaltare eller en

visningsskyldighet i

samband

filial i Sverige till en utländsk

med att en investeringstjänst

AIF-förvaltare har tagit emot

utförs.

 

med redovisningsskyldighet

i

 

 

samband med att en investe-

 

 

ringstjänst utförs.

 

Rätt till ersättning enligt denna lag föreligger inte om medlen

kan ersättas enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

 

 

 

 

 

 

4 §36

 

 

 

 

Ett

svenskt

värdepappers-

Ett

svenskt

värdepappers-

institut och ett fondbolag som

institut, ett fondbolag eller en

har fått tillstånd att tillhanda-

AIF-förvaltare som har fått till-

hålla investeringstjänster

tillhör

stånd att tillhandahålla investe-

investerarskyddet enligt

denna

ringstjänster tillhör

investerar-

lag.

 

 

 

 

skyddet enligt denna lag.

 

Investerarskyddet

omfattar

Investerarskyddet

omfattar

även tillgångar enligt 3 § hos ett

även tillgångar enligt 3 § hos ett

svenskt

värdepappersinstituts

svenskt

värdepappersinstituts,

eller fondbolags filial i ett annat

fondbolags eller AIF-förvaltares

land inom Europeiska ekono-

filial i ett annat land inom Euro-

miska samarbetsområdet (EES).

peiska

ekonomiska

samarbets-

 

 

 

 

 

området (EES).

 

 

 

Garantimyndigheten

får på

Garantimyndigheten får

ansökan av ett svenskt värde-

ansökan av ett svenskt värde-

pappersinstitut

eller

ett

fond-

pappersinstitut,

fondbolag

eller

36 Senaste lydelse 2007:1434.

135

Författningsförslag

SOU 2012:67

bolag besluta om att skyddet

en AIF-förvaltare besluta om att

enligt denna lag skall omfatta

skyddet enligt denna lag skall

även tillgångar

enligt

3 §

som

omfatta även

tillgångar

enligt

finns hos en filial till institutet

3 § som finns hos en filial till

eller fondbolaget i ett land utan-

institutet, fondbolaget eller AIF-

för EES.

 

 

 

förvaltaren i ett land utanför

 

 

 

 

EES.

 

 

 

 

 

 

6 §37

 

 

Garantimyndigheten

får på

Garantimyndigheten får på

ansökan av ett utländskt värde-

ansökan av ett utländskt värde-

pappersinstitut

från ett

land

pappersinstitut

från ett

land

inom EES eller ett förvalt-

inom EES, ett förvaltningsbolag

ningsbolag besluta att institutets

eller en utländsk AIF-förvaltare

eller bolagets filial i Sverige skall

besluta att institutets, bolagets

tillhöra det svenska investerar-

eller AIF-förvaltarens filial i

skyddet som komplettering till

Sverige ska tillhöra det svenska

det skydd som gäller för insti-

investerarskyddet som komplet-

tutet eller bolaget i hemlandet

tering till det skydd som gäller

(kompletteringsskydd).

 

 

för institutet, bolaget eller AIF-

 

 

 

 

förvaltaren i hemlandet (kom-

 

 

 

 

pletteringsskydd).

 

Detsamma gäller för ett utländskt värdepappersinstitut från ett land utanför EES, om dess filial i Sverige tillhör ett skydd i hem- landet som uppfyller minst de krav som gäller inom EES.

När ersättning fastställs enligt denna lag skall i fall som avses i första och andra styckena avdrag göras för den ersättning en inve- sterare som anlitat filialen kan få från skyddet i institutets hemland.

 

7 §38

 

En investerare har rätt till er-

En investerare har rätt till er-

sättning från investerarskyddet

sättning från

investerarskyddet

om ett värdepappersinstitut, ett

om ett värdepappersinstitut, ett

fondbolag eller ett förvaltnings-

fondbolag, ett förvaltningsbolag

bolag som tillhör skyddet för-

eller en AIF-förvaltare som till-

sätts i konkurs och investeraren

hör skyddet försätts i konkurs

inte från institutet eller bolaget

och investeraren inte från insti-

kan få ut finansiella instrument

tutet, bolaget

eller AIF-förval-

37Senaste lydelse 2007:1434.

38Senaste lydelse 2004:65.

136

SOU 2012:67 Författningsförslag

eller medel som avses i 3 §.

taren kan få ut finansiella instru-

 

 

 

ment eller medel som avses i 3 §.

 

Om en filial till ett utländskt

Om en filial till ett utländskt

värdepappersinstitut eller en filial

värdepappersinstitut, en filial till

till

ett förvaltningsbolag tillhör

ett förvaltningsbolag

eller

en

investerarskyddet, har investerare

filial till en utländsk AIF-för-

som anlitat filialen även rätt till

valtare tillhör investerarskyddet,

ersättning om en behörig myn-

har investerare som anlitat filialen

dighet i institutets eller bolagets

även rätt till ersättning om en

hemland förklarat att finansiella

behörig myndighet i institutets,

instrument och medel hos insti-

bolagets eller AIF-förvaltarens

tutet eller bolaget inte är till-

hemland förklarat att finansiella

gängliga. Vad som sägs i denna

instrument och medel hos insti-

lag om konkursbeslut skall i så-

tutet, bolaget eller AIF-för-

dana fall tillämpas på motsvar-

valtaren inte är tillgängliga. Vad

ande sätt.

 

som sägs i denna lag om konkurs-

 

 

 

beslut skall i sådana fall tillämpas

 

 

 

på motsvarande sätt.

 

 

 

 

 

 

9 §39

 

 

 

 

 

Ersättningen,

tillsammans

Ersättningen,

tillsammans

med eventuell utdelning i värde-

med eventuell utdelning i värde-

pappersinstitutets, fondbolagets

pappersinstitutets, fondbolagets,

eller förvaltningsbolagets kon-

förvaltningsbolagets

eller AIF-

kurs, ersättning genom insti-

förvaltarens

konkurs, ersättning

tutets, fondbolagets eller förvalt-

genom institutets, fondbolagets,

ningsbolagets ansvarsförsäkring

förvaltningsbolagets

eller AIF-

och skadestånd enligt 7 kap. 2 §

förvaltarens ansvarsförsäkring och

lagen (1998:1479) om konto-

skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen

föring av finansiella instrument,

(1998:1479) om kontoföring av

för en förlust som enligt denna

finansiella

instrument,

för

en

lag är ersättningsgill, får uppgå

förlust som enligt denna lag är

till

sammanlagt

högst 250 000

ersättningsgill, får uppgå till sam-

kronor för varje institut eller bo-

manlagt högst 250 000 kronor

lag.

 

för varje institut eller bolag.

 

39 Senaste lydelse 2004:65.

137

Om en person har anlitat ett värdepappersinstitut, ett fond- bolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare helt eller del- vis för någon annans räkning, skall denne ha rätten till ersätt- ning. Rätten till ersättning skall i sådant fall prövas som om den personen själv har anlitat insti- tutet, bolaget eller AIF-förval- taren.

Författningsförslag

SOU 2012:67

10 §40

Om en person har anlitat ett värdepappersinstitut, ett fond- bolag eller ett förvaltningsbolag helt eller delvis för någon annans räkning, skall denne ha rätten till ersättning. Rätten till ersätt- ning skall i sådant fall prövas som om den personen själv har anlitat institutet eller bolaget.

12 §41

 

 

 

Andelsägare i en investe-

Andelsägare i en investe-

ringsfond enligt lagen (2004:46)

ringsfond enligt lagen (2004:46)

om investeringsfonder har inte

om investeringsfonder

eller

en

rätt till ersättning för tillgångar

specialfond

enligt

lagen

som ingår i fonden.

(2013:0000)

om förvaltare

av

 

alternativa investeringsfonder har

 

inte rätt till ersättning för till-

 

gångar som ingår i fonden.

 

Investerarskyddet gäller inte heller för tillgångar som omfattas

av lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

 

13 §42

 

Ett värdepappersinstitut, ett

Ett värdepappersinstitut,

ett

fondbolag eller ett förvaltnings-

fondbolag, ett förvaltningsbolag

bolag som tillhör investerar-

eller en AIF-förvaltare som till-

skyddet kan inte få ersättning

hör investerarskyddet kan

inte

från detta.

få ersättning från detta.

 

16 §43

Om förvaltaren i ett värde- Om förvaltaren i ett värde- pappersinstituts eller ett fond- pappersinstituts, ett fondbolags bolags konkurs finner att en eller en AIF-förvaltares konkurs

40Senaste lydelse 2004:65.

41Senaste lydelse 2004:65.

42Senaste lydelse 2004:65.

43Senaste lydelse 2007:1434.

138

SOU 2012:67

Författningsförslag

investerare kan ha rätt till er- sättning från investerarskyddet, skall förvaltaren genast infor- mera investeraren om detta. För- valtaren skall också lämna de uppgifter till garantimyndigheten som myndigheten behöver för att kunna ta ställning till en in- vesterares ersättningskrav.

finner att en investerare kan ha rätt till ersättning från investerar- skyddet, ska förvaltaren genast informera investeraren om detta. Förvaltaren skall också lämna de uppgifter till garantimyndigheten som myndigheten behöver för att kunna ta ställning till en in- vesterares ersättningskrav.

20 §44

Ett värdepappersinstitut, ett

Ett värdepappersinstitut, ett

fondbolag och ett förvaltnings-

fondbolag, ett förvaltningsbolag

bolag ska informera sina kunder

och en AIF-förvaltare ska infor-

om

mera sina kunder om

1. det skydd som gäller hos

1. det skydd som gäller hos

institutet eller bolaget för till-

institutet, bolaget eller AIF-för-

gångar som avses i 3 §,

valtaren för tillgångar som avses

 

i 3 §,

2. den ersättningsnivå som

2. den ersättningsnivå som

gäller för skyddet, och

gäller för skyddet, och

3. formerna för utbetalning

3. formerna för utbetalning

av ersättning från skyddet.

av ersättning från skyddet.

Informationen ska hållas tillgänglig på svenska språket.

Om information som anges i första eller andra stycket inte läm- nas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket mark- nadsföringslagen.

21 §45

I fråga om ersättningar som

I fråga om ersättningar som

har betalats ut från investerar-

har betalats ut från investerar-

skyddet träder staten in i inve-

skyddet träder staten in i inve-

sterarens rätt mot värdepappers-

sterarens rätt mot värdepappers-

institutet, fondbolaget eller för-

institutet, fondbolaget, förvalt-

valtningsbolaget med företrädes-

ningsbolaget eller AIF-förvaltaren

rätt framför investeraren intill det

med företrädesrätt framför inve-

44Senaste lydelse 2008:502.

45Senaste lydelse 2004:65.

139

Författningsförslag SOU 2012:67

utgivna beloppet.

 

 

steraren intill det utgivna be-

 

 

 

 

 

 

loppet.

 

När ett utländskt skydds-

När ett utländskt skydds-

system har betalat ut ersättning

system har betalat ut ersättning

med anledning av att ett svenskt

med anledning av att ett svenskt

värdepappersinstitut

eller

ett

värdepappersinstitut, ett fond-

fondbolag

försatts i

konkurs,

bolag eller en svensk AIF-för-

träder det utländska skydds-

valtare försatts i konkurs, träder

systemet in i investerarens rätt

det utländska skyddssystemet in

mot värdepappersinstitutet eller

i investerarens rätt mot värde-

fondbolaget med företrädesrätt

pappersinstitutet,

fondbolaget

framför

investeraren

intill

det

eller AIF-förvaltaren med före-

utgivna beloppet.

 

 

trädesrätt framför investeraren

 

 

 

 

 

 

intill det utgivna beloppet.

 

 

 

 

 

22 §46

 

Om en investerare har rätt

Om en investerare har rätt

till ersättning enligt en ansvars-

till ersättning enligt en ansvars-

försäkring som har tecknats av

försäkring som har tecknats av

ett värdepappersinstitut, ett fond-

ett värdepappersinstitut, ett fond-

bolag eller

ett förvaltningsbolag

bolag, ett förvaltningsbolag eller

och om ersättning har betalats

en AIF-förvaltare och om ersätt-

ut enligt denna lag för de till-

ning har betalats ut enligt denna

gångar

som

försäkringsersätt-

lag för de tillgångar som försäk-

ningen avser, träder staten in i

ringsersättningen

avser, träder

investerarens rätt till ersättning

staten in i investerarens rätt till

enligt ansvarsförsäkringen

med

ersättning enligt

ansvarsförsäk-

företrädesrätt

framför

investe-

ringen med företrädesrätt fram-

raren intill det utgivna beloppet.

för investeraren intill det utgivna

 

 

 

 

 

 

beloppet.

 

Om en investerare har rätt till skadestånd enligt 7 kap. 2 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och ersätt- ning har betalats ut från investerarskyddet för de tillgångar som skadeståndet avser, träder staten in i investerarens rätt till ersätt- ning enligt den lagen med företrädesrätt framför investeraren intill det utgivna beloppet.

46 Senaste lydelse 2004:65.

140

Garantimyndigheten ska underrätta Finansinspektionen, om ett värdepappersinstitut, ett fondbolag eller en AIF-förvaltare som tillhör investerarskyddet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

SOU 2012:67

Författningsförslag

23 §47

Garantimyndigheten skall underrätta Finansinspektionen, om ett värdepappersinstitut eller ett fondbolag som tillhör inve- sterarskyddet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag.

 

 

 

24 §48

 

 

 

 

Om en filial som avses i 6 §

Om en filial som avses i 6 §

första stycket tillhör investerar-

första stycket tillhör investerar-

skyddet och

värdepappersinsti-

skyddet

och värdepappersinsti-

tutet

eller

förvaltningsbolaget

tutet, förvaltningsbolaget

eller

inte

fullgör

sina

skyldigheter

AIF-förvaltaren inte fullgör sina

enligt denna lag, ska garanti-

skyldigheter enligt

denna

lag,

myndigheten underrätta tillsyns-

ska garantimyndigheten

under-

myndigheten

i institutets eller

rätta tillsynsmyndigheten i insti-

bolagets hemland om detta. Myn-

tutets, bolagets eller AIF-för-

digheten ska samarbeta med den

valtarens

hemland

om

detta.

tillsynsmyndigheten i fråga om

Myndigheten ska samarbeta med

åtgärder som vidtas för att säker-

den tillsynsmyndigheten i fråga

ställa att institutet eller bolaget

om åtgärder som vidtas för att

fullgör sina skyldigheter.

säkerställa att institutet, bolaget

 

 

 

 

eller AIF-förvaltaren fullgör sina

 

 

 

 

skyldigheter.

 

 

 

Om institutet

eller bolaget

Om institutet, bolaget eller

ändå inte fullgör sina skyldig-

AIF-förvaltaren ändå inte full-

heter

får garantimyndigheten

gör sina skyldigheter får garanti-

förelägga det att vidta rättelse

myndigheten förelägga

det

att

inom viss tid, dock minst ett år.

vidta rättelse inom viss tid, dock

Institutet eller bolaget ska er-

minst ett år. Institutet, bolaget

inras om att skyddet inte längre

eller AIF-förvaltaren ska erinras

ska gälla för filialen, om det inte

om att skyddet inte längre ska

fullgör sina

skyldigheter. Har

gälla för filialen, om det inte full-

institutet eller bolaget inte vid-

gör sina skyldigheter. Har insti-

tagit

rättelse inom föreskriven

tutet, bolaget eller AIF-förval-

tid får garantimyndigheten be-

taren inte vidtagit rättelse inom

47Senaste lydelse 2007:1434.

48Senaste lydelse 2007:1434.

141

Författningsförslag

SOU 2012:67

sluta att skyddet inte längre ska

föreskriven tid får garanti-

gälla för filialen. Ett sådant be-

myndigheten besluta att skyddet

slut får meddelas endast om till-

inte längre ska gälla för filialen.

synsmyndigheten

i institutets

Ett sådant beslut får meddelas

eller bolagets hemland har sam-

endast om tillsynsmyndigheten i

tyckt till beslutet.

 

institutets, bolagets eller AIF-

 

 

 

 

 

förvaltarens hemland har sam-

 

 

 

 

 

tyckt till beslutet.

 

 

 

 

 

26 §49

 

 

 

Om ett svenskt värdepap-

Om ett svenskt värdepap-

persinstituts

eller

fondbolags

persinstituts,

fondbolags

eller

filial i ett land utanför EES till-

AIF-förvaltares filial i ett land

hör investerarskyddet enligt 4 §

utanför EES tillhör investerar-

tredje stycket och institutet eller

skyddet enligt 4 § tredje stycket

fondbolaget inte fullgör de skyl-

och institutet, fondbolaget eller

digheter som enligt denna lag

AIF-förvaltaren inte fullgör de

gäller för filialen, får garanti-

skyldigheter

som enligt denna

myndigheten

förelägga institutet

lag gäller för filialen, får garanti-

eller fondbolaget att vidta rättelse

myndigheten förelägga institutet,

inom viss tid. Har rättelse inte

fondbolaget eller AIF-förval-

skett inom föreskriven tid får

taren att vidta rättelse inom viss

myndigheten besluta att skyddet

tid. Har rättelse inte skett inom

inte längre ska gälla för filialen.

föreskriven tid får myndigheten

Har

myndigheten

beslutat att

besluta att skyddet inte längre

skyddet inte längre ska gälla, ska

ska gälla för filialen. Har myn-

den

underrätta Finansinspek-

digheten beslutat att skyddet inte

tionen och tillsynsmyndigheten

längre ska gälla, ska den under-

i det land där filialen finns om

rätta Finansinspektionen och till-

beslutet.

 

 

 

synsmyndigheten i det land där

 

 

 

 

 

filialen finns om beslutet.

 

 

 

 

 

27 §50

 

 

 

När garantimyndigheten har

När garantimyndigheten har

beslutat

att

investerarskyddet

beslutat

att

investerarskyddet

inte längre skall gälla för till-

inte längre ska gälla för till-

gångar hos ett värdepappers-

gångar hos ett värdepappers-

institut,

ett

fondbolag eller ett

institut,

ett fondbolag, ett

för-

49Senaste lydelse 2007:1434.

50Senaste lydelse 2007:1434.

142

Ett beslut om att skyddet inte längre ska gälla hos ett värde- pappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare inverkar inte på skyddet av de tillgångar som om- fattades av skyddet när beslutet meddelades. Motsvarande gäller när Finansinspektionen återkallat ett tillstånd att driva bank- rörelse, finansieringsrörelse eller värdepappersrörelse eller ett till- stånd för ett fondbolag att för- valta någon annans finansiella instrument eller ett tillstånd för en AIF-förvaltare till diskretionär förvaltning av investeringsport- följer.

SOU 2012:67

Författningsförslag

förvaltningsbolag, skall institutet eller bolaget informera berörda investerare om beslutet.

valtningsbolag eller en AIF-för- valtare ska institutet, bolaget eller AIF-förvaltaren informera be- rörda investerare om beslutet.

28 §51

Ett beslut om att skyddet inte längre skall gälla hos ett värde- pappersinstitut, ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag inver- kar inte på skyddet av de till- gångar som omfattades av skyddet när beslutet meddelades. Mot- svarande gäller när Finansinspek- tionen återkallat ett tillstånd att driva bankrörelse, finansierings- rörelse eller värdepappersrörelse eller ett tillstånd för ett fond- bolag att förvalta någon annans finansiella instrument.

 

29 §52

 

De

värdepappersinstitut,

De

värdepappersinstitut,

fondbolag

och förvaltningsbolag

fondbolag,

förvaltningsbolag och

som tillhör investerarskyddet ska

AIF-förvaltare som tillhör inve-

betala avgifter till garantimyn-

sterarskyddet ska betala avgifter

digheten.

 

till garantimyndigheten.

Institutens och bolagens sam-

Institutens, bolagens och AIF-

manlagda avgifter ska motsvara

förvaltarnas sammanlagda avgifter

vad som är nödvändigt för en

ska motsvara vad som är nöd-

långsiktig finansiering av skyddet

vändigt för en långsiktig finan-

och för att täcka garantimyndig-

siering av skyddet och för att täcka

hetens administrationskostnader.

garantimyndighetens administra-

Vid beräkningen av avgiften ska

tionskostnader. Vid beräkningen

51Senaste lydelse 2006:539.

52Senaste lydelse 2007:1434.

143

Författningsförslag

SOU 2012:67

beaktas hur stor andel skyddade

av avgiften ska beaktas hur stor

tillgångar som finns hos insti-

andel skyddade tillgångar

som

tutet eller bolaget jämfört med

finns hos institutet, bolaget eller

samtliga skyddade tillgångar. Av-

AIF-förvaltaren jämfört med

gift som avser myndighetens ad-

samtliga skyddade tillgångar. Av-

ministrationskostnader får emel-

gift som avser myndighetens ad-

lertid fördelas lika mellan samt-

ministrationskostnader får

emel-

liga institut och bolag som till-

lertid fördelas lika mellan samtliga

hör investerarskyddet.

institut, bolag och AIF-förvaltare

 

som tillhör investerarskyddet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

 

 

 

 

 

30 §53

 

 

Om skyddet för ett värde-

Om skyddet för ett värde-

pappersinstitut,

ett

fondbolag

pappersinstitut,

ett fondbolag,

eller ett förvaltningsbolag börjar

ett förvaltningsbolag eller

en

eller upphör att gälla under ett

AIF-förvaltare börjar eller upp-

löpande kalenderår får garanti-

hör att gälla under ett löpande

myndigheten ta hänsyn till detta

kalenderår får

garantimyndig-

när avgiften för skyddet fast-

heten ta hänsyn till detta när av-

ställs.

 

 

 

giften för skyddet fastställs.

 

 

 

 

32 §54

 

 

Ett värdepappersinstitut,

ett

Ett värdepappersinstitut,

ett

fondbolag och ett förvaltnings-

fondbolag, ett förvaltningsbolag

bolag som omfattas av inve-

och en AIF-förvaltare som om-

sterarskyddet

skall

lämna

de

fattas av investerarskyddet

ska

uppgifter till garantimyndigheten

lämna de uppgifter till garanti-

som myndigheten behöver för att

myndigheten som myndigheten

fastställa institutets eller bolagets

behöver för att fastställa insti-

avgift och i övrigt för sin verk-

tutets, bolagets eller AIF-för-

samhet enligt denna lag.

 

valtarens avgift och i övrigt för

 

 

 

 

sin verksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

53Senaste lydelse 2007:1434.

54Senaste lydelse 2007:1434.

144

SOU 2012:67

Författningsförslag

8Förslag till

lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen att 2 kap. 3 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5, 10 a och 13 §§, 15 kap. 1 §, 17 kap. 15 §, 42 kap. 8, 43 och 44 §§, 44 kap. 6 §, 48 kap. 2, 7, 18 och 21 §§, samt rubrikerna närmast före 6 kap. 5 och 13 §§, 17 kap. 15 §, 42 kap. 43 § och 44 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2kap.

Bestämmelserna om juridiska personer ska inte tillämpas på

-dödsbon,

-svenska handelsbolag, eller

-juridiska personer som förvaltar samfälligheter och som avses i 6 kap. 6 § andra stycket.

Bestämmelserna om juridiska

Bestämmelserna om juridiska

personer ska tillämpas också på

personer ska tillämpas också på

investeringsfonder.

investeringsfonder och på special-

 

fonder.

Särskilda bestämmelser om dödsbon efter dem som var begrän- sat skattskyldiga vid dödsfallet finns i 4 kap. 3 §.

Att bestämmelserna om svenska handelsbolag gäller också för europeiska ekonomiska intressegrupperingar framgår av 5 kap. 2 §.

I vilka fall utländska associationer anses som eller behandlas som juridiska personer framgår av 6 kap. 8 §.

3 kap.

19§55

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapital- vinst på sådana tillgångar och förpliktelser som avses i andra stycket, om han vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp. Skattskyldigheten gäller också

55 Senaste lydelse 2011:1271.

145

Författningsförslag SOU 2012:67

belopp som motsvarar en kapitalvinst och som enligt 51 kap. 3 och 4 §§ ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet.

Skattskyldigheten enligt första

Skattskyldigheten enligt första

stycket omfattar delägarrätter

stycket

omfattar

delägarrätter

enligt

48 kap.

2 §,

andelar

i

enligt

48 kap.

2 §,

andelar

i

svenska handelsbolag och i ut-

svenska handelsbolag och i ut-

landet delägarbeskattade juridiska

landet delägarbeskattade juridiska

personer. Skattskyldigheten om-

personer. Skattskyldigheten om-

fattar dock inte

 

 

 

fattar dock inte

 

 

 

 

1. andelar i investeringsfonder,

1. andelar i investeringsfonder

eller

 

 

 

 

och i specialfonder, eller

 

2. delägarrätter som förvaras

2. delägarrätter som förvaras

på ett investeringssparkonto, för-

på ett investeringssparkonto, för-

utom

tillgångar

som avses

i

utom tillgångar

 

som avses

i

42 kap. 38 §.

 

 

 

42 kap. 38 §.

 

 

 

 

Undantaget

från

skattskyl-

Undantaget

från

skattskyl-

dighet i andra stycket 2 gäller

dighet i andra stycket 2 gäller

inte kapitalvinster på andra del-

inte kapitalvinster på andra del-

ägarrätter än andelar i investe-

ägarrätter än andelar i investe-

ringsfonder som anses ha av-

ringsfonder eller

i specialfonder

yttrats enligt 44 kap. 8 a §.

 

som anses ha avyttrats enligt

 

 

 

 

 

44 kap. 8 a §.

 

 

 

 

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att

 

 

 

 

1.delägarrätter som getts ut av ett utländskt företag eller an- delar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person bara omfattas om de förvärvats under tiden som den skattskyldige har varit obe- gränsat skattskyldig i Sverige, och

2.delägarrätter och andelar som har ersatt delägarrätter eller an- delar som avses i 1 ska anses förvärvade vid samma tidpunkt som det ursprungliga förvärvet.

Vad som sägs i fjärde stycket tillämpas inte i fråga om delägar- rätter som getts ut av ett utländskt företag eller andelar i en i ut- landet delägarbeskattad juridisk person som har ersatt svenska del- ägarrätter och andelar i svenska handelsbolag.

146

SOU 2012:67

Författningsförslag

6 kap.

Svenska investeringsfonder

Svenska investeringsfonder är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

Utländska investeringsfonder

är begränsat skattskyldiga.

Utländska investeringsfonder

Utländska investeringsfonder

är inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden.

Svenska investeringsfonder och specialfonder

56

Svenska investeringsfonder och specialfonder är inte skatt- skyldiga för inkomst av till- gångar som ingår i fonden.

10 a§

Utländska investeringsfonder och utländska specialfonder är be- gränsat skattskyldiga.

Utländska investeringsfonder och utländska specialfonder

13§57

Utländska investeringsfonder och utländska specialfonder är inte skattskyldiga för inkomst av till- gångar som ingår i fonden.

15 kap.

58

Ersättningar för varor, tjänster och inventarier, avkastning av till- gångar, kapitalvinster samt alla andra inkomster i näringsverksam-

heten ska tas upp som intäkt.

 

 

 

 

Utöver bestämmelserna i detta

Utöver bestämmelserna i detta

kapitel

finns bestämmelser om

kapitel

finns bestämmelser om

inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–

inkomster i 8, 17–39, 44–48, 49–

52, 55 och

60 kap. I 42 kap. 43

52, 55 och

60 kap. I 42 kap. 43

och 44 §§

finns även bestäm-

och 44 §§

finns även

bestäm-

melser

om

schablonintäkt vid

melser

om

schablonintäkt vid

innehav

av

andelar i investe-

innehav

av

andelar i

investe-

56Senaste lydelse 2011:1271.

57Senaste lydelse 2011:1271.

58Senaste lydelse 2011:1271.

147

Författningsförslag SOU 2012:67

ringsfond. ringsfonder eller i specialfonder.

Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

17 kap.

Fusion, delning eller annan om- bildning av investeringsfonder

Fusion, delning eller annan om- bildning av investeringsfonder och specialfonder

 

 

 

15§59

Fusion eller delning av inve-

Fusion eller delning av inve-

steringsfonder enligt

8 kap.

1,

steringsfonder enligt 8 kap. 1,

24 och 25 §§ lagen (2004:46) om

24 och 25 §§ lagen (2004:46) om

investeringsfonder ska inte leda

investeringsfonder och special-

till att delägarna ska ta upp en

fonder enligt 12 kap. 16 och 17 §§

intäkt. Detsamma gäller när en

lagen (2013:000) om förvaltare

specialfond ombildas

till

en

av alternativa investeringsfonder

värdepappersfond. Ersättning

i

ska inte leda till att delägarna ska

pengar ska dock tas upp som in-

ta upp en intäkt. Detsamma gäller

täkt det beskattningsår fusionen

när en specialfond ombildas till

eller delningen sker.

 

 

en investeringsfond. Ersättning i

 

 

 

pengar ska dock tas upp som in-

täkt det beskattningsår fusionen eller delningen sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsvärde för de nya andelarna det anskaffningsvärde som sammanlagt gällde för de äldre andelarna. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det anskaffningsvärde som gällde för de äldre andelarna fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om inve- steringsfonder.

Första–tredje styckena gäller även sådana utländska investerings- fonder som har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investe-

59 Senaste lydelse 2011:1271.

148

Första stycket tillämpas också vid förvärv av marknadsnoterade andelar i en investeringsfond eller i en specialfond som bara inne- håller svenska fordringsrätter.
Schablonintäkt vid innehav av an- delar i en investeringsfond eller i en specialfond

SOU 2012:67

Författningsförslag

ringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)60, när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller delningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de be- rörda staterna.

42 kap.

Räntekompensation som förvärvaren av ett skuldebrev betalar till överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta behandlas som ränta.

Första stycket tillämpas också vid förvärv av marknadsnoterade andelar i en investeringsfond som bara innehåller svenska fordrings- rätter.

Schablonintäkt vid innehav av andelar i en investeringsfond.

43§61

Den som vid ingången av ett

Den som vid ingången av ett

kalenderår har ägt andelar i en

kalenderår har ägt andelar i en

investeringsfond ska ta upp en

investeringsfond eller i en special-

schablonintäkt. Intäkten ska be-

fond ska ta upp en schablon-

räknas till 0,4 procent av kapital-

intäkt. Intäkten ska beräknas till

underlaget enligt 44 §.

0,4 procent av kapitalunderlaget

 

enligt 44 §.

Första stycket gäller inte an-

Första stycket gäller inte an-

delar i en investeringsfond som

delar i en investeringsfond eller i

vid kalenderårets ingång förvaras

en specialfond som vid kalender-

på ett investeringssparkonto.

årets ingång förvaras på ett inve-

 

steringssparkonto.

60EUT L 302, 17.11.2009, s. 32, (Celex 32009L0065).

61Senaste lydelse 2011:1271.

149

Författningsförslag

SOU 2012:67

Kapitalunderlaget utgörs av värdet vid ingången av kalender- året på de andelar i en investe- ringsfond som vid denna tid- punkt ägs av den skattskyldige.

Vid beräkningen av kapital- underlaget ska andelar i en inve- steringsfond som utgör lagertill- gångar och som enligt 17 kap. 20 § tas upp till det verkliga vär- det inte ingå.

44§62

Kapitalunderlaget utgörs av värdet vid ingången av kalender- året på de andelar i en investe- ringsfond eller i en specialfond som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige.

Vid beräkningen av kapital- underlaget ska andelar i en inve- steringsfond eller i en specialfond som utgör lagertillgångar och som enligt 17 kap. 20 § tas upp till det verkliga värdet, inte ingå.

44 kap.

Upplösning av investeringsfond

Upplösning av en investerings-

 

fond eller en specialfond

 

Om en investeringsfond upp-

Om en investeringsfond eller

löses, anses varje andelsägare ha

en specialfond upplöses, anses

avyttrat sin andel.

varje andelsägare ha avyttrat sin

 

andel.

48 kap.

Med delägarrätt avses

-aktie,

-rätt på grund av teckning av aktier,

-teckningsrätt,

-fondaktierätt,

-andel i en investeringsfond,

-andel i en ekonomisk för- ening, och

-annan tillgång med liknande

Med delägarrätt avses

-aktie,

-rätt på grund av teckning av aktier,

-teckningsrätt,

-fondaktierätt,

-andel i en investeringsfond och i en specialfond,

-andel i en ekonomisk för- ening, och

-annan tillgång med liknande

62 Senaste lydelse 2011:1271.

150

SOU 2012:67 Författningsförslag

konstruktion eller verkningssätt. konstruktion eller verkningssätt.

Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på

-vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,

-konvertibel i svenska kronor,

-inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,

-termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller termin och option som avser aktieindex, och

-annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt. Andel i privatbostadsföretag anses inte som delägarrätt.

63

Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som den avyttrade användas. Det genom- snittliga omkostnadsbeloppet ska beräknas med hänsyn till inträffade

förändringar i innehavet.

 

 

Om en andel i en investe-

Om en andel i en investe-

ringsfond är förvaltarregistrerad

ringsfond eller i en specialfond är

enligt 4 kap. 12 § lagen (2004:46)

förvaltarregistrerad enligt 4 kap.

om investeringsfonder, ska vid

12 § lagen (2004:46) om investe-

tillämpning av

genomsnitts-

ringsfonder eller 12 kap. 7 § lagen

metoden enligt

första stycket

(2013:00) om förvaltare av alter-

bortses från andra andelar i

nativa investeringsfonder, ska vid

samma fond som är registrerade

tillämpning av

genomsnitts-

i annan förvaltares eller andels-

metoden enligt

första stycket

innehavarens eget namn.

bortses från andra andelar i

 

 

samma fond som är registrerade

 

 

i annan förvaltares eller andels-

 

 

innehavarens eget namn.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska närings- betingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter som uppfyller villkoren om innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § om de avyttras eller hade avyttrats vid den tidpunkt som bedömningen avser, inte anses vara av samma slag och sort som andra närings- betingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter i det aktuella företaget.

63 Senaste lydelse 2011:1271.

151

Författningsförslag

SOU 2012:67

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska bort- ses från delägarrätter eller fordringsrätter av samma slag och sort som förvaras på ett investeringssparkonto. Detta gäller dock inte tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

I 18 c §, 48 a kap. 16 § och 49 kap. 29 § finns ytterligare undan- tag från bestämmelsen i första stycket som gäller partiella fissioner, andelsbyten med framskjuten beskattning och uppskovsgrundande andelsbyten.

 

 

18 §64

Fusion eller delning av inve-

Fusion eller delning av inve-

steringsfonder enligt 8 kap.

1,

steringsfonder enligt 8 kap. 1,

24 och 25 §§ lagen (2004:46) om

24 och 25 §§ lagen (2004:46) om

investeringsfonder ska inte leda

investeringsfonder eller special-

till att kapitalvinster tas upp hos

fonder enligt 12 kap. 16 och 17 §§

delägarna. Detsamma gäller när

lagen (2013:000) om förvaltare

en specialfond ombildas till en

av alternativa investeringsfonder

värdepappersfond.

Ersättning

i

ska inte leda till att kapital-

pengar ska dock tas upp som

vinster tas upp hos delägarna.

kapitalvinst det

beskattningsår

Detsamma gäller när en special-

fusionen eller delningen sker.

 

fond ombildas till en investe-

 

 

 

ringsfond. Ersättning i pengar

 

 

 

ska dock tas upp som kapital-

vinst det beskattningsår fusionen eller delningen sker.

Efter en fusion eller delning anses som anskaffningsutgift för de nya andelarna det sammanlagda omkostnadsbelopp som skulle ha använts om de äldre andelarna hade avyttrats. Om en fond delas och den skattskyldige får andelar i mer än en nybildad fond, ska det sammanlagda omkostnadsbeloppet fördelas på de nya andelarna i förhållande till dessa nybildade fonders värde vid delningen.

Det som sägs om fusion i första och andra styckena gäller även vid en gränsöverskridande fusion enligt 8 kap. 17 § lagen om investerings- fonder.

Första–tredje styckena gäller även sådana utländska investerings- fonder som har bildats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investe-

64 Senaste lydelse 2011:937.

152

SOU 2012:67

Författningsförslag

ringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)65, när respektive fond hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets- området om fusionen, den gränsöverskridande fusionen eller del- ningen har skett i enlighet med lagstiftningen i den berörda staten eller de berörda staterna.

21§

Kapitalförluster på marknads-

Kapitalförluster på marknads-

noterade andelar i investerings-

noterade andelar i investerings-

fonder som innehåller bara

fonder eller i specialfonder som

svenska fordringsrätter ska dras

innehåller bara svenska fordrings-

av i sin helhet.

rätter ska dras av i sin helhet.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

65 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

153

Författningsförslag

SOU 2012:67

9Förslag till

lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att 5 kap. 2 och 7 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

 

2 §66

Sjunde AP-fonden ska ingå samarbetsavtal enligt 64 kap. 19 § 2 socialförsäkringsbalken med Pensionsmyndigheten samt göra de

åtaganden som anges i samma paragraf.

 

 

Fondbestämmelserna för de

Fondbestämmelserna

för de

fonder som förvaltas av Sjunde

fonder som förvaltas av Sjunde

AP-fonden får inte tillåta att

AP-fonden får inte tillåta att

medel delas ut till någon annan

medel delas ut till någon annan

än Pensionsmyndigheten. Sjunde

än Pensionsmyndigheten. Sjunde

AP-fonden får inte heller genom

AP-fonden får inte heller genom

fonderna utöva sådan fondverk-

fonderna utöva sådan fondverk-

samhet som avser förvaltning av

samhet som avser förvaltning av

specialfonder enligt 6 kap. lagen

specialfonder

enligt

lagen

(2004:46) om investeringsfonder.

(2013:00) om förvaltare av alter-

 

nativa investeringsfonder.

 

 

7 §67

 

 

Följande bestämmelser i lagen

Följande bestämmelser i lagen

(2004:46) om investeringsfonder

(2004:46) om investeringsfonder

ska gälla för förvaltningen av

ska gälla för förvaltningen av

fonderna:

fonderna:

 

 

- 2 kap. 18 § om förbud för

- 2 kap. 18 § om förbud för

vissa personer med insynsställ-

vissa personer med insynsställ-

ning att handla med en investe-

ning att handla med en investe-

ringsfond,

ringsfond,

 

 

- 2 kap. 21 § första stycket

- 2 kap. 21 §

första

stycket

om skadestånd,

om skadestånd,

 

 

66Senaste lydelse 2010:1281.

67Senaste lydelse 2009:1460.

154

SOU 2012:67 Författningsförslag

- 4 kap. 2 § om

företrädare

- 4 kap. 2 § om företrädare

för andelsägarna i en investe-

för andelsägarna i en investe-

ringsfond m.m.,

 

ringsfond m.m.,

- 4 kap. 8 och 9 §§ om upp-

- 4 kap. 8 och 9 §§ om upp-

rättande och

godkännande av

rättande och godkännande av

fondbestämmelser,

 

fondbestämmelser,

- 4 kap. 13 § första stycket

- 4 kap. 13 § första stycket

om inlösen av fondandelar,

om inlösen av fondandelar,

- 4 kap. 15–23 §§ om infor-

- 4 kap. 15–23 §§ om infor-

mation om en investeringsfond,

mation om en investeringsfond,

- 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§

- 5 kap. 1, 3–19 och 21–25 §§

om placering av medel i en

om placering av medel i en

värdepappersfond m.m., samt

investeringsfond m.m., samt

- 10 kap. 8 § om skyldighet

- 10 kap. 8 § om skyldighet

för revisor att anmäla vissa för-

för revisor att anmäla vissa för-

hållanden till Finansinspektionen.

hållanden till Finansinspektionen.

Vid tillämpningen av de be-

Vid tillämpningen av de be-

stämmelser som anges i första

stämmelser som anges i första

stycket ska fonderna anses som

stycket ska fonderna anses som

värdepappersfonder och Pensions-

investeringsfonder och Pensions-

myndigheten

som

fondandels-

myndigheten som fondandels-

ägare. Det som föreskrivs om

ägare. Det som föreskrivs om

fondbolag ska avse Sjunde AP-

fondbolag ska avse Sjunde AP-

fonden.

 

 

fonden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 2 kap. 18 § om förbud för vissa personer med insynsställning att handla med en investeringsfond och 2 kap. 21 § första stycket om skadestånd, meddela föreskrifter om avvikelser från de bestämmelser som anges i första stycket och i ett enskilt fall besluta om undantag från dessa bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

155

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av
1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
2. försäkringsförmedlare enligt
5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsför- medling, eller
3. värdepappersinstitut och ut- ländska värdepappersföretag en- ligt lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden,
4. AIF-förvaltare enligt 3 kap.
2 § lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Författningsförslag

SOU 2012:67

10Förslag till

lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter att 3 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 a §68

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om investeringsfonder,

2. försäkringsförmedlare enligt

5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsför- medling, eller

3. värdepappersinstitut och ut- ländska värdepappersföretag en- ligt lagen (2007:528) om värde- pappersmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

68 Senaste lydelse SFS 2007:560.

156

SOU 2012:67

Författningsförslag

11Förslag till

lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om investe- ringsfonder

dels att 1 kap. 8 och 9 §§, 6 kap. samt 8 kap. 24 §69 ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 24 §70 ska utgå,

dels att 1 kap. 1, 5, 6 och 6 b–6 d §§, 2 kap. 12, 13, 15, 15 a och 15 c §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 8, 16 och 16 a §§, 5 kap. 1, 2, 4–18, 20, 24 och 25 §§, 5 a kap. 1, 5 och 6 §§, 7 kap. 1, 2 och 24 §§, 8 kap. 1–5, 7–14, 16–18 och 21–24 §§, 10 kap. 1 §, 12 kap. 5 och 15 §§, 13 kap. 1 § samt rubriken till 5 kap. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §71

I denna lag betyder

1.behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2.derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade finansiella instrument,

3.EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4.egna medel: detsamma som i artikel 2.1 l i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU,

5.filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, var- vid även ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföre- tags etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

69Senaste lydelse av

1kap. 8 § 2011:882

1kap. 9 § 2011:882

6kap. 3 § 2011:882

6kap. 4 § 2011:882

8kap. 24 § 2011:882

70Senaste lydelse 2011:882

71Senaste lydelse 2011:882.

157

Författningsförslag

SOU 2012:67

6.finansiellt instrument: överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt annan rättig- het eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

7.fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag

a)som i sitt hemland har till- stånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva inve- steringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

b)som tillämpar principen om riskspridning, och

c)vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets till- gångar,

8. fondföretag: ett utländskt företag

a)som i sitt hemland har till- stånd för verksamhet där det enda syftet är att göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra stycket, med kapital från allmän- heten eller från en särskilt an- given och avgränsad krets inve- sterare,

b)som tillämpar principen om riskspridning, och

c)vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med medel ur företagets till- gångar,

9.fondföretags hemland: det land där fondföretaget har fått så- dant tillstånd som avses i 8 a,

10.fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försälj- ning och inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhäng- ande administrativa åtgärder,

11.företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel

54.3g i fördraget om sammanställd redovisning, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG, eller grupp som enligt erkända internationella redovisningsregler ska lämna motsvarande redovisning,

12.förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag,

13.förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,

14.förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,

15.investeringsfond: värdepap-

persfond eller specialfond,

158

SOU 2012:67 Författningsförslag

16. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett före- tag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 a § represen- terar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-

taget,

 

17. matarfond: en värdepap-

17. matarfond: en investe-

persfond vars medel placeras i

ringsfond vars medel placeras i

enlighet med tillstånd enligt

enlighet med tillstånd enligt

5 a kap. 6 §,

5 a kap. 6 §,

18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har så- dant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG,

 

19. mottagarfond: en värde-

19. mottagarfond: en investe-

pappersfond som

ringsfond som

a) har minst en matarfond eller

a) har minst en matarfond eller

ett matarfondföretag bland sina

ett matarfondföretag bland sina

andelsägare,

andelsägare,

b) inte är en matarfond, och

b) inte är en matarfond, och

c) vars medel inte placeras i

c) vars medel inte placeras i

en matarfond eller ett matar-

en matarfond eller ett matar-

fondföretag,

fondföretag,

20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som

a)i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

b)har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andelsägare,

c)inte är ett matarfondföretag, och

d)inte placerar medel i en matarfond eller ett matarfondföretag, 21. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

22.penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt sådana andra finansiella instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid varje tid- punkt exakt kan fastställas,

23.specialfond: en fond vars

andelar kan lösas in på begäran av andelsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapitaltillskott från allmän- heten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets investerare

159

Författningsförslag SOU 2012:67

och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt be- stämmelserna i 6 kap.,

24. startkapital: detsamma som i artikel 2.1 k i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2009/65/EG,

25. värdepappersfond: en fond

25. investeringsfond: en fond

vars andelar kan lösas in på be-

vars andelar kan lösas in på be-

gäran av andelsägare och som

gäran av andelsägare och som

består av finansiella tillgångar,

består av finansiella tillgångar,

om den bildats genom kapital-

om den bildats genom kapital-

tillskott från allmänheten och ägs

tillskott från allmänheten och ägs

av dem som skjutit till kapital

av dem som skjutit till kapital

samt förvaltas enligt bestämmel-

samt förvaltas enligt bestämmel-

serna i 5 kap. eller 5 a kap., och

serna i 5 kap. eller 5 a kap., och

26. överlåtbart värdepapper:

 

a)aktier och andra värdepapper som motsvarar aktier samt depå- bevis för aktier,

b)obligationer och andra skuldförbindelser, med undantag av penningmarknadsinstrument, samt depåbevis för skuldförbindelser, och

c)värdepapper av annat slag som ger rätt att förvärva sådana överlåtbara värdepapper som anges i a och b genom teckning eller utbyte.

Överlåtbart värdepapper omfattar inte tekniker och instrument som avses i 5 kap. 1 § tredje stycket.

Med återköp eller inlösen av andelar enligt första stycket 8, 23 och 25 jämställs att andelarna är upptagna till handel på en reglerad marknad, om det är säkerställt att andelarnas noterade värde inte i väsentlig mån avviker från det värde som avses i 4 kap. 10 § tredje stycket.

Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av Finansinspektionen även till värde- pappersbolag och svenska kredit- institut som har tillstånd för port- följförvaltning avseende finansiella

5 §72

Ett fondbolag får av Finans- inspektionen ges tillstånd att för- valta en AIF-fond.

72 Senaste lydelse 2011:882.

160

SOU 2012:67

Författningsförslag

instrument enligt 2 kap. 1 § 4 lagen

(2007:528) om värdepappers- marknaden.

För sådan fondverksamhet som avses i första stycket ska följande bestämmelser tillämpas:

-2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket , 7 § första stycket , 9 § , samt 17 och 17 b–21 §§ 3),

-3 kap. ,

-4 kap.,

-6 kap.,

-8 kap. 24 och 25 §§,

-9 kap. 4),

-10 kap. 1 § första och andra styckena samt 2 §, och

-12 kap. 1–4 samt 7–14 §§. Ett värdepappersbolag eller ett

svenskt kreditinstitut får inleda sin fondverksamhet så snart tillstånd enligt första stycket har getts.

För sådan verksamhet som av- ses i första stycket gäller bestäm- melserna i lagen (2013:000) om förvaltare av alternativa investe- ringsfonder i tillämpliga delar.

6 §73

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, får

1.driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i för- valtningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse som inne- håller

a) en plan för den avsedda verksamheten i Sverige med uppgift om filialens organisation och vilka tjänster som ska erbjudas, och

b) uppgift om filialens adress och ansvariga ledning, och

2.driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige med början så snart Finansinspek- tionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets hemland har tagit emot en underrättelse som innehåller en plan för den av- sedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas.

73 Senaste lydelse 2011:882.

161

Författningsförslag

SOU 2012:67

Om de tjänster som ska er-

Om de tjänster som ska er-

bjudas enligt första stycket inne-

bjudas enligt första stycket inne-

fattar förvaltning av en värde-

fattar förvaltning av en investe-

pappersfond, ska verksamhets-

ringsfond, ska verksamhets-

planen också innehålla uppgift

planen också innehålla uppgift

om

om

1. förvaltningsbolagets system

1. förvaltningsbolagets system

för riskhantering, och

för riskhantering, och

2. vilka åtgärder förvaltnings-

2. vilka åtgärder förvaltnings-

bolaget vidtagit för att uppfylla

bolaget vidtagit för att uppfylla

kraven i 6 c §.

kraven i 6 c §.

Finansinspektionen får besluta att verksamhet får påbörjas tidi- gare än vad som anges i första stycket 1.

Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i den utsträckning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets verk-

samhetstillstånd i hemlandet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 b §74

 

 

 

 

 

Ett förvaltningsbolag som får

Ett förvaltningsbolag som får

driva verksamhet i Sverige enligt

driva verksamhet i Sverige enligt

6 § får av Finansinspektionen ges

6 § får av Finansinspektionen ges

tillstånd att förvalta en värde-

tillstånd att förvalta en investe-

pappersfond. Tillstånd ges i form

ringsfond. Tillstånd ges i form av

av godkännande av fondbestäm-

godkännande

av

fondbestäm-

melserna enligt 4 kap. 9 §. Till-

melserna enligt 4 kap. 9 §. Till-

stånd ska ges om

 

 

 

stånd ska ges om

 

 

 

1.

förvaltningsbolaget

i

sitt

1.

förvaltningsbolaget

i

sitt

hemland har tillstånd att förvalta

hemland har tillstånd att förvalta

fondföretag av motsvarande slag

fondföretag av motsvarande slag

som den värdepappersfond

som

som

den investeringsfond

som

ska förvaltas,

 

 

 

ska förvaltas,

 

 

 

 

2.

förvaltningsbolaget

till

2.

förvaltningsbolaget

till

Finansinspektionen

har

lämnat

Finansinspektionen

har

lämnat

det avtal med förvaringsinstitutet

det avtal med förvaringsinstitutet

som

avses i 3 kap.

4 §

och, i

som

avses i

3 kap. 4 §

och, i

förekommande fall, uppgifter om

förekommande fall, uppgifter om

uppdrag som lämnats till någon

uppdrag som lämnats till någon

annan att förvalta värdepappers-

annan att förvalta

investerings-

74 Senaste lydelse 2011:882.

162

SOU 2012:67 Författningsförslag

fonden

eller

sköta

därmed

fonden

eller

sköta

därmed

sammanhängande administration,

sammanhängande administration,

3. fondbestämmelserna upp-

3. fondbestämmelserna upp-

fyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§,

fyller kraven i 4 kap. 8 och 9 §§,

och

 

 

 

och

 

 

 

4. det finns skäl att anta att

4. det finns skäl att anta att

bolaget kommer att driva verk-

bolaget kommer att driva verk-

samheten enligt denna lag och

samheten enligt denna lag och

andra författningar som gäller för

andra författningar som gäller för

förvaltning av en värdepappers-

förvaltning av en investerings-

fond.

 

 

 

fond.

 

 

 

Uppgifter

enligt

första

Uppgifter

enligt

första

stycket 2

behöver inte

lämnas

stycket 2

behöver inte

lämnas

om förvaltningsbolaget redan för-

om förvaltningsbolaget redan för-

valtar en

värdepappersfond och

valtar en

investeringsfond och

tidigare lämnat samma uppgifter

tidigare lämnat samma uppgifter

till Finansinspektionen.

 

till Finansinspektionen.

 

Om ett förvaltningsbolag avser att göra ändringar av betydelse beträffande något som avses i första stycket 2 efter det att verk- samheten inletts, ska bolaget underrätta Finansinspektionen om detta.

6 c §75

Ett förvaltningsbolag som för-

Ett förvaltningsbolag som för-

valtar en värdepappersfond efter

valtar en investeringsfond efter

tillstånd enligt 6 b § ska vidta

tillstånd enligt 6 b § ska vidta

nödvändiga åtgärder för att här i

nödvändiga åtgärder för att här i

landet kunna

landet kunna

- göra utbetalningar till andels-

- göra utbetalningar till andels-

ägarna,

ägarna,

- lösa in andelar,

- lösa in andelar,

- lämna den information som

- lämna den information som

bolaget är skyldigt att tillhanda-

bolaget är skyldigt att tillhanda-

hålla, och

hålla, och

- hantera klagomål.

- hantera klagomål.

75 Senaste lydelse 2011:882.

163

Författningsförslag SOU 2012:67

 

 

 

 

6 d §76

 

 

 

 

För den förvaltning av en

För den förvaltning av en

värdepappersfond som ett för-

investeringsfond som ett för-

valtningsbolag utför efter att ha

valtningsbolag utför efter att ha

fått tillstånd

enligt 6

b § gäller

fått tillstånd

enligt 6

b § gäller

2 kap. 15 c §, 3 kap., 4 kap. 1–3

2 kap. 15 c §, 3 kap., 4 kap. 1–3

och 8–23 §§,

5 kap.

1 och 3–

och 8–23 §§,

5 kap.

1 och 3–

25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap.

25 §§, 5 a kap., 8 kap. och 9 kap.

Det som anges där om fond-

Det som anges där om fond-

bolag ska i stället gälla förvalt-

bolag ska i stället gälla förvalt-

ningsbolaget.

 

 

 

ningsbolaget.

 

 

 

Vid

sådan förvaltning

som

Vid

sådan förvaltning

som

avses i första stycket ska det

avses i första stycket ska det

som anges i

9 kap.

1 § första

som anges i

9 kap.

1 § första

stycket 1 i stället avse fall när

stycket 1 i stället avse fall när

förvaltningsbolagets tillstånd åter-

förvaltningsbolagets tillstånd åter-

kallats av behörig myndighet i

kallats av behörig myndighet i

bolagets hemland eller Finans-

bolagets hemland eller Finans-

inspektionen enligt 12 kap. 15 §

inspektionen enligt 12 kap. 15 §

tredje stycket beslutat att bo-

tredje stycket beslutat att bo-

laget inte längre får förvalta en

laget inte längre får förvalta en

värdepappersfond.

 

 

investeringsfond.

 

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §77

 

 

 

 

Avser ett fondbolag som för-

Avser ett fondbolag som för-

valtar värdepappersfonder att in-

valtar investeringsfonder att in-

rätta en filial i ett annat land

rätta en filial i ett annat land

inom EES, ska bolaget under-

inom EES, ska bolaget under-

rätta Finansinspektionen innan

rätta Finansinspektionen innan

verksamheten påbörjas. Under-

verksamheten påbörjas. Under-

rättelsen ska innehålla

 

 

rättelsen ska innehålla

 

 

1. en plan för den avsedda

1. en plan för den avsedda

verksamheten

med uppgift

om

verksamheten

med uppgift

om

filialens

organisation

och

vilka

filialens

organisation

och

vilka

tjänster som ska erbjudas, och

tjänster som ska erbjudas, och

2. uppgift om i vilket land

2. uppgift om i vilket land

filialen

ska

inrättas

samt

om

filialen

ska

inrättas

samt

om

76Senaste lydelse 2011:882.

77Senaste lydelse 2011:882.

164

SOU 2012:67 Författningsförslag

filialens adress och ansvariga led-

filialens adress och ansvariga led-

ning.

ning.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i det land där filialen ska inrättas, ska planen också innehålla uppgift om

1.fondbolagets system för riskhantering, och

2.åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna

- göra utbetalningar till andelsägarna, - lösa in andelar,

- lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhanda- hålla, samt

- hantera klagomål.

13 §78

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns skäl att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finan- siella situation, ska inspektionen inom två månader från det att underrättelsen togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen ska inrättas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbolagets kunder.

Om underrättelsen avser så-

Om underrättelsen avser så-

dana tjänster som anges i 12 §

dana tjänster som anges i 12 §

andra stycket, ska Finansinspek-

andra stycket, ska Finansinspek-

tionen även lämna över ett intyg

tionen även lämna över ett intyg

om att fondbolaget har tillstånd

om att fondbolaget har tillstånd

att driva sådan verksamhet som

att driva sådan verksamhet som

avses i Europaparlamentets och

avses i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG. I

rådets

direktiv 2009/65/EG. I

intyget ska omfattningen av fond-

intyget ska omfattningen av fond-

bolagets tillstånd beskrivas och

bolagets tillstånd beskrivas och

uppgift lämnas om huruvida det

uppgift lämnas om huruvida det

finns

några

begränsningar för

finns

några

begränsningar för

vilka

slag av

värdepappersfonder

vilka

slag av

investeringsfonder

som bolaget får förvalta.

som bolaget får förvalta.

78 Senaste lydelse 2011:882.

165

Författningsförslag

SOU 2012:67

Finansinspektionen ska underrätta fondbolaget när inspektionen lämnar över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att lämna över den underrättelse som avses i första stycket, ska inspektionen meddela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs emot.

 

 

15 §79

 

 

Avser ett fondbolag som för-

Avser ett fondbolag som för-

valtar värdepappersfonder att er-

valtar investeringsfonder att er-

bjuda och tillhandahålla tjänster

bjuda och tillhandahålla tjänster

i ett annat land inom EES utan

i ett annat land inom EES utan

att inrätta filial där, ska bolaget

att inrätta filial där, ska bolaget

underrätta

Finansinspektionen

underrätta

Finansinspektionen

innan verksamheten

påbörjas.

innan verksamheten

påbörjas.

Underrättelsen ska innehålla

Underrättelsen ska innehålla

1. en plan för den

avsedda

1. en plan för den

avsedda

verksamheten med uppgift om

verksamheten med uppgift om

vilka tjänster som ska erbjudas,

vilka tjänster som ska erbjudas,

och

 

 

och

 

 

2. uppgift

om i vilket land

2. uppgift

om i vilket land

verksamheten ska drivas.

verksamheten ska drivas.

Om de tjänster som ska erbjudas innefattar förvaltning av ett fondföretag som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG i det land där verksamheten ska drivas, ska planen också innehålla uppgift om

1.fondbolagets system för riskhantering, och

2.åtgärder som fondbolaget vidtagit för att i fondföretagets hemland kunna

- göra utbetalningar till andelsägarna, - lösa in andelar,

- lämna den information som bolaget är skyldigt att tillhanda- hålla, och

- hantera klagomål.

79 Senaste lydelse 2011:882.

166

SOU 2012:67 Författningsförslag

15 a §80

Finansinspektionen ska inom en månad från det att en under- rättelse som avses i 15 § togs emot lämna över den till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas. Tillsammans med underrättelsen ska inspektionen lämna uppgift om det investerar-

skydd som gäller för fondbolagets kunder.

 

Om underrättelsen avser så-

Om underrättelsen avser så-

dana tjänster som anges i 15 §

dana tjänster som anges i 15 §

andra stycket, ska Finansinspek-

andra stycket, ska Finansinspek-

tionen även lämna över ett intyg

tionen även lämna över ett intyg

om att fondbolaget har tillstånd

om att fondbolaget har tillstånd

att driva sådan verksamhet som

att driva sådan verksamhet som

avses i Europaparlamentets och

avses i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/65/EG. I

rådets

direktiv 2009/65/EG. I

intyget ska omfattningen av fond-

intyget ska omfattningen av fond-

bolagets tillstånd beskrivas och

bolagets tillstånd beskrivas och

uppgift lämnas om huruvida det

uppgift lämnas om huruvida det

finns

några

begränsningar för

finns

några

begränsningar för

vilka

slag av

värdepappersfonder

vilka

slag av

investeringsfonder

som bolaget får förvalta.

 

som bolaget får förvalta.

 

 

 

 

 

15 c §81

 

 

 

 

Avser

ett

fondbolag

som

Avser

ett

fondbolag

som

förvaltar

värdepappersfonder att

förvaltar

investeringsfonder

att

marknadsföra andelar i en sådan

marknadsföra andelar i en sådan

fond i ett annat land inom EES,

fond i ett annat land inom EES,

ska bolaget underrätta Finans-

ska bolaget underrätta Finans-

inspektionen innan verksamheten

inspektionen innan verksamheten

påbörjas. Bestämmelser om vilka

påbörjas. Bestämmelser om vilka

uppgifter

och

handlingar

som

uppgifter

och

handlingar

som

underrättelsen

ska

innehålla

underrättelsen

ska

innehålla

finns i kommissionens förord-

finns i kommissionens förord-

ning (EU) nr 584/2010 av den

ning (EU) nr 584/2010 av den

1 juli 2010 om genomförande av

1 juli 2010 om genomförande av

Europaparlamentets

och rådets

Europaparlamentets

och rådets

direktiv 2009/65/EG vad gäller

direktiv 2009/65/EG vad gäller

den skriftliga anmälans och fond-

den skriftliga anmälans och fond-