Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Betänkande av Psykiatrilagsutredningen

Stockholm 2012

SOU 2012:17

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Tryckt av Elanders Sverige AB.

Stockholm 2012

ISBN 978-91-38-23705-2

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 10 juli 2008 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till ny lagstiftning på området (dir. 2008:93).

Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 om tilläggsdirektiv (dir. 2009:93) för utredningen. Genom dessa utökades utredningens uppdrag på det sätt som framgår av avsnitt 1.1 och dessutom förläng- des utredningstiden till den 30 april 2011. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2010:88) den 9 september 2010 förlängdes utredningstiden till den 15 december 2011. Den 24 november 2011 beslutade regeringen att utredningstiden skulle förlängas till den 30 mars 2012 (dir. 2011:107).

Som särskild utredare förordnades numera kammarrättslagmannen Jerry Eriksson från och med den 19 november 2008.

Hovrättsassessorerna Ulrika Ohlsson och Anna Billing samt numera rådmannen Thorbjörn Lindvall är förordnade som sekreterare i utred- ningen. Ulrika Ohlsson, som har haft huvudansvar för frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare (kap. 9–17), är förordnad sedan den 1 januari 2009, Thorbjörn Lindvall, som har haft huvudansvar för frågor som rör översynen av LPT och LRV (kap. 7, 8 och 18–22), är förord- nad sedan den 1 mars 2009, och Anna Billing, som har haft huvudansvar för frågor som rör kostnadsberäkningar och konsekvensanalys (kap. 23 och 24), är förordnad sedan den 1 januari 2012.

De experter och sakkunniga som har medverkat i utredningens arbete anges nedan.

Inom utredningen har det funnits en arbetsgrupp som har behandlat frågor med straffrättslig anknytning. Till arbetsgruppen har en referens- grupp varit knuten. Deltagarna i arbetsgruppen respektive referens- gruppen anges nedan.

Utredningen, som har antagit namnet Psykiatrilagsutredningen, överlämnar härmed betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Experterna och de sak- kunniga har deltagit i arbetet i den utsträckning som har varit motiverat med hänsyn till deras respektive sakkunskap och uppgift i utred- ningen. De har i huvudsak ställt sig bakom den särskilde utredarens överväganden och förslag. Betänkandet är därför skrivet i vi-form. Av- vikande uppfattningar i olika detaljfrågor har dock förekommit, även om dessa inte redovisas genom särskilda yttranden eller på annat sätt.

Deltagarna i referensgruppen har i huvudsak anslutit sig till över- väganden och förslag i de delar som har straffrättslig anknytning.

Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Uppdraget är nu slutfört.

Stockholm i april 2012

Jerry Eriksson

/Ulrika Ohlsson

Thorbjörn Lindvall

Anna Billing

Experter och sakkunniga i utredningen

(Om inte annat anges har förordnandet gällt fr.o.m. den 12 mars 2009)

Experter

Juristen Nina Alander, Riksförbundet FUB Justitierådet Martin Borgeke

Vice överåklagaren Astrid Eklund

Förbundsordföranden Jan-Olof Forsén, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Chefsrådmannen Christian Groth

Överläkaren Stig Götmar, t.o.m. den 28 februari 2010 Advokaten Bengt Ivarsson

Professorn och överläkaren Lars von Knorring

Överläkaren, adjungerade professorn i rättspsykiatri och verksamhetschefen Marianne Kristiansson, Rättsmedicinalverket

Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting, t.o.m. den 4 september 2009

Medicinske rådgivaren Lars Håkan Nilsson, Kriminalvården

Avdelningschefen Anders Printz, Socialstyrelsen, t.o.m. den 28 februari 2010

Överläkaren Marianne Sundqvist Regionchefen Jesper Svedberg, SiS

Psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Förvaltningschefen Per-Olof Sjöblom, fr.o.m. den 9 juli 2009

Förbudsjuristen Pernilla Krusberg, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 4 september 2009 och t.o.m. den 31 juli 2011

Inspektören Lisbeth Abrahamsson, Socialstyrelsen, fr.o.m. den 1 mars 2010

Ombudsmannen Kjell Broström, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, fr.o.m. den 1 februari 2011

Förbundsjuristen Ellinor Englund, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 1 augusti 2011

Sakkunniga

Kanslirådet Eva Eklund, Finansdepartementet

Departementssekreteraren Helena Linde, Finansdepartementet, t.o.m. den 31 mars 2010

Ämnesrådet Göran Nilsson, Justitiedepartementet

Departementssekreteren Åsa Elffors, Socialdepartementet, t.o.m. den 31 december 2009

Kanslirådet Inger Laudon, Socialdepartementet

Kanslirådet Hans Hagelin, Socialdepartementet

Departementssekreteraren Sara S Johanson, Socialdepartementet, fr.o.m den 1 januari 2010

Arbete med frågor med straffrättslig anknytning

Arbetsgrupp

Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Ämnesrådet Göran Nilsson

Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson

Referensgrupp

(samtliga förordnade fr.o.m. den 25 februari 2011)

Professorn Petter Asp

Professorn emeritus Nils Jareborg

Professorn Claes Lernestedt

Chefsrådmannen Stefan Reimer

Seniorprofessorn Per Ole Träskman

Professorn Magnus Ulväng

Innehåll

DEL I

 

Förkortningar.....................................................................

33

Sammanfattning ................................................................

35

Författningsförslag .............................................................

51

1

Förslag till lag om ändring i brottsbalken ..............................

51

2

Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken .......................

59

3

Förslag till lag om psykiatrisk tvångsvård ..............................

68

4

Förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder.........................

102

5

Förslag till lag om rättspsykiatrisk undersökning m.m.......

126

6

Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om

 

 

kastrering................................................................................

146

7

Förslag till lag om ändring i lagen (1946:804) om

 

 

införande av nya rättegångsbalken........................................

148

8

Förlag till lag om ändring i lagen (1964:167) med

 

 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare ..................

150

9

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om

 

 

allmänna förvaltningsdomstolar............................................

155

10Förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av

brottmålsdom.........................................................................

158

9

Innehåll

SOU 2012:17

11

Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

 

 

beräkning av strafftid m.m.....................................................

163

12

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)...............

171

13

Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387)..............

175

14

Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av

 

 

missbrukare i vissa fall............................................................

178

15

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om

 

 

särskild personutredning i brottmål, m.m. ...........................

180

16

Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)....

181

17

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd

 

 

och service till vissa funktionshindrade ................................

182

18

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om

 

 

besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ............................

183

19

Förslag till lag om upphävande av lagen (1997:724) om

 

 

avveckling av specialsjukhus och vårdhem ...........................

185

20

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om

 

 

verkställighet av sluten ungdomsvård ...................................

186

21

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om

 

 

belastningsregister..................................................................

189

22Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra

 

tvångsåtgärder.........................................................................

193

23

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om

 

 

patientnämndsverksamhet m.m.............................................

194

24

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:353) om

 

 

rättspsykiatriskt forskningsregister ......................................

196

25

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ...

199

26

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om

 

 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ...........

200

27

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).....

202

10

 

 

SOU 2012:17 Innehåll

28

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)...

203

29

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)......................................................

207

30

Förslag till lag om ändring i fängelselagen (2010:610) ........

213

31

Förslag till lag om ändring i häkteslagen (2010:611)...........

219

32

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659) ..............................................................................

221

33

Förlag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) ..

223

1

Uppdraget och dess genomförande ............................

225

1.1

Uppdraget...............................................................................

225

1.2

Utredningsarbetet..................................................................

230

1.3

Betänkandets disposition.......................................................

231

2

Gällande rätt............................................................

233

2.1

Regeringsformen....................................................................

233

2.2

Regleringen av den psykiatriska tvångsvården.....................

234

 

2.2.1 Allmänna bestämmelser i HSL ..................................

234

 

2.2.2 Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)...................

234

 

2.2.3 Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)......................

249

 

2.2.4 Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid

 

 

 

viss tvångsvård ............................................................

266

2.3

Strafflagstiftningen om psykiskt störda lagöverträdare.......

267

2.4

Det rättspsykiatriska underlaget...........................................

268

 

2.4.1 Intyg enligt lagen om särskild personutredning i

 

 

 

brottmål, s.k. § 7-intyg...............................................

268

 

2.4.2

Rättspsykiatrisk undersökning ..................................

269

2.5

Internationella konventioner och rekommendationer ........

270

 

2.5.1 Europakonventionen om mänskliga rättigheter .......

270

 

2.5.2

Europeiska tortyrkonventionen ................................

281

 

2.5.3 Europarådets rekommendationer om psykiatrisk

 

 

 

tvångsvård ...................................................................

281

 

 

 

11

Innehåll SOU 2012:17

 

2.5.4 FN-konventionen om medborgerliga och

 

 

 

politiska rättigheter .....................................................

283

 

2.5.5

FN:s tortyrkonvention...............................................

283

 

2.5.6

FN:s ba rnkonvention .................................................

284

 

2.5.7

FN:s konvention o rättigheter för personer

 

 

 

med funktionsnedsättning..........................................

285

 

2.5.8 FN:s principer för skydd av personer med

 

 

 

psykisk störning oc h förbättrin g av psykiatrisk

 

 

 

vård...............................................................................

286

 

2.5.9

Etiska riktlinjer från World Psychiatric

 

 

 

Association ..................................................................

287

3

Historik och fr ågans tidiga re behandling .....................

289

3.1

Inle dning.................................................................................

289

3.2

Framväxten av nuvarande tvångsvårdslagstiftning...............

289

3.3

Vis sa ändringar av LPT ..........................................................

291

4

Utvecklingen av den psykiatriska tvån gsvården ............

293

4.1En översikt av utvecklinge n av psykiat rin från 1970-talet

och framåt...............................................................................

293

4.2Förändring av a ntalet patienter som ges vård med tvång

 

enligt LPT elle LRV................................................

..............295

4.3

Vårdtider m.m. .......................................................................

297

 

4.3.1 Vårdtider för patienter som är f öremål för

 

 

rättspsy kiatrisk vård med särskild

 

 

utskrivningsprövning..................................................

297

 

4.3.2 Utveckling över tid av vårdtider inom den

 

 

rättspsy kiatriska vården..............................................

297

 

4.3.3 Vår mål undersökning..................................................

298

5

Psykansvarsko mmitténs fö rslag i betä nkandet

 

 

Psykisk störnin g, brott oc ansvar, SOU 2002:3..........

301

5.1

Psykansvarsko mmitténs up pdrag..........................................

301

5.2Problemen me d dagens system och be hovet av en

refo rm .....................................................................................

301

12

SOU 2012:17 Innehåll

 

5.2.1

Inledning .....................................................................

301

 

5.2.2

Vårdfrågor...................................................................

302

 

5.2.3

Straffrättsliga frågor ...................................................

302

 

5.2.4

Samhällsskyddsfrågor.................................................

303

5.3

Allmänna utgångspunkter för en reform..............................

304

 

5.3.1

Inledning .....................................................................

304

 

5.3.2

Mer vård där det behövs.............................................

304

 

5.3.3

Ett humanare reaktionssystem ..................................

305

 

5.3.4

Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem ..................

305

 

5.3.5

Mera proportionalitet och förutsebarhet ..................

305

 

5.3.6

En verklig och etiskt försvarbar ansvarsprövning ....

306

 

5.3.7

Samhällsskyddet ska beaktas vid grova brott mot

 

 

 

liv eller hälsa................................................................

306

 

5.3.8

Ett mer renodlat reaktionssystem .............................

307

5.4

Psykansvarskommitténs förslag............................................

307

 

5.4.1

Ett restriktivt krav på tillräknelighet införs..............

307

 

5.4.2

Psykiatrisk vård vid frihet från ansvar.......................

308

 

5.4.3

Allmänna påföljdsregler ska tillämpas om brott

 

 

 

föreligger .....................................................................

309

 

5.4.4

Psykiatrisk vård ska tillgodoses oberoende av

 

 

 

straffrättslig reaktion..................................................

309

 

5.4.5

Slutet boende – en ny form av verkställighet av

 

 

 

fängelse........................................................................

310

 

5.4.6

Samhällsskyddsåtgärder – en ny reaktion i det

 

 

 

straffrättsliga systemet ...............................................

311

 

5.4.7

Rättspsykiatriska utredningar i ett reformerat

 

 

 

system..........................................................................

312

 

5.4.8

Staten tar ett större ansvar för den

 

 

 

rättspsykiatriska vården..............................................

313

 

5.4.9

Övriga frågor...............................................................

314

 

5.4.10 Ekonomiska konsekvenser.........................................

315

6

Nordiska förhållanden...............................................

317

6.1

Finland....................................................................................

317

 

6.1.1 Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av

 

 

 

patientens vilja ............................................................

317

 

6.1.2

Krav på tillräknelighet ................................................

319

 

6.1.3

Nedsatt tillräknelighet................................................

320

 

6.1.4 Otillräknelighet i samband med åtalsprövningen.....

321

 

 

 

13

Innehåll

SOU 2012:17

6.1.5Undersökning av den åtalades tillräknelighet i

samband med rättegången........................................

322

6.1.6 Utförandet av sinnesundersökningen .....................

323

6.1.7Vård oberoende av den åtalades vilja efter

 

 

avslutad sinnesundersökning ...................................

324

 

6.1.8

Specialomsorger om åtalade utvecklingsstörda ......

325

 

6.1.9

Domstolens bedömning av tillräknelighet och

 

 

 

utredning av vårdbehov ............................................

325

 

6.1.10

Förvaltningsdomstolens roll i det psykiatriska

 

 

 

vårdsystemet .............................................................

327

 

6.1.11

Avtjänande av hela strafftiden i fängelse .................

328

 

6.1.12

Psykiatrisk vård vid verkställighet av

 

 

 

fängelsestraff .............................................................

330

6.2

Norge

......................................................................................

331

 

6.2.1 ..............................................

Grund för straffansvar

331

 

6.2.2 ...............

Annan rättsföljd av en straffbar handling

331

 

6.2.3 ..............................................

Psykiatrisk tvångsvård

336

 

6.2.4 .................................

Öppen psykiatrisk tvångsvård

339

6.3

Danmark .................................................................................

342

 

6.3.1 ..............................................

Grund för straffansvar

342

 

6.3.2 ...............Annan rättsföljd av en straffbar handling

343

 

6.3.3 ..............................................

Psykiatrisk tvångsvård

346

 

6.3.4 .................................

Öppen psykiatrisk tvångsvård

350

 

6.3.5 Särskilda regler för placering av extraordinärt

 

 

.........................................................

farliga personer

352

Överväganden och förslag

 

7

Översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk

 

 

tvångsvård ...............................................................

355

7.1

Allmänna ......................................................utgångspunkter

355

 

7.1.1 Regleringen av den psykiatriska tvångsvården

 

 

............................................................

samlas i en lag

355

7.1.2Övergripande principer för psykiatrisk

tvångsvård .................................................................

356

7.2Förutsättningar för intagning till psykiatrisk tvångsvård

m.m..........................................................................................

358

7.2.1 Allvarlig psykisk störning ........................................

358

14

SOU 2012:17

Innehåll

7.2.2Det särskilda undantaget för

utvecklingsstörning..................................................

365

7.2.3Samtycke till vård och överväganden om

frivilliga vårdalternativ .............................................

366

7.2.4 Behov av psykiatrisk vård ........................................

366

7.3Övergång från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk

vård med tvång (konvertering) .............................................

372

7.3.1

Gällande rätt .............................................................

372

7.3.2

Bakgrund...................................................................

374

7.3.3Bestämmelser om konvertering i vissa andra

länder ........................................................................

377

7.3.4Alternativa förslag till ändring av reglerna om

konvertering .............................................................

378

7.3.5 Våra överväganden och förslag................................

382

7.4 Förfarandet vid intagning......................................................

383

7.4.1Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning

inom 24 timmar........................................................

383

7.4.2Tidsfrist för chefsöverläkarens ansökan hos förvaltningsrätten om fortsatt psykiatrisk

 

 

tvångsvård.................................................................

387

7.5

Förfarandet i domstol............................................................

388

 

7.5.1

Gällande rätt .............................................................

388

 

7.5.2

Våra överväganden och förslag................................

389

7.6

Tvångsåtgärder .......................................................................

392

7.6.1Allmänna principer för användningen av

 

tvångsåtgärder ..........................................................

392

7.6.2

Patientens delaktighet i vården ...............................

393

7.6.3

Våra utgångspunkter................................................

395

7.6.4Tvångsåtgärder i samband med

läkemedelsbehandling ..............................................

397

7.6.5Elektrokonvulsiv behandling (ECT-behandling) .. 399

7.6.6

Fastspänning med bälte ...........................................

400

7.6.7 Våra överväganden och förslag................................

404

7.6.8

Avskiljning................................................................

406

7.6.9Inrättandet av ett särskilt dispensförfarande för

frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m......

407

7.6.10 Rätt till förnyad medicinsk bedömning

 

i vissa fall...................................................................

409

 

15

Innehåll

 

SOU 2012:17

7.6.11

Tvångsåtgärder i den öppna psykiatriska

 

 

tvångsvården .............................................................

412

7.7 Öppen psykiatrisk tvångsvård...............................................

417

7.7.1

Bakgrund...................................................................

417

7.7.2

Våra överväganden och förslag ................................

428

7.7.3

En rätt för patienten att vistas utomhus .................

444

7.8Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt

 

störda personer och skyldighet att lämna biträde ................

447

 

7.8.1 Vårt uppdrag .............................................................

447

 

7.8.2 Polismyndighetens befogenhet att omhänderta

 

 

psykiskt störda personer enligt nuvarande

 

 

reglering ....................................................................

447

 

7.8.3 Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde

 

 

enligt nuvarande reglering i LPT och LRV.............

449

 

7.8.4 Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde

 

 

i samband med en rättspsykiatrisk under-

 

 

sökning......................................................................

452

 

7.8.5 Förslag från utredningen om transporter av

 

 

frihetsberövade personer..........................................

452

 

7.8.6 Våra överväganden och förslag ................................

454

8

Barns kontakter med den psykiatriska tvångsvården .....

467

8.1

Vårt uppdrag...........................................................................

467

8.2

Bakgrund.................................................................................

468

8.3

Våra överväganden och förslag..............................................

471

DEL II

 

Psykiskt störda lagöverträdare

 

9

Psykisk störning, brott och ansvar ..............................

503

9.1

Inledning.................................................................................

503

9.2

Historik och frågans tidigare behandling .............................

504

9.3

Behovet av en reform .............................................................

509

 

9.3.1 Problem med nuvarande ordning ............................

509

16

 

 

SOU 2012:17

Innehåll

9.3.2

Vårdfrågor ................................................................

510

9.3.3

Straffrättsliga frågor.................................................

511

9.3.4

Skyddsfrågor.............................................................

513

9.3.5

Vissa andra frågor.....................................................

514

9.3.6

Slutsats......................................................................

515

9.4 Utgångspunkter för ett reformerat system..........................

515

9.4.1

Inledning...................................................................

516

9.4.2 Mer vård där det behövs ..........................................

516

9.4.3

Ett humanare reaktionssystem................................

517

9.4.4 Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem................

518

9.4.5 Mera proportionalitet och förutsebarhet................

518

9.4.6En verklig och etiskt försvarbar

ansvarsprövning........................................................

519

9.4.7Skyddet mot fortsatta allvarliga våldshandlingar

 

från den tilltalades sida.............................................

519

9.4.8 Ett mera renodlat reaktionssystem .........................

520

9.4.9 Svårigheterna att skapa ett perfekt system .............

521

9.5 Krav på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar...................

521

9.5.1

Inledning...................................................................

521

9.5.2

Argument för tillräknelighetskravet .......................

522

9.5.3 Argument mot ett tillräknelighetskrav...................

531

9.5.4 Våra överväganden och förslag................................

538

9.6Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare i ett

reformerat system ..................................................................

572

9.6.1 Inledning...................................................................

572

9.6.2Bestämning av påföljd för psykiskt störda

lagöverträdare ...........................................................

573

9.7 Psykiatrisk vård i ett reformerat system...............................

580

9.7.1 Inledning...................................................................

580

9.7.2Psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk

undersökning om tillräknelighet.............................

581

9.7.3Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts

till fängelse................................................................

583

9.8Sluten stödenhet – en ny form av verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med

funktionsnedsättning.............................................................

586

9.8.1 En ny form av verkställighet av fängelse ................

586

 

17

Innehåll

SOU 2012:17

9.8.2Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet

och om förordnande av offentligt biträde...............

587

9.8.3Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i

 

 

en sluten stödenhet ..................................................

591

 

9.8.4

Utformningen av en sluten stödenhet ....................

596

10

Särskilda skyddsåtgärder ...........................................

599

10.1

Inledning.................................................................................

599

10.2

Skyddet mot ny allvarlig brottslighet i nuvarande system...

599

10.3

Riskbedömningar och det straffrättsliga systemet...............

600

 

10.3.1

Bakgrund...................................................................

600

 

10.3.2

Syftet med åtgärder som hindrar eller minskar

 

 

 

risken för återfall ......................................................

602

 

10.3.3

Möjligheterna att inskränka den enskildes frihet ...

603

 

10.3.4

Behovet av riskbedömningar ...................................

603

 

10.3.5

Kan vi lita på de riskbedömningar som görs?.........

606

 

10.3.6

Ska vi även fortsättningsvis bedöma risker för

 

 

 

nya våldshandlingar? ................................................

607

 

10.3.7

Kraven på riskbedömningarna .................................

608

 

10.3.8

I vilka fall ska en riskbedömning få ligga till

 

 

 

grund för åtgärder?...................................................

609

10.4

Våra överväganden och förslag..............................................

609

 

10.4.1

Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en

 

 

 

gärningsman begår nya allvarliga

 

 

 

våldshandlingar .........................................................

609

 

10.4.2

I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med

 

 

 

särskilda skyddsåtgärder?.........................................

612

 

10.4.3

Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av

 

 

 

påföljdssystemet .......................................................

622

 

10.4.4

Ska det kunna bli aktuellt med särskilda

 

 

 

skyddsåtgärder för den som ska utvisas på

 

 

 

grund av brott? .........................................................

627

 

10.4.5

Det rättsliga förfarandet vid prövningen av

 

 

 

frågan om särskilda skyddsåtgärder.........................

632

 

10.4.6

Varaktigheten och upphörandet av särskilda

 

 

 

skyddsåtgärder..........................................................

646

 

10.4.7

Genomförande av särskilda skyddsåtgärder ...........

649

18

SOU 2012:17 Innehåll

 

10.4.8

Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i

 

 

 

sluten form ...............................................................

650

 

10.4.9

Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i

 

 

 

öppen form ...............................................................

655

 

10.4.10

Inledande av särskilda skyddsåtgärder och

 

 

 

övergång mellan olika former av åtgärder...............

658

 

10.4.11

Kontroll- och tvångsåtgärder vid placering i en

 

 

 

särskild skyddsenhet eller i ett särskilt

 

 

 

ungdomshem ............................................................

661

 

10.4.12

Kontroll- och tvångsåtgärder vid särskilda

 

 

 

skyddsåtgärder i öppen form...................................

670

 

10.4.13

Polismyndighetens biträde i samband med

 

 

 

genomförandet av särskilda skyddsåtgärder...........

672

 

10.4.14

Ansvaret för och utförandet av särskilda

 

 

 

skyddsåtgärder..........................................................

676

 

10.4.15

Särskilda skyddsåtgärder och

 

 

 

Europakonventionen om mänskliga rättigheter.....

682

11

Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat

 

 

frihetsberövande ......................................................

689

11.1

Nuvarande reglering ..............................................................

689

11.2

De allmänna kriterierna för intagning ska ändras ................

690

11.3

Våra överväganden och förslag..............................................

691

12

Vissa straffprocessuella frågor....................................

693

12.1

Åklagarens åtalsplikt..............................................................

693

 

12.1.1

Allmänt om åklagarens åtalsplikt ............................

693

 

12.1.2

Åtalsplikten vid en tillräknelighetsreglering ..........

694

12.2

Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering................

695

 

12.2.1

Allmänt om förundersökningsplikten ....................

696

 

12.2.2

Förundersökningen vid en

 

 

 

tillräknelighetsreglering...........................................

696

12.3

Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning..........

697

 

12.3.1

Allmänt om åtalsunderlåtelse och

 

 

 

förundersökningsbegränsning.................................

698

 

12.3.2

Åtalsunderlåtelse vid en

 

 

 

tillräknelighetsreglering...........................................

702

 

 

 

19

Innehåll

SOU 2012:17

12.4

Talan i brottmål och brottmålsdomen ..................................

703

 

12.4.1 Allmänt om talan i brottmål och om

 

 

brottmålsdomen .......................................................

703

 

12.4.2 Brottmålsprocessen vid en

 

 

tillräknelighetsreglering ...........................................

705

 

12.4.3 Brottmålsdomen vid en tillräknelighetsreglering ...

706

 

12.4.4 En möjlighet till fastställelsedom i brottmål bör

 

 

införas........................................................................

706

12.5

Andra följder av en otillåten gärning ....................................

708

13

Rättspsykiatrisk undersökning....................................

711

13.1

Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar........................

711

 

13.1.1 Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar..........

711

 

13.1.2 Även den nya typen av undersökning bör

 

 

benämnas rättspsykiatrisk undersökning................

713

13.2

Undersökning och utlåtande i fråga om

 

 

gärningsmannens tillräknelighet............................................

713

13.3

Undersökning och utlåtande i fråga om

 

 

förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder ....................

716

13.4Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en

 

sluten stödenhet .....................................................................

718

13.5

Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk

 

 

undersökning..........................................................................

719

13.6

Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning ........................

722

13.7

Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning..........

725

 

13.7.1 Genomförandet av en rättspsykiatrisk

 

 

undersökning i den del som avser frågan om

 

 

tillräknelighet............................................................

725

 

13.7.2 Genomförandet av en rättspsykiatrisk

 

 

undersökning i de delar som avser

 

 

förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder

 

 

eller förutsättningarna för verkställighet i en

 

 

sluten stödenhet .......................................................

726

20

SOU 2012:17

Innehåll

 

13.7.3 Inom vilken tid ska ett utlåtande beträffande en

 

 

rättspsykiatrisk undersökning ges in? ....................

727

13.8

Utlämnande av uppgifter från den enskilda hälso- och

 

 

sjukvården m.m......................................................................

729

13.9

Skyldighet att inställa sig för en rättspsykiatrisk

 

 

undersökning..........................................................................

731

13.10Tillsyn över den rättspsykiatriska

 

 

undersökningsverksamheten.................................................

731

 

13.10.1 Nuvarande reglering.................................................

732

 

13.10.2 Socialstyrelsen bör även framöver utöva tillsyn

 

 

över de delar av undersökningsverksamheten

 

 

som avser hälso- och sjukvård, hälso- och

 

 

sjukvårdspersonal och säkerheten vid

 

 

undersökningsenheterna..........................................

732

 

13.10.3 Yttrande från Rättsliga rådet ...................................

733

 

13.10.4 Tillsyn över kontroll- och tvångsåtgärder i

 

 

samband med en rättspsykiatrisk undersökning....

733

14

Registerfrågor ..........................................................

735

15

Barns straffrättsliga ansvar........................................

739

15.1

Den som är under 15 år kan begå brott men inte dömas

 

 

till påföljd ...............................................................................

739

15.2

Psykansvarskommitténs förslag om att ändra

 

 

påföljdsförbudet till en ansvarsfrihetsregel ..........................

739

15.3

Remissynpunkter på Psykansvarskommitténs förslag ........

740

15.4

Vår bedömning.......................................................................

741

16

Skillnader mellan våra och Psykansvarskommitténs

 

 

förslag.....................................................................

743

16.1

Inledning.................................................................................

743

16.2

Kravet på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar................

743

 

16.2.1 Utformningen av kravet på tillräknelighet .............

743

 

16.2.2 Undantaget för självförvållade tillstånd..................

744

 

 

21

Innehåll SOU 2012:17

16.3 Påföljder och psykiatrisk vård ...............................................

744

16.4

Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till

 

 

fängelse

....................................................................................

745

16.5 Verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med

 

 

funktionsnedsättning .............................................................

745

 

16.5.1 ...........................

Namnet på verkställighetsformen

745

 

16.5.2 Vilka som ska kunna undergå fängelsestraff i en

 

 

.......................................................

sluten stödenhet

746

 

16.5.3 Vad ska krävas för att verkställighet i en sluten

 

 

.........................................

stödenhet ska bli aktuell?

746

 

16.5.4 .......Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet

746

 

16.5.5 Undersökning av förutsättningarna för

 

 

......

verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet

747

 

16.5.6 Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i

 

 

..................................................

en sluten stödenhet

747

16.6

Särskilda ........................................................skyddsåtgärder

748

 

16.6.1 .......................Behovet av särskilda skyddsåtgärder

748

 

16.6.2 I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med

 

 

.........................................

särskilda skyddsåtgärder?

748

 

16.6.3 Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av

 

 

.......................................................

påföljdssystemet

749

 

16.6.4 Varaktigheten och upphörandet av särskilda

 

 

..........................................................

skyddsåtgärder

750

 

16.6.5 ...........Genomförande av särskilda skyddsåtgärder

751

 

16.6.6 ...................................

Kontroll - och tvångsåtgärder

752

 

16.6.7 Ansvaret för genomförandet av särskilda

 

 

..........................................................

skyddsåtgärder

752

16.7

Vissa straffprocessuella ...............................................frågor

753

 

16.7.1 ................................................

Åklagarens åtalsplikt

753

 

16.7.2 ....Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering

753

 

16.7.3 ......................................................

Åtalsunderlåtelse

753

 

16.7.4 ....................Talan i brottmål och brottmålsdomen

754

16.8

Rättspsykiatriska .........................................undersökningar

754

 

16.8.1 Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i

 

 

..............

fråga om gärningsmannens tillräknelighet

754

22

SOU 2012:17 Innehåll

 

16.8.2 Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i

 

 

 

fråga om förutsättningarna för särskilda

 

 

 

skyddsåtgärder..........................................................

755

 

16.8.3 Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i

 

 

 

fråga om förutsättningarna för verkställighet av

 

 

 

fängelse i en sluten stödenhet..................................

756

 

16.8.4 Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk

 

 

 

undersökning............................................................

756

 

16.8.5 Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning..........

757

 

16.8.6 Genomförandet av en rättspsykiatrisk

 

 

 

undersökning............................................................

758

16.9

Registerfrågor.........................................................................

758

16.10Barns straffrättsliga ansvar ....................................................

759

17

Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i

 

 

anstalt eller häkte är föremål för frivillig psykiatrisk

 

 

vård eller rättspsykiatrisk undersökning ......................

761

17.1

Vårt uppdrag...........................................................................

761

17.2

Nuvarande reglering ..............................................................

762

 

17.2.1

Fängelselagen............................................................

762

 

17.2.2

Häkteslagen..............................................................

764

 

17.2.3

LPT och LRV ...........................................................

765

 

17.2.4 Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid

 

 

 

viss tvångsvård..........................................................

767

17.3

Skälen för införandet av nuvarande bestämmelser...............

768

17.4

Häktesutredningens förslag ..................................................

770

 

17.4.1

Förslaget ...................................................................

770

 

17.4.2

Remissinstansernas synpunkter ..............................

771

17.5

Problem med nuvarande lagstiftning....................................

772

 

17.5.1 Problem i samband med rättspsykiatriska

 

 

 

undersökningar.........................................................

772

17.6

Våra överväganden och förslag..............................................

775

 

17.6.1 För vilka situationer bör det införas ändrade

 

 

 

eller nya bestämmelser? ...........................................

775

17.6.2Kontroll- och tvångsåtgärder för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och

23

Innehåll

SOU 2012:17

har förts över till en vårdinrättning för frivillig

psykiatrisk vård.........................................................

777

17.6.3 Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är

intagen i häkte eller i kriminalvårdsanstalt har

förts över till en undersökningsenhet för

 

rättspsykiatrisk undersökning .................................

778

17.6.4 Rättigheter för den som är intagen i häkte eller

kriminalvårdsanstalt och genomgår en

 

rättspsykiatrisk undersökning i en

 

undersökningsenhet .................................................

786

17.6.5Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som efter ett beslut av domstolen tas in på undersökningsenheten efter att ha underlåtit

att inställa sig till en rättspsykiatrisk

 

undersökning ............................................................

788

17.6.6 Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter

 

för den som är frihetsberövad och genomgår en

 

rättspsykiatrisk undersökning vid en

 

undersökningsenhet .................................................

789

17.6.7 Kontroll- och tvångsåtgärder för den som

 

genomgår en rättspsykiatrisk undersökning

 

utan att vara frihetsberövad .....................................

791

17.6.8Tvångsåtgärder för den som på en under- sökningsenhet genomgår en undersökning inför ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk

 

 

undersökning ............................................................

794

 

17.6.9

Fängsel i samband med transport m.m. av den

 

 

 

intagne.......................................................................

796

 

17.6.10 Besök hos den som genomgår en

 

 

 

rättspsykiatrisk undersökning .................................

797

 

17.6.11 Kontroll av in- och utpasserande fordon vid

 

 

 

undersökningsenheterna..........................................

800

 

17.6.12 Allmän inpasseringskontroll vid

 

 

 

undersökningsenheterna..........................................

801

 

17.6.13 Befogenheter mot obehöriga personer vid

 

 

 

undersökningsenheterna..........................................

803

18

Placering av patienter som riskerar att begå allvarliga

 

 

brott........................................................................

 

805

18.1

Vårt uppdrag...........................................................................

805

24

 

 

 

SOU 2012:17 Innehåll

18.2

Bakgrund ................................................................................

805

18.3

Våra överväganden och förslag..............................................

806

Gemensamma frågor

 

19

Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen ............

811

19.1

Vårt uppdrag...........................................................................

811

19.2

Allmän säkerhet i verksamheten ...........................................

812

 

19.2.1

Gällande rätt .............................................................

812

 

19.2.2 Behov av ändrade regler...........................................

815

 

19.2.3 Våra överväganden och förslag................................

816

19.3

Besöksrestriktioner av hänsyn till säkerheten......................

820

 

19.3.1

Gällande rätt .............................................................

820

 

19.3.2 Behov av ändrade regler...........................................

820

 

19.3.3 Våra överväganden och förslag................................

821

19.4

Inskränkningar i patientens rätt att använda elektroniska

 

 

kommunikationstjänster........................................................

824

 

19.4.1

Gällande rätt .............................................................

824

 

19.4.2 Behov av ändrade regler...........................................

825

 

19.4.3 Våra överväganden och förslag................................

827

19.5

Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning..........

832

 

19.5.1

Gällande rätt .............................................................

832

 

19.5.2 Behov av ändrade regler...........................................

835

 

19.5.3 Våra överväganden och förslag................................

836

19.6

Säkerhet vid domstolsförhandling som äger rum på

 

 

sjukhus

....................................................................................

837

 

19.6.1 .............................................................

Gällande rätt

837

 

19.6.2 ...........................................Behov av ändrade regler

841

 

19.6.3 ................................Våra överväganden och förslag

841

20

Samverkan ............................mellan olika huvudmän

843

20.1

Vårt uppdrag...........................................................................

843

20.2

Reglering .....av samarbetet mellan landsting och kommun

843

 

20.2.1 Generell reglering av krav på samarbete mellan

 

 

............................................

landsting och kommun

843

 

 

 

25

Innehåll

 

SOU 2012:17

 

20.2.2 Krav på överenskommelser om samarbete

 

 

beträffande personer med psykisk

 

 

funktionsnedsättning ...............................................

844

 

20.2.3 Skyldighet att upprätta en gemensam individuell

 

plan ............................................................................

845

 

20.2.4 Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk

 

 

tvångsvård .................................................................

845

 

20.2.5 Gemensam nämnd inom vård- och

 

 

omsorgsområdet.......................................................

846

 

20.2.6 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso-

 

och sjukvård..............................................................

847

20.3

Samarbete enligt LVM och LVU...........................................

848

20.4

Brister i samarbetet mellan landsting och kommun.............

849

20.5

Våra överväganden och förslag..............................................

851

21

Insatser av andra än vårdpersonal...............................

857

21.1

Vårt uppdrag...........................................................................

857

21.2

Inledning.................................................................................

857

21.3Säkerheten för socialtjänstens personal och för andra som ger insatser till personer med psykisk

funktionsnedsättning .............................................................

862

21.4 Våra överväganden och förslag..............................................

865

22Ska psykiatrisk tvångsvård få bedrivas av annan

huvudman än landstingen och Rättsmedicinalverket? ...869

22.1

Vårt uppdrag...........................................................................

869

22.2

Gällande rätt ...........................................................................

870

22.3

Bakgrund.................................................................................

870

 

22.3.1

Inledning...................................................................

870

 

22.3.2

Vissa rättsliga utgångspunkter.................................

871

 

22.3.3 Patientsäkerhet, tillsyn, tystnadsplikt, m.m. ..........

874

 

22.3.4 Tillsyn av JO och JK ................................................

874

26

SOU 2012:17

Innehåll

22.3.5Allmänhetens insyn i privat bedriven verksamhet som innefattar myndighetsutövning samt vårdgivarens skyldighet att föra

 

 

patientjournal m.m...................................................

876

 

22.3.6 Vissa andra förhållanden av betydelse.....................

877

 

22.3.7

Psykiatriska tvångsvårdens särställning..................

877

 

22.3.8 Etableringskontroll och löpande kontroll av

 

 

 

psykiatrisk tvångsvård som bedrivs i privat regi ....

878

 

22.3.9 En sammanhållen psykiatrisk vård..........................

881

22.4

Våra överväganden och förslag..............................................

882

23

Kostnader för den rättspsykiatriska vården ..................

885

23.1

Direktiven...............................................................................

885

23.2

Kostnader som sammanhänger med den

 

 

rättspsykiatriska vården.........................................................

886

 

23.2.1

Inledning...................................................................

886

23.2.2Den rättspsykiatriska vården, därtill sammanhängande kostnader och berörda

 

 

huvudmän .................................................................

887

 

23.2.3 Beräknade kostnader för den rättspsykiatriska

 

 

 

vården ........................................................................

887

 

23.2.4 Regionala och lokala skillnader ...............................

889

23.3

Särskilt om kostnader för som hänför sig till

 

 

samhällsskyddsaspekter.........................................................

890

23.4

Slutsatser rörande kostnader.................................................

891

24

Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens

 

 

förslag

.....................................................................

893

24.1

Kraven på redovisning av förslagens konsekvenser .............

893

 

24.1.1

Kommittéförordningen (1998:1474) och

 

 

 

förordningen (2007:1244) om konsekvens -

 

 

.......................................

utredning vid regelgivning

893

 

24.1.2 .............................................................

Vårt uppdrag

894

24.2

Problembeskrivning ...................................och målsättning

894

24.3

Har alternativa .....................................lösningar övervägts?

895

 

 

 

27

Innehåll SOU 2012:17

 

24.3.1

Inledning...................................................................

895

 

24.3.2

Regleringen av den psykiatriska tvångsvården .......

895

 

24.3.3

Frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare ......

897

24.4 Författning eller annan reglering?.........................................

898

24.5 Vilka berörs av förändringarna i regleringen? ......................

898

 

24.5.1

Patientgruppen .........................................................

898

 

24.5.2

Hälso- och sjukvården .............................................

900

 

24.5.3

Effekter för närstående?...........................................

901

 

24.5.4

Rättsmedicinalverket................................................

901

 

24.5.5

Kriminalvården .........................................................

902

 

24.5.6

Rättsväsendet............................................................

902

 

24.5.7

Övriga myndigheter .................................................

904

 

24.5.8

Staten som huvudman ..............................................

905

 

24.5.9

Kommunerna ............................................................

905

 

24.5.10

Tröskeleffekter vid upphävande av lagen om

 

 

 

rättspsykiatrisk vård? ...............................................

905

24.6

Betydelsen för Sveriges anslutning till Europeiska

 

 

unionen

...................................................................................

907

24.7

Ekonomiska konsekvenser ....................................................

907

 

24.7.1

Inledning...................................................................

907

 

24.7.2

Förutsättningar och antaganden om inflöde,

 

 

 

vårdtider, platsbehov och kostnader per plats........

909

 

24.7.3

Samhällets kostnader för vårdplatser och platser

 

 

 

inom olika åtgärder...................................................

912

 

24.7.4

Kostnader för olika huvudmän inom den

 

 

 

reformerade psykiatriska tvångsvården...................

913

 

24.7.5

Övervältringseffekter? .............................................

915

 

24.7.6

Tvångsåtgärdsnämnden och

 

 

 

Skyddsåtgärdsmyndigheten .....................................

916

 

24.7.7

Andra samhällskostnader.........................................

920

 

24.7.8

Sammanfattning av de ekonomiska

 

 

 

konsekvenserna av förslaget ....................................

921

 

24.7.9

Förväntade ekonomiska konsekvenser av en

 

 

 

annan lösning i fråga om huvudmannaskap ............

922

 

24.7.10

Finansieringsfrågan ..................................................

922

24.8 Betydelser för den kommunala självstyrelsen ......................

923

24.9 Jämställdheten mellan män och kvinnor...............................

925

28

 

 

 

SOU 2012:17

Innehåll

24.10Konsekvenser för den offentliga servicen ............................

925

24.11Om ikraftträdande och behovet av informationsinsatser....

926

 

24.11.1 Ikraftträdande...........................................................

926

 

24.11.2 Behovet av informationsinsatser.............................

927

25

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................

929

25.1

Ikraftträdande ........................................................................

929

25.2

Övergångsfrågor ....................................................................

930

 

25.2.1 Vissa utgångspunkter...............................................

931

 

25.2.2 Situationer som behöver regleras särskilt ...............

933

26

Författningskommentar .............................................

937

26.1

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken......................

937

26.2

Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken...............

945

26.3

Förslaget till lag om psykiatrisk tvångsvård .....................

952

26.4

Förslaget till lag om särskilda skyddsåtgärder..................

984

26.5

Förslaget till lag om rättspsykiatrisk undersökning.......

1027

26.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1944:133) om

kastrering ..........................................................................

1060

26.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1946:804) om

införande av nya rättegångsbalken ..................................

1060

26.8Förlaget till lag om ändring i lagen (1964:167) med

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.............

1060

26.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar ......................................

1061

26.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av

 

brottmålsdom ...................................................................

1061

26.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:202) om

 

 

beräkning av strafftid m.m...............................................

1061

26.12

Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302)......

1063

 

 

29

Innehåll SOU 2012:17

26.13

Förslaget till lag om ändring i polislagen (1984:387) .....

1064

26.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (1988:870) om

 

 

vård av missbrukare i vissa fall .........................................

1064

26.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:2041) om

 

 

särskild personutredning i brottmål, m.m.......................

1065

26.16

Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen

 

 

(1992:859) .........................................................................

1065

26.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

 

 

stöd och service till vissa funktionshindrade ..................

1066

26.18

Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:981) om

 

 

besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.......................

1066

26.19

Förslaget till lag om upphävande av lagen (1997:724)

 

 

om avveckling av specialsjukhus och vårdhem ...............

1067

26.20

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:603) om

 

 

verkställighet av sluten ungdomsvård..............................

1067

26.21

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:620) om

 

 

belastningsregister ............................................................

1068

26.22Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra

 

tvångsåtgärder ...................................................................

1069

26.23

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1656) om

 

 

patientnämndsverksamhet m.m.......................................

1069

26.24

Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:353) om

 

 

rättspsykiatriskt forskningsregister.................................

1070

26.25

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

(2001:453) .........................................................................

1071

26.26

Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:192) om

 

 

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet......

1071

26.27

Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen

 

 

(2005:716) .........................................................................

1071

30

SOU 2012:17 Innehåll

26.28

Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen

 

 

(2008:355).........................................................................

1072

26.29

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)................................................

1072

26.30

Förslaget till lag om ändring i fängelselagen

 

 

(2010:610).........................................................................

1074

26.31

Förslaget till lag om ändring i häkteslagen (2010:611) ..

1078

26.32

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

 

(2010:659).........................................................................

1079

26.33

Förlaget till lag om ändring i delgivningslagen

 

 

(2010:1932).......................................................................

1080

Litteratur- och källförteckning .........................................

1081

Särskilda yttranden ........................................................

1091

Bilagor

 

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2008:93 ..........................................

1111

Bilaga 2

Tilläggsdirektiv 2009:93...............................................

1133

Bilaga 3

Tilläggsdirektiv 2010:88...............................................

1137

Bilaga 4

Tilläggsdirektiv 2011:107.............................................

1139

Bilaga 5 Frågeschema avseende otillräknelighet ......................

1141

Bilaga 6 Ekonomiska konsekvenser av

 

 

 

psykiatrilagsutredningens förslag, Mats Klingvall ....

1143

31

Förkortningar

BrB

Brottsbalken

BrP

Lagen (1964:163) om införande av brottsbalken

Dir.

Direktiv

Ds

Departementsserien

FB

Föräldrabalken

FPL

Förvaltningsprocesslagen (1971:291)

FäL

Fängelselagen (2010:610)

HD

Högsta domstolen

HFD

Högsta förvaltningsdomstolen

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

HäL

Häkteslagen (2010:611)

JK

Justitiekanslern

JO

Riksdagens ombudmän

KvaL

Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

LPT

Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

LRV

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

LRU

Lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk

 

undersökning

LSPV

Lagen (1966:293) om beredande av sluten

 

psykiatrisk vård i vissa fall

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

 

funktionshindrade

LUL

Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om

 

unga lagöverträdare

33

Förkortningar

SOU 2012:17

LVM

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om

 

vård av unga

NJA

Nytt juridiskt arkiv, avd. I

NJA II

Nytt juridiskt arkiv, avd. II

Prop.

Proposition

RB

Rättegångsbalken

RF

Regeringsformen

RH

Rättsfall från hovrätterna

SFS

Svensk författningssamling

SiS

Statens institutionsstyrelse

SL

Strafflagen

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling

SOU

Statens offentliga utredningar

TF

Tryckfrihetsförordningen

YGL

Yttrandefrihetsgrundlagen

34

Sammanfattning

Uppdraget

Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området. En utgångspunkt för arbetet har varit att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättill- gänglig som möjligt och dessutom anpassad till de etiska, medi- cinska och juridiska krav som bör ställas i samband med tvångs- omhändertagande av personer med psykisk sjukdom.

Vi har också haft att utgå ifrån att en större reform med utgångs- punkt i Psykansvarskommitténs förslag kommer att genomföras. En ytterligare utgångspunkt för vårt arbete har varit att staten ska ta över ansvaret för de kostnader inom den psykiatriska tvångs- vården av psykiskt störda lagöverträdare som orsakas av kravet på samhällsskydd. I vårt uppdrag har det även ingått ett antal frågor med anknytning till den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemen- samma frågor.

Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen

Övergripande principer

Psykiatrisk tvångsvård ska alltid syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få honom eller henne att ta emot det stöd som han eller hon behöver. En tvångs- åtgärd ska endast få vidtas om den står i rimlig proportion till syftet med en sådan åtgärd och under förutsättning att en mindre ingrip- ande åtgärd inte är tillräcklig. Tvång ska utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.

35

Sammanfattning

SOU 2012:17

Lagstiftningens utformning

Vi föreslår att nuvarande två tvångsvårdslagar, LPT och LRV, upp- hävs och att lagstiftningen för den psykiatriska tvångsvården sam- las i en ny lag. Till lagen förs i tillämpliga delar bestämmelser om besöksinskränkningar för en patient som nu ges i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård.

Lagen har strukturerats så att bestämmelser som har ett natur- ligt samband med varandra hålls ihop inom lagen. För att under- lätta för läsaren att finna en viss bestämmelse inleds lagen med en innehållsförteckning. Lagen delas in i kapitel och förses med mellan- rubriker.

Grundläggande förutsättningar för tvångsvård

Vi föreslår att begreppet allvarlig psykisk störning behålls som sam- lingsbegrepp för att beskriva det grundläggande tillstånd som måste föreligga hos en person för att han eller hon ska kunna bli föremål för psykiatrisk tvångsvård.

För att möjliggöra att ett ingripande med stöd av lagen kan ske något tidigare i en persons sjukdomsförlopp föreslår vi att nuva- rande krav på att en person ska ha ett oundgängligt behov av psyki- atrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psy- kiatrisk dygnetruntvård, ersätts av ett krav på att patienten ska ha ett påtagligt behov av psykiatrisk vård till följd av en allvarlig psykisk störning. Ett påtagligt behov av psykiatrisk vård föreligger enligt vårt förslag om det är sannolikt att patienten kan få sin psykiska funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir (behandlingsrekvi- sitet) eller om det är sannolikt att han eller hon utgör en fara för sitt eget eller andras liv eller hälsa (farekvisitetet). Vi föreslår att farekvisitet ska utgöra en egen självständig grund för intagning för att på så sätt förstärka omgivningsskyddet.

Enligt vårt förslag ska nuvarande undantag, som innebär att psyki- atrisk tvångsvård inte får ges om personens psykiska störning utgör enbart en utvecklingsstörning, tas bort. Härigenom möjliggörs att bl.a. personer med störningar inom autismspektrat kan ges vård med stöd av lagen.

36

SOU 2012:17

Sammanfattning

För att ytterligare markera att tvångsvård enbart ska väljas när andra hjälpformer inte står till buds eller inte räcker till, ska nuva- rande krav kompletteras med villkor om att tvångsvård ska ha före- gåtts av att frivillig psykiatrisk vård har prövats utan framgång eller att det är uppenbart utsiktslöst att pröva sådan vård.

Intagningsförfarandet

Nuvarande ordning för intagning till psykiatrisk tvångsvård behålls i huvudsak oförändrad. De ändringar som vi föreslår är dels att kvarhållningsbeslutet ska utgöra starttidpunkt för beräkning av tids- fristen om 24 timmar för frågan om intagning, dels att begreppet skyndsamt ska tas bort ur den bestämmelse som anger inom vilken tid frågan om intagning ska avgöras.

Tidsfristen för domstolens prövning

Nuvarande tidsfrist för förvaltningsrätten att avgöra ett mål som gäller omprövning av psykiatrisk tvångsvård, förlängs från åtta till femton dagar i det fall redan pågående tvångsvård grundas på ett beslut av domstol.

Tvångsåtgärder

I den nya lagstiftningen ska det tydligt framgå vilka tvångsåtgärder som får användas och under vilka förutsättningar det får ske.

Vi föreslår att en patient ska kunna avskiljas inte bara när han eller hon genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna, utan också när det är nödvändigt utifrån patientens egen vård.

Fastspänning i bälte ska endast få ske genom fastspänning i säng eller genom mobilt bälte. Möjligheten att spänna fast patienten med en liknande anordning ska tas bort.

Ett dispensförfarande införs för att få en rättslig kontroll över användandet av vissa tvångsåtgärder som betraktas som ”extraordi- nära lösningar” och som ibland behöver tillgripas inom vården mot svårt sjuka patienter. Vi föreslår att det för det ändamålet inrättas en Tvångsåtgärdsnämnd som ska pröva om en sådan åtgärd ska få vidtas eller inte. Nämnden ska också kunna ge tillstånd till att de

37

Sammanfattning

SOU 2012:17

för fastspänning i bälte och avskiljning gällande längsta tidsfrist- erna, får överskridas. Tillstånd får endast lämnas om det föreligger synnerliga skäl för det utifrån patientens behov av vård eller risken för att patienten utan vidtagande av åtgärden kan komma att all- varligt skada sig själv eller andra. Vidare krävs att alternativa åtgärder som kan anses vara mindre ingripande för patienten är otillräckliga. Ett tillstånd ska vara tidsbegränsat och vara möjligt att överklaga av patienten till allmän förvaltningsdomstol.

Nämndens ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Läkare med specialistkompetens liksom företrädare från patient-, brukar- och närståendeorganisationer ska vara representerade i nämn- den.

Förnyad medicinsk bedömning

Vi föreslår att Socialstyrelsen ska få i uppdrag av regeringen att utfärda närmare anvisningar om hur patientens rätt att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning ska förstås och tillämpas inom den psykiatriska tvångsvården.

Öppen psykiatrisk tvångsvård

Enligt vårt förslag ska en patient kunna bli föremål för öppen psyki- atrisk tvångsvård utan att sådan vård har föregåtts av sluten psyki- atrisk tvångsvård på en sjukvårdsinrättning.

För att åstadkomma att en patient kan ges nödvändig behand- ling med läkemedel utan att han eller hon behöver tas in för sluten psykiatrisk tvångsvård, föreslår vi att det ska vara möjligt att vidta vissa åtgärder med tvång i den öppna psykiatriska tvångsvården. En åtgärd som ska vara är att patienten under vissa förutsättningar ska kunna ges läkemedel mot sin vilja på en sjukvårdsinrättning. För att göra en sådan behandling möjlig ska patienten kunna hämtas till vårdinrättningen. En förutsättning för att en patient ska kunna ges läkemedel mot sin vilja är att läkemedelsbehandlingen är nödvändig för att undvika att patienten allvarligt försämras i sitt psykiska till- stånd eller för att patienten ska kunna avsevärt förbättras i sitt psykiska tillstånd. Vidare föreslår vi att en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård ska ha en skyldighet att underkasta sig drog- kontroll.

38

SOU 2012:17

Sammanfattning

Inskrivningsmeddelande

Skyldigheten för behandlande läkare att genom ett inskrivnings- meddelande underrätta bl.a. kommunens socialtjänst om att en per- son som har skrivits in i den slutna psykiatriska vården kan komma att behöva insatser från socialtjänsten eller primärvården efter ut- skrivning, ska utvidgas och i princip gälla samtliga patienter som skrivs in i denna typ av vård. Endast när det framstår som uppen- bart för behandlande läkare att patienten vid utskrivning inte är i behov av några insatser från socialtjänsten bör det vara möjligt att avstå från en sådan underrättelse.

Tidsfrist för övergång av betalningsansvaret för en utskrivningsklar patient

Nuvarande tidsfrist innan betalningsansvaret övergår från landsting till kommun beträffande en utskrivningsklar patient som vårdas inom den slutna psykiatriska tvångsvården ska minskas från trettio till femton vardagar.

Byte av vårdform

Vi föreslår att chefsöverläkaren ska kunna besluta att en patient ska övergå från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård. Det ska dock krävas ett medgivande av domstol när en sådan övergång avser en patient för vilken det finns ett beslut om att han eller hon ska under- gå särskilda skyddsåtgärder. Vid övergång från öppen till sluten psyki- atrisk tvångsvård ska även fortsättningsvis krävas medgivande av domstol.

En rätt till utomhusvistelse

Enligt vårt förslag ska en patient i den slutna psykiatriska tvångs- vården ha rätt att vistas utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det. För en patient som kan anses representera en förhöjd säkerhetsrisk får utomhusvistelsen begrän- sas till en för ändamålet särskilt avgränsad plats.

39

Sammanfattning

SOU 2012:17

Biträde av polis

Vi föreslår att polismyndigheten även framöver ska lämna biträde för att i ett antal situationer förflytta en patient som är föremål för psykiatrisk tvångsvård. En begäran om biträde ska få göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgär- den inte kan utföras utan polisens särskilda befogenheter behöver tillgripas eller om det annars finns synnerliga skäl.

Vid handräckningen av en patient bör personal från sjukvårds- inrättningen närvara.

Möjligheten för polismyndigheten att tillfälligt omhänderta den som lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, ska behållas. Vi föreslår dock att reglerna ändras så att det klart framgår att den omhändertagne inte får tas i förvar. Polismyn- digheten ska i stället ha en skyldighet att omedelbart föra den om- händertagne till en sjukvårdsinrättning för en läkarundersökning.

Psykiskt störda lagöverträdare

Våra förslag har sin utgångspunkt i Psykansvarskommitténs förslag

Vi har i vårt arbete utgått från Psykansvarskommitténs förslag och i dessa gjort nödvändiga uppdateringar och kompletteringar. I betänk- andet presenterar vi våra överväganden och förslag i de frågor som Psykansvarskommittén behandlade och på en del närliggande områden.

Vår grundsyn på problematiken kring psykiskt störda lagöver- trädare är densamma som Psykansvarskommitténs. Vi har dock i en del frågor valt att argumentera för andra lösningar än de som Psyk- ansvarskommittén stannade för. Detta beror delvis på att det har skett förändringar i samhället under de ca tio år som har gått sedan Psykansvarskommittén presenterade sitt förslag. Det beror också på att vårt utredningsförslag är bredare än det som Psykansvars- kommittén hade genom att vi samtidigt gör en översyn av den psyki- atriska tvångsvårdslagstiftningen.

40

SOU 2012:17

Sammanfattning

Ett krav på tillräknelighet ska införas

Vi föreslår att tillräknelighet åter ska vara ett krav för att en gärning ska utgöra brott. Detta innebär att en gärning inte ska utgöra brott om den begås av någon som till följd av en allvarlig psykisk stör- ning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig. Inte heller ska en gärning utgöra brott om gärningsmannen hade en sådan förmåga men till följd av en allvarlig psykisk störning, en till- fällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd saknade förmåga att anpassa sitt handlande efter den. För att en gärning inte ska utgöra brott på grund av otillräkne- lighet krävs att det inte är gärningsmannen själv som i anslutning till gärningen har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt.

Bestämmelsen i 30 kap. 6 § BrB, som innehåller en presumtion för en annan påföljd än fängelse och i vissa fall ett förbud mot fängelse för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare, ska upphävas.

Frågan om gärningsmannens tillräknelighet bör prövas innan hans eller hennes uppsåt bedöms. Åklagaren har till uppgift att styrka att gärningsmannen var tillräknelig och, i förekommande fall, att en gär- ning utgör brott i de fall gärningsmannen i anslutning till gärningen har varit otillräknelig men detta har berott på orsaker som han eller hon själv är ansvarig för, s.k. självförvållade tillstånd. Bedömningen av frågan, om gärningsmannen var tillräknelig, kommer i huvudsak att ske mot bakgrund av ett utlåtande över en rättspsykiatrisk under- sökning. Man kan säga att det kommer att råda en presumtion för att gärningsmannen var tillräknelig när han eller hon utförde gär- ningen.

Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare

Vi föreslår att överlämnande till rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som självständig påföljd och att normala bestämmelser om påföljds- bestämning ska gälla även för psykiskt störda lagöverträdare som fälls till ansvar.

Som en förmildrande omständighet vid bedömningen av straff- värdet ska det särskilt beaktas om den tilltalade till följd av en psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft ned-

41

Sammanfattning

SOU 2012:17

satt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande.

En pågående behandling av en psykisk störning som kan antas ha samband med brottsligheten ska kunna beaktas som ett särskilt skäl för val av skyddstillsyn som påföljd i stället för fängelse. Som särskilt skäl för skyddstillsyn i förening med s.k. kontraktsvård ska det kunna beaktas om en psykisk störning som kräver vård eller be- handling i väsentlig grad har bidragit till att brottet har begåtts. Vid påföljdsvalet ska rätten i skälig omfattning beakta om den tilltalade i anslutning till brottet har genomgått eller genomgår frivillig psyki- atrisk vård eller psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk vård i ett reformerat system

Det är angeläget att de gärningsmän som har ett psykiatriskt vård- behov får detta tillgodosett på ett så tidigt stadium som möjligt. I de fall det finns förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård bör så- dan vård därför komma till stånd utan dröjsmål. Ett antal av de per- soner som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i fråga om tillräknelighet bedöms kunna uppfylla de av oss föreslagna förut- sättningarna för psykiatrisk tvångsvård. För att möjliggöra att den enskildes vårdbehov blir tillgodosett i de fallen föreslår vi att det av ett rättspsykiatriskt utlåtande i fråga om en sådan undersökning ska framgå att den misstänkte gärningsmannen uppfyller förutsättning- arna för psykiatrisk tvångsvård.

Det av stor vikt att psykiatrisk tvångsvård kan fortsätta även i de fall gärningsmannen döms till fängelse. Vi föreslår därför att det av lagstiftningen uttryckligen ska framgå att den dömde inte får tas in i kriminalvårdsanstalt för verkställighet av straffet så länge sluten psykiatrisk tvångsvård pågår. Det är viktigt att det står klart för den dömde att fängelsestraffet verkställs under tiden som han eller hon befinner sig inom den slutna tvångsvården. Vi föreslår därför att rätten i domen på fängelse ska upplysa om att verkställigheten av fäng- elsestraffet ska ske genom sluten psykiatrisk tvångsvård så länge det finns förutsättningar för sådan vård.

42

SOU 2012:17

Sammanfattning

Sluten stödenhet – en ny form av verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning

Det ska införas en ny form av verkställighet av fängelse, sluten stöd- enhet, för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning. Sådan verkställighet ska kunna bli aktuell om den dömde på grund av en svår utvecklingsstörning, en svår autismspektrumstörning eller någon annan stor och varaktig psykisk funktionsnedsättning har en så uttalad kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av det stöd och den service som kan ges vid en sluten stöd- enhet.

Verksamheten vid en sluten stödenhet ska vara utformad i små enheter enligt principerna för en bostad med särskild service enligt LSS. Kriminalvården ska ansvara för verkställigheten av fängelse i en sluten stödenhet.

Vi föreslår att det är allmän domstol som i domen, i vilken fäng- elsestraffet döms ut, ska besluta att verkställigheten ska inledas i en sådan enhet. Kriminalvården ska kunna besluta om sådan verkställig- het om det under pågående verkställighet av fängelsestraffet i kri- minalvårdsanstalt uppmärksammas att den intagne uppfyller förut- sättningarna.

Kriminalvården ska ha en skyldighet att tillsammans med lands- tinget och kommunen upprätta en individuell plan för den som ska friges från verkställighet i en sluten stödenhet. I planen ska det redo- visas vilka stödinsatser som den dömde är i behov av och vem som ansvarar för respektive insats.

Särskilda skyddsåtgärder

Det bör finnas en tydlig uppdelning mellan straffrättsligt ansvar, det psykiatriska vårdbehovet och intresset för skydd mot fortsatta an- grepp mot människors liv eller hälsa. Möjligheten att besluta om åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman på nytt begår en allvarlig våldsgärning av allvarligt slag ska därför inte vara en del av påföljdssystemet, utan en fristående reaktion som är knuten till den otillåtna gärningen eller brottet. Åtgärderna bör benämnas särskilda skyddsåtgärder. Regleringen i fråga om sådana åtgärder ska finnas i en särskild lag.

När man utformar ett system med särskilda skyddsåtgärder är det viktigt att finna en etiskt godtagbar avvägning mellan å ena

43

Sammanfattning

SOU 2012:17

sidan intresset av skydd och å andra sidan berättigade krav på att de åtgärder som vidtas så långt möjligt är proportionerliga i förhåll- ande till den risk man bedömer finns. Det måste också säkerställas att beslutsunderlaget och beslutsprocessen uppfyller tillräckliga krav på rättssäkerhet. Åtgärderna ska bygga på respekt för gärningsman- nens integritet och människovärde.

Enligt vårt förslag är det i huvudsak den kategori av personer som i dag döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivnings- prövning som ska kunna bli föremål för särskilda skyddsåtgärder. Detta innebär att särskilda skyddsåtgärder ska kunna beslutas i två situationer. Den ena situationen är då en gärningsman har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräkne- lighet inte är uppfyllt. Den andra situationen är då en gärningsman ska friges efter att ha undergått ett fängelsestraff på viss tid eller sluten ungdomsvård efter att ha dömts för ett brott som han eller hon har begått under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvar- ligt demenstillstånd. I båda situationerna ska det krävas att gär- ningen har riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv eller hälsa och att det i straffskalan för det fullbordade brottet inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader. Det ska också krävas att det med hänsyn till gärningsmannens eller den dömdes psykiska tillstånd, hans eller hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt begår en gärning som riktar sig mot eller medför fara för någon annans liv eller hälsa och är av allvarligt slag.

Beslut om särskilda skyddsåtgärder ska fattas av allmän förvalt- ningsdomstol efter ansökan av åklagare. Vid sin prövning ska för- valtningsdomstolen utgå från vad den allmänna domstolen har funnit utrett beträffande gärningen. För att betona att särskilda skydds- åtgärder är knutna till en otillåten gärning eller ett brott ska för- valtningsdomstolen kunna besluta om särskilda skyddsåtgärder endast om allmän domstol antingen genom en dom, som har vunnit laga kraft, har fastställt att gärningsmannen har begått en otillåten gär- ning som inte utgör brott eftersom inte kravet på tillräknelighet är uppfyllt eller i den dom genom vilken gärningsmannen dömdes till fängelse eller sluten ungdomsvård har beslutat att en prövning i fråga om särskilda skyddsåtgärder ska ske.

Allmän förvaltningsdomstol ska minst var sjätte månad pröva om det fortfarande finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder.

44

SOU 2012:17

Sammanfattning

Det är också allmän förvaltningsdomstol som ska pröva om sådana åtgärder ska upphöra.

Särskilda skyddsåtgärder ska kunna genomföras i sluten form eller i öppen form. Åtgärderna ska undergås i den form som är till- räcklig för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses. Allmän förvaltningsdomstol ska kunna besluta att särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska övergå till åtgärder i öppen form samt att åtgärder i öppen form ska övergå till sluten form.

Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska den som är föremål för åtgärderna placeras i en särskild skydds- enhet. Den som är under 18 år ska dock som huvudregel i stället pla- ceras i ett särskilt ungdomshem. Särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska kunna kombineras med öppen psykiatrisk tvångsvård.

Den som undergår särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska få det stöd och den omvårdnad samt underkastas den kontroll som be- hövs för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses. Särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska kunna förenas med villkor av- seende bl.a. skyldighet att genomgå nödvändig vård eller behand- ling eller förbud mot att använda berusningsmedel.

Det ska vara möjligt att vidta vissa kontroll- och tvångsåtgärder i syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i samband med genomförandet av särskilda skyddsåtgärder.

Vi föreslår att staten både ska ansvara för systemet med sär- skilda skyddsåtgärder och stå för genomförandet av åtgärderna. Det bör vara en uppgift för regeringen att besluta vilken eller vilka myn- digheter som bör ha ansvaret för de särskilda skyddsåtgärderna och hur verksamheten närmare bör organiseras. Enligt vår bedömning framstår det dock som rimligt att SiS får ha både ansvaret för och genomföra särskilda skyddsåtgärder för den som genomgår dessa i ett särskilt ungdomshem.

Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat frihetsberövande

Det ska inte längre ställas upp särskilda (lägre) krav för att det ska kunna bli aktuellt med psykiatrisk tvångsvård för den som redan är frihetsberövad genom att vara anhållen, häktad, intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller intagen i (eller ska förpassas till) en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem.

Rättspsykiatrisk vård ska inte längre vara benämning på sådan psykiatrisk tvångsvård som ges under verkställighet av påföljder

45

Sammanfattning

SOU 2012:17

som innefattar frihetsberövande, under anhållnings- eller häktnings- tid eller under en rättspsykiatrisk undersökning.

Vissa straffprocessuella frågor

Vid införandet av en tillräknelighetsreglering krävs det vissa straff- processuella förändringar. Som huvudregel ska frågan om gärnings- mannens tillräknelighet avgöras av allmän domstol först efter det att en rättspsykiatrisk undersökning har gjorts i frågan. Det ska därför finnas en skyldighet att inleda en förundersökning samt att väcka åtal även om det finns skäl som talar för att en gärning inte utgör brott till följd av att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet. Det ska i stämningsansökan anges att det finns så- dana skäl. Åklagaren ska kunna besluta om åtalsunderlåtelse även om det finns skäl som talar för att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet.

Om domstolen finner att gärningsmannen inte uppfyller kravet på tillräknelighet ska åtalet ogillas. Domstolen ska dessutom genom en dom fastställa att gärningsmannen har begått en otillåten gär- ning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt. På yrkande av åklagaren ska domstolen kunna besluta att gärningsmannen ska omhändertas i avvaktan på att en sådan dom vinner laga kraft och allmän förvaltningsdomstol kan inleda sin pröv- ning i fråga om särskilda skyddsåtgärder. Ett sådant beslut om omhändertagande ska dock inte få fattas om det framgår att gär- ningsmannen inte uppfyller förutsättningarna för särskilda skydds- åtgärder.

Rättspsykiatrisk undersökning

Det ska införas tre nya former av rättspsykiatriska bedömningar, vilka som huvudregel ska ingå i en rättspsykiatrisk undersökning. Bedömningarna ska ta sikte på frågan om gärningsmannens tillräk- nelighet, förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet och förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder. Det ska avges ett utlåtande för respektive fråga.

Ett utlåtande beträffande gärningsmannens tillräknelighet ska av- ges av en läkare vid undersökningsenheten eller av någon annan läkare som huvudmannen för enheten utser. Utlåtanden i övriga typer

46

SOU 2012:17

Sammanfattning

av utlåtanden ska avges av den myndighet som regeringen bestäm- mer.

Allmän domstol ska i ett brottmål även kunna besluta att hämta in ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning i fråga om gärningsmannens tillräknelighet eller i fråga om förutsätt- ningarna för särskilda skyddsåtgärder.

Socialstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av bestämmel- serna om kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsyki- atrisk undersökning.

Registerfrågor

Vi föreslår att belastningsregistret ska innehålla uppgifter om den beträffande vilken det genom en dom har fastställts att han eller hon har begått en otillåten gärning som inte utgör brott eftersom kravet på tillräknelighet inte är uppfyllt och om den för vilken sär- skilda skyddsåtgärder har beslutats.

Kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning eller när den som är intagen i anstalt eller häkte är föremål för frivillig psykiatrisk vård

Om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten ska de kontroll- och tvångsåtgärder som är tillåtna enligt FäL eller HäL i huvudsak få vidtas även när den som är intagen i kriminal- vårdsanstalt eller häkte har förts över till en undersökningsenhet för rättspsykiatrisk undersökning eller till en vårdinrättning för fri- villig psykiatrisk vård. Dessa åtgärder ska kunna vidtas även när en misstänkt som är på fri fot efter beslut av domstol har tagits in på en rättspsykiatrisk undersökningsenhet.

I syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten vid de rättspsyki- atriska undersökningsenheterna ska den som ska genomgå en rätts- psykiatrisk undersökning utan att vara frihetsberövad kunna få per- sonliga tillhörigheter omhändertagna, kunna kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål samt bli före- mål för drogkontroll.

47

Sammanfattning

SOU 2012:17

Gemensamma frågor

Skydd för brottsoffer

I syfte att stärka skyddet för brottsoffer föreslår vi att det i lagen om psykiatrisk tvångsvård införs en bestämmelse som anger att chefs- överläkaren särskilt ska beakta brottsoffers intresse när han eller hon fattar beslut om placering för patienten.

Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen

Ett genomförande av våra förslag kommer att innebära att andelen patienter som erhåller psykiatrisk vård under tid som de avtjänar verkställighet av fängelse eller sluten ungdomsvård, kommer att öka. För att säkerhetsnivån i förhållande till dessa personer inte ska avvika alltför mycket från den säkerhet som gäller inom kriminal- vården och inom SiS, föreslår vi att det införs en rätt för vård- givaren att kunna besluta om allmän inpasseringskontroll vid vissa vårdavdelningar. Vi betonar samtidigt att den grundläggande säker- heten måste vila på ett dynamiskt säkerhetstänkande.

Vi föreslår vidare att det ska vara möjligt för chefsöverläkaren att besluta om besöksrestriktioner även av hänsyn till ordning och säkerhet.

Den möjlighet som Kriminalvården och SiS har i nuläget att kunna fatta beslut om inskränkningar i förhållande till en patient som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller slutet ungdomshem – inskränkningar som kan avse rätten att ta emot och skicka för- sändelser, ta emot besök eller stå i förbindelse med utomstående genom elektronisk kommunikation – ska behållas. Även nuvarande regler, som innebär att det är dessa myndigheter som fattar beslut om permission och frigång för dessa patienter, ska behållas.

I syfte att höja säkerheten föreslår vi också att tillämpnings- området för chefsöverläkarens möjlighet att kunna besluta om in- skränkningar av patientens rätt att använda elektroniska kommuni- kationstjänster ska utvidgas. Med vårt förslag ska ett sådant beslut inte bara kunna grundas på skäl som är hänförliga till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada utan också av hänsyn till ordning och säkerhet.

I syfte att möjliggöra att säkerheten kan upprätthållas vid dom- stolsförhandlingar som äger rum på sjukvårdsinrättningen, föreslår vi att chefsöverläkaren ska kunna besluta om att en patient som

48

SOU 2012:17

Sammanfattning

genomgår öppen psykiatrisk tvångsvård och som ska närvara vid förhandlingen, ska kroppsvisiteras. Visitationen ska ske för att kon- trollera att patienten inte för in farliga eller olämpliga föremål in på sjukvårdsinrättningen.

Ett förbud mot fotografering

Vi föreslår att vårdgivaren ska kunna besluta om fotograferings- förbud på en vårdavdelning. Syftet är att skydda patienter från att ofrivilligt utsättas för kränkande fotografering under vårdtiden.

Samverkan mellan olika huvudmän

Vi bedömer att de ändringar vi föreslår beträffande rekvisiten för intagning till psykiatrisk tvångsvård, tillsammans med det borttagna undantaget för personer med utvecklingsstörning, kan leda till att ungdomar med autism eller störningar inom autismspektrat kan bli föremål för sådan vård.

Vi bedömer vidare att våra ändrade intagningsrekvisit kan undan- röja en del av de gränsdragningsproblem som nu finns mellan LVM och LPT i förhållande till samsjukliga personer.

Insatser av andra än vårdpersonal

Vi förslår att chefsöverläkarens skyldighet att lämna ut nödvändiga uppgifter av betydelse för säkerheten inte bara ska gälla i förhåll- ande till en stödperson utan också omfatta gode män, förvaltare och kontaktperson.

Vi föreslår också att sekretessreglerna ändras så att uppgift om en person som erhåller psykiatrisk tvångsvård får lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en myndighet inom social- tjänsten, om det är befogat att lämna uppgiften av hänsyn till säker- heten för socialtjänstens personal.

49

Sammanfattning

SOU 2012:17

Privatisering av psykiatrisk tvångsvård

Vi lämnar inte något förslag som innebär att det blir möjligt för annan än landstingen och Rättsmedicinalverket att bedriva psykiatrisk tvångsvård.

Kostnader för den rättspsykiatriska vården

Kostnaderna för rättspsykiatrin och de övriga kostnader som sam- manhänger med denna typ av vård kan uppskattas till cirka 2,3 mil- jarder kr för år 2010. De kostnader som har beräknats är, förutom kostnader för den vård som landstingen bedriver och ansvarar för, kostnader för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, vissa kostnader inom socialtjänsten för missbruksvård, anpassat bo- ende och sysselsättning samt för transporter. Några säkra slutsatser i fråga om vilka av dessa kostnader som hänför sig till det s.k. sam- hällsskyddet inom den rättspsykiatriska vården kan inte dras av till- gängligt material.

Kostnader för genomförandet av vårt förslag

Våra beräkningar tyder på att ändringarna rörande tvångsvården inom allmänpsykiatrin inte kommer att medföra några kostnadseffekter. Vi baserar detta antagande på att mycket tyder på att antalet vård- dagar inom allmänpsykiatrin inte kommer att påverkas av förslagen.

I fråga om kostnader för psykiskt störda lagöverträdare innebär förslagen, med den fördelning av huvudmannaskap som vi slutligen stannat för, att landstingens kostnader för psykiatrisk tvångsvård kommer att minska samtidigt som kostnaderna för Kriminalvården, kommunerna, Rättsmedicinalverket, SiS och Socialstyrelsen beräknas öka något. Staten i egenskap av huvudman för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna ådrar sig ökade kostnader. Domstolarna och åklagarväsendet antas på sikt ha oförändrade kostnader.

Vi har också föreslagit inrättandet av två nya myndigheter, Tvångs- åtgärdsnämnden och Skyddsåtgärdsmyndigheten.

50

Författningsförslag

Viss lagtext är markerad med grå färg. Detta har gjorts för att det ska framgå att denna text är hämtad från Psykansvarskommitténs betänkande. Vi kommer i dessa delar inte att lämna egna förslag. Lagtexten har dock ändrats om det har varit nödvändigt för att den ska vara anpassad till våra förslag. En del språkliga ändringar har också gjorts. Att texten finns med i promemorian beror på att detta underlättar för läsaren.

1Förslag till

lag om ändring i brottsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 6 och 8 §§, 26 kap. 5 §, 29 kap. 3 §, 30 kap. 9 §, 33 kap. 6 § och 36 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 2 a, 9 och 10 §§, 26 kap. 4 och 10 a §§ och 32 kap. 6 §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap. Om brott och brottspåföljder

2 a §

En gärning utgör inte brott om den begås av någon som till följd av

1. en allvarlig psykisk störning,

2. en tillfällig sinnesförvirring,

3. en

svår utvecklingsstörning

eller

allvarligt demenstill-

4. ett

 

51

Författningsförslag

SOU 2012:17

stånd

har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situ- ation i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse.

Vad som nu har sagts gäller inte om gärningsmannen i anslut- ning till gärningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt.

För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd.

6 §1

En gärning som någon begår innan han eller hon har fyllt fem- ton år utgör inte brott. En sådan gärning får inte heller leda till åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

Förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, för- anleda förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så ock medföra skyldighet att gälda skadestånd.

8 §2

Förutom påföljd kan brott, enligt vad som är föreskrivet om detta, leda till förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, samt med- föra skyldighet att betala skade- stånd.

I fall som avses i 2 a § första stycket eller 6 § gäller vad som nu har sagts om brott i stället en otillåten gärning.

9 §

En otillåten gärning, som en- ligt 2 a § inte utgör brott, kan i vissa fall leda till åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

1Senaste lydelse 1988:942.

2Senaste lydelse 1986:118.

52

SOU 2012:17

Författningsförslag

10§3

Vad som i denna balk eller

annan författning föreskrivs om brott ska i tillämpliga delar gälla också sådana gärningar som avses i 2 a § första stycket och 6 §.

26 kap. Om fängelse

4 §4

Domstolen ska i en dom på fängelse besluta att verkställighe- ten av fängelsestraffet ska inledas i en sluten stödenhet om den dömde på grund av

1.en svår utvecklingsstörning,

2.en svår autismspektrumstör- ning eller

3.någon annan stor och var- aktig psykisk funktionsnedsätt- ning

har en så uttalad kognitiv funktionsnedsättning att han eller hon är i särskilt behov av det stöd och den service som kan ges vid en sådan enhet.

Den som dömts till fängelse skall för verkställighet av straf- fet tas in i kriminalvårdsanstalt om inte annat är särskilt föreskri- vet.

5 §5

Den som har dömts till fängelse ska för verkställighet av straffet tas in i kriminalvårds- anstalt om

1.inte domstolen har beslutat att verkställigheten ska inledas i en sluten stödenhet,

2.det inte finns förutsättningar för verkställighet enligt lagen (1994:451) om intensivövervak-

3Psykansvarskommittén föreslog att bestämmelsen skulle tas in som en ny 9 §.

4Tidigare 4 § upphävd genom 1988:942.

5Senaste lydelse 1998:604.

53

Författningsförslag SOU 2012:17

ning med elektronisk kontroll eller

3. den dömde inte får tas in i en kriminalvårdsanstalt eftersom han eller hon är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård.

10 a §

Den som har dömts till fängel- se på viss tid kan i vissa fall efter frigivningen bli föremål för åtgär- der enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

Kriminalvården ska i en an- mälan till åklagaren ange vid vilken tidpunkt den dömde ska friges från fängelsestraffet, om det inför frigivningen ska ske en pröv- ning i frågan, om den dömde ska bli föremål för särskilda skydds- åtgärder.

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

3 §6

Som förmildrande omständigheter vid bedömningen av straff- värdet ska, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas

1. om brottet föranletts av

1. om brottet har föranletts

någon annans uppenbart krän-

av någon annans uppenbart krän-

kande beteende,

kande beteende,

2. om den tilltalade till följd

2. om den tilltalade till följd

av en allvarlig psykisk störning

av en psykisk störning, en sinnes-

haft nedsatt förmåga att inse

rörelse eller av någon annan

gärningens innebörd eller att an-

orsak har haft nedsatt förmåga

passa sitt handlande efter en

att förstå gärningens innebörd i

sådan insikt eller annars till följd

den situation i vilken han eller

av en psykisk störning, sinnes-

hon befann sig eller att anpassa

rörelse eller av någon annan orsak

sitt handlande efter en sådan

haft nedsatt förmåga att kontrol-

förståelse eller att kontrollera sitt

 

 

6 Senaste lydelse 2010:370.

 

54

 

1. om en påtaglig förbättring har skett av den tilltalades per- sonliga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans eller hennes brottslighet,
2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk, psykisk störning eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslighet,
3. om missbruk av beroende- framkallande medel, psykisk stör- ning eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behandling i väsent-
55

SOU 2012:17

Författningsförslag

lera sitt handlande,

3.om den tilltalades hand- lande stått i samband med hans eller hennes bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesför- måga,

4.om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller

handlande,

3.om den tilltalades hand- lande har stått i samband med hans eller hennes bristande ut- veckling, erfarenhet eller om- dömesförmåga,

4.om brottet har föranletts av stark mänsklig medkänsla, eller

5.om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses

i24 kap.

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

30 kap. Om val av påföljd

9 §7

Vid val av påföljd skall rätten

Vid val av påföljd ska rätten

som skäl för skyddstillsyn be-

som skäl för skyddstillsyn be-

akta om det finns anledning att

akta om det finns anledning att

anta att denna påföljd kan bidra

anta att denna påföljd kan bidra

till att den tilltalade avhåller sig

till att den tilltalade avhåller sig

från fortsatt brottslighet.

från fortsatt brottslighet.

Som särskilda skäl för skyddstillsyn i stället för fängelse kan rätten beakta

1. om en påtaglig förbättring skett av den tilltalades person- liga eller sociala situation i något hänseende som kan antas ha haft samband med hans brottslighet,

2. om den tilltalade undergår behandling för missbruk eller annat förhållande som kan antas ha samband med hans brottslig- het,

3. om missbruk av beroende- framkallande medel eller något annat särskilt förhållande som kräver vård eller annan behand- ling i väsentlig grad har bidragit

7 Senaste lydelse 1998:604.

Författningsförslag SOU 2012:17

till att brottet har begåtts och

lig grad har bidragit till att brottet

den tilltalade förklarar sig villig

har begåtts och den tilltalade

att gå igenom lämplig behand-

förklarar sig villig att gå igenom

ling som enligt en för honom

lämplig behandling som enligt

uppgjord plan kan anordnas i

en för honom eller henne upp-

samband med verkställigheten

gjord plan kan anordnas i sam-

eller

band med verkställigheten eller

4. om den tilltalade samtycker till att skyddstillsynen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omstän- digheter.

32 kap. Om överlämnande till särskild vård för unga

6 §

Den som har dömts till sluten ungdomsvård kan i vissa fall efter frigivningen bli föremål för åt- gärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

Statens institutionsstyrelse ska i en anmälan till åklagaren ange vid vilken tidpunkt den dömde ska friges från den slutna ung- domsvården, om det inför frigiv- ningen ska ske en prövning i frågan, om den dömde ska bli föremål för särskilda skyddsåtgär- der.

33 kap. Om avräkning av anhållnings- och häktestid m.m.

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ung- domsvård eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordnar att sådan påföljd skall avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av miss- tanke om brott som prövats

6 §8

Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ung- domsvård eller om rätten med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 förordnar att sådan påföljd ska avse ytterligare brott, och den dömde med anledning av miss- tanke om brott som prövats

8 Senaste lydelse 2006:891.

56

SOU 2012:17 Författningsförslag

genom dom i målet har varit be-

genom dom i målet har varit be-

rövad friheten på sätt som enligt

rövad friheten på sätt som enligt

19 a §

första

stycket lagen

19 a § första

stycket lagen

(1974:202) om

beräkning

av

(1974:202)

om

beräkning av

strafftid m.m. får tillgodoräknas

strafftid m.m. får tillgodoräknas

som tid under vilken påföljden

som tid under vilken påföljden

verkställts i anstalt eller vid ett

verkställts i anstalt, i en sluten

särskilt ungdomshem, får rätten

stödenhet eller vid ett särskilt

förordna att påföljden skall anses

ungdomshem, får rätten förord-

helt verkställd genom frihetsbe-

na att påföljden ska anses helt

rövandet. En förutsättning

för

verkställd

genom frihetsberö-

ett sådant förordnande är att

vandet. En förutsättning för ett

den tid som den utdömda på-

sådant förordnande är att den

följden

överstiger frihetsberö-

tid som den utdömda påföljden

vandet med är ringa.

 

överstiger frihetsberövandet med

 

 

 

 

är ringa.

 

 

Om rätten undanröjer en villkorlig dom eller en skyddstillsyn och i stället dömer till fängelse på viss tid eller till sluten ung- domsvård, gäller första stycket även i fråga om sådana frihets- berövanden som anges i 19 a § andra stycket lagen om beräkning av

strafftid m.m.

 

Om någon döms till böter

Om någon döms till böter

eller ungdomstjänst och med

eller ungdomstjänst och med

anledning av misstanke om brott,

anledning av misstanke om brott,

som prövats genom dom i målet,

som prövats genom dom i målet,

har varit berövad friheten på sätt

har varit berövad friheten på sätt

som enligt första stycket får till-

som enligt första stycket får

godoräknas som verkställighet

tillgodoräknas som verkställig-

av påföljd, får rätten förordna

het av påföljd, får rätten förord-

att påföljden skall anses helt

na att påföljden ska anses helt

eller delvis verkställd genom

eller delvis verkställd genom

frihetsberövandet.

frihetsberövandet.

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott

Har brott begåtts av någon som inte fyllt femton år eller som handlat under påverkan av

13 §9

Har en straffbelagd gärning begåtts av någon som inte fyllt femton år eller som handlat

9 Senaste lydelse 1991:1138.

57

Författningsförslag

SOU 2012:17

en allvarlig psykisk störning får rätten besluta om förverkande av egendom eller om annan sä- rskild rättsverkan, som kan följa på brottet, endast om och i den mån det med hänsyn till hans psykiska tillstånd, gärningens beskaffenhet och omständighe- terna i övrigt kan anses skäligt.

under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten be- sluta om förverkande av egen- dom eller om annan särskild rättsverkan, som kan följa på gärningen, endast om och i den mån det med hänsyn till hans psykiska tillstånd, gärningens beskaffenhet och omständighe- terna i övrigt kan anses skäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

58

SOU 2012:17

Författningsförslag

2Förslag till

lag om ändring i rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att det i balken ska införas tretton nya paragrafer, 20 kap. 6 a och 7 c §§, 21 kap. 13 §, 23 kap. 1 a §, 24 kap. 25 §, 25 kap. 10 §, 26 kap. 9 §, 27 kap. 34 §, 28 kap. 16 § samt 30 kap. 3 a, 3 b, 3 c och 3 d §§,

dels att 20 kap. 1 och 6 §§, 23 kap. 1 §, 24 kap. 22 §, 29 kap. 6 §, samt 31 kap. 1 och 2 §§ samt 45 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

20 kap. Om rätt till åtal och om målsägande

1 §

Fråga om ansvar för brott må ej av rätten upptagas, med mindre

åtal för brottet väckts. Rätten äge dock utan åtal upptaga fråga om ansvar för förseelse i rätte- gången.

En fråga om ansvar för brott får tas upp av rätten, endast om

åtal har väckts för brottet. Rät- ten får dock utan åtal ta upp en fråga om ansvar för förseelse i rättegången.

När åtal har väckts får rätten, i fall då 1 kap. 2 a § brottsbalken kan vara tillämplig, även ta upp och pröva frågan, om den till- talade har begått gärningen och om denna var otillåten.

Åklagare skall, om ej annat är stadgat, tala å brott, som hör under allmänt åtal.

6 §10

Åklagare ska, om inte annat är föreskrivet, väcka åtal för brott, som hör under allmänt åtal.

I fall som avses i första stycket ska åklagare väcka åtal även om det skulle finnas skäl som talar för att gärningen, enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken, inte utgör ett brott.

10 Senaste lydelse 1964:166.

59

Författningsförslag

SOU 2012:17

6 a §

Utgör en gärning, enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken, inte ett brott ska rätten fastställa om den till- talade har begått gärningen och om denna var otillåten.

7 c §

Bestämmelserna i 7, 7 a och 7 b §§ tillämpas på motsvarande sätt även om det skulle finnas skäl som talar för att gärningen, med hänsyn till 1 kap. 2 a § brotts- balken, inte utgör brott.

21 kap. Om den misstänkte och hans försvar

13 §

Vad som sägs i detta kapitel om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbal- ken inte utgör brott.

23 kap. Om förundersökning

1 §11

Förundersökning skall inledas

Förundersökning ska inledas

så snart det på grund av an-

så snart det på grund av angi-

givelse eller av annat skäl finns

velse eller av något annat skäl

anledning att anta att ett brott

finns anledning att anta att ett

som hör under allmänt åtal har

brott som hör under allmänt åtal

förövats.

har begåtts. En förundersökning

 

ska inledas även om det finns skäl

 

som talar för att gärningen enligt

 

1 kap. 2 a § brottsbalken inte utgör

 

brott.

Förundersökning behöver dock inte inledas, om det är uppen- bart att brottet inte går att utreda. Att förundersökning inte

behöver inledas i vissa andra fall följer av 4 a § och 22 §.

 

Om det krävs angivelse för

Om det

krävs angivelse

för

att brottet skall höra under all-

att brottet

ska höra under

all-

11 Senaste lydelse 1994:1412.

60

61
Den som är gripen, anhållen eller häktad ska tas i förvar. Den som är gripen behöver dock inte tas i förvar om det inte är nöd- vändigt med hänsyn till ända- målet med gripandet, ordning eller säkerhet. Den som häktas ska utan dröjsmål föras till häkte.
Om det är av synnerlig vikt att den häktade, för utredning av det brott som föranlett häkt- ningen eller något annat brott som han eller hon är misstänkt för, förvaras på en annan plats än som anges i första stycket, får rätten, på åklagarens begäran, förordna att den häktade tills vidare inte ska föras till häkte. Rätten eller åklagaren får även besluta att den häktade, sedan han eller hon har förts till häkte,

SOU 2012:17

Författningsförslag

mänt åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall måls- äganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läg- gas ned.

mänt åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall ska måls- äganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, ska förundersökningen läg- gas ned.

1 a §

Vad som sägs i detta kapitel om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbal- ken inte utgör brott.

24 kap. Om häktning och anhållande

22 §12 Den som är gripen, anhållen

eller häktad skall tas i förvar. Den som är gripen behöver dock inte tas i förvar om det inte är nödvändigt med hänsyn till ända- målet med gripandet, ordning eller säkerhet. Den som häktas skall utan dröjsmål föras till häkte.

Om det är av synnerlig vikt att den häktade, för utredning av det brott som föranlett häkt- ningen eller något annat brott som han är misstänkt för, för- varas på en annan plats än som anges i första stycket, får rätten på åklagarens begäran förordna att den häktade tills vidare inte skall föras till häkte. Rätten eller åklagaren får även besluta att den häktade, sedan han förts till häkte, skall föras till en plats

12 Senaste lydelse 1998:24.

Författningsförslag

SOU 2012:17

utom häktet för förhör eller annan åtgärd.

Om förvaring av den som är häktad och undergår eller har undergått rättspsykiatrisk under- sökning finns särskilda bestäm- melser.

ska föras till en plats utom häk- tet för förhör eller annan åtgärd.

I lagen (0000:00) om rätts- psykiatrisk undersökning finns bestämmelser om förvaring av den som är häktad och genomgår eller har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning.

25§

Vad som sägs i detta kapitel

om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brotts- balken inte utgör brott.

25 kap. Om reseförbud och anmälningsskyldighet

10 §

Vad som sägs i detta kapitel om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbal- ken inte utgör brott.

26 kap. Om kvarstad

9 §

Vad som sägs i detta kapitel om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbal- ken inte utgör brott.

27 kap. Om beslag, hemlig teleavlyssning m.m.

34 §

Vad som sägs i detta kapitel om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbal- ken inte utgör brott.

62

Beträffande omröstning i frå- gor som hör till rättegången och inte avser ansvar eller som rör enskilt anspråk samt i frågor en- ligt 5 § eller om rättegångskost- nad gäller vad som föreskrivs i 16 kap. Beträffande häktning eller åtgärd som avses i 25– 28 kap. tillämpas dock bestäm- melserna i detta kapitel om om- röstning i fråga om ansvar. Om det i brottmål förs talan om enskilt anspråk, ska rättens av- görande i ansvarsfrågan vara bindande vid prövningen av det enskilda anspråket. Detsamma ska gälla om det, i fall som avses i 1 kap. 2 a § brottsbalken, i domen fastställs att den tilltalade har begått gärningen och att denna var otillåten.

SOU 2012:17

Författningsförslag

28 kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning

16§

Vad som sägs i detta kapitel

om brott gäller även en gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbal- ken inte utgör brott.

29 kap. Om omröstning

6 §13

Beträffande omröstning i frå- gor som hör till rättegången och

inte avser ansvar eller som rör enskilt anspråk samt i frågor enligt 5 § eller om rättegångs- kostnad gäller vad som föreskrivs i 16 kap. Beträffande häktning eller åtgärd som avses i 25– 28 kap. tillämpas dock bestäm- melserna i detta kapitel om om- röstning i fråga om ansvar. Om det i brottmål förs talan om enskilt anspråk, skall rättens av- görande i ansvarsfrågan vara bindande vid prövningen av det enskilda anspråket.

30 kap. Om dom och domslut

3 a §

I fall som avses i 1 kap. 2 a § brottsbalken, ska rätten genom en dom fastställa om den tilltalade har begått gärningen och om denna var otillåten.

13 Senaste lydelse 1983:370.

63

Författningsförslag

SOU 2012:17

3 b §

Om det, beträffande den som döms till fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård, inte framgår att förutsättningar för åtgärder enligt 2 kap. 2 § lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder sak- nas, ska rätten i domen besluta att allmän förvaltningsdomstol inför frigivningen från fängelsestraffet eller den slutna ungdomsvården ska pröva, om den dömde upp- fyller förutsättningarna för sådana åtgärder.

3 c §

Är den som döms till fängelse föremål för sluten tvångsvård en- ligt lagen (0000:00) om psyki- atrisk tvångsvård, ska rätten i domen upplysa om att verkställig- heten av fängelsestraffet ska ske genom sådan vård så länge den dömde uppfyller förutsättningar- na för vården.

3 d §

Att rätten i en dom på fängelse i vissa fall ska besluta att verk- ställigheten av fängelsestraffet ska inledas i en sluten stödenhet fram- går av 26 kap. 4 § brottsbalken.

31 kap. Om rättegångskostnad

Döms den tilltalade för brottet i ett mål där åklagaren för talan, ska den tilltalade ersätta

1 §14

Döms, i ett mål där åklagaren för talan, den tilltalade för brottet eller fastställs med stöd av 30 kap.

14 Senaste lydelse 2010:575.

64

SOU 2012:17 Författningsförslag

staten för vad som betalats av

 

3 a § att han eller hon har begått

allmänna medel i ersättning till

 

gärningen och att den var

försvarare. Den tilltalade ska

 

otillåten, ska den tilltalade ersätta

också ersätta staten för kostna-

 

staten för vad som har betalats

den att hämta honom eller

 

av allmänna medel i ersättning

henne till rätten och för sådan

 

till försvarare. Den tilltalade ska

kostnad för blodprovstagning,

 

också ersätta staten för kost-

blodundersökning, urinprovs-

 

naden för att hämta honom eller

tagning och urinundersökning

 

henne till rätten och för sådan

som avser honom eller henne

 

kostnad för blodprovstagning,

och som har gjorts för utred-

 

blodundersökning, urinprovs-

ning om brottet.

 

 

tagning och urinundersökning

 

 

 

som avser honom eller henne

 

 

 

och som har gjorts för utred-

 

 

 

ning om brottet.

Ersättningsskyldigheten omfattar dock inte kostnader, som inte skäligen varit motiverade för utredningen, eller kostnader, som vållats genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än den tilltalade, hans eller hennes ombud eller försvarare som utsetts av honom eller henne.

Den tilltalade är inte i annat fall än som sägs i 4 § första stycket skyldig att betala mera av kostnaden för försvararen än vad han eller hon skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619). Vad som sägs i den lagen om kostnad för rättshjälpsbiträde gäller i stället kostnad för offentlig försvarare.

Vad den tilltalade ska betala får jämkas eller efterges, om det finns skäl till det med hänsyn till den tilltalades brottslighet eller hans eller hennes personliga och ekonomiska förhållanden.

Om det belopp som den tilltalade skulle vara skyldig att ersätta understiger en viss av regeringen fastställd gräns, ska ersättnings- skyldighet inte åläggas.

Frikänns den tilltalade i mål, där åklagaren för talan, eller av- visas eller avskrivs åtal som väckts av åklagaren, kan rätten besluta att den tilltalade skall få ersätt- ning av allmänna medel för sina

2 §15

Frikänns den tilltalade i mål, där åklagaren för talan, eller av- visas eller avskrivs åtal som väckts av åklagaren, kan rätten besluta att den tilltalade ska få ersätt- ning av allmänna medel för sina

15 Senaste lydelse 1996:1624.

65

Döms den tilltalade för brot- tet eller fastställs med stöd av 30 kap. 3 a § att han eller hon har begått gärningen och att den var otillåten, kan han eller hon få er- sättning av allmänna medel för sådana kostnader som avses i första eller andra stycket och som har vållats honom eller henne genom fel eller försummelse av åklagaren.

Författningsförslag SOU 2012:17

kostnader för försvarare, för råd-

 

kostnader för försvarare, för råd-

givning enligt rättshjälpslagen

 

givning enligt rättshjälpslagen

(1996:1619) och

för bevisning

 

(1996:1619)

och

för bevisning

under förundersökningen eller i

 

under förundersökningen eller i

rättegången, om

kostnaderna

 

rättegången,

om

kostnaderna

skäligen varit motiverade för att

 

skäligen varit motiverade för att

den tilltalade skulle kunna ta

 

den tilltalade skulle kunna ta

tillvara sin rätt.

 

 

tillvara sin rätt.

 

Den tilltalade kan också få ersättning för inställelse inför rätten. Sådan ersättning betalas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

Döms den tilltalade för brot- tet, kan han få ersättning av all-

männa medel för sådana kostna- der som avses i första eller andra stycket och som vållats honom genom fel eller försummelse av åklagaren.

45 kap. Om väckande av allmänt åtal, om förberedelse och om avgörande av mål utan huvudförhandling

I stämningsansökan skall åkla-

4 §16

I stämningsansökan ska åkla-

garen uppge:

garen uppge:

1.den tilltalade,

2.målsäganden, om någon sådan finns,

3.den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förövande och de övriga omständigheter, som behövs för dess kännetecknande, samt de bestämmelser, som är tillämpliga,

4. de bevis som åberopas och

4. de bevis som åberopas och

vad som skall styrkas med varje

vad som ska styrkas med varje

bevis, samt

bevis, samt

5. de omständigheter som gör domstolen behörig, om inte be- hörigheten framgår på annat sätt.

16 Senaste lydelse 2005:683.

66

SOU 2012:17

Författningsförslag

Vill åklagaren i samband med att åtalet väcks även väcka talan om enskilt anspråk enligt 22 kap. 2 §, skall i ansökan lämnas upp- gift om anspråket och de om- ständigheter som det grundas på samt de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller häktad på grund av misstanke om brott som omfattas av åtalet, skall åklaga- ren ange detta i stämningsansö- kan. Uppgift skall dessutom läm- nas om tiden för frihetsberö- vandet.

Har åklagaren några önske- mål om hur målet skall hand- läggas, bör dessa anges i stäm- ningsansökan.

Ansökan skall vara under- tecknad av åklagaren.

Vill åklagaren i samband med att åtalet väcks även väcka talan om enskilt anspråk enligt 22 kap. 2 §, ska i ansökan lämnas upp- gift om anspråket och de om- ständigheter som det grundas på samt de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller häktad på grund av misstanke om brott som omfattas av åtalet, ska åklagaren ange detta i stämningsansökan. Uppgift ska dessutom lämnas om tiden för frihetsberövandet.

Åklagaren ska i stämnings- ansökan ange om det enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken finns skäl som talar för att gärningen inte utgör ett brott.

Har åklagaren några önske- mål om hur målet ska handläg- gas, bör dessa anges i stäm- ningsansökan.

Ansökan ska vara under- tecknad av åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

67

Författningsförslag

SOU 2012:17

3Förslag till

lag om psykiatrisk tvångsvård

1 kap. Inledande bestämmelser och definitioner

Lagens syfte och innehåll

1 § Denna lag syftar till att patienten får nödvändig psykiatrisk vård och det stöd som han eller hon behöver. Vården ska också syfta till att patienten frivilligt ska medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. I lagen finns bestäm- melser om

-förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård (2 kap.),

-intagning för psykiatrisk tvångsvård och byte av vårdform (3 kap.),

-rättens prövning av tvångsvården (4 kap.),

-vården (5 kap.),

-tvångsåtgärder (6 kap.),

-ordning och säkerhet (7 kap.),

-tvångsvårdens upphörande (8 kap.),

-stödperson (9 kap.),

-överklagande (10 kap.),

-handläggningen i domstol (11 kap.),

-polishandräckning (12 kap.) och

-delegation och sekretess (13 kap).

2 § Föreskrifterna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) gäller all psykiatrisk vård. I denna lag ges kompletterande bestämmelser om psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång (psykiatrisk tvångsvård).

3 § Vad som sägs i denna lag om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

4 § Denna lag ska finnas anslagen inom vårdinrättningen väl synlig för patienterna.

68

SOU 2012:17

Författningsförslag

Barn som berörs av psykiatrisk tvångsvård

5 § När en åtgärd enligt denna lag rör ett barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Barnet ska få relevant information och ges möjlig- het att framföra sina synpunkter. Hans eller hennes synpunkter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad.

Definitioner

6 § I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

chefsöverläkare – chefsöverläkaren vid den sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven eller chefsöverläkaren vid den under- sökningsenhet där en rättspsykiatrisk undersökning sker.

sluten psykiatrisk tvångsvård – vård som ges när patienten med tvång är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård.

öppen psykiatrisk tvångsvård – vård som med tvång ges en patient som behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård men som inte är intagen på en sjukvårdsvårdinrätt- ning för psykiatrisk vård.

7 § Som frihetsberövad i annan ordning avses i denna lag den som

1.är anhållen,

2.är häktad,

3.är intagen på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning,

4.är intagen i eller ska förpassas till en kriminalvårdsanstalt,

5.är intagen i eller ska förpassas till ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brotts- balken.

2 kap. Förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård

1 § Psykiatrisk tvångsvård ska ges om patienten

1.lider av en allvarlig psykisk störning och

2.till följd av denna har ett påtagligt behov av psykiatrisk vård. Ett påtagligt behov av psykiatrisk vård föreligger om det är

sannolikt att patienten

1. kan få sin psykiska funktionsförmåga avsevärt förbättrad genom att vård kommer till stånd eller avsevärt försämrad om vård uteblir eller

69

Författningsförslag

SOU 2012:17

2. utgör en fara för sitt eget eller andras liv eller hälsa.

Vid bedömning av patientens psykiska tillstånd ska särskilt be- aktas den psykiska störningens art och grad samt de konsekvenser tillståndet fått för patientens psykiska funktionsförmåga.

2 § Tvångsvård får ges endast om

1.frivillig psykiatrisk vård har prövats utan framgång eller det är uppenbart utsiktslöst att pröva sådan vård och

2.patienten motsätter sig nödvändig psykiatrisk vård, eller om det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anled- ning att anta att vården inte kan ges med hans eller hennes sam- tycke.

3 § Den psykiatriska tvångsvården kan ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller som öppen psykiatrisk tvångsvård.

Den psykiatriska tvångsvården ska ges genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk vård om inte vården kan ges som öppen psykiatrisk tvångsvård.

4 § Vård enligt denna lag ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av ett landsting, om det inte anges annat i denna lag.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen bestämma att vård får ges även på någon annan vårdinrättning. På en sådan inrättning ska tillämpas det som i denna lag sägs om vårdinrättning som drivs av ett landsting.

På en rättspsykiatrisk undersökningsenhet får psykiatrisk tvångs- vård ges åt den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.

3 kap. Intagning för psykiatrisk tvångsvård och byte av vårdform

Vårdintyg och undersökning för vårdintyg

1 § Ett beslut om intagning för psykiatrisk tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats. Vårdintyg krävs dock inte om

1. rätten har fattat beslut om en undersökning enligt 3 kap. lagen (0000:00) om rättspsykiatrisk undersökning och den miss- tänkte har tagits in på en undersökningsenhet,

70

SOU 2012:17

Författningsförslag

2.den som är frihetsberövad i annan ordning har förts till en sådan vårdinrättning som avses i 5 kap. 3 § för frivillig psykiatrisk vård eller

3.det av ett utlåtande beträffande en undersökning enligt 3 kap. 5 § lagen (0000:00) om rättspsykiatrisk undersökning framgår att det finns förutsättningar att ge gärningsmannen vård enligt denna lag.

2 § Av ett vårdintyg ska det framgå att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda.

3 § Ett vårdintyg ska grundas på en särskild personlig läkarunder- sökning som ska utföras av en legitimerad läkare. Undersökningen får ske endast om det finns skälig anledning till det.

Patienten får tas om hand för undersökningen om den inte kan utföras med patientens samtycke. Beslut om ett sådant omhänder- tagande får fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

4 § Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till den personliga undersökningen. Det ska innehålla

1.ett uttalande om att det finns sannolika skäl för att förutsätt- ningarna för psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda,

2.en redogörelse för den psykiska störningen och

3.en redogörelse för de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet.

Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223) även för läkare som utövar yrket enskilt.

5 § Den läkare som har utfärdat vårdintyget eller ett utlåtande enligt 1 § 3 ska se till att det snarast kommer till den vårdinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska prövas.

Beslut om kvarhållning

6 § En läkare får besluta att en patient, för vilken ett vårdintyg har utfärdats eller ett utlåtande som avses i 1 § 3 har avgetts, ska hållas kvar på vårdinrättningen till dess att frågan om psykiatrisk tvångs-

71

Författningsförslag

SOU 2012:17

vård har avgjorts. Beslutet om kvarhållning ska fattas omedelbart efter det att vårdintyget har utfärdats och patienten har kommit till vårdinrättningen.

Fattas det inte ett beslut om kvarhållning får patienten inte hållas kvar på vårdinrättningen mot sin vilja.

Beslut om psykiatrisk tvångsvård

7 § Ett beslut om psykiatrisk tvångsvård fattas av en chefsöver- läkare vid en vårdinrättning för psykiatrisk tvångsvård eller vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat vårdintyget eller avgett ett utlåtande enligt 1 § 3. Frågan om en patient ska ges psykiatrisk tvångsvård ska avgöras efter en personlig undersökning av patienten.

Ett beslut om psykiatrisk tvångsvård får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar. Frågan om psykiatrisk tvångs- vård ska avgöras senast inom 24 timmar från det att ett beslut om kvarhållning har fattats.

Av beslutet ska framgå om vården avser sluten eller öppen psy- kiatrisk tvångsvård.

8 § Ett beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård får fattas endast om det för patienten finns en sådan samordnad vårdplan som avses i 9 §.

I ett beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård ska chefsöver- läkaren föreskriva de särskilda villkor som ska gälla för vården. De särskilda villkoren får avse

1.en skyldighet att underkasta sig läkemedelsbehandling eller annan vård eller behandling,

2.en skyldighet att hålla kontakt med en viss person,

3.en skyldighet att vistas i en bostad med särskild service, i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende,

4.en skyldighet att besöka primärvården eller att ha kontakt med socialtjänsten,

5.vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,

6.ett förbud mot att använda alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel eller annat berusningsmedel eller

7.ett förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person.

72

SOU 2012:17

Författningsförslag

Villkoren får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att upp- fylla syftet med vården.

9 § En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om

1.det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,

2.beslut om insatser

3.vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respektive insats,

4.eventuella åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen och

5.målsättningen med insatserna samt hur och när de ska följas

upp.

En samordnad vårdplan som avser en patient som är intagen i kriminalvårdsanstalt ska även innehålla uppgift om det bedömda behovet av insatser från kriminalvården och vilken enhet inom kriminalvården som ska ansvara för en sådan insats. Om patienten är föremål för särskilda skyddsåtgärder ska planen även innehålla uppgift om det bedömda behovet av insatser från den myndighet som ansvarar för åtgärderna.

Chefsöverläkaren ansvarar för att en samordnad vårdplan upp- rättas, om han eller hon bedömer att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första och andra stycket i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska utformas i samarbete med de enheter vid kommunen, landstinget eller annan huvudman som svarar för insatserna. Planen är upprättad när den har justerats av företrädare för de berörda enheterna.

10 § Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun eller annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård.

Övergång från frivillig psykiatrisk vård till sluten psykiatrisk tvångsvård

11 § Om vården av en patient på en vårdinrättning för psykiatrisk vård sker på frivillig grund, får chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vårdas besluta att patienten ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård

73

Författningsförslag

SOU 2012:17

1.om han eller hon uppfyller de förutsättningar som anges i 2 kap.

1och 2 § och

2.han eller hon till följd av sin psykiska störning kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan.

Ett beslut enligt första stycket får inte fattas utan att ett vård- intyg har utfärdats av en annan läkare än chefsöverläkaren. I fråga om vårdintyg gäller bestämmelserna i 2-4 §§. Beslut om vård enligt första stycket ska fattas senast 24 timmar efter det att ett vårdintyg har utfärdats.

12 § Vid en övergång från frivillig psykiatrisk vård till sluten psykiatrisk tvångsvård får en läkare besluta att patienten ska hållas kvar på vårdinrättningen till dess frågan om intagning har avgjorts.

13 § När chefsöverläkaren har fattat ett beslut enligt 11 § om att patienten ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård, ska han eller hon, senast dagen efter beslutet, underställa detta för allmän förvalt- ningsdomstols prövning.

Anser chefsöverläkaren att tvångsvården bör fortsätta ska han eller hon senast inom fyra dagar från dagen för beslutet om sluten psykiatrisk tvångsvård ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om medgivande till fortsatt vård. Det som sägs i 3 kap. 8 och 9 § och 4 kap. 3 § ska därvid tillämpas.

14 § Om domstolen bifaller en ansökan enligt 13 § andra stycket får tvångsvården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för chefsöverläkarens beslut. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 2-4 §§.

Övergång från sluten psykiatrisk tvångsvård till öppen psykiatrisk tvångsvård

15 § Om chefsöverläkaren finner att en patient som ges sluten psykiatrisk tvångsvård kan få sitt vårdbehov tillgodosett genom öppen psykiatrisk tvångsvård, ska han eller hon besluta att tvångs- vården ska övergå i öppen psykiatrisk tvångsvård.

16 § För en patient som är omhändertagen enligt 9 kap. lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder och för en patient som det har beslutats särskilda skyddsåtgärder för enligt 2 kap. samma lag,

74

SOU 2012:17

Författningsförslag

ska allmän förvaltningsdomstol besluta om övergång från sluten till öppen psykiatrisk tvångsvård.

Öppen psykiatrisk tvångsvård ska omprövas av allmän förvalt- ningsdomstol i samband med att domstolen prövar om åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder ska inledas, upphöra eller ändras.

Rättsverkan av visst beslut

17 § Beslut om intagning på en vårdinrättning samt en ansökan enligt 3 kap. 13 § eller 4 kap. 1, 2, 5 och 6 § och medgivande med anledning av en sådan ansökan fortsätter att gälla, om patienten överförs till en annan vårdinrättning utan att beslut har fattats om att tvångsvården ska upphöra.

4 kap. Domstolens prövning av tvångsvården

Prövning i fråga om medgivande till fortsatt tvångsvård

1 § Psykiatrisk tvångsvård får utan domstols prövning pågå som längst i fyra veckor från dagen för beslutet om intagning. Chefs- överläkaren ska före utgången av den tiden ansöka hos allmän för- valtningsdomstol om medgivande till fortsatt psykiatrisk tvångsvård om han eller hon finner att patienten bör ges sådan vård därefter.

Om domstolen bifaller en ansökan om fortsatt psykiatrisk tvångs- vård, får vården pågå under högst fyra månader, räknat från dagen för beslutet om intagning.

2 § På ansökan av chefsöverläkaren får allmän förvaltningsdom- stol medge att tvångsvården fortsätter utöver den längsta tid som anges i 1 § andra stycket. Medgivande får lämnas för högst sex månader åt gången, räknat från den dag då domstolen meddelar beslut i frågan. En sådan ansökan ska ha kommit in till domstolen innan tiden för gällande beslut om tvångsvård har löpt ut.

3 § I en ansökan enligt 1 eller 2 § ska det anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård.

I ansökan ska också anges vilka omständigheter som utgör grund för tvångsvården och vilka överväganden som har gjorts i fråga om vård i annan form för patienten. Till ansökan ska det fogas en redo-

75

Författningsförslag

SOU 2012:17

görelse för det stöd och den behandling som planeras för patienten under och efter vistelsen på vårdenheten.

Till en ansökan om fortsatt öppen psykiatrisk tvångsvård ska det fogas en uppföljning av om patienten följt sin samordnade vård- plan, och om behandlingsmålen har uppnåtts.

4 § Har en ansökan enligt 1 eller 2 § kommit in till allmän förvalt- ningsdomstol får tvångsvården fortsätta i avvaktan på domstolens beslut. Om vården fortsätter ska den ges i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om tvångsvård. Vården ska upphöra omedel- bart om domstolen avslår ansökan.

Prövning av tvångsvården vid övergång från öppen psykiatrisk tvångsvård till sluten psykiatrisk tvångsvård

5 § På ansökan av chefsöverläkaren får allmän förvaltningsdom- stol medge att den som ges öppen psykiatrisk tvångsvård i stället ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård.

6 § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen psy- kiatrisk tvångsvård ska ges sluten psykiatrisk tvångsvård om

1.de förutsättningar som anges i 2 kap. 1 och 2 § är uppfyllda

och

2.domstolens beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för patientens eller annans hälsa eller personliga säkerhet.

Anser chefsöverläkaren att den slutna psykiatriska tvångsvården bör fortsätta, ska han eller hon senast fyra dagar från dagen för beslutet ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om medgivande till fortsatt sådan vård. Föreskrifterna i 3 § andra stycket tillämpas på en sådan ansökan.

Har en ansökan enligt andra stycket kommit in till allmän för- valtningsdomstol, får den slutna psykiatriska tvångsvården fortsätta

iavvaktan på domstolens beslut.

7 § Om domstolen medger att den slutna psykiatriska tvångsvår- den ska fortsätta, får den pågå under högst sex månader räknat från den dag allmän förvaltningsdomstol meddelar beslut i frågan. I fråga om tvångsvård utöver denna tid tillämpas samma bestämmel- ser som vid fortsatt tvångsvård enligt 2 §.

76

SOU 2012:17

Författningsförslag

8 § Om chefsöverläkaren inte ansöker om fortsatt sluten psy- kiatrisk tvångsvård enligt 6 § andra stycket eller om domstolen avslår chefsöverläkarens ansökan om sådan vård, ska det tidigare beslutet om öppen psykiatrisk tvångsvård fortfarande gälla.

5 kap. Bestämmelser om vården

Placering av patienten

1 § Chefsöverläkaren beslutar om var en patient ska vara placerad. Frågan om var en patient ska vara placerad ska löpande övervägas av chefsöverläkaren.

2 § Ett barn ska vårdas åtskilt från vuxna patienter, om det inte av hänsyn till barnets eget bästa finns skäl att göra avsteg från det.

3 § En patient som undergår fängelsestraff eller sluten ungdoms- vård under tid som han eller hon genomgår psykiatrisk vård, ska placeras vid en vårdinrättning med särskilda krav på säkerhet. Mot- svarande gäller för en patient som är omhändertagen enligt 9 kap. lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder eller som det har beslutats särskilda skyddsåtgärder för enligt 2 kap. samma lag. Om det kan anses vara till gagn för patienten och under förutsättning att säkerheten kan upprätthållas, får avsteg från denna regel om pla- cering göras.

När chefsöverläkaren beslutar om placering av en patient som genomgår psykiatrisk tvångsvård under tid som han eller hon under- går ett fängelsestraff eller sluten ungdomsvård ska samråd ske med Kriminalvården eller Statens institutionsstyrelse, om det inte finns synnerliga skäl mot detta.

Vid val av placering ska särskild hänsyn tas till skyddet för brottsoffer.

Inskrivningsmeddelande

4 § I samband med att ett beslut om intagning för psykiatrisk tvångsvård har fattats eller så snart det därefter finns behov av det, ska chefsöverläkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett inskrivningsmeddelande, enligt lagen (1990:1404) om kommuner- nas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, underrätta be-

77

Författningsförslag

SOU 2012:17

rörda enheter i den öppna vården eller omsorgen om att patienten efter att ha skrivits ut kan komma att behöva

1.kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller

2.landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård.

En underrättelse enligt första stycket behöver inte lämnas om det är uppenbart att patienten vid utskrivning inte är i behov av några sådana insatser.

Vårdplan

5 § Det ska upprättas en vårdplan för patienten snarast efter det att han eller hon har blivit föremål för psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska ange

1.syftet med vården och

2.de behandlingsåtgärder och andra insatser som behövs för att uppnå det syftet och för att ett bestående resultat ska uppnås.

Så långt det är möjligt ska planen upprättas i samråd med patien- ten. Om det inte är olämpligt ska samråd ske också med hans eller hennes närstående.

Behandling och samråd under vårdtiden

6 § Det ska ske samråd med patienten i fråga om behandlingen under vårdtiden. Om det inte är olämpligt ska samråd också ske med patientens närstående. Frågor om behandlingen avgörs ytterst av chefsöverläkaren.

Behandlingsåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet med tvångsvården enligt 1 kap. 1 §.

Permission och frigång

7 § Chefsöverläkaren får ge en patient tillstånd att under en viss del av vårdtiden vistas på egen hand

1.utanför vårdrättningens område (permission) eller

2.utanför vårdavdelningen men inom vårdinrättningens område (frigång).

78

SOU 2012:17

Författningsförslag

Permission eller frigång får avse ett visst tillfälle eller vissa åter- kommande tillfällen, under förutsättning att det står i överensstäm- melse med vårdplanen.

Permission får förenas med sådana villkor som anges i 3 kap. 8 § andra stycket.

Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket om förhållandena kräver det.

8 § För en patient som är frihetsberövad i annan ordning gäller beträffande permission och frigång bestämmelserna i fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611) eller lagen (1998:603) om verk- ställighet av sluten ungdomsvård. Beslut i dessa frågor fattas av Kriminalvården respektive Statens Institutionsstyrelse.

9 § För en patient som är omhändertagen enligt 9 kap. 1 eller 2 § lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder får tillstånd till per- mission eller frigång inte ges.

10 § Allmän förvaltningsdomstol beslutar, efter ansökan av chefs- överläkaren eller patienten, om permission eller frigång för en patient för vilken det har beslutats särskilda skyddsåtgärder enligt 2 kap. 1 eller 2 § lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

Vid sin prövning ska domstolen särskilt beakta arten av de gär- ningar som har föranlett beslutet om särskilda skyddsåtgärder, risken för återfall i sådana gärningar och verkan av den vård och behand- ling som patienten har genomgått. Vid prövning av en ansökan om frigång ska dessutom beaktas säkerhetsförhållandena vid vård- inrättningen.

Allmän förvaltningsdomstol får efter ansökan av chefsöverläkaren överlämna åt honom eller henne att för en viss patient besluta om tillstånd enligt första stycket. När det finns skäl för det, får dom- stolen återta denna beslutanderätt. Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd om förhållandena kräver det.

11 § En patient som är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

För en patient som kan anses representera en förhöjd säkerhets- risk får utevistelsen begränsas till en för ändamålet särskilt av- gränsad yta som fyller särskilda krav på säkerhet.

79

Författningsförslag

SOU 2012:17

6 kap. Tvångsåtgärder

Allmänna principer

1 § Endast de tvångsåtgärder som är tillåtna enligt detta kapitel får användas vid psykiatrisk tvångsvård. En tvångsåtgärd får användas endast om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

Tvångsåtgärder i syfte att genomföra vården får användas endast om patienten inte genom en individuellt anpassad information kan förmås att frivilligt medverka till genomförandet. De får inte an- vändas i större omfattning än vad som är nödvändigt för att förmå patienten till detta.

Tvång ska utövas så skonsamt som möjligt och med största möjliga hänsyn till patienten.

Tillåtna tvångsåtgärder

2 § De tvångsåtgärder som får användas när ett beslut har fattats om att en patient ska hållas kvar på en vårdinrättning där frågan om intagning ska avgöras är

1.att hindra patienten att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han eller hon ska vistas (5 §),

2.kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (6 §),

3.urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov (6 §),

4.fastspänning med bälte (7 §),

5.avskiljning (7 §) och

6.att ge patienten nödvändig behandling (7 §).

3 § De tvångsåtgärder som får användas när sluten psykiatrisk tvångsvård har beslutats är

1.nödvändig medicinsk undersökning och behandling (8 §),

2.att hindra patienten från att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han eller hon ska vistas (9 §),

3.fastspänning med bälte (10 och 11 §),

4.avskiljning (12 och 13 §),

5.inskränkning av en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster (14 och 15 §),

6.inskränkning av en patients rätt att ta emot besök (16 §),

7.förbud mot innehav av viss egendom (17 §),

8.kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (18 §),

80

SOU 2012:17

Författningsförslag

9.urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov (18 §),

10.övervakning av försändelser från en patient (19 §),

11.undersökning av försändelser till en patient (20 §) och

12.omhändertagande av egendom m.m. (21 §).

Andra tvångsåtgärder får medges av Tvångsåtgärdsnämnden.

4 § De tvångsåtgärder som får användas när öppen psykiatrisk tvångsvård har beslutats är

1.behandling med läkemedel (22 §),

2.hämtning av patienten till en vårdinrättning (23 §),

3.urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov (24 §) och

4.kroppsvisitation (25 §).

5 § När ett beslut har fattats om att en patient ska hållas kvar på en vårdinrättning där frågan om intagning ska avgöras, får han eller hon hindras att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han eller hon ska vistas. För ett sådant syfte får det tvång användas som är nödvändigt för att upprätthålla ordningen på vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.

6 § Chefsöverläkaren får, när ett beslut om kvarhållning har fattats, besluta att patienten ska kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesik- tigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig egendom som anges i 17 §. Om det är möjligt ska ett vittne närvara när en sådan åtgärd utförs.

En patient är, om inte annat föranleds av medicinska eller lik- nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov för kontroll av om han eller hon är påverkad av ett medel som avses i 17 § 1 eller 2, om det kan miss- tänkas att patienten är påverkad av något sådant medel.

7 § När ett beslut om kvarhållning har fattats får en legitimerad läkare besluta att patienten

1.kortvarigt ska spännas fast med bälte om det finns en ome- delbar fara för att han eller hon allvarligt skadar sig själv eller någon annan,

2.kortvarigt ska hållas avskild från andra patienter om det är nödvändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störan- de beteende allvarligt försvårar sin egen vård eller vården av andra patienter eller

81

Författningsförslag

SOU 2012:17

3. ska ges nödvändig behandling om det finns en överhängande fara för patientens liv eller hälsa.

Vårdpersonal ska vara närvarande under hela den tid då patien- ten hålls fastspänd. En patient som hålls avskild ska stå under fort- löpande uppsikt av vårdpersonal.

Tvångsåtgärder vid sluten psykiatrisk tvångsvård

8 § Chefsöverläkaren får besluta att patienten ska spännas fast med bälte eller hållas fast om det är nödvändigt för att kunna utföra en medicinsk undersökning av patienten eller för att kunna ge honom eller henne den behandling som krävs med hänsyn till hans eller hennes psykiatriska vårdbehov. Den myndighet som rege- ringen bestämmer ska utan dröjsmål underrättas om beslutet.

Åtgärder enligt första stycket får påbörjas i anslutning till att den nödvändiga medicinska undersökningen eller behandlingen ska inledas och får pågå som längst till dess att åtgärden avslutas.

9 § En patient får hindras att lämna vårdinrättningens område eller den del av inrättningen där han eller hon ska vistas. För ett sådant syfte får det tvång användas som är nödvändigt för att upprätthålla ordningen på vårdinrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården.

10 § Chefsöverläkaren får besluta att en patient ska spännas fast med bälte om det finns en omedelbar fara för att han eller hon all- varligt skadar sig själv eller någon annan. Fastspänning i bälte kan ske genom fastspänning i säng eller genom mobilt bälte.

Användningen av mobilt bälte får pågå som längst en timme. Om patienten även därefter behöver vara fastspänd ska fastspän- ningen fortsätta i säng.

Fastspänning med bälte får pågå sammanlagt i högst fyra timmar. Om det därefter finns synnerliga skäl får ett nytt beslut om fast- spänning med bälte avse en bestämd längre tid. Fastspänning i bälte under en längre tid än arton timmar får endast ske efter med- givande av Tvångsåtgärdsnämnden.

11 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utan dröjsmål underrättas om en patient spänns fast i bälte under en längre tid än fyra timmar i följd.

82

SOU 2012:17

Författningsförslag

Vårdpersonal ska vara närvarande under hela den tid då patien- ten hålls fastspänd.

12 § Chefsöverläkaren får besluta att en patient ska hållas avskild från andra patienter. Ett avskiljande får ske endast om det är nöd- vändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter eller på grund av att patienten, av hänsyn till sin egen vård, behöver vårdas en kortare tid i stillhet.

Ett avskiljande får pågå i högst åtta timmar. Genom ett nytt beslut får tiden förlängas med högst åtta timmar. Om det därefter finns synnerliga skäl får ett nytt beslut om avskiljande avse en be- stämd längre tid. En sammanhängande avskiljning får som längst pågå i sjuttiotvå timmar.

13 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska utan dröjsmål underrättas om en patient hålls avskild under längre tid än åtta timmar i följd. Avskiljning under en längre tid än sjuttiotvå timmar får endast ske efter medgivande av Tvångsåtgärdsnämnden.

Patienten ska under den tid som avskiljandet pågår stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.

14 § Chefsöverläkaren får besluta att inskränka en patients rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster. En sådan inskränk- ning får ske om det är nödvändigt

1.med hänsyn till vården eller rehabiliteringen av patienten,

2.för att undvika att någon annan lider skada eller

3.för att upprätthålla ordning och säkerhet.

Den tekniska utrustning som möjliggör användningen av elektro- niska kommunikationstjänster får omhändertas under den tid som beslutet gäller. Omhändertagen utrustning ska återlämnas till patien- ten senast när beslutet om inskränkning upphör att gälla.

Ett beslut enligt första stycket gäller i högst två månader. Den myndighet som regeringen bestämmer ska utan dröjsmål under- rättas om beslutet. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.

15 § Om det är nödvändigt får chefsöverläkaren besluta att en patient vars rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster är inskränkt ska kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för

83

Författningsförslag

SOU 2012:17

kontroll av att han eller hon inte bär på sig utrustning som möjlig- gör användningen av elektroniska kommunikationstjänster. Om det är möjligt ska ett vittne närvara när åtgärden utförs.

16 § Chefsöverläkaren får besluta om besöksrestriktioner för en patient om det är nödvändigt med hänsyn till vårdens bedrivande eller till skyddet av patienters personliga integritet.

Ett beslut enligt första stycket kan vara generellt eller avse besök av en viss eller vissa personer. Ett sådant beslut ska gälla för viss tid och ska fortlöpande omprövas.

17 § En patient får inte inneha

1.narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2.sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,

3.injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprut- ning i människokroppen,

4.andra föremål som är särskilt ägnade att användas för miss- bruk av eller annan befattning med narkotika eller

5.annan egendom som kan skada honom eller henne själv eller någon annan eller vara till men för vården eller ordningen på vård- inrättningen.

18 § Om det är nödvändigt får chefsöverläkaren besluta att en patient ska kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas för kontroll av att han eller hon inte bär på sig egendom som avses i 17 §. Om det är möjligt ska ett vittne närvara när åtgärden utförs.

19 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser från en patient ska övervakas. Övervakning får ske om det är nödvändigt med hän- syn till vården eller rehabiliteringen av patienten eller för att undvika att någon annan lider skada. För detta ändamål får chefsöverläkaren öppna, ta del av och kvarhålla försändelser från patienten.

En försändelse från en patient till en svensk myndighet, en advokat, patientens offentliga biträde eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan föregående granskning.

Ett beslut enligt första stycket gäller i högst två månader. Den myndighet som regeringen bestämmer ska utan dröjsmål under-

84

SOU 2012:17

Författningsförslag

rättas om beslutet. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast besluta att övervakningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska övervägas fortlöpande.

20 § Chefsöverläkaren får besluta att försändelser till en patient får undersökas för kontroll av att de inte innehåller sådan egendom som avses i 17 §. Granskningen av en försändelse får inte avse det skriftliga innehållet i brev eller annan skriftlig handling.

21 § Egendom som inte får innehas enligt 17 § får omhändertas när den påträffas

1.hos en patient,

2.i samband med kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning av en patient eller

3.i en försändelse till en patient.

Har egendom som avses i 17 § 1–4 omhändertagits eller har sådan egendom påträffats där patienter intagits för tvångsvård utan att det finns någon känd ägare till egendomen ska chefsöverläkaren låta förstöra eller sälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Tvångsåtgärder vid öppen psykiatrisk tvångsvård

22 § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som är föremål för öppen psykiatrisk tvångsvård ska ta emot läkemedel mot hans eller hennes vilja. Sådan behandling med läkemedel får ske endast

1.om patienten motsätter sig att ta emot läkemedlet,

2.om behandling med läkemedel är nödvändig för att avsevärt förbättra patientens psykiska funktionsförmåga eller för att för- hindra att den psykiska funktionsförmågan avsevärt försämras och

3.om patienten omedelbart före behandlingen med läkemedel har undersökts av en legitimerad läkare.

Behandling med läkemedel enligt första stycket får endast ske vid en vårdinrättning. Sådan behandling med läkemedel får också ges vid en vårdinrättning som bedrivs av annan än landsting men som har avtal med ett landsting enligt 3 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller vid en kriminalvårdsanstalt. Chefs-

85

Författningsförslag

SOU 2012:17

överläkaren får besluta att patienten ska hämtas till en vårdinrätt- ning.

Den myndighet som regeringen bestämmer ska utan dröjsmål underrättas om beslut om behandling med läkemedel mot patien- tens vilja och om beslut om hämtning.

23 § Polismyndigheten ska på begäran av chefsöverläkaren lämna biträde för att hämta en patient till vårdinrättningen för behandling med läkemedel. En sådan begäran ska ha föregåtts av att personal från hälso- och sjukvården eller kommunens socialtjänst har för- sökt förmå patienten att komma till vårdinrättningen på frivillig väg. Om det är påkallat av ordnings- eller säkerhetsskäl får patien- ten hämtas av polismyndigheten utan att ett sådant föregående försök har skett.

24 § En patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hår- prov för kontroll av om han eller hon är påverkad av ett medel som avses i 17 § 1 eller 2, om det kan misstänkas att patienten är påverkad av något sådant medel.

25 § Chefsöverläkaren får besluta att en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård ska kroppsvisiteras när han eller hon inställer sig på en vårdinrättning för närvaro vid en domstolsförhandling eller för undersökning eller behandling.

Kroppsvisitation enligt första stycket får endast ske för kontroll av att patienten inte bär med sig egendom som kan skada honom eller henne själv eller någon annan eller vara till men för vården eller ordningen och säkerheten på vårdinrättningen.

Medgivande till tvångsåtgärder i vissa fall

26 § Tvångsåtgärdsnämnden får efter en ansökan av chefsöver- läkaren medge

1.att en patient spänns fast i bälte under en längre tid än den högsta tillåtna tid som anges för åtgärden i 10 §,

2.att en patient avskiljs under en längre tid än den högsta tillåtna tid som anges för åtgärden i 13 § eller

86

SOU 2012:17

Författningsförslag

3. att en tvångsåtgärd som inte anges i 3 §, ska få vidtas mot en patient.

En ansökan enligt första stycket får medges endast om det finns synnerliga skäl för det med hänsyn till patientens vård eller om det utan en sådan åtgärd finns en uppenbar fara för att patienten all- varligt skadar sig själv eller någon annan.

27 § Tvångsåtgärdsnämnden ska bestå av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna ska minst en företräda patient-, brukar- eller närståendeorganisationer och minst en vara läkare med specialistkompetens i psykiatri. Det får utses ersättare för ledamöterna. Ordföranden och ersättare för ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ledamöterna skall utses av regeringen för en bestämd tid, högst fyra år.

28 § Tvångsåtgärdsnämnden är beslutför, när ordföranden och minst en ledamot med medicinsk kompetens och minst en företrädare för patient,- brukar- eller närståendeorganisationer är närvarande.

Nämnden är beslutför med ordföranden ensam vid

1.en förberedande åtgärd,

2.en rättelse av ett skrivfel och liknande,

3.ett annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av ett ärende, och

4.en prövning av fråga om avvisning eller avskrivning av ett ärende.

29 § Nämnden har rätt att av vårdgivaren för den sjukvårdsinrätt- ning som aktualiseras i nämndens ärende få de uppgifter och det biträde som nämnden begär. Även den myndighet som svarar för tillsyn över vårdinrättningen ska vara skyldig att lämna nämnden de uppgifter som den begär.

Särskilda inskränkningar för vissa frihetsberövade.

30 § Den eller de myndigheter regeringen bestämmer får beträf- fande den som är frihetsberövad på det sätt som anges i 1 kap. 7 § 1, 2, 4 eller 5 besluta om särskilda inskränkningar i rätten att

1.ta emot eller skicka försändelser,

2.ta emot besök eller

87

Författningsförslag

SOU 2012:17

3. samtala i telefon med utomstående eller på annat sätt stå i förbindelse med utomstående genom elektronisk kommunikation.

Beslut om särskilda inskränkningar får fattas endast om det be- hövs från ordnings- eller säkerhetssynpunkt.

31 § Försändelse om avses i

1.3 kap. 6 § häkteslagen (2010:611) från den som är häktad eller anhållen,

2.7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610) från den som är intagen

eller

3.19 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestäm- melser om vård av unga,

ska alltid vidarebefordras utan föregående granskning.

32 § Regeringen får besluta om särskilda inskränkningar för den som är intagen i kriminalvårdsanstalt men som vistas på en vård- inrättning för psykiatrisk tvångsvård när det gäller rätten att ta emot eller skicka försändelser, ta emot besök eller stå i förbindelse med utomstående genom elektronisk kommunikation.

Beslut om inskränkningar enligt första stycket får fattas om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att den intagne under vistelse på en vårdinrättning medverkar till terrorist- brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

7 kap. Ordning och säkerhet

1 § Vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god säker- het. Vid sjukvårdsinrättningen ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att en god säkerhet ska kunna tillgodoses.

Vid sjukvårdsinrättningen ska det också finnas någon som har ansvar för att inrättningen säkerhetsanpassas och säkerhetsklassi- ficeras samt för att säkerheten systematiskt och fortlöpande ut- vecklas och upprätthålls (säkerhetsansvarig).

2 § Vid en sjukvårdsinrättning eller vårdenhet för sluten psykiatrisk sluten tvångsvård som på grund av verksamhetens inriktning har särskilda krav på säkerhet, får vårdgivaren för inrättningen besluta att samtliga som passerar in i lokalen ska kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll), om det är nödvändigt för att upprätthålla säker-

88

SOU 2012:17

Författningsförslag

heten. Ett beslut om allmän inpasseringskontroll gäller för en tid om högst sex månader.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vid vilka sjukvårdsinrättningar eller vårdenheter en sådan kontroll får ske och hur kontrollen när- mare ska utformas.

3 § Vid andra vårdenheter än de som anges i 2 § får chefsöver- läkaren i ett särskilt fall besluta att en patient eller en besökare ska kroppsvisiteras om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas.

4 § Vårdgivaren för en sjukvårdsinrättning får besluta om att allmänt fotograferingsförbud ska gälla vid en vårdinrättning för psykiatrisk tvångsvård, om det är nödvändigt för att upprätthålla ord- ning och säkerhet i verksamheten eller för att skydda en patients personliga integritet.

5 § Vårdgivaren för en sjukvårdsinrättning ska besluta om all- männa besökstider för besök till den som är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård enligt denna lag. Besökstiderna ska bestäm- mas så att de ger tillfredsställande möjligheter till besök utan att inkräkta på vården.

6 § Chefsöverläkaren får beträffande viss eller vissa patienter be- sluta om utvidgade besökstider om det med hänsyn till omständig- heterna är lämpligt att besök tillåts även under andra tider än vad som är bestämt enligt 5 §.

8 kap. Tvångsvårdens upphörande

1 § När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om tvångsvårdens upphörande ska övervägas fortlöpande.

2 § Tvångsvården upphör, om inte en ansökan om medgivande till tvångsvård har kommit in till allmän förvaltningsdomstol inom den tid som anges i 3 kap. 13 § andra stycket eller 4 kap 1 och 2 §§.

89

Författningsförslag

SOU 2012:17

3 § Har beträffande någon som vårdas enligt denna lag beslut meddelats om

1.avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716),

2.utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlännings- kontroll,

3.utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

4.utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge,

5.utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling,

6.utlämning enligt lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell huma- nitär rätt,

7.överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,

8.överlämnande enligt lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, eller

9.utlämning enligt lagen (2006:615) om samarbete med Special- domstolen för Sierra Leone, får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske, om det begärs av den myndighet som ska verkställa beslutet och chefsöverläkaren finner att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs. Tvångsvården upphör i sådant fall när be- slutet har verkställts.

I fråga om en patient som är utlänning upphör tvångsvården vid verkställighet av ett beslut om hemsändande som har meddelats med stöd av 23 kap. 2 § utlänningslagen.

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att sända hem en patient som är utländsk medborgare och som vårdas enligt denna lag. Ett sådant beslut meddelas på begäran av patienten eller chefsöverläkaren. Har patienten gjort begäran ska chefsöver- läkaren höras i ärendet.

Ett beslut om att sända hem patienten får meddelas under för- utsättning att han eller hon tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsställande vård där. Ett sådant beslut får inte meddelas om

1.det är chefsöverläkaren som har gjort begäran och patienten kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han eller hon varit bosatt här under en längre tid eller har anhöriga här,

2.någon annan särskild omständighet talar emot det eller

90

SOU 2012:17

Författningsförslag

3. patienten påstår att han eller hon är politisk flykting och Migrationsverket inte har medgett hemsändandet.

5 § Chefsöverläkaren ska anmäla till åklagaren att tvångsvården ska upphöra, om patienten är föremål för åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

9 kap. Stödperson

1 § Chefsöverläkaren ska se till att en patient informeras om sin rätt att få en stödperson. Det ska ske så snart patientens tillstånd tillåter det. Informationen ska vara individuellt anpassad.

En stödperson ska utses när patienten begär det. En stödperson kan utses också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

2 § Stödpersonen ska hjälpa patienten i personliga frågor så länge han eller hon ges psykiatrisk tvångsvård och, om han eller hon och stödpersonen samtycker till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stödpersonen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen.

Stödpersonen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om patientens hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Föreskriften i första stycket om rätt för stödpersonen att be- söka patienten på vårdinrättningen gäller dock bara i den mån det inte möter hinder på grund av inskränkningar i patientens rätt att ta emot besök som har beslutats med stöd av 6 kap. 32 § eller 6 kap. 1 § häkteslagen (2010:611).

3 § Stödpersonen utses av en sådan nämnd som avses i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

4 § Chefsöverläkaren ska anmäla till en sådan nämnd som avses i 3 § när det kan finnas skäl att utse en stödperson.

Har en stödperson för patienten inte redan utsetts, ska anmälan alltid göras när

1.chefsöverläkaren ansöker om medgivande till tvångsvård en- ligt 3 kap 13 § eller 4 kap. 1 §,

2.patienten överklagar chefsöverläkarens beslut om psykiatrisk tvångsvård enligt 3 kap. 7 § eller

91

Författningsförslag

SOU 2012:17

3. patienten överklagar chefsöverläkarens beslut att avslå en be- gäran om att tvångsvården ska upphöra.

I en sådan anmälan ska chefsöverläkaren ange patientens inställ- ning till att få en stödperson. Nämnden ska, om patienten inte har uttryckt en klar uppfattning, kontakta patienten eller vårdpersonal med kännedom om patienten för att få besked om patienten vill ha en stödperson.

När tvångsvården av en patient, för vilken stödperson utsetts, har upphört, ska chefsöverläkaren snarast möjligt underrätta nämn- den om detta och om stödpersonens uppdrag fortsätter därefter.

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till säkerheten för en stödperson, en god man, en förvaltare eller en kontaktperson, ska chefsöverläkaren lämna ut nödvändiga upplysningar om patienten till dessa personer eller till den nämnd som avses i 3 §.

10 kap. Överklagande

1 § Patienten får hos allmän förvaltningsdomstol överklaga chefs- överläkarens beslut om

1.psykiatrisk tvångsvård enligt 3 kap. 7 § eller 11 §,

2.övergång från öppen psykiatrisk tvångsvård till sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 4 kap. 6 § första stycket,

3.avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,

4.meddelande av villkor i samband med öppen psykiatrisk tvångs- vård enligt 3 kap. 8 § andra stycket,

5.avslag på en begäran om permission enligt 5 kap. 7 § första stycket eller meddelande av villkor i samband med en permission,

6.återkallelse av permission enligt 5 kap. 7 § fjärde stycket,

7.inskränkning av rätten till elektroniska kommunikationstjänster enligt 6 kap. 14 §,

8.besöksrestriktioner enligt 6 kap. 16 §,

9.övervakning av försändelser enligt 6 kap. 19 § eller

10.förordnande enligt 6 kap. 21 § andra stycket om förstöring eller försäljning av egendom.

Övriga beslut av chefsöverläkaren får inte överklagas. Chefsöverläkaren får inte överklaga allmän förvaltningsdomstols

beslut.

92

SOU 2012:17

Författningsförslag

2 § Ett överklagande enligt 1 § första stycket 1 eller 2 ska anses innefatta även en begäran om att tvångsvården ska upphöra.

3 § När ett beslut av chefsöverläkaren överklagas, ska överklagan- det ges in till allmän förvaltningsdomstol. Har överklagandet getts in till chefsöverläkaren ska han eller hon omedelbart vidarebefordra överklagandet till allmän förvaltningsdomstol.

4 § Patienten får hos allmän förvaltningsdomstol överklaga ett beslut av Tvångsåtgärdsnämnden. Chefsöverläkaren ska vid ett över- klagande vara den enskildes motpart.

5 § Chefsöverläkaren ska så snart patientens tillstånd medger det upplysa honom eller henne om rätten

1.att enligt 1 § överklaga vissa beslut,

2.att anlita ombud eller biträde och

3.att enligt 11 kap. 11§ få offentligt biträde.

11 kap. Handläggningen i domstol

Behörig domstol

1 § Frågor som ska prövas av en förvaltningsrätt enligt denna lag ska prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets sjukvårds- inrättningen är belägen.

Rättidsprövning

2 § Allmän förvaltningsdomstol ska så snart en ansökan om med- givande till tvångsvård har kommit in till domstolen pröva om den har kommit in i tid. Har ansökan kommit in för sent, ska dom- stolen skyndsamt underrätta chefsöverläkaren om detta.

Domstolen prövar om ett överklagande enligt 10 kap. 1 § har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, ska domstolen avvisa det, om förseningen inte beror på att chefsöver- läkaren har lämnat patienten en felaktig underrättelse om hur man överklagar. Överklagandet ska inte avvisas, om det har kommit in till chefsöverläkaren innan tiden för överklagande har gått ut. I ett sådant fall ska chefsöverläkaren omedelbart vidarebefordra överkla- gandet till domstolen.

93

Författningsförslag

SOU 2012:17

Tidsfrister för domstolens prövning

3 § Mål enligt denna lag ska handläggas skyndsamt. Ett mål hos en allmän förvaltningsdomstol som avser prövning av om förutsättningar finns för psykiatrisk tvångsvård ska tas upp till avgörande inom åtta dagar från den dag då ansökan eller överklagandet kom in till dom- stolen. Om den pågående vården av patienten tidigare har prövats av en allmän förvaltningsdomstol ska målet tas upp till avgörande inom femton dagar från den dag då ansökan eller överklagandet kom in till domstolen.

Domstolen får besluta om förlängning av tidsfristerna om det behövs ytterligare utredning eller någon annan särskild omständig- het gör det nödvändigt.

Domstolen får förlänga den tid inom vilken prövningen ska ske även i de fall chefsöverläkaren underställer domstolen ett beslut om övergång från frivillig vård till psykiatrisk tvångsvård, om han eller hon samtidigt ansöker om medgivande till fortsatt tvångsvård.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte om målet avser ett för- ordnande enligt 6 kap. 21 § andra stycket om att förstöra eller sälja egendom.

Inhibition

4 § Allmän förvaltningsdomstol får förordna rörande saken i av- vaktan på att målet avgörs.

Inhämtande av yttrande

5 § Innan allmän förvaltningsdomstol prövar ett överklagande enligt 10 kap. 1 § 1–3 ska domstolen utan dröjsmål förelägga chefs- överläkaren att yttra sig i de hänseenden som anges i 4 kap. 3 § andra stycket.

Muntlig förhandling

6 § I ett mål enligt denna lag ska allmän förvaltningsdomstol hålla muntlig förhandling, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid pröv- ning som avses i 3 kap. 13 § första stycket ska domstolen hålla

94

SOU 2012:17

Författningsförslag

muntlig förhandling endast om patienten begär det och domstolen finner skäl för det.

7 § Muntlig förhandling ska hållas på vårdinrättningen, om inte särskilda skäl talar för något annat. Patienten ska vara närvarande vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till hans eller hennes psykiska tillstånd. Patientens stödperson har rätt att närvara vid förhandlingen och ska om möjligt underrättas om den. Chefsöver- läkaren ska höras vid förhandlingen, om det inte är uppenbart obe- hövligt.

8 § I ett mål enligt denna lag ska allmän förvaltningsdomstol vid den muntliga förhandlingen höra lämplig sakkunnig, om det inte är uppenbart obehövligt. Vid förhandlingen får den sakkunnige, i syfte att få upplysning rörande omständigheter som är av betydelse för hans eller hennes uppgift, ställa frågor till chefsöverläkaren och patienten.

9 § Om en patient som har kallats vid vite att inställa sig person- ligen till en förhandling uteblir, får domstolen förordna att han eller hon ska hämtas till domstolen antingen omedelbart eller till en senare dag.

Nämndemän

10 § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag ska nämndemän ingå i domstolen. Detta gäller dock inte mål som en- bart angår en fråga som nämns i 10 kap. 1 § första stycket 3–10.

Offentligt biträde

11 § Offentligt biträde för den som åtgärden avser ska förordnas i mål hos allmän förvaltningsdomstol, om målet gäller

1. beslut om intagning för tvångsvård enligt 3 kap. 7 eller 11 § och om beslutet har överklagats,

2. medgivande till fortsatt tvångsvård enligt 3 kap. 13 § eller 4 kap. 1 och 2 §§,

3. beslut om återintagning för sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 4 kap. 6 §,

95

Författningsförslag

SOU 2012:17

4.avslag på en begäran om att tvångsvården ska upphöra,

5.beslut om inskränkning av rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster enligt 6 kap. 14, eller

6.beslut om övervakning av försändelser enligt 6 kap. 19 §. Offentligt biträde ska dock inte förordnas, om det måste antas

att det inte finns något behov av biträde.

Rättsverkan av visst beslut

12 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

Om barn i processen

13 § Om patienten har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.

En patient som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och det kan antas att han eller hon inte tar skada av att höras.

Delgivning

14 § Vid delgivning med patienten i mål eller ärende enligt denna lag får 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932) inte tillämpas.

12 kap. Polishandräckning

Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer

1 § Polismyndigheten får tillfälligt omhänderta en person om det finns skälig anledning att anta att han eller hon lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp. Vid ett sådant om- händertagande ska polismyndigheten omedelbart föra den omhän- dertagne till en sjukvårdsvårdinrättning. Den omhändertagne får inte tas i förvar.

96

SOU 2012:17

Författningsförslag

Polismyndighetens biträde

2 § Polismyndigheten ska på begäran av chefsöverläkaren lämna biträde för att

1.föra en patient, för vilken vårdintyg har utfärdats, till den sjukvårdsinrättning där frågan om intagning för tvångsvård ska prövas,

2.föra den som enligt ett utlåtande över en rättspsykiatrisk undersökning uppfyller förutsättningarna för tvångsvård enligt denna lag till en sjukvårdsinrättning,

3.föra en patient som ges öppen psykiatrisk tvångsvård till en vårdinrättning för behandling med läkemedel med tvång,

4.förflytta en patient som vårdas på vårdinrättningen med stöd av denna lag,

5.återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen utan till- stånd,

6.återföra en patient till vårdinrättningen om han eller hon inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför vård- inrättningens område har gått ut,

7.återföra en patient till vårdinrättningen om ett tillstånd för honom eller henne att vistas utanför vårdinrättningens område har återkallats, eller

8.föra patienten till sjukvårdsinrättningen efter att domstol eller chefsöverläkaren har beslutat att han eller hon ska ges sluten psy- kiatrisk tvångsvård i stället för öppen psykiatrisk tvångsvård.

3 § Polismyndigheten ska på begäran av en legitimerad läkare i allmän tjänst eller en legitimerad läkare som enligt avtal med lands- tinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg lämna biträde för att

1.han eller hon ska kunna genomföra en undersökning för vård- intyg eller

2.föra patienten till en vårdinrättning sedan vårdintyg har utfär-

dats.

4 § En begäran om biträde enligt 2 eller 3 § får göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 eller 10 a § polislagen (1984:387) behöver tillgripas eller om det annars finns synnerliga skäl.

97

Författningsförslag

SOU 2012:17

5 § Den som begär biträde enligt 2 eller 3 § ska utan hinder av sekretess lämna polismyndigheten de uppgifter om patienten som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

6 § Vid handräckning enligt 2 eller 3 § bör personal från vård- inrättningen närvara.

7 § Polismyndigheten ska på begäran av den myndighet som avses i 8 kap. 4 § lämna den hjälp som behövs för att verkställa hemsän- dandet.

13 kap. Delegation och sekretess m.m.

Delegation av chefsöverläkarens uppgifter

1 § Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid vårdinrätt- ningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska spe- cialiteterna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag. Om det finns särskilda skäl, får chefsöverläkaren lämna sådant uppdrag åt en annan läkare vid vårdinrättningen, dock inte när det gäller

1.beslut enligt 3 kap. 7 § om psykiatrisk tvångsvård,

2.beslut enligt 3 kap. 11 § om övergång från frivillig vård till tvångsvård,

3.ansökan enligt 3 kap. 13 § eller 4 kap. 1 och 2 §§ om medgi- vande till fortsatt tvångsvård,

4.beslut enligt 5 kap. 6 § första stycket sista meningen om behandlingen,

5.beslut enligt 6 kap. 10 § om fastspänning,

6.beslut enligt 6 kap. 12 § om avskiljande,

7.beslut enligt 6 kap. 14 § om inskränkning i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster,

8.beslut enligt 6 kap. 16 § om inskränkning i rätten för en patient att ta emot besök,

9.beslut enligt 6 kap. 19 § om övervakning av försändelser,

10.beslut om upphörande av sådan inskränkning eller övervak- ning som anges i 7, 8 och 9, eller

11.beslut eller ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 4 kap. 5 och 6 §§.

98

SOU 2012:17 Författningsförslag

Beslut av regeringen

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från kravet i 3 kap. 3 § på att läkare som utför undersökning för vårdintyg ska vara legitimerad och från kravet i 1 § på specialistkompetens.

Om regeringen enligt 2 kap. 4 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av ett landsting, ska regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, uppdra åt en erfaren läkare med specialist- kompetens inom någon av de psykiatriska specialiteterna att full- göra chefsöverläkarens uppgifter enligt denna lag.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för viss tid förordna särskilda sakkunniga att bistå domstolen

Sekretessbrytande bestämmelser

4 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1–5 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska det utan hinder av sekretessen lämnas ut sådana uppgifter om en patient som behövs för att chefsöverläkarens skyldigheter enligt denna lag ska kunna fullgöras. Detsamma gäller uppgifter om en patient som behövs för en sakkunnigs uppdrag eller ett yttrande av Socialstyrelsen.

Skyldighet att lämna information

5 § Chefsöverläkaren ska i den utsträckning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen föreskriver, fort- löpande lämna styrelsen uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt denna lag.

6 § Utöver vad som följer av lag eller förordning är chefsöver- läkaren skyldig att till kriminalvården lämna ut uppgift om en patient som efter vårdens upphörande ska förpassas till häkte eller krimi- nalvårdsanstalt, om uppgiften behövs inom kriminalvården.

Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller för chefsöver- läkaren i förhållande till Statens institutionsstyrelse beträffande den som efter vårdens upphörande ska förpassas till ett särskilt ung-

99

Författningsförslag

SOU 2012:17

domshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 januari 2016 då lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) upphör att gälla.

2.Den som vid ikraftträdandet ges vård enligt LPT eller LRV ska anses vara föremål för tvångsvård enligt den nya lagen.

3.Vårdintyg som har utfärdats före ikraftträdandet gäller som under- lag för ett beslut om intagning för tvångsvård enligt den nya lagen.

4.För den som vid ikraftträdandet genomgår vård enligt LPT eller LRV ska äldre bestämmelser gälla i fråga om hur lång tid som tvångsvården får fortsätta.

5.För den som vid ikraftträdandet ges rättspsykiatrisk vård enligt

31kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningspröv- ning

a.gäller äldre bestämmelser i fråga om byte av vårdform, per- mission och frigång samt tvångsvårdens upphörande fram till dess frågan om fortsatt vård prövas efter anmälan av chefsöver- läkaren; dock längst till och med den 30 juni 2016,

b.ska prövas om förutsättningar finns för åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder när frågan om fortsatt vård prövas efter anmälan av chefsöverläkaren.

6. Den som vid ikraftträdandet ges rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningspröv- ning ska, vid tillämpningen av 2 kap. 2 § lagen om särskilda skydds- åtgärder, jämställas med den som har dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård.

7.Vid prövning enligt 5 b. ska allmän förvaltningsdomstol inhämta yttrande från åklagare.

8.Ett tillstånd till permission och frigång som har meddelats före ikraftträdandet fortsätter att gälla enligt äldre regler.

100

SOU 2012:17

Författningsförslag

9.Särskilda villkor för öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård som har beslutats enligt LPT eller LRV före ikraftträdandet fortsätter att gälla; dock längst till dess att frågan om fortsatt vård prövas.

10.Tvångsåtgärder som har beslutats före ikraftträdandet fortsätter att gälla, dock med de tidsfrister och övriga regler för användandet som gäller för åtgärden enligt denna lag.

101

Författningsförslag

SOU 2012:17

4Förslag till

lag om särskilda skyddsåtgärder

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om åtgärder som syftar till att förhindra att den som har begått en allvarlig otillåten gärning eller ett allvarligt brott, när gärningen har skett under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd, på nytt be- går en gärning av motsvarande slag.

2 § I lagen finns bestämmelser om

-förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder (2 kap.),

-formerna för genomförande av särskilda skyddsåtgärder (3 kap.),

- genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form (4 kap.),

-kontroll- och tvångsåtgärder i samband med särskilda skydds- åtgärder i sluten form (5 kap.),

-genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form och

kontroll- och tvångsåtgärder i samband med sådana åtgärder (6 kap.),

-varaktigheten av särskilda skyddsåtgärder (7 kap.),

-beslut om särskilda skyddsåtgärder och om förlängning av tiden för särskilda skyddsåtgärder (8 kap.),

-beslut om omhändertagande (9 kap.),

-beslut rörande genomförandet av särskilda skyddsåtgärder (10 kap.),

-upphörandet av särskilda skyddsåtgärder (11 kap.),

-polismyndighetens biträde i samband med genomförande av särskilda skyddsåtgärder (12 kap.),

-överklagande (13 kap.),

-handläggningen i allmän förvaltningsdomstol (14 kap.),

-tystnadsplikt (15 kap.) och

-underrättelse till den mot vilken den otillåtna gärningen eller brottet som har föranlett de särskilda skyddsåtgärderna har riktat sig (16 kap.).

3 § Särskilda skyddsåtgärder ska bygga på respekt för gärnings- mannens integritet och människovärde. Åtgärderna får inte vara mera ingripande än vad som krävs för att syftet med dem ska kunna

102

SOU 2012:17

Författningsförslag

tillgodoses. Så långt det är möjligt ska de särskilda skyddsåtgärder- na utformas och genomföras i samförstånd med den enskilde.

Om åtgärderna avser en gärningsman som inte har fyllt arton år ska hans eller hennes bästa särskilt beaktas. Han eller hon ska få relevant information och ges möjlighet att framföra sina synpunk- ter. Synpunkterna ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad.

2 kap. Förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder

1 § Särskilda skyddsåtgärder får beslutas avseende den som har begått en otillåten gärning som har riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv eller hälsa men som enligt 1 kap. 2 a § brotts- balken inte utgör brott om

1.det för gärningen inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader och

2.det med hänsyn till gärningsmannens psykiska tillstånd, hans eller hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt begår så- dana gärningar av allvarligt slag.

Vad som sägs i första stycket 1 om gärning gäller också i fråga om försök till en sådan gärning.

2 § Särskilda skyddsåtgärder får beslutas även avseende den som har dömts till fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård för ett brott som har riktat sig mot eller medfört fara för någon annans liv eller hälsa om

1.brottet har begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd,

2.det för brottet inte var föreskrivet lindrigare straff än fängelse sex månader och

3.det med hänsyn till den dömdes psykiska tillstånd, hans eller hennes tidigare begångna gärningar och omständigheterna i övrigt finns en påtaglig risk för att han eller hon på nytt begår sådana gärningar av allvarligt slag.

Särskilda skyddsåtgärder som beslutas med stöd av första stycket ska gälla för tiden efter frigivning från fängelsestraffet eller den slutna ungdomsvården.

103

Författningsförslag

SOU 2012:17

Vad som sägs i första stycket 2 gäller också vid försök till ett sådant brott.

3 § Ska den dömde, i det fall som avses i 2 §, utvisas på grund av brottet får ett beslut om särskilda skyddsåtgärder fattas endast om

1.utlänningen inte tas i förvar enligt utlänningslagen (2005:716)

iavvaktan på verkställighet av utvisningsbeslutet eller

2.om ett beslut om förvar ska upphöra utan att utvisningsbe- slutet har verkställts.

4 § Bestämmelser om undersökning avseende förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder finns i lagen (0000:00) om rättspsy- kiatrisk undersökning.

3 kap. Formerna för genomförande av särskilda skyddsåtgärder

1 § Särskilda skyddsåtgärder kan genomföras i sluten form eller i öppen form.

Särskilda skyddsåtgärder enligt 2 kap. 1 § ska alltid inledas i sluten form. Särskilda skyddsåtgärder enligt 2 kap. 2 § kan inledas i sluten form eller i öppen form.

Särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska övergå till särskilda skyddsåtgärder i öppen form när syftet med åtgärderna kan till- godoses utan att åtgärderna äger rum i sluten form.

2 § Ett beslut om särskilda skyddsåtgärder ska inte verkställas om den som beslutet avser är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård. Ett beslut om särskilda skyddsåtgärder ska dock verkställas även om den som beslutet avser samtidigt är föremål för öppen psyki- atrisk tvångsvård.

4 kap. Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form

Placering i en särskild skyddsenhet eller i ett särskilt ungdomshem

1 § Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska den som är föremål för åtgärderna placeras i en särskild skydds- enhet.

För den som är under 18 år ska särskilda skyddsåtgärder i sluten form, om inte särskilda skäl talar emot detta, genomföras på ett så-

104

SOU 2012:17

Författningsförslag

dant särskilt ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Om det finns synnerliga skäl får den som fyller 18 år under tiden han eller hon undergår sär- skilda skyddsåtgärder i ett särskilt ungdomshem fortsätta att under- gå åtgärderna där.

Vad som föreskrivs i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård ska i tillämpliga delar gälla när genomförandet sker i ett särskilt ungdomshem.

Vård och behandling m.m.

2 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet ska ges nöd- vändig vård och behandling samt ges tillfälle till utbildning, aktivi- teter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus.

Om den placerade behöver hälso- och sjukvård, ska sådan ges enligt de anvisningar som meddelas av läkare. Kan nödvändig under- sökning eller behandling inte lämpligen genomföras vid den sär- skilda skyddsenheten, ska den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, ska den placerade föras över till ett sjukhus eller en annan vårdinrättning.

Ett tillstånd till vistelse utanför den särskilda skyddsenheten enligt andra stycket ska förenas med de villkor som behövs. Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, ska den placerade stå under bevakning.

Tillstånd att vistas utanför den särskilda skyddsenheten

3 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet får, i syfte att underlätta hans eller hennes anpassning i samhället, beviljas tillstånd att vistas utanför den särskilda skyddsenheten för viss kort tid (permission).

Permission får inte beviljas om det finns en beaktansvärd risk för att den placerade ska undandra sig genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna eller på annat sätt missköta sig.

4 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet får tillfälligt vistas utanför skyddsenheten om en myndighet begär att han eller hon ska inställa sig vid myndigheten. Sådan inställelse ska alltid ske om det är en domstol som begär att den placerade ska inställas.

105

Författningsförslag

SOU 2012:17

5 § Ska den som är placerad i en särskild skyddsenhet genomgå en rättspsykiatrisk undersökning enligt lagen (0000:00) om rättspsy- kiatrisk undersökning, får han eller hon vistas utanför skydds- enheten i den utsträckning som den myndighet som ansvarar för undersökningen bedömer är nödvändig för att undersökningen ska kunna genomföras.

6 § Ett tillstånd till vistelse utanför den särskilda skyddsenheten enligt 3-5 §§ ska förenas med de villkor som behövs. Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, ska den placerade stå under bevakning.

Ansvaret för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder

7 § För genomförandet av särskilda skyddsåtgärder i sluten form ansvarar den myndighet som regeringen bestämmer.

5 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder i samband med särskilda skyddsåtgärder i sluten form

Beslut om kontroll- och tvångsåtgärder

1 § Den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder får, i syfte att upprätthålla ordningen eller säkerheten vid den särskilda skyddsenheten, beträffande den som är placerad där besluta

1.om omhändertagande och förvaring av personliga tillhörig- heter (3 och 4 §§)

2.om inskränkningar när det gäller den placerades besök eller andra kontakter (5–14 §§),

3.om kontroll av den placerades bostadsrum m.m. (15 §),

4.om kroppsvisitation och kroppsbesiktning (16–20 §§),

5.om omhändertagande av otillåtna föremål (21 och 22 §§),

6.om avskiljande (23 §), och

7.att den placerade ska beläggas med fängsel (24 §).

Den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder får uppdra åt sådana befattningshavare inom verk- samheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att besluta om åtgärder enligt första stycket.

106

SOU 2012:17

Författningsförslag

2 § En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en mindre ingri- pande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

Personliga tillhörigheter

3 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet får ta emot och inneha böcker, tidskrifter, tidningar och andra personliga tillhörig- heter som inte kan äventyra ordningen eller säkerheten.

I övrigt får den placerade ta emot och inneha de personliga tillhörigheter som är motiverade med hänsyn till att de särskilda skyddsåtgärderna ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

4 § Tillhörigheter som den placerade inte får ta emot och inneha enligt 3 § får omhändertas och förvaras för hans eller hennes räkning. Tillhörigheter som har omhändertagits ska lämnas ut till den pla- cerade senast när han eller hon lämnar den särskilda skyddsenheten.

Besök

5 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det

1.kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 6 eller 7 §,

2.kan motverka den placerades anpassning i samhället eller

3.på annat sätt kan vara till skada för den placerade eller någon annan.

6 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, kontrol- leras

1.genom att personal övervakar besöket eller

2.genom att besöket äger rum i ett besöksrum som är så utfor- mat att det inte är möjligt att överlämna föremål.

7 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, villkoras av att besökaren går med på att bli kroppsvisiterad eller ytligt kropps- besiktigad.

107

Författningsförslag

SOU 2012:17

Elektronisk kommunikation

8 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet får stå i för- bindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan kommunikation får dock vägras om den

1.kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 9 §,

2.kan motverka den placerades anpassning i samhället eller

3.på annat sätt kan vara till skada för den placerade eller någon annan.

9 § Elektronisk kommunikation mellan den placerade och en annan person får avlyssnas, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De som ska kommunicera med varandra ska i förväg informeras om kon- trollen.

Elektronisk kommunikation mellan den placerade och hans eller hennes offentlige försvarare eller en advokat som biträder honom eller henne i en rättslig angelägenhet får inte avlyssnas.

Försändelser

10 § Försändelser mellan den som är placerad i en särskild skydds- enhet och hans eller hennes offentlige försvarare eller advokat som biträder honom eller henne i en rättslig angelägenhet, en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska skickas vidare utan granskning. Om det finns anledning att anta att uppgiften om avsändare av en sådan försändelse till en intagen är oriktig, får för- sändelsen granskas i syfte att utreda vem avsändaren är.

11 § I andra fall än som avses i 10 § får en försändelse till eller från den placerade granskas, om det är nödvändigt med hänsyn till ord- ningen eller säkerheten. Syftet med granskningen ska vara att under- söka om försändelsen

1.innehåller något otillåtet föremål, eller

2.är ett led i en pågående eller planerad brottslig verksamhet, ett planerat avvikande eller något annat liknande förfarande.

108

SOU 2012:17

Författningsförslag

12 § En försändelse som har granskats ska, om inte särskilda skäl talar mot det, lämnas ut till den placerade så snart som möjligt och senast när han eller hon inte längre ska vara berövad friheten.

13 § Bestämmelserna i 10–12 §§ gäller även en försändelse till eller från en sammanslutning av placerade.

Gemensamma bestämmelser för besök, elektronisk kommunikation och försändelser

14 § Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller elektro- nisk kommunikation kan tillåtas enligt 5 § första stycket eller 8 § eller ska kontrolleras enligt 6 eller 9 §, ska det i förväg undersökas om den som kontakten ska äga rum med är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs får upplysningar också hämtas in om hans eller hennes per- sonliga förhållanden i övrigt.

Kontroll av bostadsrum m.m.

15 § Den placerades bostadsrum och hans eller hennes tillhörig- heter får kontrolleras i den utsträckning det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

Första stycket gäller även andra slutna förvaringsställen som den placerade disponerar.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

16 § När den som är placerad i en särskild skyddsenhet kommer till enheten får han eller hon kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål. En sådan åtgärd får dock inte vidtas om den är uppenbart obehövlig.

17 § Den som är placerad vid en särskild skyddsenhet får kropps- visiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål om

109

Författningsförslag

SOU 2012:17

1.det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer att anträffas på honom eller henne,

2.han eller hon återkommer efter en vistelse utanför den sär- skilda skyddsenheten,

3.han eller hon ska ha eller har haft ett besök utan sådan kon- troll som avses i 6 §, eller

4.det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en större undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom den särskilda skyddsenheten och den som är placerad vid enheten har eller har haft särskild anknytning till utrymmet.

18 § Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl får den som är pla- cerad i en särskild skyddsenhet även i andra fall än som avses i 16 och 17 §§ kroppsvisiteras i syfte att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

19 § Urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov får, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, tas på den som är placerad i en särskild skyddsenhet om han eller hon skäligen kan misstänkas vara påverkad av alkohol, narkotika, något annat be- rusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

20 § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska. Detta gäller dock inte

1.en kroppsvisitation som avses i 18 §,

2.en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med sig undersöks,

3.en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande teknisk anordning, eller

4.en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än urinprov tas enligt 19 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en kropps- besiktning av en man utföras eller bevittnas av en kvinna även i andra fall än som avses i första stycket.

110

SOU 2012:17

Författningsförslag

Omhändertagande av otillåtna föremål

21 § Alkohol, narkotika, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor får omhändertas och förstöras

1.om de medförs av någon som ska tas in på den särskilda skydds- enheten,

2.om de påträffas hos den som är placerad vid en särskild skydds- enhet,

3.om de sänds till den som är placerad vid en särskild skydds- enhet, eller

4.om de på annat sätt påträffas inom en särskild skyddsenhet och det inte finns någon känd ägare till dem.

Första stycket gäller även injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas vid narkotikamissbruk eller för annan befattning med narkotika.

22 § Ett föremål som påträffas på en särskild skyddsenhet får i andra fall än som anges i 24 § omhändertas, om det kan antas att föremålet kommer att tas i beslag. Omhändertagandet ska så snart som möjligt anmälas till den som får besluta om beslag.

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

23 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet ska ges möjlig- het att dagtid vistas tillsammans med andra intagna (gemensamhet), om inte

1.det av säkerhetsskäl är nödvändigt att hålla den placerade avskild från andra som är placerade i skyddsenheten, eller

2.det är nödvändigt för att genomföra en kroppsbesiktning.

Fängsel

24 § Den som är placerad i en särskild skyddsenhet får beläggas med fängsel

1. vid förflyttning inom den särskilda skyddsenheten och vid transport eller annan vistelse utanför enheten, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, eller

111

Författningsförslag

SOU 2012:17

2. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nöd- vändigt med hänsyn till den placerades egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa.

En läkare ska så snart som möjligt undersöka en intagen som har belagts med fängsel enligt första stycket 2.

Kontroll av fordon

25 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätt- hållas vid en särskild skyddsenhet, får ett fordon i anslutning till att det passerar in i eller ut ur enheten sökas igenom av en tjänsteman vid den särskilda skyddsenheten efter otillåtna föremål eller per- soner som utan tillåtelse försöker ta sig in i eller ut ur enheten. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Befogenheter mot obehöriga personer

26 § En tjänsteman vid en särskild skyddsenhet får avvisa eller av- lägsna den som obehörigen försöker ta sig in i eller vägrar att lämna enheten.

Den som ska avlägsnas får i anslutning till ingripandet

1.kroppsvisiteras enligt 18 §, eller

2.beläggas med fängsel enligt 24 § första stycket 2.

Ett ingripande enligt första eller andra stycket ska dokumen- teras.

Allmän inpasseringskontroll

27 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätt- hållas vid en särskild skyddsenhet får den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder besluta att alla per- soner som passerar in i den särskilda skyddsenheten ska kropps- visiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän inpasse- ringskontroll ska vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Ett beslut om allmän inpasseringskontroll får gälla i högst tre månader.

112

SOU 2012:17

Författningsförslag

Den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder får i enskilda fall medge undantag från allmän in- passeringskontroll, om det finns särskilda skäl.

6 kap. Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form och kontroll- och tvångsåtgärder i samband med sådana åtgärder

Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form

1 § Vid genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska den som åtgärderna avser få det stöd och den omvårdnad samt underkastas den kontroll som behövs för att syftet med åtgärderna ska kunna tillgodoses.

2 § Särskilda skyddsåtgärder i öppen form får förenas med villkor avseende

1.skyldighet att genomgå vård eller behandling, dock inte tvångsvård enligt lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård,

2.skyldighet att hålla kontakt med en viss person,

3.vistelseort, bostad, utbildning eller arbete,

4.förbud mot att använda berusningsmedel eller

5.förbud mot att vistas på en viss plats eller att ta kontakt med en viss person.

3 § För genomförandet av särskilda skyddsåtgärder i öppen form ansvarar den myndighet som regeringen bestämmer.

Kontroll- och tvångsåtgärder

4 § Urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov får, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, tas på den som undergår särskilda skyddsåtgärder i öppen form om han eller hon skäligen kan misstänkas vara påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

113

Författningsförslag

SOU 2012:17

5 § Kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning får, i syfte att söka efter otillåtna föremål, ske av den som är föremål för särskilda skyddsåtgärder i öppen form när han eller hon kommer till den särskilda skyddsenheten samt inför att han eller hon ska närvara vid en muntlig domstolsförhandling enligt denna lag vid den särskilda skyddsenheten. En sådan åtgärd ska inte vidtas om det är uppen- bart obehövligt.

6 § Kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning får, i syfte att söka efter otillåtna föremål, ske av den som undergår särskilda skydds- åtgärder i öppen form när han eller hon vistas på en särskild skydds- enhet

1.om det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer att anträffas på honom eller henne eller

2.om det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en större undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom den särskilda skyddsenheten och han eller hon har eller har haft särskild anknytning till utrymmet.

7 § Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl får den som undergår särskilda skyddsåtgärder i öppen form när han eller hon vistas i en särskild skyddsenhet även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ kroppsvisiteras i syfte att söka efter vapen eller andra farliga före- mål.

8 § Kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning får inte utföras eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska. Detta gäller dock inte

1.en kroppsvisitation som avses i 6 §,

2.en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med sig undersöks,

3.en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande teknisk anordning, eller

4.en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än urinprov tas enligt 4 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en ytlig kropps- besiktning av en man utföras eller bevittnas av en kvinna även i andra fall än som avses i första stycket.

114

SOU 2012:17

Författningsförslag

7 kap. Varaktigheten av särskilda skyddsåtgärder

1 § Särskilda skyddsåtgärder får pågå under högst sex månader efter det att ett beslut om sådana åtgärder har fattats. På ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av åtgärderna får allmän förvaltningsdomstol besluta att åtgärderna därefter ska fort- sätta under ytterligare högst sex månader, räknat från den dag dom- stolen meddelar beslut i frågan. Sådana beslut får fattas avseende högst sex månader åt gången så länge det finns förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder.

8 kap. Beslut om särskilda skyddsåtgärder och om förlängning av tiden för särskilda skyddsåtgärder

1 § Beslut om särskilda skyddsåtgärder ska, efter ansökan av åkla- gare, fattas av allmän förvaltningsdomstol. Domstolen ska i beslutet ange om de särskilda skyddsåtgärderna ska undergås i sluten form eller i öppen form.

Beslut om särskilda skyddsåtgärder enligt 2 kap. 1 § får fattas endast om allmän domstol genom en dom, som har vunnit laga kraft, har fastställt att gärningsmannen har begått en otillåten gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken inte utgör brott.

Beslut om särskilda skyddsåtgärder enligt 2 kap. 2 § får fattas endast om allmän domstol i den dom, genom vilken gärningsman- nen dömdes till fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård, har beslutat att en prövning ska ske av om han eller hon vid frigivning från fängelsestraffet eller den slutna ungdomsvården uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

2 § Allmän förvaltningsdomstol ska vid sin prövning utgå från vad den allmänna domstolen har funnit utrett beträffande gärningen.

3 § Fråga om förlängning av tiden för särskilda skyddsåtgärder ska, efter ansökan av den myndighet som ansvarar för genomföran- det av de särskilda skyddsåtgärderna, prövas av allmän förvaltnings- domstol.

4 § När den för vilken fattats beslut om särskilda skyddsåtgärder ska skrivas ut från sluten psykiatrisk tvångsvård ska en prövning av frågan om förlängning av tiden för särskilda skyddsåtgärder ske.

115

Författningsförslag

SOU 2012:17

Bestämmelser om att chefsöverläkaren har en skyldighet att anmäla till åklagaren när sluten psykiatrisk tvångsvård ska upphöra för den som är föremål för särskilda skyddsåtgärder finns i 8 kap. 5 § lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård.

9 kap. Beslut om omhändertagande

1 § Allmän domstol får, i fall som avses i 30 kap. 3 a § rättegångs- balken, på yrkande av åklagare besluta att gärningsmannen ska omhändertas i avvaktan på att domen vinner laga kraft.

Ett beslut om omhändertagande får dock inte fattas om det framgår att gärningsmannen inte uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

Allmän förvaltningsdomstol får på yrkande av åklagare besluta att gärningsmannen ska vara fortsatt omhändertagen i avvaktan på domstolens prövning i frågan om särskilda skyddsåtgärder även efter det att allmän domstols dom har vunnit laga kraft.

2 § Har allmän förvaltningsdomstol beslutat om särskilda skydds- åtgärder i sluten form ska den som åtgärderna avser vara om- händertagen i avvaktan på att han eller hon kan överföras till en särskild skyddsenhet. Ett omhändertagande ska dock inte ske om han eller hon omedelbart förs över till skyddsenheten.

3 § Har chefsöverläkaren anmält till åklagaren att sluten psyki- atrisk tvångsvård kan komma att upphöra i närtid för en patient, för vilken ett beslut om särskilda skyddsåtgärder har fattats, får allmän förvaltningsdomstol efter yrkande av åklagaren besluta att han eller hon vid upphörandet av vården omedelbart ska omhänder- tas i avvaktan på rättens prövning av frågan, om tiden för särskilda skyddsåtgärder ska förlängas. Ett sådant beslut får dock inte fattas om det framgår att det inte finns behov av ett omhändertagande.

4 § Ett omhändertagande enligt 1 § första stycket får pågå som längst till dess domen vinner laga kraft.

Ett omhändertagande enligt 1 § tredje stycket får pågå under högst två veckor. Allmän förvaltningsdomstol får dock besluta om förlängning av denna tid med ytterligare högst två veckor, om be- hovet av utredning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt.

116

SOU 2012:17

Författningsförslag

5 § Ett omhändertagande enligt 2 § får pågå under högst en vecka. Allmän förvaltningsdomstol får dock besluta om förlängning av denna tid med ytterligare högst en vecka om det finns synnerliga skäl.

6 § Ett omhändertagande enligt 3 § får pågå under högst tre veckor. Allmän förvaltningsdomstol får dock besluta om förlängning av denna tid med ytterligare högst två veckor, om behovet av utred- ning eller någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt.

7 § Den som är omhändertagen enligt 1–3 §§ ska vara placerad i en särskild skyddsenhet.

10 kap. Beslut rörande genomförandet av särskilda skyddsåtgärder

1 § Beslut om att särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska över- gå i särskilda skyddsåtgärder i öppen form fattas av allmän för- valtningsdomstol. Det är också allmän förvaltningsdomstol som får besluta att särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska övergå till särskilda skyddsåtgärder i sluten form.

Beslut om att särskilda skyddsåtgärder i sluten form ska övergå i särskilda skyddsåtgärder i öppen form fattas efter ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av de särskilda skydds- åtgärderna eller av den som beslutet om särskilda skyddsåtgärder avser. Inför prövningen ska myndigheten ange vilka särskilda vill- kor som myndigheten anser att rätten bör besluta.

Beslut om att särskilda skyddsåtgärder i öppen form ska övergå i sluten form fattas efter ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna.

2 § Den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder får besluta att den som är föremål för särskilda skyddsåtgärder i öppen form i stället ska undergå sådana åtgärder i sluten form om syftet med åtgärderna inte längre kan tillgodoses genom särskilda skyddsåtgärder i öppen form och det kan befaras att den som undergår åtgärderna allvarligt kommer att skada sig själv eller någon annan.

Den myndighet som ansvarar för genomförandet ska anmäla be- slutet för prövning vid allmän förvaltningsdomstol senast dagen

117

Författningsförslag

SOU 2012:17

efter beslutet. Anser myndigheten att de särskilda skyddsåtgär- derna bör fortsätta i sluten form ska den senast inom fyra dagar från beslutet ansöka om särskilda skyddsåtgärder i sluten form.

Om myndigheten inte ansöker om särskilda skyddsåtgärder i sluten form eller om domstolen avslår myndighetens ansökan om sådana åtgärder, ska det tidigare beslutet om särskilda skydds- åtgärder i öppen form fortfarande gälla.

3 § Fråga om vistelse utanför den särskilda skyddsenheten enligt 4 kap. 3–5 §§ prövas av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder eller den som beslutet om särskilda skyddsåtgärder avser. Tillstånd till sådan vistelse får ges för ett visst tillfälle eller för vissa återkommande tillfällen.

Allmän förvaltningsdomstol får efter ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder över- lämna åt denna att besluta om tillstånd enligt första stycket. När det finns skäl för det, får allmän förvaltningsdomstol återta denna beslutanderätt. Myndigheten får återkalla ett tillstånd att vistas utan- för den särskilda skyddsenhetens område, om förhållandena kräver det.

11 kap. Upphörandet av särskilda skyddsåtgärder

1 § Om det inte längre finns förutsättningar för särskilda skydds- åtgärder ska allmän förvaltningsdomstol besluta att de ska upphöra.

Beslut om upphörande av särskilda skyddsåtgärder fattas efter ansökan av den myndighet som ansvarar för genomförandet av de särskilda skyddsåtgärderna eller av den som beslutet om särskilda skyddsåtgärder avser.

Särskilda skyddsåtgärder får inte upphöra utan att domstolen har prövat frågan och beslutat om ett upphörande.

2 § Särskilda skyddsåtgärder upphör när ett beslut om utvisning på grund av brott som avses i 2 kap. 2 § har verkställts.

118

SOU 2012:17

Författningsförslag

12 kap. Polismyndighetens biträde i samband med genomförande av särskilda skyddsåtgärder

1 § Polismyndigheten ska på begäran av den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder lämna biträde för att

1.föra den som ska undergå särskilda skyddsåtgärder i sluten form till en särskild skyddsenhet,

2.förflytta den som är placerad i en särskild skyddsenhet till en plats utanför enheten,

3.återföra den som är placerad i en särskild skyddsenhet om han eller hon har lämnat enheten utan tillstånd,

4.återföra den som är placerad i en särskild skyddsenhet om han eller hon inte har återvänt dit sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför enheten har gått ut,

5.återföra den som är placerad i en särskild skyddsenhet om ett tillstånd för honom eller henne att vistas utanför den särskilda skyddsenhetens område har återkallats eller

6.föra den som är föremål för särskilda skyddsåtgärder till en särskild skyddsenhet, om han eller hon inte har kommit dit sedan allmän förvaltningsdomstol eller den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder har beslutat att han eller hon ska undergå särskilda skyddsåtgärder i sluten form i stället för särskilda skyddsåtgärder i öppen form.

2 § En begäran enligt 1 § får göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan polisens särskilda befogenheter enligt 10 eller 10 a § polislagen (1984:387) behöver tillgripas eller om det annars finns synnerliga skäl.

3 § Den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder ska utan hinder av sekretess lämna polismyndig- heten de uppgifter om den som är placerad i en särskild skydds- enhet som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden.

4 § Vid handräckning bör personal från den särskilda skydds- enheten närvara.

119

Författningsförslag

SOU 2012:17

13 kap. Överklagande

1 § Ett beslut som har fattats av den myndighet som ansvarar för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Ett beslut enligt 1 § får inte överklagas innan beslutet har om- prövats av myndigheten. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt första stycket får beslutet inte ändras till den klagandes nackdel.

3 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska den klagande ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

Myndigheten prövar om skrivelsen med begäran om ompröv- ning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent ska den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten har lämnat den klagande en felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.

4 § Åklagaren får överklaga

1.beslut av allmän förvaltningsdomstol om att den som sär- skilda skyddsåtgärder avser inte ska vara omhändertagen i avvaktan på domstolens prövning i frågan eller i avvaktan på att han eller hon ska överföras till en särskild skyddsenhet,

2.beslut om att särskilda skyddsåtgärder inte ska inledas,

3.beslut om att inte förlänga tiden för särskilda skyddsåtgärder,

4.beslut om att särskilda skyddsåtgärder ska upphöra,

5.beslut om att särskilda skyddsåtgärder ska ges i öppen form,

6.beslut om att särskilda skyddsåtgärder ska övergå från sluten form till öppen form,

7.beslut av allmän förvaltningsdomstol eller den myndighet som ansvarar för genomförandet om att den som undergår särskilda skyddsåtgärder i sluten form får vistas utanför den särskilda skydds- enheten eller

120

SOU 2012:17

Författningsförslag

8. beslut av allmän förvaltningsdomstol att överlämna åt den myn- dighet som ansvarar för genomförandet att för den som undergår särskilda skyddsåtgärder i sluten form besluta om tillstånd att vistas utanför den särskilda skyddsenheten,

om åklagaren före beslutet har anmält till rätten att beslutet kan komma att överklagas.

14 kap. Handläggningen i allmän förvaltningsdomstol

1 § Frågor som ska prövas av förvaltningsrätt enligt denna lag prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets den som frågan avser varaktigt uppehåller sig.

2 § Mål som rör inledande av, verkställighet av eller upphörande av särskilda skyddsåtgärder ska handläggas skyndsamt.

Ett mål enligt första stycket hos allmän förvaltningsdomstol ska tas upp till avgörande inom femton dagar från den dag då ansökan kom in till domstolen. Denna tid får förlängas, om det behövs ytter- ligare utredning eller om någon annan särskild omständighet gör det nödvändigt.

3 § Har en ansökan om förlängning av tiden för särskilda skydds- åtgärder kommit in till allmän förvaltningsdomstol, får de särskilda skyddsåtgärderna fortsätta i avvaktan på domstolens beslut. Åtgär- derna ska undergås i den form som föreskrivs i det senaste beslutet om särskilda skyddsåtgärder.

Avslår rätten ansökan, ska åtgärderna upphöra omedelbart.

4 § Rätten ska i mål enligt 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, 10 kap. 3 § eller 11 kap 1 § ge åklagaren tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas.

5 § I mål enligt denna lag ska förvaltningsrätten hålla muntlig för- handling, om det inte är uppenbart obehövligt. Sådan förhandling ska, om den som de särskilda skyddsåtgärderna avser vistas på en sär- skild skyddsenhet, hållas på skyddsenheten om inte särskilda skäl talar för något annat.

Den som de särskilda skyddsåtgärderna avser ska vara närvaran- de vid förhandlingen, om det är möjligt med hänsyn till hans eller hennes psykiska tillstånd. Den myndighet som ansvarar för genom-

121

Författningsförslag

SOU 2012:17

förandet av särskilda skyddsåtgärder ska höras vid förhandlingen, om det inte är uppenbart obehövligt.

Om den som de särskilda skyddsåtgärderna avser uteblir från en förhandling, till vilken han eller hon har kallats vid vite att inställa sig personligen, får rätten förordna att han eller hon ska hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

6 § Vid handläggningen i kammarrätt av mål enligt denna lag ska nämndemän ingå i rätten.

7 § Offentligt biträde ska i mål hos allmän förvaltningsdomstol förordnas för den som de särskilda skyddsåtgärderna avser, om det inte är uppenbart att det saknas behov av ett biträde.

8 § Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat beslutas.

Om åklagaren före en förvaltningsrätts beslut har anmält att be- slutet kan komma att överklagas, får förvaltningsrättens eller kam- marrättens beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft eller rätten dessförinnan har underrättats om att beslutet inte kommer att överklagas.

Har åklagaren enligt andra stycket underrättat förvaltningsrätten eller kammarrätten om att beslutet inte kommer att överklagas, ska rätten genast meddela den myndighet som ansvarar för genom- förandet av särskilda skyddsåtgärder att beslutet kan verkställas.

15 kap. Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

1 § Den som tillhör eller har tillhört personal inom enskild verk- samhet i vilken särskilda skyddsåtgärder i öppen form genomförs eller har genomförts får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en enskilds hälsotill- stånd gäller även i förhållande till den enskilde själv, om det med hänsyn till ändamålet med de särskilda skyddsåtgärderna är av syn- nerlig vikt att uppgifterna inte lämnas till den enskilde.

För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekre- tesslagen (2009:400).

122

SOU 2012:17

Författningsförslag

2 § Den som tillhör eller har tillhört personal inom enskild verk- samhet i vilken särskilda skyddsåtgärder i öppen form genomförs eller har genomförts får inte obehörigen röja en uppgift från en enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra person- liga förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till uppgiftsläm- naren utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgifts- skyldighet som framgår av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400).

3 § Den som, utan att höra till personal inom enskild verksamhet i vilken särskilda skyddsåtgärder i öppen form genomförs eller har genomförts, till följd av anställning eller uppdrag eller på annan liknande grund deltar eller har deltagit i enskilt bedriven verksam- het får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretess- lagen (2009:400).

4 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller där personalen omfattas av tyst- nadsplikt enligt 1-3 §§ ska det utan hinder av sekretessen eller tyst- nadsplikten lämnas ut

1.sådana uppgifter om den enskilde som behövs för en under- sökning enligt lagen (0000:00) om rättspsykiatrisk undersökning eller

2.sådan uppgifter om den enskilde som behövs för att kunna ge honom eller henne vård enligt lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångs- vård.

123

Författningsförslag

SOU 2012:17

16 kap. Underrättelse till den mot vilken den otillåtna gärningen eller brottet som har föranlett de särskilda skyddsåtgärderna har riktat sig

1 § Den myndighet som ansvarar för de särskilda skyddsåtgärder- na ska ge den mot vilken den otillåtna gärningen eller brottet som har föranlett de särskilda skyddsåtgärderna har riktat sig, möjlighet att begära att bli underrättad

1.när beslut har fattats om att de särskilda skyddsåtgärderna ska upphöra,

2.när beslut har fattats om att gärningsmannen får vistas utan- för den särskilda skyddsenheten,

3.när gärningsmannen har lämnat den särskilda skyddsenheten utan tillstånd,

4.när gärningsmannen inte har återvänt till den särskilda skydds- enheten sedan tiden för ett tillstånd att vistas utanför enheten har gått ut,

5.när ett tillstånd att vistas utanför den särskilda skyddsenheten har återkallats eller

6.när beslut har fattats om att gärningsmannen ska undergå sär- skilda skyddsåtgärder i öppen form i stället för sådana åtgärder i sluten form.

Underrättelse ska ges innan den som är placerad vid en särskild skyddsenhet lämnar enheten eller annars så snart så möjligt. Under- rättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och ska innehålla informa- tion om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud en- ligt lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Om det finns särskilda skäl får en sådan underrättelse lämnas utan att den mot vilken den otillåtna gärningen eller brottet har riktat sig har begärt att bli underrättad.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Den som vid ikraftträdandet ges rättspsykiatrisk vård enligt

31kap. 3 § brottsbalken med beslut om särskild utskrivningspröv- ning ska vid den prövning som anges i punkten 5 b i övergångs- bestämmelserna till lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård, vid tillämpningen av 2 kap. 2 § i denna lag, jämställas med den som har dömts till fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård. Vid en sådan

124

SOU 2012:17

Författningsförslag

prövning ska allmän förvaltningsdomstol hämta in yttrande från åklagaren.

125

Författningsförslag

SOU 2012:17

5Förslag till

lag om rättspsykiatrisk undersökning m.m.

1 kap. Inledande bestämmelser och definitioner

1 § I denna lag finns följande kapitel:

-preliminär rättspsykiatrisk undersökning (2 kap.)

-övriga rättspsykiatriska undersökningar (3 kap.),

- placering av en intagen och hans eller hennes rättigheter (4 kap.) och

-särskilda kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rätts- psykiatrisk undersökning (5 kap.) och

-övriga bestämmelser (6 kap.).

2 § Som frihetsberövad avses i denna lag den som

1.är anhållen,

2.är häktad,

3.är intagen i en kriminalvårdsanstalt,

4.är intagen i ett särskilt ungdomshem till följd av en dom på sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken,

5.är intagen i ett häkte eller en polisarrest i avvaktan på att han eller hon ska förpassas till en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem,

6.är omhändertagen enligt 10 kap. 1 eller 3 § lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder,

7.är placerad i en särskild skyddsenhet enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder,

8.undergår ett fängelsestraff i en sluten stödenhet enligt lagen (0000:00) om sluten stödenhet för vissa lagöverträdare med funk- tionsnedsättning,

9.är omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brotts- balken i avvaktan på att ett beslut om undanröjande av skyddstill- syn vinner laga kraft,

10.är föremål för tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

11.med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga vistas i ett särskilt ungdomshem,

12.är tagen i förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller

13.är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård.

126

SOU 2012:17

Författningsförslag

3 § Som intagen avses i denna lag den som är frihetsberövad och som har förts över till en undersökningsenhet för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning enligt 3 kap. Som intagen avses även den som är intagen på undersökningsenheten med stöd av 3 kap. 15 §.

2 kap. Preliminär rättspsykiatrisk undersökning

Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning

1 § Allmän domstol får i ett brottmål besluta att hämta in ett läkar- intyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning i fråga om den misstänkte gärningsmannens tillräknelighet eller i fråga om han eller hon uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

2 § Av ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk under- sökning i fråga om den misstänkte gärningsmannens tillräknelighet ska det framgå

1.om det kan misstänkas att han eller hon till följd av en allvar- lig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utveck- lingsstörning eller ett allvarligt demenstillstånd har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller om han eller hon har saknat förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse och

2.om det kan misstänkas att han eller hon i anslutning till gär- ningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt.

Om det av den preliminära rättspsykiatriska undersökningen framgår att det inte kan misstänkas att de omständigheter som avses

iförsta stycket föreligger ska det av läkarintyget framgå om det kan misstänkas att den misstänkte gärningsmannen till följd av en icke självförvållad psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft nedsatt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt hand- lande efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande.

3 § Av ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersök- ning i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder ska det framgå om det kan misstänkas att det finns en påtaglig risk för att den misstänkte gärningsmannen på nytt begår gärningar av all-

127

Författningsförslag

SOU 2012:17

varligt slag som riktar sig mot eller medför fara för någon annans liv eller hälsa.

4 § Domstolen får besluta om en undersökning med läkarintyg enligt 2 eller 3 § endast om

1.allmänt åtal har väckts,

2.den misstänkte har erkänt gärningen eller

3.det annars finns sannolika skäl för misstanken att han eller hon har begått gärningen.

Genomförandet av en preliminär rättspsykiatrisk undersökning

5 § Är den som ska undersökas med stöd av 2 eller 3 § inte frihets- berövad är han eller hon skyldig att inställa sig för undersökning på den tid och den plats som läkaren bestämmer. Undersökningen ska om det är möjligt genomföras så att den som undersöks inte hindras i sin förvärvsverksamhet eller utsätts för någon annan olägenhet.

Om den som ska undersökas inte inställer sig till undersökningen ska polismyndigheten på begäran av läkaren lämna handräckning för att den som ska undersökas ska komma till undersökningen.

Läkarintyget ska utan dröjsmål ges in till domstolen sedan under- sökningen har avslutats. Läkarintyget ska ges in inom två veckor, om den misstänkte är häktad, och annars inom fyra veckor från och med den dag beslutet om undersökning kom in till undersöknings- enheten.

3 kap. Övriga rättspsykiatriska undersökningar

1 § Inom ramen för en rättspsykiatrisk undersökning enligt detta kapitel får det göras undersökningar och avges utlåtanden i fråga om

1.gärningsmannens tillräknelighet,

2.förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stöd- enhet eller

3.förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

2 § Allmän domstol får i ett brottmål besluta om en rättspsykiatrisk undersökning om den misstänkte har erkänt gärningen eller överty- gande bevisning har lagts fram om att han eller hon har begått den.

128

SOU 2012:17

Författningsförslag

3 § Allmän förvaltningsdomstol får i ett mål om särskilda skydds- åtgärder besluta om en rättspsykiatrisk undersökning i fråga om förutsättningarna för sådana åtgärder

1.om allmän domstol genom en dom, som har vunnit laga kraft, har fastställt att gärningsmannen har begått en otillåten gärning som enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken inte utgör brott eller

2.om allmän domstol i en dom genom vilken gärningsmannen har dömts till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård har beslutat att allmän förvaltningsdomstol ska pröva om han eller hon vid frigivning från fängelsestraffet eller den slutna ungdomsvården uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder.

4 § Kriminalvården får besluta om en rättspsykiatrisk undersök- ning i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet under tiden den dömde undergår ett fängelsestraff.

Undersökning i fråga om tillräknelighet m.m.

5 § En undersökning i fråga om gärningsmannens tillräknelighet får ske i syfte att kunna bedöma om en gärning enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken inte ska utgöra brott. Av ett utlåtandet över en sådan undersökning ska det framgå

1.om den misstänkte gärningsmannen till följd av en allvarlig psykisk störning, en tillfällig sinnesförvirring, en svår utvecklings- störning eller ett allvarligt demenstillstånd har saknat förmåga att förstå gärningens innebörd i den situation i vilken han eller hon befann sig eller om han eller hon har saknat förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse,

2.om den misstänkte gärningsmannen i anslutning till gärningen själv har vållat sin bristande förmåga genom rus eller på något annat sätt och

3.om det finns förutsättningar att ge den misstänkte gärnings- mannen tvångsvård enligt lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångs- vård.

Om det av undersökningen framgår att omständigheter som avses

iförsta stycket 1 och 2 inte föreligger ska det av utlåtandet framgå om den misstänkte gärningsmannen till följd av en icke självför- vållad psykisk störning, en sinnesrörelse eller av någon annan orsak har haft nedsatt förmåga att förstå gärningens innebörd i den situa-

129

Författningsförslag

SOU 2012:17

tion i vilken han eller hon befann sig eller att anpassa sitt handlande efter en sådan förståelse eller att kontrollera sitt handlande.

6 § Innan domstolen beslutar om ansvarsfrihet enligt 1 kap. 2 a § första stycket brottsbalken ska en undersökning enligt 5 § ha gjorts i målet. En sådan undersökning med utlåtande behöver dock inte hämtas in, om det underlag som behövs ändå finns tillgängligt för domstolen.

Undersökning om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet

7 § En undersökning i fråga om förutsättningarna för verkställig- het av fängelse i en sluten stödenhet får ske i syfte att kunna bedöma om den misstänkte gärningsmannen uppfyller förutsättningarna för sådan verkställighet enligt 26 kap. 4 § brottsbalken eller 1 a kap. 1 § fängelselagen (2010:610).

Undersökning om särskilda skyddsåtgärder

8 § En undersökning i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder får ske i syfte att allmän domstol ska kunna bedöma om domstolen beträffande den som döms till fängelse på viss tid eller sluten ungdomsvård ska förklara att det finns skäl för allmän förvaltningsdomstol att pröva frågan om särskilda skyddsåtgärder eller om det finns förutsättningar för att besluta att gärningsman- nen ska omhändertas i avvaktan på att en dom enligt 30 kap. 3 a § rättegångsbalken ska vinna laga kraft. En undersökning får också ske i syfte att allmän förvaltningsdomstol ska kunna besluta i fråga om åtgärder enligt lagen (0000:00) om särskilda skyddsåtgärder.

Av ett utlåtande över en sådan undersökning ska det framgå om det finns en påtaglig risk för att gärningsmannen på nytt begår gärningar av allvarligt slag som riktar sig mot eller medför fara för någon annans liv eller hälsa och om han eller hon har behov av be- handling eller omsorg i någon annan form. Avser undersökningen fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder som ska gälla för tiden efter frigivning från ett fängelsestraff eller från sluten ungdomsvård ska det av utlåtandet även framgå om den dömde fort- farande lider av en allvarlig psykisk störning, en svår utvecklings-

130

SOU 2012:17

Författningsförslag

störning eller ett allvarligt demenstillstånd samt om de särskilda skyddsåtgärderna bör inledas i sluten form eller i öppen form.

9 § Allmän förvaltningsdomstol får inte besluta om särskilda skydds- åtgärder utan att en undersökning enligt 8 § har gjorts i målet. En sådan undersökning behövs dock inte

1.om domstolens prövning avser en förlängning av pågående särskilda skyddsåtgärder och domstolen har hämtat in ett utlåtande

ide avseenden som anges i 8 § andra stycket från den myndighet som ansvarar för åtgärden eller

2.om det är uppenbart obehövligt.

Vid en prövning i fråga om upphörande av särskilda skydds- åtgärder ska domstolen hämta in ett utlåtande från den myndighet som ansvarar för åtgärderna eller, om det bedöms nödvändigt, en undersökning med utlåtande enligt 8 §.

Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning

10 § En rättspsykiatrisk undersökning får genomföras vid särskilda undersökningsenheter. Med undersökningsenhet avses i denna lag även en vårdinrättning, där sådana undersökningar genomförs. För- delningen av undersökningar mellan olika enheter sker enligt före- skrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen be- stämmer beslutar.

Om det finns särskilda skäl får en rättspsykiatrisk undersökning av den som är frihetsberövad, efter samråd med berörd huvudman, även genomföras

1.i häktet, om den som ska undersökas är häktad,

2.i en kriminalvårdsanstalt, om den som ska undersökas är in- tagen där,

3.på ett särskilt ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om den som ska under- sökas verkställer sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken,

4.i häktet eller i en polisarrest, om den som ska undersökas befinner sig där i avvaktan på att han eller hon ska förpassas till en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem,

5.där den som ska undersökas befinner sig om han eller hon är omhändertagen enligt 9 kap. 1 eller 3 § lagen (0000:00) om sär- skilda skyddsåtgärder,

131

Författningsförslag

SOU 2012:17

6.i en särskild skyddsenhet, om den som ska undersökas är pla- cerad i en sådan enhet enligt lagen (0000:00) om särskilda skydds- åtgärder,

7.i en sluten stödenhet, om den som ska undersökas undergår ett fängelsestraff i en sådan enhet enligt fängelselagen (2010:610),

8.på ett sjukhus eller ett LVM-hem, om den som ska under- sökas är föremål för tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9.på ett särskilt ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, om den som ska under- sökas är föremål för vård enligt den lagen,

10.på den plats där ett beslut om förvar verkställs, om det be- träffande den som ska undersökas finns ett beslut om förvar enligt utlänningslagen (2005:716) eller

11.på en sjukvårdsinrättning för psykiatrisk dygnetruntvård, om den som ska undersökas är föremål för sluten psykiatrisk tvångs- vård enligt lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård.

11 § En rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras med största möjliga skyndsamhet. Den ska anpassas efter det syfte med under- sökningen som domstolen eller Kriminalvården har angett och efter övriga omständigheter i det enskilda fallet.

Utlåtande över den rättspsykiatriska undersökningen ska utan dröjsmål ges in till domstolen eller Kriminalvården sedan under- sökningsarbetet har avslutats. Utlåtande ska ges in inom fyra veckor om

-undersökningen endast har avsett gärningsmannens tillräkne- lighet,

-undersökningen efter en begäran av allmän domstol endast har avsett förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet, eller

-undersökningen efter en begäran av allmän förvaltningsdom- stol har avsett förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder,

och inom sex veckor om

-om undersökningen har avsett frågan om tillräknelighet och frågan om förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder,

-undersökningen har avsett frågan om tillräknelighet, frågan om förutsättningar för verkställighet i en sluten stödenhet och frågan om förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder, eller

-undersökningen efter en begäran av Kriminalvården har avsett frågan om förutsättningar för verkställighet i en sluten stödenhet.

132

SOU 2012:17

Författningsförslag

Den tid som anges i andra stycket ska räknas från och med den dag beslutet om undersökning kom in till undersökningsenheten. Domstolen respektive Kriminalvården får medge anstånd med att ge in utlåtandet, om det finns synnerliga skäl.

12 § Ett utlåtande över en undersökning enligt 3 kap. 5 § ska avges av en läkare vid undersökningsenheten eller av någon annan läkare som huvudmannen för enheten utser.

Ett utlåtande över en undersökning enligt 3 kap. 7 § eller 3 kap. 8 § ska avges av den myndighet som regeringen bestämmer.

Utlåtandet ska innehålla uttalanden i de frågor som anges i dom- stolens eller Kriminalvårdens beslut. I utlåtandet ska de omständig- heter anges som dessa uttalanden grundas på.

13 § Den som är frihetsberövad och ska genomgå en undersök- ning ska utan dröjsmål och senast inom sju dagar från den dag beslutet om undersökning kom in till undersökningsenheten föras över till enheten, om inte undersökningen ska genomföras på en plats som anges i 10 § andra stycket.

Sedan undersökningen har avslutats vid undersökningsenheten, ska den frihetsberövade, om han eller hon är i behov av psykiatrisk tvångsvård eller annan vård som inte lämpligen kan ges på den plats där den frihetsberövade ska befinna sig med anledning av frihets- berövandet, föras över till en enhet inom hälso- och sjukvården. I annat fall ska han eller hon föras tillbaka till den plats där frihets- berövandet ska fortsätta.

14 § Är den som ska undersökas inte frihetsberövad är han eller hon skyldig att inställa sig för undersökning på den tid och den plats som den som ska avge utlåtandet över undersökningen bestämmer.

Undersökningen ska om det är möjligt genomföras så att den som ska undersökas inte hindras i sin förvärvsverksamhet eller ut- sätts för någon annan olägenhet.

Om den som ska undersökas inte inställer sig till undersökningen ska polismyndigheten på begäran av verksamhetschefen lämna hand- räckning för att den som ska undersökas ska komma till undersök- ningen.

15 § Är den som ska undersökas inte frihetsberövad får den dom- stol som har beslutat att hämta in undersökningen besluta att han eller hon ska tas in på undersökningsenheten om

133

Författningsförslag

SOU 2012:17

1.han eller hon inte inställer sig till en undersökning eller

2.om det finns något annat skäl att anta att han eller hon inte kommer att frivilligt medverka till undersökningen.

I beslutet ska domstolen bestämma den längsta tid, högst två veckor, under vilken den som ska undersökas får hållas kvar på undersökningsenheten. Kan undersökningen inte avslutas inom den bestämda tiden, får domstolen besluta att han eller hon får hållas kvar under ytterligare högst två veckor.

En begäran om intagning ska göras av verksamhetschefen. Den som ska undersökas ska ges tillfälle att yttra sig över en sådan be- gäran.

4 kap. Placering av en intagen och hans eller hennes rättigheter

Placering

1 § En intagen har rätt att placeras i enrum.

Två eller flera intagna får placeras i samma rum om det är nöd- vändigt av utrymmesskäl eller någon annan särskild anledning.

2 § En intagen får inte placeras så att han eller hon vistas tillsam- mans med intagna av motsatt kön. En intagen får dock medges att vistas med intagna av motsatt kön, om det är lämpligt och de in- tagna samtycker till det.

3 § En intagen som är under arton år får inte placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till hans eller hennes bästa.

4 § En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det kan anses vara till barnets bästa.

Vistelse utomhus

5 § En intagen ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

134

SOU 2012:17

Författningsförslag

Förströelse

6 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ägna sig åt förströelse.

Utbud av massmedier och sysselsättning

7 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i omvärlden.

En intagen ska, om det är möjligt, beredas lämplig sysselsättning i form av arbete eller annan jämförbar verksamhet. En intagen som utför eller deltar i sådan sysselsättning har rätt till ersättning.

Om en intagen uppsåtligen har skadat egendom som tillhör eller har upplåtits till den myndighet som regeringen bestämmer, får myndigheten av den ersättning som avses i andra stycket ta ut ett belopp som motsvarar kostnaderna för att ersätta eller på annat sätt återställa egendomen.

Religionsutövning

8 § En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva sin religion.

Ytterligare rättigheter

9 § Att den intagne har

-rätt att ta emot och inneha personliga tillhörigheter,

-rätt att få ta emot besök,

-rätt att få stå i förbindelse med en annan person genom elektro- nisk kommunikation och

-möjlighet till gemensamhet,

framgår av 5 kap. 4, 6, 9 och 25 §§.

Permission

10 § En intagen får, om det finns särskilt ömmande skäl, beviljas tillstånd att vistas utanför undersökningsenheten för viss kort tid (permission), om det inte finns hinder mot det av säkerhetsskäl.

135

Författningsförslag

SOU 2012:17

Ett tillstånd till permission ska förenas med de villkor som be- hövs. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska den intagne stå under bevakning.

Innan ett tillstånd till permission beviljas den som är ålagd restrik- tioner enligt 6 kap. häkteslagen (2010:611) ska medgivande inhäm- tas från undersökningsledaren eller åklagaren.

5 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning

1 § I fråga om den som är intagen får verksamhetschefen, i den utsträckning det är nödvändigt för att ordningen och säkerheten vid undersökningsenheten ska kunna upprätthållas, besluta

1.om omhändertagande och förvaring av personliga tillhörig- heter (4 och 5 §§),

2.om inskränkningar när det gäller den intagnes besök eller andra kontakter (6–15 §§),

3.om kontroll av den intagnes bostadsrum m.m. (17 §),

4.om kroppsvisitation och kroppsbesiktning (18–22 §§),

5.om omhändertagande av otillåtna föremål (23 och 24 §§),

6.om avskiljande (25 §) och

7.att den intagne ska beläggas med fängsel (26 §). Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom

verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att be- sluta om åtgärder enligt första stycket.

Bestämmelserna i 4–26 §§ i detta kapitel gäller inte om den som är intagen är föremål för sluten psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård. I det fallet finns bestämmel- ser om tvångsåtgärder i 6 kap. i den lagen.

2 § I fråga om den som genomgår en rättspsykiatrisk undersök- ning vid en undersökningsenhet utan att vara intagen får verksam- hetschefen, i den utsträckning det är nödvändigt för att ordningen och säkerheten vid undersökningsenheten ska kunna upprätthållas, besluta

1.om omhändertagande och förvaring av personliga tillhörig- heter enligt 4 och 5 §§,

2.om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning enligt 18 §, 19 § 1 eller 4 samt 20–22 § och

3.om omhändertagande av otillåtna föremål enligt 23 och 24 §§.

136

SOU 2012:17

Författningsförslag

Vad som föreskrivs om intagen ska då gälla även för den som inte är intagen.

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att besluta om åtgärder enligt första stycket.

3 § En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om en mindre in- gripande åtgärd är tillräcklig ska den användas.

Personliga tillhörigheter

4 § En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter, tidningar och andra personliga tillhörigheter som inte kan äventyra ordningen eller säkerheten.

5 § Tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha en- ligt 4 § får omhändertas och förvaras för hans eller hennes räkning. Tillhörigheter som har omhändertagits ska lämnas ut till den intagne senast när han eller hon lämnar undersökningsenheten.

Besök och andra kontakter

Besök

6 § En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll enligt 7 eller 8 §.

Bestämmelser om rätten för den som är häktad att ta emot besök från sin försvarare finns i 21 kap. 9 § rättegångsbalken. Ett besök av en advokat som biträder den undersökte i en rättslig angelägenhet får kontrolleras endast om advokaten eller den undersökte begär det.

7 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, kontrol- leras genom att

1.personal övervakar besöket, eller

2.besöket äger rum i ett besöksrum som är så utformat att det inte är möjligt att överlämna föremål.

137

Författningsförslag

SOU 2012:17

8 § Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, villko- ras av att besökaren går med på att bli kroppsvisiterad eller ytligt kroppsbesiktigad.

Elektronisk kommunikation

9 § En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan kommunikation får dock vägras om den kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning en- ligt 10 §.

10 § Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en annan person får avlyssnas, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De som ska kommunicera med varandra ska i förväg informeras om kon- trollen.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och hans eller hennes offentlige försvarare eller en advokat som biträder honom eller henne i en rättslig angelägenhet får inte avlyssnas.

Försändelser

11 § Försändelser mellan en intagen och hans eller hennes offent- lige försvarare eller advokat som biträder honom eller henne i en rättslig angelägenhet, en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda ska skickas vidare utan granskning. En sådan försän- delse till en intagen ska dock inte skickas vidare utan hållas kvar, om det finns anledning att anta att uppgiften om avsändare av för- sändelsen är oriktig.

12 § I andra fall än som avses i 11 § får en intagen vägras att sända eller att ta emot en försändelse, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten. En försändelse som den intagne inte får sända eller ta emot får hållas kvar.

13 § En försändelse som hålls kvar får inte granskas utan den intagnes medgivande, om det inte är absolut nödvändigt av säker- hetsskäl.

138

SOU 2012:17

Författningsförslag

En försändelse som avses i 11 § får endast granskas i syfte att utreda vem avsändaren är.

14 § En försändelse som hålls kvar ska, om inte särskilda skäl talar mot det, lämnas ut till den intagne så snart som möjligt och senast när han eller hon lämnar undersökningsenheten.

Gemensamma bestämmelser

15 § Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller elektro- nisk kommunikation kan tillåtas enligt 6 § första stycket eller 9 § eller ska kontrolleras enligt 7 eller 10 §, ska det i förväg undersökas om den som kontakten ska äga rum med är dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs får upplysningar också hämtas in om hans eller hennes personliga förhållanden i övrigt.

16 § Regeringen får beträffande den som undergår ett fängelse- straff i en kriminalvårdsanstalt och har förts över till en under- sökningsenhet besluta om undantag från bestämmelserna i 6–15 §§, om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet eller risken för att den intagne medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Kontroll av bostadsrum m.m.

17 § En intagens bostadsrum och hans eller hennes tillhörigheter får kontrolleras i den utsträckning det är nödvändigt för att ord- ningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

Första stycket gäller även andra slutna förvaringsställen som den intagne disponerar.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

18 § Den som ska tas in på en undersökningsenhet ska kropps- visiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål när han eller hon kommer till undersökningsenheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

139

Författningsförslag

SOU 2012:17

19 § En intagen får kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för efter- sökande av otillåtna föremål om

1.det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer att anträffas på honom eller henne,

2.han eller hon återkommer efter en vistelse utanför undersök- ningsenheten,

3.han eller hon ska ha eller har haft ett besök utan sådan kontroll som avses i 7 §, eller

4.det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en större undersökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom under- sökningsenheten och den intagne har eller har haft särskild anknyt- ning till utrymmet.

20 § Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl får en intagen även i andra fall än som avses i 18 och 19 §§ kroppsvisiteras i syfte att söka efter vapen eller andra farliga föremål.

21 § Urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov får, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande skäl, tas på en in- tagen om

1.han eller hon skäligen kan misstänkas vara påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller

2.det krävs för att vid undersökningen kunna bedöma hans eller hennes psykiatriska eller medicinska tillstånd.

22 § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras eller bevittnas av någon av motsatt kön som inte är läkare eller legiti- merad sjuksköterska. Detta gäller dock inte

1.en kroppsvisitation som avses i 20 §,

2.en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med sig undersöks,

3.en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande teknisk anordning, eller

4.en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än urinprov tas enligt 21 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en kropps- besiktning av en man utföras eller bevittnas av en kvinna även i andra fall än som avses i första stycket.

140

SOU 2012:17

Författningsförslag

Omhändertagande av otillåtna föremål

23 § Alkohol, narkotika, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor får omhändertas och förstöras om

1.de medförs av någon som ska tas in på en undersöknings- enhet,

2.de påträffas hos en intagen,

3.de sänds till en intagen, eller

4.de på annat sätt påträffas inom en undersökningsenhet och det inte finns någon känd ägare till dem.

Första stycket gäller även injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas vid narkotikamissbruk eller för annan befattning med narkotika.

24 § Ett föremål som påträffas på en undersökningsenhet får i andra fall än som anges i 23 § och 5 kap. 5 § omhändertas, om det kan antas att föremålet kommer att tas i beslag. Omhändertagandet ska så snart som möjligt anmälas till den som får besluta om beslag.

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

25 § En intagen ska ges möjlighet att dagtid vistas tillsammans med andra intagna (gemensamhet), om inte

1.det av säkerhetsskäl är nödvändigt att hålla den intagne av- skild från andra intagna, eller

2.det är nödvändigt att hålla honom eller henne avskild från andra intagna för att genomföra en kroppsbesiktning.

Fängsel

26 § En intagen får beläggas med fängsel

1.vid förflyttning inom undersökningsenheten och vid trans- port eller annan vistelse utanför enheten, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, eller

2.om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nöd- vändigt med hänsyn till den intagnes egen eller någon annans säker- het till liv eller hälsa.

141

Författningsförslag

SOU 2012:17

En läkare ska så snart som möjligt undersöka en intagen som har belagts med fängsel enligt första stycket 2.

Allmän inpasseringskontroll

27 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätt- hållas vid en undersökningsenhet får huvudmannen för undersök- ningsenheten besluta att alla personer som passerar in i undersök- ningsenheten ska kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med allmän inpasseringskontroll ska vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Ett beslut om allmän inpasseringskontroll får gälla i högst tre månader.

Huvudmannen för undersökningsenheten får i enskilda fall medge undantag från allmän inpasseringskontroll, om det finns särskilda skäl.

Kontroll av fordon

28 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätt- hållas vid en undersökningsenhet, får ett fordon i anslutning till att det passerar in i eller ut ur undersökningsenheten sökas igenom efter otillåtna föremål eller personer som utan tillåtelse försöker ta sig in i eller ut ur undersökningsenheten. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Befogenheter mot obehöriga personer

29 § En tjänsteman vid en undersökningsenhet får avvisa eller av- lägsna den som obehörigen försöker ta sig in i eller vägrar att lämna undersökningsenheten.

Den som ska avlägsnas får i anslutning till ingripandet

1.kroppsvisiteras enligt 20 §, eller

2.beläggas med fängsel enligt 26 § första stycket 2.

Ett ingripande enligt första eller andra stycket ska dokumen- teras.

142

SOU 2012:17

Författningsförslag

6 kap. Övriga bestämmelser

Yttrande över en undersökning

1 § Domstolen får hämta in ett yttrande av den myndighet som regeringen bestämmer över en sådan undersökning med utlåtande som avses i 3 kap.

Om det behövs, ska den myndighet som avses i första stycket komplettera undersökningen och utlåtandet. Ska undersökningen och utlåtandet kompletteras, gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 3 kap. 10 §, 11 § första stycket och 13–15 §§ om hur en undersök- ning ska genomföras. Myndigheten får uppdra åt en viss läkare, psykolog eller annan att utföra kompletteringen.

Utlämnande av uppgifter

2 § Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1-5 §§ eller 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller där personalen omfattas av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § patient- säkerhetslagen (2010:659), 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade ska det utan hinder av sekretessen eller tystnadsplikten lämnas ut

1.sådana uppgifter om den misstänkte eller den dömde som be- hövs för en undersökning, ett utlåtande eller ett läkarintyg enligt denna lag eller

2.sådana uppgifter som behövs för ett yttrande enligt 1 §.

Anmälningsskyldighet

3 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänst- lagen (2001:453).

143

Författningsförslag

SOU 2012:17

Straff

4 § Den som olovligen överlämnar eller försöker att överlämna ett vapen eller ett annat farligt föremål till den som är intagen, döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

5 § Den som

1.lämnar alkohol, annat berusningsmedel, injektionsspruta eller kanyl som kan användas vid narkotikamissbruk till den som är in- tagen, eller

2.på annat sätt hjälper honom eller henne att få tillgång till ett sådant berusningsmedel eller ett sådant föremål,

döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gär- ningen är belagd med strängare straff i annan lag.

Överklagande

6 § Beslut av domstolen enligt 3 kap. 15 § får överklagas särskilt.

7 § Beslut som domstolen har meddelat med stöd av denna lag gäller omedelbart, om inte något annat förordnas. Ett beslut enligt 3 kap. 15 § gäller omedelbart endast om beslutet avser ett förord- nande om fortsatt kvarhållande för undersökning.

Tillsyn

8 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 5 kap. samt de föreskrifter som har meddelats på detta område utövas av Social- styrelsen.

Att Socialstyrelsen utövar tillsyn över hälso- och sjukvården, hälso- och sjukvårdens personal och över säkerheten vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning framgår av patientsäkerhetslagen (2010:659).

144

SOU 2012:17

Författningsförslag

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om genomförande av undersökningar enligt denna lag och om kompetenskrav för de som får avge läkarintyg och utlåtanden enligt lagen.

I kraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 1 november 2015 då lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning ska upphöra att gälla.

2.Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om rättspsy- kiatriska undersökningar som har beslutats före ikraftträdandet.

3.Har gärningen begåtts före ikraftträdandet får domstolen besluta om en rättspsykiatrisk undersökning enligt den upphävda lagen. Ett sådant beslut får inte fattas efter den 31 december 2015.

145

Kastrering får, om inte annat föreskrivs nedan, göras endast efter tillstånd av Socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har be- retts, om han eller hon är under- årig den som har vårdnaden om honom eller henne, om han eller hon är gift hans eller hennes make eller maka samt om han eller hon
är intagen på allmän anstalt hans eller hennes läkare och före- ståndare.
På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket göras utan
Socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänste- ställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angiv- ande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts ska dock inte gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, i en sluten

Författningsförslag

SOU 2012:17

6Förslag till

lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1944:133) om kastrering ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §17 Kastrering får, om ej nedan

annorlunda stadgas, företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har be- retts, om han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift hans make samt om han är intagen på allmän an- stalt dennas läkare och före- ståndare.

På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt 1 § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den tjänste- ställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angiv- ande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller

17 Senaste lydelse 1991:1956.

146

SOU 2012:17 Författningsförslag

hem som avses i lagen (1988:870)

stödenhet, häkte eller hem som

om vård av missbrukare i vissa

avses i lagen (1988:870) om vård

fall eller som är intagen på vård-

av missbrukare i vissa fall eller

inrättning med stöd av lagen

som är intagen på vårdinrättning

(1991:1128)

om

psykiatrisk

med stöd av lagen (0000:00) om

tvångsvård eller lagen (1991:1129)

psykiatrisk tvångsvård.

om rättspsykiatrisk vård.

 

Vid prövning som avses i

Vid prövning som avses i

andra stycket skall i tillämpliga

andra stycket ska första stycket

delar iakttagas vad i första stycket

andra meningen gälla i tillämp-

andra punkten stadgas.

 

liga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

147

Författningsförslag

SOU 2012:17

7Förslag till

lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken

Härigenom föreskrivs att 19 § lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 §18

Har någon genom dom, som

Har någon genom dom, som

får verkställas, trots att den inte

får verkställas, trots att den inte

äger laga kraft, dömts till straff

äger laga kraft, dömts till straff

eller annan påföljd för brott och

eller annan påföljd för brott och

är han eller hon för sådan verk-

är han eller hon för sådan verk-

ställighet intagen i kriminal-

ställighet intagen i kriminal-

vårdsanstalt eller i särskilt ung-

vårdsanstalt, i en sluten stödenhet

domshem med stöd av 32 kap.

eller i särskilt ungdomshem med

5 § brottsbalken, skall han eller

stöd av 32 kap. 5 § brottsbalken,

hon vid fullföljd av talan i målet

ska han eller hon vid fullföljd av

anses som häktad för brottet.

talan i målet anses som häktad

Detsamma gäller i fråga om den

för brottet. Detsamma gäller i

som är omhändertagen enligt

fråga om den som är omhänder-

28 kap. 11 § brottsbalken.

tagen enligt 28 kap. 11 § brotts-

 

balken.

Vad i nya rättegångsbalken är

Vad i nya rättegångsbalken är

föreskrivet angående brottmål

föreskrivet angående brottmål

skall, om inte annat är före-

ska, om inte annat är före-

skrivet, i tillämpliga delar gälla,

skrivet, i tillämpliga delar gälla,

då mot någon, som blivit dömd

då mot någon, som blivit dömd

för brott, vid domstol inleds

för brott, vid domstol inleds

förfarande, som avser undan-

förfarande, som avser undan-

röjande av påföljd och ådöm-

röjande av påföljd och ådöm-

ande av annan påföljd för brott

ande av annan påföljd för brott

eller som avser annan åtgärd i

eller som avser annan åtgärd i

fråga om ådömd påföljd; är han

fråga om ådömd påföljd; är han

eller hon för verkställighet av

eller hon för verkställighet av

påföljd intagen i anstalt eller

påföljd intagen i anstalt, i en

18 Senaste lydelse 2006:893.

148

SOU 2012:17

Författningsförslag

särskilt ungdomshem som avses i första stycket, skall han eller hon anses som häktad för brottet. Har offentlig försvarare förord- nats för den dömde, skall ersätt- ning till försvararen alltid be- talas av staten.

sluten stödenhet eller särskilt ungdomshem som avses i första stycket, ska han eller hon anses som häktad för brottet. Har offentlig försvarare förordnats för den dömde, ska ersättning till för- svararen alltid betalas av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

149

Författningsförslag

SOU 2012:17

8Förlag till

lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

dels att 31, 33-36 a och 38 §§ samt rubriken mellan 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 a §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

1–22 §§

 

tillämpas på motsvarande sätt i

 

det fall det finns skäl som talar för

 

att

gärningen, med

hänsyn till

 

1 kap. 2 a § brottsbalken, inte ut-

 

gör ett brott.

 

 

Brott begångna av den som

Gärningar begångna av den

inte har fyllt femton år

som inte har fyllt femton år

31 §19

 

 

 

 

Kan någon misstänkas för att

Kan någon misstänkas för att

före femton års ålder ha begått

före femton års ålder ha begått

ett brott för vilket det inte är

en otillåten gärning för vilket det

föreskrivet lindrigare straff än

inte

är

föreskrivet

 

lindrigare

fängelse i ett år eller ett straff-

straff än fängelse i ett år eller ett

belagt försök, en straffbelagd

otillåtet försök, en otillåten för-

förberedelse eller en straffbelagd

beredelse eller en otillåten stämp-

stämpling till ett sådant brott ska

ling till en sådan gärning ska en

en utredning om brottet inledas,

utredning om gärningen inledas,

om inte särskilda skäl talar emot

om inte särskilda skäl talar emot

det.

det.

 

 

 

 

På begäran av socialnämnden

På begäran av socialnämnden

får en utredning om brott även

får en utredning om en otillåten

inledas i andra fall avseende

gärning även inledas i andra fall

någon som inte har fyllt femton

avseende

någon som

inte har

19 Senaste lydelse 2010:478.

150

SOU 2012:17 Författningsförslag

år, om socialnämnden bedömer

fyllt femton år, om socialnämn-

att utredningen kan antas ha be-

den bedömer

att utredningen

tydelse för att avgöra behovet av

kan antas ha betydelse för att

socialtjänstens

insatser

för

den

avgöra behovet av socialtjänstens

unge. Vid denna bedömning ska

insatser för den unge. Vid denna

det särskilt beaktas om det är

bedömning ska det särskilt be-

fråga om ett brott som innebär

aktas om det är fråga om en gär-

att den unge äventyrar sin hälsa

ning som innebär att den unge

eller utveckling eller om brottet

äventyrar sin hälsa eller utveck-

kan antas utgöra ett led i en upp-

ling eller om gärningen kan an-

repad brottslighet begången av den

tas utgöra ett led i upprepade

unge.

 

 

 

 

otillåtna

gärningar begångna

av

 

 

 

 

 

den unge.

 

 

I andra fall än som avses i

I andra fall än som avses i

första och andra styckena får en

första och andra styckena får en

utredning om brott inledas av-

utredning om en otillåten gär-

seende någon som inte har fyllt

ning inledas avseende någon som

femton år

 

 

 

 

inte har fyllt femton år

 

1. om

det

behövs

för

att

1. om det behövs för att klar-

klarlägga om någon som har fyllt

lägga om någon som har fyllt

femton år har tagit del i brottet,

femton år har tagit del i gärningen,

2. om

det

behövs

för

att

2. om

det

behövs för

att

efterforska gods som har åt-

efterforska gods som har åt-

kommits

genom brottet

eller

kommits genom gärningen eller

som kan bli föremål för för-

som kan bli föremål för för-

verkande, eller

 

 

 

verkande, eller

 

 

3. om det av andra skäl är av särskild betydelse med hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse.

Har den unge inte fyllt tolv år får en utredning enligt andra eller tredje stycket inledas endast om det finns synnerliga skäl.

33 §20

Den unges vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård och fostran samt annan som har en fostrande roll i förhållande till den unge ska omedelbart underrättas

1. om den unge kan miss-

1. om den unge kan miss-

tänkas för att före femton års

tänkas för att före femton års

ålder ha begått ett brott, och

ålder ha begått en otillåten gär-

 

ning, och

 

 

20 Senaste lydelse 2010:478.

 

 

151

Författningsförslag

SOU 2012:17

2. om en utredning enligt 31 § har inletts avseende den unge. Den som ska underrättas enligt första stycket ska kallas till för-

hör som hålls med den unge.

Första och andra styckena gäller inte om det är till men för ut- redningen eller det i övrigt finns särskilda skäl mot det.

34 §21 Socialnämnden ska omedelbart underrättas

1. när någon kan misstänkas

1. när någon kan misstänkas

för att före femton års ålder ha

för att före femton års ålder ha

begått ett brott vilket fängelse

begått en otillåten gärning

kan följa, och

vilken fängelse skulle ha kunnat

 

följa, och

2. när en utredning enligt 31 § har inletts.

Vid förhör med den unge i en utredning enligt 31 § tredje stycket ska företrädare för socialtjänsten närvara, om det inte möter något hinder. Är det fråga om en utredning enligt 31 § första eller andra stycket krävs särskilda skäl för att företrädare för socialtjänsten inte ska närvara.

I fall som avses i 31 § andra stycket får ingen annan åtgärd än förhör med den unge vidtas innan socialnämnden har begärt att en utredning ska inledas. Om det finns särskilda skäl får dock även

andra åtgärder vidtas.

 

Om brottsmisstanken kvarstår

Om misstanken om att den

efter förhöret med den unge och

unge har begått gärningen kvar-

efter andra vidtagna åtgärder, ska

står efter förhöret med honom

protokoll över förhöret och åt-

eller henne och efter andra vid-

gärderna omgående sändas till

tagna åtgärder, ska protokoll över

socialnämnden.

förhöret och åtgärderna omgå-

 

ende sändas till socialnämnden.

35 §22

Har någon före femton års

Har någon före femton års

ålder begått ett brott på vilket

ålder begått en otillåten gärning

fängelse skulle ha kunnat följa

på vilket fängelse skulle ha kun-

och anträffas den unge på bar

nat följa och anträffas den unge

gärning eller på flykt från brotts-

på bar gärning eller på flykt från

platsen, får han eller hon gripas

platsen för gärningen, får han

av envar. Om en enskild person

eller hon gripas av envar. Om en

21Senaste lydelse 2010:478.

22Senaste lydelse 2006:894.

152

SOU 2012:17

Författningsförslag

har gripit den unge, skall denne skyndsamt överlämnas till när- maste polisman.

Polismyndigheten eller åkla- garen skall omedelbart besluta om den unge skall friges eller hållas kvar för förhör. Den unge får inte tas i förvar men får hållas kvar enligt 14 §, dock inte längre än tre timmar efter beslut om frigivning eller, om den unge medtagits till förhör, sedan för- höret avslutats.

enskild person har gripit den unge, ska denne skyndsamt över- lämnas till närmaste polisman.

Polismyndigheten eller åkla- garen ska omedelbart besluta om den unge ska friges eller hållas kvar för förhör. Den unge får inte tas i förvar men får hållas kvar enligt 14 §, dock inte längre än tre timmar efter beslut om frigivning eller, om den unge medtagits till förhör, sedan för- höret avslutats.

36 §23

Är någon misstänkt för att

Är någon misstänkt för att

före femton års ålder ha begått

före femton års ålder ha begått

ett brott får, om det finns sär-

en otillåten gärning får, om det

skilda skäl,

finns särskilda skäl,

1. beslag, husrannsakan och

1. beslag, husrannsakan och

kroppsvisitation företas mot den

kroppsvisitation företas mot den

unge, samt

unge, samt

2. fotografi och fingeravtryck

2. fotografi och fingeravtryck

tas av den unge enligt bestäm-

tas av den unge enligt bestäm-

melserna i 27 och 28 kap. rätte-

melserna i 27 och 28 kap. rätte-

gångsbalken.

gångsbalken.

Det som i 27 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan av att åtal inte väcks ska i stället avse bevistalan och talan

om förverkande samt verkan av att sådan talan inte väcks.

 

 

36 a §24

 

 

Är någon skäligen misstänkt

Är någon skäligen misstänkt

för att före femton års ålder ha

för att före femton års ålder ha

begått ett brott för vilket inte är

begått en otillåten gärning för

föreskrivet

lindrigare straff än

vilken det inte är föreskrivet

fängelse ett år eller ett straff-

lindrigare straff än fängelse ett

belagt försök, en straffbelagd för-

år eller ett otillåtet försök, en

beredelse

eller en straffbelagd

otillåten

förberedelse

eller en

stämpling till ett sådant brott får

otillåten

stämpling till

en sådan

23Senaste lydelse 2010:478.

24Senaste lydelse 2010:478.

153

Författningsförslag SOU 2012:17

kroppsbesiktning företas, om det

gärning får kroppsbesiktning

är av synnerlig vikt för att klar-

företas, om det är av synnerlig

lägga omständigheterna kring

vikt för att klarlägga omstän-

brottet.

 

digheterna kring gärningen.

 

38 §25

 

 

Misstänks någon för att före

Misstänks någon för att före

femton års ålder ha begått ett

femton års ålder ha begått en

brott får åklagare, om det krävs

otillåten gärning får åklagare, om

ur allmän synpunkt, efter fram-

det krävs ur allmän synpunkt,

ställning av

socialnämnden,

efter framställning av social-

Socialstyrelsen

eller vårdnads-

nämnden, Socialstyrelsen

eller

havarna för den unge, begära

vårdnadshavarna

för den

unge,

prövning hos domstol huruvida

begära prövning

hos domstol

den unge har begått brottet (be-

huruvida den unge har begått

vistalan).

 

gärningen (bevistalan).

 

Vid bevistalan tillämpas 25 § första stycket och bestämmelserna om allmänt åtal för brott, för vilket det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. I fråga om tvångsmedel gäller 36–36 f §§. Sådan rätte- gångskostnad som avses i 31 kap. 1 § rättegångsbalken ska staten svara för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

25 Senaste lydelse 2010:478.

154

SOU 2012:17

Författningsförslag

9Förslag till

lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §26

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1.vid åtgärd som avser endast måls beredande,

2.vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvaltningsrätt,

3.vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende och

4.vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av

fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid förvaltningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten. Regeringen meddelar närmare före- skrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1.mål av enkel beskaffenhet,

2.mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteför- farandelagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxe- ringslagen (1979:1152), om uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfarandelagen eller annan skatteförfatt- ning,

3. mål om omedelbart omhän- dertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestäm- melser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b §

3. mål om omedelbart omhän- dertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med särskilda bestäm- melser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b §

26 Senaste lydelse 2011:1303.

155

Författningsförslag SOU 2012:17

samma lag, mål om avskildhet

samma lag, mål om avskildhet

enligt 15 c § samma lag, mål om

enligt 15 c § samma lag, mål om

tillfälligt flyttningsförbud enligt

tillfälligt flyttningsförbud enligt

27 § samma lag, mål om omedel-

27 § samma lag, mål om omedel-

bart omhändertagande enligt 13 §

bart omhändertagande enligt 13 §

lagen (1988:870) om vård av

lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall, mål om

missbrukare i vissa fall, mål om

vård i enskildhet eller avskildhet

vård i enskildhet eller avskildhet

enligt 34 § samma lag, mål om

enligt 34 § samma lag, mål om

vård

i enskildhet

enligt

14 §

vård

i

enskildhet

enligt

14 §

lagen (1998:603) om verkställig-

lagen (1998:603) om verkställig-

het av sluten ungdomsvård, mål

het av sluten ungdomsvård, mål

om avskildhet enligt 17 § samma

om avskildhet enligt 17 § samma

lag, mål om tillfällig isolering

lag, mål om tillfällig isolering

enligt

5 kap.

3 §

smittskydds-

enligt

5 kap. 3 §

smittskydds-

lagen (2004:168), mål enligt 12 §

lagen (2004:168), mål enligt 3 kap.

första

stycket

och

33 § lagen

13 § första stycket och 10 kap. 1 §

(1991:1128) om psykiatrisk tvångs-

lagen

(0000:00)

om

psykiatrisk

vård, mål enligt 18 § första stycket

tvångsvård, mål om förvar och

3–5 och 9 när det gäller de fall då

uppsikt

enligt

utlänningslagen

vården inte har förenats med

(2005:716),

mål

enligt lagen

särskild utskrivningsprövning eller

(1974:202)

om

 

beräkning

av

6 lagen (1991:1129) om rätts-

strafftid m.m., mål enligt fäng-

psykiatrisk vård, mål om förvar

elselagen (2010:610) samt

mål

och uppsikt enligt utlännings-

enligt lagen (1963:193) om sam-

lagen (2005:716), mål enligt lagen

arbete

med

Danmark, Finland,

(1974:202)

om beräkning

av

Island och Norge angående verk-

strafftid m.m., mål enligt fäng-

ställighet av straff m.m.,

 

elselagen (2010:610) samt

mål

 

 

 

 

 

 

 

 

enligt lagen (1963:193) om sam-

 

 

 

 

 

 

 

 

arbete

med

Danmark, Finland,

 

 

 

 

 

 

 

 

Island och Norge angående verk-

 

 

 

 

 

 

 

 

ställighet av straff m.m.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preli- minär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter en- ligt skatteförfattningarna,

5.mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans- porter och posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,

156

SOU 2012:17

Författningsförslag

6.mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskatt- ningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7.mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och

8.mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

157

Författningsförslag

SOU 2012:17

10Förslag till

lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

Härigenom föreskrivs att 1, 3, 26, 34 a och 41 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls- dom ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §27

I den mån det påkallas av överenskommelse som Sverige ingått med främmande stat får regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande som i den främmande staten ådömts eller beslutats efter rättegång i brottmål, eller böter eller förverk- ande som i den staten ålagts eller beslutats av annan myndighet än domstol, får verkställas i Sverige enligt denna lag.

I samband med förordnande

I samband med förordnande

enligt första stycket får rege-

enligt första stycket får rege-

ringen, i den mån det påkallas

ringen, i den mån det påkallas

eller eljest föranleds av överens-

eller annars föranleds av överens-

kommelsen, förordna att verk-

kommelsen, förordna att verk-

ställighet av frihetsberövande på-

ställighet av frihetsberövande på-

följd, böter eller förverkande,

följd, böter eller förverkande,

som ådömts eller beslutats gen-

som ådömts eller beslutats gen-

om dom meddelad av svensk

om dom meddelad av svensk

domstol eller ålagts någon av

domstol eller ålagts någon av

annan svensk myndighet genom

annan svensk myndighet genom

godkänt strafföreläggande eller

godkänt strafföreläggande eller

godkänt föreläggande av ord-

godkänt föreläggande av ord-

ningsbot, får anförtros åt myn-

ningsbot, får anförtros åt myn-

dighet i den främmande staten.

dighet i den främmande staten.

Vad som har sagts nu gäller

Vad som har sagts nu gäller

dock inte verkställighet av något

dock inte verkställighet av be-

annat beslut om överlämnande

slut om överlämnande till sär-

till särskild vård än överläm-

skild vård.

nande till rättspsykiatrisk vård.

 

 

 

27 Senaste lydelse 2011:425.

 

158

 

SOU 2012:17

Författningsförslag

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötes- straff inom Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställig- het av bötesstraff i vissa fall.

I lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av beslut om förverkande i vissa fall.

3 §28

Om synnerliga skäl före-

Om synnerliga skäl före-

ligger, kan regeringen, även om

ligger, kan regeringen, även om

förordnande som avses i 1 § ej

förordnande som avses i 1 § ej

meddelats, för visst fall för-

meddelats, för visst fall för-

ordna, att frihetsberövande på-

ordna, att frihetsberövande på-

följd som ådömts svensk med-

följd som ådömts svensk med-

borgare eller utlänning med hem-

borgare eller utlänning med hem-

vist i Sverige genom dom eller

vist i Sverige genom dom eller

annat avgörande meddelat av

annat avgörande meddelat av

domstol eller annan behörig

domstol eller annan behörig

myndighet i främmande stat får

myndighet i främmande stat får

verkställas i Sverige enligt denna

verkställas i Sverige enligt denna

lag, eller att verkställighet av

lag, eller att verkställighet av

frihetsberövande påföljd som här

frihetsberövande påföljd som här

i landet ådömts eller ålagts med-

i landet ådömts eller ålagts med-

borgare eller någon som har

borgare eller någon som har

hemvist i viss främmande stat,

hemvist i viss främmande stat,

får anförtros myndighet i den

får anförtros myndighet i den

främmande staten. Det sist-

främmande staten. Det sist-

nämnda gäller dock inte verk-

nämnda gäller dock inte verk-

ställighet av något annat beslut

ställighet av beslut om överläm-

om överlämnande till särskild vård

nande till särskild vård.

än överlämnande till rättspsyki-

 

atrisk vård.

 

I fall som avses i första stycket äger 2 § fjärde stycket motsva- rande tillämpning.

26 §29

Fråga om verkställighet i

Fråga om verkställighet i

främmande stat av här i landet

främmande stat av här i landet

ådömd eller ålagd påföljd enligt

ådömd eller ålagd påföljd enligt

28Senaste lydelse 2000:460.

29Senaste lydelse 2005:969.

159

Författningsförslag SOU 2012:17

förordnande

som avses

i

2 §

förordnande

som avses

i

2 §

första eller fjärde stycket upptas

första eller fjärde stycket upptas

av Kriminalvården eller, i fråga

av Kriminalvården eller, i fråga

om verkställighet av överläm-

om verkställighet av böter eller

nande

till rättspsykiatrisk

vård,

förverkande,

annan

myndighet

Socialstyrelsen eller, i fråga om

som regeringen bestämmer. Om

verkställighet av böter eller för-

det föreligger särskilda skäl, får

verkande, annan myndighet som

en myndighet som här avses med

regeringen bestämmer. Om det

eget yttrande

överlämna

ett

föreligger särskilda skäl, får en

ärende till regeringen för avgör-

myndighet som här avses med

ande. Framställning om verk-

eget

yttrande överlämna

ett

ställighet får ej göras, om med

ärende till regeringen för avgör-

motsvarande tillämpning av 5 §

ande. Framställning om verk-

andra stycket 1–8 hinder mot

ställighet får ej göras, om med

verkställighet

i

den

främmande

motsvarande tillämpning av 5 §

staten kan antas föreligga.

 

 

andra stycket 1–8 hinder mot

 

 

 

 

 

 

verkställighet i den främmande

 

 

 

 

 

 

staten kan antas föreligga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Framställning om verkställig-

Framställning om verkställig-

het av frihetsberövande påföljd

het av frihetsberövande påföljd

får ej göras, om den dömde är

får inte göras, om den dömde är

svensk

medborgare

och

själv

svensk medborgare

och

själv

motsätter sig åtgärden. Upp-

motsätter sig åtgärden. Upp-

kommer fråga om verkställighet

kommer fråga om verkställighet

av frihetsberövande påföljd som

av frihetsberövande påföljd som

ådömts eller ålagts annan än

ådömts eller ålagts annan än

svensk medborgare, skall Migra-

svensk medborgare, ska Migra-

tionsverket höras, om icke den

tionsverket höras, om inte den

dömde samtycker till åtgärden.

dömde samtycker till åtgärden.

Avstyrker Migrationsverket

att

Avstyrker Migrationsverket

att

framställning

göres,

underställes

framställning

 

görs,

underställs

ärendet regeringen för avgör-

ärendet regeringen för avgör-

ande.

 

 

 

 

 

 

ande.

 

 

 

 

 

Har regeringen enligt 3 § för-

Har regeringen enligt 3 § för-

ordnat att verkställighet av på-

ordnat att verkställighet av på-

följd i visst fall får anförtros

följd i visst fall får anförtros

myndighet i främmande stat, om-

myndighet i främmande stat, om-

besörjer

Kriminalvården eller, i

besörjer Kriminalvården att fram-

fråga om verkställighet av över-

ställning om verkställighet görs i

lämnande till rättspsykiatrisk vård,

den främmande staten.

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2012:17

Författningsförslag

Socialstyrelsen att framställning om verkställighet görs i den främ- mande staten.

 

 

 

 

34 a §30

 

 

 

Fråga om verkställighet en-

Fråga om verkställighet en-

ligt överförandekonventionen

ligt överförandekonventionen

och, i förekommande fall, tilläggs-

och, i förekommande fall, tilläggs-

protokollet

eller

Schengenkon-

protokollet

eller

Schengen-

ventionen, i främmande stat av

konventionen, i främmande stat

här i landet ådömd påföljd upp-

av här i landet ådömd påföljd

tas av Kriminalvården eller, i

upptas av Kriminalvården. Fram-

fråga om verkställighet av över-

ställning om sådan verkställighet

lämnande

till

rättspsykiatrisk

får inte göras, om med motsva-

vård, av Socialstyrelsen. Fram-

rande tillämpning av 25 a § första

ställning om sådan verkställig-

och andra styckena hinder mot

het får inte göras, om med mot-

verkställighet i den främmande

svarande tillämpning av

25 a §

staten kan antas föreligga.

första och andra styckena hinder

 

 

 

 

mot verkställighet i den främ-

 

 

 

 

mande staten kan antas före-

 

 

 

 

ligga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga om verkställighet en-

Fråga om verkställighet en-

ligt överförandekonventionen en-

ligt överförandekonventionen en-

ligt första stycket på begäran av

ligt första stycket på begäran av

främmande stat prövas av Kri-

främmande stat prövas av Kri-

minalvården eller, i fråga om

minalvården

med motsvarande

verkställighet av

överlämnande

tillämpning

av 25

a §

första

till rättspsykiatrisk vård, av Social-

stycket.

 

 

 

styrelsen

med

motsvarande

 

 

 

 

tillämpning

av

25

a §

första

 

 

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalvården

eller

Social-

Kriminalvården får,

om det

styrelsen får, om det föreligger

föreligger särskilda skäl, med eget

särskilda skäl, med eget yttrande

yttrande överlämna

ett

ärende

överlämna ett ärende om verk-

om verkställighet till regeringen

ställighet till regeringen för av-

för avgörande.

 

 

görande.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Senaste lydelse 2005:969.

161

Författningsförslag

SOU 2012:17

I fall som avses i denna paragraf gäller 27–29 och 33 §§ i tillämp- liga delar.

41 §31

Kriminalvårdens eller Social-

Kriminalvårdens beslut enligt

styrelsens beslut enligt denna lag

denna lag eller i anslutning till

eller i anslutning till lagen med-

lagen meddelade tillämpnings-

delade tillämpningsföreskrifter

föreskrifter överklagas till rege-

överklagas till regeringen om inte

ringen om inte annat följer av

annat följer av 27 §.

27 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

31 Senaste lydelse 2005:969.

162

163
Den som är häktad får avge nöjdförklaring inför chefen för det häkte där han eller hon är intagen eller, om han eller hon är intagen i kriminalvårdsanstalt, inför chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har förordnats att ta emot sådan förklaring. Om den häktade är intagen på en sådan enhet som avses i 2 kap. 4 § lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångs- vård eller i 3 kap. 10 § första stycket lagen (0000:00) om rätts- psykiatrisk undersökning, får han eller hon avge nöjdförklaring in- för chefsöverläkaren, verksam- hetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av dem har förordnat.
Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som tar emot förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (doms- bevis), samt den dömde haft

SOU 2012:17

Författningsförslag

11Förslag till lag

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

Härigenom föreskrivs att 4, 9, 10, 11, 12, 13, 19 och 19 a §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.32 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §33 Den som är häktad får avge

nöjdförklaring inför chefen för det häkte där han är intagen eller, om han är intagen i krimi- nalvårdsanstalt, inför chefen för anstalten eller inför någon annan tjänsteman där som har förord- nats att ta emot sådan förkla- ring. Om den häktade är intagen på en sådan enhet som avses i

6 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller i 5 § lagen (1991:1137) om rätts- psykiatrisk undersökning, får han avge nöjdförklaring inför chefs- överläkaren, verksamhetschefen eller inför annan tjänsteman som någon av dem har förordnat.

Nöjdförklaring som avses i första stycket gäller endast om den som mottager förklaringen har tillgång till domen eller rättens bevis om målets utgång, såvitt rör den dömde (domsbevis), samt den dömde haft betänketid

32Lagen omtryckt 1990:1010.

33Senaste lydelse 2006:666.

Är den som ska undergå fängelse häktad, omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kri- minalvårdsanstalt för att under- gå påföljd i annat mål när domen får verkställas, ska kriminal- vårdsanstalten eller häktet där han eller hon är intagen omedel- bart befordra domen till verk- ställighet. Om han eller hon är intagen på en sådan enhet som avses i 3 kap. 10 § första stycket lagen (0000:00) om rättspsyki- atrisk undersökning, är det i stället verksamhetschefen som ska göra det.

Författningsförslag

SOU 2012:17

till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom vid rätten eller på annat sätt del- gavs honom. Den dömde skall om möjligt beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får taga emot nöjd- förklaring enligt första stycket skall så snart det kan ske erinra den dömde om hans rätt att avge nöjdförklaring samt upp- lysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom vidare att den dag, då nöjdför- klaring först kan avges, efterhöra om den dömde vill avge sådan förklaring.

betänketid till andra dagen efter den då domen avkunnades för honom eller henne vid rätten eller på annat sätt delgavs honom eller henne. Den dömde ska om möjligt beredas tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

Den som får ta emot nöjd- förklaring enligt första stycket ska så snart det kan ske erinra den dömde om hans eller hennes rätt att avge nöjdförklaring samt upplysa den dömde om när och hur det kan ske. Det åligger honom eller henne vidare att den dag, då nöjdförklaring först kan avges, höra efter om den dömde vill avge sådan förklaring.

9 §34 Är den som skall undergå

fängelse häktad, omhändertagen enligt 28 kap. 11 § tredje stycket brottsbalken eller intagen i kri- minalvårdsanstalt för att under- gå påföljd i annat mål när domen får verkställas, skall kriminal- vårdsanstalten eller häktet där han är intagen omedelbart be- fordra domen till verkställighet. Om han är intagen på en sådan enhet som avses i 5 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, är det i stället verk- samhetschefen som skall göra det.

34 Senaste lydelse 1996:795.

164

SOU 2012:17 Författningsförslag

Förvaras den som är häktad i

Förvaras den som är häktad i

målet

ej i

kriminalvårdsanstalt,

målet inte i kriminalvårdsanstalt,

skall han för verkställighet för-

ska han eller hon för verkställig-

passas till sådan anstalt.

 

het förpassas till sådan anstalt

 

 

 

 

eller till en sluten stödenhet.

 

Är den dömde häktad i annat

Är den dömde häktad i annat

mål när domen får verkställas

mål när domen får verkställas

och förvaras han ej i kriminal-

och förvaras han eller hon inte i

vårdsanstalt, får verkställigheten

kriminalvårdsanstalt,

får verk-

påbörjas där han förvaras.

 

ställigheten

påbörjas

där

han

 

 

 

 

eller hon förvaras.

 

 

 

 

 

10 §35

 

 

 

 

Är den som skall undergå

Är den som ska undergå

fängelse icke häktad eller in-

fängelse inte häktad eller intagen

tagen i kriminalvårdsanstalt när

i kriminalvårdsanstalt när domen

domen enligt 2 § första stycket

enligt

2 §

första stycket

får

får verkställas, skall Kriminal-

verkställas,

ska Kriminalvården

vården

förelägga honom

att

förelägga honom eller henne att

senast viss dag inställa sig vid

senast en viss dag inställa sig vid

den kriminalvårdsanstalt,

där

den kriminalvårdsanstalt eller till

domen skall verkställas.

 

den slutna stödenhet, där domen

 

 

 

 

ska verkställas.

 

 

Om den dömde inte efter-

Om den dömde inte följer

kommer eller inte kan nås av

eller inte kan nås av förelägg-

föreläggande enligt första stycket

ande enligt första stycket eller

eller om fara föreligger för

om fara föreligger för detta, ska

detta,

skall

polismyndigheten i

polismyndigheten i den ort där

den ort där han vistas på be-

han vistas på begäran av Krimi-

gäran

av

Kriminalvården

låta

nalvården låta förpassa honom

förpassa honom till anstalten.

eller henne till anstalten eller till

 

 

 

 

den slutna stödenheten.

 

 

Avger den dömde nöjdför-

Avger den dömde nöjdför-

klaring inför en tjänsteman vid

klaring inför en tjänsteman vid

kriminalvårdsanstalt eller häkte,

kriminalvårdsanstalt eller häkte,

skall den som tar emot förkla-

ska den som tar emot förkla-

ringen

omedelbart befordra

ringen

omedelbart

befordra

domen till verkställighet. Avger

domen till verkställighet. Avger

den dömde nöjdförklaring inför

den dömde nöjdförklaring inför

35 Senaste lydelse 2005:970.

165

Författningsförslag SOU 2012:17

polismyndighet, skall den som

polismyndighet, ska den som tar

tar emot förklaringen se till att

emot förklaringen se till att den

den dömde förpassas till krimi-

dömde förpassas till kriminal-

nalvårdsanstalt.

vårdsanstalt eller sluten stödenhet.

Påträffas

någon som avvikit

Påträffas någon som har av-

från kriminalvårdsanstalt eller

vikit från kriminalvårdsanstalt

som annars enligt särskilt beslut

eller sluten stödenhet eller som

skall återföras till kriminalvårds-

annars enligt särskilt beslut ska

anstalt för fortsatt verkställighet

återföras

till

kriminalvårdsanstalt

av ett fängelsestraff, skall polis-

eller sluten stödenhet för fortsatt

myndigheten förpassa honom till

verkställighet av ett fängelse-

sådan anstalt.

 

straff, ska polismyndigheten för-

 

 

passa honom eller henne till an-

 

 

stalten eller den slutna stöd-

 

 

enheten.

 

 

Om det bedöms kunna ske

Om det bedöms kunna ske

utan fara för att den dömde

utan fara för att den dömde

avviker, får

polismyndigheten

avviker,

får

polismyndigheten

förelägga honom att inställa sig

förelägga honom eller henne att

vid kriminalvårdsanstalten i stället

inställa sig vid kriminalvårds-

för att förpassa honom dit.

anstalten eller den slutna stöd-

 

 

enheten i stället för att förpassa

 

 

honom eller henne dit.

 

11 §36

 

 

Den som skall förpassas till

Den som ska förpassas till en

kriminalvårdsanstalt för att un-

kriminalvårdsanstalt eller till en

dergå påföljd får i anslutning

sluten stödenhet för att undergå

härtill tillfälligt förvaras i all-

påföljd får i anslutning till detta

mänt häkte eller polisarrest i

tillfälligt förvaras i allmänt häkte

avvaktan på beslut om anstalts-

eller polisarrest i avvaktan på

placering eller om det behövs

beslut om placering eller om det

med hänsyn till transportför-

behövs med hänsyn till transport-

hållandena.

 

förhållandena.

 

12 §37

 

 

Om särskilda skäl föreligger

Om särskilda skäl föreligger

med hänsyn till den dömdes

med hänsyn till den dömdes

hälsotillstånd, arbets- eller utbild-

hälsotillstånd, arbets- eller utbild-

36Senaste lydelse 1976:375.

37Senaste lydelse 2005:970.

166

SOU 2012:17 Författningsförslag

ningsförhållanden

eller

andra

ningsförhållanden

eller

andra

omständigheter,

får

Kriminal-

omständigheter,

får

Kriminal-

vården på ansökan av den som

vården på ansökan av den som

dömts till fängelse och icke är

dömts till fängelse och inte är

häktad

bevilja

uppskov

med

häktad

bevilja

uppskov

med

verkställigheten under viss tid,

verkställigheten under viss tid,

högst sex månader från den dag

högst sex månader från den dag

då domen enligt vad ovan är

då domen enligt vad ovan är

föreskrivet i denna lag får verk-

föreskrivet i denna lag får verk-

ställas. Föreligger synnerliga skäl

ställas. Föreligger synnerliga skäl

får uppskov beviljas under ytter-

får uppskov beviljas under ytter-

ligare högst sex månader. Kvinna

ligare högst sex månader. Kvinna

som är havande eller ammar barn

som är havande eller ammar barn

får beviljas uppskov under tid

får beviljas uppskov under tid

som prövas skälig.

 

 

som prövas skälig.

 

 

Uppskov får ej beviljas, om

Uppskov får inte beviljas, om

det finns skälig anledning antaga

det finns skälig anledning att

att den dömde avviker. Upp-

anta att den dömde avviker. Upp-

kommer anledning

till

sådant

kommer

anledning

till

sådant

antagande sedan uppskov be-

antagande sedan

uppskov har

viljats, skall beslutet återkallas.

beviljats, ska beslutet återkallas.

Visar den dömde att han har

Visar den dömde att han eller

gett in ansökan om uppskov sist

hon har gett in ansökan om

den dag då han enligt 10 § första

uppskov sist den dag då han en-

stycket senast skulle ha inställt

ligt 10 §

första

stycket

senast

sig vid kriminalvårdsanstalt och

skulle ha inställt sig vid krimi-

har uppskov inte tidigare sökts i

nalvårdsanstalt eller sluten stöd-

målet, skall verkställigheten an-

enhet och har uppskov inte tidi-

stå i avvaktan på Kriminalvårdens

gare sökts i målet, ska verk-

beslut.

 

 

 

 

ställigheten anstå i avvaktan på

 

 

 

 

 

Kriminalvårdens beslut.

 

 

 

 

 

13 §38

 

 

 

 

Visar den som har dömts till

Visar den som har dömts till

fängelse att en ansökan om att

fängelse att en ansökan om att

han av nåd skall befrias från

han av nåd ska befrias från

straffet eller få detta utbytt mot

straffet eller få detta utbytt mot

böter, villkorlig dom, skydds-

böter, villkorlig dom, skydds-

tillsyn

eller överlämnande till

tillsyn eller överlämnande till

38 Senaste lydelse 1986:653.

167

Författningsförslag

SOU 2012:17

särskild vård har getts in till regeringen sist den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid krimi- nalvårdsanstalt, skall verkställig- heten anstå i avvaktan på rege- ringens beslut med anledning av ansökningen. Detta gäller dock inte om den dömde är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt, om nåd tidigare har sökts i målet eller om det finns skälig anled- ning antaga att den dömde av- viker.

särskild vård har getts in till regeringen senast den dag då han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid krimi- nalvårdsanstalt eller sluten stöd- enhet, ska verkställigheten anstå i avvaktan på regeringens beslut med anledning av ansökningen. Detta gäller dock inte om den dömde är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt, om nåd tidi- gare har sökts i målet eller om det finns skälig anledning att an- ta att den dömde avviker.

 

 

 

 

19 §39

 

 

 

 

 

Vid verkställighet av fängelse

 

Vid verkställighet av fängelse

räknas strafftiden, när den dömde

räknas strafftiden, när den dömde

är

häktad

eller omhändertagen

är

häktad

eller omhändertagen

enligt 28 kap. 11 § tredje stycket

enligt 28 kap. 11 § tredje stycket

brottsbalken eller på annan grund

brottsbalken eller på annan grund

intagen

i

kriminalvårdsanstalt,

intagen

i

kriminalvårdsanstalt,

från den dag då domen får verk-

från den dag då domen får verk-

ställas och i annat fall från den

ställas och i annat fall från den

dag då den dömde enligt 10 § tas

dag då den dömde enligt 10 § tas

in i häkte eller kriminalvårds-

in i häkte eller kriminalvårds-

anstalt

eller

omhändertas av

anstalt

eller

omhändertas av

polismyndighet för förpassning.

polismyndighet för förpassning.

 

Den tid som en intagen vis-

 

Den tid som en intagen vis-

tas utanför anstalt enligt 10 kap.

tas utanför anstalt enligt 10 kap.

3 §

fängelselagen (2010:610)

3 §

fängelselagen (2010:610)

eller enligt 4 kap. 29 eller 31 §

eller enligt 4 kap. 29 eller 31 §

lagen (2000:562) om internatio-

lagen (2000:562) om internatio-

nell rättslig hjälp i brottmål ska

nell rättslig hjälp i brottmål ska

räknas in

i verkställighetstiden.

räknas in i

verkställighetstiden.

Detsamma gäller den tid som en

Detsamma gäller den tid som en

intagen vistas utanför anstalt med

intagen vistas utanför anstalt med

stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2

stöd av 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2

eller 4 §

eller

11 kap. 1 § fäng-

eller 4 §

eller

11 kap. 1 § fäng-

39 Senaste lydelse 2010:617.

168

SOU 2012:17 Författningsförslag

elselagen, om inte särskilda skäl

elselagen, om inte särskilda skäl

talar mot det.

 

 

 

talar mot det.

 

 

 

Den tid som den dömde

Den tid som den dömde

hållits i häkte i målet eller varit

hållits i häkte i målet eller varit

omhändertagen

enligt

28 kap.

omhändertagen

enligt

28 kap.

11 § tredje stycket brottsbalken

11 § tredje stycket brottsbalken

efter det att slutlig dom eller

efter det att slutlig dom eller

beslut däri meddelades, ska räk-

beslut däri meddelades, ska räk-

nas in i verkställighetstiden.

 

nas in i verkställighetstiden. Det-

 

 

 

 

samma gäller den tid som sluten

 

 

 

 

psykiatrisk tvångsvård pågår en-

 

 

 

 

ligt 1 kap.

1 b § fängelselagen

 

 

 

 

(2010:610).

 

 

 

 

 

 

19 a §40

 

 

 

 

Om någon har dömts till

Om någon har dömts till

fängelse på viss tid eller om

fängelse på viss tid eller om

domstol, med

tillämpning

av

domstol,

med

tillämpning

av

34 kap. 1 § 1 brottsbalken,

har

34 kap. 1 § 1 brottsbalken,

har

förordnat att sådan påföljd skall

förordnat att sådan påföljd ska

avse ytterligare brott, och den

avse ytterligare brott, och den

dömde med anledning av miss-

dömde med anledning av miss-

tanke om brott, som prövats

tanke om brott, som prövats

genom dom i målet, under en

genom dom i målet, under en

sammanhängande tid av minst

sammanhängande tid av minst

24 timmar har varit berövad fri-

24 timmar har varit berövad fri-

heten som anhållen, häktad eller

heten som anhållen, häktad eller

intagen på en enhet för rätts-

intagen på en enhet för rätts-

psykiatrisk undersökning med

psykiatrisk undersökning med

stöd av 10 § lagen (1991:1137)

stöd av 3 kap. 15 § lagen (0000:00)

om rättspsykiatrisk undersökning,

om rättspsykiatrisk undersökning,

skall tiden för frihetsberövandet,

ska tiden för frihetsberövandet,

till den del därunder inte sam-

till den del därunder inte sam-

tidigt skett verkställighet av dom

tidigt skett verkställighet av dom

i annat mål, anses som tid under

i annat mål, anses som tid under

vilken den utdömda påföljden

vilken den utdömda påföljden

verkställts i anstalt.

 

 

verkställts i anstalt.

 

 

Om rätten har undanröjt en

Om rätten har undanröjt en

villkorlig dom

eller en

skydds-

villkorlig dom

eller en

skydds-

40 Senaste lydelse 2000:176.

169

Författningsförslag

SOU 2012:17

tillsyn och i stället dömt till fängelse på viss tid, skall första stycket tillämpas, i den mån till- godoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken, även i fråga om

1.frihetsberövande som före- gått den villkorliga domen eller domen på skyddstillsyn,

2.frihetsberövande som före- gått dom genom vilken förord- nats att den villkorliga domen eller skyddstillsynen skall avse även ytterligare brott samt

3.sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje stycket brottsbalken.

tillsyn och i stället dömt till fängelse på viss tid, ska första stycket tillämpas, i den mån till- godoräknande inte skett enligt första stycket eller 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalken, även i fråga om

1.frihetsberövande som före- gått den villkorliga domen eller domen på skyddstillsyn,

2.frihetsberövande som före- gått dom genom vilken förord- nats att den villkorliga domen eller skyddstillsynen ska avse även ytterligare brott samt

3.sådant omhändertagande som avses i 28 kap. 6 b § eller 11 § tredje stycket brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

170

SOU 2012:17

Författningsförslag

12Förslag till

lag om ändring i passlagen (1978:302)

Härigenom föreskrivs att 7, 12, 20 och 34 §§ passlagen (1978:302) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 §41

Passansökan skall avslås, om

Passansökan ska avslås, om

1.bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,

2.ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vård- nadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synner- liga skäl att ändå utfärda pass,

3.sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,

4. sökanden är efterlyst och skall omhändertas omedelbart vid anträffandet,

4. sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet,

5.sökanden genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,

6.sökanden avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och sökanden inte har villkor- ligt frigivits,

7.sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den samman- lagda vårdtiden är minst ett år,

8.sökanden genomgår rätts- psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller

9.sökanden enligt 2 kap. 12 §

7. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den samman- lagda vårdtiden är minst ett år, eller

8. sökanden enligt 2 kap. 12 §

41 Senaste lydelse 2005:655.

171

Författningsförslag SOU 2012:17

eller 6 kap. 6 § konkurslagen

eller 6 kap. 6 § konkurslagen

(1987:672) är ålagd att lämna

(1987:672) är ålagd att lämna

ifrån sig sitt pass eller förbud att

ifrån sig sitt pass eller förbud att

utfärda pass för sökanden har

utfärda pass för sökanden har

meddelats enligt samma lagrum.

meddelats enligt samma lagrum.

12 §42

Passmyndigheten skall åter-

Passmyndigheten ska åter-

kalla gällande pass, om

kalla gällande pass, om

1. passinnehavaren har förlorat eller efter ansökan har befriats från

sitt svenska medborgarskap,

 

 

 

2. passet

avser

barn under

2. passet

avser

barn under

arton år och barnets vårdnads-

arton år och barnets vårdnads-

havare eller, om barnet vistas

havare eller, om barnet vistas

här i landet och står under vård-

här i landet och står under vård-

nad av båda föräldrarna, en av

nad av båda föräldrarna, en av

dem begär att passet skall åter-

dem begär att passet ska åter-

kallas och det inte finns synner-

kallas och det inte finns synner-

liga skäl mot återkallelse,

liga skäl mot återkallelse,

3. passinnehavare,

som är

3. passinnehavare, som är

efterlyst och

skall omhändertas

efterlyst och

ska

omhändertas

omedelbart

vid

anträffandet,

omedelbart

vid

anträffandet,

uppehåller sig utomlands och det

uppehåller sig utomlands och det

av särskilda skäl är motiverat att

av särskilda skäl är motiverat att

passet återkallas,

 

passet återkallas,

 

4.passinnehavaren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta, att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,

5.passinnehavaren avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och innehavaren inte har villkorligt frigivits,

6.passinnehavaren genomgår sluten ungdomsvård och den sam- manlagda vårdtiden är minst ett år,

7.passinnehavaren genomgår

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

42 Senaste lydelse 2006:434.

172

SOU 2012:17

Författningsförslag

8. hinder mot bifall till pass- ansökan enligt 7 § förelåg vid tiden för passets utfärdande och hindret fortfarande består, eller

9. annan än den för vilken passet är utställt förfogar över passet.

Särskilt pass skall dessutom återkallas, när de skäl som har föranlett passets utfärdande inte längre finns.

Vad som sägs i första stycket 2 skall inte gälla i det fall pass ut- färdats utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket.

7. hinder mot bifall till pass- ansökan enligt 7 § förelåg vid tiden för passets utfärdande och hindret fortfarande består, eller

8. annan än den för vilken passet är utställt förfogar över passet.

Särskilt pass ska dessutom återkallas, när de skäl som har föranlett passets utfärdande inte längre finns.

Vad som sägs i första stycket 2 ska inte gälla i det fall pass ut- färdats utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket.

20 §43

Passtillstånd fordras för den

Passtillstånd krävs för den

som är intagen för vård enligt

som är intagen för vård enligt

lagen (1991:1128) om psykiatrisk

lagen (0000:00) om psykiatrisk

tvångsvård eller lagen (1991:1129)

tvångsvård, dock endast om

om rättspsykiatrisk vård, dock

 

endast om

 

1. chefsöverläkaren vid sjuk-

1. chefsöverläkaren vid sjuk-

vårdsinrättningen i den ordning

vårdsinrättningen i den ordning

regeringen föreskriver har gjort

regeringen föreskriver har gjort

anmälan om att pass ej får ut-

anmälan om att pass inte får ut-

färdas utan sådant tillstånd,

färdas utan sådant tillstånd, eller

2. patienten genomgår rätts-

 

psykiatrisk vård med särskild ut-

 

skrivningsprövning, eller

2. för patienten tidigare ut-

3. för patienten tidigare ut-

färdat pass efter intagningen har

färdat pass efter intagningen har

återkallats på grund av framställ-

återkallats på grund av framställ-

ning enligt 24 § andra stycket.

ning enligt 24 § andra stycket.

43 Senaste lydelse 1997:727.

173

Författningsförslag SOU 2012:17

34 §44

Vad som i denna lag före-

Vad som i denna lag före-

skrivs om chefsöverläkare gäller

skrivs om chefsöverläkare gäller

även annan läkare som avses i

även annan läkare som avses i

39 § eller 40 § andra stycket lagen

13 kap. 1 § eller 2 § andra stycket

(1991:1128) om psykiatrisk tvångs-

lagen (0000:00) om psykiatrisk

vård eller 23 § lagen (1991:1129)

tvångsvård.

om rättspsykiatrisk vård.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

44 Senaste lydelse 1991:1963.

174

Vid omhändertagande enligt denna lag ska det tillses
1. att åtgärden inte orsakar den omhändertagne större oläg- enhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller
2. att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet.
Den som har omhändertagits får inte underkastas annan in- skränkning i sin frihet än som behövs med hänsyn till ända- målet med åtgärden, ordning eller säkerhet.
Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säker- het. Den som är under femton år eller den som omhändertas med stöd av 12 kap. 1 § lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångs- vård får dock inte tas i förvar.

SOU 2012:17

Författningsförslag

13Förslag till

lag om ändring i polislagen (1984:387)

Härigenom föreskrivs att 17 och 20 §§ polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 §45 Vid omhändertagande enligt

denna lag skall tillses att åtgär- den inte orsakar den omhänder- tagne större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgär- dens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den som har omhändertagits får inte under- kastas annan inskränkning i sin frihet än som behövs med hän- syn till ändamålet med åtgärden, ordning eller säkerhet. Den om- händertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar.

20 §46

För att söka efter en person

För att söka efter en person

som med laga stöd skall omhän-

som med stöd i lag ska omhän-

dertas får en polisman bereda sig

dertas får en polisman bereda sig

tillträde till den eftersöktes bo-

tillträde till den eftersöktes bo-

stad eller till annat hus, rum

stad eller till annat hus, rum

45Senaste lydelse 1998:27.

46Senaste lydelse 1991:665.

175

Författningsförslag

SOU 2012:17

eller ställe som tillhör eller dis- poneras av honom. Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte eljest uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett före- mål som polisen med stöd av lag eller annan författning skall om- händerta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid föremålets ägare eller inne- havare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårds- anstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman un- dersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den av- vikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår psyki- atrisk tvångsvård eller som över- lämnats till rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en sjuk- vårdsinrättning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa

eller ställe som tillhör eller dis- poneras av honom eller henne. Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för all- mänheten. Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte annars uppehåller sig hos annan, får polismannen bereda sig till- träde även dit. På motsvarande sätt får en polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta; vad som nyss har sagts om den eftersökte gäller därvid föremålets ägare eller innehavare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårds- anstalt efter att ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman un- dersöka transportmedel på viss plats, om den avvikne kan antas utgöra en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet och det finns särskild anledning att anta att den av- vikne kan komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att söka efter någon som genomgår psyki- atrisk tvångsvård och som avvikit från en sjukvårdsinrätt- ning, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den avvikne utgör en allvarlig fara för annans liv eller hälsa eller för rikets säkerhet.

176

SOU 2012:17 Författningsförslag

eller för rikets säkerhet.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast om fara är i dröjsmål vidtas utan föregående beslut av polismyndig- heten. Endast om det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan

kl. 21.00 och 6.00.

I fråga om husrannsakan för

I fråga om husrannsakan för

eftersökande av föremål som är

eftersökande av föremål som är

underkastat beslag och av den

underkastat beslag och av den

som skall gripas, anhållas eller

som ska gripas, anhållas eller

häktas eller hämtas till förhör

häktas eller hämtas till förhör

eller inställelse vid domstol finns

eller inställelse vid domstol finns

bestämmelser i rättegångsbalken.

bestämmelser i rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

177

Författningsförslag

SOU 2012:17

14Förslag till

lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 4 och 46 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §47

Tvångsvård skall beslutas om,

Tvångsvård ska beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narko- tika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma

ifrån sitt missbruk,

 

 

 

2. vårdbehovet inte kan till-

2. vårdbehovet inte kan till-

godoses enligt socialtjänstlagen

godoses

enligt

socialtjänstlagen

(2001:453) eller på något annat

(2001:453), och inte heller till-

sätt, och

godoses

enligt

lagen (0000:00)

 

om psykiatrisk

tvångsvård eller

 

på något annat sätt, och

3. han eller hon till följd av missbruket

 

 

a)utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,

b)löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller

c)kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon när- stående.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag.

Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångs- vård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna lag.

46 §48

Är någon som har beretts

Är någon som har beretts

vård med stöd av denna lag

vård med stöd av denna lag

misstänkt för brott, för vilket

misstänkt för brott, för vilket

inte föreskrivs strängare straff

inte föreskrivs strängare straff

än fängelse i ett år och som hör

än fängelse i ett år och som hör

47Senaste lydelse 2005:467.

48Senaste lydelse 2005:467.

178

SOU 2012:17

Författningsförslag

under allmänt åtal, samt har brottet begåtts innan vården på- börjades eller under vårdtiden, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. Statens insti- tutionsstyrelse eller, om vården har upphört, socialnämnden skall därvid höras om det inte är obe- hövligt.

under allmänt åtal, samt har brottet begåtts innan vården på- börjades eller under vårdtiden, ska åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. Statens insti- tutionsstyrelse eller, om vården har upphört, socialnämnden ska därvid höras om det inte är obe- hövligt.

Vad som i första stycket sägs gäller även om den som har be- retts vård är misstänkt för en gär- ning beträffande vilken det enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken finns skäl som talar för att den inte ut- gör ett brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

179

Författningsförslag

SOU 2012:17

15Förslag till

lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

dels att 7 och 8 §§ ska upphöra att gälla, dels att 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

9 §49

I ett ärende om nåd får jus-

I ett ärende om nåd får jus-

titiedepartementet och

högsta

titiedepartementet och högsta

domstolen inhämta yttrande från

domstolen inhämta yttrande från

Kriminalvården,

upplysningar

Kriminalvården och upplysningar

från en socialnämnd enligt 6 §

från en socialnämnd enligt 6 §.

eller förordna om läkarintyg en-

 

ligt 7

 

 

 

 

 

 

 

10 §

Regeringen eller den myn-

Regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestäm-

dighet som regeringen bestäm-

mer meddelar

föreskrifter

om

mer meddelar föreskrifter om

ersättning för uppdrag som sär-

ersättning för uppdrag som sär-

skild personutredare enligt 3 §,

skild personutredare enligt 3 §

förtroendeman

enligt

4 §

och

och förtroendeman enligt 4 §.

undersökningsläkare enligt 7 §.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2.Har beslut om ett läkarintyg enligt 7 § fattats före ikraftträdan- det gäller äldre bestämmelser.

3.Har gärningen begåtts före ikraftträdandet får beslut om ett läkarintyg enligt 7 § fattas också efter ikraftträdandet och äldre be- stämmelser är då tillämpliga.

49 Senaste lydelse 2005:980.

180

SOU 2012:17

Författningsförslag

16Förslag till

lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 13 d § läkemedelslagen (1992:859) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

13 d §50

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar

som inte har samband med sjuk-

som inte har samband med sjuk-

domsbehandling får inte utföras

domsbehandling får inte utföras

på den som får vård enligt lagen

på den som får vård enligt lagen

(1991:1128) om psykiatrisk

(0000:00) om psykiatrisk tvångs-

tvångsvård eller lagen (1991:1129)

vård.

om rättspsykiatrisk vård.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

50 Senaste lydelse 2004:197.

181

Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt be- driven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga förhållan- den. Han eller hon är dock skyl- dig att lämna ut sådana uppgifter som behövs för en rättspsykiatrisk undersökning enligt 2 kap., 3 kap. eller 6 kap. 1 § lagen (0000:00) om rättspsykiatrisk undersökning.

Författningsförslag

SOU 2012:17

17Förslag till

lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

29 § Den som är eller har varit

verksam inom yrkesmässigt be- driven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas per- sonliga förhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

182

SOU 2012:17

Författningsförslag

18Förslag till

lag om ändring i lagen (1996:981)

om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 §51

 

 

Denna lag gäller beträffande

Denna lag gäller beträffande

besök på vårdinstitutioner

och

besök på vårdinstitutioner

och

sjukvårdsinrättningar

till

dem

sjukvårdsinrättningar

till

dem

som är tvångsintagna för vård

som är tvångsintagna för vård

enligt

 

 

enligt

 

 

1. lagen (1988:870) om vård

1. lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall,

 

av missbrukare i vissa fall,

 

2. lagen (1990:52)

med

sär-

2. lagen (1990:52)

med

sär-

skilda bestämmelser om vård av

skilda bestämmelser om vård av

unga,

 

 

unga och

 

 

3. lagen (1991:1128) om psyki-

3. lagen (1993:388) om in-

atrisk tvångsvård,

 

 

förande av lagen (1993:387) om

4. lagen (1991:1129) om rätts-

stöd och service till vissa funk-

psykiatrisk vård, och

 

 

tionshindrade.

 

 

5. lagen (1993:388) om inför-

 

 

 

ande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk- tionshindrade.

Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen

(2004:168).

 

 

 

 

 

 

 

4 §52

 

 

Vad som sägs i 3 § gäller inte

Vad som sägs i 3 § gäller inte

1. besök av personer för vilka

1. besök av personer för vilka

14 § andra

stycket

1 lagen

14 § andra

stycket

1 lagen

(1990:52) med särskilda bestäm-

(1990:52) med särskilda bestäm-

melser om

vård av

unga är

melser om

vård av

unga är

51Senaste lydelse 2004:183.

52Senaste lydelse 2004:183.

183

Författningsförslag

SOU 2012:17

tillämplig,

2.inskränkningar i den intag- nes rätt när 5 kap. 12 § smitt- skyddslagen (2004:168) är tillämplig, och

3.när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är tilllämpligt.

tillämplig och

2. inskränkningar i den intag- nes rätt när 5 kap. 12 § smitt- skyddslagen (2004:168) är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

184

SOU 2012:17

Författningsförslag

19Förslag till

lag om upphävande av lagen (1997:724)

om avveckling av specialsjukhus och vårdhem

Härigenom föreskrivs att lagen (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem ska upphöra att gälla vid utgången av år 2015.

185

Författningsförslag

SOU 2012:17

20Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:603)

om verkställighet av sluten ungdomsvård

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verk- ställighet av sluten ungdomsvård

dels att nuvarande 18 b § ska betecknas 18 c §, dels att 19 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 18 b §.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

18 b §

 

 

 

 

 

 

 

Ska den dömde inför frigiv-

 

 

 

ningen bli föremål för en pröv-

 

 

 

ning i fråga om åtgärder enligt

 

 

 

lagen

(0000:00)

om

särskilda

 

 

 

skyddsåtgärder får han eller hon

 

 

 

1. ges möjlighet

till

vistelse

 

 

 

under öppnare former (14 §),

 

 

 

2. tillåtelse

att

vistas

utanför

 

 

 

det

särskilda

ungdomshemmet

 

 

 

(18 §) eller

 

 

 

 

 

 

 

3. genom konkreta åtgärder för-

 

 

 

beredas för ett liv i frihet (18 a §)

 

 

 

endast om det inte finns en beakt-

 

 

 

ansvärd risk för att han eller hon

 

 

 

kommer att begå brott, undandra

 

 

 

sig verkställigheten eller på annat

 

 

 

sätt missköta sig.

 

 

 

 

 

19 §53

 

 

 

 

 

Om den dömde behöver hälso-

Om den dömde behöver hälso-

och sjukvård, skall han vårdas

och sjukvård, ska han eller hon

enligt de anvisningar som ges av

vårdas enligt de anvisningar som

läkare. Kan nödvändig under-

ges av läkare. Kan nödvändig

sökning

och behandling

inte

undersökning

och

behandling

lämpligen

genomföras vid

det

inte

lämpligen genomföras vid

53 Senaste lydelse 2006:252.

186

SOU 2012:17

Författningsförslag

särskilda ungdomshemmet, bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får den dömde föras över till ett allmänt sjuk- hus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdoms- hem kännedom om att den dömde har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas utanför det sär- skilda ungdomshemmet stå under bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Tiden för sådan vistelse skall räknas in i verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas före- skrifterna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs- vård samt bestämmelsen i 8 § andra stycket lagen om rättspsyki- atrisk vård om befogenhet för Statens institutionsstyrelse att be- sluta om särskilda restriktioner.

det särskilda ungdomshemmet, bör den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs, får den dömde föras över till ett allmänt sjukhus. Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett särskilt ungdomshem kännedom om att den dömde har en sådan smitt- sam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskydds- lagen (2004:168) utgör allmän- farlig sjukdom, ska den som före- står vården vid hemmet under- rättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smitt- spridning. Föreskrifter om psyki- atrisk tvångsvård ges i lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångs- vård.

Om det finns anledning till det, ska den som enligt första stycket vistas utanför det sär- skilda ungdomshemmet stå under bevakning eller vara underkastad särskilda föreskrifter. Tiden för sådan vistelse ska räknas in i verkställighetstiden.

I fråga om behandlingen av den som har förts över till en sådan sjukvårdsinrättning som avses i 2 kap. 4 § lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 6 kap. 8–21 §§ lagen (0000:00) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelsen i 6 kap. 30 § samma lag om befog- enhet för Statens institutions- styrelse att besluta om särskilda restriktioner.

187

Författningsförslag

SOU 2012:17

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

188

SOU 2012:17

Författningsförslag

21Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Härigenom föreskrivs att 3, 16, 17 och 18 §§ lagen (1998:620) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §54

Registret ska innehålla uppgifter om den som

1.genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

2.har ålagts förvandlingsstraff för böter,

3. med tillämpning av 30 kap.

6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,

3. med tillämpning av 30 kap.

3 a § rättegångsbalken har fastställts ha begått en otillåten gärning som inte utgör brott enligt 1 kap. 2 a § brottsbalken,

4.på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

5.har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kon- taktförbud eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om till- trädesförbud vid idrottsarrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

6.den som efter ett beslut av allmän förvaltningsdomstol ska undergå särskilda skyddsåtgärder enligt lagen (0000:00) om sär- skilda skyddsåtgärder.

 

16 §55

 

En uppgift i registret ska gallras

1. om en överrätt genom dom

 

1. om en överrätt genom dom

eller beslut frikänt den registre-

eller beslut inte har dömt den

rade för den åtalade gärningen,

registrerade för den åtalade gär-

 

 

 

54

Senaste lydelse 2011:492.

 

55

Senaste lydelse 2011:492.

 

 

 

189

Författningsförslag

SOU 2012:17

ningen,

2.om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,

3.om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ord- ningsbot har undanröjts,

4.om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,

5.om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse har återkallats,

6.om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts, eller

7.när den registrerade har avlidit.

17 §56

Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1.fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

2.fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

3.fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brotts- balken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

4.skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras

a)tio år efter domen eller beslutet, eller

b)fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en per- son som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras

a)tio år efter domen eller beslutet, eller

b)fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en per- son som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

7. överlämnande till rättspsyki-

atrisk vård gallras tio år efter ut- skrivningen,

8. ungdomstjänst gallras

a) tio år efter domen eller be- slutet, eller

7. ungdomstjänst gallras

a) tio år efter domen eller be- slutet, eller

56 Senaste lydelse 2011:492.

190

SOU 2012:17

Författningsförslag

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkänn- andet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap.

6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras

a)tio år efter domen eller be- slutet, eller

b)fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

11.åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

a) tio år efter beslutet, eller b) tre år efter beslutet, om

uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,

12.beslut om kontaktförbud gallras tio år efter beslutet, och

13.beslut om tillträdesför- bud gallras fem år efter beslutet.

b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

8. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkänn- andet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

9. att någon med tillämpning av 30 kap. 3 a § rättegångsbalken har fastställts ha begått en otillåten gärning som inte utgör brott en- ligt 1 kap. 2 a § brottsbalken gall- ras

a)tio år efter domen eller

b)fem år efter domen, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för gärningen,

10. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras

a)tio år efter beslutet, eller

b)tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet,

11. beslut om kontaktförbud gallras tio år efter beslutet,

12. beslut om tillträdesför- bud gallras fem år efter beslutet och

13. beslut om särskilda skydds- åtgärder gallras tio år efter det att åtgärderna har upphört.

18 §

Om det före utgången av den

Om det före utgången av den

tid som anges i 17 § har gjorts

tid som anges i 17 § har gjorts

en ny anteckning enligt 3 eller

en ny anteckning enligt 3 eller

4 § beträffande samma person,

4 § beträffande samma person,

 

191

Författningsförslag

SOU 2012:17

skall ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem skall finnas kvar i registret. Detta skall dock inte gälla om den nya an- teckningen avser penningböter.

En uppgift skall gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att upp- giften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 § 1 eller 7 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

Skall en uppgift som avses i 3 eller 4 § gallras enligt denna para- graf, skall även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, om inte re- geringen föreskriver annat.

ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya an- teckningen avser penningböter.

En uppgift ska gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att upp- giften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 § 1 gäller detta endast om den tidsfrist som anges där har gått ut.

Ska en uppgift som avses i 3 eller 4 § gallras enligt denna para- graf, ska även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, om inte re- geringen föreskriver annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

192

SOU 2012:17

Författningsförslag

22Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Den som har avtjänat fäng-

Den som har avtjänat fäng-

elsestraff, sluten ungdomsvård

elsestraff, sluten ungdomsvård

eller förvandlingsstraff för böter

eller förvandlingsstraff för böter

har rätt till ersättning, om det

har rätt till ersättning, om det

efter överklagande eller anlit-

efter överklagande eller anlit-

ande av särskilt rättsmedel med-

ande av särskilt rättsmedel med-

delas frikännande dom eller döms

delas frikännande dom eller döms

ut en mindre ingripande påföljd

ut en mindre ingripande påföljd

eller om den dom som har legat

eller om den dom som har legat

till grund för verkställigheten

till grund för verkställigheten

undanröjs utan beslut om ny

undanröjs utan beslut om ny

handläggning. Detsamma gäller

handläggning.

den som efter beslut av domstol

 

enligt 31 kap. 3 § brottsbalken har

 

varit intagen för rättspsykiatrisk

 

vård.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

193

Författningsförslag

SOU 2012:17

23Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:1656) om patient- nämndsverksamhet m.m.

dels att 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §57

Föreskrifter om stödper-

Föreskrifter om stödper-

soner vid psykiatrisk vård som

soner vid psykiatrisk vård som

är förenad med frihetsberövande

är förenad med frihetsberövande

och annat tvång finns i lagen

och annat tvång finns i lagen

(1991:1128) om psykiatrisk tvångs-

(0000:00) om psykiatrisk tvångs-

vård och i lagen (1991:1129) om

vård. Föreskrifter om stödper-

rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter

soner finns även i smittskydds-

om stödpersoner finns även i

lagen (2004:168).

smittskyddslagen (2004:168).

 

6 §

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt före- skrivs, följande bestämmelser i för- valtningslagen (1986:223), näm- ligen

- 14 § om muntlig handläggning, - 15 § om anteckning av upp- gifter,

- 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

- 20 § om motivering av beslut,