Riksdagsskrivelse 2012/13:53

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU5 Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson