Riksdagsskrivelse 2012/13:284

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson