Riksdagsskrivelse 2012/13:273

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU9 Kulturmiljöns mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson