Riksdagsskrivelse 2012/13:269

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU23 Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson