Riksdagsskrivelse 2012/13:154

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 februari 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson