Riksdagsskrivelse 2012/13:116

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2012/13:SoU5 Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson