Regeringens proposition 2012/13:20

Inspektionen för vård och omsorg – en ny

Prop.

tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård

2012/13:20

och socialtjänst

 

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättas den 1 juni 2013 en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att överta bl.a. tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen. Inspek- tionens uppgifter ska främst bestå av tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Vidare ska inspektionen bl.a. ha ansvar för de register som behövs för att utöva verksamheten.

I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att an- svaret för verksamheterna ska kunna föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt med inspektionens in- rättande, dvs. den 1 juni 2013. Förslagen om ändringar i vissa av de lag- förslag som lagts fram i prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, träder dock i kraft först den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:20

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

6

2

Lagförslag .........................................................................................

7

 

2.1

Förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595)...........

7

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor ..................................

8

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård......................................................

10

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning...........................................

12

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade....................

13

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om

offentlig anställning..........................................................

20

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

receptregister ....................................................................

21

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om

patientnämndsverksamhet m.m. .......................................

23

2.9Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

(2001:453) ........................................................................

24

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten .........

34

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (2001:499) om

omskärelse av pojkar........................................................

35

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om

biobanker i hälso- och sjukvården m.m............................

37

2.13Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen

(2004:168) ........................................................................

42

2.14Förslag till lag om ändring i lagen (2005:340) om

överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den

 

ideella föreningen Synskadades Riksförbund...................

43

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om

utbyte av sprutor och kanyler ...........................................

44

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om

blodsäkerhet .....................................................................

45

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

skydd mot internationella hot mot människors hälsa .......

47

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler .........................................

48

2.19Förslag till lag om ändring i patientdatalagen

(2008:355) ........................................................................

49

2.20Förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen

(2009:367) ........................................................................

52

2.21Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ................................................

53

2.22Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

(2010:659) ........................................................................

55

2.23

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)..........

69

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om

införande av skollagen (2010:800)..................................

70

2.25Förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

mänskliga organ ..............................................................

71

2.26Förslag till lag om ändring i lagen (2012:00) om

ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

 

vissa funktionshindrade...................................................

73

2.27Förslag till lag om ändring i lagen (2012:00) om

 

 

ändring i socialförsäkringsbalken....................................

77

3

Ärendet och dess beredning ...........................................................

79

4

Bakgrund........................................................................................

80

 

4.1

Allmänna utgångspunkter................................................

80

 

4.2

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten.................

82

4.3Propositionen Samordnad och tydlig tillsyn av

 

 

socialtjänsten ...................................................................

82

 

4.4

Ytterligare reformer på tillsynsområdet...........................

84

 

4.5

Statskontorets utvärdering av tillsynsreformen ...............

85

 

4.6

Kommunernas och landstingens uppfattning...................

88

 

4.7

Statens vård- och omsorgsutredning................................

89

5

En ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och

 

 

socialtjänst......................................................................................

90

6

Överväganden och förslag..............................................................

92

6.1Socialstyrelsens tillsynsverksamhet förs över till

Inspektionen för vård och omsorg ...................................

92

6.2Övriga uppgifter som bör föras över till den nya

 

 

tillsynsmyndigheten.........................................................

97

 

6.3

Yrkeslegitimationer .......................................................

104

 

6.4

Ledningsform för den nya tillsynsmyndigheten ............

105

 

6.5

Myndigheternas regionala verksamhet..........................

106

7

Ekonomiska och andra konsekvenser ..........................................

107

8

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser................................

107

9

Författningskommentar................................................................

109

 

9.1

Förslaget till lag om ändring i abortlagen (1974:595) ...

109

9.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:419) om

resekostnadsersättning vid sjukresor .............................

110

9.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om

psykiatrisk tvångsvård...................................................

110

9.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om

rättspsykiatrisk undersökning........................................

110

9.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade .................

111

9.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om

offentlig anställning.......................................................

112

9.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om

receptregister .................................................................

112

Prop. 2012/13:20

3

Prop. 2012/13:20

9.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1656) om

 

 

 

patientnämndsverksamhet m.m. .....................................

113

 

9.9

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen

 

 

 

(2001:453) ......................................................................

113

 

9.10

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454) om

 

 

 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten .......

115

 

9.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:499) om

 

 

 

omskärelse av pojkar......................................................

116

 

9.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:297) om

 

 

 

biobanker i hälso- och sjukvården m.m..........................

116

 

9.13

Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen

 

 

 

(2004:168) ......................................................................

118

 

9.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:340) om

 

 

 

överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den

 

 

 

ideella föreningen Synskadades Riksförbund.................

119

 

9.15

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:323) om

 

 

 

utbyte av sprutor och kanyler .........................................

119

 

9.16

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:496) om

 

 

 

blodsäkerhet ...................................................................

119

 

9.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa .....120

9.18Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga vävnader och celler .......................................

120

9.19Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen

(2008:355) ......................................................................

121

9.20Förslaget till lag om ändring i apoteksdatalagen

(2009:367) ......................................................................

122

9.21Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ..............................................

122

9.22Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

 

(2010:659) ......................................................................

122

9.23

Förslaget till lag om ändring i skollagen (2010:800)......

127

9.24Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:801) om

införande av skollagen (2010:800).................................

127

9.25Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:263) om

kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

 

mänskliga organ .............................................................

127

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade..................................................

128

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:00) om

 

ändring i socialförsäkringsbalken...................................

128

Bilaga 1

Huvudsakligt innehåll i departementspromemorian

 

 

Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv

 

 

tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

 

 

(Ds 2012:20) ........................................................................

129

Bilaga 2

Departementspromemorians lagförslag ...............................

130

Bilaga 3

Förteckning över remissinstanser .......................................

197

4

 

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde

Prop. 2012/13:20

den 11 oktober 2012............................................................................

199

Rättsdatablad........................................................................................

200

5

Prop. 2012/13:20 1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i abortlagen (1974:595),

2.lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

3.lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

4.lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersök- ning,

5.lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

6.lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

7.lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

8.lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

9.lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

10.lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personupp- gifter inom socialtjänsten,

11.lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,

12.lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjuk- vården m.m.

13.lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

14.lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa för- valtningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund,

15.lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,

16.lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

17.lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

18.lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhets- normer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

19.lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),

20.lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),

21.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

22.lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),

23.lag om ändring i skollagen (2010:800),

24.lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),

25.lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhets- normer vid hantering av mänskliga organ,

26.lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

27.lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i socialförsäkrings- balken.

6

2

Lagförslag

Prop. 2012/13:20

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595)

Härigenom föreskrivs att 5 § abortlagen (1974:595) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 §1

Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta havandeskap enligt 6 §.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Social- styrelsen godkänner.

Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspek- tionen för vård och omsorg har godkänt.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om in- spektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

1 Senaste lydelse 2007:998.

7

Prop. 2012/13:20

8

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om resekostnadsersätt- ning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1

Landsting och kommuner som inte tillhör något landsting (sjukvårds- huvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättnings- baserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

1.i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting eller i samband med sjukhusvård,

2.i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3.vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,

4.i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappad,

5.i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

6.vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,

7.i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myn- dighet som regeringen bestämmer,

8.vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart sam- band med insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

9.vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av be- stämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

I fråga om resekostnader enligt

I fråga om resekostnader enligt

första stycket 2 ska ersättning

första stycket 2 ska ersättning

lämnas

även

när rådgivningen

lämnas

även

när rådgivningen

bedrivs

av

organisationer med

bedrivs

av

organisationer med

Socialstyrelsens tillstånd.

tillstånd av Inspektionen för vård

 

 

 

och omsorg.

 

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

1 Senaste lydelse 2010:1245.

Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid sjuk- gymnastik enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Prop. 2012/13:20

9

Prop. 2012/13:20 2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128)

 

om psykiatrisk tvångsvård

Härigenom föreskrivs att 19, 20, 22 b och 49 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anord- ning. Vårdpersonal skall vara närvarande under den tid patienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får beslutas att patienten skall hållas fastspänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Socialstyrelsen skall utan dröjsmål underrättas om beslut enligt andra stycket.

Föreslagen lydelse

19 §

Om det finns en omedelbar fara för att en patient allvarligt skadar sig själv eller någon annan, får patienten kortvarigt spännas fast med bälte eller liknande anord- ning. Vårdpersonal ska vara när- varande under den tid patienten hålls fastspänd.

Om det finns synnerliga skäl, får det beslutas att patienten ska hållas fastspänd längre än som anges i första stycket.

Chefsöverläkaren beslutar om fastspänning. Inspektionen för vård och omsorg ska utan dröjs- mål underrättas om beslut enligt andra stycket.

20 §

En patient får hållas avskild från andra patienter endast om det är nöd- vändigt på grund av att patienten genom aggressivt eller störande be- teende allvarligt försvårar vården av de andra patienterna. Ett beslut om avskiljande gäller högst åtta timmar. Tiden för avskiljande får genom ett nytt beslut förlängas med högst åtta timmar.

Om det finns synnerliga skäl, får ett beslut om avskiljande enligt första stycket avse en bestämd tid som överstiger åtta timmar.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild mer än åtta timmar i följd, skall socialstyrelsen utan dröjsmål underrättas om detta. En patient skall under den tid han hålls av- skild stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.

Chefsöverläkaren beslutar om avskiljande. Om en patient hålls avskild mer än åtta timmar i följd, ska Inspektionen för vård och omsorg utan dröjsmål underrättas om detta. En patient ska under den tid han eller hon hålls avskild stå under fortlöpande uppsikt av vårdpersonal.

10

22 b §1

Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet skall chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen eller övervakningen skall upphöra. Frågan om upphörande skall över- vägas fortlöpande.

Socialstyrelsen skall utan dröjs- mål underrättas om beslut enligt 20 a eller 22 a §.

Ett beslut enligt 20 a eller 22 a § gäller i högst två månader. När det inte längre finns förutsättningar för beslutet ska chefsöverläkaren genast besluta att inskränkningen eller övervakningen ska upphöra. Frågan om upphörande ska över- vägas fortlöpande.

Inspektionen för vård och om- sorg ska utan dröjsmål underrättas om beslut enligt 20 a eller 22 a §.

Chefsöverläkare skall i den ut- sträckning som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen föreskriver fort- löpande lämna styrelsen uppgifter om åtgärder som vidtagits enligt denna lag.

49 §

Chefsöverläkaren ska fort- löpande till Inspektionen för vård och omsorg lämna uppgifter om åtgärder som har vidtagits enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med- delar föreskrifter om hur uppgifts- skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Senaste lydelse 2006:663.

Prop. 2012/13:20

11

Prop. 2012/13:20

12

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen ut- övas av socialstyrelsen.

Föreslagen lydelse

17 §

Inspektionen för vård och om- sorg utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har med- delats i anslutning till lagen följs.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387)

Prop. 2012/13:20

 

om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

Härigenom föreskrivs att 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c, 26 d, 26 f–

 

26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g och 28 i §§ lagen (1993:387) om stöd och

 

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

En enskild person får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkes- mässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 § 2 eller sådan verksamhet som avses i 9 § 6–10.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i 9 § 6–10 ska anmäla denna verksam- het till Socialstyrelsen innan verk- samheten påbörjas.

23 §1

En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assi- stans som avses i 9 § 2 eller verk- samhet som avses i 9 § 6–10.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i 9 § 6–10 ska anmäla denna verksam- het till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten på- börjas.

Den som har beviljats ekono- miskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersätt- ning enligt 51 kap. socialförsäk- ringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assi- stans, ska göra en anmälan till Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

Den som har beviljats ekono- miskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersätt- ning enligt 51 kap. socialförsäk- ringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assi- stans, ska göra en anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete.

23 c §2

En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 29 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till

Socialstyrelsen för prövning.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till

Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

1Senaste lydelse 2010:480.

2Senaste lydelse 2009:597.

13

Prop. 2012/13:20

23 d §3

 

Socialstyrelsen får besluta att en

Inspektionen för vård och om-

 

personakt i enskild verksamhet ska

sorg får besluta att en personakt i

 

tas om hand

enskild verksamhet ska tas om

 

 

hand

1. om verksamheten upphör,

2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för om- händertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om åter- lämnande meddelas av Social- styrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkiv- myndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Person- akter ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkiv- myndigheten, dock får sådana handlingar som avses i 23 b § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna upp- giften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för om- händertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om återläm- nande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om om- händertagande ansvarade för per- sonakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkiv- myndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Person- akter ska bevaras i minst två år från det att de kom in till arkiv- myndigheten, dock får handlingar som avses i 23 b § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyl- dighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

 

 

 

24 f §4

Ett

allvarligt

missförhållande

Ett allvarligt missförhållande

eller en påtaglig risk för ett all-

eller en påtaglig risk för ett allvar-

varligt

missförhållande,

ska

ligt missförhållande, ska snarast

snarast anmälas till Socialstyrel-

anmälas till Inspektionen för vård

sen. Den utredning som gjorts med

och omsorg. Den utredning som

anledning av det

inträffade

ska

gjorts med anledning av det in-

bifogas

anmälan.

Anmälan

ska

träffade ska bifogas anmälan.

göras av

 

 

Anmälan ska göras av

1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller

3Senaste lydelse 2009:597.

4Senaste lydelse 2010:430.

14

2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera be-

rörda nämnder som avses i 22 § om anmälan.

 

 

 

25 §5

 

 

Socialstyrelsen har tillsyn över

Inspektionen för

vård

och om-

all verksamhet enligt denna lag.

sorg utövar tillsyn

över

all verk-

 

samhet som bedrivs enligt denna

 

lag.

 

 

26 a §6

 

 

Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn

lämna råd och ge vägledning,

kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

förmedla kunskap och er- farenheter som erhålls genom tillsynen, och

informera och ge råd till all- mänheten.

Inspektionen för vård och om- sorg ska inom ramen för sin tillsyn

1.lämna råd och ge vägledning,

2.kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

3.förmedla kunskap och er- farenheter som erhålls genom tillsynen, och

4.informera och ge råd till all- mänheten.

26 c §7

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Socialstyrel- sens begäran lämna över hand- lingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upp- lysningar om verksamheten som

Socialstyrelsen behöver för sin tillsyn.

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Föreläggandet får förenas med vite.

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och om- sorg får förelägga den som be- driver verksamheten att lämna vad som begärs enligt första stycket.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

26 d §8

Socialstyrelsen eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen

5Senaste lydelse 2010:480.

6Senaste lydelse 2009:597.

7Senaste lydelse 2009:597.

8Senaste lydelse 2009:597.

Inspektionen för vård och om- sorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspek- tionen har rätt att få tillträde till

Prop. 2012/13:20

15

Prop. 2012/13:20 som används för verksamheten.

För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende läm- nar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta hand- lingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksam- het inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verk- samheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid in- spektionen.

26 f §9

Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får

Socialstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att av- hjälpa missförhållandet. Ett före- läggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Socialstyrel- sen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Föreläggandet får förenas med vite.

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missför- hållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får in- spektionen förelägga den som svarar för verksamheten att av- hjälpa missförhållandet. Ett före- läggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det på- talade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Ett beslut om före- läggande får förenas med vite.

Socialstyrelsen får även före- lägga den kommun eller det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Föreläggandet får förenas med vite.

Inspektionen för vård och om- sorg får även förelägga den kom- mun eller det landsting som inte har fullgjort sin anmälnings- skyldighet enligt 23 § andra stycket att fullgöra denna skyldig- het. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

26 g §10

Om ett missförhållande enligt

26 f § första stycket är allvarligt och Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Social-

Om ett missförhållande enligt

26 f § första stycket är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten

9Senaste lydelse 2009:597.

10Senaste lydelse 2009:597.

16

styrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får

Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksam- heten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

inte är tillståndspliktig får in- spektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verk- samhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får

Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan föregående före- läggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillstånds- pliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis för- bjuda fortsatt verksamhet.

26 h §11

Om det finns sannolika skäl för

Om det finns sannolika skäl för

att ett tillstånd helt eller delvis

att ett tillstånd helt eller delvis

kommer att återkallas eller om det

kommer att återkallas eller om det

finns sannolika skäl för att verk-

finns sannolika skäl för att verk-

samheten helt eller delvis kommer

samheten helt eller delvis kommer

att förbjudas enligt 26 g §, och ett

att förbjudas enligt 26 g §, och ett

sådant beslut inte kan avvaktas, får

sådant beslut inte kan avvaktas, får

Socialstyrelsen tills vidare helt

Inspektionen för vård och omsorg

eller delvis förbjuda fortsatt verk-

besluta att tills vidare helt eller

samhet.

delvis förbjuda fortsatt verksam-

 

het.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

26 i §12

Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får Socialstyrelsen återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksam- heten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen förbjuda fortsatt verksamhet.

Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, får

Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får in- spektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet.

11Senaste lydelse 2009:597.

12Senaste lydelse 2010:480.

Prop. 2012/13:20

17

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Socialstyrelsen av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett lands- ting prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning utövas.

Prop. 2012/13:20

27 §13

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrel- sen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

Beslut av en nämnd som avses i

22 § eller av Inspektionen för vård och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1.insatser för en enskild enligt 9 §,

2.utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3.återbetalning enligt 12 §,

4.förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje stycket,

5.tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

6.omhändertagande av personakt enligt 23 d §,

7.föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller

8.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g–26 i §§. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av

I fråga om överklagande av In-

Socialstyrelsens

beslut

enligt

spektionen för vård och omsorgs

23 c § gäller i

tillämpliga

delar

beslut enligt 23 c § gäller i

bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§

tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§

offentlighets- och sekretesslagen

offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400).

 

 

(2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

28 c §14

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvalt- ningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets landstingets förvaltning utövas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

28 f §15

En sådan nämnd som avses i

22 § ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämnd- beslut enligt 9 § som inte har verk- ställts inom tre månader från

En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gyn- nande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre måna-

13Senaste lydelse 2011:329.

14Senaste lydelse 2009:813.

15Senaste lydelse 2009:597.

18

dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

der från dagen för beslutet. För Prop. 2012/13:20 varje beslut ska nämnden ange

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjs- målet.

Nämnden ska vidare dels till

Nämnden ska vidare dels till In-

Socialstyrelsen, dels till revisorer-

spektionen för vård och omsorg,

na rapportera alla

gynnande

dels till revisorerna rapportera alla

nämndbeslut enligt 9 § som inte

gynnande nämndbeslut enligt 9 §

har verkställts på nytt inom tre

som inte har verkställts på nytt

månader från den dag då verk-

inom tre månader från den dag då

ställigheten avbröts.

För varje

verkställigheten avbröts. För varje

beslut ska nämnden ange tidpunk-

beslut ska nämnden ange tidpunk-

ten för beslutet och vilken typ av

ten för beslutet och vilken typ av

insats beslutet gäller samt kort-

insats beslutet gäller samt kort-

fattat uppge skälen för dröjsmålet.

fattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

28 g §16

En sådan nämnd som avses i

22 § ska till Socialstyrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) an- mäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställig- heten ska då anges.

En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verk- ställigheten ska då anges.

28 i §17

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f– 28 h §§ att rapportera till Social- styrelsen och till kommunfull- mäktige avse även vistelse- kommunen.

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f– 28 h §§ att rapportera till Inspek- tionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

16Senaste lydelse 2009:597.

17Senaste lydelse 2011:329.

19

Prop. 2012/13:20

20

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

Härigenom föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig anställ- ning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §1

Föreskrifterna i 14–19 §§ gäller inte

1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den lagen,

2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under

Socialstyrelsens tillsyn, för sådana förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens an- svarsnämnd,

3. djurhälsopersonal för sådana förseelser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn, för förseelser i denna yrkesutövning som ska prövas av inspektionen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

3. djurhälsopersonal för förseel- ser i yrkesutövningen som ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Senaste lydelse 2010:667.

2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) Prop. 2012/13:20

 

om receptregister

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1996:1156) om receptregister dels att 6 och 17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före 17 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §1

Personuppgifterna i receptregistret får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av läkemedel och andra varor som förskrivits,

2.registrering av underlaget för tillämpningen av bestämmelserna om läkemedelsförmåner vid köp av läkemedel m.m.,

3.debiteringen till landstingen,

4.ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos Apotekens Service Aktiebolag,

5.registrering och redovisning till landstingen av uppgifter för ekono- misk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

6.registrering och redovisning till förskrivare, till verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och till läkemedelskom- mittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

7.registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet,

8.registrering av recept och blanketter som används för flera uttag, samt registrering av dosrecept och elektroniska recept,

9. registrering

och

redovisning

9. registrering och redovisning

till Socialstyrelsen av uppgifter om

till Inspektionen för vård och

enskild

läkares

eller

tandläkares

omsorg av uppgifter om enskild

förskrivning av narkotiskt läke-

läkares eller tandläkares förskriv-

medel eller annat särskilt läke-

ning av narkotiskt läkemedel eller

medel, för styrelsens tillsyn över

annat särskilt läkemedel, för in-

hälso-

och

sjukvårdspersonal

spektionens tillsyn över hälso- och

enligt

patientsäkerhetslagen

sjukvårdspersonal enligt patient-

(2010:659), och

 

 

säkerhetslagen (2010:659), och

10. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke- medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Behandling av personuppgifter för ändamål som avses i första stycket 2 och 8, med undantag för registrering av elektroniska recept, får endast ske i fråga om den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen. För ändamål som avses i första stycket 3 får uppgifter som kan hänföras till

1 Senaste lydelse 2010:669.

21

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga upp- gifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av upp- gifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon en- skild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovis- ning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verk- samhetschefen vid den enhet vid vilken förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Socialstyrelsen.

Prop. 2012/13:20 en enskild person inte omfatta annat än inköpsdag, kostnad, kostnads- reducering och patientens personnummer.

För ändamål som avses i första stycket 4, 6 och 10 får inga upp- gifter redovisas som kan hänföras till en enskild person. Ändamålen enligt första stycket 5 får inte, med undantag för utlämnande av upp- gifter enligt 14 §, omfatta några åtgärder som innebär att uppgifter som kan hänföras till någon en- skild patient redovisas. Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovis- ning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verk- samhetschefen vid den enhet där förskrivaren tjänstgör samt i redovisning enligt första stycket 9 till Inspektionen för vård och omsorg.

Förskrivningsorsak får redovisas endast för de ändamål som avses i första stycket 5 och 6.

Skyldighet att lämna uppgifter till

Inspektionen för vård och omsorg

 

 

17 §2

 

Apotekens Service

Aktiebolag

Apotekens Service

Aktiebolag

ska, för de ändamål som anges i

ska, för de ändamål som anges i

6 § första stycket 9, till Social-

6 § första stycket 9, till Inspek-

styrelsen lämna ut uppgifter om en

tionen för vård och omsorg lämna

enskild läkares eller

tandläkares

ut uppgifter om en enskild läkares

förskrivning av narkotiskt läke-

eller tandläkares förskrivning av

medel eller annat särskilt läke-

narkotiskt läkemedel

eller annat

medel.

 

särskilt läkemedel.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2 Senaste lydelse 2010:669.

22

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Härmed föreskrivs att 4 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverk- samhet m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §1

Nämnderna ska göra Social- styrelsen uppmärksam på för- hållanden som omfattas av myn- dighetens tillsyn.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Social- styrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.

Nämnderna ska göra Inspek- tionen för vård och omsorg upp- märksam på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg och Social- styrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Senaste lydelse 2010:670.

Prop. 2012/13:20

23

Prop. 2012/13:20

24

2.9Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härmed föreskrivs att 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6 och 8–11 §§, 14 kap. 7 § samt 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g och 6 i §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a kap.

 

11 §1

Om berörda kommuner inte är

Om berörda kommuner inte är

överens om att flytta över ärendet,

överens om att flytta över ärendet,

får den kommun som begärt över-

får den kommun som begärt över-

flyttning ansöka om det hos

flyttning ansöka om det hos In-

Socialstyrelsen. En sådan ansökan

spektionen för vård och omsorg.

får också göras av en kommun,

En sådan ansökan får också göras

som inte inom en månad har fått

av en kommun, som inte inom en

svar från en annan kommun på en

månad har fått svar från en annan

begäran om överflyttning.

kommun på en begäran om över-

 

flyttning.

Socialstyrelsen ska pröva an-

Inspektionen för vård och om-

sökningen så snart som möjligt.

sorg ska pröva ansökningen så

Beslut i ärendet ska meddelas

snart som möjligt. Beslut i ärendet

inom tre månader från det att an-

ska meddelas inom tre månader

sökan kom in, om det inte finns

från det att ansökan kom in, om

särskilda skäl för en längre hand-

det inte finns särskilda skäl för en

läggningstid.

längre handläggningstid.

7 kap.

1 §2

Ett bolag, en förening, en sam- fällighet, en stiftelse eller en en- skild individ får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av

1. hem för vård eller boende,

Ett bolag, en förening, en sam- fällighet, en stiftelse eller en en- skild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och om- sorg yrkesmässigt bedriva verk- samhet i form av

2. sådana boenden som mot-

2. boenden som motsvarar dem

svarar dem som avses i 5 kap. 5 §

som avses i

5 kap.

5 §

andra

andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje

stycket eller

5 kap.

7 §

tredje

stycket,

stycket,

 

 

 

3.hem för viss annan heldygnsvård,

4.hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs.

Tillstånd behövs inte för sådan

Tillstånd behövs inte för verk-

verksamhet som kommunen

samhet som kommunen genom

1Senaste lydelse 2011:328.

2Senaste lydelse 2009:596.

genom avtal enligt 2 kap. 5 § har

överlämnat till en enskild att ut- föra.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket, samt kommun som genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrel- sen innan verksamheten påbörjas.

avtal enligt 2 kap. 5 § har över- Prop. 2012/13:20 lämnat till en enskild att utföra.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket, samt kommun som genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verk- samheten påbörjas.

 

 

 

3 §3

Bestämmelserna i 11 kap. 5 och

Bestämmelserna i 11 kap. 5 och

6 §§ gäller i tillämpliga delar i

6 §§ gäller i tillämpliga delar i

enskild verksamhet som står under

enskild verksamhet som står under

Socialstyrelsens

tillsyn

enligt

Inspektionen för vård och omsorgs

denna lag. Anteckningar och andra

tillsyn enligt denna lag. Anteck-

uppgifter i en personakt som till-

ningar och andra uppgifter i en

hör en sammanställning av upp-

personakt som tillhör en samman-

gifter som avses i lagen

ställning av uppgifter som avses i

(2001:454) om

behandling av

lagen (2001:454) om behandling

personuppgifter

inom

social-

av personuppgifter inom social-

tjänsten ska bevaras och därefter

tjänsten ska bevaras och därefter

gallras två år efter det att den sista

gallras två år efter det att den sista

anteckningen gjordes i akten. Upp-

anteckningen gjordes i akten. Upp-

gifterna ska dock inte gallras så

gifterna ska dock inte gallras så

länge uppgifter om samma person

länge uppgifter om samma person

inte har gallrats enligt andra

inte har gallrats enligt andra

stycket.

 

 

stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska gallras två år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen ska vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

 

Den socialnämnd som beslutat

Den socialnämnd som beslutat

om en insats som genomförs i en

om en insats som genomförs i en

enskild verksamhet får träffa avtal

enskild verksamhet får träffa avtal

med den som bedriver verksam-

med den som bedriver verksam-

heten om att handlingar ska över-

heten om att handlingar ska över-

lämnas till nämnden när gallrings-

lämnas till nämnden när gallrings-

skyldigheten inträder. Detta gäller

skyldigheten inträder. Detta gäller

dock inte sådana handlingar som

dock inte handlingar som avses i

avses i 3 a §.

3 a §.

3 Senaste lydelse 2009:596.

25

Prop. 2012/13:20

En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under

Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till

Socialstyrelsen för prövning.

4 §4

En handling i en personakt i enskild verksamhet som står under

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn enligt denna lag ska, om det begärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 15 kap. 1 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till

Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

5 §5

Socialstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn enligt denna lag ska tas om hand

Inspektionen för vård och om- sorg får besluta att en personakt i enskild verksamhet som står under inspektionens tillsyn enligt denna lag ska tas om hand

1.om verksamheten upphör,

2.om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, eller

3.om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för om- händertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om åter- lämnande meddelas av Social- styrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Per-

4Senaste lydelse 2009:596.

5Senaste lydelse 2009:596.

26

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för om- händertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om åter- lämnande meddelas av Inspek- tionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som har tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Per-

sonakterna ska bevaras i minst två

år från det att de kom in till arkiv- myndigheten, dock får sådana handlingar som avses i 7 kap. 3 a § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna upp- giften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

sonakterna ska bevaras i minst två Prop. 2012/13:20

år från det att de kom in till arkiv- myndigheten, dock får handlingar som avses i 7 kap. 3 a § inte gall- ras. En myndighet som har hand om en personakt som har om- händertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna upp- giften som den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

13 kap.

1 §6

Socialstyrelsen har tillsyn över

Inspektionen för vård och om-

socialtjänsten och verksamheten

sorg utövar tillsyn över social-

vid sådana hem som avses i 6 kap.

tjänsten och verksamheten vid

3 §.

hem som avses i 6 kap. 3 §.

Tillsynen över enskild verksamhet avser

1.verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket,

2.verksamhet som en kommun genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att utföra, samt

3.annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn

lämna råd och ge vägledning,

kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

förmedla kunskap och er- farenheter som erhålls genom tillsynen, och

informera och ge råd till all- mänheten.

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Socialstyrel- sens begäran lämna över hand- lingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upp- lysningar om verksamheten som

3 §7

Inspektionen för vård och om- sorg ska inom ramen för sin tillsyn

1.lämna råd och ge vägledning,

2.kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

3.förmedla kunskap och er- farenheter som erhålls genom tillsynen, och

4.informera och ge råd till all- mänheten.

5 §8

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om

6Senaste lydelse 2009:596.

7Senaste lydelse 2009:596.

8Senaste lydelse 2009:596.

27

Prop. 2012/13:20

Socialstyrelsen

behöver för

sin

verksamheten som inspektionen

 

tillsyn.

 

 

behöver för sin tillsyn.

 

Socialstyrelsen får förelägga den

Inspektionen för vård och om-

 

som bedriver

verksamheten

att

sorg får förelägga den som be-

 

lämna vad som begärs enligt första

driver verksamheten att lämna vad

 

stycket. Föreläggandet får förenas

som begärs enligt första stycket.

 

med vite.

 

 

Ett beslut om föreläggande får

 

 

 

 

förenas med vite.

 

 

 

 

6 §9

Socialstyrelsen eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspek- tionen. Den som utför inspek- tionen har rätt att tillfälligt om- händerta handlingar och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

Inspektionen för vård och om- sorg eller den som myndigheten förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspek- tionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verk- samheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid in- spektionen.

8 §10

Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får

Socialstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att av- hjälpa missförhållandet. Ett före- läggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Social- styrelsen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Föreläggandet får förenas med vite.

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missför- hållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får in- spektionen förelägga den som svarar för verksamheten att av- hjälpa missförhållandet. Ett före- läggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser nödvändiga för att det på- talade missförhållandet ska kunna avhjälpas. Ett beslut om före- läggande får förenas med vite.

9Senaste lydelse 2009:596.

10Senaste lydelse 2009:596.

28

Socialstyrelsen får även före- lägga den kommun eller det lands- ting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 § tredje stycket att fullgöra denna skyldighet. Föreläggandet får förenas med vite.

Om ett missförhållande enligt

8 § första stycket är allvarligt och

Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Social- styrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får

Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksam- heten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Inspektionen för vård och om- Prop. 2012/13:20 sorg får även förelägga den kom-

mun eller det landsting som inte har fullgjort sin anmälnings- skyldighet enligt 7 kap. 1 § tredje stycket att fullgöra denna skyldig- het. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

9 §11

Om ett missförhållande enligt

8 § första stycket är allvarligt och

Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får in- spektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verk- samheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får

Inspektionen för vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis åter- kalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är till- ståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

 

10 §12

Om det finns sannolika skäl för

Om det finns sannolika skäl för

att ett tillstånd helt eller delvis

att ett tillstånd helt eller delvis

kommer att återkallas eller om det

kommer att återkallas eller om det

finns sannolika skäl för att verk-

finns sannolika skäl för att verk-

samheten helt eller delvis kommer

samheten helt eller delvis kommer

att förbjudas enligt 9 §, och ett

att förbjudas enligt 9 §, och ett

sådant beslut inte kan avvaktas, får

sådant beslut inte kan avvaktas, får

Socialstyrelsen

tills vidare helt

Inspektionen för vård och omsorg

eller delvis

förbjuda fortsatt

besluta att tills vidare helt eller

verksamhet.

 

delvis förbjuda fortsatt verksam-

 

 

het.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

11Senaste lydelse 2009:596.

12Senaste lydelse 2009:596.

29

Prop. 2012/13:20

11 §13

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn är av allvarligt slag, får Socialstyrel- sen återkalla tillståndet för verk- samheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrel- sen förbjuda fortsatt verksamhet.

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn är av allvarligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att

återkalla tillståndet för verksam- heten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verk- samhet.

14 kap.

7 §14

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvar- ligt missförhållande, ska snarast anmälas till Socialstyrelsen. Den utredning som gjorts med anled- ning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvar- ligt missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Den utredning som gjorts med anledning av det in- träffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska göras av

1.socialnämnden,

2.den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller

3.Statens institutionsstyrelses ledning.

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera be- rörd socialnämnd om anmälan.

16 kap.

4 §15

Socialstyrelsens beslut får över-

Inspektionen för vård och om-

klagas hos allmän förvaltnings-

sorgs beslut får överklagas till

domstol i ärenden om

allmän förvaltningsdomstol i ären-

 

den om

1.tillstånd enligt 7 kap. 1 §,

2.omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,

3.föreläggande enligt 13 kap. 5 och 8 §§,

4.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9–11 §§, samt

5.överflyttning av ärende enligt 2 a kap. 11 §.

13Senaste lydelse 2009:596.

14Senaste lydelse 2010:429.

15Senaste lydelse 2011:328.

30

I fråga om överklagande av

Socialstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte över- klagas.

Beslut av Socialstyrelsen och domstol i fråga som avses i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedel- bart.

Till böter döms den som

I fråga om överklagande av In- spektionen för vård och omsorgs beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Andra beslut av Inspektionen för vård och omsorg samt beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.

Beslut av Inspektionen för vård och omsorg och domstol i fråga som avses i första stycket 2, 3 och 4 gäller omedelbart.

6 §16

överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §,

åsidosätter någon av bestäm- melserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff

ilagen (1997:192) om interna- tionell adoptionsförmedling, 10 §,

utan tillstånd driver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,

i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 och 10 §§ fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal får väckas endast

efter medgivande av Socialstyrel- sen.

1.överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §,

2.åsidosätter någon av bestäm- melserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff

ilagen (1997:192) om interna- tionell adoptionsförmedling, 10 §,

3.utan tillstånd driver verksam- het som avses i 7 kap. 1 §,

4.i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller

10 § fortsätter verksamheten. Allmänt åtal för brott som avses

i första stycket 1 eller 2 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 3 eller 4 får väckas endast efter medgivande av In- spektionen för vård och omsorg.

16 Senaste lydelse 2009:596.

Prop. 2012/13:20

31

Socialnämnden ska till Social- styrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gyn- nande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för be- slutet. För varje beslut ska nämn- den ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.
Socialnämnden ska vidare dels till Socialstyrelsen, dels till re- visorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verk- ställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunk- ten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kort- fattat uppge skälen för dröjsmålet.

Prop. 2012/13:20

6 c §17

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Socialstyrelsen av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen.

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvalt- ningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen.

6 f §18

Socialnämnden ska till Inspek- tionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla gynnande nämnd- beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunk- ten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kort- fattat uppge skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till revisorerna rapportera alla gynnande nämnd- beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verk- ställigheten avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunk- ten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kort- fattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

6 g §19

Socialnämnden ska till Social- styrelsen och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verkställt. Datum för verk- ställigheten ska då anges.

Socialnämnden ska till Inspek- tionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) an- mäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats som ej verk- ställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

17Senaste lydelse 2009:836.

18Senaste lydelse 2009:596.

19Senaste lydelse 2009:596.

32

6 i §20

Prop. 2012/13:20

Om en bosättningskommun har

begärt

verkställighet

enligt

2 a kap. 6 § 2

ska skyldigheten i

6 f–6 h §§

att

rapportera

till

Socialstyrelsen och till kommun- fullmäktige avse även vistelse- kommunen.

Om en bosättningskommun har

begärt

verkställighet

enligt

2 a kap. 6 § 2

ska skyldigheten i

6 f–6 h §§

att

rapportera

till In-

spektionen för vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om in- spektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

20 Senaste lydelse 2011:328.

33

Prop. 2012/13:20

34

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Härigenom föreskrivs att 7 a § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a §1

I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga per- sonuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för

1.uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,

2.uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,

3. tillsynsverksamhet som be-

3. tillsynsverksamhet som be-

drivs av Socialstyrelsen,

drivs av Inspektionen för vård och

 

omsorg,

4.administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt,

och

5.verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Senaste lydelse 2011:1112.

2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:499)

Prop. 2012/13:20

 

om omskärelse av pojkar

 

Härmed föreskrivs att 6–8 och 10 §§ lagen (2001:499) om omskärelse

 

av pojkar ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 §

Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, be- döms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som föreslås få tillstånd.

Inspektionen för vård och om- sorg prövar frågor enligt första stycket efter ansökan av den som föreslås få tillstånd.

 

7 §

Socialstyrelsen kan återkalla ett

Inspektionen för vård och om-

särskilt tillstånd att utföra om-

sorg får besluta att återkalla ett

skärelse för en person som har

särskilt tillstånd att utföra om-

utfört omskärelse på ett oskickligt

skärelse för en person som har

eller annars olämpligt sätt eller

utfört omskärelse på ett oskickligt

som av andra skäl är olämplig att

eller annars olämpligt sätt eller

utföra omskärelser eller om till-

som av andra skäl är olämplig att

ståndet inte längre utnyttjas.

utföra omskärelser eller om till-

 

ståndet inte längre utnyttjas.

Socialstyrelsens beslut om åter-

Inspektionen för vård och om-

kallelse av tillstånd gäller omedel-

sorgs beslut om återkallelse av

bart.

tillstånd gäller omedelbart.

 

8 §

Socialstyrelsen har tillsyn över

Inspektionen för vård och om-

den verksamhet som utövas av

sorg utövar tillsyn över den verk-

personer med särskilt tillstånd att

samhet som bedrivs av personer

utföra omskärelse. Socialstyrelsen

med särskilt tillstånd att utföra

har rätt att inspektera sådan verk-

omskärelse. Inspektionen har rätt

samhet och får inhämta de upp-

att inspektera sådan verksamhet

lysningar och ta del av de hand-

och får inhämta de upplysningar

lingar som behövs för tillsynen.

och ta del av de handlingar som

 

behövs för tillsynen.

35

Prop. 2012/13:20

 

10 §

 

Socialstyrelsens beslut

enligt

Inspektionen

för vård och

denna lag får överklagas hos all-

omsorgs beslut enligt denna lag får

män förvaltningsdomstol.

Pröv-

överklagas till allmän förvalt-

ningstillstånd krävs vid över-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd

klagande till kammarrätten.

 

krävs vid överklagande till kam-

 

 

marrätten.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

36

Beslut om inrättande av en bio- bank skall av huvudmannen anmälas till Socialstyrelsen. Anmälan skall innehålla uppgifter om
– ändamålet med biobanken,
– var biobanken skall förvaras,
– vem som skall ansvara för bio- banken, och
– vilken omfattning biobanken avses få.
Anmälan skall göras senast inom en månad från beslutet att inrätta biobanken.
Om ändring sker av något för- hållande som omfattas av en tidigare gjord anmälan skall detta anmälas till Socialstyrelsen inom en månad från det att ändringen inträdde.
Beslut om att vävnadsprover som bevaras i en biobank skall ställas till förfogande för annan än huvudmannen skall anmälas inom en månad från beslutet.

2.12

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297)

Prop. 2012/13:20

 

om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

 

Härmed föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 6–7 och 9 §§ samt

 

6 kap. 3, 4, 6 och 7 §§ lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjuk-

 

vården m.m. ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

5 §

Beslut om inrättande av en bio- bank ska av huvudmannen an- mälas till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan ska inne- hålla uppgifter om

1. ändamålet med biobanken,

2. var biobanken ska förvaras,

3. vem som ska ansvara för bio- banken, och

4. vilken omfattning biobanken avses få.

Anmälan ska göras senast inom en månad från beslutet att inrätta biobanken.

Om ändring sker av något för- hållande som omfattas av en tidigare gjord anmälan ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg inom en månad från det att ändringen inträdde.

Beslut om att vävnadsprover som bevaras i en biobank ska ställas till förfogande för annan än huvudmannen ska anmälas inom en månad från beslutet.

 

 

 

 

6 §

 

 

Socialstyrelsen

skall

föra

ett

Inspektionen för vård och om-

automatiserat register över bio-

sorg ska föra ett automatiserat

banker. Registret

skall

användas

register

över biobanker. Registret

för tillsyn, i forskningen och för

ska användas för tillsyn, i forsk-

framställning av statistik.

 

 

ningen och för framställning av

 

 

 

 

statistik.

 

Registret skall innehålla upp-

Registret ska innehålla upp-

gifter angående

förhållanden

för

gifter om förhållanden för vilka

vilka det föreligger anmälnings-

det

föreligger

anmälnings-

skyldighet enligt 5 §. Det får inte

skyldighet enligt 5 §. Det får inte

innehålla uppgifter om

enskilda

innehålla uppgifter

om enskilda

människor från vilka prov tagits.

människor från vilka prov tagits.

 

 

 

 

 

 

37

Prop. 2012/13:20

Socialstyrelsen är personupp-

Inspektionen för vård och om-

 

giftsansvarig för registret.

sorg är personuppgiftsansvarig för

 

 

registret.

 

 

 

 

Regeringen

meddelar

före-

skrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifter- na i Inspektionen för vård och omsorgs register.

4 kap.

6 §

Om den som ansvarar för en biobank hos en offentlig vård- givare vägrar att lämna ut prover i enlighet med en ansökan, skall frågan på begäran av sökanden lämnas över till vårdgivaren för beslut. Sökanden skall underrättas om sin rätt att begära överpröv- ning.

Om en enskild vårdgivare och den som ansvarar för biobanken hos vårdgivaren anser att prover ur banken inte bör lämnas ut enligt en ansökan, skall frågan med vård- givarens yttrande överlämnas till

Socialstyrelsen för prövning.

Om den som ansvarar för en biobank hos en offentlig vård- givare vägrar att lämna ut prover i enlighet med en ansökan, ska frågan på begäran av sökanden lämnas över till vårdgivaren för beslut. Sökanden ska underrättas om sin rätt att begära överpröv- ning.

Om en enskild vårdgivare och den som ansvarar för biobanken hos vårdgivaren anser att prover ur banken inte bör lämnas ut enligt en ansökan, ska frågan med vård- givarens yttrande överlämnas till

Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

6 a §1

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt 4 a § prövas av den som är ansvarig för patient- journalen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrel- sen för prövning.

I fråga om överklagande av

Socialstyrelsens beslut enligt första stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt 4 a § prövas av den som är ansvarig för patient- journalen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

I fråga om överklagande av In- spektionen för vård och omsorgs beslut enligt första stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1 Senaste lydelse 2009:502.

38

 

7 §

Prop. 2012/13:20

För att en biobank eller delar av

För att en biobank eller delar av

 

den skall få överlåtas krävs till-

den ska få överlåtas krävs tillstånd

 

stånd av Socialstyrelsen. Tillstånd

av Inspektionen för vård och om-

 

får ges endast om det finns sär-

sorg. Tillstånd får ges endast om

 

skilda skäl.

det finns särskilda skäl.

 

En biobank eller delar av den får inte överlåtas till en mottagare i ett

 

annat land.

 

 

 

 

 

 

9 §

 

 

 

Socialstyrelsen skall efter an-

Inspektionen för vård och om-

mälan

från

vårdgivaren

eller

sorg ska efter anmälan från vård-

huvudmannen besluta att en bio-

givaren eller huvudmannen besluta

bank skall läggas ned och att väv-

att en biobank ska läggas ned och

nadsproverna skall förstöras,

om

att vävnadsproverna ska förstöras,

materialet inte längre har betydelse

om materialet inte längre har be-

för ändamålen

enligt 2 kap.

2 §

tydelse för ändamålen enligt 2 kap.

och det från allmän synpunkt inte

2 § och det från allmän synpunkt

finns skäl att bevara proverna.

 

inte finns skäl att bevara proverna.

Huvudmannen för en biobank,

Huvudmannen

för

en biobank,

som består av vävnadsprover ut-

som

består av

vävnadsprover

lämnade från en vårdgivares bio-

utlämnade från en vårdgivares bio-

bank, får dock besluta att banken

bank, får dock besluta att banken

skall läggas ned och att proverna

ska läggas ned och att proverna

skall

återlämnas till vårdgivaren

ska

återlämnas

till

vårdgivaren

eller förstöras, när de inte längre

eller förstöras, när de inte längre

behövs för det ändamål för vilket

behövs för det ändamål för vilket

de lämnades ut.

 

 

de lämnades ut.

 

 

6 kap.

3 §

Socialstyrelsen

utövar

tillsyn

Inspektionen för vård och om-

 

över att denna lag efterlevs. Den

sorg utövar tillsyn över att denna

 

myndighet som är tillsynsmyndig-

lag och föreskrifter som har med-

 

het

enligt

personuppgiftslagen

delats i anslutning till lagen följs.

 

(1998:204)

utövar

dock

tillsyn

Den myndighet som är tillsyns-

 

över den behandling som sker av

myndighet enligt personuppgifts-

 

personuppgifter.

 

 

lagen

(1998:204)

utövar dock

 

 

 

 

 

 

 

tillsyn över den behandling som

 

 

 

 

 

 

 

sker av personuppgifter.

 

Den

som

bedriver verksamhet

Den som bedriver verksamhet

 

som står under tillsyn är skyldig

som står under tillsyn är skyldig

 

att

Socialstyrelsens begäran

att på Inspektionen för vård och

 

lämna ut handlingar, prover och

omsorgs begäran lämna ut hand-

 

annat material som rör verksam-

lingar, prover och annat material

 

heten samt att lämna de upplys-

som rör verksamheten samt att

 

ningar

om

verksamheten

som

lämna de upplysningar om verk-

 

styrelsen behöver för sin tillsyn.

samheten som inspektionen be-

 

 

 

 

 

 

 

höver för sin tillsyn.

 

 

Socialstyrelsen får förelägga den

Inspektionen för vård och om-

 

som

bedriver verksamheten att

sorg

får förelägga

den som be-

39

Prop. 2012/13:20 lämna ut vad som begärs. I före- läggandet får vite sättas ut.

driver verksamheten att lämna ut vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

 

 

 

 

4 §

Socialstyrelsen eller

den

som

Inspektionen för vård och om-

styrelsen förordnar har rätt att

sorg eller den som inspektionen

inspektera verksamhet

som

står

förordnar har rätt att inspektera

under tillsyn enligt denna lag.

 

verksamhet som står under tillsyn

 

 

 

 

enligt denna lag.

Den som utför inspektion har

Den som utför inspektion har

rätt att få tillträde till områden,

rätt att få tillträde till områden,

lokaler och andra utrymmen som

lokaler och andra utrymmen som

används

för verksamheten,

dock

används för verksamheten, dock

inte bostäder, och att tillfälligt

inte bostäder, och att tillfälligt

omhänderta handlingar, prover och

omhänderta handlingar, prover och

annat material som rör verksam-

annat material som rör verksam-

heten.

Socialstyrelsen

får

även

heten. Inspektionen för vård och

göra undersökningar och ta prover.

omsorg får även göra undersök-

 

 

 

 

ningar och ta prover.

Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som

behövs för inspektionen.

 

 

6 §

Om Socialstyrelsen får känne-

Om Inspektionen för vård och

dom om att någon har brutit mot

omsorg får kännedom om att

en bestämmelse som gäller verk-

någon har brutit mot en bestäm-

samhet som står under styrelsens

melse som gäller verksamhet som

tillsyn enligt denna lag, skall

står under inspektionens tillsyn

Socialstyrelsen vidta åtgärder för

enligt denna lag, ska inspektionen

att vinna rättelse. Om det behövs

vidta åtgärder för att vinna rättelse.

skall styrelsen göra anmälan till

Om det behövs ska inspektionen

åtal.

göra anmälan till åtal.

 

 

 

7 §

 

Beslut enligt 4 kap. 6 §

första

Beslut enligt

4 kap. 6 § första

stycket får överklagas till Social-

stycket får överklagas till Inspek-

styrelsen. Styrelsens beslut enligt

tionen för vård och omsorg. In-

4 kap. 6 § får inte överklagas.

spektionens beslut enligt 4 kap. 6 §

 

 

 

får inte överklagas.

Socialstyrelsens

övriga

beslut

Inspektionen för vård och om-

får överklagas hos allmän för-

sorgs övriga beslut får överklagas

valtningsdomstol.

 

 

till allmän förvaltningsdomstol.

En annan myndighets beslut om

En annan myndighets beslut om

rättelse och om avslag på ansökan

rättelse och om avslag på ansökan

om information enligt 26 § per-

om information enligt 26 § per-

sonuppgiftslagen

(1998:204) får

sonuppgiftslagen

(1998:204) får

överklagas hos allmän förvalt-

överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol.

 

 

ningsdomstol.

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

40

Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol med- delar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Beslut som Inspektionen för Prop. 2012/13:20 vård och omsorg eller allmän för-

valtningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om in- spektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

41

Prop. 2012/13:20

42

2.13Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härmed föreskrivs att 6 kap. 9 § och 9 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

9 §

Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag behöver uppgifter om en person som smittats av en allmän- farlig sjukdom, är följande personer och myndigheter skyldiga att på begäran av smittskyddsläkaren lämna honom eller henne de uppgifter som behövs,

1. myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom om uppgifter av betydelse för smittskyddet, och

2. personal inom enskild hälso-

2. personal inom enskild hälso-

och sjukvård som i sin yrkesut-

och sjukvård som i sin yrkesutöv-

övning står under tillsyn av

ning står under tillsyn av Inspek-

Socialstyrelsen.

tionen för vård och omsorg.

9 kap.

1 §1

Socialstyrelsen har tillsyn över smittskyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas bestäm- melserna i 7 kap. 20–28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Inspektionen för vård och om- sorg utövar tillsyn över smitt- skyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas 7 kap. 20–28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

1 Senaste lydelse 2010:672.

2.14

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:340)

Prop. 2012/13:20

 

om överlämnande av vissa

 

 

förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen

 

 

Synskadades Riksförbund

 

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2005:340) om överlämnande av

 

vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riks-

 

förbund ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

8 §

 

Socialstyrelsen har tillsyn

över

Inspektionen för vård och om-

 

Synskadades Riksförbunds

verk-

sorg utövar tillsyn över Syn-

 

samhet enligt denna lag. Social-

skadades Riksförbunds verksam-

 

styrelsen har rätt att på begäran få

het enligt denna lag. Inspektionen

 

de upplysningar och ta del av de

har rätt att på begäran få de upp-

 

handlingar som behövs för till-

lysningar och ta del av de hand-

 

synen. En begäran får förenas med

lingar som behövs för tillsynen. En

 

vite.

 

 

begäran får förenas med vite.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

43

Prop. 2012/13:20

44

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Sprututbytesverksamhet får be- drivas endast av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Socialstyrelsen har meddelat tillstånd till verksam- heten.

Tillstånd får meddelas endast om den eller de kommuner där verksamheten skall bedrivas har biträtt ansökan.

Socialstyrelsen får meddela till- stånd till sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in till Social- styrelsen innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksam- heten fortsätta i avvaktan på

Socialstyrelsens beslut.

Ett tillstånd får återkallas av

Socialstyrelsen, om det före- kommer missförhållanden i verk- samheten.

Föreslagen lydelse

2 §

Sprututbytesverksamhet får be- drivas endast av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten.

Tillstånd får ges endast om den eller de kommuner där verksam- heten ska bedrivas har biträtt an- sökan.

4 §

Inspektionen för vård och om- sorg får ge tillstånd till sprutut- bytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fort- sätta i avvaktan på inspektionens beslut.

5 §

Inspektionen för vård och om- sorg får besluta att återkalla ett tillstånd till sprututbytesverksam- het om det förekommer missför- hållanden i verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Härigenom föreskrivs att 18–19 §§ lagen (2006:496) om blodsäkerhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §1

Socialstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt

Inspektionen för vård och om- sorg ska med hjälp av automatise- rad behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt

1.vem som har tillstånd,

2.de anmälningar som har gjorts enligt 15 §,

3.de anmälningar som har gjorts enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhets- lagen (2010:659) i samband med blodtransfusion, och

4.tidpunkterna för inspektion och kontroll enligt 12 §.

Registret får också användas för tillsyn, forskning och framställning av statistik.

Personuppgifter får inte registreras om andra än dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet och om verksamhetschefen.

Socialstyrelsen är personupp-

Inspektionen för vård och om-

giftsansvarig för registret.

sorg är personuppgiftsansvarig för

 

registret.

 

 

 

Regeringen

meddelar

före-

skrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifter- na i Inspektionen för vård och omsorgs register.

18 a §2

Socialstyrelsen ska, snarast efter att ha fått kännedom om att en allvarlig biverkan har observerats hos en patient i samband med en transfusion, lämna information till samtliga blodcentraler om biverk- ningen när denna kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet.

Inspektionen för vård och om- sorg ska, snarast efter att ha fått kännedom om att en allvarlig biverkan har observerats hos en patient i samband med en trans- fusion, lämna information till samtliga blodcentraler om biverk- ningen när denna kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet.

1Senaste lydelse 2010:675.

2Senaste lydelse 2007:1130.

Prop. 2012/13:20

45

Prop. 2012/13:20

Den myndighet som regeringen bestämmer skall till Socialstyrel- sen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att Socialstyrelsen skall kunna föra register enligt 18 §.

19 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska till Inspektionen för vård och omsorg lämna de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna föra register enligt 18 §.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om in- spektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

46

2.17

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) Prop. 2012/13:20

 

om skydd mot internationella hot mot

 

människors hälsa

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2006:1570) om skydd mot inter- nationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Socialstyrelsen har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter eller beslut som med- delats med stöd av lagen.

26 §

Inspektionen för vård och om- sorg utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har med- delats i anslutning till lagen följs. Detsamma gäller beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

47

Nuvarande lydelse
Socialstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt vilka vävnadsinrätt- ningar som har tillstånd och för vilken verksamhet dessa har be- viljats tillstånd.

Prop. 2012/13:20

48

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Härigenom föreskrivs att 23 och 24 §§ lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

23 §

Inspektionen för vård och om- sorg ska med hjälp av automatise- rad behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt vilka vävnadsinrätt- ningar som har tillstånd och för vilken verksamhet dessa har be- viljats tillstånd.

Registret får också användas för tillsyn, forskning och statistik. Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter endast om

den som har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning och om verksam- hetschefen.

Socialstyrelsen

är personupp-

Inspektionen för vård och om-

giftsansvarig för registret.

 

sorg är personuppgiftsansvarig för

 

 

 

registret.

 

 

 

 

 

24 §

 

 

Regeringen

meddelar

före-

Regeringen

meddelar

före-

skrifter om vilken myndighet som

skrifter om vilken myndighet som

ska lämna de uppgifter till Social-

ska lämna de uppgifter till Inspek-

styrelsen som är nödvändiga för

tionen för vård och omsorg som är

att Socialstyrelsen ska kunna föra

nödvändiga för

att inspektionen

register enligt 23 §.

 

ska kunna föra register enligt 23 §.

Regeringen

meddelar

före-

Regeringen

meddelar

före-

skrifter om vilken myndighet som

skrifter om vilka myndigheter som

för sin tillsyn enligt denna lag får

får ha direktåtkomst till uppgifter-

ha direktåtkomst till uppgifterna i

na i Inspektionen för vård och

Socialstyrelsens register.

 

omsorgs register.

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om in- spektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas av den som är an- svarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att journal- handlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrel- sen för prövning.
På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsätt- ningarna för detta är att

2.19

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen

Prop. 2012/13:20

 

(2008:355)

 

 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 17 §, 8 kap. 2 och 4 §§, 9 kap. 1–3 §§

 

och 10 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 kap.

17 §

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista upp- giften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journal- handlingar ska bevaras under längre tid än tio år.

Särskilda bestämmelser om be- varande av journalhandlingar som tagits om hand efter beslut av

Socialstyrelsen finns i 9 kap. 4 §.

Särskilda bestämmelser om be- varande av journalhandlingar som tagits om hand efter beslut av

Inspektionen för vård och omsorg finns i 9 kap. 4 §.

8 kap.

2 §1

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt till- handahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas av den som är an- svarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att journal- handlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

4 §

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg besluta att jour- nalen helt eller delvis ska för- störas. Förutsättningarna för detta är att

1. godtagbara skäl anförs för ansökan,

1 Senaste lydelse 2010:677.

49

Prop. 2012/13:20

50

2.patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbar- ligen inte behövs för patientens vård, och

3.det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhand- ling som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig.

9kap. 1 §

Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen, får Socialstyrelsen besluta att patientjournalerna ska tas om hand.

Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patient- journaler inom enskild hälso- och sjukvård, om

Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att patient- journalerna ska tas om hand.

Inspektionen för vård och om- sorg får också besluta om om- händertagande av patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård, om

1.den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det,

och

2.det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.

En omhändertagen patientjour- nal ska återlämnas, om det är möj- ligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Be- slut i fråga om återlämnande med- delas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen.

Patientjournaler som om- händertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun där jour- nalerna finns. Socialstyrelsen ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.

2 §

En omhändertagen patientjour- nal ska återlämnas, om det är möj- ligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Be- slut i fråga om återlämnande med- delas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av jour- nalen.

3 §

Patientjournaler som om- händertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun där jour- nalerna finns. Inspektionen för vård och omsorg ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

Prop. 2012/13:20

 

 

 

 

2 §2

 

 

 

 

 

Socialstyrelsens

beslut

om att

Inspektionen för vård och om-

avslå en ansökan om förstöring av

sorgs beslut om att avslå en an-

en patientjournal enligt 8 kap. 4 §

sökan om förstöring av en

första stycket, samt i fråga om

patientjournal

enligt

8 kap.

4 §

omhändertagande

eller

åter-

första stycket, samt i fråga om om-

lämnande

av

patientjournaler

händertagande

eller återlämnande

enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får över-

av patientjournaler enligt 9 kap. 1

klagas hos allmän förvaltnings-

och 2 §§, får överklagas till allmän

domstol. Prövningstillstånd krävs

förvaltningsdomstol.

Prövnings-

vid överklagande till kammar-

tillstånd

krävs

vid överklagande

rätten.

 

 

 

till kammarrätten.

 

 

 

I fråga om överklagande av

I fråga om överklagande av In-

Socialstyrelsens

beslut

enligt

spektionen för vård och omsorgs

8 kap. 2 §

andra

stycket

gäller i

beslut

enligt

8 kap.

2 §

andra

tillämpliga

delar

6 kap.

7–11 §§

stycket

gäller

i tillämpliga

delar

offentlighets- och

sekretesslagen

6 kap. 7–11 §§

offentlighets-

och

(2009:400).

 

 

 

sekretesslagen (2009:400).

 

 

Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 § finns ytterligare bestämmelser om överklagande i 51–53 §§ personuppgifts- lagen (1998:204).

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

2 Senaste lydelse 2009:525.

51

Prop. 2012/13:20

52

2.20Förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Härigenom föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen,

2.redovisning av uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag enligt 2 kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3.hantering av reklamationer och indragningar,

4.administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5.administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,

6. redovisning

av

uppgifter till

6. redovisning av uppgifter till

Socialstyrelsen

och

Läkemedels-

Inspektionen för vård och omsorg

verket för deras tillsyn,

och Läkemedelsverket för deras

 

 

 

tillsyn,

7.rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

8.hälsorelaterad kundservice,

9.att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,

10.systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens kvalitet, samt

11.administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppen- vårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till be- handlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.21

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

Prop. 2012/13:20

 

sekretesslagen (2009:400)

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 8, 8 a och 18 §§ offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

25 kap.

 

 

 

 

 

 

 

8 §1

 

 

 

 

Sekretess gäller hos Socialsty-

Sekretess gäller hos Inspek-

 

relsen för uppgift om en enskilds

tionen för vård och omsorg för

 

hälsotillstånd eller andra person-

uppgift om en enskilds hälso-

 

liga förhållanden i anmälan i

tillstånd

eller andra personliga

 

ärende om klagomål mot hälso-

förhållanden i anmälan i ärende

 

och sjukvården eller dess personal

om klagomål mot hälso- och sjuk-

 

enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen

vården

eller dess

personal

enligt

 

(2010:659) samt hos Hälso- och

7 kap.

patientsäkerhetslagen

 

sjukvårdens ansvarsnämnd i an-

(2010:659) samt hos Hälso- och

 

mälan i ärende om prövotid, åter-

sjukvårdens ansvarsnämnd i an-

 

kallelse av legitimation eller annan

mälan i ärende om prövotid, åter-

 

behörighet

eller

begränsning av

kallelse av legitimation eller annan

 

förskrivningsrätt

enligt 8 kap.

behörighet eller

begränsning av

 

samma lag, om det kan antas att

förskrivningsrätt

enligt

8 kap.

 

den enskilde eller någon när-

samma lag, om det kan antas att

 

stående till denne lider betydande

den enskilde eller någon när-

 

men om uppgiften röjs.

stående till denne lider betydande

 

 

 

 

men om uppgiften röjs.

 

 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 a §2

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke eller bevis om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om sökandens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om upp- giften röjs.

Sekretess gäller hos Social- styrelsen i ärende om klagomål eller i initiativärende enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen eller i an- mälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra person- liga förhållanden, om det kan antas

1Senaste lydelse 2010:679.

2Senaste lydelse 2012:311.

Sekretess gäller hos Inspek- tionen för vård och omsorg i ärende om klagomål eller i initia- tivärende enligt 7 kap. patient- säkerhetslagen eller i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvars- nämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälso- tillstånd eller andra personliga

53

Prop. 2012/13:20

att denne eller någon närstående

förhållanden, om det kan antas att

 

till denne lider betydande men om

denne

eller

någon närstående

till

 

uppgiften röjs.

denne

lider

betydande men

om

uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

18 §3

Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16 och 17 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrande- frihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av

8 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Den tystnadsplikt som följer av

8 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller Hälso- och sjuk- vårdens ansvarsnämnd.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2010:679.

54

2.22

Förslag till lag om ändring i

Prop. 2012/13:20

 

patientsäkerhetslagen (2010:659)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659) dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 5–8 §§, 6 kap. 11 §,

7 kap. 1, 2, 4, 6–13, 15–21 och 23–30 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 och 17 §§, 10 kap. 1, 8, 11 och 13–15 §§ samt rubriken till 7 kap. och rubrikerna närmast före 3 kap. 5 §, 7 kap. 20 § och 10 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 10 kap. 13 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om

anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),

vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäker- hetsarbete (3 kap.),

behörighetsfrågor (4 kap.),

begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),

skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.),

Socialstyrelsens

tillsyn

Inspektionen för vård och om-

(7 kap.),

 

sorgs tillsyn (7 kap.),

prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och

straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).

Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårds- lagen (1985:125).

2 kap.

1 §

Den som avser att bedriva verk-

Den som avser att bedriva verk-

samhet som omfattas av Social-

samhet som omfattas av Inspek-

styrelsens tillsyn enligt denna lag

tionen för vård och omsorgs

ska anmäla detta till Socialstyrel-

tillsyn enligt denna lag ska anmäla

sen senast en månad innan verk-

detta till inspektionen senast en

samheten påbörjas.

 

månad innan verksamheten på-

 

 

 

börjas.

 

 

 

2 §

Om verksamheten helt eller till

Om verksamheten helt eller till

väsentlig del

förändras

eller

väsentlig del förändras eller

flyttas, ska detta anmälas till

flyttas, ska detta anmälas till In-

Socialstyrelsen

inom en

månad

spektionen för vård och omsorg

 

 

 

55

Prop. 2012/13:20 efter genomförandet. Om verk- samheten läggs ned, ska det snarast anmälas till Socialstyrel- sen.

inom en månad efter genomföran- det. Om verksamheten läggs ned, ska det snarast anmälas till in- spektionen.

Socialstyrelsen ska föra ett automatiserat register över verk- samheter som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av statistik.

Socialstyrelsen ska också föra ett automatiserat register över sådana sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 7 kap. 7 §. Registret får användas för tillsyn, forskning, framställning av statistik och för placering av patienter.

Socialstyrelsen är personupp- giftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registren.

4 §

Inspektionen för vård och om- sorg ska föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för framställ- ning av statistik.

Inspektionen för vård och om- sorg ska också föra ett automati- serat register över sjukvårdsinrätt- ningar och enheter som avses i 7 kap. 7 §. Registret får användas för tillsyn, forskning, framställ- ning av statistik och för placering av patienter.

Inspektionen för vård och om- sorg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registren.

Regeringen meddelar före- skrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifter- na i Inspektionen för vård och omsorgs register.

3 kap.

Anmälningsskyldighet till

Socialstyrelsen

Vårdgivaren ska till Social- styrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande anmälningsskyldig- het har den som bedriver verk- samhet som avses i 7 kap. 2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Anmälningsskyldighet till

Inspektionen för vård och omsorg

5 §

Vårdgivaren ska till Inspek- tionen för vård och omsorg an- mäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap. 2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

56

Vårdgivaren ska samtidigt med

Vårdgivaren ska samtidigt med Prop. 2012/13:20

anmälan eller snarast därefter till

anmälan eller snarast därefter till

Socialstyrelsen ge in den utredning

Inspektionen för vård och omsorg

av händelsen som föreskrivs i 3 §

ge in den utredning av händelsen

första stycket.

som föreskrivs i 3 § första stycket.

 

6 §

Om någon har drabbats av eller

Om någon har drabbats av eller

utsatts för risk att drabbas av

utsatts för risk att drabbas av

annan allvarlig skada än vårdskada

annan allvarlig skada än vårdskada

till följd av säkerhetsbrister i verk-

till följd av säkerhetsbrister i verk-

samheten vid en sjukvårdsinrätt-

samheten vid en sjukvårdsinrätt-

ning eller enhet som avses i 7 kap.

ning eller enhet som avses i 7 kap.

7 §, ska vårdgivaren eller enheten

7 §, ska vårdgivaren eller enheten

snarast efter det att händelsen har

snarast efter det att händelsen har

inträffat anmäla detta till Social-

inträffat anmäla detta till Inspek-

styrelsen.

tionen för vård och omsorg.

Vårdgivaren eller enheten ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Socialstyrelsen ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § andra stycket.

Vårdgivaren eller enheten ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Inspektionen för vård och omsorg ge in den utredning av händelsen som före- skrivs i 3 § andra stycket.

En vårdgivare ska snarast an- mäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjuk- vården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patient- säkerheten.

7 §

En vårdgivare ska snarast an- mäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anled- ning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

8 §

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada om

1.att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,

2.vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,

3. möjligheten att anmäla klago-

3. möjligheten att anmäla klago-

mål till Socialstyrelsen enligt

mål till Inspektionen för vård och

7 kap. 10 §,

omsorg enligt 7 kap. 10 §,

4.möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt

5.patientnämndernas verksamhet.

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten

 

begär det eller inte själv kan ta del av informationen.

 

Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patient-

 

journalen.

57

Prop. 2012/13:20

6 kap.

 

 

 

11 §

 

Om en legitimerad yrkesut-

Om en legitimerad yrkesut-

övares

förskrivning av narkotiska

övares

förskrivning av narkotiska

läkemedel, andra särskilda läke-

läkemedel, andra särskilda läke-

medel,

alkoholhaltiga läkemedel

medel,

alkoholhaltiga läkemedel

eller teknisk sprit skäligen kan

eller teknisk sprit skäligen kan

befaras stå i strid med vetenskap

befaras stå i strid med vetenskap

och beprövad erfarenhet, ska den

och beprövad erfarenhet, ska den

hälso- och sjukvårdspersonal som

hälso- och sjukvårdspersonal som

expedierar läkemedel anmäla detta

expedierar läkemedel anmäla detta

till Socialstyrelsen.

till Inspektionen för vård och

 

 

omsorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vad som avses med särskilda läkemedel.

7 kap.

Socialstyrelsens tillsyn

Inspektionen för vård och

 

omsorgs tillsyn

 

1 §

Hälso- och sjukvården och dess

Hälso- och sjukvården och dess

personal står under tillsyn av

personal står under tillsyn av In-

Socialstyrelsen.

spektionen för vård och omsorg.

För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns det särskilda bestämmelser.

Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården avse- ende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälso- tillstånd eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av Socialstyrelsen.

2 §

Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården avse- ende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälso- tillstånd eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

 

4 §

Socialstyrelsen ska inom ramen

Inspektionen för vård och om-

för sin tillsyn

sorg ska inom ramen för sin tillsyn

1.lämna råd och ge vägledning,

2.kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

3.förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och

4.informera och ge råd till allmänheten.

58

Socialstyrelsen ska sprida in- formation till vårdgivare om in- träffade händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.
Socialstyrelsen ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att upp- nå hög patientsäkerhet.

Socialstyrelsen ska systematiskt tillvarata information som patient- nämnder lämnar enligt 4 § lagen (1998:1656) om patientnämnds- verksamhet m.m.

6 §

Prop. 2012/13:20

Inspektionen för vård och om- sorg ska systematiskt tillvarata information som patientnämnder lämnar enligt 4 § lagen (1998:1656) om patientnämnds- verksamhet m.m.

 

7 §

 

 

 

 

Socialstyrelsen ska utöva tillsyn

Inspektionen för vård och om-

över säkerheten vid sjukvårds-

sorg utövar tillsyn över säkerheten

inrättningar där det får ges vård

vid

sjukvårdsinrättningar

där det

enligt lagen (1991:1128) om psy-

får

ges

vård

enligt

lagen

kiatrisk tvångsvård eller lagen

(1991:1128)

om

psykiatrisk

(1991:1129) om rättspsykiatrisk

tvångsvård eller lagen (1991:1129)

vård samt vid enheter för rätts-

om rättspsykiatrisk vård samt vid

psykiatrisk undersökning.

enheter för rättspsykiatrisk under-

 

sökning.

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i första stycket.

8 §

Inspektionen för vård och om- sorg ska säkerställa att händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § har utretts i nöd- vändig omfattning samt att vård- givaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Första stycket gäller i tillämpliga delar även anmälningar enligt 3 kap. 6 §.

9 §

Inspektionen för vård och om- sorg ska sprida information till vårdgivare och berörda myndig- heter om inträffade händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.

Första stycket gäller i tillämpliga delar även anmälningar enligt 3 kap. 6 §.

 

10 §

 

Socialstyrelsen ska efter an-

Inspektionen för vård och om-

 

mälan pröva klagomål mot hälso-

sorg ska efter anmälan pröva

 

och sjukvården och dess personal.

klagomål mot hälso- och sjuk-

 

 

vården och dess personal.

59

Prop. 2012/13:20

11 §

Socialstyrelsen ska göra den ut-

Inspektionen för vård och om-

redning som behövs för att kunna

sorg ska göra den utredning som

pröva klagomålet. Myndigheten

behövs för att kunna pröva klago-

får utreda och pröva omständig-

målet. Myndigheten får utreda och

heter som inte har åberopats i

pröva omständigheter som inte har

anmälan.

åberopats i anmälan.

 

12 §

Socialstyrelsen får avstå från att

Inspektionen för vård och om-

utreda ett klagomål om

sorg får avstå från att utreda ett

 

klagomål om

1.det är uppenbart att klagomålet är obefogat, eller

2.klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan enligt 23 eller 29 §.

Socialstyrelsen ska inte utreda händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskilda skäl.

Inspektionen för vård och om- sorg ska inte utreda händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskilda skäl.

Om ett klagomål avser brister i kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen eller något annat liknande för- hållande inom sådan verksamhet som avses i 1 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m., får Socialstyrelsen över- lämna klagomålet till berörd patientnämnd för åtgärd. Det gäller dock endast om förutsätt- ningarna i 12 § för att inte utreda klagomålet är uppfyllda.

Socialstyrelsen ska snarast

överlämna anmälan och, i före- kommande fall, de handlingar som bifogats anmälan till den vård- givare eller hälso- och sjukvårds- personal som klagomålet riktas mot eller kan anses vara riktat mot.

13 §

Om ett klagomål avser brister i kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen eller något annat liknande för- hållande inom verksamhet som avses i 1 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m., får Inspektionen för vård och omsorg överlämna klagomålet till berörd patientnämnd för åtgärd. Det gäller dock endast om förut- sättningarna i 12 § för att inte utreda klagomålet är uppfyllda.

15 §

Inspektionen för vård och om- sorg ska snarast överlämna an- mälan och, i förekommande fall, de handlingar som bifogats an- mälan till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktas mot eller kan anses vara riktat mot.

60

Första stycket gäller inte om

Första stycket gäller inte om In- Prop. 2012/13:20

Socialstyrelsen avgör ärendet med

spektionen för vård och omsorg

stöd av 12 §.

avgör ärendet med stöd av 12 §.

16 §

Den som klagomålet avser, patienten och, om patienten inte själv har kunnat anmäla saken, en närstående till honom eller henne, har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet och ska, innan ärendet avgörs, ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som har tillförts ärendet.

Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd vård- givare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.

Underrättelseskyldigheten gäller

Underrättelseskyldigheten gäller

inte om Socialstyrelsen avgör

inte om Inspektionen för vård och

ärendet med stöd av 12 §.

omsorg avgör ärendet med stöd av

 

12 §.

Rätten att ta del av uppgifter och underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400).

 

 

17 §

Socialstyrelsen ska, när den

Inspektionen för vård och om-

översänder handlingar för ytt-

sorg ska, när den översänder

rande, ange inom vilken tid yttran-

handlingar för yttrande, ange inom

det ska komma in till myndig-

vilken tid yttrandet ska komma in

heten.

till myndigheten.

Den som ges tillfälle att yttra sig ska upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om inget yttrande kommer in inom föreskriven tid.

Socialstyrelsens handläggning

är skriftlig. Om det framstår som lämpligt ur utredningssynpunkt, får myndigheten inhämta uppgifter muntligt i ett ärende. Uppgifter som inhämtas muntligen och som är av betydelse för utredningen ska dokumenteras.

Förfarandet hos Inspektionen för vård och omsorg är skriftligt. Om det framstår som lämpligt från utredningssynpunkt, får myndig- heten inhämta uppgifter muntligt i ett ärende. Uppgifter som inhäm- tas muntligen och som är av be- tydelse för utredningen ska doku- menteras.

Socialstyrelsen ska avgöra klagomål enligt denna lag genom beslut.

18 §

Inspektionen för vård och om- sorg ska avgöra ärenden om klagomål enligt denna lag genom beslut.

Socialstyrelsen får i beslut uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan före- skrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett sådant

Inspektionen för vård och om-

 

sorg får i ett sådant beslut uttala

 

sig om huruvida en åtgärd eller

 

underlåtenhet

av vårdgivare eller

 

hälso-

och

sjukvårdspersonal

 

strider mot lag eller annan före-

 

skrift eller är olämplig med hänsyn

61

Prop. 2012/13:20 beslut får inte fattas utan att an- mälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

till patientsäkerheten. Ett sådant beslut får inte fattas utan att an- mälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

Socialstyrelsens beslut ska vara skriftligt samt innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet ska sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare.

Inspektionen för vård och om- sorgs beslut ska vara skriftligt samt innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet ska sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare.

 

19 §

Om Socialstyrelsen på eget ini-

Om Inspektionen för vård och

tiativ inleder en utredning mot en

omsorg på eget initiativ inleder en

vårdgivare eller mot hälso- och

utredning mot en vårdgivare eller

sjukvårdspersonal ska den som

mot hälso- och sjukvårdspersonal

berörs av utredningen ges möjlig-

ska den som berörs av utredningen

het att inkomma med yttrande.

ges möjlighet att inkomma med

Socialstyrelsen behöver dock inte

yttrande. Inspektionen behöver

höra en patient som berörs av

dock inte höra en patient som

utredningen om det inte finns skäl

berörs av utredningen om det inte

för det.

finns skäl för det.

Innan ett ärende avgörs ska den vårdgivare eller hälso- och sjukvårds- personal som är föremål för utredning ges tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt. I övrigt ska 12 § andra stycket, 17 § och, i tillämpliga delar, 18 § gälla.

Gemensamma bestämmelser om

Socialstyrelsens befogenheter

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårds- personalen är skyldig att på

Socialstyrelsens begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som styrelsen be- höver för sin tillsyn.

Gemensamma bestämmelser om

Inspektionen för vård och omsorgs befogenheter

20 §

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårds- personalen är skyldig att på In- spektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och lämna de upp- lysningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin till- syn.

62

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. I före- läggandet får vite sättas ut.

Inspektionen för vård och om- Prop. 2012/13:20 sorg får förelägga den som be-

driver verksamheten eller hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Socialstyrelsen, eller den som styrelsen förordnar, har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårdsperso- nalens yrkesutövning. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verk- samheten, dock inte bostäder. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksam- het eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

21 §

Inspektionen för vård och om- sorg, eller den som inspektionen förordnar, har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesut- övning. Den som utför inspek- tionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten, dock inte bostäder. Den som utför in- spektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksam- heten. Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

 

23 §

Om Socialstyrelsen får känne-

Om Inspektionen för vård och

dom om att någon har brutit mot

omsorg får kännedom om att

en bestämmelse som gäller verk-

någon har brutit mot en bestäm-

samhet som står under Social-

melse som gäller verksamhet som

styrelsens tillsyn, ska myndigheten

står under inspektionens tillsyn,

vidta åtgärder så att bestämmelsen

ska myndigheten vidta åtgärder så

följs och, om det behövs, göra

att bestämmelsen följs och, om det

anmälan till åtal. Detsamma gäller

behövs, göra anmälan till åtal.

om någon som inte tillhör hälso-

Detsamma gäller om någon som

och sjukvårdspersonalen har brutit

inte tillhör hälso- och sjukvårds-

mot någon av bestämmelserna i

personalen har brutit mot någon av

5 kap. 1 § 1–7.

bestämmelserna i 5 kap. 1 § 1–7.

Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare, eller enhet som avses i 7 §, inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. och om det finns skäl att befara att underlåtenheten med- för fara för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, ska styrelsen förelägga vårdgivaren eller en- heten att fullgöra sina skyldigheter

24 §

 

 

 

Om Inspektionen för vård och

 

omsorg finner att en vårdgivare,

 

eller enhet som avses i 7 §, inte

 

fullgör

sina skyldigheter

enligt

 

3 kap. och om det finns skäl att

 

befara att underlåtenheten medför

 

fara för

patientsäkerheten

eller

 

säkerheten för andra, ska inspek-

 

tionen förelägga vårdgivaren eller

63

Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 eller 27 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis för- bjuda verksamheten.

Prop. 2012/13:20 om det inte är uppenbart obehöv- ligt. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.

enheten att fullgöra sina skyldig- heter om det inte är uppenbart obehövligt. Ett beslut om före- läggande får förenas med vite. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 § om verksamheten med- för fara för patientsäkerheten.

25 §

Ett föreläggande enligt 24 § ska innehålla uppgifter om

1. de åtgärder som Socialstyrel-

1. de åtgärder som Inspektionen

sen anser nödvändiga för att de

för vård och omsorg anser nöd-

påtalade

missförhållandena ska

vändiga för att de påtalade miss-

kunna avhjälpas, samt

förhållandena ska kunna avhjälpas,

 

 

och

2. när åtgärderna senast ska vara utförda.

 

 

26 §

Om ett föreläggande enligt 24 §

Om ett föreläggande enligt 24 §

inte följs och om missförhållan-

inte följs och om missförhållan-

dena utgör en fara för patient-

dena utgör en fara för patient-

säkerheten eller annars är av all-

säkerheten eller annars är av all-

varligt

slag, får Socialstyrelsen

varligt slag, får Inspektionen för

helt eller delvis förbjuda verksam-

vård och omsorg besluta att helt

heten.

 

eller delvis förbjuda verksam-

 

 

heten.

 

 

27 §

Om det är påtaglig fara för

Om det är påtaglig fara för

patienters liv, hälsa eller person-

patienters liv, hälsa eller person-

liga säkerhet i övrigt, får Social-

liga säkerhet i övrigt, får Inspek-

styrelsen utan föregående före-

tionen för vård och omsorg utan

läggande helt eller delvis förbjuda

föregående föreläggande besluta

verksamheten.

att helt eller delvis förbjuda verk-

 

 

samheten.

28 §

Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 eller 27 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda verksamheten.

Ett sådant beslut gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas en gång med ytterligare sex månader.

64

Om Socialstyrelsen får känne- dom om att hälso- och sjukvårds- personal inte fullgör sina skyldig- heter enligt bestämmelserna i denna lag eller någon annan före- skrift som gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska Social- styrelsen vidta åtgärder för att skyldigheterna ska fullgöras.

Om hälso- och sjukvårdsperso- nal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet, ska Socialstyrelsen, om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2006:351) om ge- netisk integritet m.m.

29 §

Prop. 2012/13:20

Om Inspektionen för vård och

omsorg får kännedom om att

hälso- och sjukvårdspersonal inte

fullgör sina skyldigheter

enligt

denna lag eller någon annan

föreskrift som gäller för hälso- och

sjukvårdsverksamhet, ska

inspek-

tionen vidta åtgärder för att

skyldigheterna ska fullgöras.

Om hälso- och sjukvårdsperso-

nal är skäligen misstänkt för att i

yrkesutövningen ha begått ett brott

för vilket fängelse är föreskrivet, ska Inspektionen för vård och omsorg, om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

I 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. finns särskilda bestämmelser om att allmänt åtal för vissa brott får väckas endast efter med- givande från Socialstyrelsen.

Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, åter- kallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk- vården eller begränsning av för- skrivningsrätt enligt 8 kap., ska styrelsen anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

30 §

Om Inspektionen för vård och omsorg anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller be- gränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap., ska inspektionen anmäla detta till Hälso- och sjuk- vårdens ansvarsnämnd.

8kap. 2 §

I beslut om prövotid ska det fastställas en plan som den legiti- merade ska följa, om en sådan prövotidsplan bedöms kunna ha betydelse för att komma till rätta med de missförhållanden som lagts till grund för beslutet om prövotid. Förslag till prövotidsplan upprättas av Socialstyrelsen, om möjligt i samråd med den legiti- merade.

I beslut om prövotid ska det fastställas en plan som den legiti- merade ska följa, om en sådan prövotidsplan bedöms kunna ha betydelse för att komma till rätta med de missförhållanden som lagts till grund för beslutet om prövotid. Förslag till prövotidsplan upprättas av Inspektionen för vård och omsorg, om möjligt i samråd med den legitimerade.

65

Prop. 2012/13:20 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en sådan plan.

9 kap.

 

1 §

På anmälan av Socialstyrelsen

På anmälan av Inspektionen för

prövar Hälso- och sjukvårdens

vård och omsorg prövar Hälso-

ansvarsnämnd frågor som avses i

och sjukvårdens ansvarsnämnd

8 kap. 1–11 §§.

frågor som avses i 8 kap. 1–11 §§.

På ansökan av den yrkesutövare saken gäller prövar ansvarsnämnden frågor som avses i 8 kap. 1 §, 4 § första stycket 4 samt 10 och 12 §§.

Bestämmelser om rätt för Riks- dagens ombudsmän och för Justi- tiekanslern att göra anmälan i sådana ärenden som avses i första stycket finns i 6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

Finner ansvarsnämnden i ett

ärende att det finns förutsättningar för anmälan till åtal enligt 7 kap. 29 § andra stycket, ska nämnden göra en sådan anmälan, om inte

Socialstyrelsen redan har anmält saken till åtal.

Bestämmelser om rätt för Riks- dagens ombudsmän och för Justi- tiekanslern att göra anmälan i ärenden som avses i första stycket finns i 6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

17 §

Finner ansvarsnämnden i ett

ärende att det finns förutsättningar för anmälan till åtal enligt 7 kap. 29 § andra stycket, ska nämnden göra en sådan anmälan, om inte

Inspektionen för vård och omsorg redan har anmält saken till åtal.

10 kap.

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar en verksam- het som omfattas av Socialstyrel- sens tillsyn eller flyttar eller väsentligt ändrar en sådan verk- samhet utan att ha gjort före- skriven anmälan till Socialstyrel- sen enligt 2 kap. 1 eller 2 § döms till böter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar en verksam- het som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn eller flyttar eller väsentligt ändrar en sådan verksamhet utan att ha gjort föreskriven anmälan enligt 2 kap. 1 eller 2 § döms till böter.

66

 

8 §

Prop. 2012/13:20

Har någon gjort sig skyldig till

Har någon gjort sig skyldig till

 

brott som anges i 6 §, får Social-

brott som anges i 6 §, får Inspek-

 

styrelsen meddela förbud för

tionen för vård och omsorg be-

 

honom eller henne att under viss

sluta om förbud för honom eller

 

tid eller för alltid utöva verksam-

henne att under viss tid eller för

 

het som avses i 5 kap. 1 §. För-

alltid utöva verksamhet som avses

 

budet får förenas med vite.

i 5 kap. 1 §. Ett sådant beslut får

 

 

förenas med vite.

 

Den som överträtt ett sådant vitesförbud får inte dömas till straff för

 

gärning som omfattas av vitesförbudet.

 

 

11 §

Ansvarsnämndens slutliga beslut får endast överklagas av

1. Socialstyrelsen för att till-

1. Inspektionen för vård och om-

varata allmänna intressen, och

sorg för att tillvarata allmänna

 

intressen, och

2. den yrkesutövare som beslutet riktar sig mot.

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitie- kanslern att överklaga beslut om prövotid eller i behörighetsfråga finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

Överklagande av

Socialstyrelsens beslut m.m.

Socialstyrelsens beslut får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol, om beslutet gäller

Överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs och

Socialstyrelsens beslut m.m.

13 §

Inspektionen för vård och om- sorgs beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller

1. behörighet,

rätt

att

använda

 

 

 

 

 

 

en skyddad yrkestitel eller legiti-

 

 

 

 

 

 

mation enligt 4 kap.,

 

 

1.

 

 

 

 

 

2. föreläggande

enligt

7 kap.

föreläggande

enligt

7 kap.

20 § andra stycket att lämna upp-

20 § andra stycket att lämna upp-

lysningar,

handlingar

eller annat

lysningar, handlingar eller

annat

material,

 

 

 

 

 

material,

 

 

 

 

3. föreläggande

enligt

7 kap.

2.

föreläggande

enligt

7 kap.

24 § att vidta rättelse,

 

 

24 § att vidta rättelse,

 

4. förbud

enligt

7 kap.

26, 27

3.

förbud enligt 7 kap. 26, 27

eller 28 §

att

driva

verksamhet,

eller

28 §

att

driva verksamhet,

eller

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

5. förbud

att

utöva

verksamhet

4.

förbud

att

utöva verksamhet

enligt 8 § första stycket.

 

enligt 8 § första stycket.

 

Andra beslut av Socialstyrelsen

Andra beslut av Inspektionen för

enligt denna lag får inte över-

vård och omsorg enligt denna lag

klagas.

 

 

 

 

 

får inte överklagas.

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

67

Prop. 2012/13:20

Beslut som Socialstyrelsen meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Om inte något annat före- skrivits, är Socialstyrelsen motpart till den yrkesutövare som över- klagat ansvarsnämndens eller en domstols slutliga beslut enligt denna lag. Bestämmelsen i 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvaltnings- myndighets partsställning gäller inte i fråga om mål där ansvars- nämnden fattat beslut enligt denna lag.

13 a §

Socialstyrelsens beslut om legi- timation eller annan behörighet enligt 4 kap. får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte över- klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 §

Beslut som Inspektionen för vård och omsorg och Social- styrelsen meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

15 §

Inspektionen för vård och om- sorg är motpart till den yrkes- utövare som överklagat ansvars- nämndens eller en domstols slut- liga beslut enligt 8 kap. 1–11 §§. Detta gäller dock endast om inte något annat följer av 7 § andra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn eller 7 § andra stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om in- spektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

68

2.23

Förslag till lag om ändring i skollagen

Prop. 2012/13:20

 

(2010:800)

 

 

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska ha

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

26 kap.

 

 

 

5 §

 

Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboende vid Rh-anpassad utbildning, specialskolan och viss utbildning för elever med utveck- lingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.

Inspektionen för vård och om- sorg utövar tillsyn över elev- hemsboende vid Rh-anpassad ut- bildning, specialskolan och viss utbildning för elever med utveck- lingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

69

Prop. 2012/13:20

70

2.24Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs att 24 § lagen (2010:801) om införande av skol- lagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

24 §

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett lands- ting vara huvudman för grundsärskola och gymnasiesärskola vid Dammsdalskolan i Vingåkers kommun.

Socialstyrelsen har tillsyn över

Inspektionen för vård och om-

elevhemsboende vid sådan utbild-

sorg utövar tillsyn över elevhems-

ning som avses i första stycket.

boende vid utbildning som avses i

 

första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.25 Förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) Prop. 2012/13:20 om kvalitets- och säkerhetsnormer vid

hantering av mänskliga organ

Härigenom föreskrivs att 6, 7 och 9 §§ lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Om en vårdgivare anmäler misstänkta eller konstaterade allvarliga avvikande händelser eller allvarliga biverkningar enligt 5 § ska vårdgivaren utan dröjsmål också göra en sådan anmälan till

Socialstyrelsen.

Föreslagen lydelse

6 §

Om en vårdgivare anmäler misstänkta eller konstaterade allvarliga avvikande händelser eller allvarliga biverkningar enligt 5 § ska vårdgivaren utan dröjsmål också göra en sådan anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg.

 

 

7 §

Socialstyrelsen ska med hjälp av

Inspektionen för vård och om-

automatiserad databehandling föra

sorg ska med hjälp av automatise-

ett register över verksamheten hos

rad databehandling föra ett register

vårdgivare som

tillvaratar eller

över verksamheten hos vårdgivare

transplanterar organ. Registret har

som tillvaratar eller transplanterar

till ändamål att ge offentlighet åt

organ. Registret har till ändamål

sådan verksamhet

som innefattar

att ge offentlighet åt verksamhet

tillvaratagande och transplantation

som innefattar tillvaratagande och

av organ.

 

transplantation av organ.

Registret får också användas för tillsyn, i forskning och för framställ- ning av statistik.

Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter endast om

vårdgivaren och om verksamhetschefen.

 

 

Socialstyrelsen

är

person-

Inspektionen för vård och om-

uppgiftsansvarig för registret.

sorg är personuppgiftsansvarig för

 

 

 

registret.

 

 

 

 

 

Regeringen

meddelar

före-

 

 

 

skrifter om vilken myndighet som

får ha direktåtkomst till uppgifter- na i Inspektionen för vård och omsorgs register.

71

Prop. 2012/13:20

9 §

Regeringen eller den myndighet

Regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer får

som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om skyldig-

meddela föreskrifter om skyldig-

het för vårdgivare att lämna upp-

het för vårdgivare att lämna upp-

gifter till Socialstyrelsen för be-

gifter till Inspektionen för vård

handling i det register som avses i

och omsorg för behandling i det

7 §.

register som avses i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

72

2.26 Förslag till lag om ändring i lagen (2012:00) Prop. 2012/13:20 om ändring i lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g och 27 §§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:00) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 2012/13:1, Föreslagen lydelse utgiftsområde 9

9 c §

När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 har beviljats och assistans utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insatsberättigade och som inte är anställd av kommunen, ska

1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för be- dömningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen av denna lag, och

2. Socialstyrelsen få tillträde till

2. Inspektionen för vård och om-

bostaden för att inspektera assi-

sorg få tillträde till bostaden för att

stansen enligt 26 d §.

inspektera

assistansen

enligt

 

26 d §.

 

 

Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om en myn- dighet vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägras besök eller inspektion enligt första stycket, får det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller sättas ned. För att stödet ska få dras in eller sättas ned krävs att den insatsberättigade har informerats om denna påföljd.

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn.

15 §

Till kommunens uppgifter hör att

1.fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är,

2.verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,

3.informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,

4.medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller studier,

5.verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §,

6.anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 § kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett för- mynderskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

7.samverka med organisationer som företräder människor med om- fattande funktionshinder,

8.anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde

av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt

 

9 § 2 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäk-

 

ringsbalken,

73

 

Prop. 2012/13:20 9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av personlig assistans,

10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assi- stenter, och

11. anmäla till

Socialstyrelsen

11. anmäla till Inspektionen för

om det finns anledning att anta att

vård och omsorg om det finns

en tillståndshavares lämplighet för

anledning att anta att en tillstånds-

att bedriva verksamhet med per-

havares lämplighet för att bedriva

sonlig assistans kan ifrågasättas.

verksamhet med personlig assi-

 

 

stans kan ifrågasättas.

 

 

23 §

En enskild person får inte utan

En enskild person får inte utan

tillstånd av Socialstyrelsen yrkes-

tillstånd av Inspektionen för vård

mässigt bedriva

verksamhet med

och omsorg yrkesmässigt bedriva

personlig assistans som avses i 9 §

verksamhet med personlig assi-

2 eller verksamhet som avses i 9 §

stans som avses i 9 § 2 eller verk-

6–10.

 

samhet som avses i 9 § 6–10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får med- delas endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. I fråga om en juridisk person ska lämplighetsprövningen även avse

1.den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställ- ning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksam- heten,

2.de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska personen, som är grundad på andelsrätt eller därmed jäm- förligt ekonomiskt intresse, och

3.bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.

Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekono- miskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersätt- ning enligt 51 kap. socialförsäk- ringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assi- stans, ska göra en anmälan till Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksam- heten påbörjas.

Den som har beviljats ekono- miskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersätt- ning enligt 51 kap. socialförsäk- ringsbalken, och som har anställt någon för sådan personlig assi- stans, ska göra en anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete.

74

 

 

26 f §

 

 

Prop. 2012/13:20

Om Socialstyrelsen finner att det

Om Inspektionen för vård och

i verksamhet som står under tillsyn

omsorg finner att det i verksamhet

enligt denna lag förekommer ett

som står under tillsyn enligt denna

missförhållande som har betydelse

lag förekommer ett missför-

för enskildas möjligheter att kunna

hållande som har betydelse för

få de insatser de har rätt till, får

enskildas möjligheter att kunna få

Socialstyrelsen förelägga den som

de insatser de har rätt till, får in-

svarar för verksamheten att av-

spektionen

förelägga

den

som

hjälpa missförhållandet. Ett före-

svarar för verksamheten att av-

läggande ska innehålla uppgifter

hjälpa missförhållandet. Ett före-

om de åtgärder som Socialstyrel-

läggande ska innehålla

uppgifter

sen anser nödvändiga för att det

om de åtgärder som inspektionen

påtalade

missförhållandet

ska

anser nödvändiga för att det på-

kunna avhjälpas. Föreläggandet

talade missförhållandet ska kunna

får förenas med vite.

 

avhjälpas. Ett beslut om före-

 

 

 

läggande får förenas med vite.

Socialstyrelsen får även före-

Inspektionen för vård och om-

lägga den kommun eller det

sorg får även förelägga den kom-

landsting som inte har fullgjort sin

mun eller det landsting som inte

anmälningsskyldighet enligt

23 §

har fullgjort sin anmälnings-

tredje stycket att fullgöra denna

skyldighet

enligt 23 §

tredje

skyldighet.

Föreläggandet

får

stycket att fullgöra denna skyldig-

förenas med vite.

 

het. Ett beslut om föreläggande får

 

 

 

förenas med vite.

 

 

26 g §

Om ett missförhållande enligt

26 f § första stycket är allvarligt och Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Social- styrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får

Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksam- heten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om ett missförhållande enligt

26 f § första stycket är allvarligt och Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får in- spektionen i stället besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verk- samhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får

Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan föregående före- läggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillstånds- pliktig får inspektionen i stället besluta att helt eller delvis för- bjuda fortsatt verksamhet.

75

Prop. 2012/13:20 Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om tillstånds- havaren inte kan anses lämplig enligt 23 § andra stycket eller inte till- handahåller assistans enligt 24 §.

Beslut av en sådan nämnd som

27 §

Beslut av en nämnd som avses i

avses i 22 § eller av Socialstyrel-

22 § eller av Inspektionen för vård

sen får överklagas hos allmän

och omsorg får överklagas till

förvaltningsdomstol om beslutet

allmän förvaltningsdomstol om

avser

beslutet avser

1.insatser för en enskild enligt 9 §,

2.utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3.återbetalning enligt 12 §,

4.förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje stycket,

5.tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

6.omhändertagande av personakt enligt 23 d §,

7.föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,

8.återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g–26 i §§, eller

9.indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av

I fråga om överklagande av In-

Socialstyrelsens

beslut

enligt

spektionen för vård och omsorgs

23 c § gäller i

tillämpliga

delar

beslut enligt

23 c § gäller i

bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§

tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§

offentlighets- och sekretesslagen

offentlighets-

och sekretesslagen

(2009:400).

 

 

(2009:400).

 

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

76

2.27

Förslag till lag om ändring i lagen (2012:00)

Prop. 2012/13:20

 

om ändring i socialförsäkringsbalken

 

Härigenom föreskrivs att 51 kap. 16 a § och 110 kap. 42 a och 57 a §§

 

socialförsäkringsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:00)

 

om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

 

Lydelse

enligt prop. 2012/13:1,

Föreslagen lydelse

 

utgiftsområde 9

 

 

 

51 kap.

 

 

16 a §

 

När assistansersättning har be-

När assistansersättning har be-

 

viljats och assistansen utförs av

viljats och assistansen utförs av

 

någon som är närstående till eller

någon som är närstående till eller

 

lever i

hushållsgemenskap med

lever i hushållsgemenskap med

 

den försäkrade och som inte är

den försäkrade och som inte är

 

anställd av kommunen ska Social-

anställd av kommunen ska In-

 

styrelsen få tillträde till bostaden

spektionen för vård och omsorg

 

för att inspektera assistansen enligt

tillträde till bostaden för att in-

 

26 d § lagen (1993:387) om stöd

spektera assistansen enligt 26 d §

 

och service till vissa funktions-

lagen (1993:387) om stöd och

 

hindrade.

Vid sådan inspektion

service till vissa funktionshind-

 

gäller inte 26 e § lagen om stöd

rade. Vid sådan inspektion gäller

 

och service till vissa funktions-

inte 26 e § lagen om stöd och

 

hindrade.

 

service till vissa funktionshind-

 

 

 

rade.

 

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn.

110 kap.

42 a §

Försäkringskassan ska anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att lämpligheten för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller någon som har till- stånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Försäkringskassan ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att anta att lämpligheten för att be- driva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas när det gäller någon som har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk- tionshindrade.

57 a §

Assistansersättning får dras in eller sättas ned om den försäkrade vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägrar att medverka till

77

Prop. 2012/13:20 1. besök enligt 14 § 2 när assistansen utförs av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den försäkrade och som inte är anställd av kommunen, eller

2. inspektion av Socialstyrelsen

2. inspektion av Inspektionen för

enligt 51 kap. 16 a §.

vård och omsorg enligt 51 kap.

 

16 a §.

78

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2012/13:20

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten tillsattes i december 2004

 

(S 2004:12). Uppdraget för utredningen var att se över organisationen av

 

den statliga tillsynen inom socialtjänsten. Utgångspunkten enligt direk-

 

tiven (dir. 2004:178) var att tillsynsansvaret ska stärkas och göras tyd-

 

ligare, att tillsynsfunktionens sårbarhet ska minska samt att tillsynen ska

 

fungera samordnat, strukturerat och effektivt med ett tydligt jämställd-

 

hetsperspektiv. Utredningen skulle även överväga och föreslå åtgärder

 

som särskilt stärker tillsynen över barns och ungas rättigheter inom

 

socialtjänstens olika områden.

 

 

Utredningen överlämnade i november 2007 slutbetänkandet Samord-

 

nad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82). Utredningen

 

föreslog bl.a. att tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten i

 

ett första steg skulle föras samman i Socialstyrelsen. I ett andra steg

 

skulle sedan bildas en renodlad tillsynsmyndighet genom att bryta ut

 

tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

 

 

Den 1 januari 2010 genomfördes tillsynsreformen. Länsstyrelsernas

 

sociala tillsyn fördes över till Socialstyrelsen och samordnades med

 

Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården. Samtidigt gav rege-

 

ringen Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera tillsyns-

 

reformen och också lämna förslag till om ytterligare förändringar be-

 

hövde göras och ytterligare steg skulle tas.

 

 

Statskontoret redovisade utvärderingsuppdraget den 15 mars 2012. I

 

rapporten Utvärdering av tillsynsreformen. Samordnad tillsyn över

 

socialtjänst och hälso- och sjukvård (2012:11) föreslår Statskontoret att

 

regeringen bl.a. tar initiativ till att en renodlad inspektionsmyndighet för

 

tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård inrättas.

 

 

Inom Socialdepartementet har en promemoria, Inspektionen för vård

 

och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård

 

och socialtjänst (Ds 2012:20), tagits fram. Promemorian innehåller

 

förslag till lagändringar som bl.a. innebär att Socialstyrelsens nuvarande

 

tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt främst socialtjänstlagen

 

(2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-

 

tionshindrade (LSS) och patientsäkerhetslagen (2010:659) förs över till

 

en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet – Inspektionen för vård och

 

omsorg.

 

 

Promemorians huvudsakliga innehåll framgår av bilaga 1. De lagför-

 

slag som lades fram i promemorian finns i bilaga 2. Promemorian har

 

remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3.

 

En sammanställning över remissyttrandena finns tillgänglig i Social-

 

departementet (S2012/4269/SAM).

 

 

Den 14 juni 2012 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare

 

med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsyns-

 

myndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Dir. 2012:67).

 

Lagrådet

 

Lagförslagen i propositionen hänför sig till den nya myndighetens in-

 

rättande och möjlighet att bedriva verksamhet från den 1 juni 2013. Änd-

 

ringarna handlar huvudsakligen endast om utbyte av myndighetsnamn.

79

Prop. 2012/13:20 Vissa förslag innebär materiella ändringar, dock endast av smärre art och betydelse. Författningstekniskt och även i övrigt är förslagen av sådan beskaffenhet att Lagrådets granskning skulle sakna betydelse. Rege- ringen har därför inte inhämtat Lagrådets yttrande.

4 Bakgrund

4.1Allmänna utgångspunkter

Staten har ett ansvar för att säkerställa att lagar, förordningar och före- skrifter som riksdag, regering och myndigheter beslutat om följs. Ett viktigt kontroll- och styrinstrument som staten förfogar över är tillsyn.

Tillsyn i betydelsen kontroll av hur olika verksamhetsområden fullgör sina uppgifter har ökat genom åren. Det gäller såväl inom hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten. Tillsyn innebär en oberoende och självständig granskning av att de lagar som har beslutats av riksdagen, de förordningar som har beslutats av regeringen och de föreskrifter och villkor som har beslutats av statliga myndigheter efterlevs och att den enskilde medborgaren i dessa avseenden behandlas på ett likvärdigt sätt oberoende av var i landet man bor.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska alla medborgare i landet ges en god vård på lika villkor och Socialstyrelsen ska inom ramen för sitt tillsynsansvar se till att så sker. Socialstyrelsen ska genom sin tillsyn arbeta för att vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen ger alla patienter vård av rätt kvalitet och med hög patientsäkerhet.

Socialtjänstlagen (2001:453) är en lagstiftning som rymmer rättigheter, skyldigheter och mål som ska värna människor i utsatta situationer men som i många avseenden är övergripande. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, är en mer renodlad rättighetslagstiftning. Tillsynen inom socialtjänstens och LSS områden utövas av Socialstyrelsen.

Tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS-verksamhet berör i många fall människor som av olika skäl är särskilt utsatta men också deras anhöriga. Det är därför viktigt att tillsynen fungerar på ett trovärdigt och rättssäkert sätt. Människor som erhåller vård och behand- ling, omvårdnad och andra stödinsatser är ofta i ett starkt beroendeför- hållande till dem som arbetar i verksamheterna. Insynen i verksamheter- na och vad som händer i dessa under olika delar av dygnet kan vara starkt begränsad. Många förmår inte att hävda sina egna intressen eller föra sin egen talan. Det kan vara barn och unga som levt under otrygga och ut- satta förhållanden, vuxna med grav missbruksproblematik, barn, unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättning som t.ex. utvecklings- störning, hjärnskador och autism, personer med psykisk sjukdom, äldre med demenssjukdomar eller människor som behöver vård i livets slut- skede. Ansvariga för verksamheter och lagstiftning har ett särskilt ansvar att se till att de som finns i verksamheterna inte blir utsatta för skador och kränkningar och att det stöd, den vård, den behandling och den omsorg

80

som ges är säker och av god kvalitet samt att personal har den erfarenhet och kompetens som behövs och inte är olämpliga för uppgiften.

Ett ökat fokus på tillsyn inom socialtjänstens, LSS och hälso- och sjukvårdens områden beror bl.a. på att landsting och kommuner har fått ett ökat ansvar för vård, stöd, service och omsorg. Det har även förts in marknadsliknande förhållanden i offentlig verksamhet med ökat inslag av privata vårdgivare. Tillsynen från statens sida måste därför bli star- kare, tydligare och effektivare. Förtroendet för tillsynen behöver också förbättras. Medborgarna ska kunna lita på att bestämmelser om hand- läggning, säkerhet, lika behandling eller rätten till en viss service också efterlevs och att socialtjänsten, LSS-verksamheter och hälso- och sjuk- vården utvecklas i medborgarnas tjänst.

Tillsynen av att lagstiftningen tillämpas på ett riktigt sätt och på det sätt som varit avsikten enligt riksdagsbeslut är också en viktig demokrati- och rättssäkerhetsfråga och en grundförutsättning för den politiska legi- timiteten för de vård-, stöd- och omsorgsinsatser som samhället erbjuder.

Tillsynen av socialtjänst, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård går inte att byråkratisera alltför mycket. Verksamheterna handlar om vård och omsorg om människor, vilkas behov kräver att insatserna individ- och situationsanpassas. Det är inte möjligt att i alla led skapa forma- liserade rutiner för hur vård, stöd och behandlingsinsatser ska vara ut- formade. Därför måste tillsynen bygga på en professionell förvaltnings- modell med handläggare och personal som har expertkunskap inom det område som de är verksamma. Medborgarna ska uppfatta besluten som legitima eftersom de vilar på kunskap och hög kompetens. Detta ställer krav på tillsynspersonalen och en organisation som möjliggör en pro- fessionell, kompetent och effektiv tillsyn av hälso- och sjukvård, LSS- verksamhet och socialtjänst.

Utgångspunkten för en stärkt och tydlig tillsyn över såväl social- tjänsten och LSS-verksamhet som hälso- och sjukvården är således att kontrollera att den lagstiftning som finns på området också efterlevs och att en kvalitativt sett god vård, omsorg och insats för den enskilde indivi- den också ges på lika villkor över landet. Rättssäkerhet, likabehandling och att rätten till en viss service som garanteras i lagstiftningen också erbjuds är viktigt ur ett brukarperspektiv. Tillsynsmyndigheten bör vara organiserad på sådant sätt att de bedömningar som regionala tillsyns- enheter gör för att kontrollera att lagstiftningen följs så långt möjligt är enhetlig över landet. Tillsynsmyndigheten för sådana ytterst viktiga områden för medborgaren som det här är fråga om bör dessutom vara allmänt känd och lätt att få kontakt med samt ha sådana befogenheter att felaktigheter snabbt kan korrigeras.

Hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst är verksamheter som på flera områden, t.ex. inom äldreområdet, psykiatrin, funktions- hinderområdet, missbruksvården, barn- och ungdomsvården, rehabilite- ring, etc. kräver väl samordnade och integrerade insatser från verksam- heterna. Gränserna för vad som är den enes och den andres ansvar är ibland inte helt tydliga. Detta gäller naturligtvis också tillsynsansvaret. Socialtjänst-, LSS- och hälso- och sjukvårdstillsynen bör därför integre- ras såväl organisatoriskt som i den praktiska tillsynsverksamheten. Insat- ser hör allt oftare intimt samman. Om man ska kunna leva upp till am- bitionen om en kvalitativt sett god vård och omsorg måste därför såväl

Prop. 2012/13:20

81

Prop. 2012/13:20 samverkan mellan huvudmännen och olika utförare som hela vårdkedjan kunna granskas i ett sammanhang.

Sammanfattningsvis kan sägas att en väl fungerande tillsyn är viktig för att säkerställa att medborgarna får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Tillsynen av hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst behöver stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst en ökad mångfald och förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten i verksam- heterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt.

4.2Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten tillsattes i december 2004 (S 2004:12). Uppdraget för utredningen var att se över organisationen av den statliga tillsynen inom socialtjänstens område och även överväga förändringar i såväl organisation som ansvarsfördelning. Under många år hade olika utredningar och granskningar pekat på problem med bristande enhetlighet, varierande bedömningar och brist på – eller rentav avsaknad av – tillsyn inom vissa områden av socialtjänsten.

Utredningen föreslog i slutbetänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) att länsstyrelsernas tillsyns- och tillstånds- verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i ett första steg skulle föras över till Socialstyrelsen och sammanföras med Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter för hälso- och sjukvård. I ett andra steg skulle det bildas en renodlad tillsynsmyndighet genom att bryta ut tillsynsverk- samheten från Socialstyrelsen.

4.3Propositionen Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten

Tillsynsreformens motiv och syfte

Regeringen har i propositionen 2008/09:160 Samordnad och tydlig till- syn över socialtjänsten redovisat motiven för en förändring av den stat- liga tillsynen.

I huvudsak var motiven följande:

Allvarliga brister i tillsynen och bristande enhetlighet.

Länsstyrelsernas prioriteringar av tillsynen över socialtjänst i för- hållande till deras övriga åtaganden var alltför varierande.

Samarbetet mellan länsstyrelserna var alltför begränsat.

Dålig öppenhet i tillsynen och otydliga bedömningar.

Svårigheter att styra den splittrade organisationen.

De flesta remissinstanserna förordade att en ny sammanslagen till- synsmyndighet för socialtjänst och hälso- och sjukvård skulle bildas.

I mars 2009 överlämnade regeringen propositionen till riksdagen. I propositionen betonade regeringen tillsynens stora betydelse som statligt kontrollinstrument. Tillsynen ska säkerställa att de lagar, förordningar

82

och föreskrifter som riksdag, regering och myndigheter beslutat om Prop. 2012/13:20 också följs. Det understryks i propositionen att tillsyn är myndighets-

utövning. Det ställs särskilt höga formella förvaltningsrättsliga krav på verksamhet som innebär myndighetsutövning.

Regeringen angav i propositionen en rad principiella utgångspunkter för en stark och tydligare tillsyn. Man ville skapa en tillsyn som är

stark i betydelsen att tillsynsmyndigheten har effektiva befogenheter och sanktionsmöjligheter om brister inte korrigeras, rätt kompetens och ändamålsenliga tillsynsmetoder.

tydlig i betydelsen att tillsyn ges en i berörda lagar klart avgränsad och tydlig definition. Tillsynsmyndighetens uppgifter ska renodlas och ha fokus på tillsyn och tillstånd. Myndigheten ska inte ha upp- gifter som att fördela statsbidrag och projektpengar till olika ut- vecklingsprojekt samtidigt som man ska granska verksamheten. Stort oberoende från själva driften av verksamheterna ger störst legitimitet.

mindre sårbar i betydelsen att den operativa tillsynens resurser och kompetens är så stora att tillsynens kvalitet och omfattning inte blir lidande av tillfälliga vakanser, sjukdom, utbildning och semester.

samordnad på så sätt att tillsynen bedrivs systematiskt på ett enhet- ligt och likvärdigt sätt över hela landet genom gemensamma arbets- sätt, metoder och bedömningsgrunder.

effektiv i så motto att den utövas med långsiktig planering och tydlig prioritering och är strategisk, kompetent, tillgänglig och professio-

nell.

Syftet med reformen var sammanfattningsvis att skapa en tillsyn av socialtjänst, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård som är tydlig och mindre sårbar och som fungerar samordnat, strukturerat och effektivt.

Regeringens förslag

Trots att remissinstanserna förespråkade en samordning i en renodlad inspektionsmyndighet valde regeringen att i propositionen följa utred- ningens förslag och föreslå att länsstyrelsernas tillsyns- och tillstånds- verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS förs över till Socialstyrelsen. Detta ställningstagande motiverade regeringen med att det skulle be- hövas ett mer grundligt utredningsarbete för att direkt kunna föreslå en renodlad inspektionsmyndighet. Det skulle bland annat behövas ett underlag som belyser om det är lämpligt att skilja på normering och tillsyn inom hälso- och sjukvården eftersom denna fråga inte utretts. I propositionen angavs inga andra områden eller frågeställningar där ut- redningsunderlag saknades.

I propositionen om tillsynsreformen angav regeringen följande sam- manfattande utgångspunkter för sitt förslag: En samordning av tillsynen inom Socialstyrelsen gav enligt regeringen

störst tydlighet för såväl brukaren (patient, klient och anhöriga) som tillsynsobjekt,

störst oberoende gentemot tillsynsobjekten och därmed legitimitet åt tillsynen,

83

Prop. 2012/13:20

bäst förutsättningar för att skapa en enhetlig tillämpning av gällande

 

 

regelverk ur rättsäkerhetssynpunkt,

 

– bäst förutsättningar för regeringen att kunna styra tillsynens resurser

 

 

via anslag till myndigheten,

 

– mindre sårbarhet i verksamheten genom att det bildas en större sam-

 

 

manhållen organisation,

 

– bäst förutsättningar för tillsynen att fungera samordnat, strukturerat

 

 

och effektivt,

 

– bäst förutsättningar att möta framtida utmaningar där hälso- och

 

 

sjukvård och socialtjänst blir alltmer involverade i varandra,

 

– bäst förutsättningar att klara en ökad privatisering och mångfald av

 

 

utövare inom vård och omsorg, till exempel ”fritt-valreformen”,

 

bäst förutsättningar att uppmärksamma svagheter i vårdkedjan

 

 

mellan kommuner, landsting och andra utförare.

 

 

I propositionen fanns också förslag om en rad regelförändringar som

 

sammantaget syftade till att stärka den statliga tillsynens befogenheter.

 

En likalydande definition av begreppet tillsyn och vad tillsynsrollen

 

innebär samt bestämmelser om tillsynsmyndighetens befogenheter inför-

 

des för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsyn är

 

granskning av att verksamheter inom hälso- och sjukvården, social-

 

tjänsten och LSS uppfyller de krav och mål som framgår av lagar och

 

andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana

 

föreskrifter. Tillsynsrollen är att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin

 

tillsyn ska lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och miss-

 

förhållanden avhjälps samt förmedla den kunskap och de erfarenheter

 

som erhålls genom tillsynen. I uppdraget ingår också att informera och

 

ge råd till allmänheten.

 

 

I propositionen föreslogs också att kommunernas ansvar för löpande

 

tillsyn av tillståndspliktig enskild verksamhet skulle upphöra och i stället

 

överföras till Socialstyrelsen. Dessutom fanns förslag i propositionen om

 

bättre tillsyn av verksamheter som rör barn och unga.

Riksdagens beslut

Riksdagen beslutade i maj 2009 att länsstyrelsernas tillsyn och till- ståndsgivning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle föras över till Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn över hälso- och sjukvården (bet. 2008/09:SoU22, rskr 2008/09:259). Socialstyrelsen fick också tillsyns- ansvar över Statens institutionsstyrelses institutioner. Reformen trädde i kraft den 1 januari 2010.

4.4 Ytterligare reformer på tillsynsområdet

 

Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft.

 

Lagen syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård

 

och därmed jämförlig verksamhet. I 7 kap. finns bestämmelser om

 

Socialstyrelsens tillsyn. Flera bestämmelser har i sak oförändrade förts

84

över från lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-

 

vårdens område, medan andra är nya. Bland annat infördes bestämmelser Prop. 2012/13:20 om att Socialstyrelsen ska säkerställa att händelser som anmälts till myn-

digheten enligt bl.a. Lex Maria har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska även sprida information till vård- givare om inträffade händelser som anmälts till myndigheten samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet. Vidare innebär lagen en reformering av ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Det disciplinansvarssystem som innebar att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kunde påföra hälso- och sjuk- vårdspersonal en varning eller erinran har ersatts av en skyldighet för Socialstyrelsen att efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjuk- vården och dess personal.

Den 1 januari 2011 trädde även ändringar i LSS i kraft som innebar att det krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att enskilda assistansanordnare ska få bedriva verksamhet med personlig assistans.

4.5Statskontorets utvärdering av tillsynsreformen

Den 3 december 2009 beslutade regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera hur väl förändringsarbetet med tillsynsre- formen uppfyller propositionens syften, mål och intentioner med re- formen. Statskontoret skulle också lämna förslag om ytterligare för- ändringar behöver göras utifrån remissinstansernas synpunkter, eller om ytterligare steg ska tas genom att en renodlad inspektionsmyndighet bildas. Statskontorets utvärderingsrapport den 15 mars 2012 utgör upp- dragets slutrapport.

Det är snart tre år sedan reformen om en tydlig och samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård trädde i kraft. Det är enligt Statskontoret för tidigt att avgöra om reformens mål nåtts i alla delar. Däremot går det att följa upp om viktiga förutsättningar är på plats och om intentionerna med reformen har omsatts i styrningen och organise- ringen av området.

I och med att ansvaret för tillsyn över socialtjänst fördes över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen har förutsättningarna för att nå en enhetlig tillsyn förbättrats. Statskontorets uppföljning visar dock på ett flertal brister i styrning, ledning och organisering av den samordnade tillsynen.

Bristande system för styrning och uppföljning av tillsynen

Socialstyrelsen har många olika uppgifter som var och en ställer skilda

 

krav på myndighetens interna styrning och uppföljning. Genom tillsyns-

 

reformen och patientsäkerhetsreformen har tillsynen kommit att bli

 

Socialstyrelsens största enskilda uppgift. Myndighetens uppgifter styrs

 

på olika sätt. Tillsynen styrs i huvudsak genom krav i lagar och förord-

 

ningar. Övriga delar styrs främst genom att regeringen lägger uppdrag på

 

myndigheten. Denna uppdragsstyrning är i jämförelse med andra myn-

 

digheter omfattande och har ökat under de senare åren.

85

 

Prop. 2012/13:20 Statskontoret konstaterar att dessa olika uppgifter ställer skilda krav på myndighetens interna styrning och uppföljning. För den del som är upp- dragsstyrd behövs främst system för att följa resurser och kostnader i uppdrag och projekt. För tillsynen ställs helt andra krav. Tillsynen hand- lar till stor del om myndighetsutövning, vilket ställer höga krav på rätts- säkerhet och transparens. Vidare ska handläggningstiderna vara så korta som möjligt och myndigheten ska ha löpande kontroll över utvecklingen av handläggningstidernas längd.

Statskontorets utvärdering visar att Socialstyrelsen inte har utvecklat tillräckligt effektiva system för att styra och följa upp tillsynsverksam- heten. Systemet för dokumenthantering kan inte användas för att löpande följa upp tillsynen. Det går till exempel inte att följa handläggningstider. Bristen på fungerande uppföljningssystem och ändamålsenliga rutiner är särskilt bekymmersam med tanke på att balanserna för tillsynsärenden, dvs. antalet icke avgjorda ärenden, har ökat kraftigt under de senaste åren. Under 2011 ökade ärendebalansen med 60 procent. Bristen på upp- följningssystem försvårar naturligtvis myndighetens analyser av ärende- balanser och handläggningstider. En effektiv produktionsstyrning hos en myndighet förutsätter att olika typer av ärenden och eventuella flask- halsar kan identifieras löpande. Att så inte kan ske när det gäller Social- styrelsens tillsynsverksamhet är enligt Statskontoret en allvarlig brist.

Tillsynsreformen har inneburit en påtaglig utvidgning av Socialstyrel- sens tillsynsuppdrag. Överföringen av tillsynsverksamheten från läns- styrelserna innebar att Socialstyrelsen fick 200 nya medarbetare den 1 januari 2010. Under 2010 anställdes därutöver 100 medarbetare inom tillsynsverksamheten. För närvarande arbetar närmare 500 personer med tillsyn inom Socialstyrelsen. Enligt Statskontoret indikerar bristen på styrsystem och uppföljningsinstrument för den samordnade tillsynen att Socialstyrelsen har haft svårt att ta sig an det växande uppdraget.

Reformens mål har inte omsatts i styrning och organisation

Tillsynsreformen syftade till att skapa en mindre sårbar, stark, tydlig, samordnad och effektiv tillsyn inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten och LSS-verksamheten. Statskontoret har följt upp om viktiga förutsättningar är på plats och om intentionerna med reformen har omsatts i styrningen och organiseringen av verksamheten. Statskontorets utvärdering visar att flera av reformens intentioner inte har omsatts på ett tillfredställande sätt. Det finns enligt Statskontoret ännu inte förutsätt- ningar för att tillsynen fullt ut ska kunna vara tydlig, samordnad eller effektiv.

Enligt tillsynsreformens intentioner är den statliga tillsynen ett särskilt viktigt styrmedel över socialtjänst och hälso- och sjukvård. Statskontoret har i sin utvärderingsrapport identifierat följande problemområden med Socialstyrelsens tillsyn idag:

– Tillsynen har ingen tydlig särställning gentemot Socialstyrelsens övriga åtaganden

– Det saknas en löpande resultatuppföljning med koppling till till- synens finansiella resurser

– Resursfördelningen till tillsynen är inte tillräckligt transparent

86

– Det saknas styrmodeller, uppföljningsrutiner och verktyg för ärende- Prop. 2012/13:20 hantering anpassade till Socialstyrelsens stora ärendevolymer och myndighetsutövande roll.

Statskontoret bedömer att det är alltför svårt för Socialstyrelsen att inom ramen för sitt samlade uppdrag genomföra alla de åtgärder som skulle behövas för att utveckla tillsynen enligt tillsynsreformens inten- tioner.

Inrättande av en renodlad inspektionsmyndighet

Statskontoret anser att en renodlad inspektionsmyndighet för hälso- och sjukvård, LSS- och socialtjänstverksamhet skulle ge flera vinster. Riks- dagen skulle genom att besluta om anslag till en inspektionsmyndighet få det övergripande ansvaret för prioritering av statliga tillsynsresurser inom området. Tillsynen skulle genom denna ansvarsfördelning få en särställning som statligt styrmedel inom hälso- och sjukvård, LSS-verk- samhet och socialtjänst.

Ett inrättande av en renodlad inspektionsmyndighet skulle enligt Stats- kontoret ge regeringen bättre möjligheter att styra såväl tillsynsområdet som övriga statliga åtaganden inom socialtjänst, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård. Resursfördelningen till statens olika åtaganden skulle bli mer transparent. Det skulle också vara möjligt att i myndig- hetens instruktion tydliggöra och avgränsa uppdragen för myndigheten.

Den statliga tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS- och socialtjänst- verksamhet skulle få en tydlig avgränsning gentemot andra statliga åtaganden inom området. Som ansvarsfördelningen nu ser ut utövas tillsynen i en myndighet som även har andra åtaganden gentemot hälso- och sjukvård och socialtjänst, exempelvis bidragsgivning. Socialstyrelsen fördelar olika typer av statsbidrag till både hälso- och sjukvård och socialtjänst samtidigt som myndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet. Detta kan på sikt äventyra tillsynsverksamhetens trovärdighet. Om till- synen förlades till en renodlad inspektionsmyndighet skulle dessutom enligt Statskontoret risken för konkurrens om resurser med andra statliga åtaganden inom hälso- och sjukvård, LSS och socialtjänst minska. An- svaret för prioriteringarna mellan statens olika åtaganden skulle inte längre ligga på myndigheten utan istället bli en fråga för regering och riksdag.

Statskontoret menar att en renodling av tillsynen i en inspektions- myndighet skulle förtydliga statens olika åtaganden när det gäller hälso- och sjukvård, LSS- och socialtjänstverksamhet gentemot huvudmännen. Det skulle bli tydligt vem som ansvarar för kunskapsåterföring kring tillsynens iakttagelser. När huvudmännen ansöker om medel för ut- vecklingsprojekt skulle de få vända sig till en annan myndighet. Därmed får tillsynen en renodlad roll.

En ny inspektionsmyndighet har möjlighet att från början anpassa sina interna styrmodeller, uppföljningssystem och ärendehanteringssystem till de stora ärendevolymerna och sin myndighetsutövande roll. Att från början utveckla en myndighetskultur som grundas på det lagreglerade tillsynsuppdraget innebär enligt Statskontorets mening betydande för-

delar. Detta skulle förbättra möjligheterna för att inom myndigheten

87

Prop. 2012/13:20 kunna utveckla en tydlig yrkesroll och utarbeta en strategi för kom- petensförsörjning.

En renodlad inspektionsmyndighet skulle innebära att tillsynen och normering skiljs åt. Statskontoret bedömer att det inte finns några hinder för att separera dessa två uppgifter om regeringen så vill. Statskontoret har i en särskild rapport behandlat den statliga tillsynen i stort. (Tänk till om tillsynen. Om utformningen av statlig tillsyn. Statskontoret 2012.). I rapporten diskuteras kopplingen mellan normering och tillsyn. Rege- ringen har valt olika lösningar inom olika samhällssektorer. Om in- spektionsmyndigheten utöver tillsyn ges normeringsuppgifter är det i vart fall, enligt Statskontorets mening, viktigt att normeringen organisatoriskt skiljs från tillsynsuppgiften.

Statskontorets förslag

Statskontorets utvärdering visar att det finns starka skäl att gå vidare med tillsynsreformen i enlighet med utredningens förslag och bilda en ren- odlad tillsynsmyndighet. De risker som har identifierats går enligt Stats- kontorets bedömning att hantera med en ändamålsenlig styrning från regeringens och den nya myndighetens sida.

Statskontoret föreslår att regeringen:

tar initiativ till att en renodlad inspektionsmyndighet för tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård inrättas,

inrättar en organisationskommitté som särskilt ska beakta att den nya myndigheten redan från starten har ändamålsenliga system och rutiner för styrning, prioritering och uppföljning av tillsynsärenden,

ger organisationskommittén direktiv att överväga tillståndsverksam- hetens organisatoriska ställning,

genom myndighetens instruktion ställer krav på att den nya myndig- heten utvecklar rutiner för att planera tillsyn grundad på egen risk- analys, samt

inledningsvis ställer tydliga krav på den nya myndighetens kontroll och uppföljning av handläggningstider.

4.6 Kommunernas och landstingens uppfattning

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört en enkät till

 

kommunernas socialchefer om deras uppfattning om Socialstyrelsens

 

tillsyn efter reformen. Enkäter besvarades av 250 socialchefer. Nästan

 

var tredje socialchef (29 procent) har fått mindre förtroende för tillsynen

 

av socialtjänsten sedan Socialstyrelsen tog över tillsynen från läns-

 

styrelserna. Varannan (52 procent) är missnöjd med stödet och rådgiv-

 

ningen från tillsynsmyndigheten. Kommunerna tycker att Socialstyrelsen

 

har försummat den del av tillsynen som innebär vägledning och rådgiv-

 

ning om hur regler ska tillämpas samt kunskapsåterföring av tillsynens

 

iakttagelser. Kommunala företrädare vet heller inte till vem på Social-

 

styrelsen de kan vända sig för att få vägledning om hur det nationella

 

regelverket ska tillämpas. Socialcheferna klagar även på kompetensen

88

hos handläggarna och på de långa handläggningstiderna. De tycker att

 

det är meningslöst att få reda på resultatet av en tillsyn först efter 9–12 Prop. 2012/13:20 månader. Drygt 60 procent anser att Socialstyrelsen inte varit helt tydliga

i sina tillsynsbedömningar. Flertalet kommunala företrädare anser att det var enklare att få vägledning och råd före 2010, då tillsynen över social- tjänsten låg på länsstyrelserna. Drygt 50 procent av kommunerna anser att kunskapsåterföringen från tillsynen har försämrats efter reformen.

Statskontoret har genomfört en enklare mailenkät till hälso- och sjuk- vårdsdirektörer om deras syn på Socialstyrelsens tillsyn efter reformen. Även den visar på ett missnöje med längre handläggningstider och att det ökade antalet nyrekryteringar medfört kvalitetsbrister i tillsynen av hälso- och sjukvården.

4.7Statens vård- och omsorgsutredning

Statens vård- och omsorgsutredning, som nyligen avlämnat sitt slut- betänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33), konstaterar liksom Stats- kontoret att Socialstyrelsens tillsynsverksamhet i dag har stora brister och att de har svårt att garantera de kvalitetsnivåer som ska gälla i alla verk- samheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utredningen menar bl.a. att balansen mellan den granskande rollen och uppgiften att ge råd och vägledning är oklar. Dagens tillsyn är heller inte tillräckligt anpassad till den förändringstakt och ökande mångfald av utförare, där tillsynen måste omfatta flera olika aktörer – såväl direkt till verksam- heterna som till deras uppdragsgivare och beställare. Tillsynen behöver också enligt utredningen förstärkas.

Utredningen föreslår därför att en ny myndighet – Inspektionen för hälsa, vård och omsorg – inrättas. Den föreslagna inspektionen ska säkerställa att grundläggande regelverk och kvalitetskrav följs genom tillsyn, utfärdande av yrkeslegitimationer och verksamhetstillstånd samt godkännanden av läkemedel och medicinsktekniska produkter. Myndig- hetens verksamhet föreslås omfatta vård- och omsorgssektorn, läke- medelsindustrin, apoteksmarknaden, internationella adoptionsfrågor, alkohol, tobak och narkotika.

Utöver det löpande arbetet med tillsyn, legitimationer, godkännanden och tillstånd ska inspektionen bidra till sektorns löpande utveckling genom att med stöd av sina iakttagelser bidra till successivt lärande. Verksamhetstillsyn ska vara en stor del av myndighetens arbete. Till- synen ska på samma sätt som i dag ha granskande uppgifter samt råd och vägledning i anslutning till detta. Insatserna ska vara riskbaserade, så att rutinmässiga kontroller görs ofta, snabbt och enkelt och följs av mer djupgående granskningar inom de områden och på de enskilda enheter där det bedöms motiverat.

Myndigheten föreslås också ha ansvaret för tillsynen över apoteksverk- samhet, läkemedelsindustri, medicintekniska företag och liknande samt för uppföljning av läkemedelsbiverkningar och angränsande frågor. Dessutom föreslås myndigheten ha ansvar för central tillsyn inom alko- hol-, tobaks- och narkotikaområdet. Dessa verksamheter liksom tillsyns- arbetet för internationella adoptionsfrågor skiljer sig från den verksam- hetstillsyn som riktar sig direkt till vård- och omsorgsverksamhet.

89

Prop. 2012/13:20 Myndigheten föreslås också utfärda de verksamhetstillstånd och yrkeslegitimationer som vård- och omsorgssektorn behöver. Inspektionen ska också hantera de svenska delarna av EU:s godkännandeprocess för läkemedel, medicintekniska produkter och frågor med anknytning till detta. Eftersom arbetet med godkännanden har starka kopplingar till föreskriftsarbetet inom området föreslås också utfärdande av föreskrifter riktade till industrin vara en uppgift för den nya myndigheten.

Utredningen föreslår att myndigheten får en resursram motsvarande omkring 1 045 årsarbetskrafter, som ska ge utrymme för en förstärkning av framför allt verksamhetstillsynen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det är enligt utredningen tydligt att statens effektivitet i arbetet med tillsyn och tillstånd behöver förbättras. Kapaciteten måste öka och ar- betssätten effektiviseras och förnyas. Inte minst behöver den information och dialog som ska komplettera den granskande tillsynen vidareut- vecklas. Tillsynens iakttagelser bör också enligt utredningen användas som stöd för ett successivt lärande. Dessutom måste alltid betonas att huvudmännens verksamhetsansvar innebär ett ansvar för egen uppfölj- ning och utveckling.

5En ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

En väl fungerande tillsyn är enligt regeringens uppfattning viktig för att säkerställa att såväl kvinnor som män får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Tillsynen är ett styrmedel som ytterst ska upprätthålla respekten för folkviljan. Tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verk- samhet och socialtjänst behöver enligt regeringens mening stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst en ökad mångfald och förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten i verksamheterna, oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi, följs noga och att eventuella pro- blem åtgärdas effektivt. Tillsyn kräver integritet, tydlighet och likabe- handling gentemot tillsynsobjekten. Även Statskontorets utvärdering visar att det är väl motiverat att gå vidare med tillsynsreformen och bilda en fristående tillsynsmyndighet och att detta inte kan vänta. Syftet är att tillsynsarbetet ska stå självständigt från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning. Det är mot denna bakgrund som regeringen beslutat att inrätta en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS den 1 juni 2013. Skälen för regeringens förslag avseende de lagstadgade uppgifter som den nya myndigheten ska omfatta framgår av avsnitt 6.

90

Organisationskommitté för bildandet av en ny

Prop. 2012/13:20

tillsynsmyndighet

 

Regeringen har den 14 juni 2012 beslutat att tillkalla en särskild utredare med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsyns- myndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nuvarande tillsyns- verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk- tionshindrade, förkortad LSS, vid Socialstyrelsen bryts ut och en ny renodlad tillsyns- och tillståndsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg – inrättas.

Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till in- struktion och anslag. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Inspektionen för vård och omsorg ska kunna inleda sin verk- samhet den 1 juni 2013. Uppdraget har getts med förbehåll för riks- dagens beslut i nödvändiga delar och ska slutredovisas senast den 31 maj 2013.

Åtgärder för en effektivare tillsyn

Flera skäl talar enligt regeringens uppfattning för att tillsynen inom vård- och omsorgssektorn behöver bli mera effektiv. Inte minst utvecklingen mot en ökad mångfald och hög förändringstakt gör det viktigt att kvali- teten följs noga och att eventuella problem åtgärdas snabbt och effektivt. Tillsynen behöver också ha ett tydligt och genomgående jämställdhets- perspektiv.

Statskontorets utvärdering visar på ett flertal brister i Socialstyrelsens nuvarande tillsynsverksamhet (se avsnitt 4.5) som bör åtgärdas för att få till stånd en effektivare tillsyn över hälso- och sjukvården, verksamhet enligt LSS och socialtjänsten. Den nya tillsynsmyndigheten behöver enligt regeringens bedömning utveckla metoder, statistik, uppföljning och andra insatser i tillsynen. Även IT-system, register, tillsynsdatabaser och rutiner som möjliggör en effektiv styrning, prioritering och uppfölj- ning av tillsynsärenden och handläggningstider behöver utvecklas och resultatuppföljningen förbättras så att det går att följa verksamhetens ekonomiska utfall.

Kunskapsåterföringen av tillsynens iakttagelser är enligt regeringens uppfattning viktig och behöver utvecklas. Vidare behöver kompetensen förbättras liksom analyser och ett systematiskt lärande av genomförd tillsyn som kan återföras till utförare och huvudmän. Enligt gällande regler är det tillsynsmyndigheten som har ett primärt ansvar för att ge information, råd och vägledning av det som har samband med tillsynen. Det innebär att de som utövar tillsyn inte enbart ska ägna sig åt att granska. Att följa upp att brister och missförhållanden åtgärdas samt att förmedla den kunskap och de erfarenheter som tillsynen ger är enligt regeringens uppfattning centrala uppgifter för tillsynsmyndigheten och helt i linje med den lagstiftning som föreligger. I tillsynsmyndighetens uppgifter ingår även andra aktiviteter som kompletterar tillsynen i syfte att vara lärande, förebyggande och stödjande. Kunskapsåterföring, råd-

givning och vägledning kring tillsynen är sådana uppgifter som det är

91

Prop. 2012/13:20 viktigt att tillsynsmyndigheten ägnar sig åt. Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen samt informera och ge råd till allmänheten (7 kap. 4 § patientsäkerhetslagen, 13 kap. 3 § social- tjänstlagen, 26 a § LSS). Enligt regeringens uppfattning är det önskvärt att den nya tillsynsmyndigheten kan tillhandahålla en systematisk kun- skapsåterföring i samband med tillsynen, såväl vad gäller identifierade styrkor som svagheter beträffande arbetssätt, organisation och resultat.

För att få en större flexibilitet och snabbt kunna agera vid extraordinära händelser bör tillsynsmyndigheten ha en beredskap att beroende på förut- sättningar, fokus i samhället, brister som uppmärksammas etc. kunna anpassa tillsynen till olika nya behov och omständigheter. Huvuddelen av resurserna får inte vara intecknade redan vid årets start. Myndigheten behöver även utveckla rutiner för att bättre än i dag kunna planera tillsyn grundad på egen riskanalys och riskbedömning när indikationer på all- varliga kvalitetsproblem finns. Bedömningskriterier för tillsynen behöver dessutom utvecklas på samtliga tillsynsområden.

6 Överväganden och förslag

6.1Socialstyrelsens tillsynsverksamhet förs över till Inspektionen för vård och omsorg

Regeringens förslag: Inspektionen för vård och omsorg tar över Socialstyrelsens tillsynsverksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, patientsäkerhetslagen, lagen om rättspsykiatrisk undersökning, lagen om omskärelse av pojkar, lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., smittskyddslagen, lagen om överlämnande av vissa förvalt- ningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 26 kap. 5 § skollagen samt 24 § lagen om införande av skollagen. Följd- ändringar görs i en rad andra lagar med anledning av överföringen av tillsynsansvaret.

Regeringens bedömning: Inspektionen för vård och omsorg bör även överta Socialstyrelsens ansvar att utöva tillsyn enligt lagen om blodsäkerhet och lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag och bedömning. Promemorian innehåller inte några ändringar i de lagförslag som lagts fram i prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna är positiva och tillstyrker förslaget om att föra över Socialstyrelsens tillsyn över bl.a.

hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst till en fristående

92

inspektionsmyndighet. Detta anser t.ex. Migrationsverket, Kriminal-

Prop. 2012/13:20

vården, Datainspektionen, Statskontoret, Statens folkhälsoinstitut,

 

Myndigheten för vårdanalys, Statens beredning för medicinsk utvärde-

 

ring, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Barnombuds-

 

mannen, Ungdomsstyrelsen, Högskoleverket, Konkurrensverket, Special-

 

pedagogiska skolmyndigheten, Länsstyrelserna i Norrbottens och Västra

 

Götalands län, Stockholms och Umeå universitet, Förvaltningsrätten i

 

Stockholm, Domstolsverket, Brottsförebyggande rådet, Myndigheten för

 

samhällsskydd och beredskap, Apotekens service AB, Sveriges Advokat-

 

samfund, Sveriges Apoteksförening, Läkemedelsindustriföreningen,

 

Privattandläkarna, Handikappförbunden, Reumatikerförbundet, Sveriges

 

Farmacevtförbund, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Ar-

 

betsgivarföreningen KFO och Nationellt Centrum för Kvinnofrid.

 

Landstingen i Jämtlands, Stockholms, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs,

 

Kronobergs, Norrbottens, Uppsala, Skåne, Västernorrlands, Västman-

 

lands och Östergötlands län tillstyrker också förslaget liksom Uppsala,

 

Halmstads, Jönköpings, Luleå, Malmö, Stockholms, Sundsvalls, Kung-

 

älvs, Östersunds och Umeå kommuner. Flera kommuner trycker på det

 

behov som finns av råd och vägledning till kommunernas socialtjänst-

 

verksamheter i samband med tillsynen – något som i hög grad har för-

 

svunnit med Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet. Riksdagens om-

 

budsmän (JO) delar i och för sig uppfattningen att tillsynen bör utövas av

 

en från Socialstyrelsen fristående myndighet men har svårt att se att en-

 

bart en förändring av hur tillsynen är organiserad kan lösa problemen.

 

Socialstyrelsen tillstyrker också förslaget och delar Statskontorets be-

 

dömning att det behövs mer långsiktig planering av och prioritering

 

mellan olika tillsynsinsatser. Socialstyrelsen är också medveten om de

 

brister som Statskontoret påtalar när det gäller vårdgivarregistren. Social-

 

styrelsen konstaterar också att promemorian inte klargör hur ansvaret för

 

råd och vägledning som är knutet till tillsynen ska organiseras. För att

 

inte Socialstyrelsens normerande och kunskapsstyrande verksamhet ska

 

försvagas vill Socialstyrelsen understryka att ansvaret för denna verk-

 

samhet även fortsättningsvis ska åligga Socialstyrelsen. Ett effektivt

 

kunskapsutbyte mellan Inspektionen för vård och omsorg och Social-

 

styrelsen är därför av yttersta vikt. Nära samverkan mellan de båda myn-

 

digheterna kommer att vara nödvändig men det är oklart hur sekretessen

 

vid behov ska kunna brytas. Arbetsmiljöverket menar att enhetlighet,

 

systematik och hög kvalitet i tillsynsverksamheten förutsätter att en god

 

samverkan utvecklas mellan normering, tillsyn och kunskapsstyrning.

 

Förslagen behöver därför utvecklas med hur denna samverkan ska säker-

 

ställas. Läkemedelsverket anser också att en ny mer renodlad inspek-

 

tionsmyndighet med tillräckliga resurser och kompetenser kan bidra till

 

fördjupad kunskapsutveckling men betonar att samarbetet mellan den

 

nya inspektionen och Läkemedelsverket behöver prioriteras framöver.

 

Läkemedelsverket anser att 7 kap. 9 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

 

bör kompletteras med att Inspektionen för vård och omsorg ska sprida

 

information om händelser som anmälts till inspektionen till, inte bara

 

vårdgivare, utan även berörda myndigheter. Även Smittskyddsinstitutet

 

tillstyrker förslaget men konstaterar att nationella smittskyddsfrågor

 

framöver kommer att hanteras på tre olika statliga myndigheter vilket

 

inte är en tillfredsställande ordning. Statens institutionsstyrelse tillstyrker

93

Prop. 2012/13:20

94

också förslaget men betonar vikten av att den nya myndigheten skapar system för att bedriva tillsyn på ett enhetligt och likvärdigt sätt över hela landet. Botkyrka kommun understryker att tillsyn måste bygga på aktuell kunskap och när den nya tillsynsmyndigheten blir skild från Socialstyrelsens kunskapsstyrning anser kommunen att relationen dem emellan måste vara stark och tydligt reglerad för att inte tappa viktig information och nya forskningsrön. Västra Götalands läns landsting anser att det är viktigt att regeringen säkerställer att relevant kunskap om vården och omsorgen som en samlad tillsynsmyndighet bygger upp fortlöpande systematiseras och överförs till såväl alla berörda vårdgivare som en statlig kunskapsmyndighet. Akademikerförbundet SSR ser också positivt på att en ny tillsynsmyndighet bildas och för att säkra att myndigheten har relevant kompetens för tillsyn inom myndighetens olika verksamhetsområden så menar förbundet att särskilda strategier behöver utarbetas kring kompetensprofiler, utbildning, fortbildning etc. Förbundet lyfter också fram tillsynens roll och ansvar vad gäller dialog och lärande. Sveriges Läkarförbund lyfter fram risken för att ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan tillsynsverksamheten och Socialstyrelsens normerings- och utvecklingsarbete kan försvåras. Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker i huvudsak bedömningar och förslag i prome- morian men anser att det är angeläget att förslagen i slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) genomförs i sin helhet. Gotlands kommun avstyrker tillvägagångssättet att nu skapa en inspektionsmyndighet med ett mer avgränsat uppdrag än vad Statens vård- och omsorgsutredning föreslagit i slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33).

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Socialstyrelsens tillsyn över bl.a. hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst upphör

Regeringen anser liksom en stor majoritet av remissinstanserna att det finns starka skäl för att bryta ut Socialstyrelsens tillsynsverksamhet över bl.a. hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst och bilda en ny tillsynsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg. Regeringens bedömning är att förutsättningarna för att nå en enhetlig och samordnad tillsyn har förbättrats i och med att tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst numera samordnats och finns samlad i en myndighet – Socialstyrelsen. Statskontorets utvärdering visar dock på ett flertal brister i Socialstyrelsens styrning, ledning och organisering av den samordnade tillsynen som gör att regeringen, bl.a. mot bakgrund av Statskontorets synpunkter, nu förordar bildandet av en renodlad till- synsmyndighet. Även Statens vård- och omsorgsutredning gör samma bedömning.

Det bör enligt regeringens uppfattning finnas en tydlig gränslinje mellan å ena sidan kunskapsutveckling, bidragsgivning och normering och å andra sidan tillsyn. En sådan åtskillnad ger störst tydlighet och oberoende och därmed legitimitet åt tillsynsarbetet. En självständig till- synsmyndighet ger också riksdag och regering bäst förutsättningar att kunna styra tillsynens resurser via anslag till myndigheten. Ansvaret för prioriteringar mellan statens olika åtaganden ligger då inte längre på myndigheten utan blir istället en fråga för regering och riksdag. Det ger

regeringen bättre möjligheter att styra såväl tillsynsområdet som övriga statliga åtaganden inom socialtjänst, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård. Resursfördelningen till statens olika åtaganden blir mer trans- parent. Det blir också möjligt att i myndighetsinstruktionerna tydliggöra och avgränsa uppdragen för respektive myndighet. Det blir även tydligt för huvudmännen vem som ansvarar för kunskapsåterföring kring till- synens iakttagelser.

En fristående tillsynsmyndighet i form av Inspektionen för vård och omsorg underlättar också för medborgarna att hitta rätt när de vill fram- föra klagomål eller anmäla brister som gäller såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Den kan också bidra till att tillsynen utövas med mer långsiktig planering, tydligare prioriteringar, ett mer strategiskt inriktat arbete och att möjligheter till gemensamma beslut och rapporter skapas, dvs. möjliggör en effektivare tillsyn.

En ny inspektionsmyndighet har enligt regeringens bedömning möjlig- het att från början anpassa sina interna styrmodeller, uppföljningssystem och ärendehanteringssystem till de stora ärendevolymerna och sin myn- dighetsutövande roll. Att från början kunna utveckla en myndighetskultur som grundas på det lagreglerade tillsynsuppdraget innebär enligt regeringens mening betydande fördelar. Detta skulle förbättra möjligheterna att inom myndigheten kunna utveckla en tydlig yrkesroll och utarbeta en strategi för kompetensförsörjningen.

En renodlad inspektionsmyndighet innebär att tillsyn och normering skiljs åt. Regeringen bedömer liksom Statskontoret att det inte finns några principiella eller andra hinder för att separera dessa två uppgifter. Tvärtom anser regeringen när det gäller tillsynen av hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst att det är en fördel om det finns en tydlig gränslinje mellan dessa två uppgifter. Regeringen förutsätter dock, liksom Socialstyrelsen och flera andra remissinstanser, att ett effektivt kunskapsutbyte mellan Inspektionen för vård och omsorg och Social- styrelsen kan etableras. Utöver det löpande arbetet med tillsyn ska In- spektionen för vård och omsorg bidra till sektorns löpande utveckling genom att med stöd av sina iakttagelser bidra till successivt lärande. I de fall där myndigheten observerar problem eller frågeställningar som har betydelse för sektorns utveckling bör inspektionen samverka med Social- styrelsen så att iakttagelserna tillvaratas på bästa möjliga sätt. Ytterligare överväganden kommer att behöva göras när det gäller frågor om bl.a. sekretess och möjligheterna att utbyta information mellan myndig- heterna. Inspektionens samarbete med Läkemedelsverket och Smitt- skyddsinstitutet är också viktigt att utveckla. Dessa frågor bör regleras i berörda instruktioner och andra förordningar. Regeringen instämmer vidare i Läkemedelsverkets synpunkt att tillsynsmyndighetens skyldighet enligt 7 kap. 9 § patientsäkerhetslagen att sprida information om in- träffade händelser som har anmälts enligt lex Maria bör gälla även gentemot berörda myndigheter, inte bara i förhållande till vårdgivare.

Inspektionen för vård och omsorg bör även bygga upp lämpliga sam- arbetsformer med huvudmännen så att inspektionens arbete på bästa möjliga sätt samspelar med huvudmännens kvalitetsansvar.

De risker som har identifierats med att bilda en ny tillsynsmyndighet går enligt regeringens bedömning att hantera med en ändamålsenlig styrning från regeringens och den nya myndighetens sida.

Prop. 2012/13:20

95

Prop. 2012/13:20

Regeringens förslag innebär att den nya myndigheten ska ta över

 

Socialstyrelsens ansvar att utöva tillsyn över socialtjänst, LSS-verksam-

 

het och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen utövar även tillsyn över

 

sådan verksamhet som inte utgör hälso- och sjukvård men som i detta

 

sammanhang får anses jämförlig med sådan verksamhet, som exempelvis

 

rättspsykiatriska undersökningar, omskärelse av pojkar, m.m.

 

Boende på elevhem kan både vara förorsakat av en skolsituation och av

 

ett omfattande omvårdnadsbehov. Elevhem kan erbjuda både omvårdnad

 

och rehabilitering/habilitering. I samband med införandet av LSS upp-

 

hörde lagen (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.

 

att gälla eftersom LSS ansågs ersätta denna lag. Trots detta förekommer i

 

dag olika former av elevhemsboende. Det kan, som framgår av

 

förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159), vara en insats som beviljas

 

enligt LSS (boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar

 

enligt 9 § punkt 8). Det kan också vara ett boende med anknytning till

 

riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning (utbildning anpassad för

 

rörelsehindrade), specialskolor eller grundsärskolor och gymnasie-

 

särskolan vid Dammsdalskolan i Vingåkers kommun. Enligt skollagen

 

och införandelagen till skollagen har Socialstyrelsen tillsynsansvaret över

 

de senare elevhemsboendena. Den nya inspektionen bör överta även

 

dessa tillsynsområden från Socialstyrelsen.

 

Myndigheten bör ges samma befogenheter att exempelvis genomföra

 

inspektioner, förelägga verksamhetsansvariga att avhjälpa missförhållan-

 

den och förbjuda verksamhet som Socialstyrelsen har i dag. Inspektionen

 

bör även ha motsvarande skyldigheter att agera som nu gäller för Social-

 

styrelsen, t.ex. genom att göra anmälan till Hälso- och sjukvårdens an-

 

svarsnämnd.

 

Regeringen föreslår därmed ändringar i bestämmelser om tillsyn i

 

följande lagar: socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1993:387) om stöd

 

och service till vissa funktionshindrade, patientsäkerhetslagen

 

(2010:659), lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, lagen

 

(2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2002:297) om biobanker i

 

hälso- och sjukvården m.m., smittskyddslagen (2004:168), lagen

 

(2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den

 

ideella föreningen Synskadades riksförbund, lagen (2006:1570) om

 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 26 kap. 5 § skol-

 

lagen (2010:800) samt 24 § lagen (2010:801) om införande av skollagen.

 

Med övertagandet av tillsynsansvaret följer bl.a. att handlägga ärenden

 

om klagomål och initiativärenden enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen.

 

Följdändringar föreslås därför i offentlighets- och sekretesslagen

 

(2009:400) med innebörd bl.a. att motsvarande sekretess som gäller hos

 

Socialstyrelsen för uppgifter i sådana ärenden fortsättningsvis ska gälla

 

hos Inspektionen för vård och omsorg.

 

I budgetpropositionen för 2013, prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9

 

Hälsovård, sjukvård och social omsorg, föreslås ändringar i LSS och

 

socialförsäkringsbalken med innebörd att Socialstyrelsen under vissa

 

förutsättningar får utföra inspektion för tillsyn av assistans i bostäder.

 

Denna uppgift bör, i konsekvens med att tillsynsansvaret överlämnas till

 

Inspektionen för vård och omsorg, i stället utföras av inspektionen. I

 

denna proposition föreslås därför ändringar i vissa av lagförslagen i prop.

96

2012/13:1.

Regeringen avser att genom förordningsändringar även överföra till- Prop. 2012/13:20 synsansvaret enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen

(2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänsk- liga vävnader och celler till den nya myndigheten.

I promemorian föreslogs ändringar i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, med innebörd att Inspektionen för vård och omsorg ska utöva tillsyn över verksamheten vid sådana specialsjukhus och vårdhem som avses i in- förandelagen. Dessa inrättningar är emellertid numera avvecklade (jfr. lagen [1997:724] om avveckling av specialsjukhus och vårdhem). För- slaget om ändring i införandelagen utgår därför i denna proposition.

Att som Statens vård- och omsorgsutredning föreslår även låta till- synen över apoteksverksamhet, läkemedelsindustri, medicintekniska företag och liknande samt uppföljning av läkemedelsbiverkningar, god- kännanden av läkemedel och angränsande frågor samt central tillsyn av alkohol-, tobaks- och narkotikalagstiftning och internationella adoptions- frågor också ingå i den nya tillsynsmyndighetens uppgifter bedöms i nuläget av regeringen som alltför långtgående. Frågan om ytterligare uppgifter ska föras över till den nya tillsynsmyndigheten, t.ex. uppgifter som rör alkohol-, tobaks- och narkotikalagstiftningen, behöver analyseras ytterligare och bereds därför vidare inom Regeringskansliet.

Regeringen avser också att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera hur väl förändringsarbetet i den nya tillsynsmyndigheten uppfyller syften, mål och intentioner med tillsynsreformen (prop. 2008/09:160).

6.2Övriga uppgifter som bör föras över till den nya tillsynsmyndigheten

Regeringens förslag: Ansvaret för följande uppgifter ska överföras från Socialstyrelsen till den nya inspektionen:

besluta om tillstånd att bedriva viss verksamhet enligt social- tjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, abortlagen, lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor, lagen om omskärelse av pojkar och lagen om utbyte av sprutor och kanyler,

ta emot anmälningar om viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, LSS, patientsäkerhetslagen och lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

besluta om nedläggning samt om tillstånd till överlåtelse av bio- bank,

ta emot anmälningar enligt Lex Sarah inom socialtjänsten och LSS-verksamhet och enligt bl.a. Lex Maria inom hälso- och sjuk- vården, anmälningar om allvarliga avvikande händelser m.m. enligt lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ, anmälningar om olämplighet att bedriva personlig assistans samt underrättelser om vissa tvångsåtgärder inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård,

97

Prop. 2012/13:20 – informera blodcentraler om allvarliga biverkningar enligt lagen om blodverksamhet,

ta emot rapporter om ej verkställda beslut och ansöka om särskild avgift enligt socialtjänstlagen och LSS,

pröva frågor om överflyttning av ärenden från en kommun till en annan enligt socialtjänstlagen,

pröva frågor om utlämnande och omhändertagande av personakter och journalhandlingar i enskild verksamhet samt om utlämnande av prover i biobank,

systematiskt tillvarata information från patientnämnder,

upprätta förslag till prövotidsplan enligt patientsäkerhetslagen,

medge att allmänt åtal får väckas för vissa brott enligt social- tjänstlagen, samt

föra automatiserade register över blodverksamheter, vävnads- inrättningar, biobanker, verksamheter som innefattar tillvaratagande och transplantation av organ samt anmälda verksamheter enligt patientsäkerhetslagen. Inspektionen ska vara personuppgiftsansvarig för registren. Det informeras också om att regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i registren.

Patientnämndernas skyldighet att lämna årliga redogörelser för sin verksamhet utökas till att gälla gentemot såväl Socialstyrelsen som In- spektionen för vård och omsorg.

Regeringens bedömning: Inspektionen bör överta Socialstyrelsens

uppgift att lämna tillstånd till att bedriva blodverksamhet och väv- nadsinrättning samt att föra automatiserade register över dem som be- driver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt social- tjänstlagen eller LSS.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag och bedömning. I promemorian föreslås dock inte någon ändring i 16 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355), lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller i de förslag som lagts i prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Remissinstanserna: Majoriteten av remissinstanserna är positiva och tillstyrker förslagen i promemorian. Socialstyrelsen föreslår att 2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), 23 § fjärde stycket lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, 18 § tredje stycket lagen (2006:496) om blodsäkerhet och 2 kap. 6 § tredje stycket lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ändras på så sätt att registren också ska få användas för kunskapsutveckling i Socialstyrelsens verksamhet. Socialstyrelsen anför vidare att bestämmelsen om medgivande till allmänt åtal enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen kan behöva justeras med anledning av att styrelsens uppgifter enligt tredje och fjärde strecksatserna i första stycket ska övergå till Inspektionen för vård och omsorg. När det gäller tillstånds- verksamheten bör denna enligt Socialstyrelsen även fortsättningsvis vara nationellt organiserad för att därigenom skapa förutsättningar för en enhetlig, säker och transparant tillståndsprövning. Kriminalvården ställer

98

sig också tveksam till att låta tillståndsfrågor hanteras av regionala till-

Prop. 2012/13:20

synsenheter. Barnombudsmannen menar att det är viktigt att den nya

 

tillsynsmyndigheten görs tillgänglig för barn och unga och att den nya

 

myndigheten bör inrätta ett system liknande det Socialstyrelsen har i dag

 

där barn och unga snabbt kan komma i kontakt med tillsynsmyndigheten.

 

Statskontoret delar utredningens bedömning att de nämnda uppgifterna

 

ligger nära tillsynen och därför bör föras över till den nya tillsyns-

 

myndigheten. Umeå kommun tillstyrker förslagen och understryker

 

vikten av att de som handlägger tillståndsfrågorna och de som utövar

 

tillsynen har samma syn och krav på verksamheterna så att inte skillnader

 

mellan kommunalt drivna verksamheter och enskilt drivna tillstånds-

 

pliktiga verksamheter uppstår.

 

Skälen för regeringens förslag och bedömning

 

Tillståndsgivning och mottagande av anmälningar för bedrivande av

 

vissa verksamheter m.m.

 

Enligt socialtjänstlagen och LSS krävs det tillstånd för att bedriva viss

 

enskild verksamhet. Tillstånd meddelas i dag av Socialstyrelsen. Verk-

 

samhet som bedrivs av kommunen eller på entreprenad enligt social-

 

tjänstlagen eller LSS av kommunen behöver inget tillstånd utan kom-

 

munen är i stället anmälningspliktig till tillsynsmyndigheten. Antalet

 

meddelade tillstånd för enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen och

 

LSS uppgår för närvarande till drygt 2 800. Dessa tillstånd hör enligt

 

regeringens bedömning samman med tillsynen över verksamheten. Rege-

 

ringen föreslår därför att denna tillståndsgivning ska föras över från

 

Socialstyrelsen och framöver handläggas av Inspektionen för vård och

 

omsorg. Detsamma gäller anmälningsplikten avseende viss verksamhet.

 

Det är viktigt att de som handlägger tillståndsfrågorna och de som utövar

 

tillsynen har samma syn och krav på verksamheterna så att inte skillnader

 

mellan kommunalt drivna anmälningspliktiga verksamheter och enskilt

 

drivna tillståndspliktiga verksamheter uppstår. Tillståndsgivning och

 

tillsyn hör intimt ihop och samma skäl som gäller för att regionalisera

 

tillsynsverksamheten – viss närhet till tillsynsobjekten – gäller också

 

tillståndsgivningen. Nyanmälda kommunala verksamheter bör efter egen

 

riskanalys inspekteras snarast möjligt efter en anmälan.

 

I budgetpropositionen för 2013, prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9

 

Hälsovård, sjukvård och social omsorg, föreslår regeringen bl.a. änd-

 

ringar i LSS med innebörd att kommuner och landsting ska vara skyldiga

 

att anmäla till Socialstyrelsen när de bedriver verksamhet med personlig

 

assistans. Denna anmälningsskyldighet bör i stället gälla i förhållande till

 

inspektionen. Ändringar i lagförslagen i budgetpropositionen med denna

 

innebörd föreslås därför i denna proposition.

 

Den som har för avsikt att bedriva sådan verksamhet som enligt

 

gällande bestämmelser i patientsäkerhetslagen (2010:659) står under

 

Socialstyrelsens tillsyn är skyldig att anmäla detta till styrelsen senast en

 

månad innan verksamheten påbörjas. Om sådan anmäld verksamhet helt

 

eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska även detta anmälas till

 

styrelsen inom en månad efter genomförandet. Slutligen ska, om verk-

 

samheten läggs ned, även detta anmälas till myndigheten. Anmälnings-

 

plikten hör samman med tillsynen på ett sådant sätt att ansvaret att ta

99

Prop. 2012/13:20 emot anmälningarna bör föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska beslut om inrättande av en biobank anmälas till Socialstyrelsen. För att en biobank eller delar av den ska få överlåtas krävs tillstånd av Socialstyrelsen. Detsamma gäller om en biobank ska läggas ned och vävnadsproverna förstöras. Även denna verksamhet bör enligt rege- ringens förslag föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler får bedrivas endast av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Socialstyrelsen meddelat tillstånd till verksam- heten. Regeringen föreslår att denna tillståndsgivning tas över av In- spektionen för vård och omsorg.

Tillståndsgivning enligt lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar bör också enligt regeringens förslag tas över av Inspektionen för vård och omsorg liksom godkännande av sjukvårdsinrättning enligt abortlagen (1974:595).

För att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning som rör hantering av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor enligt lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänsk- liga vävnader och celler krävs idag tillstånd av Socialstyrelsen. Social- styrelsens tillstånd krävs också för att få bedriva verksamhet som rör insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av blod och blodkomponenter som används för transfusion enligt lagen om blod- säkerhet. Att det är Socialstyrelsen som beslutar om tillstånd framgår av förordningar på respektive område. Regeringen har för avsikt att genom ändringar i förordningarna överlämna detta ansvar till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälningar om missförhållanden, vårdskador, biverkningar m.m.

Att ta emot och utreda anmälningar från olika verksamheter om exem- pelvis missförhållanden eller inträffade vårdskador är en självklar del av en tillsynsmyndighets verksamhet. Uppgiften att ta emot anmälningar om missförhållanden från nämnder och verksamhetsansvariga enligt Lex Sarah bör därför föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Detsamma gäller skyldigheten att ta emot och utreda anmäl- ningar enligt Lex Maria och andra anmälningar enligt patientsäkerhets- lagen.

I prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social om- sorg, föreslås bl.a. ändringar i LSS och socialförsäkringsbalken med innebörd att kommunen och Försäkringskassan ska anmäla till Social- styrelsen om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplig- het att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. An- mälningsskyldigheten bör enligt regeringen i stället gälla i förhållande till Inspektionen för vård och omsorg. Ändringar i nämnda lagförslag före- slås därför i denna proposition.

I lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ, som trädde i kraft den 27 augusti 2012, finns bestämmelser om att

vårdgivare som ansvarar för att tillvarata ett organ ska anmäla misstänkta

100

och konstaterade allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverk- ningar till bl.a. Socialstyrelsen. Denna anmälningsskyldighet bör i fort- sättningen gälla i förhållande till Inspektionen för vård och omsorg.

Socialstyrelsen är mottagare av underrättelser om vissa tvångsåtgärder som sker inom ramen för psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård. Mottagare bör enligt regeringens förslag framöver vara Inspektionen för vård och omsorg.

Inspektionen bör även ta över uppgiften enligt lagen om blodsäkerhet att lämna information till blodcentraler om allvarliga biverkningar i sam- band med transfusioner.

Rapporter om ej verkställda beslut samt överlämnande av ärenden

Uppgiften att vara mottagare av rapporter om ej verkställda nämndbeslut liksom uppgiften att ansöka om särskild avgift när kommuner inte verk- ställt beslut och domar enligt socialtjänstlagen och LSS har anknytning till tillsynsuppdraget och bör därför enligt regeringens förslag också överföras till Inspektionen för vård och omsorg.

När kommuner inte kan komma överens i fråga om huruvida ett visst ärende beträffande en enskild enligt socialtjänstlagen ska överlämnas från en kommun till en annan får Socialstyrelsen efter ansökan från den kommun där frågan om överflyttning kommit upp besluta vilken kommun som ska ansvara för ärendet. Sådana beslut ligger tillsynen nära och bör därför enligt regeringens förslag också vara en uppgift för Inspektionen för vård och omsorg.

Personakter och patientjournaler m.m.

Socialstyrelsen har enligt socialtjänstlagen och LSS ansvar för vissa frågor som rör personakter i verksamheter i enskild regi, såsom beslut om utlämnande och omhändertagande av sådana akter. Socialstyrelsen prövar även frågor om bevarande, förstörande och omhändertagande av patientjournaler i enskild verksamhet enligt patientdatalagen. Detta är uppgifter som har visst samband med tillsynen. Den personal som arbetar med tillsyn har också de nödvändiga kunskaperna för att besluta i sådana ärenden. De uppgifter som Socialstyrelsen i dag har avseende person- akter och patientjournaler bör därför enligt regeringens förslag framöver utföras av Inspektionen för vård och omsorg.

Den nya inspektionen bör även överta Socialstyrelsens uppgift att pröva frågor om utlämnande av prover och journalhandlingar enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Information från patientnämnderna

Patientnämndernas erfarenheter är kompletterande värdefull information för tillsynsmyndigheten på den regionala nivån. Rapporteringen kan t.ex. avspegla inom vilka verksamheter patienter framfört klagomål, vilka typer av ärenden som handlagts, de åtgärder nämnderna och vårdgivarna vidtagit samt om nämnderna identifierat områden där utvecklingen fram- står som oroande från patientsäkerhetssynpunkt. Mot bakgrund av detta bör Inspektionen för vård och omsorg i framtiden vara mottagare av aktuella rapporter från patientnämnderna. Även Socialstyrelsen har emellertid ett fortsatt behov av att ha tillgång till denna information, bl.a.

Prop. 2012/13:20

101

Prop. 2012/13:20

102

inom ramen för myndighetens ansvar för kunskapsutveckling och kun- skapsförmedling inom hälso- och sjukvården. Myndigheten arbetar med- vetet med att understödja ett förändrat arbetssätt i hälso- och sjukvården där patientens ställning stärks genom förbättrade möjligheter till in- formation och delaktighet. Regeringen ställer sig således bakom förslaget i promemorian om att patientnämndernas årliga redogörelser för sin verksamhet i fortsättningen bör lämnas till både Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. I promemorian föreslogs vidare en ändring i 7 kap. 6 § patientsäkerhetslagen med innebörd att båda myn- digheterna systematiskt ska tillvarata informationen från patient- nämnderna. Regeringen instämmer i detta, men anser att Socialstyrelsens skyldighet i aktuellt avseende inte längre bör regleras i 7 kap. patient- säkerhetslagen utan i lämplig förordning.

Prövotidsplan

Uppgiften att upprätta förslag till prövotidsplan enligt patientsäkerhets- lagen har en direkt koppling till tillsynsansvaret enligt samma lag och bör därför också påföras den nya inspektionen.

Medgivande till allmänt åtal

Enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen krävs det i dag medgivande från Socialstyrelsen för att allmänt åtal för vissa brott ska få väckas, bl.a. mot den som utan tillstånd driver viss verksamhet eller fortsätter verksamhet i strid med ett förbud. Eftersom det är Inspektionen för vård och omsorg som i fortsättningen föreslås besluta om sådana tillstånd och förbud bör enligt regeringens mening medgivande till allmänt åtal för de aktuella brotten också lämnas av inspektionen. Medgivande till allmänt åtal för övriga slags brott enligt 16 kap. 6 § socialtjänstlagen bör även fortsätt- ningsvis lämnas av Socialstyrelsen.

Register

Det finns en nära koppling mellan å ena sidan behörigheten att pröva frågor om tillstånd till viss verksamhet och uppgiften att vara mottagare av uppgifter om anmälningspliktig verksamhet och å andra sidan skyl- digheten att föra register över sådan verksamhet. Socialstyrelsen är för närvarande den myndighet som är skyldig att föra register över följande verksamheter:

tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen eller LSS,

tillståndspliktiga blodverksamheter som bedrivs enligt lagen om blodsäkerhet,

tillståndspliktiga vävnadsinrättningar som bedrivs enligt lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

anmälningspliktiga verksamheter enligt patientsäkerhetslagen,

anmälningspliktiga biobanker enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

verksamheter hos vårdgivare som tillvaratar eller transplanterar organ enligt lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av

mänskliga organ.

Inspektionen för vård och omsorg föreslås av regeringen som behörig myndighet för tillståndsgivning och mottagare av uppgifter om an- mälningspliktig verksamhet. I konsekvens härmed är det Inspektionen för vård och omsorg som också bör föra de aktuella registren och som bör vara personuppgiftsansvarig för dem. Lagändringar med denna innebörd föreslås därför. Registren ska i samband med ikraftträdandet föras över från Socialstyrelsen till inspektionen.

I promemorian föreslås att Socialstyrelsen ska få ha direktåtkomst till ovannämnda register. En av de uppgifter som ligger kvar på Socialstyrel- sen efter utbrytningen av bl.a. tillsyns- och tillståndsverksamheten är att framställa statistik. Myndigheten behöver för detta ändamål ha tillgång till uppgifterna i registren. Regeringen bedömer att det är lämpligt att Inspektionen för vård och omsorg får rätt att medge Socialstyrelsen sådan automatiserad elektronisk tillgång till uppgifterna i registren som avses med direktåtkomst. Regeringen bör meddela föreskrifter om direktåtkomsten. I propositionen föreslås upplysningsbestämmelser om detta.

Några lagändringar när det gäller registren över tillstånds- och anmäl- ningspliktiga verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen och LSS föreslås inte i denna proposition. Regeringen avser att göra nödvändiga ändringar i de förordningar där dessa register regleras.

Socialstyrelsen har i sitt remissyttrande begärt att registren även ska få användas för kunskapsutveckling i Socialstyrelsens verksamhet. Denna fråga kräver ytterligare överväganden.

Myndighetens administration

Inspektionen för vård och omsorgs behov av administrativa tjänster av rutinkaraktär ska, om det inte finns starka skäl för en annan ordning, tillgodoses genom att Statens servicecenter anlitas för dessa tjänster inom ramen för vad den myndigheten kan erbjuda. Detta bör göras mot bak- grund av att Statens servicecenter har till uppgift att svara för samordnat administrativt stöd till statliga myndigheter i syfte att öka effektiviteten och minska de administrativa kostnaderna i statsförvaltningen.

Verksamhet hos Socialstyrelsen som inte påverkas av förslaget om in- rättande av en ny tillsynsmyndighet

Som framgår av det föregående omfattas Socialstyrelsens verksamhet med bl.a. normering, utvecklingsverksamhet och fördelning av stats- bidrag inte av förslaget om inrättande av en ny tillsynsmyndighet. Väg- ledande vid övervägandena av vilka uppgifter som bör föras över till den nya tillsynsmyndigheten har varit vilka uppgifter som har nära samband med tillsynen. Därför är förslagen utformade på så sätt att Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för tillstånd till eller godkännande av viss verksamhet, t.ex. blodverksamhet eller sjukvårdsinrättning för utförande av abort. Däremot bör Socialstyrelsen enligt regeringens uppfattning även i fortsättningen ha ansvaret för tillstånd till en viss bestämd åtgärd, t.ex. medgivande till abort efter utgången av artonde havandeskaps- veckan. Detta innebär bl.a. att de frågor som i dagsläget avgörs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet) även fortsättningsvis ska hanteras av Socialstyrelsen.

Prop. 2012/13:20

103

Prop. 2012/13:20

104

6.3Yrkeslegitimationer

Regeringens bedömning: Socialstyrelsens nuvarande verksamhet med att utfärda yrkeslegitimationer för personal inom hälso- och sjukvården bör vara kvar i Socialstyrelsen.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Av dem som har yttrat sig i frågan tillstyrker

Kriminalvården, Socialstyrelsen, Västra Götalands läns landsting, Sveriges Farmacevtförbund, Svensk förening för allmänmedicin, Svenska Läkarsällskapet, Naturvetarna och Sveriges Tandläkarförbund prome- morians förslag. Socialstyrelsen föreslår att regeringen inför en yttrande- rätt för Socialstyrelsen i ärenden hos Hälso- och sjukvårdens ansvars- nämnd och att regeringen även överväger att återföra verksamheten från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd till Socialstyrelsen. Socialstyrel- sen anser när det gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen att inspektionen bör kunna få del av Socialstyrelsens beslut i legitimations- ärenden och att Socialstyrelsen bör kunna få del av information från inspektionen rörande bl.a. icke legitimerad personal, t.ex. AT-läkare med särskilt förordnande. Sveriges Kommuner och Landsting betonar vikten av att godkännande, tillstånd och legitimationer hanteras inom samma myndighet som tillsynen. En integrering av den verksamhet som utfärdar legitimationer med den verksamhet som utövar tillsyn ökar möjligheterna att utföra arbetsuppgifterna på ett högkvalitativt och rättssäkert sätt. Sveriges kommuner och landsting tillstyrker därför förslaget i slutbe- tänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) som innebär att Inspektionen för hälsa, vård och omsorg ansvarar för att säkra kvalitet i alla verksam- heter genom effektiv hantering av godkännande, tillstånd, legitimationer och tillsyn. Vingåker kommun ser också en tydlig koppling mellan tillsyn och legitimationer och förordar därför att yrkeslegitimationerna hanteras av tillsynsmyndigheten.

Skälen för regeringens bedömning: Inom tillsynsmyndigheten är det den regionala delen av organisationen (det finns f.n. sex regionala till- synsenheter inom Socialstyrelsen) som bör ansvara för tillsynen, till- ståndsgivningen och godkännandet av viss verksamhet inom myndig- hetens område. Skälet härtill är det behov av viss närhet till de objekt som ansöker om tillstånd som finns (prop. 2008/09:160 s. 47 f.). Samma behov av närhet till de personer som ansöker om legitimation att utöva yrke inom inom hälso- och sjukvården eller specialistkompetens före- ligger inte. Däremot är det enligt regeringens uppfattning av såväl lik- värdighets- som rättssäkerhetsskäl angeläget att det är en instans som prövar sådana ansökningar. Denna instans måste ha särskild kompetens för att kunna göra korrekta bedömningar av yrkesutövarnas kompetens, oavsett om denna är förvärvad i Sverige eller utomlands, och lämplighet och det måste även finnas en fungerande organisation för detta. Social- styrelsen har enligt patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) be- myndigande att meddela ytterligare föreskrifter om vissa utbildningskrav och praktisk tjänstgöring för grundlegitimation, tillgodoräknande av meriter för specialistkompetens samt kraven på utbildning, praktisk tjänstgöring och kunskaper i svenska författningar och språkkunskaper

för dem som har genomgått vårdutbildning i tredjeland. Socialstyrelsens Prop. 2012/13:20 normgivning i dessa delar har ett mycket nära samband med det

kunskaps- och utvecklingsarbete som denna myndighet även i fortsättningen ska ansvara för. Den del av Socialstyrelsens personal som arbetar med att ta fram föreskrifter har således expertkunskaper och är väl insatta i såväl legitimationsfrågorna som andra behörighetsfrågor. Socialstyrelsen har dessutom redan en särskild central organisation för den aktuella verksamheten. Denna organisation har dessutom ett nära och väl etablerat samarbete med Socialstyrelsens utländska systerorganisa- tioner. Det finns därför enligt regeringens uppfattning starka skäl för att inte bryta ut denna verksamhet ur Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen föreslår att myndigheten ska ha yttranderätt i ärenden hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Enligt 9 kap. 13 § patient- säkerhetslagen får ansvarsnämnden, om en fråga kräver särskild sakkun- skap, inhämta yttrande från myndigheter och andra med sådan särskild sakkunskap. Regeringen anser inte att det finns skäl att införa någon sådan bestämmelse som Socialstyrelsen efterlyser.

Som anförts under avsnitt 6.1 krävs det ytterligare överväganden när det gäller frågor om sekretess och möjligheten för myndigheterna att utbyta information.

När det gäller frågan om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds framtida hemvist så bereds denna inom Regeringskansliet.

6.4Ledningsform för den nya tillsynsmyndigheten

Regeringens bedömning: Inspektionen för vård och omsorg bör organiseras som en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd.

Promemorians bedömning: Överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna: Justitiekanslern (JK) påpekar att den nya myn- digheten kommer att få ett omfattande ansvarsområde och kommer att hantera känsliga ärenden av stor vikt för de berörda. Det är därför särskilt viktigt att verksamheterna organiseras på ett sådant sätt att medborgarna tillförsäkras en så god insyn som möjligt. Hjälpmedelsinstitutet föreslår att den nya tillsynsmyndigheten organiseras med en styrelse med fullt ansvar. Socialstyrelsen ser fördelar med att en inspektion blir en enrådig- hetsmyndighet istället för en styrelsemyndighet. Ett insynsråd kan stärka medborgarperspektivet. Liknande synpunkter framför Örebro läns landsting och Statskontoret som också instämmer i förslaget och menar att enrådighetsmyndighet lämpar sig väl för den föreslagna tillsyns- myndighetens verksamhet. Patientnämnden i Stockholms län, Svenska Diabetesförbundet och Sveriges Tandläkarförbund framhåller att det är viktigt att insynsrådet har patient- och brukarmedverkan för att på så sätt få in ett patient- och brukarperspektiv i tillsynen. Patientnämnderna i Kronobergs och Västernorrlands län ställer sig positiva till förslaget men menar att det är viktigt att representanter från landets patientnämnder finns med i detta insynsråd. Patientnämnderna i Borås och Göteborg noterar att Inspektionen för vård och omsorg enligt förslaget i prome-

morian inte kommer att uppfylla kraven i internrevisionsförordningen

105

Prop. 2012/13:20 (2006:1228). För ett insynsråd bör ytterligare preciseras mandat, be- fogenheter och ansvar.

Skälen för regeringens bedömning: Den nya tillsynsmyndighetens uppdrag innebär att den ska vara en förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsynen över socialtjänsten, LSS-verksamhet, hälso- och sjukvården och närliggande verksamheter. Inom dessa områden är det angeläget med en direkt och tydlig styrning. Verksamheten är i hög grad styrd av lag och innebär oberoende och opartisk myndighetsutövning. Enligt regeringens och Utredningen om tillsynen inom socialtjänstens bedömning (SOU 2007:82) framstår det som mest ändamålsenligt att organisera den nya tillsynsmyndigheten som en enrådighetsmyndighet. Det är också en fördel för myndigheten att ledas av en myndighetschef vid samverkan med andra myndigheter inom området. Det är enligt regeringens uppfattning befogat att myndigheten får ett insynsråd mot bakgrund av att verksamheten kommer att ha breda kontaktytor mot olika delar av hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det inom social- tjänsten, LSS och hälso- och sjukvården viktiga medborgarperspektivet bör också enligt regeringens mening kunna tillgodoses genom ett insyns- råd. Ett sådant råd kan också tillföra sakkunskap, t.ex.från intresse- organisationer.

6.5Myndigheternas regionala verksamhet

Den nya myndigheten kommer att ha en omfattande regional verksamhet. Regeringen har fastslagit att det för den statliga verksamheten är viktigt att uppnå en tydlighet och klarhet i dess regionala utformning och att denna anses ändamålsenlig. Regeringen har därför gett en särskild ut- redare i uppdrag att göra en översyn av den statliga regionala förvalt- ningen och lämna förslag på hur dess utformning kan göras tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig (Dir. 2009:62). Det är enligt rege- ringens uppfattning viktigt att den nya myndighetens regionala orga- nisation utformas på ett sätt som beaktar den framtida beredningen av utredningens förslag.

Den regionala indelningen ska kunna anpassas till att omfatta ett eller flera av de framtida geografiska områdena för länsstyrelserna.

Inspektionen för vård och omsorg kommer bl.a. att ha tillsyn över kommunal verksamhet. Myndigheten bör enligt regeringens uppfattning dra nytta av den erfarenhet som länsstyrelserna har när det gäller sådana kontakter med kommuner. Länsstyrelserna har också stor kompetens och erfarenhet av tillsyn inom olika områden. I syfte att skapa en så effektiv och ändamålsenlig tillsynsorganisation som möjligt bör möjligheterna till samverkan med berörda länsstyrelser tas till vara av den nya tillsyns- myndigheten.

106

7

Ekonomiska och andra konsekvenser

Prop. 2012/13:20

Den nya tillsynsmyndigheten som avses inrättas den 1 juni 2013 finan- sieras dels genom en överföring av medel från anslag 8:1 Socialstyrelsen inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till anslag 8:2 Inspektionen för vård och omsorg, dels genom medelstillskott för att förstärka tillsynen. I budgetpropositionen för 2013, där de budgetära konsekvenserna av den nya tillsynsmyndighetens inrättande behandlas, föreslår regeringen att cirka 376 miljoner kronor anvisas för 2013 under anslaget 8:2 Inspektionen för vård och omsorg. För 2014, 2015 och 2016 beräknas anslaget till cirka 651 miljoner kronor, cirka 635 miljoner kronor respektive cirka 645 miljoner kronor.

Statskontoret har inte genomfört någon närmare analys av Socialstyrel- sens roll efter ett bildande av en renodlad inspektionsmyndighet. Stats- kontoret kan dock inte se att ett inrättande av en renodlad inspektions- myndighet skulle påverka förutsättningarna för Socialstyrelsens övriga åtaganden inom området på något avgörande sätt. Regeringen gör samma bedömning. Väl utvecklade samarbetsrutiner mellan Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg borde enligt regeringens uppfattning kunna förhindra att onödiga revir uppstår mellan myndigheterna och deras olika åtaganden.

Den nya myndigheten ska bemannas med beaktande av 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Inrättandet av den nya myndigheten bedömer regeringen inte ska med- föra behov av nya befattningar eller resurser för Regeringskansliet.

Inom EU finns inga gemensamma bestämmelser om tillsyn. Rege- ringens förslag innebär därför inte några konsekvenser ur ett sådant perspektiv.

8

Ikraftträdande- och

 

 

övergångsbestämmelser

 

 

 

Regeringens förslag: De föreslagna lagändringarna träder i kraft den

 

1 juni 2013, utom när det gäller förslagen till ändringar i de lagförslag

 

som lämnats i prop. 2012/13:1, vilka träder i kraft den 1 juli 2013.

 

Särskilda övergångsbestämmelser för tillämpningen av 7 a § för-

 

valtningsprocesslagen införs i vissa av lagförslagen.

 

Även i lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen införs

 

en övergångsbestämmelse.

 

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag när

 

det gäller ikraftträdandet. I promemorian föreslås övergångsbestämmel-

 

ser om bl.a. överförandet av handlingar i icke avgjorda ärenden och av

 

register samt om att beslut av Socialstyrelsen ska gälla som beslut av

 

Inspektionen för vård och omsorg.

 

Remissinstanserna: Socialstyrelsen och Arbetsgivarverket anser att

 

regeringen

utifrån administrativa utgångspunkter bör överväga att låta

107

Prop. 2012/13:20

ikraftträdandet av förslagen ske den 1 juli 2013 för att underlätta jäm-

 

förelser, delårsrapportering samt arbetet med underlag till årsredovisning.

 

Norrbottens läns landsting, Föreningen Sveriges Socialchefer,

 

Östersunds kommun och Svenska Diabetesförbundet anser att det är en

 

alltför optimistisk och orealistisk tidsplanering och föreslår att ikraft-

 

trädandet senareläggs för att få en väl fungerande tillsynsmyndighet från

 

början. Botkyrka kommuns erfarenhet av organisationsförändringar visar

 

att successiva övergångar fungerar mest tillfredsställande.

 

Socialstyrelsen anför vidare att det torde följa av allmänna rättsprin-

 

ciper att Socialstyrelsens beslut om tillstånd inte tappar sin rättskraft

 

genom att det fortsatta beslutsfattandet övertas av en annan myndighet.

 

Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till patientsäkerhetslagen kan leda

 

till oklarheter eftersom den enbart gäller beslut om förbud, inte andra

 

typer av beslut som innefattar myndighetsutövning, och bör därför utgå.

 

Skälen för regeringens förslag: Författningsändringarna föreslås

 

träda i kraft den 1 juni 2013. Regeringen anser att förändringarna är

 

angelägna och bör ske så snabbt som möjligt. Förslagen innebär att

 

tillsynsansvaret enligt bl.a. socialtjänstlagen (2001:453), lagen

 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad

 

LSS, och patientsäkerhetslagen (2010:659) då övertas av Inspektionen

 

för vård och omsorg och att Socialstyrelsen efter ikraftträdandet inte har

 

något tillsynsansvar när det gäller hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet

 

och socialtjänst. Någon övergångsperiod där Socialstyrelsen har kvar

 

vissa uppgifter behövs inte utan överflyttningen av tillsynsansvaret till

 

Inspektionen för vård och omsorg bör ske vid ett tillfälle – den 1 juni

 

2013. I samband med förberedelserna inför överföringen av tillsyns-

 

ansvaret från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg bör

 

verksamhetstillsynen kunna planeras på så sätt att Socialstyrelsens

 

projekt kan avslutas inför övergången. Det blir en fråga för Social-

 

styrelsen och Inspektionen för vård och omsorg att i övrigt säkerställa att

 

överflyttningen av tillsynsansvaret sker på ett sådant sätt att Social-

 

styrelsens kunskaper om tillsynsobjekten tas till vara.

 

Överflyttningen av ansvaret för tillståndsgivningen bör också ske vid

 

ett tillfälle – 1 juni 2013 – och då även avse inkomna ansökningar som

 

ännu inte prövats slutligt.

 

Lagarna om ändringar i de förslag om ändringar i LSS och socialför-

 

säkringsbalken som lämnades i prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9 Hälso-

 

vård, sjukvård och social omsorg, träder i kraft samtidigt som övriga

 

förslag i nämnda proposition, dvs. den 1 juli 2013.

 

I den remitterade promemorian föreslogs en rad övergångsbestämmel-

 

ser om bl.a. överlämnande av handlingar i icke avgjorda ärenden och

 

överföring av register från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och

 

omsorg samt om att beslut om tillstånd och förbud som har meddelats av

 

Socialstyrelsen ska gälla som beslut av inspektionen. Enligt regeringens

 

mening är några övergångsbestämmelser av den karaktären inte

 

nödvändiga.

 

Av 7 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att

 

om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut ska den

 

myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan

 

handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. Inspektionen för vård

108

och omsorg kommer enligt vissa av lagförslagen i denna proposition att

överta ansvaret att besluta i olika slags ärenden från Socialstyrelsen och Prop. 2012/13:20 bör efter ikraftträdandet även vara den enskildes motpart i domstol, trots

att det är Socialstyrelsen som först beslutat i saken. Övergångsbestäm- melser med innebörd att inspektionen ska vara den enskildes motpart vid tillämpningen av den nämnda bestämmelsen i förvaltningsprocesslagen föreslås därför till vissa lagförslag. I övergångsbestämmelserna till de lagar där Socialstyrelsen eller någon annan myndighet har kvar beslutan- derätten i vissa frågor görs ett tillägg med innebörd att Inspektionen för vård och omsorg är den enskildes motpart om inspektionen efter ikraft- trädandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

Enligt 11 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller att om en arkivmyndighet, för arkivering, från en annan myndighet får en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten. För att undvika att sekretessen hos en arkivmyndighet, för uppgifter i ärenden som har om- händertagits för arkivering från Socialstyrelsen före ikraftträdandet, upphör den 1 juni 2013 bör en övergångsbestämmelse införas i förslaget till ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

Regeringen avser att återkomma när det gäller behovet av ytterligare övergångsbestämmelser.

9 Författningskommentar

9.1Förslaget till lag om ändring i abortlagen (1974:595)

5 §

Ändringen i andra stycket innebär att det i fortsättningen är Inspektionen för vård och omsorg, inte längre Socialstyrelsen, som beslutar om sådant godkännande som krävs för att en sjukvårdsinrättning ska få utföra abort eller avbrytande av havandeskap. I övrigt görs ett par språkliga änd- ringar.

Se även avsnitt 6.2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av punkt 1 framgår att lagen träder i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som prövas. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

109

Prop. 2012/13:20 9.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:419)

 

om resekostnadsersättning vid sjukresor

1 §

Ändringen i andra stycket innebär att resekostnadsersättning kan lämnas även när rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m. bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

9.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

19–20 och 22 b §§

Av paragrafändringarna följer att det inte längre är Socialstyrelsen utan Inspektionen för vård och omsorg som chefsöverläkaren ska underrätta om beslut om fastspänning enligt 19 §, avskiljande enligt 20 §, inskränk- ning enligt 20 a § och övervakning enligt 22 a §. Ändringarna gäller även för sluten rättspsykiatrisk vård, se 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykia- trisk vård. I övrigt görs vissa språkliga ändringar.

Se även avsnitt 6.2.

49 §

Enligt första stycket ska chefsöverläkaren lämna uppgifter om åtgärder som har vidtagits enligt lagen till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrelsen.

Vidare ges paragrafen en modernare utformning genom att det i ett nytt andra stycke införs en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur uppgifts- skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras. Bestämmelsen motsvarar delvis nuvarande första stycket.

I paragrafen görs även vissa språkliga justeringar. Se även avsnitt 6.2.

9.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning

17 §

Genom en ändring i paragrafen överförs tillsynsansvaret över verksamhet där rättspsykiatriska undersökningar bedrivs från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Paragrafen ändras även på så sätt att omfattningen av tillsynsuppdraget förtydligas. Någon ändring i för- hållande till vad som får anses gälla redan i dag är inte avsedd.

Se även avsnitt 6.1.

110

9.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

23 §

Ändringen i första stycket innebär att uppgiften att besluta om tillstånd till att yrkesmässigt bedriva viss enskild verksamhet med personlig assi- stans överförs från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Vidare görs en språklig justering.

Andra och tredje styckena ändras på så sätt att sådana anmälningar som avses där fortsättningsvis ska ske till Inspektionen för vård och omsorg i stället för som tidigare till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

23 c och 23 d §§

Paragraferna ändras på så sätt att ansvaret för beslut om utlämnande och omhändertagande av personakter i verksamhet i enskild regi övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Vidare görs en språklig justering.

Se även avsnitt 6.2.

24 f §

Ändringen i första stycket innebär att anmälningar av allvarliga missför- hållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska göras till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

25 §

Paragrafen ändras på så sätt att ansvaret för tillsyn över verksamhet som bedrivs enligt lagen övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Övriga ändringar är enbart av språklig karaktär.

Se även avsnitt 6.1.

26 a §

Paragrafen justeras som en följd av att ansvaret för tillsyn enligt 25 § övergår till Inspektionen för vård och omsorg. Vidare införs en punkt- uppställning.

26 c, 26 d och 26 f–i §§

I syfte att möjliggöra för den nya myndigheten att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet ändras ifrågavarande paragrafer på så sätt att In- spektionen för vård och omsorg ges motsvarande befogenheter som Socialstyrelsen har idag när det gäller att exempelvis förelägga den som bedriver verksamhet som står under tillsyn att lämna över handlingar och annat material, att inspektera sådan verksamhet, att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållanden, att återkalla till- stånd för verksamhet och att förbjuda fortsatt verksamhet.

I paragraferna görs även ändringar av enbart språklig karaktär. Se även avsnitt 6.1.

Prop. 2012/13:20

111

Prop. 2012/13:20

27 §

 

Ändringarna i första och tredje styckena är en konsekvens av att de be-

 

slut som det hänvisas till i fortsättningen fattas av Inspektionen för vård

 

och omsorg. I paragrafen görs även ett par språkliga justeringar.

28 c §

Ändringen innebär att det fortsättningsvis är Inspektionen för vård och omsorg som har rätt att hos förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift enligt 28 a §.

Se även avsnitt 6.2.

28 f, 28 g och 28 i §§

Ändringarna i paragraferna innebär att rapporter om ej verkställda gyn- nande nämndbeslut enligt 28 f § och anmälningar av verkställda beslut enligt 28 g § ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

I punkt 1 anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

21 §

Ändringarna i punkt 2 är en följd av att den tillsyn över hälso- och sjuk- vårdspersonal som idag utövas av Socialstyrelsen i fortsättningen ska bedrivas av Inspektionen för vård och omsorg. I övrigt görs vissa juste- ringar av språklig karaktär.

Se även avsnitt 6.1.

9.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister

6 §

Ändringarna i första stycket punkt 9 och tredje stycket är en konsekvens av att uppgiften att utöva tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) överförs från Socialstyrelsen till In- spektionen för vård och omsorg. I tredje stycket görs även en språklig justering.

Se även avsnitt 6.1.

112

17 §

Prop. 2012/13:20

Ändringen innebär att Apotekens Service Aktiebolag ska lämna uppgifter

 

om enskilda läkares eller tandläkares förskrivning av särskilda läkemedel

 

till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrelsen. Jämför kommentaren till 6 §.

Se även avsnitt 6.1.

9.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

4 §

Ändringen i första stycket innebär att patientnämnderna ska göra In- spektionen för vård och omsorg uppmärksam på förhållanden som om- fattas av myndighetens tillsyn.

Andra stycket i förevarande paragraf ändras på så sätt att patient- nämndernas skyldighet att årligen lämna en redogörelse över sin verk- samhet utökas till att gälla i förhållande till både Socialstyrelsen och den nya inspektionen. Redogörelserna kan lämpligen innehålla samma in- formation till båda myndigheterna.

Se även avsnitt 6.2.

9.9Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2 a kap. 11 §

Ändringarna i paragrafen innebär att det i fortsättningen är Inspektionen för vård och omsorg, inte längre Socialstyrelsen, som prövar ansökningar om överflyttning av ärenden som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person från en kommun till en annan.

Se även avsnitt 6.2.

7 kap. 1 §

Ändringen i första stycket innebär att uppgiften att besluta om tillstånd till att yrkesmässigt bedriva exempelvis hem för vård eller boende i en- skild regi övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

I andra stycket görs en språklig justering.

Tredje stycket ändras på så sätt att sådana anmälningar som avses där fortsättningsvis ska ske till Inspektionen för vård och omsorg i stället för som tidigare till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

7 kap. 3 §

Första stycket justeras som en följd av att ansvaret för tillsyn enligt 13 kap. 1 § övergår till Inspektionen för vård och omsorg.

Fjärde stycket ändras endast språkligt.

113

Prop. 2012/13:20

7 kap. 4 §

 

Första stycket justeras som en följd av att ansvaret för tillsyn enligt

 

13 kap. 1 § övergår till Inspektionen för vård och omsorg.

 

Genom ändringen i andra stycket övergår Socialstyrelsens ansvar för

 

att i vissa fall pröva frågor om utlämnande av handlingar i personakter i

 

enskild verksamhet till den nya tillsynsmyndigheten.

 

Se även avsnitt 6.2.

7 kap. 5 §

Ändringarna i första och andra styckena innebär att det fortsättningsvis är Inspektionen för vård och omsorg, i stället för Socialstyrelsen, som får besluta om omhändertagande av personakter i enskild verksamhet.

Tredje stycket ändras endast språkligt. Se även avsnitt 6.2.

13 kap. 1 §

Genom en ändring i första stycket överförs Socialstyrelsens ansvar att utöva tillsyn över socialtjänsten och verksamheten vid Statens institu- tionsstyrelses institutioner till Inspektionen för vård och omsorg. I stycket görs även en språklig justering.

Se även avsnitt 6.1.

13 kap. 3 §

Paragrafen ändras som en konsekvens av att tillsynsansvaret enligt 13 kap. 1 § går över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Vidare införs en punktuppställning.

13 kap. 5, 6 och 8–11 §§

I syfte att möjliggöra för den nya myndigheten att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet ändras ifrågavarande paragrafer på så sätt att In- spektionen för vård och omsorg ges motsvarande befogenheter som Socialstyrelsen har idag när det gäller att exempelvis förelägga den som bedriver verksamhet som står under tillsyn att lämna över handlingar och annat material, att inspektera sådan verksamhet, att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållanden, att återkalla till- stånd för verksamhet och att förbjuda fortsatt verksamhet.

I paragraferna görs även ändringar av enbart språklig karaktär. Se även avsnitt 6.1.

14 kap. 7 §

Ändringen i första stycket innebär att anmälningar av allvarliga miss- förhållanden och påtagliga risker för allvarliga missförhållanden ska göras till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrel- sen.

Se även avsnitt 6.2.

16 kap. 4 §

I första, andra och fjärde styckena görs ändringar till följd av att de be- slut som det hänvisas till i fortsättningen fattas av Inspektionen för vård och omsorg.

114

Tredje stycket innebär att andra beslut av inspektionen än de som anges Prop. 2012/13:20 i paragrafen, liksom beslut som fattas av Socialstyrelsen, inte får över-

klagas. Ändringen innebär inte någon ändring i förhållande till vad som gäller i dag.

Vidare görs en ändring av enbart språklig karaktär.

16 kap. 6 §

I första stycket införs en punktlista samt görs vissa språkliga justeringar. Ändringarna i andra stycket och införandet av det nya tredje stycket

innebär att ansvaret att lämna medgivande till att åtal väcks för sådana brott som avses i första stycket delas upp mellan Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

16 kap. 6 c §

Ändringen innebär att det fortsättningsvis är Inspektionen för vård och omsorg som har rätt att hos förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift enligt 28 a §.

Se även avsnitt 6.2.

16 kap. 6 f, 6 g och 6 i §§

Ändringarna i paragraferna innebär att rapporter om ej verkställda gyn- nande nämndbeslut enligt 6 f § och anmälningar av verkställda beslut enligt 6 g § ska lämnas till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av punkt 1 framgår att lagen träder i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

7 a §

Ändringen i paragrafen är en konsekvens av att Inspektionen för vård och omsorg tar över ansvaret för tillsynen på socialtjänstområdet från Social- styrelsen.

Se även avsnitt 6.1.

115

Prop. 2012/13:20

116

9.11Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

6–7 §§

Ändringarna i paragraferna innebär att ansvaret att pröva frågor om sär- skilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar, och befogenheten att åter- kalla ett sådant tillstånd, övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Vidare görs vissa justeringar av rent språklig karaktär.

Se även avsnitt 6.2.

8 §

Genom ändringar i paragrafen övergår uppgiften att utöva tillsyn över den verksamhet som bedrivs av personer med särskilt tillstånd att utföra omskärelse från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Inspektionen ges även samma rätt att genomföra inspektioner och in- hämta handlingar m.m. som Socialstyrelsen har i dag.

Se även avsnitt 6.1.

10 §

Paragrafen ändras som en följd av att det i fortsättningen är Inspektionen för vård och omsorg, inte längre Socialstyrelsen, som fattar de beslut som avses i paragrafen. Vidare görs en språklig justering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av punkt 1 framgår att lagen träder i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.12Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2 kap. 5 §

Ändringarna i första och tredje styckena innebär att beslut att inrätta en biobank och ändringar av tidigare anmälda förhållanden i fortsättningen ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Social- styrelsen. I första stycket införs vidare en punktlista. I paragrafen görs även vissa språkliga justeringar.

Se även avsnitt 6.2.

2 kap. 6 §

Ändringarna i första och tredje styckena innebär att ansvaret att föra ett automatiserat register över biobanker går över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, samt att sistnämnda myndighet även ska vara personuppgiftsansvarig för registret.

I fjärde stycket, som är nytt, finns en upplysningsbestämmelse om att regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till registret över biobanker.

I övrigt görs ett par språkliga justeringar. Se även avsnitt 6.2.

4 kap. 6 §

Ändringen i andra stycket innebär att uppgiften att pröva frågor om ut- lämnande av prover från en enskild vårdgivare övergår från Socialstyrel- sen till Inspektionen för vård och omsorg.

I övrigt görs vissa språkliga justeringar. Se även avsnitt 6.2.

4 kap. 6 a §§

Ändringen i första stycket innebär att frågor om utlämnande av journal- handlingar inom enskild hälso- och sjukvård i vissa fall ska prövas av Inspektionen för vård och omsorg i stället för som tidigare av Social- styrelsen.

Andra stycket om överklagande ändras som en konsekvens av att det är inspektionen som fattar beslut enligt första stycket.

Se även avsnitt 6.2.

4 kap. 7 §

Genom ändringar i paragrafen övergår uppgiften att besluta om tillstånd till överlåtelse av en biobank eller delar av den från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

4 kap. 9 §

Ändringen i första stycket innebär att det fortsättningsvis är Inspektionen för vård och omsorg som efter anmälan får besluta att en biobank ska läggas ned och att vävnadsproverna ska förstöras.

I paragrafen görs vidare vissa språkliga justeringar. Se även avsnitt 6.2.

6 kap. 3 §

Första stycket ändras på så sätt att Inspektionen för vård och omsorg övertar uppgiften att utöva tillsyn på området från Socialstyrelsen, sam- tidigt som ansvaret utvidgas till att även omfatta tillsyn över att före- skrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Sådana före- skrifter finns dels i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., dels i föreskrifter från Socialstyrelsen.

Genom ändringen i andra stycket gäller skyldigheten för den som be- driver verksamhet som står under tillsyn att lämna material och upplys- ningar om verksamheten i förhållande till den nya tillsynsmyndigheten, inte längre till Socialstyrelsen.

I tredje stycket görs en ändring med innebörd att inspektionen ges mot- svarande befogenhet som Socialstyrelsen har i dag att förelägga den som bedriver verksamheten att vid vite lämna ut vad som begärs.

Övriga ändringar i paragrafen är endast språkliga. Se även avsnitt 6.1.

Prop. 2012/13:20

117

Prop. 2012/13:20

6 kap. 4 §

 

Paragrafen ändras på så sätt att Inspektionen för vård och omsorg ges

 

motsvarande rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt

 

lagen som Socialstyrelsen har i dag.

 

Se även avsnitt 6.1.

6 kap. 6 §

Av paragrafen följer att Inspektionen för vård och omsorg, under samma förutsättningar som nu gäller för Socialstyrelsen, ska vidta åtgärder för att vinna rättelse eller göra anmälan till åtal.

Se även avsnitt 6.1.

6 kap. 7 §

Bestämmelserna i första, andra och femte styckena om överklagande m.m. ändras som en konsekvens av att det fortsättningsvis är Inspek- tionen för vård och omsorg som fattar de beslut som avses i paragrafen.

I andra och tredje styckena görs vidare spåkliga justeringar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som prövas. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.13Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

6 kap. 9 §

Ändringen i punkt 2 är en konsekvens av att personal inom enskild hälso- och sjukvård, enligt 7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) i dess nya lydelse, står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.1.

9 kap. 1 §

Genom en ändring i paragrafen övergår ansvaret att utöva tillsyn över smittskyddet i landet från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. I övrigt görs vissa ändringar av språklig karaktär.

Se även avsnitt 6.1.

118

9.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (2005:340) Prop. 2012/13:20

 

om överlämnande av vissa

förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.

8 §

Paragrafen ändras på så sätt att tillsynsansvaret över Synskadades Riks- förbunds verksamhet enligt lagen, liksom de befogenheter som följer med detta ansvar, övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Paragrafen ändras även i språkligt hänseende.

Se även avsnitt 6.1.

9.15Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

2 §

Genom ändringar i första stycket övergår uppgiften att meddela tillstånd till sprututbytesverksamhet från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. I övrigt görs vissa språkliga justeringar.

Se även avsnitt 6.2.

4 §

Genom att det i paragrafen inte längre anges till vilken myndighet som ansökan ska ges in får sprututbytesverksamhet fortsätta i avvaktan på inspektionens beslut om en ansökan om fortsatt tillstånd har inkommit antingen till Socialstyrelsen eller till inspektionen innan det gällande tillståndet har löpt ut. I paragrafen görs vidare en språklig justering.

5 §

Paragrafen ändras på så sätt att det är inspektionen som har befogenhet att vid missförhållanden återkalla tillstånd till sprututbytesverksamhet. Vidare görs vissa ändringar av enbart språklig och redaktionell karaktär.

Se även avsnitt 6.2.

9.16Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

18 §

Genom en ändring i första stycket åläggs Inspektionen för vård och om- sorg det ansvar som i dag ligger på Socialstyrelsen att föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet.

Fjärde stycket ändras på så sätt att även personuppgiftsansvaret för registret överförs till Inspektionen för vård och omsorg.

119

Prop. 2012/13:20 I femte stycket, som är nytt, finns en upplysningsbestämmelse om att regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i registret över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet.

Se även avsnitt 6.2.

18 a §

Genom ändringen i paragrafen övergår ansvaret att i vissa fall lämna information till blodcentraler om allvarliga biverkningar till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

19 §

Ändringarna i paragrafen är en direkt följd av att ansvaret för att föra register enligt 18 § övergår på Inspektionen för vård och omsorg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av punkt 1 framgår att lagen träder i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som prövas. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.17Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

26 §

Genom en ändring i paragrafen övertar Inspektionen för vård och omsorg uppgiften att utöva tillsyn på området från Socialstyrelsen. Paragrafen ändras även på så sätt att omfattningen av tillsynsuppdraget förtydligas. Någon ändring i förhållande till vad som får anses gälla redan i dag är inte avsedd.

Se även avsnitt 6.1.

9.18Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

23 §

Ändringen i första stycket innebär att ansvaret att föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning övergår till In- spektionen för vård och omsorg.

120

Genom ändringen i fjärde stycket överförs även personuppgiftsansvaret Prop. 2012/13:20 för registret till inspektionen.

Se även avsnitt 6.2.

24 §

Såväl första som andra stycket ändras som en konsekvens av att In- spektionen för vård och omsorg ska föra det register som avses i 23 §.

Andra stycket ändras vidare på så sätt att regeringen meddelar före- skrifter om vilka myndigheter som får ha direktåtkomst till uppgifterna i registret, oavsett om syftet med åtkomsten är annat än tillsyn.

Se även avsnitt 6.2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som prövas. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.19Förslaget till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

3 kap. 17 §

Ändringen i andra stycket är en konsekvens av de ändringar som görs i 9 kap. 1 §.

8 kap. 2 §

Genom ändringen i andra stycket övergår ansvaret att i vissa fall pröva frågor om utlämnande av journalhandlingar inom enskild hälso- och sjukvård från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

8 kap. 4 §

Första stycket ändras på så sätt att det i fortsättningen är Inspektionen för vård och omsorg, inte Socialstyrelsen, som på ansökan under vissa förut- sättningar kan besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras.

Se även avsnitt 6.2.

9 kap. 1–3 §§

Paragraferna ändras på så sätt att ansvaret för prövning av frågor om omhändertagande av patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård och återlämnande av omhändertagna journaler, övergår från Socialstyrel- sen till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

121

Prop. 2012/13:20

10 kap. 2 §

 

Första och andra styckena om överklagande ändras till följd av att In-

 

spektionen för vård och omsorg fattar de beslut som avses där. I första

 

stycket görs även en språklig justering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Av punkt 1 framgår att lagen träder i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

9.20Förslaget till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

8 §

Ändringen i första stycket punkt 6 är en konsekvens av att tillsyns- ansvaret på det aktuella området övertas av Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.1.

9.21Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

25 kap. 8, 8 a och 18 §§

Ändringarna är en konsekvens av att ansvaret för att handlägga de ären- den enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) som paragraferna hänvisar till övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 framgår att äldre föreskrifter fortfarande gäller för upp- gifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.

Se även avsnitt 8.

9.22Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

1 kap. 1 §

Ändringen i första stycket är en ren följdändring med anledning av de nya bestämmelserna i 7 kap.

122

2 kap. 1 och 2 §§

Ändringarna innebär att den som avser att bedriva verksamhet som om- fattas av tillsyn enligt denna lag eller som har en verksamhet som föränd- ras eller flyttas, ska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg, i stället för som i dag till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

2 kap. 4 §

Genom ändringarna i första och andra styckena övergår ansvaret för att föra registren över verksamheter som anmälts enligt föregående para- grafer respektive vissa inrättningar för bl.a. psykiatrisk tvångsvård från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. I andra stycket görs även en språklig justering.

Ändringen i tredje stycket innebär att Inspektionen för vård och om- sorg även tar över rollen som personuppgiftsansvarig för registren.

I fjärde stycket, som är nytt, finns en upplysningsbestämmelse om att regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till registren.

Se även avsnitt 6.2.

3 kap. 5–7 §§

Paragraferna ändras på så sätt att det fortsättningsvis är Inspektionen för vård och omsorg som ska ta emot s.k. lex Maria-anmälningar (5 §), an- mälningar om andra allvarliga skador än vårdskador vid en sjukvårds- inrättning där det ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning (6 §) samt anmälningar om att det finns skälig anledning att befara att en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården kan utgöra en fara för patientsäkerheten (7 §).

Se även avsnitt 6.2.

3 kap. 8 §

Första stycket punkt 3 ändras som en följd av att klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal enligt 7 kap. 10 § i dess nya lydelse inte längre ska anmälas till Socialstyrelsen utan till Inspektionen för vård och omsorg.

6 kap. 11 §

Ändringen i första stycket innebär att apotekspersonalens skyldighet att anmäla misstanke om exempelvis överförskrivning av narkotiska läke- medel i fortsättningen gäller gentemot Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

7 kap. 1 och 2 §§

Genom ändringarna i paragraferna överförs ansvaret att utöva tillsyn över dels hälso- och sjukvården och dess personal, dels sådan verksamhet som utan att bedriva hälso- och sjukvård tar emot vissa uppdrag avseende provtagning, analys eller annan utredning, från Socialstyrelsen till In- spektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.1.

Prop. 2012/13:20

123

Prop. 2012/13:20

124

7 kap. 4 §

Paragrafen ändras som en konsekvens av att tillsynsansvaret enligt 7 kap. 1 och 2 §§ övergår till Inspektionen för vård och omsorg.

7 kap. 6 §

Ändringen innebär att Inspektionen för vård och omsorg på ett syste- matiskt sätt ta tillvara den information som landets patientnämnder enligt 4 § lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. är skyldig att lämna.

Se även avsnitt 6.2.

7 kap. 7 §

Genom ändringen i första stycket övergår tillsynsansvaret när det gäller säkerheten vid inrättningar där det bl.a. får ges psykiatrisk tvångsvård från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.1.

7 kap. 8 §

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att Inspektionen för vård och omsorg får motsvarande skyldigheter när det gäller hanteringen av bl.a. lex Maria-anmälningar som Socialstyrelsen har i dag.

Se även avsnitt 6.1.

7 kap. 9 §

Ändringarna i första stycket innebär dels att skyldigheten att bl.a. sprida information om inträffade händelser som anmälts enligt 3 kap. 5 och 6 §§ övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg, dels att informationsskyldigheten utvidgas till att gälla inte enbart gentemot vårdgivare utan även i förhållande till berörda myndigheter. Det kan exempelvis finnas skäl att informera Läkemedelsverket om inträffade vårdskador till följd av läkemedelsbehandling.

Se även avsnitt 6.1.

7 kap. 10 §

Genom ändringen övergår ansvaret att pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.1.

7 kap. 11–13, 15–19 §§

Ändringarna i paragraferna innebär att bestämmelserna om handläggning av ärenden om klagomål och initiativärenden blir tillämpliga hos In- spektionen för vård och omsorg.

Vidare görs ett par språkliga justeringar. Se även avsnitt 6.1.

7 kap. 20, 21 och 23–30 §§

I syfte att möjliggöra för den nya myndigheten att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet ändras ifrågavarande paragrafer på så sätt att In- spektionen för vård och omsorg ges motsvarande befogenheter – och i vissa fall skyldigheter – som Socialstyrelsen har idag när det gäller att

exempelvis förelägga den som bedriver verksamhet som står under till- syn att lämna över handlingar, prover och annat material, att inspektera sådan verksamhet, att förelägga vårdgivare och andra att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 kap., att helt eller delvis förbjuda verksamhet samt att agera mot hälso- och sjukvårdspersonal som inte fullgör sina skyldig- heter genom att exempelvis anmäla till åtal eller göra anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

I 20 och 24–29 §§ görs även förtydliganden och andra ändringar av enbart språklig karaktär.

Se även avsnitt 6.1.

8 kap. 2 §

Ändringen i första stycket innebär att Inspektionen för vård och omsorg tar över uppgiften att upprätta förslag till prövotidsplan från Socialstyrel- sen.

Se även avsnitt 6.2.

9 kap. 1 §

Ändringen i första stycket, som är en konsekvens av ändringen i 7 kap. 30 §, innebär att det inte längre är Socialstyrelsen utan Inspektionen för vård och omsorg som hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får anmäla frågor om prövotid, återkallelse av legitimation och annan be- hörighet samt begränsning av förskrivningsrätt.

I tredje stycket görs endast en smärre språklig ändring. Se även avsnitt 6.1.

9 kap. 17 §

Ändringen är en konsekvens av ändringen i 7 kap. 29 §.

10 kap. 1 §

Paragrafen ändras som en konsekvens av att tillsynsansvaret över hälso- och sjukvården flyttas från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Ändringen innebär att straffansvar enligt paragrafen gäller för den som inte har gjort föreskriven anmälan vare sig till Socialstyrelsen enligt nuvarande ordning eller till den nya inspektionen.

10 kap. 8 §

Paragrafens första stycke ändras på så sätt att det i fortsättningen är In- spektionen för vård och omsorg som under vissa förutsättningar får be- sluta om förbud att bedriva sådan verksamhet som avses i 5 kap. I be- stämmelsen görs vidare vissa språkliga ändringar.

Se även avsnitt 6.2.

10 kap. 11 §

Paragrafens första stycke ändras som en konsekvens av ändringarna i 7 kap. 30 § och 9 kap. 1 §.

10 kap. 13 §

Paragrafen ändras på så sätt att den reglerar vilka beslut av Inspektionen för vård och omsorg som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2012/13:20

125

Prop. 2012/13:20 Vilka beslut av Socialstyrelsen som är överklagbara framgår i stället av den nya 10 kap. 13 a §.

Första stycket ändras som en följd av att beslutanderätten i ärenden enligt punkterna 2–5 i bestämmelsens nuvarande lydelse övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Vidare görs en omnumrering av punkterna.

10 kap. 13 a §

I paragrafen, som är ny, regleras vilka beslut av Socialstyrelsen enligt lagen som är överklagbara.

Frågor om legitimation och annan behörighet enligt 4 kap. ligger kvar inom Socialstyrelsens ansvarsområde. Enligt första stycket får dessa slags beslut även fortsättningsvis överklagas till allmän förvaltnings- domstol. Bestämmelsen motsvarar delvis nuvarande 10 kap. 13 § första stycket punkt 1. Justeringen i förhållande till den paragrafen föranleds av att Socialstyrelsen inte fattar några beslut om rätten att använda en skyddad yrkestitel.

Andra och tredje styckena motsvarar nuvarande 10 kap. 13 § andra och tredje styckena.

Se även avsnitt 6.3.

10 kap. 14 §

I paragrafen görs ett tillägg med innebörd att beslut av såväl Inspektionen för vård och omsorg som Socialstyrelsen gäller omedelbart, om inte annat anges.

10 kap 15 §

Paragrafen ändras på så sätt att det är Inspektionen för vård och omsorg som är motpart till en yrkesutövare som överklagat ett slutligt beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd eller en domstol. Det förtydligas att bestämmelsen enbart gäller beslut enligt 8 kap. 1–11 §§. Vidare görs det förtydligandet att detta endast gäller om inte annat följer av 7 § andra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn eller 7 § andra stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän, dvs. där Justitiekanslern eller Riksdagens ombudsmän är motpart. Genom de förtydliganden som görs blir den sista meningen om att 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvaltningsmyndighets parts- ställning inte gäller i fråga om mål där ansvarsnämnden fattat beslut överflödig och stryks därför.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Enligt punkt 1 träder lagen i kraft den 1 juni 2013.

Av punkt 2 följer att om en enskild överklagar ett beslut enligt lagen till domstol ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart i domstolen, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som prövas. Detta gäller även om det inte är inspektionen som först beslutade i saken.

Se även avsnitt 8.

126

9.23

Förslaget till lag om ändring i skollagen

Prop. 2012/13:20

 

(2010:800)

 

26 kap. 5 §

Genom en ändring i paragrafen övergår ansvaret att bedriva tillsyn över elevhemsboende vid bl.a. Rh-anpassad utbildning och specialskolan från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. I paragrafen görs även en smärre språklig justering.

Se även avsnitt 6.1.

9.24Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

24 §

Paragrafens andra stycke ändras, förutom språkligt, på så sätt att det i fortsättningen är Inspektionen för vård och omsorg, inte Socialstyrelsen, som utövar tillsyn över elevhemsboende vid vissa särskolor i Vingåkers kommun.

Se även avsnitt 6.1.

9.25Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

6 §

Paragrafen ändras på så sätt att den skyldighet att anmäla allvarliga av- vikande händelser och allvarliga biverkningar som vårdgivare har hädan- efter gäller gentemot Inspektionen för vård och omsorg, inte i förhållande till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

7 §

En ändring i första stycket innebär att ansvaret att föra ett register över verksamhet som innefattar tillvaratagande och transplantation av organ övergår från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. I stycket görs även en språklig justering.

Genom ändringen i fjärde stycket överförs även uppgiften att vara per- sonuppgiftsansvarig för registret till Inspektionen för vård och omsorg.

I femte stycket, som är nytt, finns en upplysningsbestämmelse om att regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i inspektionens register.

Se även avsnitt 6.2.

9 §

Paragrafen ändras som en konsekvens av att ansvaret att föra registret övergår till Inspektionen för vård och omsorg.

Se även avsnitt 6.2.

127

Prop. 2012/13:20

128

9.26Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

9 c §

Ändringen i första stycket innebär att ansvaret att utföra tillsyns- inspektion av assistansverksamhet i bostäder ska ligga hos Inspektionen för vård och omsorg, inte hos Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.1.

15 §

Genom ändringen i punkt 11 blir kommunen skyldig att i stället anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning att ifråga- sätta en tillståndshavares lämplighet att bedriva verksamhet med person- lig assistans.

Se även avsnitt 6.2.

23, 26 f, 26 g och 27 §§

Paragraferna ändras som en konsekvens av förslaget att Socialstyrelsens uppgifter enligt paragraferna ska tas över av Inspektionen för vård och omsorg (jfr. lagförslagen i avsnitt 2.5 och författningskommentarerna i avsnitt 9.5). I paragraferna görs även vissa språkliga justeringar.

Se även avsnitt 6.2.

9.27Förslaget till lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i socialförsäkringsbalken

51 kap. 16 a §

Paragrafen ändras som en följd av att Inspektionen för vård och omsorg såsom ny tillsynsmyndighet på området får rätt att utföra inspektion av assistansverksamhet i bostäder enligt 9 c § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (jfr. författningskommentaren i av- snitt 9.26).

Se även avsnitt 6.1.

110 kap. 42 a §

Genom ändringen i paragrafen blir Försäkringskassan skyldig att under vissa omständigheter anmäla verksamhet med personlig assistans till Inspektionen för vård och omsorg i stället för till Socialstyrelsen.

Se även avsnitt 6.2.

110 kap. 57 a §

Paragrafen ändras som en följd av ändringen i 51 kap. 16 a § socialför- säkringsbalken.

Bilaga 1 Huvudsakligt innehåll i departementspromemorian Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Prop. 2012/13:20

Bilaga 1

I promemorian lämnas förslag till att Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen(2001:453 SoL), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och patientsäkerhetslagen (2010:659) förs över till en ny tillsyns- och tillståndsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg. Utöver dessa uppgifter ska den nya myndigheten bl.a. ha följande uppgifter

-vara mottagare av rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,

-vara behörig att ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om särskild avgift enligt SoL och LSS,

-pröva frågor om utlämnande och omhändertagande av person-akter i enskild verksamhet enligt SoL och LSS och patientjournaler enligt patientdatalagen (2008:355),

-ta emot anmälningar om allvarliga missförhållanden eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah och Lex Maria,

-pröva frågor om överflyttning av ärenden från en kommun till en annan enligt SoL om berörda kommuner inte kommer överens,

-ta emot anmälan och föra ett automatiserat register och utöva tillsyn över biobanker,

-pröva frågor om tillstånd till att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning som rör hantering av mänskliga vävnader eller celler avsedda för användning på människor samt utöva tillsyn av sådan verksamhet,

-pröva frågor om tillstånd till verksamhet som rör insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av blod och blod- komponenter samt tillsyn av sådan verksamhet,

-utöva tillsyn över elevhemsboende för grundsärskola och gymnasie- särskola,

-pröva frågor om tillstånd för sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,

-pröva frågor om tillstånd att utföra omskärelse av pojkar, och

-pröva frågor om godkännande av sjukvårdsinrättning enligt

abortlagen (1974:595).

De föreslagna författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.

129

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2 Departementspromemorians lagförslag

Bilaga 2

 

 

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om

 

införande av skollagen (2010:800)

 

Härigenom föreskrivs att 24 § lagen (2010:801) om införande av

 

skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

24 §

 

Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får ett

 

landsting vara huvudman för grundsärskola och gymnasiesärskola vid

 

Dammsdalskolan i Vingåkers kommun.

Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboende vid sådan utbild- ning som avses i första stycket.

Inspektionen för vård och om- sorg utövar tillsyn över elevhems- boende vid sådan utbildning som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

130

Förslag till lag om ändring i skollagen(2010:800)

Prop. 2012/13:20

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska ha

Bilaga 2

 

följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

26 kap.

 

 

5 §

 

Socialstyrelsen har tillsyn över elevhemsboende vid Rh-anpassad utbildning, specialskolan och viss utbildning för elever med utveck- lingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.

Inspektionen för vård och om- sorg utövar tillsyn över elev- hemsboende vid Rh-anpassad ut- bildning, specialskolan och viss utbildning för elever med utveck- lingsstörning som bedrivs enligt avtal med staten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

131

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

132

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659) dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1–2 och 4 §§, 3 kap. 5–8 §§, 6 kap. 11 §,

7 kap. 1, 2, 4, 6–13, 15–21 och 23–30 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 och 17 §§, 10 kap. 1, 8, 11 och 13–15 §§ samt rubrikerna närmast före 3 kap. 5 §, 7 kap. 1 och 20 §§ och 10 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny bestämmelse, 10 kap. 13 a §, av

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om

anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),

vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patient- säkerhetsarbete (3 kap.),

behörighetsfrågor (4 kap.),

begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),

skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.),

Socialstyrelsens

tillsyn

Inspektionen för vård och

(7 kap.),

 

omsorgs tillsyn (7 kap.),

prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och

straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).

Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125).

2 kap.

1 §

Den som avser att bedriva

Den som avser att bedriva

verksamhet

som omfattas av

verksamhet

som

omfattas

av

Socialstyrelsens

tillsyn

enligt

Inspektionen för vård och om-

denna lag ska anmäla detta till

sorgs tillsyn enligt denna lag ska

Socialstyrelsen

senast

en

månad

anmäla

detta

till

inspektionen

innan verksamheten påbörjas.

senast en månad innan verksam-

 

 

 

 

 

heten påbörjas.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

 

Om verksamheten helt eller till

Om verksamheten helt eller till

väsentlig

del

förändras

eller

väsentlig

del

förändras

eller

flyttas, ska detta anmälas till

flyttas, ska detta anmälas till

Socialstyrelsen

inom

en

månad

Inspektionen för vård och omsorg

efter genomförandet.

Om

verk-

inom

en

månad

efter genom-

samheten läggs ned, ska det snarast anmälas till Social- styrelsen.

Socialstyrelsen ska föra ett automatiserat register över verk- samheter som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av statistik.

Socialstyrelsen ska också föra ett automatiserat register över sådana sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 7 kap. 7 §. Registret får användas för tillsyn, forskning, framställning av statistik och för placering av patienter.

förandet. Om verksamheten läggs

Prop. 2012/13:20

ned, ska det

snarast anmälas till

Bilaga 2

inspektionen.

 

 

4 §

Inspektionen för vård och omsorg ska föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för fram- ställning av statistik.

Inspektionen för vård och omsorg ska också föra ett auto- matiserat register över sådana sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 7 kap. 7 §. Registret får användas för tillsyn, forskning, framställning av statistik och för placering av patienter.

Socialstyrelsen

är

personupp-

Inspektionen för vård och

giftsansvarig för

behandlingen av

omsorg är personuppgiftsansvarig

personuppgifter i registren.

för behandlingen av personupp-

 

 

 

gifter i registren.

 

 

 

Socialstyrelsen får ha direkt-

 

 

 

åtkomst till Inspektionen för vård

 

 

 

och omsorgs register.

 

 

3 kap.

Anmälningsskyldighet

till

Anmälningsskyldighet till

Socialstyrelsen

 

 

Inspektionen för vård och om-

 

 

 

sorg

Vårdgivaren ska till Social- styrelsen anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande anmälningsskyldig- het har den som bedriver verk- samhet som avses i 7 kap. 2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Socialstyrelsen ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § första stycket.

5 §

Vårdgivaren ska till Inspek- tionen för vård och omsorg an- mäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Motsvarande anmälningsskyldighet har den som bedriver verksamhet som avses i 7 kap. 2 §. Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivaren ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till

Inspektionen för vård och omsorg ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § första stycket.

133

Prop. 2012/13:20

 

6 §

Bilaga 2

Om någon har drabbats av eller

Om någon har drabbats av eller

 

utsatts för risk att drabbas av

utsatts för risk att drabbas av

 

annan allvarlig skada än vårdskada

annan allvarlig skada än vårdskada

 

till följd av säkerhetsbrister i verk-

till följd av säkerhetsbrister i verk-

 

samheten vid en sjukvårdsinrätt-

samheten vid en sjukvårdsinrätt-

 

ning eller enhet som avses i 7 kap.

ning eller enhet som avses i 7 kap.

 

7 §, ska vårdgivaren eller enheten

7 §, ska vårdgivaren eller enheten

 

snarast efter det att händelsen har

snarast efter det att händelsen har

 

inträffat anmäla detta till Social-

inträffat anmäla detta till Inspek-

 

styrelsen

tionen för vård och omsorg.

Vårdgivaren eller enheten ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Social- styrelsen ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § andra stycket.

En vårdgivare ska snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Vårdgivaren eller enheten ska samtidigt med anmälan eller snarast därefter till Inspektionen för vård och omsorg ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 § andra stycket.

7 §

En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan ut- göra en fara för patientsäkerheten.

8 §

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada om

1.att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada,

2.vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen,

3. möjligheten att anmäla klago-

3. möjligheten att anmäla klago-

mål till Socialstyrelsen enligt

mål till Inspektionen för vård och

7 kap. 10 §,

omsorg enligt 7 kap. 10 §,

4.möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799) eller från läkemedelsförsäkringen, samt

5.patientnämndernas verksamhet.

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen.

Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen.

6 kap.

11 §

 

Om en legitimerad yrkesut-

Om en legitimerad yrkesut-

 

övares förskrivning av narkotiska

övares förskrivning av narkotiska

134

läkemedel, andra särskilda läke-

läkemedel, andra särskilda läke-

medel, alkoholhaltiga läkemedel

medel, alkoholhaltiga läkemedel

Prop. 2012/13:20

eller teknisk sprit skäligen kan

eller teknisk sprit skäligen kan

Bilaga 2

befaras stå i strid med vetenskap

befaras stå i strid med vetenskap

 

och beprövad erfarenhet, ska den

och beprövad erfarenhet, ska den

 

hälso- och sjukvårdspersonal som

hälso- och sjukvårdspersonal som

 

expedierar läkemedel anmäla detta

expedierar läkemedel anmäla detta

 

till Socialstyrelsen.

till Inspektionen för vård och

 

 

omsorg.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om vad som avses med särskilda läkemedel.

 

7 kap.

 

Socialstyrelsens tillsyn

Inspektionen för vård och

 

 

omsorgs tillsyn

 

 

1 §

 

Hälso- och sjukvården och dess

Hälso- och sjukvården och dess

 

personal står under tillsyn av

personal står under tillsyn av

 

Socialstyrelsen.

Inspektionen för vård och omsorg.

 

För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns det särskilda bestämmelser.

Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården av- seende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälso- tillstånd eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av Socialstyrelsen.

2 §

Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården av- seende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälso- tillstånd eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

 

4 §

Socialstyrelsen ska inom ramen

Inspektionen för vård och

för sin tillsyn

omsorg ska inom ramen för sin

 

tillsyn

1.lämna råd och ge vägledning,

2.kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,

3.förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och

4.informera och ge råd till allmänheten.

Socialstyrelsen ska systematiskt tillvarata information som patient- nämnder lämnar enligt 4 § lagen (1998:1656) om patientnämnds- verksamhet m.m.

6 §

Såväl Inspektionen för vård och omsorg som Socialstyrelsen ska

systematiskt tillvarata information

 

som patientnämnder lämnar enligt

 

4 § lagen (1998:1656) om patient-

 

nämndsverksamhet m.m.

135

Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivare om inträffade händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.

Prop. 2012/13:20

 

 

7 §

 

 

Bilaga 2

Socialstyrelsen ska utöva tillsyn

Inspektionen

för

vård och

 

över säkerheten vid sjukvårds-

omsorg utövar tillsyn över säker-

 

inrättningar där det får ges vård

heten vid sjukvårdsinrättningar där

 

enligt lagen

(1991:1128) om

det får ges vård enligt lagen

 

psykiatrisk tvångsvård eller lagen

(1991:1128)

om

psykiatrisk

 

(1991:1129)

om rättspsykiatrisk

tvångsvård eller lagen (1991:1129)

 

vård samt vid enheter för

om rättspsykiatrisk vård samt vid

 

rättspsykiatrisk undersökning.

enheter för rättspsykiatrisk under-

 

 

 

sökning.

 

 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering

 

av sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i första stycket.

 

 

8 §

 

 

 

 

Socialstyrelsen ska

säkerställa

Inspektionen

för

vård

och

att händelser som har anmälts till

omsorg

ska

säkerställa

att

myndigheten enligt 3 kap. 5 § har

händelser som har anmälts till

utretts i nödvändig

omfattning

myndigheten enligt 3 kap. 5 § har

samt att vårdgivaren har vidtagit

utretts i

nödvändig

omfattning

de åtgärder som krävs för att upp-

samt att vårdgivaren har vidtagit

nå hög patientsäkerhet.

 

de åtgärder som krävs för att

 

 

uppnå hög patientsäkerhet.

 

Första stycket gäller i tillämpliga delar även anmälningar enligt 3 kap. 6 §.

9 §

Inspektionen för vård och omsorg ska sprida information till vårdgivare om inträffade händelser som har anmälts till myndigheten enligt 3 kap. 5 § samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälan motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.

Första stycket gäller i tillämpliga delar även anmälningar enligt 3 kap. 6 §.

 

10 §

Socialstyrelsen ska efter an-

Inspektionen för vård och

mälan pröva klagomål mot hälso-

omsorg ska efter anmälan pröva

och sjukvården och dess personal.

klagomål mot hälso- och sjuk-

 

vården och dess personal.

 

 

 

 

 

11 §

 

 

 

Socialstyrelsen

ska

göra

den

Inspektionen

för vård

och

 

utredning som behövs för att

omsorg ska göra den utredning

 

kunna pröva klagomålet. Myndig-

som behövs för att kunna pröva

 

heten får utreda och pröva

klagomålet.

Myndigheten

får

 

omständigheter

som

inte

har

utreda och pröva omständigheter

136

åberopats i anmälan

 

 

som inte har åberopats i anmälan.

 

12 §

Prop. 2012/13:20

Socialstyrelsen får avstå från att

Inspektionen för vård och

Bilaga 2

utreda ett klagomål om

omsorg får avstå från att utreda ett

 

 

klagomål om

 

1.det är uppenbart att klagomålet är obefogat, eller

2.klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan enligt 23 eller 29 §.

Socialstyrelsen ska inte

utreda

Inspektionen

för

vård

och

händelser som ligger mer än två år

omsorg ska inte utreda händelser

tillbaka i tiden, om det inte finns

som ligger mer än två år tillbaka i

särskilda skäl.

 

 

 

 

tiden, om det inte finns särskilda

 

 

 

 

 

 

 

skäl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

Om ett klagomål avser brister i

Om ett klagomål avser brister i

kontakten mellan en patient och

kontakten mellan en patient och

hälso-

och

sjukvårdspersonalen

hälso-

och

sjukvårdspersonalen

eller något annat liknande för-

eller något annat liknande för-

hållande

inom

sådan verksamhet

hållande

inom

sådan

verksamhet

som avses i 1 § lagen (1998:1656)

som avses i 1 § lagen (1998:1656)

om

patientnämndsverksamhet

om

patientnämndsverksamhet

m.m., får Socialstyrelsen över-

m.m., får Inspektionen för vård

lämna

klagomålet

till

berörd

och omsorg överlämna klago-

patientnämnd

 

för

åtgärd.

Det

målet till berörd patientnämnd för

gäller dock endast om förut-

åtgärd. Det gäller dock endast om

sättningarna

i

12 §

för att

inte

förutsättningarna i 12 § för att inte

utreda klagomålet är uppfyllda.

 

utreda klagomålet är uppfyllda.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

Socialstyrelsen

ska

snarast

Inspektionen

för

vård

och

överlämna anmälan och, i före-

omsorg

ska

snarast

överlämna

kommande fall, de handlingar som

anmälan och, i förekommande fall,

bifogats anmälan till den vård-

de handlingar

som bifogats

givare eller hälso- och sjukvårds-

anmälan till den vårdgivare eller

personal

som

klagomålet

riktas

hälso- och sjukvårdspersonal som

mot eller kan anses vara riktat

klagomålet riktas mot eller kan

mot.

 

 

 

 

 

 

anses vara riktat mot.

 

 

Första stycket gäller inte om

Första stycket gäller inte om

Socialstyrelsen avgör ärendet med

Inspektionen för vård och omsorg

stöd av 12 §

 

 

 

 

 

avgör ärendet med stöd av 12 §.

16 §

Den som klagomålet avser, patienten och, om patienten inte själv har kunnat anmäla saken, en närstående till honom eller henne, har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet och ska, innan ärendet avgörs, ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på det som har tillförts ärendet.

Om klagomålet avser hälso- och sjukvårdspersonal ska berörd vårdgivare höras i ärendet, om det inte är uppenbart obehövligt.

137

Prop. 2012/13:20

Underrättelseskyldigheten gäller

Underrättelseskyldigheten gäller

Bilaga 2

inte om Socialstyrelsen avgör

inte om Inspektionen för vård och

 

ärendet med stöd av 12 §.

omsorg avgör ärendet med stöd av

 

 

12 §.

 

 

 

Rätten att ta del av uppgifter och underrättelseskyldigheten gäller med

 

de begränsningar som följer av

10 kap. 3 §

offentlighets-

och

 

sekretesslagen (2009:400).

 

 

 

 

17 §

 

 

 

Socialstyrelsen ska, när den

Inspektionen

för vård

och

 

översänder handlingar för yttran-

omsorg ska, när den översänder

 

de, ange inom vilken tid yttrandet

handlingar för yttrande, ange inom

 

ska komma in till myndigheten.

vilken tid yttrandet ska komma in

 

 

till myndigheten.

 

 

Den som ges tillfälle att yttra sig ska upplysas om att ärendet kan

 

komma att avgöras även om inget yttrande kommer in inom föreskriven

 

tid.

 

 

 

Socialstyrelsens handläggning

är skriftlig. Om det framstår som lämpligt ur utredningssynpunkt, får myndigheten inhämta uppgifter muntligt i ett ärende. Uppgifter som inhämtas muntligen och som är av betydelse för utredningen ska dokumenteras.

Socialstyrelsen ska avgöra klagomål enligt denna lag genom beslut.

Förfarandet hos Inspektionen för vård och omsorg är skriftligt. Om det framstår som lämpligt från utredningssynpunkt, får myndig- heten inhämta uppgifter muntligt i ett ärende. Uppgifter som inhäm- tas muntligen och som är av be- tydelse för utredningen ska dokumenteras.

18 §

Inspektionen för vård och omsorg ska avgöra ärenden om klagomål enligt denna lag genom beslut.

Socialstyrelsen får i beslut uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan före- skrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett sådant beslut får inte fattas utan att an- mälaren och den som klago-målet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

Inspektionen för vård och omsorg får i ett sådant beslut uttala sig om huruvida en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan före- skrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett sådant beslut får inte fattas utan att an- mälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

138

Socialstyrelsens beslut ska vara skriftligt samt innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet ska sändas till anmälaren, den som klagomålet avser samt berörd vårdgivare.

Inspektionen

för

vård

och

Prop. 2012/13:20

omsorgs beslut

ska

vara skriftligt

Bilaga 2

samt innehålla de skäl som ligger

 

till grund för beslutet. Beslutet ska

 

sändas till anmälaren, den som

 

klagomålet avser

samt

berörd

 

vårdgivare.

 

 

 

 

 

 

 

19 §

Om Socialstyrelsen

eget

Om Inspektionen för vård och

initiativ inleder en utredning mot

omsorg på eget initiativ inleder en

en vårdgivare eller mot hälso- och

utredning mot en vårdgivare eller

sjukvårdspersonal ska

den

som

mot hälso- och sjukvårdspersonal

berörs av utredningen ges möjlig-

ska den som berörs av utredningen

het att inkomma med yttrande.

ges möjlighet att inkomma med

Socialstyrelsen behöver dock inte

yttrande. Inspektionen behöver

höra en patient som berörs av

dock inte höra en patient som

utredningen om det inte finns skäl

berörs av utredningen om det inte

för det.

 

 

finns skäl för det.

Innan ett ärende avgörs ska den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som är föremål för utredning ges tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt. I övrigt ska 12 § andra stycket, 17 § och, i tillämpliga delar, 18 § gälla.

Gemensamma bestämmelser om

Socialstyrelsens befogenheter

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårds- personalen är skyldig att på

Socialstyrelsens begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. I före- läggandet får vite sättas ut.

Gemensamma bestämmelser om

Inspektionen för vård och omsorgs befogenheter

20 §

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårds- personalen är skyldig att på

Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och lämna de upp- lysningar om verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verksamheten eller hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Socialstyrelsen, eller den som styrelsen förordnar, har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel

21 §

 

 

 

Inspektionen för

vård

och

 

omsorg, eller den som inspek-

 

tionen förordnar, har rätt att

 

inspektera verksamhet

som

står

139

Prop. 2012/13:20

och

hälso-

och

sjukvårds-

Bilaga 2

personalens

 

yrkesutövning.

Den

 

som utför inspektionen har rätt att

 

få tillträde till lokaler eller andra

 

utrymmen

som

används

för

 

verksamheten, dock inte bostäder.

 

Den som utför inspektionen har

 

rätt att tillfälligt omhänderta hand-

 

lingar, prover och annat material

 

som rör verksamheten. Den vars

 

verksamhet

 

eller

yrkesutövning

inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

Om Socialstyrelsen får känne- dom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under Social- styrelsens tillsyn, ska myndigheten vidta åtgärder så att bestämmelsen följs och, om det behövs, göra anmälan till åtal. Detsamma gäller om någon som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har brutit mot någon av bestämmelserna i 5 kap. 1 § 1–7.

Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare, eller enhet som avses i 7 §, inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. och om det finns skäl att befara att underlåtenheten med- för fara för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, ska styrelsen förelägga vårdgivaren eller enheten att fullgöra sina skyldig- heter om det inte är uppenbart obehövligt. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.

under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårds- personalens yrkesutövning. Den som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för verksamheten, dock inte bostäder. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta hand- lingar, prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen.

23 §

Om Inspektionen för vård och omsorg får kännedom om att någon har brutit mot en bestäm- melse som gäller verksamhet som står under inspektionens tillsyn, ska myndigheten vidta åtgärder så att bestämmelsen följs och, om det behövs, göra anmälan till åtal. Detsamma gäller om någon som inte tillhör hälso- och sjukvårds- personalen har brutit mot någon av bestämmelserna i 5 kap. 1 § 1–7.

24 §

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att en vårdgivare, eller enhet som avses i 7 §, inte fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. och om det finns skäl att befara att underlåtenheten medför fara för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, ska inspek- tionen förelägga vårdgivaren eller enheten att fullgöra sina skyldig- heter om det inte är uppenbart obehövligt. Ett beslut om före- läggande får förenas med vite. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten.

140

Om ett föreläggande enligt 24 § inte följs och om missförhållan- dena utgör en fara för patient- säkerheten eller annars är av allvarligt slag, får Social-styrelsen helt eller delvis förbjuda verksam- heten.
Om det är påtaglig fara för patienters liv, hälsa eller per- sonliga säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis förbjuda verksamheten.
Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 eller 27 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis för- bjuda verksamheten.

 

25 §

 

Prop. 2012/13:20

Ett föreläggande enligt 24 § ska innehålla uppgifter om

 

Bilaga 2

1. de åtgärder som Social-

1. de åtgärder som Inspektionen

styrelsen anser nödvändiga för att

för vård och omsorg anser

de påtalade missförhållandena ska

nödvändiga för att de påtalade

kunna avhjälpas, och

missförhållandena

ska

kunna

 

avhjälpas, och

 

 

2. när åtgärderna senast ska vara utförda.

26 §

Om ett föreläggande enligt 24 § inte följs och om missförhållan- dena utgör en fara för patient- säkerheten eller annars är av allvarligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att helt eller delvis förbjuda verksam- heten.

27 §

Om det är påtaglig fara för patienters liv, hälsa eller per- sonliga säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg utan föregående föreläggande besluta att helt eller delvis förbjuda verksamheten.

28 §

Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 eller 27 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare helt eller delvis förbjuda verksamheten.

Ett sådant beslut gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas en gång med ytterligare sex månader.

141

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2 Om Socialstyrelsen får känne- dom om att hälso- och sjukvårds- personal inte fullgör sina skyldig- heter enligt bestämmelserna i denna lag eller någon annan före- skrift som gäller för hälso- och sjukvårdsverksamhet, ska Social- styrelsen vidta åtgärder för att skyldigheterna ska fullgöras.

Om hälso- och sjukvårds- personal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är före- skrivet, ska Socialstyrelsen, om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, åter- kallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk- vården eller begränsning av för- skrivningsrätt enligt 8 kap., ska styrelsen anmäla detta till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

29 §

Om Inspektionen för vård och omsorg får kännedom om att hälso- och sjukvårdspersonal inte fullgör sina skyldigheter enligt bestämmelserna i denna lag eller någon annan föreskrift som gäller för hälso- och sjukvårdsverksam- het, ska inspektionen vidta åt- gärder för att skyldigheterna ska fullgöras.

Om hälso- och sjukvårds- personal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är före- skrivet, ska Inspektionen för vård och omsorg, om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

I 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. finns särskilda bestämmelser om att allmänt åtal för vissa brott får väckas endast efter med- givande från Socialstyrelsen.

30 §

Om Inspektionen för vård och omsorg anser att det finns skäl för beslut om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap., ska inspektionen anmäla detta till Hälso- och sjuk- vårdens ansvarsnämnd.

8 kap.

2 §

 

I beslut om prövotid ska det

I beslut om prövotid ska det

 

fastställas en plan som den

fastställas en plan som den

 

legitimerade ska följa, om en

legitimerade ska följa, om en

 

sådan

prövotidsplan

bedöms

sådan

prövotidsplan

bedöms

 

kunna ha betydelse för att komma

kunna ha betydelse för att komma

 

till rätta med de missförhållanden

till rätta med de missförhållanden

 

som lagts till grund för beslutet om

som lagts till grund för beslutet om

 

prövotid. Förslag till prövotidsplan

prövotid. Förslag till prövotidsplan

 

upprättas av Socialstyrelsen, om

upprättas av Inspektionen för vård

 

möjligt

i samråd

med den

och omsorg, om möjligt i samråd

142

legitimerade.

 

med den legitimerade.

 

Regeringen eller

den myndighet

som regeringen

bestämmer

får

Prop. 2012/13:20

meddela föreskrifter om vilka åtgärder eller villkor som får ingå i en

Bilaga 2

sådan plan.

 

 

9 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

På anmälan av Socialstyrelsen

På anmälan av Inspektionen för

 

prövar Hälso- och sjukvårdens

vård och omsorg prövar Hälso-

 

ansvarsnämnd frågor som avses i

och

sjukvårdens

ansvarsnämnd

 

8 kap. 1–11 §§ .

 

 

 

frågor som avses i 8 kap. 1–11 §§ .

 

På ansökan av den yrkesutövare saken gäller prövar ansvarsnämnden

 

frågor som avses i 8 kap. 1 §, 4 § första stycket 4 samt 10 och 12 §§.

 

 

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för

 

Justitiekanslern att göra anmälan i sådana ärenden som avses i första

 

stycket finns i 6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för

 

Riksdagens ombudsmän och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om

 

justitiekanslerns tillsyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 §

 

 

 

 

Finner

ansvarsnämnden

i

ett

Finner ansvarsnämnden i

ett

 

ärende att det finns förutsättningar

ärende att det finns förutsättningar

 

för anmälan till åtal enligt 7 kap.

för anmälan till åtal enligt 7 kap.

 

29 § andra stycket, ska nämnden

29 § andra stycket, ska nämnden

 

göra en sådan anmälan, om inte

göra en sådan anmälan, om inte

 

Socialstyrelsen redan har

anmält

Inspektionen för vård och omsorg

 

saken till åtal.

 

 

 

redan har anmält saken till åtal.

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

Den som uppsåtligen eller av

Den som uppsåtligen eller av

 

oaktsamhet påbörjar en verk-

oaktsamhet påbörjar en verk-

 

samhet som omfattas av Social-

samhet som omfattas av Inspek-

 

styrelsens tillsyn eller flyttar eller

tionen för vård och omsorgs

 

väsentligt ändrar en sådan verk-

tillsyn eller flyttar eller väsentligt

 

samhet utan att ha gjort före-

ändrar en sådan verksamhet utan

 

skriven anmälan till Social-

att ha gjort föreskriven anmälan

 

styrelsen enligt 2 kap. 1 eller 2 §

till

inspektionen

enligt 2 kap.

1

 

döms till böter.

 

 

 

eller 2 § döms till böter.

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

Har någon gjort sig skyldig till

Har någon gjort sig skyldig till

 

brott som anges i 6 §, får Social-

brott som anges i 6 §, får Inspek-

 

styrelsen

meddela

förbud

för

tionen för vård och omsorg

 

honom eller henne att under viss

besluta om förbud för honom eller

 

tid eller för alltid utöva verksam-

henne att under viss tid eller för

 

het som avses i 5 kap. 1 §. För-

alltid utöva verksamhet som avses

 

budet får förenas med vite.

 

 

i 5 kap. 1 §. Ett sådant beslut får

 

 

 

 

 

 

förenas med vite.

 

 

 

Den som överträtt ett sådant vitesförbud får inte dömas till straff för

 

gärning som omfattas av vitesförbudet.

 

 

 

143

Prop. 2012/13:20

 

 

11 §

 

Bilaga 2

Ansvarsnämndens slutliga beslut får endast överklagas av

 

 

1. Socialstyrelsen för att

till-

1. Inspektionen för

vård och

 

varata allmänna intressen, och

 

omsorg för att tillvarata allmänna

 

 

 

intressen, och

 

 

2. den yrkesutövare som beslutet riktar sig mot.

 

 

Bestämmelser om rätt för

Riksdagens ombudsmän och

för Justitie-

kanslern att överklaga beslut om prövotid eller i behörighetsfråga finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

144

Överklagande av Social-

 

Överklagande av Inspektionen

Prop. 2012/13:20

styrelsens beslut m.m.

 

för vård och omsorgs och

 

 

Bilaga 2

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsens beslut m.m.

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsens

 

beslut

får

Inspektionen

för

 

vård

 

och

 

överklagas hos allmän förvalt-

omsorgs beslut får överklagas hos

 

ningsdomstol, om beslutet gäller

allmän

förvaltningsdomstol,

om

 

1. behörighet, rätt att använda

beslutet gäller

 

 

 

 

 

 

en

skyddad

yrkestitel

eller

1.

föreläggande

enligt

7 kap.

 

legitimation enligt 4 kap.,

 

20 § andra stycket att lämna upp-

 

2.

föreläggande

enligt

7 kap.

lysningar, handlingar

eller

 

annat

 

20 §

andra

stycket

att

lämna

material,

 

 

 

 

 

 

upplysningar,

handlingar

eller

2.

föreläggande

enligt

7 kap.

 

annat material,

 

 

 

24 § att vidta rättelse,

 

 

 

 

3.

föreläggande

enligt

7 kap.

3. förbud enligt 7 kap. 26, 27

 

24 § att vidta rättelse,

 

 

eller

28 § att

driva

verksamhet,

 

4. förbud enligt 7 kap. 26, 27

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

eller

28 § att

driva

verksamhet,

4. förbud att utöva verksamhet

 

eller

 

 

 

 

 

enligt 8 § första stycket.

 

 

 

5. förbud att utöva verksamhet

Andra beslut av Inspektionen för

 

enligt 8 § första stycket.

 

vård och omsorg enligt denna lag

 

Andra beslut av Socialstyrelsen

får inte överklagas.

 

 

 

 

 

enligt denna lag får inte över-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klagas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialstyrelsens

 

beslut

 

om

 

 

 

 

 

 

 

behörighet, rätt att använda en

 

 

 

 

 

 

 

skyddad yrkestitel eller legiti-

 

 

 

 

 

 

 

mation

enligt

4 kap. får

 

över-

 

 

 

 

 

 

 

klagas hos allmän förvaltnings-

 

 

 

 

 

 

 

domstol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra beslut av Socialstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

enligt denna lag får inte över-

 

 

 

 

 

 

 

klagas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prövningstillstånd

 

krävs

vid

 

 

 

 

 

 

 

överklagande till kammarrätten.

 

Beslut som Socialstyrelsen meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

14 §

Beslut som Inspektionen för vård och omsorg och Social- styrelsen meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

145

Prop. 2012/13:20

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

Bilaga 2

Om

inte

något

annat

före-

Om inte något annat före-

 

skrivits, är Socialstyrelsen mot-

skrivits, är Inspektionen för vård

 

part till den yrkesutövare som

och omsorg motpart till den

 

överklagat ansvarsnämndens

eller

yrkesutövare

som

överklagat

 

en domstols slutliga beslut enligt

ansvarsnämndens eller en dom-

 

denna

lag. Bestämmelsen i

7 a §

stols slutliga beslut enligt denna

 

förvaltningsprocesslagen

 

lag. Bestämmelsen i 7 a § förvalt-

 

(1971:291)

om

förvaltnings-

ningsprocesslagen (1971:291) om

 

myndighets

partsställning

gäller

förvaltningsmyndighets

partsställ-

 

inte i fråga om mål där ansvars-

ning gäller inte i fråga om mål där

 

nämnden fattat beslut enligt denna

ansvarsnämnden

fattat

beslut

 

lag.

 

 

 

 

enligt denna lag.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Anmälningar av verksamhet enligt 2 kap. 1–2 §§ som har gjorts till Socialstyrelsen före den 1 juni 2013 ska överföras till Inspektionen för vård och omsorg.

3.Handlingarna i ärenden om tillsyn som väckts genom anmälan från vårdgivare enligt 3 kap. 5–7 §§, klagomål från enskilda enligt 7 kap. 10– 18 §§ och tillsynsärenden enligt 7 kap. 19 § som inte har avgjorts slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

4.Förbud som enligt denna lag har meddelats av Socialstyrelsen ska gälla som förbud som har meddelats av Inspektionen för vård och omsorg.

5.Det register som Socialstyrelsen enligt 2 kap. 4 § fört över verksamheter ska vid ikraftträdandet överföras till Inspektionen för vård och omsorg.

146

Sekretess gäller hos Social- styrelsen för uppgift om en en- skilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) samt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i an- mälan i ärende om prövotid, åter- kallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas att den enskilde eller någon när- stående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 25 kap. 8, 8 a och 18 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 kap.

8 §1

Sekretess gäller hos Inspek- tionen för vård och omsorg för uppgift om en enskilds hälso- tillstånd eller andra personliga förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) samt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i an- mälan i ärende om prövotid, åter- kallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas att den enskilde eller någon när- stående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 a §2

Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke eller bevis om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om sökandens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Social- styrelsen i ärende om klagomål eller i initiativärende enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen eller i an- mälan till Hälso- och sjuk-vårdens ansvarsnämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra per- sonliga förhållanden, om det kan

1Senaste lydelse 2010:679.

2Lydelse enligt prop. 2011/12:108.

Sekretess gäller hos Inspek- tionen för vård och omsorg i ärende om klagomål eller i initia- tivärende enligt 7 kap. patient- säkerhetslagen eller i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvars- nämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälso- tillstånd eller andra personliga

147

Prop. 2012/13:20

antas att denne eller någon när-

förhållanden, om det kan antas att

Bilaga 2

stående till denne lider betydande

denne

eller

någon närstående

till

 

men om uppgiften röjs.

denne

lider

betydande men

om

uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

18 §3

Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16 och 17 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.

Den tystnadsplikt som följer av

8 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Den tystnadsplikt som följer av

8 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller Hälso- och sjuk- vårdens ansvarsnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

3 Senaste lydelse 2010:679.

148

Förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367)

Härigenom föreskrivs att 8 § apoteksdatalagen (2009:367) ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §

Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för

1.expediering av förordnade läkemedel, och sådana förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt för åtgärder i anslutning till expedieringen,

2.redovisning av uppgifter till Apotekens Service Aktiebolag enligt 2 kap. 6 § 5 eller 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3.hantering av reklamationer och indragningar,

4.administrering av delbetalning av läkemedel och varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

5.administrering av fullmakter att hämta ut läkemedel,

6. redovisning av uppgifter till

6. redovisning av uppgifter till

Socialstyrelsen och Läkemedels-

Inspektionen för vård och omsorg

verket för deras tillsyn,

och Läkemedelsverket för deras

 

tillsyn,

7.rapportering till förskrivare om utbyte av läkemedel enligt 21 § fjärde stycket lagen om läkemedelsförmåner m.m.,

8.hälsorelaterad kundservice,

9.att kunna lämna ut recept eller blankett till konsumenten,

10.systematisk och fortlöpande utveckling och säkerställande av öppenvårdsapotekens kvalitet, samt

11.administration, planering, uppföljning och utvärdering av öppenvårdsapotekens verksamhet samt framställning av statistik.

Sådan personuppgiftsbehandling som avses i första stycket 5 och 8 får inte omfatta någon annan än den som har lämnat sitt samtycke till behandlingen.

För ändamål som avses i första stycket 10 och 11 får inga uppgifter redovisas som kan hänföras till en enskild person.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

149

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

150

Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 17 §, 8 kap. 4 §, 9 kap. 1–3 §§ och 10 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

17 §

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än tio år.

Särskilda

bestämmelser om

Särskilda

bestämmelser om

bevarande

av journalhandlingar

bevarande

av journalhandlingar

som tagits om hand efter beslut av

som tagits om hand efter beslut av

Socialstyrelsen finns i 9 kap. 4 §.

Inspektionen för vård och omsorg

 

 

finns i 9 kap. 4 §.

8kap. 4 §

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsätt- ningarna för detta är att

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att

1.godtagbara skäl anförs för ansökan,

2.patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och

3.det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig.

9kap. 1 §

Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen, får Socialstyrelsen besluta att patientjournalerna ska tas om hand.

Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patient-

Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att patient- journalerna ska tas om hand.

Inspektionen för vård och om- sorg får också besluta om om-

journaler inom enskild hälso- och

händertagande av patientjournaler

Prop. 2012/13:20

sjukvård, om

inom enskild hälso- och sjukvård,

Bilaga 2

 

om

 

1.den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det,

och

2.det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.

En omhändertagen patient- journal ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen.

2 §

En omhändertagen patient- journal ska återlämnas, om det är möjligt och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhänder- tagande ansvarade för hanteringen av journalen.

Patientjournaler som om- händertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun där jour- nalerna finns. Socialstyrelsen ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.

3 §

Patientjournaler som om- händertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte tillhör något landsting, den kommun där jour- nalerna finns. Inspektionen för vård och omsorg ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journalerna ska förvaras.

10 kap.

2 §1

Socialstyrelsens beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om omhändertagande eller åter- lämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får över- klagas hos allmän förvaltnings- domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar- rätten.

I fråga om överklagande av

Socialstyrelsens beslut enligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller i

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om om- händertagande eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs vid över- klagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av

Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt 8 kap. 2 § andra

1 Senaste lydelse 2009:525.

151

Prop. 2012/13:20

tillämpliga delar

6 kap. 7–11 §§

stycket gäller

i tillämpliga delar

Bilaga 2

offentlighets- och

sekretesslagen

6 kap. 7–11 §§

offentlighets- och

 

(2009:400).

 

sekretesslagen (2009:400).

Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 § finns ytterligare bestämmelser om överklagande i 51–53 §§ personuppgifts- lagen (1998:204).

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

152

Förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

Härigenom föreskrivs att 23 och 24 §§ lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

23 §

 

 

 

Socialstyrelsen ska med hjälp av

Inspektionen

för

vård

och

automatiserad behandling föra ett

omsorg ska med hjälp av auto-

register över dem som har tillstånd

matiserad behandling

föra

ett

att bedriva en vävnadsinrättning.

register över dem som har till-

Registret har till ändamål att ge

stånd att bedriva en vävnadsin-

offentlighet åt vilka vävnads-

rättning. Registret har till ändamål

inrättningar som har tillstånd och

att ge offentlighet åt vilka väv-

för vilken verksamhet dessa har

nadsinrättningar

som har tillstånd

beviljats tillstånd.

och för vilken verksamhet dessa

 

har beviljats tillstånd.

 

 

Registret får också användas för tillsyn, forskning och statistik.

 

Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter endast om den som har tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning och om

verksamhetschefen.

 

Socialstyrelsen är personupp-

Inspektionen för vård och

giftsansvarig för registret.

omsorg är personuppgiftsansvarig

 

för registret.

 

Socialstyrelsen får ha direkt-

 

åtkomst till registret.

Regeringen meddelar före- skrifter om vilken myndighet som ska lämna de uppgifter till Social- styrelsen som är nödvändiga för att Socialstyrelsen ska kunna föra register enligt 23 §.

Regeringen meddelar före- skrifter om vilken myndighet som för sin tillsyn enligt denna lag får ha direktåtkomst till uppgifterna i

Socialstyrelsens register.

24 §

Regeringen meddelar före- skrifter om vilken myndighet som ska lämna de uppgifter till Inspek- tionen för vård och omsorg som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna föra register enligt 23 §.

Regeringen meddelar före- skrifter om vilken myndighet som för sin tillsyn enligt denna lag får ha direktåtkomst till uppgifterna i

Inspektionen för vård och omsorgs register.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Ansökningar om tillstånd till att bedriva vävnadsinrättning enligt denna lag som inte har prövats slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg för handläggning. Detsamma gäller

icke avslutade tillsynsärenden.

153

 

Prop. 2012/13:20

3. Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning som har meddelats av

Bilaga 2

Socialstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har

 

meddelats av inspektionen.

 

4. Det register som Socialstyrelsen enligt 23 § fört över dem som har

 

tillstånd att bedriva en vävnadsinrättning ska vid ikraftträdandet

 

överföras till Inspektionen för vård och omsorg.

154

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

26 §

Socialstyrelsen har tillsyn

över

Inspektionen för vård och

efterlevnaden av denna lag och

omsorg utövar tillsyn över att

föreskrifter eller beslut

som

denna lag och föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen.

 

meddelats i anslutning till lagen

 

 

följs. Detsamma gäller beslut som

 

 

har meddelats med stöd av lagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Tillsynsärenden som inte avgjorts slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

155

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

156

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

Härigenom föreskrivs att 18, 18 a och 19 §§ lagen (2006:496) om blodsäkerhet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §1

Socialstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt

Inspektionen för vård och omsorg ska med hjälp av auto- matiserad behandling föra ett register över dem som har till- stånd att bedriva blodverksamhet. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt

1.vem som har tillstånd,

2.de anmälningar som har gjorts enligt 15 §,

3.de anmälningar som har gjorts enligt 3 kap. 5 § patient- säkerhetslagen (2010:659) i samband med blodtransfusion, och

4.tidpunkterna för inspektion och kontroll enligt 12 §. Registret får också användas för tillsyn, forskning och framställning av statistik.

Personuppgifter får inte registreras om andra än dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet och om verksamhetschefen.

Socialstyrelsen är personupp-

Inspektionen för vård och om-

giftsansvarig för registret.

sorg är personuppgiftsansvarig för

 

registret.

 

Socialstyrelsen får ha direkt-

 

åtkomst till registret.

18 a §2

Socialstyrelsen ska, snarast efter att ha fått kännedom om att en allvarlig biverkan har observerats hos en patient i samband med en transfusion, lämna information till samtliga blodcentraler om biverk- ningen när denna kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg ska, snarast efter att ha fått kännedom om att en allvarlig biverkan har observerats hos en patient i samband med en trans- fusion, lämna information till samtliga blodcentraler om biverk- ningen när denna kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet.

1Senaste lydelse 2010:675.

2Senaste lydelse 2007:1130.

 

19 §

Prop. 2012/13:20

Den myndighet som regeringen

Den myndighet som regeringen

Bilaga 2

bestämmer skall till Social-

bestämmer ska till Inspektionen

 

styrelsen lämna de uppgifter som

för vård och omsorg lämna de

 

är nödvändiga för att Social-

uppgifter som är nödvändiga för

 

styrelsen skall kunna föra register

att Inspektionen ska kunna föra

 

enligt 18 §.

register enligt 18 §.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Det register som Socialstyrelsen enligt 23 § fört över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet ska vid ikraftträdandet överföras till Inspektionen för vård och omsorg.

157

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

158

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Härigenom föreskrivs att 2, 4 och 5 §§ lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Socialstyrelsen har meddelat tillstånd till verksam- heten.

Tillstånd får meddelas endast om den eller de kommuner där verksamheten skall bedrivas har biträtt ansökan.

Socialstyrelsen får meddela till- stånd till sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in till Social- styrelsen innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksam- heten fortsätta i avvaktan på

Socialstyrelsens beslut.

Ett tillstånd får återkallas av

Socialstyrelsen, om det före- kommer missförhållanden i verk- samheten.

Föreslagen lydelse

2 §

Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har meddelat tillstånd till verksamheten.

Tillstånd får meddelas endast om den eller de kommuner där verksamheten ska bedrivas har biträtt ansökan.

4 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela tillstånd till sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in till inspektionen innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan på inspek- tionens beslut.

5 §

Ett tillstånd får återkallas av

Inspektionen för vård och om- sorg, om det förekommer miss- förhållanden i verksamheten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Tillstånd till sprututbytesverksamhet som har meddelats av Socialstyrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av Inspektionen för vård och omsorg.

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Socialstyrelsen har tillsyn över

Synskadades Riksförbunds verk- samhet enligt denna lag. Social- styrelsen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för till- synen. En begäran får förenas med vite.

Föreslagen lydelse

8 §

Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över Syn- skadades Riksförbunds verksam- het enligt denna lag. Inspektionen har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för till- synen. En begäran får förenas med vite.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Handlingarna i tillsynsärenden som inte avgjorts slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

159

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

160

Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härmed föreskrivs att 6 kap. 9 § och 9 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

9 §

Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag behöver uppgifter om en person som smittats av en allmänfarlig sjukdom, är följande personer och myndigheter skyldiga att på begäran av smittskyddsläkaren lämna honom eller henne de uppgifter som behövs,

1. myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom om uppgifter av betydelse för smittskyddet, och

2. personal inom enskild hälso-

2. personal inom enskild hälso-

och sjukvård som i sin yrkes-

och sjukvård som i

sin yrkes-

utövning står under tillsyn av

utövning står under

tillsyn av

Socialstyrelsen.

Inspektionen för vård och omsorg.

9 kap.

1 §1

Socialstyrelsen har tillsyn över smittskyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas bestäm- melserna i 7 kap. 20–28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över smitt- skyddet i landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas bestäm- melserna i 7 kap. 20–28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

1.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2.Handlingarna i tillsynsärenden som inte avgjorts slutligt vid ikraftträdandet ska överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg.

1 Senaste lydelse 2010:672.

Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso-och sjukvården m.m.

Härmed föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§, 4 kap. 6, 6 a, 7 och 9 §§ samt 6 kap. 3, 4, 6 och 7 §§ lagen (2002:297) om biobanker i hälso-och sjukvården m.m. ska ha följande lydelse.

Prop. 2012/13:20

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §

Beslut om inrättande av en biobank skall av huvudmannen anmälas till Socialstyrelsen. Anmälan skall innehålla uppgifter om

ändamålet med biobanken,

var biobanken skall förvaras,

vem som skall ansvara för bio-

banken, och

– vilken omfattning biobanken avses få.

Anmälan skall göras senast inom en månad från beslutet att inrätta biobanken.

Om ändring sker av något förhållande som omfattas av en tidigare gjord anmälan skall detta anmälas till Socialstyrelsen inom en månad från det att ändringen inträdde.

Beslut om att vävnadsprover som bevaras i en biobank skall ställas till förfogande för annan än huvudmannen skall anmälas inom en månad från beslutet.

Beslut om inrättande av en biobank ska av huvudmannen anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. ändamålet med biobanken,

2. var biobanken ska förvaras,

3. vem som ska ansvara för bio- banken, och

4. vilken omfattning biobanken avses få.

Anmälan ska göras senast inom en månad från beslutet att inrätta biobanken.

Om ändring sker a