Socialutskottets betänkande

2012/13:SoU5

Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst samt ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2012.

I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättas den 1 juni 2013 en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att överta bl.a. tillsyns- och tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen. Inspektionens uppgifter ska främst bestå av tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Vidare ska inspektionen bl.a. ha ansvar för de register som behövs för att utöva verksamheten.

I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att ansvaret för verksamheterna ska kunna föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten är sedan den 1 januari 2010 samordnad och utövas av Socialstyrelsen. På så vis har förutsättningarna för att nå en enhetlig och samordnad tillsyn på området förbättrats. En väl fungerande tillsyn är viktig för att säkerställa att såväl kvinnor som män får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Utskottet anser att tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst den ökade mångfalden och förändringstakten gör att det är viktigt att kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt, oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi. Tillsyn kräver integritet, tydlighet och likabehandling gentemot tillsynsobjekten. Utskottet delar regeringens uppfattning att det bör finnas en tydlig gränslinje mellan å ena sidan kunskapsutveckling, bidragsgivning och normering och å andra sidan tillsyn. Därför bör en renodlad tillsynsmyndighet nu överta tillsynsansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utskottet ställer sig alltså bakom de föreslagna lagändringarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt med inspektionens inrättande, dvs. den 1 juni 2013. Förslagen om ändringar i vissa av de lagförslag som lagts fram i proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg träder dock i kraft först den 1 juli 2013.

Motionsyrkandet avstyrks.

I betänkandet finns en reservation.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i abortlagen (1974:595),

2. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

3. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

4. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

5. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

6. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

7. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

8. lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,

9. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

10. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,

11. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,

12. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

13. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

14. lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund,

15. lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,

16. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

17. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

18. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

19. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),

20. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),

21. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

22. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),

23. lag om ändring i skollagen (2010:800),

24. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),

25. lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ,

26. lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

27. lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i socialförsäkringsbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:20 punkterna 1–27 och avslår motion

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation (S)

Stockholm den 22 november 2012

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Christer Engelhardt (S), Helena Bouveng (M), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Rickard Nordin (C), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Henrik Ripa (M), Meeri Wasberg (S), Barbro Westerholm (FP) och Christin Hagberg (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst föreslår regeringen de lagändringar som är nödvändiga för att ansvaret för bl.a. tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet ska kunna föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

I betänkandet behandlas också ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2012. Ingen följdmotion har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som är nödvändiga för att ansvaret för bl.a. tillsyn och tillståndsgivning inom socialtjänst, verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet ska kunna föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt med inspektionens inrättande, dvs. den 1 juni 2013. Förslagen om ändringar i vissa av de lagförslag som lagts fram i proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg träder dock i kraft först den 1 juli 2013.

Utskottets överväganden

Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller de lagändringar som regeringen föreslagit och som är nödvändiga för att ansvaret för att tillsynen över hälso- och sjukvård och socialtjänst ska kunna föras över från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att regeringen ska återkomma med ett samlat förslag om myndighetsstrukturen på Socialdepartementets område.

Jämför reservation (S).

Propositionen

Bakgrund

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten lämnade i november 2007 betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82). Utredningen föreslog bl.a. att tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten i ett första steg skulle föras samman i Socialstyrelsen. I ett andra steg skulle det sedan bildas en renodlad tillsynsmyndighet genom att man bryter ut tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Den 1 januari 2010 genomfördes tillsynsreformen. Länsstyrelsernas sociala tillsyn fördes över till Socialstyrelsen och samordnades med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården (prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259). Statskontoret fick samtidigt i uppdrag att följa upp och utvärdera tillsynsreformen.

Statskontorets rapport Utvärdering av tillsynsreformen – Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård (2012:11) redovisades i mars 2012 och visar på ett flertal brister i styrning, ledning och organisering av den samordnade tillsynen. Vidare har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skickat en enkät till kommunernas socialchefer, varav 250 svarade. Enkäten efterfrågade deras uppfattning om Socialstyrelsens tillsyn efter reformen. Av svaren framgår att också socialcheferna anser att det finns brister i Socialstyrelsens tillsynsarbete.

Även Statens vård- och omsorgsutredning, som nyligen lämnat sitt slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33), konstaterar att Socialstyrelsens tillsynsverksamhet i dag har stora brister och att Socialstyrelsen har svårt att garantera de kvalitetsnivåer som ska gälla i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Statskontoret föreslog i sin utvärdering bl.a. att regeringen dels skulle ta initiativ till att inrätta en renodlad inspektionsmyndighet för tillsyn över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, dels skulle inrätta en organisationskommitté som särskilt ska beakta att den nya myndigheten redan från starten har ändamålsenliga system och rutiner för styrning, prioritering och uppföljning av tillsynsärenden.

Regeringen beslutade den 14 juni 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsens nuvarande tillsynsverksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, bryts ut, och en ny renodlad tillsyns- och tillståndsmyndighet – Inspektionen för vård och omsorg – inrättas.

Socialstyrelsens tillsynsverksamhet förs över till Inspektionen för vård och omsorg

Regeringen föreslår att Inspektionen för vård och omsorg tar över Socialstyrelsens tillsynsverksamhet enligt socialtjänstlagen, LSS, patientsäkerhetslagen, lagen om rättspsykiatrisk undersökning, lagen om omskärelse av pojkar, lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., smittskyddslagen, lagen om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, 26 kap. 5 § skollagen och 24 § lagen om införande av skollagen. Följdändringar görs i en rad andra lagar med anledning av överföringen av tillsynsansvaret.

Regeringen avser att genom förordningsändringar även överföra tillsynsansvaret enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler till den nya myndigheten.

Regeringen anser att förutsättningarna för att nå en enhetlig och samordnad tillsyn har förbättrats i och med att tillsynen över hälso- och sjukvården, LSS-verksamheten och socialtjänsten numera har samordnats och finns samlad i en myndighet – Socialstyrelsen. Statskontorets utvärdering visar dock på ett flertal brister i Socialstyrelsens styrning, ledning och organisering av den samordnade tillsynen. Mot bakgrund av bl.a. Statskontorets utvärdering förordar regeringen alltså bildandet av en renodlad tillsynsmyndighet.

Det bör enligt regeringens uppfattning finnas en tydlig gränslinje mellan å ena sidan kunskapsutveckling, bidragsgivning och normering och å andra sidan tillsyn. Vidare ger en självständig tillsynsmyndighet riksdagen och regeringen bäst förutsättningar att styra tillsynens resurser via anslag till myndigheten. Därtill blir resursfördelningen till statens olika åtaganden mer transparent, och det blir möjligt att i myndighetsinstruktionen tydliggöra och avgränsa uppdragen för respektive myndighet. En fristående tillsynsmyndighet gör det även lättare för medborgarna att hitta rätt när de vill framföra klagomål eller anmäla brister. Regeringen bedömer vidare att en ny inspektionsmyndighet har möjlighet att från början anpassa sina interna styrmodeller, uppföljningssystem och ärendehanteringssystem till de stora ärendevolymerna och sin myndighetsutövande roll. Enligt regeringen förbättras på det viset möjligheterna att inom myndigheten utveckla tydliga yrkesroller och utarbeta en strategi för kompetensförsörjningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2013. Förslagen om ändringar i vissa av de lagförslag som lagts fram i proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg träder dock i kraft först den 1 juli 2013.

Övriga uppgifter som bör föras över till den nya tillsynsmyndigheten

Regeringen föreslår att ansvaret för bl.a. följande uppgifter ska överföras från Socialstyrelsen till den nya inspektionen:

·.    besluta om tillstånd att bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS

·.    ta emot anmälningar om viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, LSS och patientsäkerhetslagen

·.    ta emot anmälningar enligt lex Sarah inom socialtjänsten och LSS-verksamhet och enligt bl.a. lex Maria inom hälso- och sjukvården

·.    informera blodcentraler om allvarliga biverkningar enligt lagen om blodverksamhet

·.    ta emot rapporter om ej verkställda beslut och ansöka om särskild avgift enligt socialtjänstlagen och LSS

·.    systematiskt ta till vara information från patientnämnder

·.    medge att allmänt åtal får väckas för vissa brott enligt socialtjänstlagen

·.    föra automatiserade register över blodverksamheter, vävnadsinrättningar och biobanker.

Ekonomiska konsekvenser

Den nya tillsynsmyndigheten finansieras dels genom en överföring av medel från anslaget 8:1 Socialstyrelsen inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till anslaget 8:2 Inspektionen för vård och omsorg, dels genom medelstillskott för att förstärka tillsynen. I budgetpropositionen för 2013, där de budgetära konsekvenserna av den nya tillsynsmyndighetens inrättande behandlas, föreslår regeringen att ca 376 miljoner kronor anvisas för 2013 under anslaget 8:2 Inspektionen för vård och omsorg. För 2014, 2015 och 2016 beräknas anslaget till ca 651 miljoner kronor, ca 635 miljoner kronor respektive ca 645 miljoner kronor.

Aktuellt

I promemorian Ny myndighet för infrastruktur för vård och apotek (Ds 2012:21) föreslås att Apotekens Service AB ombildas till en myndighet den 1 januari 2014. Myndigheten föreslås få ett vidgat ansvar för infrastrukturuppgifter gentemot apotek och vård. Remisstiden löpte ut den 21 september 2012.

I promemorian En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49) föreslås att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för i dag övergår till den nya myndigheten. Till myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet och vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd. Promemorian är på remiss till den 21 januari 2013.

Motionen

I kommittémotion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) föreslås i yrkande 13 ett tillkännagivande om vad som sägs i motionen om myndighetsstrukturen. Motionärerna påpekar att det i betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33) föreslås att tolv av dagens myndigheter och organisationer inom Socialdepartementets område ska ersättas av fyra nya myndigheter. Motionärerna är positiva till detta och delar utredningens bedömning av statens arbete på området är alltför splittrat. Regeringen har dock valt att inte invänta remissinstansernas synpunkter på utredningen utan har i stället fattat beslut om att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten, Inspektionen för vård och omsorg. Motionärerna har inte något emot tanken på en renodlad tillsynsmyndighet men vill understryka vikten av att processen i sin helhet inte avstannar. Utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter behöver enligt motionärerna analyseras, och regeringen bör därefter lägga fram ett samlat förslag om myndighetsstrukturen på Socialdepartementets område.

Utskottets ställningstagande

Tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten är sedan den 1 januari 2010 samordnad och utövas av Socialstyrelsen. På så vis har förutsättningarna för att nå en enhetlig och samordnad tillsyn på området förbättrats. En väl fungerande tillsyn är viktig för att säkerställa att såväl kvinnor som män får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Utskottet anser att tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas och bli mer kraftfull. Inte minst den ökade mångfalden och förändringstakten gör att det är viktigt att kvaliteten i verksamheterna följs noga och att eventuella problem åtgärdas effektivt, oberoende av om verksamheterna bedrivs i kommunal eller enskild regi. Tillsyn kräver integritet, tydlighet och likabehandling gentemot tillsynsobjekten. Utskottet delar regeringens uppfattning att det bör finnas en tydlig gränslinje mellan å ena sidan kunskapsutveckling, bidragsgivning och normering och å andra sidan tillsyn. Därför bör en renodlad tillsynsmyndighet nu överta tillsynsansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utskottet ställer sig alltså bakom de föreslagna lagändringarna. Motion 2012/13:So557 (S) yrkande 13 avstyrks. Lagändringarna föreslås träda i kraft samtidigt med inspektionens inrättande, dvs. den 1 juni 2013. Förslagen om ändringar i vissa av de lagförslag som lagts fram i proposition 2012/13:1 utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg träder dock i kraft först den 1 juli 2013.

Reservation

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservation.

Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (S)

av Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Meeri Wasberg (S) och Christin Hagberg (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i abortlagen (1974:595),

2. lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor,

3. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

4. lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning,

5. lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

6. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,

7. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,

8. lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,

9. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

10. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,

11. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar,

12, lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.,

13. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

14. lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund,

15. lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler,

16. lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet,

17. lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,

18. lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,

19. lag om ändring i patientdatalagen (2008:355),

20. lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367),

21. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

22. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659),

23. lag om ändring i skollagen (2010:800),

24. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),

25. lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ,

26. lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

27. lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i socialförsäkringsbalken.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:20 punkterna 1–27 och motion

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 13.

Ställningstagande

Statens vård- och omsorgsutredning föreslog i sitt slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33) att tolv av dagens myndigheter och organisationer inom Socialdepartementets område ska ersättas av fyra nya myndigheter. Vi är positiva till detta och delar utredningens bedömning att statens arbete på området är alltför splittrat. Vi anser att utredningens förslag ger en långsiktigt hållbar statlig grundstruktur som kan vidareutvecklas successivt. Regeringen har dock valt att inte invänta remissinstansernas synpunkter på utredningen. I stället har man fattat beslut om att en särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi har inte något emot tanken på en renodlad tillsynsmyndighet men vill understryka vikten av att processen i sin helhet inte avstannar. Utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter behöver analyseras, och regeringen bör därefter lägga fram ett samlat förslag om myndighetsstrukturen på Socialdepartementets område.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar.

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

16.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet.

17.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

18.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

19.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355).

20.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i apoteksdatalagen (2009:367).

21.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

22.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).

23.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).

24.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

25.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ.

26.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

27.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:00) om ändring i socialförsäkringsbalken.

Motion från allmänna motionstiden hösten 2012

2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S):

13.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om myndighetsstrukturen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag