Justitieutskottets betänkande

2012/13:JuU24

Förfalsknings- och sanningsbrotten

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten.

Propositionen innehåller förslag till ändringar av straffbestämmelserna om urkundsförfalskning och andra förfalskningsbrott i 14 kap. brottsbalken och vissa av de s.k. sanningsbrotten i 15 kap. Förslagen bygger på utgångspunkten att straffskyddet för uppgifter och handlingar som förekommer i elektronisk miljö bör likna det som gäller för traditionella handlingar. Förslagen syftar till att på detta område åstadkomma en modern, ändamålsenlig och så långt möjligt teknikneutral straffrättslig reglering som är anpassad till användningen av handlingar i elektronisk miljö.

Till följd av att tillämpningsområdet för de generella reglerna i brottsbalken utvidgas föreslår regeringen att riksdagen upphäver ett antal straffrättsliga särlösningar om elektroniskt uppgiftslämnande i andra författningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Förfalsknings- och sanningsbrotten

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i brottsbalken,

2. lag om ändring i jordabalken,

3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

4. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

5. lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157),

6. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

7. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),

8. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

9. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

10. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

11. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),

12. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

13. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

14. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

15. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

16. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),

17. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

18. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),

19. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:74 punkterna 1–19.

Stockholm den 2 maj 2013

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Kerstin Haglö (S), Anti Avsan (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Arhe Hamednaca (S), Patrick Reslow (M), Maria Ferm (MP), Caroline Szyber (KD), Richard Jomshof (SD), Mattias Jonsson (S), Marianne Berg (V) och Jan Ertsborn (FP).

Redogörelse för ärendet

Regeringen beslutade den 9 juni 2005 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de brott i 14 och 15 kap. brottsbalken som berör urkunder (dir. 2005:68). Översynen syftade främst till att klarlägga vilka förändringar som kan vara nödvändiga med anledning av utvecklingen av informationstekniken, it. Utredningen, som antog namnet It-förfalskningsutredningen, lämnade den 28 november 2007 betänkandet Urkunden i tiden – en straffrättslig anpassning (SOU 2007:92). Betänkandet har remissbehandlats.

En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig på Justitiedepartementet (Ju2007/10341/L5).

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet.

Utskottets överväganden

Förfalsknings- och sanningsbrotten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Propositionen innehåller förslag till ändringar av straffbestämmelserna om urkundsförfalskning och andra förfalskningsbrott i 14 kap. brottsbalken och vissa av de s.k. sanningsbrotten i 15 kap. Med sanningsbrott avses t.ex. brotten osann försäkran och osant intygande.

Förslagen bygger på utgångspunkten att straffskyddet för uppgifter och handlingar som förekommer i elektronisk miljö – t.ex. i ett elektroniskt intyg – bör likna det som gäller för traditionella handlingar. Förslagen syftar till att på detta område åstadkomma en modern, ändamålsenlig och så långt som möjligt teknikneutral straffrättslig reglering som är anpassad till användningen av handlingar i en elektronisk miljö.

Med dagens reglering är det främst traditionella handlingar i pappersform som utgör urkunder och täcks av straffansvaret för förfalskning. I propositionen föreslås ett utvidgat och förtydligat urkundsbegrepp som omfattar fler handlingar som upprättas, översänds och lagras i elektronisk form. Till följd av förslaget kan därmed förfalskning också av sådana handlingar bestraffas som urkundsförfalskning. Även i övrigt moderniseras regleringen av förfalskningsbrotten i 14 kap. brottsbalken.

De till förfalskningsbrotten nära anknytande sanningsbrotten i 15 kap. 10–15 §§ brottsbalken föreslås vidare bli uttryckligen tillämpliga på uppgifter som lämnas i elektronisk form. Regleringen av dessa brott moderniseras även i övrigt.

Till följd av att tillämpningsområdet för de generella reglerna i brottsbalken utvidgas föreslås att ett antal straffrättsliga särlösningar om elektroniskt uppgiftslämnande i andra författningar upphävs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning att straffskyddet för uppgifter och handlingar som förekommer i elektronisk miljö bör likna det som gäller för traditionella handlingar. Enligt utskottets uppfattning innebär förslagen i propositionen att den straffrättsliga regleringen får en modern, ändamålsenlig och så långt som möjligt teknikneutral utformning.

Propositionen har inte lett till något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Enligt utskottets uppfattning är regeringens lagförslag väl avvägda. Riksdagen bör därför anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i handelsregisterlagen (1974:157).

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

16.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).

17.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.

18.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

19.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag