Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen (N 2010:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bl.a. överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet (dir. 2010:09). Enligt det direktivet skulle uppdraget redovisas senast den 1 mars 2011. Genom tilläggsdirektiv förlängdes utredningstiden t.o.m. den 30 juni 2011 (dir. 2011:16).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2011.

            (Näringsdepartementet)