Tilläggsdirektiv till utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (Fö 2010:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2011

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om en kartläggning av de förutsättningar och hinder som kan finnas för Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (dir. 2010:49). Upp-dragets första del skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 december 2010. Uppdraget skulle slutredovisas den 1 juni 2011.

Utredningstiden ändras och uppdraget ska i stället redovisas i sin helhet senast den 16 januari 2012.

(Försvarsdepartementet)