Tilläggsdirektiv till Statsstödsutredningen (N 2010:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 3 mars 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 februari 2010 kommittédirektiv om att bl.a. överväga förändringar i de svenska genomförandereglerna på statsstödsområdet (dir. 2010:9).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011.

            (Näringsdepartementet)