Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2011

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 juli 2008 kommittédirektiv om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir. 2008:93). En utgångspunkt för utredarens arbete skulle vara att göra lagstiftningen så pedagogisk och lättillgänglig som möjligt och dessutom anpassad till de etiska, medicinska och juridiska krav som bör ställas i samband med tvångsomhändertagande av personer med psykisk sjukdom.

Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 att förlänga utredningstiden till den 30 april 2011 (dir. 2009:93) och den 9 september 2010 förlängdes utredningens uppdrag till den 15 december 2011 (dir. 2010:88).

Regeringen beslutar att utredningens uppdrag ska förlängas ännu en gång. Uppdraget ska istället redovisas senast den 30 mars 2012.

            (Socialdepartementet)