Riksdagsskrivelse

2011/12:159

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU11 Några begravningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 mars 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson