Konstitutionsutskottets betänkande

2011/12:KU8

Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2011/12:24 Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten. I propositionen föreslår regeringen att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ändras så att samma sekretess kommer att gälla hos Försvarsexportmyndigheten som hos bl.a. statliga affärsverk och Försvarets materielverk när det gäller handlingar som innehåller uppgifter om villkoren i ett slutet avtal.

Med anledning av att ett antal internationella samarbetsavtal som innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier har upphört att gälla föreslår regeringen vidare att några paragrafer i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska upphävas eller ändras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Utskottet tillstyrker propositionens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:24.

Stockholm den 6 december 2011

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Sven-Erik Österberg (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Karin Granbom Ellison (FP), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V) och Ann-Britt Åsebol (M).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen redogör i propositionen för ärendets beredning i Regeringskansliet fram till dess att propositionen beslutades. Det framgår bl.a. att Lagrådet inte har haft något att invända mot förslagen.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Någon motion har inte väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller bl.a. förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna innebär att till skydd för det allmännas ekonomiska intresse ska sekretess för uppgifter i en allmän handling som anger villkoren i ett slutet avtal hos Försvarsexportmyndigheten gälla som längst till dess fem år har gått från det att avtalet slöts. Samma sak ska gälla vid sekretess till skydd för en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne trätt i affärsförbindelse med myndigheten.

I propositionen föreslås vidare att lagen om immunitet och privilegier i vissa fall ska ändras på så sätt att lagen inte längre ska omfatta sådan immunitet eller sådana privilegier som följer av några internationella avtal inom ramen för europeiskt försvarsmaterielsamarbete och FN:s snabbinsatsbrigad som upphört att gälla.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten

Bakgrund

Försvarsexportmyndigheten

Försvarsexportmyndigheten inrättades 2010. Av 1 § förordningen (2010:654) med instruktion för Försvarsexportmyndigheten framgår att myndigheten ska bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsningar. Dessutom ska Försvarsexportmyndigheten ansvara för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar (2 §). I denna uppgift ingår bl.a. att företräda staten vid förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal.

Den exportrelaterade verksamheten och försäljnings- och upplåtelseverksamheten är uppgifter som Försvarsexportmyndigheten tagit över från framför allt Försvarets materielverk.

Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse

I 19 kap. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) behandlas sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Enligt 19 kap. 3 § första stycket OSL gäller sekretess för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Av fjärde stycket följer att för uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretess dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts. Anledningen till en femårig sekretesstid i vissa fall är att två år har ansetts ge alltför kortvarigt sekretesskydd bl.a. vid utvecklings- och optionsavtal med längre giltighetstid än två år (prop. 1987/88:41 s. 23).

Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet

I 31 kap. OSL behandlas sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet. För det fall en enskild trätt i affärsförbindelse med en myndighet gäller enligt 31 kap. 16 § första stycket OSL sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. En affärsförbindelse kan gälla exempelvis förvärv, avyttrande eller upplåtelse av egendom eller arbete som ska utföras. Av andra stycket följer att för uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.

Propositionen

Som redovisats ovan har Försvarsexportmyndigheten tagit över uppgifter från framför allt Försvarets materielverk. För att Försvarsexportmyndigheten ska kunna fullgöra sin uppgift behöver därför, enligt regeringen, uppgifter i ett avtal som sluts av myndigheten omfattas av samma sekretesskydd som uppgifterna i ett avtal som sluts av Försvarets materielverk eller av ett statligt affärsverk.

De föreslagna ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen innebär att samma sekretess kommer att gälla hos Försvarsexportmyndigheten som hos bl.a. Försvarets materielverk när det gäller handlingar som anger villkoren i ett slutet avtal, såväl till skydd för det allmänna som till skydd för enskild.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker propositionens lagförslag.

Immunitet och privilegier i vissa samarbetsavtal

Bakgrund

Europeiskt försvarsmaterielsamarbete

Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (Weag) skapades 1993 som ett forum för samarbete på försvarsmaterielområdet mellan en rad länder. Sverige blev medlem i Weag 2000.

Västeuropeiska försvarsmaterielorganisationen (Weao) inrättades 1996 med syfte att främja europeiskt försvarsmaterielsamarbete, stärka den försvarsteknologiska basen i Europa och skapa en europeisk marknad för försvarsprodukter. Sverige, som aldrig har varit medlem i Weao, anslöt sig 1998 till forskningsavtalet Ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa (Socrate) och 2002 till samförståndsavtalet om europeiska avtal om forskningsorganisation, program och aktiviteter (Europa).

Vidare har Sverige förbundit sig att inom ramen för de tre samarbetena tillämpa det i Paris den 11 maj 1955 undertecknade avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän (Parisavtalet). De tre samförståndsavtalen och Parisavtalet innehåller bestämmelser om immunitet och privilegier. Avtalen har, med vissa förbehåll, genomförts i svensk rätt genom 2 c § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 1998/99:117, bet. 1999/2000:UU4, rskr. 1999/2000:21, prop. 2001/02:157, bet. 2001/02:UU15, rskr. 2001/02:290, prop. 2002/03:88, bet. 2002/03:UU13, rskr. 2002/03:183).

Weag och Weao har numera lagts ned och deras frågor på försvarsmaterielområdet har tagits över av Europeiska försvarsbyrån. Byrån har egna bestämmelser om immunitet och privilegier, och EU:s medlemsstater har beslutat om immunitet och privilegier för Europeiska försvarsbyrån och dess anställda. Beslutet har godkänts av bl.a. Sverige och genomförts i svensk rätt genom ett tillägg i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (nr 69 i bilagan till lagen, prop. 2004/05:76, bet. 2004/05:FöU10, rskr. 2004/05:239).

FN:s snabbinsatsbrigad

Den multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser (the Multinational Standby High Readiness Brigade for United Nations Operations – Shirbrig) etablerades 1996 med syftet att stärka FN:s snabbinsatsförmåga. Sverige har ingått i detta samarbete. Statusfrågor för deltagande personal inom Shirbrig behandlas i ett särskilt s.k. statusavtal, Shirbrig Sofa. Delar av avtalet har genomförts i svensk rätt, bl.a. genom 7 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44).

Shirbrig har numera lagts ned.

Propositionen

Med anledning av samarbetsavtal inom ramen för Weag och Weao samt Shirbrig Sofa införlivades berörda delar av dessa avtal i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Regeringen konstaterar i propositionen att då Weag, Weao och Shirbrig lagts ned finns det inte längre skäl att ha kvar dessa bestämmelser i lagen. I propositionen föreslås därför att 2 c § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall upphävs och att 7 § första stycket 2 samma lag tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker propositionens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:24 Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2.    lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag