Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet

– integritet och effektivitet

Betänkande av Vägtrafikregisterutredningen

Stockholm 2010

SOU 2010:76

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Tryckt av Elanders Sverige AB

Stockholm 2010

ISBN 978-91-38-23462-4

ISSN 0375-250X

Till statsrådet

Catharina Elmsäter-Svärd

Regeringen beslutade den 15 maj 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över lagen (2001:558) om vägtrafik- register och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister för att föreslå mer ändamålsensliga regler (dir. 2008:53). Huvudsyftet är att förenkla, modernisera och effektivisera regelverket. Enligt direktiven skulle utredningen redovisas senast den 1 september 2009. Regeringen beslutade den 22 januari 2009 att överlämna tre framställningar till utredningen rörande registrering av uppgifter om trafiksäkerhetsfrämjande utrustning, registrering av uppgifter från taxameterbesiktningar och registrering av uppgifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i vägtrafikregistret. Tiden för utredningens redovisning förlängdes samma dag genom tilläggsdirektiv (dir. 2009:2) till den 4 januari 2010. Därefter har tiden för utredningens redovisning genom tilläggsdirektiv (dir. 2009:107) förlängts till den 31 mars 2010. Genom tilläggs- direktiv den 18 mars 2010 (dir. 2010:23) beslutade regeringen att utredaren ska, utöver sitt uppdrag i kommittédirektiv 2008:53, närmare analysera de legala förutsättningarna för att i vägtrafik- registret vägra registrera ägare med restförda fordonsrelaterade skulder av betydande belopp. Med sådana skulder avses obetalda skulder avseende fordonsskatt, trängselskatt och felparkerings- avgifter som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Utredningen ska enligt tilläggsdirektivet redovisas senast den 1 november 2010.

Till särskild utredare förordnades den 30 juli 2008 f.d. kansli- chefen i trafikutskottet Anders Engdahl.

Som experter förordnades den 23 oktober 2008 trafikpolis- chefen Erling Andersson, Polismyndigheten i Skåne, rättssak- kunnige Jenny Forkman, Näringsdepartementet, numera chefs- juristen Hans-Olof Lindblom, Datainspektionen, kanslirådet

Charlotte Ottosson,

Näringsdepartementet,

områdesexperten

Kjell-Åke Sjödin,

Transportstyrelsen,

rättslige

experten

Erik Viktorin,

Skatteverket

och

verksjuristen

Nenne Åman,

Transportstyrelsen.

Den

1

februari

2009

entledigades

Jenny Forkman

som

expert.

Rättssakkunnige Gunilla Svedberg,

Näringsdepartementet, förordnades som expert från den 11 februari 2009. Ämnessakkunnige Susanna Broms, Näringsdepartementet,

förordnades som expert från den 28 maj 2010.

 

 

Sekreterare

i

utredningen

har

fram

till

och med

den 30 september

2010 varit numera

rådmannen

Maria Ceder.

Den 1 april

2010

anställdes

verksjuristen

Erik H Olsson,

Transportstyrelsen, som sekreterare i utredningen.

 

 

Utredningen har antagit namnet Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04).

Utredningen överlämnar härmed betänkandet Transport- styrelsens databaser på vägtrafikområdet – integritet och effektivitet

(SOU 2010:76).

Arbetet har bedrivits i nära samråd med experterna och är därför skrivet i vi-form.

Uppdraget är härmed slutfört. Stockholm i november 2010

Anders Engdahl

/Maria Ceder

Erik H Olsson

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

27

Förkortningar.....................................................................

45

Författningsförslag .............................................................

47

1.

Förslag till vägtrafikdatalag .....................................................

47

2.

Förslag till lag om fordons registrering m.m. ........................

57

3.

Förslag till vägtrafikdataförordning........................................

66

4.

Förslag till förordning om fordons registrering m.m..........

120

5.Förslag till lag om upphävande av lagen (2001:558) om

vägtrafikregister .....................................................................

152

6.Förslag till lag om ändring i lagen (1971:965) om straff

för trafikbrott som begåtts utomlands .................................

153

7.Förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om

överlastavgift ..........................................................................

154

8.Förslag till lag om ändring i trafikskadelagen

(1975:1410).............................................................................

156

9.Förslag till lag om ändring i lagen (1976:206) om

felparkeringsavgifter ..............................................................

164

10.Förslag till lag om ändring i lagen (1982:129) om

flyttning av fordon i vissa fall................................................

165

11.Förslag till lag om ändringen i lagen (1984:318) om

kontrollavgift vid olovlig parkering......................................

167

5

Innehåll

SOU 2010:76

12.Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelag

(1994:200)...............................................................................

168

13.Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1176) om skatt

på energi..................................................................................

171

14.Förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

 

vägavgift för vissa tunga fordon ............................................

173

15.

Förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)....

177

16.

Förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).........

178

17.Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om

trängselskatt............................................................................

180

18.Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

(2006:227)...............................................................................

182

19.Förslag till lag om ändring i lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt..............................

188

20.Förslag till lag om ändring i lagen (2006:939) om

kvalificerade skyddsidentiteter..............................................

189

21.Förslag till lag om ändring i lagen (2007:162) om

bilskrotningsfond ...................................................................

191

22.Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)......................................................

192

23.Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1469) om

ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).............................

194

24.Förslag till förordning om upphävande av förordningen

(2001:650) om vägtrafikregister ............................................

195

25. Förslag till förordning om ändring i

 

förundersökningskungörelsen (1947:948)............................

196

26. Förslag till förordning om ändring i

 

trafikförsäkringsförordningen (1976:359)............................

197

27.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall ......................

198

6

SOU 2010:76

Innehåll

28.Förslag till förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets

behov.......................................................................................

200

29.Förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och

höjd beredskap .......................................................................

201

30.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1995:238) om totalförsvarsplikt ..........................................

203

31.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1997:788) om producentansvar för bilar.............................

204

32.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon ................

205

33. Förslag till förordning om ändring i

 

yrkestrafikförordningen (1998:779).....................................

206

34.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1998:780) om biluthyrning..................................................

209

35.Förslag till förordning om ändring i

körkortsförordningen (1998:980).........................................

211

36.Förslag till förordning om ändring i trafikförordningen

(1998:1276).............................................................................

213

37.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1999:1134) om belastningsregister......................................

215

38.Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

beskattningsverksamhet ........................................................

217

39.Förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i

Kronofogdemyndighetens verksamhet ................................

220

40.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.....................................

221

7

Innehåll

SOU 2010:76

41.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet ...................

223

42.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2001:1085) om motorfordons avgasrening .........................

232

43.Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

(2004:987) om trängselskatt..................................................

233

44.

Förslag till förordning om ändring i

 

 

vägtrafikskatteförordningen (2006:242)...............................

234

45.

Förslag till förordning om ändring i

 

 

vägmärkesförordningen (2007:90)........................................

236

46.

Förslag till förordning om ändring i

 

 

bilskrotningsförordning (2007:186) .....................................

238

47.Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2007:380) om miljöbilspremie .............................................

240

48. Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

(2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen ..........

244

49.Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för

myndigheters bilar och bilresor.............................................

245

50.Förslag till förordning om ändring i

fordonsförordningen (2009:211) ..........................................

247

51. Förslag till förordning om ändring i

 

militärtrafikförordningen (2009:212) ...................................

254

52.Förslag till förordning om ändring i offentlighets- och

 

sekretessförordningen (2009:641) ........................................

257

1

Uppdraget och utredningens arbete ............................

259

1.1

Utredningens direktiv............................................................

259

1.2

Bakgrunden till direktiv 2008:53 ...........................................

260

1.3

Framställningar överlämnande till utredningen ...................

263

8

SOU 2010:76 Innehåll

1.4

Avgränsningar av uppdraget..................................................

263

1.5

Utredningens arbete ..............................................................

264

1.6

Behovsinventeringen..............................................................

265

1.7

Dispositionen av betänkandet...............................................

266

2

Transportstyrelsens verksamhet, organisation och

 

 

automatiska databehandling......................................

269

2.1

Inledning.................................................................................

269

2.2

Transportstyrelsens verksamhet ...........................................

269

 

2.2.1

Allmänt........................................................................

269

 

2.2.2

Verksamheten på vägtrafikområdet...........................

271

 

2.2.3

Registerverksamhet ....................................................

272

 

2.2.4

Fordon.........................................................................

273

 

2.2.5

Körkort m.m...............................................................

275

 

2.2.6

Yrkesmässig trafik m.m..............................................

277

 

2.2.7

Tillsyn..........................................................................

278

 

2.2.8

Övriga arbetsuppgifter ...............................................

282

 

2.2.9 Planerade förändringar i verksamheten.....................

283

2.3

Transportstyrelsens organisation..........................................

285

2.4

Transportstyrelsens automatiska databehandling................

286

2.5

Framtida utveckling...............................................................

290

 

2.5.1

Allmänt........................................................................

290

 

2.5.2 E-delegationen och regeringens nationella

 

 

 

handlingsplan för e-förvaltning .................................

291

 

2.5.3

Transportstyrelsens utvecklingsarbete......................

293

3

Övergripande rättslig reglering av behandling av

 

 

personuppgifter m.m. ...............................................

295

3.1

Inledning.................................................................................

295

3.2

Regeringsformen....................................................................

295

 

3.2.1

En reformerad grundlag .............................................

296

3.3

Handlingsoffentlighet och sekretess ....................................

297

 

3.3.1

Offentlighetsprincipen...............................................

297

 

 

 

9

Innehåll SOU 2010:76

 

3.3.2

Allmän handling..........................................................

298

 

3.3.3 Allmänhetens tillgång till en allmän handling...........

300

 

3.3.4

Allmänt om sekretess .................................................

301

 

3.3.5

Sekretess mellan myndigheter....................................

303

 

3.3.6 Undantag från sekretess mellan myndigheter...........

304

3.4

Internationella regler..............................................................

306

 

3.4.1

Europarådet .................................................................

306

 

3.4.2

Dataskyddsdirektivet..................................................

308

 

3.4.3

Lissabonfördraget .......................................................

310

3.5

Personuppgiftslagen...............................................................

311

 

3.5.1

Personuppgiftslagens tillämpningsområde................

312

 

3.5.2 Förutsättningar för behandling av

 

 

 

personuppgifter...........................................................

313

 

3.5.3

Information och rättelse.............................................

315

 

3.5.4

Säkerhet vid behandlingen..........................................

315

 

3.5.5 Överföring av personuppgifter till tredje land..........

315

 

3.5.6 Bestämmelser om tillsyn, skadestånd och straff .......

317

3.6

Särskilda registerförfattningar ...............................................

317

 

3.6.1 Särskilda registerförfattningars förhållande till

 

 

 

personuppgiftslagen....................................................

318

 

3.6.2

De särskilda registerförfattningarnas

 

 

 

tillämpningsområde ....................................................

319

 

3.6.3 Begreppet register eller databas?................................

320

 

3.6.4

Ändamålsbestämmelser i särskilda

 

 

 

registerförfattningar och finalitetsprincipen.............

324

 

3.6.5 Reglering i särskilda registerförfattningar av

 

 

 

elektroniskt utlämnande av uppgifter........................

330

3.7PSI-direktivet och lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

 

förvaltningen...........................................................................

338

4

Vägtrafikregistret ......................................................

343

4.1

Inledning.................................................................................

343

4.2

Bakgrunden till gällande rätt..................................................

343

4.3

Vägtrafikregistret ...................................................................

346

 

4.3.1 Allmänt ........................................................................

346

10

 

 

SOU 2010:76

 

Innehåll

4.3.2

Personuppgiftshanteringen i vägtrafikregistret ........

347

4.3.3

Fordonsregistrering....................................................

348

4.3.4

Körkortsregistreringen...............................................

350

4.3.5

Yrkestrafikregistreringen ...........................................

353

4.3.6

Registrering av felparkeringsavgifter.........................

355

4.3.7

Registrering av trängselskatt......................................

355

4.3.8

Registrering av yrkeskompetensbevis .......................

357

4.4Ändamålen för behandling av personuppgifter i

 

vägtrafikregistret....................................................................

358

 

4.4.1

Allmänt........................................................................

358

 

4.4.2

Ändamålsbestämmelsens närmare utformning.........

361

4.5

Direktåtkomst till uppgifter i vägtrafikregistret..................

368

 

4.5.1

Informationsförmedlare.............................................

369

 

4.5.2 Regleringen i lag och förordning ...............................

370

 

4.5.3 Ansökan om och villkor för direktåtkomst ..............

371

 

4.5.4 Transportstyrelsens praxis för direktåtkomst ..........

372

4.6

Direktanmälan av uppgifter till vägtrafikregistret ...............

378

4.7

Kostnader för direktåtkomst och direktanmälan.................

380

4.8

Andra informationstjänster...................................................

380

4.9Övrigt elektroniskt informationsutbyte med

 

vägtrafikregistret....................................................................

382

 

4.9.1 Samkörning .................................................................

383

4.10

Internationellt informationsutbyte.......................................

383

 

4.10.1 Nuvarande internationellt informationsutbyte ........

383

 

4.10.2 Vissa EU-beslut och kommande

 

 

lagstiftningsförslag .....................................................

387

5

Allmänna utgångspunkter för översynen av LVTR och

 

 

FVTR ......................................................................

391

5.1

Inledning.................................................................................

391

5.2

Vägtrafikregistret – en viktig samhällsresurs .......................

391

5.3Behovet av datorstöd för en effektiv verksamhet och ett

effektivt informationsutbyte.................................................

392

5.4 Skyddet för den personliga integriteten ...............................

393

 

11

Innehåll

SOU 2010:76

5.5Underlätta en ev. trafikslagsövergripande utveckling av

 

registerförfattningar...............................................................

394

6

Två lagar i stället för en lag........................................

397

6.1

LVTR ersätts av två lagar .......................................................

397

 

6.1.1

Nuvarande ordning .....................................................

397

 

6.1.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

398

 

6.1.3

Våra överväganden ......................................................

398

6.2

Lagarnas och förordningarnas namn.....................................

400

7

Vägtrafikdatalagens allmänna bestämmelser................

403

7.1

Särskild författningsreglering ................................................

403

 

7.1.1

Nuvarande ordning .....................................................

403

 

7.1.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

404

7.1.3Behovet av en särskild författningsreglering i Transportstyrelsens verksamhet på

 

 

vägtrafikområdet .........................................................

404

7.2

Nivån på författningsregleringen ..........................................

406

 

7.2.1

Nuvarande ordning .....................................................

407

 

7.2.2 Grundläggande principer för behandling av

 

 

 

personuppgifter ska regleras i lag...............................

407

7.3 Begreppet databas ska införas................................................

408

 

7.3.1

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

408

 

7.3.2 Databas i stället för register........................................

408

 

7.3.3

Databasbegreppet underlättar en

 

 

 

teknikoberoende lagstiftning .....................................

411

 

7.3.4 Databasbegreppet förbättrar skyddet för den

 

 

 

personliga integriteten ................................................

411

7.4

Lagens systematik ..................................................................

412

7.5

Lagens tillämpningsområde ...................................................

414

 

7.5.1

Inledning......................................................................

414

 

7.5.2 Vägtrafikdatalagen gäller i Transportstyrelsens

 

 

 

verksamhet avseende fordon, behörigheter,

 

 

 

tillstånd och tillsyn på vägtrafikområdet ...................

415

 

7.5.3 Verksamhet som faller utanför lagens

 

 

 

tillämpningsområde ....................................................

417

12

 

 

 

SOU 2010:76 Innehåll

 

7.5.4

Vägtrafikdatalagen gäller för all automatiserad

 

 

 

behandling och viss manuell behandling av

 

 

 

personuppgifter...........................................................

420

 

7.5.5

I den utsträckning det särskilt framgår tillämpas

 

 

 

vägtrafikdatalagen även vid behandling av andra

 

 

 

uppgifter än personuppgifter .....................................

421

 

7.5.6

Särskilda regler gäller för behandling i databaser......

422

7.6

Lagens syfte............................................................................

422

7.7

Förhållandet till PUL.............................................................

423

 

7.7.1

Nuvarande ordning.....................................................

423

 

7.7.2

Allmänna överväganden om förhållandet till PUL...

423

7.8

Samtycke.................................................................................

425

 

7.8.1

Nuvarande ordning.....................................................

426

 

7.8.2

Regleringen av samtycke ............................................

426

7.9

Tillämpliga bestämmelser i PUL...........................................

428

7.10

Personuppgiftsansvar.............................................................

436

7.11

Ändamålen med behandlingen..............................................

436

7.12

Behandlingen av känsliga personuppgifter och uppgifter

 

 

om lagöverträdelser m.m. ......................................................

437

 

7.12.1 Nuvarande ordning.....................................................

437

 

7.12.2 Behandling av känsliga personuppgifter....................

437

 

7.12.3 Behandlingen av uppgifter om lagöverträdelser

 

 

 

m.m..............................................................................

438

 

7.12.4 Särskilt om 5 a § PUL.................................................

439

7.13

Bevarande och gallring...........................................................

440

 

7.13.1 Nuvarande ordning.....................................................

440

 

7.13.2 Transportstyrelsens problembeskrivning..................

441

 

7.13.3 Allmänt om gallring....................................................

442

 

7.13.4 Regleringen i vägtrafikdatalagen................................

445

7.14

Detaljreglering i förordning och myndighetsföreskrifter ...

451

 

7.14.1 Bevarande, gallring och digital arkivering .................

452

 

7.14.2 Avgifter .......................................................................

453

13

Innehåll

 

SOU 2010:76

8

Vägtrafikdatalagens bestämmelser om behandling

 

som sker i databaser

.................................................455

8.1

Inledning.................................................................................

455

8.2Behandling i databaser och annan automatiserad

behandling av uppgifter..........................................................

456

8.2.1

Gränsdragningen mellan behandling i databaser

 

 

och annan automatiserad behandling.........................

456

8.2.2

Gränsdragningen mellan uppgifter och

 

 

handlingar ....................................................................

458

8.3Indelning i en fordonsdatabas, en behörighetsdatabas,

 

en tillståndsdatabas och en tillsynsdatabas ...........................

459

 

8.3.1

Nuvarande ordning .....................................................

459

 

8.3.2 En eller flera databaser? ..............................................

459

 

8.3.3 I vilka databaser bör uppdelningen ske?....................

463

8.4

Vägtrafikdatalagens ändamålsbestämning ............................

470

 

8.4.1

Nuvarande ordning .....................................................

470

 

8.4.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

472

 

8.4.3 Allmänt om ändamålsbestämmelserna i

 

 

 

vägtrafikdatalagen .......................................................

473

 

8.4.4

Vägtrafikdatalagens ändamålsbestämmelser bör

 

 

 

vara uttömmande.........................................................

476

 

8.4.5

Ändamålsbestämmelsernas betydelse i

 

 

 

förhållande till personuppgifter och andra

 

 

 

uppgifter ......................................................................

478

 

8.4.6 Gemensamma bestämmelser för databaserna............

478

8.5 Vilka uppgifter får behandlas i en databas?...........................

481

 

8.5.1

Nuvarande ordning .....................................................

481

 

8.5.2 Regleringen av innehållet i databaserna .....................

482

 

8.5.3 Behandling av känsliga uppgifter m.m.......................

484

 

8.5.4 Administrativa och tekniska uppgifter ......................

484

8.6

Sökbegrepp .............................................................................

486

 

8.6.1

Nuvarande ordning .....................................................

486

 

8.6.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

486

 

8.6.3 Allmänt om sökbegrepp och sökbegränsningar........

486

 

8.6.4 Endast av regeringen beslutade sökbegrepp bör få

 

 

 

användas för sökning i databaserna............................

488

14

SOU 2010:76

 

Innehåll

8.7 Samkörning ............................................................................

489

8.7.1

Nuvarande ordning.....................................................

490

8.7.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

490

8.7.3 Vägtrafikdatalagens reglering av samkörning ...........

491

8.8Direktåtkomst och utlämnande på medium för

 

automatiserad behandling......................................................

493

 

8.8.1

Nuvarande ordning.....................................................

494

 

8.8.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

494

 

8.8.3

Allmänt om utlämnande av uppgifter........................

495

 

8.8.4

Direktåtkomst bör fortsatt regleras i lag...................

497

 

8.8.5

Direktåtkomst till egna uppgifter..............................

500

 

8.8.6

Inga regler om utlämnande på medium för

 

 

 

automatiserad behandling ..........................................

500

 

8.8.7

Särskilt om uppgifter på Internet ..............................

503

8.9

Internationellt informationsutbyte.......................................

504

 

8.9.1

Nuvarande ordning.....................................................

504

 

8.9.2

Transportstyrelsens problembeskrivning..................

507

 

8.9.3

Utgångspunkter..........................................................

507

 

8.9.4

Transportstyrelsens behandling av

 

 

 

personuppgifter i det internationella samarbetet......

507

 

8.9.5

Särskilt om direktåtkomst i internationellt

 

 

 

samarbete.....................................................................

509

8.10

Elektronisk ärendehantering .................................................

512

 

8.10.1 Nuvarande ordning.....................................................

512

 

8.10.2 Allmänt om ärendehantering .....................................

512

 

8.10.3 Känsliga personuppgifter m.m. i elektroniska

 

 

 

handlingar....................................................................

515

 

8.10.4 Begränsade sökmöjligheter i

 

 

 

ärendehanteringssystem .............................................

516

 

8.10.5 Direktåtkomst till elektroniska handlingar...............

517

8.11

Detaljreglering i vägtrafikdataförordningen och

 

 

myndighetsföreskrifter..........................................................

518

 

8.11.1 Inledning .....................................................................

518

 

8.11.2 Transportstyrelsens föreskriftsrätt............................

519

 

8.11.3 De allmänna förutsättningarna för direktåtkomst ...

521

15

Innehåll

 

SOU 2010:76

9

Särskilda bestämmelser om fordonsdatabasen

.............525

9.1

Inledning.................................................................................

525

9.2

Allmänt om fordonsdatabasen ..............................................

525

9.3

De särskilda ändamålen med fordonsdatabasen ...................

526

 

9.3.1 Behandling av personuppgifter i

 

 

Transportstyrelsens verksamhet ................................

526

 

9.3.2 Behandling av personuppgifter i verksamhet för

 

vilken stat eller kommun ansvarar .............................

530

 

9.3.3 Övrig behandling ........................................................

535

 

9.3.4 Särskilt om uppgifter om fordon ...............................

538

9.4Detaljreglering i vägtrafikdataförordningen och

 

myndighetsföreskrifter ..........................................................

539

 

9.4.1

Inledning......................................................................

539

 

9.4.2

Innehållet i fordonsdatabasen ....................................

539

 

9.4.3

Särskilt om registrering av uppgifter om viss

 

 

 

teknik, utrustning och system som är

 

 

 

trafiksäkerhetsfrämjande ............................................

540

 

9.4.4

Tillgången till uppgifter om fordon...........................

543

 

9.4.5

Direktåtkomst till handlingar.....................................

545

 

9.4.6

Sökbegrepp och gallring .............................................

545

10

Särskilda bestämmelser om behörighetsdatabasen .......

547

10.1

Inledning.................................................................................

547

10.2

Allmänt om behörighetsdatabasen........................................

547

10.3

De särskilda ändamålen med behörighetsdatabasen.............

548

 

10.3.1 Behandling av personuppgifter i

 

 

 

Transportstyrelsens verksamhet ................................

548

 

10.3.2 Behandling av personuppgifter i verksamhet för

 

 

 

vilken stat eller kommun ansvarar .............................

552

 

10.3.3 Övrig behandling ........................................................

555

10.4

Detaljreglering i vägtrafikdataförordningen och

 

 

myndighetsföreskrifter ..........................................................

556

 

10.4.1 Inledning......................................................................

556

 

10.4.2 Innehållet i behörighetsdatabasen..............................

556

 

10.4.3 Särskilt om flygcertifikaten ........................................

559

16

 

 

 

SOU 2010:76

Innehåll

 

10.4.4 Särskilt om registrering av uppgift om

 

 

omhändertagande av körkort, körkortstillstånd,

 

 

traktorkort och förarbevis..........................................

561

 

10.4.5 Sökbegrepp..................................................................

563

11

Särskilda bestämmelser om tillståndsdatabasen ..........

565

11.1

Inledning.................................................................................

565

11.2

Allmänt om tillståndsdatabasen............................................

565

11.3

De särskilda ändamålen med tillståndsdatabasen.................

566

 

11.3.1 Behandling av personuppgifter i

 

 

Transportstyrelsens verksamhet................................

566

 

11.3.2 Behandling av personuppgifter i verksamhet för

 

 

vilken stat eller kommun ansvarar .............................

570

 

11.3.3 Övrig behandling........................................................

573

11.4

Detaljreglering i vägtrafikdataförordningen och

 

 

myndighetsföreskrifter..........................................................

573

 

11.4.1 Inledning .....................................................................

573

 

11.4.2 Innehållet i tillståndsdatabasen m.m. ........................

574

12

Särskilda bestämmelser om tillsynsdatabasen .............

579

12.1

Inledning.................................................................................

579

12.2

Allmänt om tillsynsdatabasen ...............................................

579

12.3

De särskilda ändamålen med tillsynsdatabasen....................

580

 

12.3.1 Behandling av personuppgifter i

 

 

Transportstyrelsens verksamhet................................

580

 

12.3.2 Behandling av personuppgifter i verksamhet för

 

 

vilken stat eller kommun ansvarar .............................

584

12.4

Detaljreglering i vägtrafikdataförordningen och

 

 

myndighetsföreskrifter..........................................................

585

 

12.4.1 Inledning .....................................................................

585

 

12.4.2 Innehållet i tillsynsdatabasen m.m.............................

585

17

Innehåll SOU 2010:76

13

Bestämmelser i vägtrafikdatalagen om enskildas

 

 

rättigheter................................................................

589

13.1

Inledning.................................................................................

589

13.2

Information till den registrerade...........................................

590

13.3

Rättelse och skadestånd .........................................................

592

13.4

Omprövning av beslut respektive rättelse av felaktiga

 

 

personuppgifter ......................................................................

593

 

13.4.1 Inledning......................................................................

593

 

13.4.2 Gällande rätt angående omprövning, rättelse och

 

 

skadestånd ...................................................................

593

 

13.4.3 Förhållandet mellan

 

 

omprövningsbestämmelserna i LVTR och rättelse

 

 

enligt PUL ...................................................................

595

 

13.4.4 Särskilt om omprövning och rättelse av uppgift

 

 

om fordonsägare..........................................................

596

 

13.4.5 Särskilt om skadeståndsskyldighet för felaktig

 

 

uppgift om fordonsägare ............................................

602

 

13.4.6 En ny rättelse- och skadeståndsbestämmelse för

 

 

uppgift om fordonsägare ............................................

604

13.5

Överklagande..........................................................................

609

14

Särskilda frågor ........................................................

611

14.1

Uppgifter från taxameterbesiktningar ..................................

611

 

14.1.1 Utredningens uppdrag................................................

611

 

14.1.2 Nuvarande ordning .....................................................

611

 

14.1.3 Allmänt om taxameterbesiktningen...........................

611

 

14.1.4 Tidigare utredningar ...................................................

615

 

14.1.5 Till utredningen framförda behov..............................

616

14.2

Överväganden och förslag angående registrering av

 

 

uppgifter från taxameterbesiktningar....................................

621

 

14.2.1 Behovet av uppgifter och ändamålen med

 

 

behandlingen ...............................................................

621

 

14.2.2 Registrering av uppgifterna bör ske i

 

 

Transportstyrelsens tillståndsdatabas........................

624

 

14.2.3 Vilka uppgifter ska få behandlas?...............................

626

 

14.2.4 Bevarande och gallring................................................

629

18

 

 

SOU 2010:76 Innehåll

 

14.2.5 Sökbegrepp..................................................................

630

 

14.2.6 Direktåtkomst och annan elektronisk åtkomst till

 

 

uppgifterna..................................................................

632

 

14.2.7 Underrättelseskyldighet.............................................

632

 

14.2.8 Avgifter för att registrera uppgifterna.......................

633

14.3

Uppgifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ........

637

 

14.3.1 Utredningens uppdrag................................................

637

 

14.3.2 Nuvarande ordning.....................................................

638

 

14.3.3 Allmänt om parkeringstillstånd för

 

 

rörelsehindrade ...........................................................

638

 

14.3.4 Tidigare utredning ......................................................

640

 

14.3.5 Till utredningen framförda behov och

 

 

synpunkter ..................................................................

643

14.4

Överväganden angående registrering av uppgifter om

 

 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade ................................

646

14.5

Polisens direktåtkomst till fotografier .................................

649

 

14.5.1 Polisens behov av utökad direktåtkomst till

 

 

fotografier ...................................................................

649

 

14.5.2 Nuvarande ordning.....................................................

649

14.6

Överväganden och förslag angående polisens

 

 

direktåtkomst till fotografier ................................................

650

14.7

Utlämnande av uppgifter om återkallade körkort m.m.......

652

 

14.7.1 Inledning .....................................................................

652

 

14.7.2 Nuvarande ordning.....................................................

652

14.8

Överväganden angående utlämnande av uppgifter om

 

 

återkallade körkort m.m. .......................................................

659

14.9

Skyddade personuppgifter.....................................................

663

 

14.9.1 Utredningens uppdrag................................................

663

 

14.9.2 Allmänt om skyddade personuppgifter.....................

663

 

14.9.3 Skatteverkets avisering av

 

 

folkbokföringsuppgifter.............................................

665

 

14.9.4 Transportstyrelsens hantering av skyddade

 

 

personuppgifter...........................................................

666

 

14.9.5 Folkbokföringsutredningens betänkande SOU

 

 

2009:75 ........................................................................

668

14.10

Överväganden angående skyddade personuppgifter ...........

670

 

 

19

Innehåll SOU 2010:76

15

Lagen om fordons registrering m.m.............................

671

15.1

Inledning.................................................................................

671

15.2

Nivån på författningsregleringen ..........................................

671

15.3

Lagens tillämpningsområde ...................................................

672

15.4

Detaljreglering i förordning och myndighetsföreskrifter....

672

 

15.4.1 Inledning......................................................................

672

 

15.4.2 Närmare om direktanmälan........................................

673

 

15.4.3 Närmare om automatiserade beslut...........................

675

16

En möjlighet att vägra registrera fordonsägare med

 

 

betydande fordonsrelaterade skulder...........................

677

16.1

Inledning.................................................................................

677

 

16.1.1 Transportstyrelsens och

 

 

Kronofogdemyndighetens förslag .............................

677

 

16.1.2 Remissinstansernas synpunkter .................................

679

 

16.1.3 Närmare om problemet med bilmålvakter och

 

 

fordonsrelaterade skulder...........................................

681

16.2

Nuvarande ordning ................................................................

684

 

16.2.1 Allmänt om registrering av ägare i

 

 

vägtrafikregistret .........................................................

684

 

16.2.2 Principen om äganderätt – rätten att äga och

 

 

förfoga över sin egendom...........................................

690

 

16.2.3 Befintliga inskränkningar i rätten att använda ett

 

 

fordon ..........................................................................

693

16.3

Vilka bestämmelser skulle behövas vid ett

 

 

genomförande av förslaget?...................................................

695

 

16.3.1 Inledning......................................................................

695

 

16.3.2 En möjlighet att vägra registrering ............................

695

 

16.3.3 En möjlighet till undantag..........................................

697

 

16.3.4 Behövs det sekretessregler?........................................

697

16.4

Konsekvenser vid ett genomförande av förslaget ................

698

 

16.4.1 Inledning......................................................................

698

 

16.4.2 Ökade intäkter/minskad nettoskuldsättning............

698

 

16.4.3 Konsekvenser för Transportstyrelsen........................

699

 

16.4.4 Konsekvenser för Kronofogdemyndigheten.............

699

20

 

 

SOU 2010:76

Innehåll

 

16.4.5 Konsekvenser för Domstolsväsendet........................

700

 

16.4.6 Konsekvenser för den yrkesmässiga handeln med

 

 

fordon..........................................................................

701

 

16.4.7 Konsekvenser för försäkringsbranschen/

 

 

Trafikförsäkringsföreningen......................................

702

 

16.4.8 Konsekvenser för privatpersoner...............................

703

16.5

Våra överväganden .................................................................

706

 

16.5.1 Behovet/nyttan av förslaget? .....................................

706

 

16.5.2 Tillåten inskränkning i äganderätten? .......................

707

 

16.5.3 Konsekvenserna för privatpersoner...........................

709

 

16.5.4 Konsekvenserna för yrkesmässiga bilhandlare..........

711

 

16.5.5 Konsekvenserna för staten m.fl. ................................

712

 

16.5.6 Integritetsfrågorna......................................................

712

 

16.5.7 Vägtrafikregistrets tillförlitlighet och kvalitet..........

713

 

16.5.8 Slutsats.........................................................................

714

17

Följdändringar, ikraftträdande och

 

 

övergångsbestämmelser ............................................

715

17.1

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .......................

715

17.2

Följdändringar........................................................................

716

 

17.2.1 Särskilt om förordning (2001:652) om avgifter på

 

 

vägtrafikområdet.........................................................

718

18

Konsekvenser av våra förslag .....................................

719

18.1

Inledning.................................................................................

719

18.2

Ekonomiska konsekvenser....................................................

720

 

18.2.1 Förslag till två nya lagar..............................................

721

 

18.2.2 Vägtrafikdatalagens tillämpningsområde, nivån på

 

 

lagstiftningen, övergången från register till

 

 

databas m.m.................................................................

724

 

18.2.3 Fyra nya databaser: fordons-, behörighets-,

 

 

tillstånds- och tillsynsdatabas ....................................

728

 

18.2.4 Registrering av uppgifter om

 

 

trafiksäkerhetsfrämjande teknik, utrustning och

 

 

system i fordonsdatabasen .........................................

729

 

18.2.5 Registrering av nya uppgifter i tillståndsdatabasen ..

730

21

Innehåll SOU 2010:76

 

18.2.6 Registrering av uppgifter från

 

 

taxameterbesiktningar i tillståndsdatabasen..............

731

 

18.2.7 Direktåtkomst till fotografier i

 

 

behörighetsdatabasen..................................................

734

 

18.2.8 Ändring av reglerna om omprövning och rättelse ....

736

 

18.2.9 Särskilt om lagen om fordons registrering m.m........

739

 

18.2.10 Sammanfattning ....................................................

740

18.3

Konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet m.m......

741

18.4

Konsekvenser för den personliga integriteten......................

741

18.5

Övrigt......................................................................................

742

19

Författningskommentar .............................................

743

19.1

Förslaget till vägtrafikdatalag ................................................

743

19.2

Förslaget till lag om fordons registrering m.m.....................

773

19.3

Förslaget till vägtrafikdataförordning...................................

780

19.4

Förslaget till förordning om fordons registrering m.m.......

796

19.5

Förslaget till lag om upphävande av lagen (2001:558) om

 

 

vägtrafikregister......................................................................

822

19.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:965) om

 

 

straff för trafikbrott som begåtts utomlands........................

822

19.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1972:435) om

 

 

överlastavgift...........................................................................

823

19.8

Förslaget till lag om ändring i trafikskadelagen

 

 

(1975:1410).............................................................................

823

19.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:206) om

 

 

felparkeringsavgifter...............................................................

823

19.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (1982:129) om

 

 

flyttning av fordon i vissa fall ................................................

824

19.11 Förslaget till lag om ändringen i lagen (1984:318) om

 

 

kontrollavgift vid olovlig parkering ......................................

824

22

SOU 2010:76 Innehåll

19.12

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelag

 

 

(1994:200) ..............................................................................

824

19.13

Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1176) om

 

 

skatt på energi ........................................................................

824

19.14

Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:1137) om

 

 

vägavgift för vissa tunga fordon............................................

825

19.15

Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

 

 

(1998:490) ..............................................................................

825

19.16

Förslaget till lag om ändring i fordonslagen (2002:574) ....

825

19.17

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629) om

 

 

trängselskatt ...........................................................................

826

19.18

Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

(2006:227) ..............................................................................

827

19.19

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:228) med

 

 

särskilda bestämmelser om fordonsskatt..............................

828

19.20

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:939) om

 

 

kvalificerade skyddsidentiteter..............................................

828

19.21

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:162) om

 

 

bilskrotningsfond...................................................................

828

19.22

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)......................................................

828

19.23

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1469) om

 

 

ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227) ............................

829

19.24

Förslaget till förordning om upphävande av

 

 

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ....................

830

19.25

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

förundersökningskungörelsen (1947:948) ...........................

830

19.26

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

trafikförsäkringsförordningen (1976:359) ...........................

830

23

Innehåll

SOU 2010:76

19.27

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall ......................

831

19.28

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets

 

 

behov.......................................................................................

831

19.29

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala

 

 

organisationen för räddningstjänst under utbildning och

 

 

höjd beredskap........................................................................

832

19.30

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1995:238) om totalförsvarsplikt...........................................

832

19.31

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1997:788) om producentansvar för bilar .............................

833

19.32

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon.................

833

19.33

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

yrkestrafikförordningen (1998:779) .....................................

833

19.34

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1998:780) om biluthyrning ..................................................

835

19.35

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

körkortsförordningen (1998:980).........................................

835

19.36

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

trafikförordningen (1998:1276) ............................................

836

19.37

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1999:1134) om belastningsregister ......................................

837

19.38

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet.........................................................

838

19.39

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2001:590) om behandling av uppgifter i

 

 

Kronofogdemyndighetens verksamhet.................................

838

24

SOU 2010:76

Innehåll

19.40

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.....................................

838

19.41

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet...................

839

19.42

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2001:1085) om motorfordons avgasrening.........................

843

19.43

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2004:987) om trängselskatt..................................................

843

19.44

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

vägtrafikskatteförordningen (2006:242) ..............................

844

19.45

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

vägmärkesförordningen (2007:90)........................................

844

19.46

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

bilskrotningsförordning (2007:186).....................................

845

19.47

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2007:380) om miljöbilspremie.............................................

845

19.48

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen..........

846

19.49

Förslaget till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för

 

 

myndigheters bilar och bilresor ............................................

847

19.50

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

fordonsförordningen (2009:211)..........................................

847

19.51

Förslaget till förordning om ändring i

 

 

militärtrafikförordningen (2009:212)...................................

851

19.52

Förslaget till förordning om ändring i offentlighets-

 

 

och sekretessförordningen (2009:641).................................

853

25

Innehåll

SOU 2010:76

Bilagor

 

 

Bilaga 1

Kommittédirektiv 2008:53...............................................

855

Bilaga 2

Tilläggsdirektiv 2009:02...................................................

859

Bilaga 3

Tilläggsdirektiv 2009:107.................................................

861

Bilaga 4

Tilläggsdirektiv 2010:23...................................................

863

Bilaga 5

Konsultrapport av PriceWaterhouseCoopers

 

 

Vägtrafikregisterutredningen Kostnader och intäkter

 

 

för införande av beloppsgräns för registrering av nya

 

 

bilägare i Vägtrafikregistret ...............................................

867

Bilaga 6

Sammanställning av behovsinventeringen (enkät).........

921

Bilaga 7

Sändlista för behovsinventeringen (enkät).....................

943

Bilaga 8

Vägverkets skrivelse den 20 februari 2006......................

945

26

Sammanfattning

Vägtrafikregistret utgör ett riksomfattande och samlat trafik- administrativt system som fungerar som en viktig samhällsresurs för hela vägtrafiksektorn. Ett stort antal enskilda, företag och offentliga organ är i sin verksamhet beroende av att komma åt uppgifter i vägtrafikregistret.

Vårt uppdrag

Vi har haft i uppdrag att se över lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och deras funktion i dag, för att föreslå mer ändamålsenliga regler. Huvudsyftet är att förenkla, modernisera och effektivisera regelverket.

Vi har även haft att utreda en del frågor särskilt. Bl.a. hur skyddet för personer med skyddad identitet ska kunna upprätt- hållas, möjligheten att överföra uppgifter och personuppgifter till utländska aktörer på grund av gemenskapsrättsliga regleringar och hur rättelse av felaktiga uppgifter ska kunna göras.

Vi har vidare övervägt om uppgifter från taxameterbesiktningar och uppgifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska registreras centralt, om polisens möjligheter till direktåtkomst till fotografier ska utökas, om en automatisk återrapportering av uppgifter om anställdas återkallade körkort m.m. ska ske, samt om det ska införas en möjlighet att att vägra registrera fordonsägare med fordonsrelaterade skulder av betydande belopp.

Våra utgångspunkter för utredningsarbetet har varit:

Samhällets behov av information ska tillgodoses på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Den enskildes personliga integritet ska ha ett starkt skydd.

27

Sammanfattning

SOU 2010:76

En ev. framtida trafikslagsövergripande utveckling av register- författningarna ska underlättas.

Det generella behovet av datorstöd i Transportstyrelsens verksamhet ska tillgodoses.

Våra förslag

Nedan anges i sammanfattning de huvudsakliga förslag vi lämnar som innebär en förändring i förhållande till vad som gäller i dag. Förslagen kommenteras därefter något närmare.

Lagtekniska förslag

LVTR ersätts av två lagar. En lag som reglerar behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn på vägtrafikområdet och en lag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om fordons registrering.

Till de båda lagarna finns anslutna förordningar med närmare bestämmelser t.ex. vilka personkategorier som får förekomma i databaserna och vilka uppgifter som får behandlas.

Tillämpningsområdet utvidgas till att gälla all behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafik- området avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn.

Begreppet databas införs som en beteckning på vissa fastställda automatiserade uppgiftssamlingar som används gemensamt i verksamheten.

Den huvudsakliga behandlingen av personuppgifter inom vägrafikområdet sker i fyra databaser: fordonsdatabasen, behörighetsdatabasen, tillståndsdatabasen och tillsynsdatabasen.

För behandlingen av personuppgifter i respektive databas finns särskilda och uttömmande ändamål. Ändamålen motsvarar i stort sett dagens reglering, men utökas i vissa avseenden.

28

SOU 2010:76

Sammanfattning

Övriga förslag

Den registrerade får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv.

En uttrycklig bestämmelse införs om att behovet av direkt- åtkomst ska vägas mot integritetsriskerna.

Personuppgifter som behandlas i Transportstyrelsens verksamhet i enlighet med tillåtna ändamål får lämnas ut till den registrerade själv eller till andra om det enligt lag eller annan förordning åligger Transportstyrelsen att tillhandahålla sådan information.

Skatteverket får medges direktåtkomst till elektroniska handlingar i Transportstyrelsens ärendehanteringssystem.

I fordonsdatabasen får alltid fordons registreringsnummer och chassinummer behandlas för att tillhandahålla uppgifter om fordonet som inte är personuppgifter.

I fordonsdatabasen får föras in uppgifter om viss teknik, utrustning och system som är trafiksäkerhetsfrämjande.

Den närmare detaljbeskrivningen och specificeringen av de uppgifter som i fråga om fordon ska registreras i fordons- databasen kan överlåtas åt Transportstyrelsen.

I samtliga databaser får personuppgifter behandlas för tillhanda- hållande av information som behövs för en utländsk myndighets verksamhet i den utsträckning som följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller om det följer av en EU-rättsakt.

I behörighetsdatabasen införs en möjlighet att behandla person- uppgifter för att kontrollera identitet i samband med att förarbehörigheten kontrolleras, vilket ger polismyndigheterna möjlighet till direktåtkomst till fotografierna.

Registrering av uppgifter om flygcertifikat och elevtillstånd enligt luftfartslagen (2010:500) ska inte längre ske.

Transportstyrelsen ges möjlighet att föreskriva att polis- myndighet ska få registrera uppgift om omhändertagande av körkort m.m. direkt i samband med omhändertagandet.

29

Sammanfattning

SOU 2010:76

I tillståndsdatabasen ska även uppgifter om tillstånd att bedriva yrkesmässig utbildning och uppgifter från taxameter- besiktningar få föras in.

Bestämmelserna om rättelse och skadestånd i PUL ska inte tillämpas vad gäller en uppgift om vem som är registrerad som fordonsägare. En sådan uppgift kan omprövas enligt bestämmelserna i den föreslagna förordningen om fordons registrering m.m.

Uppgifter från taxameterbesiktningar ska registreras i tillstånds- databasen. En avgift för detta ska tas ut från de som innehar trafiktillstånd för taxitrafik.

Två lagar i stället för en lag

För att få en enhetlig struktur för samtliga typer av registrering och därigenom ge Transportstyrelsen möjlighet till bättre samordning föreslår vi att LVTR ersätts av två lagar, en lag med bestämmelser om behandling av personuppgifter samt en lag med materiella bestämmelser.

En enhetlig struktur underlättar även en ev. trafikslags- övergripande utveckling av registerförfattningarna på transports- området. Enligt vår mening medför vårt förslag även en ökad tydlighet och lättillgänglighet för övriga aktörer, såväl myndigheter, organisationer som enskilda.

Vi föreslår att lagen som reglerar behandlingen av person- uppgifter ska benämnas vägtrafikdatalagen och att den till lagen anslutna förordningen ska benämnas vägtrafikdataförordningen.

Lagen som reglerar kriterierna för när ett fordon ska vara registrerat för att få brukas och villkoren för undantag från registreringsplikten föreslår vi ska benämnas lagen om fordons registrering m.m. Vi föreslår att den till lagen anslutna förord- ningen ska benämnas förordningen om fordons registrering m.m.

Övergripande principer för vägtrafikdatalagen

I Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet hanteras stora mängder information som kan vara integritetskänslig. Vägtrafikregistret har traditionellt utgjorts av ett regelrätt register,

30

SOU 2010:76

Sammanfattning

men genom den tekniska utvecklingen har numera upprättade och inkomna elektroniska handlingar börjat att behandlas i anslutning till registret. LVTR är inte anpassad för en sådan behandling. I verksamheten har det därför uppkommit gränsdragningsproblem om vad det är som rättsligt gäller för behandling av personupp- gifter, vilket i sin tur medför risk för att skyddet för den personliga integriteten inte upprätthålls på ett tillfredsställande sätt. Vi föreslår därför en särskild författningsreglering av all automatiserad behandling av personuppgifter som sker i Transportstyrelsens verksamhet avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn på vägtrafikområdet. Detta innebär en utvidgning i förhållande till LVTR.

Vi föreslår att i stället för det traditionella registerbegreppet ska begreppet databas användas som en beteckning på vissa fastställda automatiserade uppgiftssamlingar som används gemensamt i verksamheten.

Vägtrafikdatalagens systematik och närmare tillämpningsområde m.m.

Vägtrafikdatalagen ska tillämpas vid all behandling av person- uppgifter i Transportstyrelsens verksamhet avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn på vägtrafikområdet.

För behandling av personuppgifter i verksamhet på vägtrafik- området som inte avser fordon, behörigheter, tillstånd eller tillsyn samt i administrativ verksamhet, har vi ansett att det är tillräckligt med personuppgiftslagens (1998:204) (PUL) bestämmelser. Behandling av personuppgifter i sådan verksamhet omfattas därför inte av vägtrafikdatalagens tillämpningsområde.

Vägtrafikdatalagen tillämpas i Transportstyrelsen verksamhet på vägtrafikområdet, om behandlingen är helt eller delvis automa- tiserad. Det innebär att såväl vanlig ordbehandling som behandling i gemensamma databaser omfattas. Lagen ska även tillämpas om behandlingen utförs i manuella register. Bestämmelser om innehåll, gallring och sökbegrepp, som det ankommer regeringen att föreskriva om enligt bemyndiganden i kapitel 4, gäller även för uppgifter som inte är personuppgifter.

Lagen ska gälla i stället för PUL, vars bestämmelser ska tillämpas på behandling av personuppgifter hos Transportstyrelsen endast när det anges särskilt.

31

Sammanfattning

SOU 2010:76

Ändamål m.m.

Bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas har en central roll i registerförfattningar. Genom ändamålen sätts ramen för vilken behandling som är tillåten. Utgångspunkten i vägtrafikdatalagen är att personuppgifter endast får behandlas för vissa berättigade och angivna ändamål. Ändamålsbestämmelserna, som endast avser behandling av personuppgifter, är uttömmande. Personuppgifterna ska anses vara insamlade för samtliga ändamål, om inte annat anges när en personuppgift samlas in.

Vi föreslår att särskilda ändamålsbestämmelser ska gälla för respektive databas. Av integritetsskäl föreslår vi att regeringen ska få meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

Behandling i databaser och annan behandling

Vid Transportstyrelsen behandlas i dag personuppgifter med datorstöd på i huvudsak två principiellt och tekniskt skilda sätt. För det första används persondatorer av enskilda tjänstemän för att upprätta promemorior och beslutsunderlag m.m. samt för att skicka och ta emot e-post. Ofta sker då behandlingen så att endast en eller ett fåtal personer kan ta del av informationen, t.ex. i personliga filer på en hårddisk eller i en server. För det andra används i stor utsträckning vägtrafikregistret och andra register samt även stora och komplexa elektroniska ärendehanterings- system som är allmänt åtkomliga och som innehåller information som behövs i Transportstyrelsens verksamhet.

Den senare formen av datorstöd i form av gemensamma system anser vi bör omgärdas av särskilda skyddsregler, eftersom integritetsriskerna ökar när stora mängder information behandlas gemensamt. Vi föreslår därför att sådan behandling ska samlas under det rättsliga begreppet databas. Behandling av uppgifter som utförs med datorer, men där uppgifterna inte är gemensamt åtkomliga utan används av enskilda tjänstemän, behöver däremot inte omgärdas av samma skyddsregler.

32

SOU 2010:76

Sammanfattning

Databaserna

För databaserna behövs särskilda bestämmelser om ändamål, direktåtkomst, sökbegrepp, samkörning samt bevarande och gallring. Detsamma gäller vid användandet av elektroniska ärende- hanteringssystem, där färdiga handlingar upprättas eller lagras efter att de inkommit till Transportstyrelsen.

Innehåll

Inom ramen för databasen står det Transportstyrelsen fritt att registrera uppgifter i ett eller flera dataregister, under förutsättning att all behandling utförs i enlighet med de i lagen angivna ändamålen. Vilka uppgifter som får behandlas för de angivna ändamålen är enligt vår uppfattning en fråga för regeringen, med undantag för en i lagen angiven begränsning när det gäller känsliga personuppgifter. Vi föreslår när det gäller den informations- baserade delen av databasen att det av integritetsskäl uttryckligen och uttömmande framgår av vägtrafikdataförordningen vilka personkategorier som får förekomma i databaserna och vilka uppgifter som får behandlas.

I elektroniska ärendehanteringssystem ska samtliga handlingar som i verksamheten avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn på vägtrafikområdet har kommit in till eller upprättats av Transportstyrelsen få behandlas. För inkomna handlingar ska inga restriktioner gälla i fråga om innehåll, eftersom Transportstyrelsen inte själv kan påverka dessa handlingar. Integritetsaspekterna får i stället tillgodoses genom bl.a. bestämmelser om sökbegrepp. För de handlingar som Transportstyrelsen själv upprättar ska dock gälla att känsliga personuppgifter får förekomma endast om det är nödvändigt.

Sökbegrepp

Av integritetsskäl föreslår vi att den nuvarande ordningen att endast av regeringen beslutade sökbegrepp får användas för sökning i databaserna ska bestå. Olika sökbegrepp gäller således för respektive databas. Vid sökning efter handlingar som hör till ett ärende gäller särskilda bestämmelser. När en handling väl är identifierad och direkt tillgänglig för handläggaren finns det enligt

33

Sammanfattning

SOU 2010:76

vår mening dock inte från integritetssynpunkt skäl att begränsa sökmöjligheterna.

Samkörning

Eftersom den behandling som innebär att två register körs mot varandra är tillåten från PUL:s utgångspunkt så länge den håller sig inom lagens ramar, bl.a. med avseende på ändamålen, finns det enligt vår mening inte skäl att reglera de fall där samkörning är tillåten. Något generellt förbud mot samkörning är enligt vår mening inte motiverat, men varje samkörningsåtgärd kräver att integritetsaspekterna beaktas och övervägs innan beslut om att samköra fattas. Däremot är det redan i dagens LVTR reglerat att samkörning inte är tillåtet om syftet med åtkomsten är att komplettera eller kontrollera kund- eller medlemsregister eller om syftet är att göra en s.k. urvalsdragning. Av hänsyn till skyddet för den personliga integriteten föreslår vi att det alltjämt bör anges att samkörning inte är tillåten för dessa ändamål. Vi föreslår även att regeringen bör ges rätten att i förordning föreskriva de ytterligare begränsningar i möjligheten till samkörning som anses nödvändiga.

Direktåtkomst och annan elektronisk åtkomst

Behandling av personuppgifter genom direktåtkomst har länge ansetts särskilt integritetskänsligt. Vi delar den uppfattningen och föreslår att möjligheten till direktåtkomst alltjämt regleras i lag. Integritetsaspekterna måste tillmätas central betydelse vid bedömningen av i vilken omfattning direktåtkomst bör medges och därför föreslår vi, precis som enligt gällande ordning, att direkt- åtkomst inte får tillåtas om syftet med direktåtkomsten är att komplettera eller kontrollera kund- eller medlemsregister eller om syftet är att göra en s.k. urvalsdragning.

Vi är även av uppfattningen att det särskilt i lagen bör anges att den som har medgetts direktåtkomst ska se till att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman eller anställd behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Närmare föreskrifter om direktåtkomst ska, precis som i dag, kunna meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. För att skapa en tydlighet i regelverket föreslår vi en bestämmelse i

34

SOU 2010:76

Sammanfattning

vägtrafikdataförordningen av vilken det framgår att direktåtkomst får medges endast om behovet av direktåtkomsten överväger de invändningar som kan ställas från integritetssynpunkt.

Direktåtkomst ska enligt vår mening av integritetsskäl som huvudregel inte medges till elektroniska handlingar som ingår i Transportstyrelsens datoriserade ärendehanteringssystem. För Skatteverket gäller dock att verket har direkt behov av elektroniska handlingar i fordonsskatteärenden. Vi föreslår därför en bestämmelse i vägtrafikdataförordningen om att Skatteverket får medges sådan åtkomst.

Vi anser inte att det från integritetssynpunkt är påkallat med särskilda regler om utlämnande på medium för automatiserad behandling.

Vi anser inte att det finns några integritetsskyddsskäl som talar emot att den registrerade får ha direktåtkomst till sina egna uppgifter som behandlas i någon av Transportstyrelsens databaser eller att uppgifterna på annat sätt lämnas ut elektroniskt till den registrerade. I stället kan sådan elektronisk tillgång, både i form av direktåtkomst och annan elektronisk åtkomst, bidra till att det blir enklare för den registrerade att kontrollera sina uppgifter och göra gällande sina rättigheter, t.ex. om det har blivit något fel. Vi föreslår därför en bestämmelse i vägtrafikdatalagen om att den registrerade får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv.

Bevarande och gallring

Manuellt behandlade uppgifter och automatiserat behandlade uppgifter i allmänna handlingar i Transportstyrelsens verksamhet avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn på vägtrafik- området ska enligt vårt förslag alltjämt gallras i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser. För att skyddet för den personliga integriteten ska upprätthållas föreslår vi att regeringen alltjämt ska kunna föreskriva särskilda gallringfrister. Vi föreslår därför att det i lag anges att regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i rätten att bevara uppgifter. För uppgifter i den informationsbaserade delen av respektive databas kommer särskilda gallringsfrister att gälla. Riksarkivet ska alltjämt bemyndigas att meddela föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt än den som anges i förordning eller att uppgifter ska bevaras. För elektroniska handlingar i den ärendebaserade delen av

35

Sammanfattning

SOU 2010:76

respektive databas gäller däremot enligt vårt förslag enbart arkiv- lagens regler.

För personuppgifter som inte är allmänna handlingar, dvs. personuppgifter i minnesanteckningar m.m. som inte tas om hand för arkivering, gäller 9 § PUL. Uppgifterna ska i enlighet med den bestämmelsen gallras så snart de inte längre behövs i verksamheten.

Vi föreslår även att det i vägtrafikdatalagen anges att regeringen får meddela föreskrifter om digital arkivering. För att skydda enskildas personliga integritet föreslår vi en bestämmelse i förordning som innebär att de uppgifter som bevaras elektroniskt för arkivändamål ska avskiljas från övriga uppgifter i verksamheten och att den direkta tillgången till dessa uppgifter ska begränsas till ett fåtal personer. Behövs personuppgifterna för ett nytt ärende i verksamheten, får begränsningen upphävas.

Innebörden av de gallringsregler som vi föreslår är att upp- gifterna inte längre ska vara digitalt åtkomliga i verksamheten efter utförd gallring.

Annan behandling

När uppgifter behandlas med datorstöd utan att de utgör en del av ett gemensamt register eller ärendehanteringssystem, t.ex. när en enskild tjänsteman upprättar promemorior, ska uttryckliga begränsningar utöver de som följer av ändamålsbestämmelserna gälla endast för behandlingen av känsliga personuppgifter.

Särskilda bestämmelser för databaser

Genom en uppdelning i olika databaser blir det möjligt att reglera skilda verksamheter och uppgifter var för sig och på så sätt särskilja ändamålen, innehållet och bestämmelser om hur uppgifter får lämnas ut till andra. Härigenom blir lagstiftningen mer överskådlig och det blir tydligare hur uppgifterna får användas. En ökad över- skådlighet och tydlighet medför i sin tur högre effektivitet. En så utformad lagstiftning leder också till att den enskilde lättare kan få klart för sig hur uppgifterna får användas, vilket är en fördel ur ett integritetsperspektiv. Vi föreslår därför att det ska finnas en fordonsdatabas, en behörighetsdatabas, en tillståndsdatabas och en tillsynsdatabas.

36

SOU 2010:76

Sammanfattning

Fordonsdatabasen

Ändamålen är så utformade att de i princip motsvarar vad som i dag får behandlas enligt LVTR. Vi föreslår dock en utvidgning av möjligheten att behandla registreringsnummer och chassinummer. Sådana indirekta personuppgifter ska enligt vår uppfattning alltid få behandlas för att tillhandahålla uppgifter om fordonet som inte är personuppgifter. Vi bedömer att detta kommer att öka tillgången till tekniska uppgifter som varken direkt eller indirekt kan anses utgöra personuppgifter.

Mot bakgrund av den ökade internationaliseringen föreslår vi även en utvidgning när det gäller Transportstyrelsens möjligheter att behandla personuppgifter för att fullgöra för Sverige bindande internationella överenskommelser. Vi föreslår även att person- uppgifter i databasen ska få behandlas för tillhandahållande av information som behövs för en utländsk myndighets verksamhet i den utsträckning som följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller om det följer av en EU-rättsakt.

Vi föreslår också en bestämmelse om att personuppgifter som behandlas i Transportstyrelsens verksamhet i enlighet med tillåtna ändamål får lämnas ut till den registrerade själv eller till andra, oavsett ändamålet med utlämnandet, om det enligt lag eller annan förordning åligger Transportstyrelsen att tillhandahålla sådan information.

I fordonsdatabasen registreras uppgifter om fordonsägare och om fordon samt uppgifter om trängselskatt och felparkerings- avgifter. Regleringen i vägtrafikdataförordningen är enligt vårt förslag som huvudregel uttömmande. Av effektivitetsskäl anser vi emellertid att den närmare detaljbeskrivningen och specificeringen av de uppgifter som i fråga om fordonet ska registreras i fordons- databasen enligt bilagan till förordningen kan överlåtas åt Transportstyrelsen.

Dessutom föreslår vi att det ska finnas en möjlighet för Transportstyrelsen att föra in uppgifter om viss teknik, utrustning och system som är trafiksäkerhetsfrämjande i fordonsdatabasen. Enligt vår mening finns det skäl att ur trafiksäkerhetssynpunkt tillåta en sådan – frivillig – registrering. Vi föreslår att Transport- styrelsen ska få meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får föras in och på vilket sätt uppgifterna får anmälas till styrelsen.

37

Sammanfattning SOU 2010:76

Vi har inte funnit skäl att föreslå några förändringar i bestämmelserna om sökbegrepp och gallring.

Behörighetsdatabasen

Ändamålen är så utformade att de i princip motsvarar vad som i dag får behandlas enligt LVTR. Vi föreslår dock en utvidgning av ändamålen till att även gälla kontroll av identitet i samband med att förarbehörigheten kontrolleras. Mot bakgrund av den ökade internationaliseringen föreslår vi samma utvidgning när det gäller internationellt informationsutbyte som för fordonsdatabasen Vi föreslår också att personuppgifter som behandlas i Transport- styrelsens verksamhet i enlighet med tillåtna ändamål får lämnas ut till den registrerade själv eller till andra.

I behörighetsdatabasen registreras uppgifter om behörighet att framföra fordon enligt körkortslagen och yrkestrafiklagen, uppgifter om yrkesförarkompetens eller uppgifter om utbildning för att få en sådan kompetens samt uppgifter om behörigheten att föra fordon i yrkesmässig trafik. Dessutom registreras uppgifter om de särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon i andra fall eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning.

Vi anser att registreringen bör renodlas till att endast avse sådana typer av behörighetshandlingar som avser vägtrafikområdet. Vi föreslår därför att uppgifter om flygcertifikat och elevtillstånd enligt luftfartslagen (2010:500) inte längre ska registreras.

Vi föreslår även av effektivitetsskäl att Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om att polismyndighet direkt i samband med ett omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis ska registrera uppgiften om omhändertagandet i behörighetsdatabasen.

Vi har inte funnit skäl att föreslå några förändringar i bestämmelserna om sökbegrepp och gallring.

Tillståndsdatabasen

Ändamålen är så utformade att de i princip motsvarar vad som i dag får behandlas enligt LVTR. Vi föreslår dock en utvidgning av ändamålen till att även gälla frågor om tillstånd att bedriva yrkes-

38

SOU 2010:76

Sammanfattning

mässig utbildning, om överlämnande av rätten att anordna prov samt om förordnande och godkännande av personal.

Mot bakgrund av den ökade internationaliseringen föreslår vi även samma utvidgning när det gäller internationellt informations- utbyte som för fordonsdatabasen. Vi föreslår också att person- uppgifter som behandlas i Transportstyrelsens verksamhet i enlighet med tillåtna ändamål får lämnas ut till den registrerade själv eller till andra.

I tillståndsdatabasen registreras bl.a. uppgifter om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning, biluthyrning enligt lagen om biluthyrning och tillstånd till internationella person- och godstransporter.

Vi föreslår även att nya uppgifter i form av uppgifter om tillstånd att bedriva yrkesmässig utbildning och uppgifter från taxameterbesiktningar ska registreras i databasen. Vi har föreslagit vissa förändringar i bestämmelserna om sökbegrepp och gallring med anledning av registreringen av uppgifter från taxameter- besiktningar.

Tillsynsdatabasen

Ändamålen är så utformade att de i princip motsvarar vad som i dag får behandlas enligt LVTR. Vi vill dock särskilt framhålla att tillsynsdatabasen inte innehåller ett ändamål som motsvarar det som vi i övriga databaser kallar för övrig behandling. Mot bakgrund av den ökade internationaliseringen föreslår vi samma utvidgning när det gäller internationellt informationsutbyte som för fordons- databasen. Vi föreslår också att personuppgifter som behandlas i Transportstyrelsens verksamhet i enlighet med tillåtna ändamål får lämnas ut till den registrerade själv eller till andra.

I tillsynsdatabasen registreras uppgifter om den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85, ackrediterade besiktnings- organ, den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan och uppgifter om färdskrivare samt uppgifter om färdskrivarkort.

Vi har inte funnit skäl att föreslå några förändringar i bestämmelserna om sökbegrepp och gallring.

39

Sammanfattning

SOU 2010:76

Enskildas rättigheter

För att otillbörliga intrång i den personliga integriteten ska kunna undvikas i samband med behandling av personuppgifter, är det viktigt att enskilda ges möjlighet till insyn i vad som finns registrerat om dem i olika databaser. Enskilda måste även ha möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter som berör dem. När uppgifter behandlas i strid med gällande regler, bör enskilda kunna få ersättning för skada och kränkning av den personliga integriteten. Det är även viktigt att Transportstyrelsens beslut i frågor som direkt berör enskilda kan överklagas till domstol. Bestämmelser om dessa rättigheter är i vårt lagförslag samlat i ett särskilt kapitel.

Även PUL:s bestämmelser om skadestånd (48 §) och rättelse (28 §) av felaktigt behandlade personuppgifter ska tillämpas vid behandling av uppgifter enligt vårt lagförslag. Beträffande uppgift om vem som är registrerad ägare till ett fordon ska dock särskilda bestämmelser gälla.

Tidigare gällande bestämmelser om rättelse enligt PUL har helt tagit över bestämmelserna om omprövning av vem som ska vara registrerad ägare till ett fordon enligt FVTR. Detta har inneburit risk för stora ekonomiska konsekvenser för den tidigare registrerade ägaren genom att han eller hon har blivit återinförd som ägare efter lång tid och därmed kan påföras ansvaret för t.ex. obetalda fordonsskatter, felparkeringsavgifter och trafik- försäkringsavgifter.

Vi föreslår därför att bestämmelserna om omprövning ska gälla i stället för bestämmelserna om rättelse i PUL för uppgift om vem som är registrerad ägare. Den som är missnöjd med registreringen av honom eller henne som ägare är således i stället för rättelse hänvisad till att begära omprövning av beslutet inom ett år enligt de föreslagna reglerna i vägtrafikdataförordningen. Det ska vara möjligt att få en omprövning av uppgifter om vem som är registrerad ägare även vid en senare tidpunkt, om det föreligger särskilda skäl för detta.

För att undvika att hänvisningen till 48 § PUL även fortsättningsvis kan komma att tolkas som att den omfattar personuppgifter i form av fordonsägaruppgifter föreslår vi att det anges särskilt att 48 § PUL inte är tillämplig beträffande Transport- styrelsens behandling av personuppgifter om vem som är registrerad fordonsägare.

40

SOU 2010:76

Sammanfattning

Enligt vårt förslag ska den enskilde alltjämt ha rätt att överklaga beslut hos förvaltningsrätten i Karlstad.

Särskilda frågor

Några av de frågor som vi har haft att särskilt utreda, och som vi inte har nämnt ovan, redovisas nedan.

Registrering av uppgifter från taxameterbesiktningar

De negativa effekterna av att taxifordon med brister i taxameter- utrustningen används i yrkesmässig trafik bör enligt vår upp- fattning motarbetas. Vi föreslår därför att uppgifter från taxameter- besiktningen, bl.a. var besiktningen har utförts och uppgifter från de ackumulerade registren, ska registreras centralt. Härigenom skapas enligt vår mening goda förutsättningar för att förebygga att uppgifter av betydelse för kontrollen av taxinäringen försvinner eller undanhålls.

De uppgifter från taxameterbesiktningar som registreras ska således få användas för att utgöra stöd för polisens kontroll av taxa- meterutrustningens beskaffenhet och funktion samt för Skatte- verkets skattekontroll och revision av inkomst i taxirörelse och för SWEDAC:s tillsyn av de ackrediterade verkstäder som utför taxameterbesiktningar. Vi föreslår att uppgifterna ska registreras i Transportstyrelsens tillståndsdatabas. Tillgång till uppgifterna föreslår vi ska kunna ges genom direktåtkomst.

Uppgifterna om taxameterbesiktning ska enligt vårt förslag lämnas till Transportstyrelsen av den ackrediterade verkstad som har utfört besiktningen av taxameterutrustningen. Transport- styrelsen ska få meddela föreskrifter om hur uppgifterna ska få lämnas till styrelsen.

Vi föreslår särskilda bestämmelser om bevarande och gallring samt tillåtna sökbegrepp.

Registreringen av uppgifterna medför att en avgift för registreringen behöver tas ut. Eftersom missförhållandena till stor del kan anses bero på de som är aktiva inom taxinäringen, är det enligt vår mening också rimligt att avgiften belastar näringen. Vi föreslår därför att den som enligt anteckning i tillståndsdatabasen innehar trafiktillstånd för taxitrafik enligt YTL ska betala avgiften.

41

Sammanfattning

SOU 2010:76

Uppgifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Vi föreslår inte att en central registrering av uppgifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska införas. Vi har inte funnit att vinsterna av en central registrering är så stora att det motiverar att en sådan införs. Härtill kommer att uppgifterna är integritetskänsliga, vilket talar mot en central registrering.

Polisens direktåtkomst till fotografier

Polisens verksamhet kan enligt vår mening effektiviseras genom att polisen ges möjlighet att hämta in fotografier på ett enkelt och rationellt sätt. Det innebär fördelar i form av tidsvinster både för polismyndigheten och för den som kontrolleras, om polismyndig- heten får direktåtkomst till fotografierna. För att åstadkomma direktåtkomst för polisen föreslår vi en ny ändamålsbestämmelse för behörighetsdatabasen så att det klart framgår att uppgifterna i databasen får användas för att kontrollera identiteten i samband med kontroll av förarbehörighet.

Utlämnande av uppgifter om återkallade körkort m.m.

Försäkringsbolagen har framställt önskemål om att få del av grunden för en körkortsåterkallelse i syfte att kunna differentiera trafikförsäkringspremier. En uppgift om grunden för en körkorts- återkallelse omfattas av absolut sekretess enligt 35 kap. 4 § OSL. För att uppgifterna överhuvudtaget ska kunna lämnas till försäkringsbolagen krävs därför att sekretessen kan brytas. Detta kan ske genom samtycke eller en sekretessbrytande uppgifts- skyldighet för Transportstyrelsen. Någon sådan uppgiftsskyldighet finns inte i dag. Det har enligt vår mening inte framkommit tillräckligt starka skäl för att överväga det ingripande intrång i den personliga integriteten som ett införande av en sekretessbrytande bestämmelse skulle medföra för den registrerade. Vi föreslår därför inte någon sådan bestämmelse.

Svenska Taxiförbundet, Svenska Bussbranschens Riksförbund och Sveriges Åkeriföretag önskar få en automatisk återrapportering från Transportstyrelsen av förändringar i eller återkallelser av de anställdas behörigheter och av tillståndshavares tillstånd. För att en automatisk återrapportering av förändringar och återkallelser ska

42

SOU 2010:76

Sammanfattning

kunna ske krävs enligt vår uppfattning att behörighetsdatabasen innehåller uppgifter om de beställningscentraler eller företag som körkortshavarna eller tillståndshavarna är knutna till eller anställda av. En registrering av sådana uppgifter är enligt vår mening förenad med praktiska svårigheter och inte minst med integritetsskydds- problem. Kvalitén på uppgifterna riskerar att bli undermålig om ett fungerande uppdateringssystem inte kan upprätthållas. Icke upp- daterade uppgifter innebär risk för att uppgifterna, som är känsliga ur integritetssynpunkt, rapporteras till fel mottagare. Uppgifterna om att ett körkort eller en taxiförarlegitimation återkallats kan indirekt anses vara känsliga uppgifter om hälsa enligt 13 § PUL och uppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § PUL, vilket innebär att dessa bestämmelser är tillämpliga.

Vi anser därför inte att det finns tillräckliga skäl att införa bestämmelser som medger en automatiskt elektronisk åter- rapportering av förändringar i eller återkallelser av förares behörigheter eller tillståndshavares tillstånd.

Skyddade personuppgifter

Såvitt utredningen känner till föreligger det inte några problem med hanteringen av skyddade personuppgifter inom Transport- styrelsen. Transportstyrelsen har skriftliga instruktioner för myndighetens personal om hur skyddade personuppgifter ska hanteras i verksamheten. Enligt vår mening finns det därför inte någon anledning att göra några författningsförändringar för att upprätthålla eller stärka skyddet för den personliga integriteten.

En möjlighet att vägra registrera fordonsägare med betydande fordonsrelaterade skulder

En möjlighet att vägra registrera en fordonsägare med betydande fordonsrelaterade skulder skulle enligt vår uppfattning medföra betydande svårigheter, främst för privatpersoner och näringsidkare, på grund av den kontroll av den nye ägaren som överlåtaren behöver göra. Om beloppsgränsen för att vägra registrera en ägare skulle bestämmas till 50 000 kronor kan de sammanlagda kostnaderna under en femårsperiod uppskattas till ca 443 miljoner

43

Sammanfattning

SOU 2010:76

kronor, medan de kvantifierbara vinsterna under samma period kan uppskattas till endast ca 88 miljoner kronor.

Vi föreslår därför inte att en möjlighet att vägra registrering av en ägare med stora fordonsrelaterade skulder införs, även om det sannolikt skulle ha en viss försvårande inverkan på verksamheten med bilmålvakter.

Lagen om fordons registrering m.m.

Det ingår inte i vårt uppdrag att göra några materiella förändringar i de bestämmelser som gäller förutsättningarna för fordons registrering och brukande. Dessa bestämmelser har därför oförändrat i sak överförts till den föreslagna lagen om fordons registrering m.m. Vi föreslår att de grundläggande förut- sättningarna för ett fordons registrering och brukande alltjämt ska regleras i lag och att regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, alltjämt ska ha rätt att meddela föreskrifter.

Enligt vår uppfattning bör bestämmelser om sättet att anmäla en uppgift till Transportstyrelsen finnas i den lagstiftning som i övrigt hanterar de materiella frågeställningarna. Vi föreslår därför att bestämmelserna om direktanmälan av uppgifter i fordonsdatabasen bör finnas i förordningen om fordons registrering m.m.

Bestämmelserna som anger att beslut får fattas genom automatiserad behandling av uppgifter utgör enligt vår mening en del av den materiella lagstiftningen om fordon och flyttas därför över till förordningen om fordons registrering m.m.

Konsekvenser av förslagen

Vi har gjort en bedömning av konsekvenserna av de förslag till förändringar som vi lägger fram. Dessa redovisas kapitel 18. Vi bedömer att våra förslag innebär betydande vinster för samhället och stora fördelar för Transportstyrelsen, näringslivet och privat- personer, om det genomförs. En grov uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna för staten innebär en vinst på ca 110 miljoner kronor första året och därefter på ca 130 miljoner kronor per år. Till detta kan läggas de effektivitetsvinster som en förbättrad och mer ändamålsenlig lagstiftning innebär. För företag och privatpersoner innebär förslagen vid en grov uppskattning en vinst på drygt 90 miljoner kronor per år.

44

Förkortningar

BSL

bilskrotningslagen (1975:343)

BUL

lagen (1998:492) om biluthyrning

dir.

kommittédirektiv

Ds

departementsserien

EEG

Europeiska ekonomiska gemenskapen

 

(före 1993-11-01)

EG

Europeiska gemenskaperna

EU

Europeiska unionen

EUCARIS

European Car and Driving License Information

 

System

FelPL

lagen (1976:206) om felparkeringsavgift

FoL

fordonslagen (2002:574)

FoF

fordonsförordningen (2002:925)

FVTR

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

KKF

körkortsförordningen (1998:980)

KKL

körkortslagen (1998:488)

LVTR

lagen (2001:558) om vägtrafikregister

OSF

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

OSL

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Prop.

regeringens proposition

PUL

personuppgiftslagen (1998:204)

ref.

referat

RF

regeringsformen

45

Förkortningar SOU 2010:76

RPS

Rikspolisstyrelsen

Regeringsrättens årsbok

SFS

Svensk författningssamling

SKL

Statens kommuner och landsting

SMS

short message service

SOU

statens offentliga utredningar

SPAR

Statens person- och adressregister

STAFS

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

 

föreskrifter

STRADA

Swedish Traffic Accident Data Acquisition

SWEDAC

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

TF

tryckfrihetsförordningen

TSFS

Transportstyrelsens föreskrifter

TSL

trafikskadelagen (1975:1410)

VVFS

Vägverkets författningssamling

VTSL

vägtrafikskattelagen (2006:227)

YKF

förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

YKL

lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

YTF

yrkestrafikförordningen (1998:779)

YTL

yrkestrafiklagen (1998:490)

46

Författningsförslag

1.Förslag till vägtrafikdatalag

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet på vägtrafikområdet avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av uppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

I den utsträckning det särskilt framgår tillämpas lagen även vid behandling av andra uppgifter än personuppgifter.

Lagens syfte

2 § Syftet med denna lag är att åstadkomma förutsättningar för att tillgodose samhällets behov av kontroll, identifiering och information av de uppgifter som trafiksäkerhet, miljö och andra för vägtrafiken betydelsefulla omständigheter föranleder samt att ge Transportstyrelsen möjlighet att i sin verksamhet på vägtrafik- området avseende fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt, allt utan att människors personliga integritet kränks.

47

Författningsförslag

SOU 2010:76

Definitioner m.m.

3 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1.på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

2.med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

5 § Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det under sådana omständigheter som anges i 3 §, tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en förmyndare för honom eller henne. Detta gäller dock inte

1.om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller

2.i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förar- behörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet.

Förhållandet till personuppgiftslagen

6 § Om inte annat anges i 7–8 § eller 3 kap., gäller denna lag istället för personuppgiftslagen (1998:204).

7 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig denna, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

8 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

1.3 § om definitioner,

2.8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen m.m.,

3.9 § om grundläggande krav på behandling, med undantag för vad som anges i första stycket d),

4.22 § om behandling av personnummer,

5.30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,

6.33–35 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,

48

SOU 2010:76

Författningsförslag

7.36 § andra stycket och 38–41 §§ om personuppgiftsombud m.m.,

8.42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,

9.43 och 44 §§, 45 § första stycket samt 47 § om tillsyns- myndighetens befogenheter, och

10.51 § första stycket om överklagande.

Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen (1998:204) får inte förenas med vite.

Personuppgiftsansvar

9 § Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ändamål m.m.

10 § Personuppgifter får endast behandlas för de ändamål som anges i 2 kap. 2–5, 7–9, 11–13 och 15–18 §§.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

11 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om det är absolut nödvändigt för ändamålet med behandlingen. När sådana uppgifter behandlas i databaser enligt 2 kap. gäller även bestämmelserna i 2 kap. 19 §.

2 kap. Transportstyrelsens databaser

Fordonsdatabasen

1 § I verksamheten avseende fordon ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 2 – 5 §§ angivna ändamålen (fordonsdatabas).

49

Författningsförslag

SOU 2010:76

Ändamål

2 § Personuppgifter får behandlas i fordonsdatabasen för tillhanda- hållande av information som behövs i Transportstyrelsens verksamhet för

a)frågor om fordons registrering och brukande samt därmed sammanhängande frågor,

b)frågor om typgodkännande och enskilt godkännande,

c)frågor om ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt från trafiksäkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,

d)att utreda, bestämma, uppbära, redovisa och återbetala eller utbetala skatter, avgifter, ersättningar och premier,

e)tillsyn,

f)att fullgöra en för Sverige bindande internationell överenskommelse, och

g)intern kontroll, utvärdering uppföljning och planering av den egna verksamheten.

3 § Personuppgifter får behandlas i fordonsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i annan författningsreglerad verksamhet för vilken stat eller kommun ansvarar än den som avses i 2 §, för

a)kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,

b)kontroll av att ett fordon och dess utrustning är tillförlitligt ut trafiksäkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik,

c)att utgöra underlag för utredningar, beslut och kontroll av fordonsskatt, trängselskatt, trafikförsäkringsavgift samt övriga skatter och avgifter relaterade till fordonsinnehav,

d)utsökning och indrivning,

e)försvars- och beredskapsplanering samt drivmedels- ransonering,

f)tillsyn inom vägtrafikområdet, och

g)annan verksamhet som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information rörande fordonsägare.

4 § Personuppgifter får behandlas i fordonsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs

a)som underlag för prövningar eller beslut för försäkrings- givning eller annan allmän eller enskild verksamhet,

b)för trafiksäkerhets- eller miljöändamål,

50

SOU 2010:76

Författningsförslag

c)för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott,

d)för aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register, och

e)för uttag av urval för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204).

5 § En uppgift om ett fordons registreringsnummer eller chassi- nummer får alltid behandlas för att tillhandahålla sådana uppgifter om fordonet som inte är personuppgifter.

Behörighetsdatabasen

6 § I verksamheten avseende behörigheter ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 7–9 §§ angivna ändamålen (behörighetsdatabas).

Ändamål

7 § Personuppgifter får behandlas i behörighetsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i Transportstyrelsens verksamhet för

a)frågor om behörighet att föra ett visst slag av fordon eller att föra fordon i en viss verksamhet,

b)att utreda, bestämma, uppbära, redovisa och återbetala avgifter,

c)tillsyn,

d)godkännande- och tillståndsprövning samt annan liknande prövning,

e)att fullgöra en för Sverige bindande internationell överens- kommelse, och

f)intern kontroll, utvärdering, uppföljning och planering av den egna verksamheten.

8 § Personuppgifter får behandlas i behörighetsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i annan verksamhet än den som avses i 7 § för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning för

51

Författningsförslag

SOU 2010:76

a)kontroll av ordning och säkerhet i trafiken,

b)kontroll av identitet i samband med kontroll av förarbehörighet,

c)tillstånds- och lämplighetsprövning samt annan liknande prövning,

d)försvars- och beredskapsplanering,

e)tillsyn på vägtrafikområdet, och

f)annan verksamhet som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information rörande behörigheter.

9 § Personuppgifter får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs som underlag för prövningar eller beslut för försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet.

Tillståndsdatabasen

10 § I verksamheten avseende tillstånd ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 11–13 §§ angivna ändamålen (tillståndsdatabas).

Ändamål

11 § Personuppgifter får behandlas i tillståndsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i Transportstyrelsens verksamhet för

a)frågor om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och biluthyrning,

b)frågor om tillstånd att bedriva yrkesmässig utbildning, om överlämnande av rätten att anordna prov samt om förordnande och godkännande av personal,

c)att utreda, bestämma, uppbära, redovisa och återbetala avgifter,

d)tillsyn,

e)att fullgöra en för Sverige bindande internationell överenskommelse, och

f)intern kontroll, utvärdering, uppföljning och planering av den egna verksamheten.

52

SOU 2010:76

Författningsförslag

12 § Personuppgifter får behandlas i tillståndsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i annan verksamhet än den som avses i 11 § för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning för

a)tillsyn på vägtrafikområdet, och

b)annan verksamhet som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information rörande tillstånd.

13 § Personuppgifter får behandlas i tillståndsdatabasen för till- handahållande av information som behövs som underlag för prövningar eller beslut för försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet.

Tillsynsdatabasen

14 § I verksamheten avseende tillsyn ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 15 – 16 §§ angivna ändamålen (tillsynsdatabas).

15 § Personuppgifter får behandlas i tillsynsdatabasen för tillhandahållande av information som behövs i Transportstyrelsens verksamhet för

a)frågor om färdskrivarkort,

b)tillsyn,

c)att utreda, bestämma, uppbära, redovisa och återbetala avgifter, och

d)intern kontroll, utvärdering, uppföljning och planering av den egna verksamheten.

16 § Personuppgifter får behandlas i tillsynsdatabasen för tillhanda- hållande av information som behövs i annan verksamhet än den som avses i 15 § för vilken stat eller kommun ansvarar enligt lag eller annan författning för frågor om färdskrivarkort och tillsyn på vägtrafikområdet.

53

Författningsförslag

SOU 2010:76

Gemensamma bestämmelser om databaserna

17 § Personuppgifter får behandlas i databaserna för att tillhanda- hålla uppgifter som behövs i en utländsk myndighets verksamhet i den utsträckning som följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller om det följer av en EU-rättsakt.

18 § Personuppgifter som behandlas enligt de i lagen tillåtna ända- målen får även behandlas i Transportstyrelsens verksamhet för att tillhandahållas den registrerade själv, riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lag, till andra.

Personuppgifter som behandlas enligt de i lagen tillåtna ändamålen får även behandlas i Transportstyrelsens verksamhet för statistiska, vetenskapliga och historiska ändamål.

Elektroniska handlingar

19 § En handling som har kommit in till Transportstyrelsen i ett ärende eller som har upprättats av Transportstyrelsen får behandlas i databaserna. I en handling som har kommit in till Transport- styrelsen får känsliga personuppgifter behandlas utan den begränsning som anges i 1 kap. 11 §. En handling som upprättats av Transportstyrelsen får innehålla sådana uppgifter som avses i 1 kap. 11 § om de är nödvändiga för Transportstyrelsens handläggning av ett ärende.

Direktåtkomst

20 § Direktåtkomst till personuppgifter får medges för de i lagen tillåtna ändamålen, med undantag för de ändamål som anges i 4 § första stycket punkterna d–e. Direktåtkomst får inte medges till handlingar som avses i 2 kap. 19 §.

Den som har medgetts direktåtkomst ska se till att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman eller anställd behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

En registrerad får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv i databasen.

54

SOU 2010:76

Författningsförslag

Samkörning

21 § Samkörning får inte ske för ändamål som anges i 4 § punkterna d–e.

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om information till den registrerade i 23 och 25–27 §§ personuppgifts- lagen (1998:204), med den begränsning som anges i 2 §.

2 § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som avses i 2 kap. 19 §, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket, ska det av informationen framgå att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av person- uppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. För uppgift om registrerad fordonsägare tillämpas dock inte 48 § personuppgiftslagen och istället för 28 § personuppgiftslagen tillämpas 14 kap. 3–4 §§ förordningen (0000:00) om fordons registrering m.m.

Överklagande

4 § Ett beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller ett beslut om rättelse eller information enligt personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos Förvaltningsrätten i Karlstad om inte något annat följer av andra föreskrifter.

55

Författningsförslag

SOU 2010:76

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

4 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1.vilka uppgifter som får behandlas i databaserna,

2.vilka personuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål,

3.vilka sökbegrepp som får användas i databaserna,

4.ytterligare begränsningar i rätten till samkörning enligt 2 kap. 21 §, och

5.begränsningar i rätten att bevara uppgifter och om digital arkivering.

2 § Regeringen får meddela närmare föreskrifter om direktåtkomst enligt 2 kap. 20 §, om behörighet och säkerhet i fråga om direkt- åtkomst och om undantag från bestämmelsen i 2 kap. 20 § första stycket om att direktåtkomst inte får medges till handlingar som avses i 2 kap. 19 §.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

2.Den nya lagen ska tillämpas även på uppgifter som registrerats före ikraftträdandet.

3.Har en begäran om rättelse eller skadestånd gällande en uppgift om registrerad fordonsägare kommit in till Transport- styrelsen före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

56

SOU 2010:76

Författningsförslag

2.Förslag till

lag om fordons registrering m.m.

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av motor- drivna fordon och släpfordon i Transportstyrelsens fordonsdatabas på vägtrafikområdet.

Lagen gäller dock inte

1.fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt,

2.motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon, eller

3.mopeder klass II.

Vilka uppgifter som ska registreras i fordonsdatabasen anges i vägtrafikdataförordningen (0000:00).

2 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 § Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1.på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

2.med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

4 § Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det under sådana omständigheter som anges i 3 §, tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en förmyndare för honom eller henne.

Detta gäller dock inte

1.om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller

2.i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förar- behörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet.

Registrering som förutsättning för rätt att bruka fordon

5 § Följande fordon ska med de undantag som anges i 6–9 och 11 §§ vara registrerade i fordonsdatabasen för att få brukas.

57

Författningsförslag

SOU 2010:76

1.Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och terrängmotorfordon.

2.Motorredskap klass II när de används

a)för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som nu har nämnts,

b)för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.

3. Släpfordon som dras av bilar.

4. Släpvagnar som dras av traktorer klass I, motorredskap klass I eller tunga terrängvagnar.

5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton eller om motorredskapet är en till motorredskap ombyggd bil.

Undantag från registreringsplikten

6 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte i fråga om

1.fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,

2.släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en traktor klass II,

3.fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 16 § första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande,

4.fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polis- man eller sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonslagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genomföras,

58

SOU 2010:76

Författningsförslag

5.fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den utsträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,

6.fordon som provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att utföra haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga ett ärende,

7.ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registreringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller

8.fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 11 §.

I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Finner polisman anledning att anta att fordon som han anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt.

7 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte i fråga om fordon i internationell vägtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om

1.fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga hemvist utomlands,

2.fordonet inte är registrerat i Sverige, och

3.fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

8 § Bestämmelserna i 5 § gäller inte motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, om fordonen brukas i Sverige under högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även danska fordon som får brukas i Danmark med ”faste prøveskilter”, finska fordon som får brukas i Finland med ”provnummerskyltar” och norska fordon som får brukas i Norge med ”prøvekjennemerke”.

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett särskilt tillstånd att där tillfälligt bruka ett fordon som inte är registrerat i landet, får fordonet under den tid som tillståndet avser brukas i Sverige.

9 § Den som har sitt egentliga hemvist i Sverige och som förvärvat ett fordon som avses i 5 § men som inte är registrerat här, får under en vecka från det att fordonet fördes in i Sverige bruka fordonet

59

Författningsförslag

SOU 2010:76

med stöd av en giltig utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Brukande av avställt fordon

10 § Ett avställt fordon får inte brukas annat än

1.i den omfattning som enligt 5 § 2 och 5 och 6 § första och tredje styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,

2.under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov,

3.under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt avtal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,

4.om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, dock inte om

användningsförbud

enligt

6 kap.

1 § vägtrafikskattelagen

(2006:227), enligt

8 §

lagen (2006:228) med särskilda

bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samt

5. med stöd av saluvagnslicens enligt 11 §.

Saluvagnslicens

11 § Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i fordonsdatabasen eller är avställda och som licens- havaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, brukas för

1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning,

60

SOU 2010:76

Författningsförslag

2.färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,

3.färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och

4.körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.

12 § Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släp- fordon eller den som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter. Saluvagnslicens kan också meddelas den som

anges i 16 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

Saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får den begränsas till viss tid.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen.

13 § En saluvagnslicens ska återkallas om

1.licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv månaderna,

2.saluvagnsskatten inte har betalats,

3.licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan licens, eller

4.licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla licensen.

Återkallelse enligt 3 eller 4 ska inte ske i ringa fall.

Tillfällig registrering

14 § Tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna fordon och för släpfordon.

61

Författningsförslag

SOU 2010:76

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller bort vara registrerat här i landet annat än i förening med avställning.

15 § Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som förs in till Sverige för att brukas stadigvarande här, om

1.fordonet inte är registrerat här,

2.fordonets ägare har sitt egentliga hemvist här, och

3.fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från den dagen den meddelades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det att fordonet godkänts vid registrerings- besiktning.

16 § Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte ska registreras för att stadigvarande brukas i Sverige, om

1.sökanden inte har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett fordon,

2.sökanden har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett nytt fordon men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då den tillfälliga registreringen meddelas,

3.sökanden är en svensk utlandsmyndighet som här förvärvar ett nytt fordon som ska brukas utanför landet, eller

4.sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den juridiska personen endast tillfälligt ska vistas i landet samt fordonet endast tillfälligt ska användas i Sverige, och

a) det har förts in i eller ska föras in i landet för testkörning eller annat liknande ändamål, eller

b) det har förts in i landet för enskilt bruk.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den dag den meddelades och under tolv månader eller om sökanden begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad.

17 § Tillfällig registrering får meddelas på nytt för ett visst fordon först sedan tolv månader har förflutit efter utgången av närmast föregående period av en sådan registrering. Denna begränsning för

62

SOU 2010:76

Författningsförslag

en ny registrering gäller dock inte sådana fordon som anges i 16 § första stycket 4 och som används för testkörning.

18 § Ett enligt 15 § tillfälligt registrerat fordon, som har förts in från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbets- området (EES) och har en giltig registrering i det landet som innebär att det får brukas obegränsat enligt det landets bestämmelser, får brukas utan någon annan inskränkning än den som avses i 20 §.

19 § Ett enligt 15 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses i 18 § brukas

1.för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, plats för tullklarering, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, eller

2.för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktnings- organ enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållanden påverkats.

20 § Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik.

21 § Om de i 15 § eller 16 § angivna förutsättningarna inte är uppfyllda ska det beslutas att den tillfälliga registreringen ska upphöra. Detsamma gäller om fordonet har bytt ägare eller om ägaren begär att registreringen ska upphöra.

Straffbestämmelser

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med 5, 10, 11,19 eller 20 § döms till penningböter.

63

Författningsförslag

SOU 2010:76

Till samma straff döms ägaren, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att hindra att fordonet brukades.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

23 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 § andra stycket döms till penningböter.

24 § Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om ansvar för ägare eller brukare av fordon tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller brukas av staten eller en kommun på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att förebygga en förseelse och sker ändå en sådan på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen eller på den som Transportstyrelsen på begäran har godtagit som ansvarig företrädare för denna.

Hindrande av fortsatt färd

25 § Om ett fordon brukas i strid med 5, 10, 12, 19 eller 20 § eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag ska en polisman hindra fortsatt färd, om den skulle utgöra en väsentlig olägenhet.

64

SOU 2010:76

Författningsförslag

Förfarande och överklagande

26 § Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering prövas av Transportstyrelsen.

27 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Förvaltningsrätten i Karlstad län om inte något annat följer av andra föreskrifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

28 § Ett beslut av Transportstyrelsen gäller omedelbart, om inte något annat förordnats.

Bemyndiganden

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i denna lag. Undantag får förenas med villkor.

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter i fråga om

1.andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnslicens än dem som framgår av lagen, dock att föreskrifterna inte får avse skatt,

2.rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land,

och

3.avgifter för registrering enligt denna lag.

31 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får regeringen föreskriva att lagen helt eller delvis inte ska tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

65

Författningsförslag

SOU 2010:76

3.Förslag till vägtrafikdataförordning

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av vägtrafikdatalagen (0000:000).

Bestämmelser om avgifter enligt denna förordning finns i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

2 § De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

3 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1.på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

2.med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

4 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i fordonsdatabasen, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 3 §, inte har fyllt 18 år och en för- myndare för honom eller henne har registrerats i fordonsdatabasen, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

2 kap. Uppgifter som får behandlas i databaserna

Fordonsdatabasen

Personer om vilka uppgifter får behandlas

1 § I fordonsdatabasen får för de ändamål som anges i 2 kap. 2–5 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000) endast behandlas uppgifter om fordonsägare.

66

SOU 2010:76

Författningsförslag

Uppgifter som får behandlas

2 § I fordonsdatabasen får behandlas uppgifter

1.om fordon och ägare till dessa,

2.som behövs för att kontrollera att en fordonsägare har fullgjort de skyldigheter som åligger denne enligt lag eller annan författning,

3.om begränsningar i förfoganderätten över ett fordon,

4.som behövs för kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter betalas och att influtna medel redovisas, samt

5.som behövs för Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

Personuppgifter får endast behandlas för de ändamål som anges

i2 kap. 2–5 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000).

Innehåll

3 § I fordonsdatabasen ska de uppgifter föras in som framgår av

1.bilaga 1 A. i fråga om de uppgifter som avses i 2 § p. 1–3 (fordonsregistrering).

2.bilaga 1 B. i fråga om de uppgifter som avses i 2 § p. 4 (registrering av felparkeringsavgifter)

3.bilaga 1 C. i fråga om de uppgifter som avses i 2 § p. 5 (registrering av trängselskatt).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur uppgifterna

ibilaga 1. A. p. 1 och 4 – 9 närmare ska anges.

4 § I fordonsdatabasen får även uppgifter om ett fordons trafik- säkerhetshöjande tekniska lösningar föras in.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1.vilka uppgifter som får föras in i fordonsdatabasen och

2.på vilket sätt sådana uppgifter får anmälas till Transport- styrelsen.

5 § Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna enligt 3–4 §§ förs in.

Polismyndighet för dock in uppgifter om undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt 3 § bilaga 1 B.

67

Författningsförslag

SOU 2010:76

Behörighetsdatabasen

Personer om vilka uppgifter får behandlas

6 § I behörighetsdatabasen får för de ändamål som anges i 2 kap. 7– 9 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000) endast uppgifter behandlas om följande personer:

1.den som ansöker om, har eller har haft behörighet att fram- föra fordon enligt körkortslagen (1998:488) eller någon annan författning,

2.den som ansöker om, har eller har haft behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller någon annan författning,

3.den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för sådan kompetens, eller

4.annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett körkorts-, förarbevis, eller yrkestrafikärende.

För ändamål som anges i 2 kap. 9 § vägtrafikdatalagen (0000:000) får dock endast behandlas uppgifter om den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon enligt körkortslagen eller någon annan författning och den som ansöker om, har eller har haft behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning.

Uppgifter som får behandlas

7 § I behörighetsdatabasen får behandlas uppgifter om

1.behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,

2.förarutbildning och förarprov,

3.det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen,

4.behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik, och

5.innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon i andra fall än som avses i p. 1 och p. 4 eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning.

Personuppgifter får endast behandlas för de ändamål som anges i 2 kap. 7–9 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000).

68

SOU 2010:76 Författningsförslag

Innehåll

8 § Det närmare innehållet i behörighetsdatabasen framgår av bilaga 2 (behörighetsregistrering).

9 § Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna enligt 8 § förs in. Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela

föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverksamhet.

Transportstyrelsen får efter samråd med Rikspolisstyrelsen meddela föreskrifter om att polismyndighet istället för Transport- styrelsen ska föra in uppgifter om omhändertagande av körkort, körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis.

Tillståndsdatabasen

Personer om vilka uppgifter får behandlas

10 § I tillståndsdatabasen får för de ändamål som anges i 2 kap. 11– 13 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000) uppgifter behandlas om följande personer

1.den som ansöker om, har eller har haft tillstånd till att bedriva yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller någon annan författning,

2.den som ansöker om, har eller har haft tillstånd till bil- uthyrning enligt lagen om biluthyrning (1998:492),

3.den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva riskutbildning och introduktionsutbildning enligt körkortslagen (1998:488),

4.den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

5.den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar,

6.den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva trafikskola enligt lagen (1998:493) om trafikskolor,

7.den som ansöker om, har eller har haft förordnande att förrätta förarprov,

69

Författningsförslag

SOU 2010:76

8.den som ansöker om, har eller har haft en rätt att anordna kunskapsprov,

9.den som ansöker om, har eller har haft godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare enligt lagen (1998:493) om trafikskolor, eller

10.annan person, om det behövs för att underlätta handläggningen av ett tillståndsärende.

För ändamål som anges i 2 kap. 13 § vägtrafikdatalagen (0000:000) får dock endast behandlas uppgifter om den som ansöker om, har eller har haft tillstånd till att bedriva yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller någon annan författning eller den som ansöker om, har eller har haft tillstånd till biluthyrning enligt lagen om biluthyrning (1998:492).

Uppgifter som får behandlas

11 § I tillståndsdatabasen får behandlas uppgifter

1.om rätten att bedriva yrkesmässig trafik och biluthyrning,

2.som i övrigt behövs för tillämpningen av yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd till internationella person- eller godstransporter,

3.som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,

4.från taxameterbesiktningar enligt 7 kap. 3 § yrkestrafik- förordningen (1998:779) som behövs för kontroll och revision av inkomst i taxirörelse,

5.om rätten att bedriva riskutbildning och introduktions- utbildning,

6.om rätten att bedriva utbildning för yrkeskompetens,

7.om rätten att bedriva trafikskola,

8.om rätten att examinera för förarbevis,

9.om överlämnande av rätten att förordna förarprov,

10.om rätten att förordna förarprövare,

11.om godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare och trafiklärare.

70

SOU 2010:76

Författningsförslag

Personuppgifter får endast behandlas för de ändamål som anges i 2 kap. 11–13 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000).

Innehåll

12 § Det närmare innehållet i tillståndsdatabasen framgår av bilaga 3 (tillståndsregistrering).

13 § Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna som anges i 12 § förs in.

Tillsynsdatabasen

Personer om vilka uppgifter får behandlas

14 § I tillsynsdatabasen får för de ändamål som anges i 2 kap. 15– 16 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000) uppgifter behandlas om

1.den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2.den som bedriver besiktningsverksamhet i ackrediterat besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

3.den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), och

4.den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3281 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter.

Uppgift om den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) får dock endast behandlas för fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen.

71

Författningsförslag

SOU 2010:76

Uppgifter som får behandlas

15 § I tillsynsdatabasen får behandlas uppgifter

1.som behövs för kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,

2.som behövs för att Transportstyrelsen och SWEDAC ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt fordonslagen (2002:574),

3.om innehav av färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

4.om utfärdande, utbyte, förnyelse, förlustanmälan, åter- lämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EEG) nr 3821/85 och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

Personuppgifter får endast behandlas för de ändamål som anges

i2 kap. 15–16 §§ vägtrafikdatalagen (0000:000).

Innehåll

16 § Det närmare innehållet i tillsynsdatabasen framgår av bilaga 4 (tillsynsdatabasen).

17 § Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna som anges i 16 § förs in.

3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter

1 § Uppgifter i databaserna gallras i enlighet med vad som före- skrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter ska bevaras.

Uppgifter om fordon och fordonsägare, felparkeringsavgifter och trängselskatt

2 § Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordons- slag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg,

72

SOU 2010:76

Författningsförslag

modellkod, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur fordonsdatabasen sju år efter det att ett fordon har avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, utöver vad som sägs i tredje stycket, gallras ur fordonsdatabasen ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för fordonet ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur fordons- databasen fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare överstiger två.

3 § Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur fordons- databasen tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen eller när fordringen har preskriberats.

4 § Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur fordonsdatabasen om

1.skatten har betalats, och

2.omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift har påförts ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats.

5 § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt och som inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas, ska gallras omedelbart.

73

Författningsförslag

SOU 2010:76

Uppgifter om behörigheter

6 § När någon som finns registrerad har avlidit, ska uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur behörighetsdatabasen.

Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av en taxiförarlegitimation ska gallras ur behörighetsdatabasen fem år efter det att en legitimation har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan av en taxiförarlegitimation ska gallras ur databasen fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 5 kap. 6 § yrkes- trafiklagen (1998:490) ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter framgår av bilaga 2 till denna förordning.

Uppgifter om tillstånd

7 § Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett trafiktillstånd eller ett tillstånd till biluthyrning och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning ska gallras ur tillståndsdatabasen fem år efter det att ett tillstånd har upphört att gälla. Om trafiktillståndet gäller för taxitrafik gäller dock att uppgifterna ska gallras tio år efter att ett tillstånd har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 5 kap. 1, 2, 4, eller 5 § yrkestrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § yrkes- trafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.

Uppgifter från taxameterbesiktning ska gallras tio år efter att besiktningen utfördes.

Uppgifter om tillsyn

8 § Uppgifter om fordonsbesiktning ska gallras ur fordons- databasen ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter

74

SOU 2010:76

Författningsförslag

för fordonet ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.

9 § När någon som har eller har haft ett färdskrivarkort har avlidit, ska uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur tillsyns- databasen.

Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett färdskrivarkort ska gallras ur tillsynsdatabasen fem år efter det att ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

Digital arkivering

10 § När personuppgifter bevaras automatiserat för arkivändamål ska uppgifterna avskiljas och den direkta elektronisk tillgång till personuppgifterna begränsas till ett fåtal personer. Behövs personuppgifterna för ett nytt ärende i verksamheten, får begränsningen upphävas.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avskiljande och begränsning i den elektroniska tillgången.

4 kap. Sökning i och direktåtkomst till databaserna

Sökbegrepp i fordonsdatabasen

1 § Vid sökning i fordonsdatabasen får som sökbegrepp när det gäller fordonsregistreringen i bilaga 1 användas de uppgifter som enligt vägtrafikdataförordningen (0000:000) förs in i databasen med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 12 §.

2 § Vid sökning i fordonsdatabasen får som sökbegrepp när det gäller de uppgifter om felparkeringsavgifter som enligt vägtrafik- dataförordningen (0000:000) förs in i databasen endast användas

a)registreringsnummer eller ärendenummer,

b)datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 1 och som är förenade med datum.

75

Författningsförslag

SOU 2010:76

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 12 §.

3 § Vid sökning i fordonsdatabasen får som sökbegrepp när det gäller de uppgifter om trängselskatt som enligt vägtrafik- dataförordningen (0000:000) förs in i databasen endast användas

a)registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

b)datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 1 och som är förenade med datum.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 12 §.

Sökbegrepp i behörighetsdatabasen

4 § Vid sökning i behörighetsdatabasen får som sökbegrepp endast användas

a)registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,

b)namn eller del av namn eller förarkod för taxiförar- legitimation,

c)uppgifter om giltigt körkort, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare,

d)datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkten 6,

e)namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande.

När det gäller de uppgifter om yrkeskompetensbevis som enligt vägtrafikdatalagen förs in i databasen får endast användas person- nummer, samordningsnummer och serienummer.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 12 §.

Sökbegrepp i tillståndsdatabasen

5 § Vid sökning i tillståndsdatabasen får som sökbegrepp när det gäller de uppgifter som har registrerats om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik i vägtrafikdatalagen endast användas

76

SOU 2010:76

Författningsförslag

a)registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer och id-nummer,

b)datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är förenade med datum, och

c)taxameterutrustningens identifiering och besiktningsdatum. Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda

sökbegrepp begränsats enligt 12 §.

Sökbegrepp i tillsynsdatabasen

6 § Vid sökning i tillsynsdatabasen får som sökbegrepp endast användas

a)kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av sådana kort, och

b)registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer och organisationsnummer.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 12 §.

Gemensamma bestämmelser om sökbegrepp

7 § Utöver vad som anges i 1–6 §§ får sökning ske efter uppgift i databaserna för vilken tidpunkt för gallring inträtt.

8 § Vid sökning efter handlingar som avses i 2 kap. 19 § i vägtrafik- datalagen (0000:000) får endast uppgifter om namn, person- eller samordningsnummer och registreringsnummer samt uppgifter som avses i 5 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. När en handling väl är identifierad får sökning i handlingen ske utan några begränsningar.

Direktåtkomst

9 § Användare av databaserna som via elektronisk överföring på det sätt Transportstyrelsen föreskriver har möjlighet att direkt eller via informationsförmedlare söka i databaserna och där få svar på frågor ska anses ha sådan direktåtkomst som avses i 2 kap. 20 § vägtrafik- datalagen (0000:000). Direktåtkomst får inte medges till handlingar i ett ärende.

77

Författningsförslag SOU 2010:76

10 § Skatteverket får medges direktåtkomst till handlingar i fordonsskatteärenden.

11 § Direktåtkomst till uppgifter i databaserna får medges endast om den utgör en tillåten behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) och om behovet av direkt- åtkomsten överväger de invändningar som kan ställas ur integritets- synpunkt. Direktåtkomst får inte medges innan Transportstyrelsen försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

Begränsningar i sökbegrepp och direktåtkomst m.m.

12 § En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i databaserna använda andra sökbegrepp än

1.registreringsnummer, chassinummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer när det gäller uppgifter om fordonsregistreringen i fordonsdatabasen,

2.registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer samt namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation när det gäller körkortsuppgifter, uppgifter om intyg, bevis och certifikat för behörighet att utföra yrkesmässig trafik och uppgifter om taxiförarlegitimation i behörighets- databasen,

3.registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn när det gäller uppgifter i tillståndsdatabasen.

4.personnummer, samordningsnummer, namn eller del av namn, kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av ett sådant kort när det gäller uppgifter om färdskrivarkort i tillsynsdatabasen.

Transportstyrelsen får för en användare som medges direkt- åtkomst bestämma de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de övriga villkor som anses nödvändiga ur integritetssynpunkt.

78

SOU 2010:76

Författningsförslag

5 kap. Utdrag ur databaserna m.m.

Fordonsdatabasen

Registerutdrag om fordonsregistreringen

1 § Med registerutdrag avses en i särskild ordning framtagen sammanställning av uppgifter i fråga om fordonsregistreringen som erhållits efter en begäran genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförts elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Ett sådant utdrag ska begäras hos Transportstyrelsen. Utdraget får inte innehålla uppgift om personnummer.

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

2 § Uppgifter i fordonsdatabasen som avser trängselskatt ska på begäran lämnas ut till Skatteverket när det behövs för verkets handläggning av ärende om trängselskatt.

3 § Ett utdrag som avser uppgifter om trängselskatt får begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

Behörighetsdatabasen

4 § Ett utdrag som avser registrering i behörighetsdatabasen ska begäras hos Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 8 § förs in i databasen, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Kriminalvården, övervaknings- nämnd, Datainspektionen, eller

79

Författningsförslag

SOU 2010:76

2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med följande uppgifter:

1.När det gäller körkort, traktorkort, förarbevis och körkorts- tillstånd:

a) återkallelse,

b) beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,

c) beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap.

6§ körkortslagen (1998:488), d) spärrtid,

e) omhändertagande, f) varning,

g) ogiltighet, h) föreläggande,

i) krav på personutredning, j) prövotid,

k) krav på körkortstillstånd, eller l) krav på förarprov.

2.När det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation:

a)återkallelse,

b)olämplighetstid,

c)omhändertagande, eller

d)varning.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

5 § En myndighet som handlägger ett körkortsärende eller ett ärende om taxiförarlegitimation och som i ärendet begär ett yttrande från en annan myndighet ska lämna denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet ska kunna avges.

Kriminalvården ska lämna belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling.

80

SOU 2010:76

Författningsförslag

Tillståndsdatabasen

6 § Ett utdrag som avser registreringen i tillståndsdatabasen ska begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 11 § förs in i databasen, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myndighet som avses i 4 § första stycket.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska när det gäller en innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik eller tillstånd till biluthyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning i utdraget inte tas med följande uppgifter:

a)återkallelse,

b)olämplighetstid, eller

c)varning.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 4 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

7 § Bestämmelserna i 6 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt om en myndighet som handlägger ett yrkestrafikärende eller ett ärende om biluthyrning i ärendet begär in ett yttrande från en annan myndighet.

Tillsynsdatabasen

8 § Ett utdrag som avser registreringen i tillsynsdatabasen ska begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 17 § förs in i databasen, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myndighet som avses i 4 § första stycket.

Övriga bestämmelser

9 § Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som enligt denna förordning har lämnats ut från databaserna misstänker att uppgifterna är oriktiga, ska han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen.

81

Författningsförslag

SOU 2010:76

10 § Uppgifter ur databaserna får lämnas ut till en utländsk myndighet om utlämnandet följer av en internationell överens- kommelse som Sverige har tillträtt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast i samband med ett ärende om ursprungskontroll, registrering av fordon, utbyte av utländskt kör- kort eller om förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter samt vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488).

11 § Uppgift i databaserna i form av fotografisk bild av enskild ska på begäran lämnas ut till Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Eko- brottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket och Kronofogdemyndigheten.

6 kap. Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter m.m.

Rätt att på begäran få uppgifter

1 § I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förord- ningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

Underrättelseskyldighet

2 § Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

1.3 kap. 1, 2 eller 5–9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

2.4 kap. brottsbalken,

3.6 kap. 1–6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

4.8 kap. 1 eller 4–7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

5.9 kap. 1 eller 3–5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

82

SOU 2010:76

Författningsförslag

6.10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,

7.11 kap. brottsbalken,

8.12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,

9.13 kap. brottsbalken,

10.17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap. 1 och 16 §§ brottsbalken,

11.lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

12.13 kap. 2 § luftfartslagen (2010:500),

13.lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upp- hävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,

14.narkotikastrafflagen (1968:64),

15.skattebrottslagen (1971:69),

16.lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,

17.30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

18.3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-

medel,

19.20 kap. 3–5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),

20.6 kap. yrkestrafiklagen (1998:490),

21.lagen (1998:492) om biluthyrning,

22.lagen (0000:000) om fordons registrering och den upphävda lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

23.fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),

24.10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),

25.11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförar- kompetens,

26.den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i inter- nationell vägtrafik i Sverige,

27.förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,

28.förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa väg- transporter inom landet,

29.förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

30.yrkestrafikförordningen (1998:779),

83

Författningsförslag

SOU 2010:76

31.förordningen (1998:780) om biluthyrning,

32.förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

33.trafikförordningen (1998:1276),

34.fordonsförordningen (2009:211), eller

35.förordningen (0000:000) om fordons registrering m.m. och den upphävda förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 23 och 25–35 i första stycket.

3 § Underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Rikspolisstyrelsen har fått besked om att avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller mot- svarande bestämmelse i någon annan författning.

4 § När en underrättelse enligt 2 § lämnas ska även dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i registret och om vilka underrättelse enligt 2 § ska lämnas, tas med i underrättelsen under fem år från det domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upp- hävts eller undanröjts, ska Rikspolisstyrelsen underrätta Transport- styrelsen om det.

5 § Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran som Transportstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en anmälan om att någon som avses i 6 § första stycket 1–4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

6 § När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolis- styrelsen enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska styrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter i fråga om körkorts- registreringen som enligt bilaga 2 punkterna A–C, F, K–M och

84

SOU 2010:76

Författningsförslag

eller bilaga 3, A–E, G–H och bilaga 4 A och D, för personen som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av tredje stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

1.en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort eller traktorkort,

2.den för vilken

a)tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkorts- lagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

b)den för vilken spärrtiden löpt ut och körkort får utfärdas utan krav på körkortstillstånd eller förarprov enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen (1998:488), och

c)den för vilken tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkorts- återkallelse har beslutats men ännu inte löpt ut.

3.en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,

4.en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,

5.den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförar- legitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,

6.den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § yrkes- trafiklagen,

7.den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

Uppgifterna från Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt

första stycket om underrättelsen endast avser brott som samman- lagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 2 §.

7 § De uppgifter Transportstyrelsen har fått från Rikspolis- styrelsen, och som inte behandlas enligt 6 §, ska genast förstöras.

85

Författningsförslag

SOU 2010:76

7 kap. Prövningsförfarandet, överklagande och bemyndigande m.m.

1 § Den myndighet som enligt bestämmelserna i 2 kap. denna förordning ska föra in uppgifter i behörighets- eller tillstånds- databasen fattar de beslut som behövs med anledning av handläggningen.

Transportstyrelsen prövar i övrigt frågor som avser registreringen i databaserna.

2 § I 3 kap. 4 § vägtrafikdatalagen (0000:000) finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

Ett beslut om registreringen av uppgifter enligt 2 kap. får inte överklagas.

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av vägtrafikdatalagen (0000:000) eller denna förordning.

4 § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om anslutning till databaserna för direktåtkomst och meddela de villkor härom som behövs.

5 § Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överens- kommelse som berör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.

6 § Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.

86

SOU 2010:76

Författningsförslag

Bilaga 1 I fordonsdatabasen ska följande uppgifter föras in:

Uppgifter

Särskilda regler

A. Fordonsregistrering

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordons- kontrollen. Dessutom antecknas följande uppgifter.

Drivmedel EG-typgodkännande Fabrikat /typ

Färg

Identifieringsmärkning

Miljöklass

Modellkod Passagerare, antal

Registreringsnummer samt beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt Årsmodell

Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för EG- typgodkända fordon.

87

Författningsförslag

2. Ägaruppgifter

Nuvarande och föregående ägare

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

-Namn eller firma

-Personnummer,

organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

-För fysisk person; folkbok- föringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

-För juridisk person; adress i landet

-Hemortsförsamling

-Hemortskommun

-Hemortslän

3.Allmänna uppgifter

-Antal ägare

-Avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

-Avregistrering

-Avställning

-Besiktningsskyldighet

-Beslag

-Efterlysning

-Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

-Försäkring

-Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få

88

SOU 2010:76

SOU 2010:76

dras av en bil som framförs av förare med körkorts- behörighet B

-Importör som för in motor- fordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt förordning om fordons registrering m.m. föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen skall gälla

-Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

-Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

-Körförbud

-Påställning

-Registrering

-Registreringsbevis med kontrollnummer

-Registreringsskylt

-Skatter

fordonsskatt

saluvagnsskatt

skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

-Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

-Avgifter

vägavgift enligt lagen

Författningsförslag

89

Författningsförslag

SOU 2010:76

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

-Uttagning för användning inom totalförsvaret

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion

-Bedömningskod för respektive brist

-Datum när besiktning senast skall ha skett

-Detalj-, positions-, läges- och bristkod

-Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

-Godkänt besiktningsresultat

-Lämplighetsbesiktning

-Myndighetskod

-Mätvärden

-Underkänt besiktningsresultat

-Vägmätarställning

5. Uppgifter om saluvagns- licens

I fråga om innehavaren antecknas de uppgifter som anges under punkten 2 Ägar- uppgifter ovan.

- Ärendenummer

I fråga om licensen antecknas följande uppgifter.

- Fordonsslag som licensen

90

SOU 2010:76

Författningsförslag

avser

-Registreringsnummer

-Datum för beviljande av licensen

-Försäkringsbolag

-Försäkringstyp

-Upphörande av licensen med angivande av datum

6. Uppgifter

om

tillfällig

registrering

 

 

I fråga om ägaren antecknas de uppgifter som anges under punkten 2 ägaruppgifter ovan, dock inte uppgift om hemorts- församling, hemortskommun och hemortslän. Om en fysisk person inte har sitt egentliga hemvist i landet får en adress i annat land uppges.

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

-Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

-Tidigare utländskt registreringsnummer

-Land varifrån fordonet kommer

-Typ av tillfällig registrering

-Tillfälligt registrerings- nummer

-Chassinummer eller annan identifieringsmärkning

-Fabrikat/typ

91

Författningsförslag

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

-Efterlysning

-Försäkring

-Registreringsbevis

-Datum för registrering

-Giltighetstid

-Registreringsskylt

7. Ursprungskontroll

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter, förutom de som anges under punkten 2 ovan.

- E-postadress

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

-Chassinummer, ramnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identitets- märkning

-Datum då fordonet fördes in i Sverige

-Fabrikat, typ

-Fordonsslag

-Fordonsår (årsmodell, till- verkningstidpunkt eller första ibruktagandedatum)

-Färg

-Ursprungsland och ursprung

-Utländskt/tidigare registreringsnummer

-Vägmätarställning

92

SOU 2010:76

SOU 2010:76

Författningsförslag

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

-Avgifter enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

-Efterlysning

-Godkänd ursprungskontroll

-Icke godkänd ursprungs- kontroll (tagit bort detaljer)

-Uppgifter från internationella register

-Ärendenummer

B. Felparkeringsregistrering

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordons- kontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter.

-Modellbeteckning

-Registreringsnummer

-Årsmodell

I förekommande fall antecknas följande uppgifter.

-Beteckning på skylt för beskickningsfordon

-Beteckning på personlig skylt

93

Författningsförslag

SOU 2010:76

2. Ägaruppgifter

I fråga om ägaren antecknas registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkerings- anmärkningen, varvid de upp- gifter som anges under punkten A. 2. ovan, dock inte uppgift om hemortsförsamling, hemorts- kommun och hemortslän.

3. Allmänna uppgifter

-Ärendenummer

-Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

-Datum för utfärdande

-Belopp

-Erinran

-Datum för erinran

-Åläggande

-Datum för åläggande

-Uppgift om att ett ärende har lämnats över till Kronofogdemyndigheten

-Datum för överlämnandet

-Återbetalningsdatum

-Undanröjande

-Rättelsemeddelande

C.Trängselskatteregistrering 1. Uppgifter om passagen

-Den kommun inom vilken passagen skett

-Tidpunkt för passagen

-Skattebelopp för passagetidpunkten

-Betalstation

-Registreringsnummer eller beteckning på skylt

94

SOU 2010:76

2. Uppgifter i beslut om trängelskatt och tilläggsavgift

I fråga om den skattskyldige antecknas de uppgifter som anges under punkten A. 2. Ägaruppgifter ovan, dock inte uppgift om hemortsförsamling, hemortskommun och hemortslän.

3. Fordonsuppgifter

-Registreringsnummer eller beteckning på skylt

-Tidpunkt för färden och betalstation

-Belopp

-Beslutsdatum

4.Allmänna uppgifter

-Betalning

-Utfärdad betalningsuppmaning

-Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

-Återbetalning

-Undanröjande

-Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt

Författningsförslag

95

Författningsförslag

SOU 2010:76

Bilaga 2 I behörighetsdatabasen ska följande uppgifter föras in:

Uppgifter

A. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, person- nummer eller samordnings- nummer och folkbokförings- adress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet.

För den som ansöker om förarbevis för terrängskoter får även adress i annat land anges.

B. Körkortsuppgifter

Särskilda regler

Identitetsuppgifter får föras in utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis

Begäran om förhandsbesked

Uppgift

om

begäran

ska

och beslut med anledning av

gallras

när

beslut

meddelats.

begäran

 

 

Uppgift om beslut ska gallras

 

 

 

fem år efter det att beslutet

 

 

 

meddelades

 

 

 

 

Ansökan

om

körkorts-

Uppgift

om

ansökan

ska

tillstånd och beslut med

gallras

när

beslut

meddelats.

anledning av ansökan

Uppgift om beslut ska gallras

 

 

 

fem år

efter

beslutet.

Om

 

 

 

ingripande skett

mot meddelat

 

 

 

körkortstillstånd, ska tillståndet

 

 

 

gallras när ingripande gallras

 

Ansökan

om

godkännande

Uppgift

om

ansökan

ska

av handledare och beslut med

gallras när beslut meddelats. Har

anledning av ansökan

ett godkännande som handledare

 

 

 

upphört att gälla enligt 4 kap. 8 §

 

 

 

körkortslagen

(1998:488)

ska

 

 

 

uppgiften gallras fem år efter

 

 

 

det att beslutet meddelades

 

96

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2010:76 Författningsförslag

Uppgift

om

genomförd

Uppgiften ska gallras fem år

introduktionsutbildning

efter

det

att

utbildningen

 

 

 

 

genomfördes

 

 

 

Uppgift

om

sökanden ska

Uppgiften

ska

gallras

när

avlägga förarprov hos annan än

uppgift

om

körkortstillstånd

Vägverket

 

 

 

gallras

 

 

 

 

Uppgift om att sökanden ska

Uppgiften

ska

gallras

när

avlägga förarprov hos Trafik-

uppgift

om

körkortstillstånd

verket

 

 

 

gallras

 

 

 

 

Uppgift om att sökanden ska

Uppgiften

ska

gallras

när

avlägga förarprov hos annan än

uppgift

om

körkortstillstånd

Trafikverket

 

 

 

gallras

 

 

 

 

Körkortsbehörighet

Uppgiften

ska

gallras

när

 

 

 

 

körkortet förnyats enligt 3 kap.

 

 

 

 

14 § körkortslagen (1998:488)

 

 

 

 

och giltighetstiden för kör-

 

 

 

 

kortet löpt ut. Uppgifterna ska

 

 

 

 

inte gallras om någon annan

 

 

 

 

uppgift

än

giltighetstid

för

 

 

 

 

körkort har ändrats

 

 

Beslut om traktorkort

Uppgiften

ska

gallras

när

 

 

 

 

nytt beslut om traktorkort med-

 

 

 

 

delats, men inte om någon

 

 

 

 

uppgift

i traktorkortet

har

 

 

 

 

ändrats

 

 

 

 

Behörighet

för

förarbevis

Uppgiften

ska

gallras

när

enligt körkortslagen (1998:488)

förarbeviset

förnyats enligt

 

 

 

 

3 kap. 14 § och 21 § 5 körkorts-

 

 

 

 

lagen (1998:488) och giltighets-

 

 

 

 

tiden för förarbeviset löpt ut.

 

 

 

 

Uppgiften ska inte gallras om

 

 

 

 

någon annan uppgift än giltig-

 

 

 

 

hetstid

för

förarbeviset

har

 

 

 

 

ändrats

 

 

 

 

97

Författningsförslag

SOU 2010:76

Beslut om förarbevis moped klass I

Beslut om förarbevis för terrängskoter

Ansökan om utbyte av förar- bevis som utfärdats enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter

Dag för godkänt förarprov eller, om behörighet erhållits utan förarprov, dag för utfärdande av körkort

Dag för utfärdande av förarbevis

Giltighetstid för bevis om körkort och förarbevis

Uppgiften ska gallras när förarbevis utfärdats enligt körkortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

Uppgiften ska gallras när uppgift om förarbevis gallras

Uppgift ska gallras när kör- kort enligt 2 kap. 1 § körkorts- förordningen (1998:980) ut- färdats eller förarbevis enligt 2 kap. 2 § körkortsförordningen utfärdats

Giltighetstid för körkort och förarbevis

Prövotid

Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd eller traktorkort

Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) går ut

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort eller förar- bevis gallras

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort, körkorts- tillstånd eller traktorkort gallras

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

98

SOU 2010:76 Författningsförslag

Ansökan

med

anledning

av

Uppgift om beslut ska gallras

förlängning

av

giltighet

för

när uppgift om körkort gallras

körkortsbehörighet enligt 3 kap.

 

 

12 § körkortslagen (1998:488)

 

 

och beslut med anledning av

 

 

sådan ansökan

 

 

 

 

Föreläggande att förnya kör-

Uppgifterna ska

gallras när

kortet eller förarbeviset och del-

körkortet eller

förarbeviset

givning av sådant föreläggande

förnyats

 

Beslut med anledning av förnyelse

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4 och 5 samt 13 § andra stycket körkortslagen (1998:488)

Ogiltighet

av

förarbevis

 

 

 

 

 

 

enligt

3 kap.

21 §

4

och 3 kap.

 

 

 

 

 

 

13 §

första

stycket

1–3

och

 

 

 

 

 

 

andra

stycket

körkortslagen

 

 

 

 

 

 

(1998:488)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift

om

innehav

av

Uppgiften ska gallras fem år

utländskt körkort, den stat som

efter

registreringen

om

inte

har utfärdat körkortet, ut-

ingripande

gjorts

 

mot

det

färdandedag

och

körkorts-

utländska körkortet,

körkortet

nummer eller motsvarande

 

bytts ut eller beslut fattats om

 

 

 

 

 

 

handledare

 

 

 

 

Ansökan om utbyte av ett

Uppgiften

om

ansökan

ska

utländskt körkort

mot

ett

gallras

när

ärendet

avgjorts.

svenskt och beslut som rör en

Beslut om att utbyte inte

sådan ansökan

 

 

 

medgetts ska gallras fem år efter

 

 

 

 

 

 

beslutet

 

 

 

 

Körkortsingripande övervägs

Uppgiften

ska

gallras

när

 

 

 

 

 

 

ärendet är slutgiltigt avgjort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Författningsförslag

SOU 2010:76

Beslut med

anledning

av

Uppgifterna ska gallras fem

övervägande

om

körkorts-

år efter beslutet. Om det vid

ingripande

och

delgivning

av

denna tidpunkt finns ett beslut

sådant beslut i vissa fall

 

som avser

körkortstillståndet

 

 

 

 

 

och som inte är gallrat, ska en

 

 

 

 

 

gallring av

uppgifterna i stället

ske, när beslutet om körkorts- tillståndet gallras

Giltighet

för

beslut

om

 

 

 

 

interimistiskt

 

körkorts-

 

 

 

 

ingripande

 

 

 

 

 

 

 

Spärrtid

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift

om

medgivande

Uppgifterna

ska

gallras

när

enligt 2 kap. 11 § körkortslagen

giltighetstiden

för medgivandet

(1998:488)

 

 

 

har gått ut

 

 

 

Uppgift

om

omhänder-

 

 

 

 

tagande enligt 5 kap.

7 §

 

 

 

 

körkortslagen

(1998:488)

och

 

 

 

 

delgivningen av sådant beslut

 

 

 

 

Överlämnande

 

av

Uppgiften

ska

gallras

när

behörighetshandling

 

 

uppgift om behörighetshandling

 

 

 

 

gallras

 

 

 

Förlust

 

 

av

Uppgifterna

ska

gallras

när

behörighetshandling

 

 

uppgift om behörighetshandling

 

 

 

 

gallras

 

 

 

Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkorts- tillstånd eller förarprov

Uppgift om att beslut om körkortsingripande överklagats

100

SOU 2010:76

Författningsförslag

Ansökan om undantag och beslut med anledning av ansökan

Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett sådant intyg

Innehav av bevis om yrkes- kompetens enligt 10 § för- ordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilo- tider samt färdskrivare, m.m.

C. Belastningsuppgifter som avser körkort

Anmälan enligt

7 kap.

10 §

Uppgiften ska gallras tre år

körkortsförordningen

 

efter det att anmälan fördes in i

(1998:980)

 

 

registret

Anmälan enligt

10 kap.

2 §

Uppgiften ska gallras fem år

körkortslagen (1998:488)

 

efter det att anmälan fördes in i

 

 

 

registret

Återkallelsegrund

 

 

Uppgiften ska gallras när

 

 

 

ingripandeuppgiften gallras

D. Förarprovsuppgifter

Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov som anges i 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

101

Författningsförslag

SOU 2010:76

Uppgiften

om

genomfört

Uppgiften ska gallras fem år

kunskapsprov enligt 3 kap. 20§

efter det att provet genom-

körkortslagen (1998:488)

 

fördes

 

 

 

 

Uppgift

om

bokning

av

Uppgiften ska gallras fem år

kunskaps-

eller

körkortsprov

efter det att provet genom-

enligt 3 kap.

4 §

körkortslagen

fördes

 

 

 

 

(1998:488)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift

om

förarprövare

Uppgiften ska gallras fem år

som kunskaps- eller körprov

efter det att provet genom-

enligt 3 kap.

4 §

körkortslagen

fördes

 

 

 

 

(1998:488) avlagts inför

 

 

 

 

 

 

Uppgift

om

genomförd

Uppgiften ska gallras fem år

riskutbildning

 

 

 

efter

det

att

utbildningen

 

 

 

 

 

 

genomfördes.

Uppgiften

ska

 

 

 

 

 

 

inte gallras för den som

 

 

 

 

 

 

genomgått riskutbildning

för

 

 

 

 

 

 

motorcykel

och

har

fått

 

 

 

 

 

 

behörigheten

A1

men

inte

 

 

 

 

 

 

behörigheten A. Uppgiften ska

 

 

 

 

 

 

dock

gallras

om

behörigheten

 

 

 

 

 

 

A1 har återkallats och nytt

 

 

 

 

 

 

förarprov krävs för att återfå

 

 

 

 

 

 

behörigheten

 

 

 

Uppgift

om

genomförd

Uppgiften ska gallras fem år

utbildning

 

enligt

lagen

efter

det

att

utbildningen

(2009:121)

om utbildning

till

genomfördes

 

 

 

förare av

mopeder,

snöskotrar

 

 

 

 

 

och terränghjulingar

 

 

 

 

 

 

 

Beslut om undantag

 

Uppgiften ska gallras fem år

 

 

 

 

 

 

efter

det

att

undantaget

 

 

 

 

 

 

beslutades

 

 

 

102

SOU 2010:76

Författningsförslag

E. Uppgifter om körkortstillverkning och tillverkning av förar- bevis

Uppgift om datum för inkommen grundhandling

Foto Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort eller förarbevis

Uppgift om leveransdatum och nummer för rekom- menderat brev för körkort

Uppgift om leveransdatum för förarbevis

Referensnummer

F. Uppgifter om innehav av intyg och bevis för behörighet att föra yrkesmässig trafik i vissa fall

Innehav av intyg om förar- utbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett sådant intyg

Innehav av bevis om yrkes- kompetens enligt 10 § för- ordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilo- tider samt färdskrivare, m.m.

103

Författningsförslag

SOU 2010:76

G. Uppgifter om yrkesförarkompetens

Uppgift om genomförd ut- bildning, transportslag, typ av utbildning samt datum för genomförd utbildning. Utbild- ningssamordnare som rapporterat utbildningen enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkes- kompetens

Uppgift om tidigare genomförd fortbildning ska gallras när ny fortbildning genomförts och nytt yrkeskompetensbevis utfärdats med stöd av denna fortbildning

Datum för utfärdande av yrkeskompetensbevis

Förarbehörighet som yrkes- kompetensbevis avser

Giltighetstid för yrkes- kompetensbevis

Giltighetstid för förar- behörigheter som ingår i yrkes- kompetensbevis

Gemenskapskod Serienummer Körkortsnummer

Förlust av yrkeskompetens- bevis

Överlämnande

av

yrkes-

 

 

kompetensbevis

 

 

 

 

Ansökan

om

duplett av

Uppgiften

ska gallras när

yrkeskompetensbevis

enligt

dubblett av

yrkeskompetens-

4 kap.

4 §

 

förordningen

bevis utfärdats

 

(2007:1470)

om

yrkesförar-

 

 

kompetens utfärdats

 

 

 

104

 

 

 

 

 

 

SOU 2010:76

Författningsförslag

H. Uppgifter om utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av svenskt yrkeskompetensbevis

A) utländskt yrkeskompetensbevis

– Ansökan

om utbyte av

Uppgiften ska gallras när

utländskt yrkeskompetensbevis

yrkeskompetensbevis utfärdats

enligt 4 kap.

5 § förordningen

 

(2007:1470)

om

 

yrkesförarkompetens

Serienummer

Giltighetstid för yrkes- kompetensbevis

Giltighetstid för förar- behörigheter som yrkes- kompetensbeviset avser

Uppgift om utfärdande

land

B)utländskt körkort

Körkortsnummer

Körkortets giltighetstid

Giltighetstid för förarbehörigheter som kan avses yrkeskompetensbevis

Datum för första ut- färdande för förarbehörigheter som kan avse yrkeskompetens- bevis

Uppgift om utfärdandeland

105

Författningsförslag

SOU 2010:76

I. Uppgifter om prov enligt förordningen (2001:1470) om yrkesförarkompetens

Uppgifter

om

bokning

av

Uppgiften

ska gallras 5

år

kunskapsprov

enligt

2 kap.

6 §

efter det att provet bokades

 

förordningen

(2007:1470)

om

 

 

 

 

 

yrkesförarkompetens

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift

om

 

genomfört

Uppgiften

ska gallras 5

år

kunskapsprov

enligt

2 kap. 6

efter

det

att

provet

och

7 §§

 

förordningen

genomfördes

 

 

 

(2007:1470)

om

yrkesförar-

 

 

 

 

 

kompetens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Uppgifter om tillverkning av yrkeskompetensbevis

Foto

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat yrkeskompetensbevis

K. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

Begäran om förhandsbesked

Uppgift

om

begäran

ska

och beslut med anledning av

gallras när beslut meddelats

 

begäran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift om beslut ska gallras

 

 

 

fem år efter det att beslutet

 

 

 

meddelades

 

 

 

Ansökan

om

taxiförar-

Uppgift

om

ansökan

ska

legitimation

och

beslut med

gallras när beslut meddelats

 

anledning av ansökan

 

 

 

 

Olämplighetstid vid avslag

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet

106

SOU 2010:76

Författningsförslag

Giltighetstid för taxiförar- legitimation

Villkor och begränsningar för taxiförarlegitimation

Beslut med anledning av för- nyelse

Omhändertagande

enligt

5 kap. 9 §

yrkestrafiklagen

(1998:490)

 

 

Delgivning av sådant beslut

Omprövning

av innehav av

taxiförarlegitimation

Beslut om varning eller återkallelse

Delgivning av sådant beslut

Olämplighetstid vid åter- kallelse

Giltighetstid för beslut om interimistisk återkallelse

Överlämnande av legitima- tionshandling

Förlust av legitimations- handling

Krav på läkarintyg

Ansökan om undantag enligt 11 kap. 5 § 2 yrkestrafik- förordningen (1998:779) och

107

Författningsförslag

SOU 2010:76

beslut med anledning av ansökan

Den myndighet som har meddelat ett beslut

Överklagande av beslut

Beslut om inhibition

L. Uppgifter om prov för taxiförarlegitimation

Godkänt prov i lokal- kännedom för taxiförare

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genom- fördes

Uppgift om bokning av skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 § kap. 8 § första stycket eller 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

Uppgift om genomfört skriftligt prov för förare i yrkes- kompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- eller vilotider samt färdskrivare, m.m.

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

Uppgift om bokning av skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

108

SOU 2010:76

Författningsförslag

arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- eller vilotider samt färdskrivare, m.m.

Uppgift om genomfört kör- prov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafik- lagen (1998:490)

Uppgift om bokning av körprov för taxiförarlegitima- tion enligt 3 kap. 3 § 5 yrkes- trafiklagen (1998:490)

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

Uppgift om förarprövare som körprov för taxiförar- legitimation avlagts inför

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genom- fördes

M. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

Anmälan

av läkare enligt

3 kap. 5

§

yrkestrafiklagen

(1998:490)

 

 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 5 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Beslut eller anmälan

enligt

8 kap.

2 §

yrkestrafikförord-

ningen

(1998:779) från

andra

myndigheter

avseende

inne-

havare av taxiförarlegitimation Återkallelsegrund

109

Författningsförslag

SOU 2010:76

Bilaga 3 I tillståndsdatabasen ska följande uppgifter föras in:

Uppgifter

Särskilda regler

A. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, person- nummer eller samordnings- nummer och folkbokförings- adress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet.

B.Tillståndsuppgifter

Ansökan om

trafiktillstånd,

tillstånd till biluthyrning,

gemenskapstillstånd enligt

1.rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98, eller

2.rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlems- staters territorier,

– linjetrafiktillstånd

inom

110

SOU 2010:76

EES

enligt

4

kap.

1 §

yrkestrafiklagen (1998:490)

– transporttillstånd

enligt

4 kap.

3 §

yrkestrafiklagen

avseende

persontransporter,

samt beslut med anledning av ansökan som avses ovan

Olämplighetstid vid avslag

Slag av tillstånd

Villkor och begränsningar i tillståndet

Den som är ansvarig för trafikutövningen eller uthyr- ningsverksamheten och övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller lagen (1998:492) om biluthyrning

Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt rådets förordning (EEG) nr 881/92 och rådets förordning (EG) nr 11/98

Begäran om omprövning av

tillstånd

till

linjetrafik

enligt

2 kap.

17 §

yrkestrafiklagen

(1998:490)

och beslut

med

anledning av omprövningen

Anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 9 § yrkestrafik- förordningen (1998:779) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning samt beslut med

Författningsförslag

111

Författningsförslag

SOU 2010:76

anledning av anmälan

Uppgift om konkursbeslut

Uppgift om tillstånds- havarens dödsfall

Anmälan om föreståndare enligt

2 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, beslut med anledning av anmälan samt beslutets giltighetstid

Omprövning av tillstånds- innehav och beslut i ärendet

Beslut om varning eller åter- kallelse

Olämplighetstid vid åter- kallelse och vem eller vilka personer som avses

Delgivning av beslut om varning eller återkallelse

Överklagande av beslut

Beslut om inhibition

Upphörande av tillstånd

C. Fordonsuppgifter

Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd

112

SOU 2010:76

Författningsförslag

Ansökan om undantag från krav på anmälan av fordon och beslut med anledning av ansökan

D. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik eller biluthyrning

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 5 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Beslut

eller

anmälan

enligt

8 kap. 2

eller

 

4 §

yrkestrafik-

förordningen

 

(1998:779)

eller

10 eller

12

§

förordningen

(1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör tillståndshavaren

Återkallelsegrund

E. Uppgifter om förar- tillstånd

Tillståndsnummer

Förarens namn

Tillståndets giltighetstid

Datum för återkallelse

Datum för delgivning

Datum för upphörande

Datum för återlämnande

113

Författningsförslag

SOU 2010:76

F. Uppgifter från taxameterbesiktningar

Uppgifter om den ackredite- rade verkstadens id, namn och organisationsnummer,

Datum för kontroll och plombering,

Identifiering av taxametern och taxifordonets registrerings- nummer,

Tillståndshavarens namn och organisationsnummer,

Uppgift om plomberingarna är intakta, brustna, felaktiga eller saknas,

Plomberad enhet och placering,

Uppmätta värden vid kontroll: vägtal (pulser/km) och vägtal efter besiktning (puler/km),

Vägmätarställning,

Uppgifter från taxameterns ackumulerade register:

taxins totala färdsträcka

den totala färdsträckan när taxitjänsten togs i anspråk

det totala antalet körningar

det totala belopp som påförts som tilläggsavgifter och det totala belopp som påförts som färdavgifter.

114

SOU 2010:76

Författningsförslag

För taxametrar som är godkända före 30 oktober 2006 ska följande uppgifter från de ackumulerade registren antecknas:

Taxifordonets totala kör- sträcka med taxametern i samtliga funktionslägen (km),

Taxifordonets totala körsträcka med taxametern i lägen ”LEDIG”, ”TARIFF”, och ”KASSA” (km),

Taxifordonets totala körsträcka med taxametern i lägen ”TARIFF” och ”KASSA” (km),

Totalt antal köruppdrag

Totalt registrerat belopp (SEK).

G.Uppgifter om tillstånd att bedriva utbildning

Ansökan om tillstånd att

bedriva

introduktionsutbildning

yrkeskompetensutbildning

trafikskola

riskutbildning A

riskutbildning B

utbildning moped A

utbildning förarbevis moped klass II, terränghjuling och snöskoter

Ansökan om förordnande om

– förarprövare

Ansökan om att förrätta prov

115

Författningsförslag

SOU 2010:76

alla behörigheter

Vägverket

Trafikverket

Gymnasieskolor

risklärare

Yrkeskompetensbevislärare

H. Uppgift om godkännande av personal

Ansökan om godkännande

som

trafikskolechef

utbildningsledare

trafiklärare

116

SOU 2010:76 Författningsförslag

Bilaga 4

I tillsynsdatabasen ska följande uppgifter föras in:

Uppgifter

Särskilda regler

A. Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, person- nummer eller samordnings- nummer och folkbokförings- adress för den som är avsedd med registreringen eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet.

B. Uppgifter från fordonsbesiktning

Besiktningsorgan och besikt- ningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besikt- ningen

Län där besiktningen utförts Datum och klockslag då

besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Chassinummer vid under- känd registreringsbesiktning

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Resultat av mopedbesiktning I fråga om sådana ackredi- terade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211) antecknas följande

uppgifter.

117

Författningsförslag

SOU 2010:76

Namn eller firma

Personnummer, organisa- tionsnummer, samordnings- nummer eller motsvarande

Adress i landet. Om sådan adress saknas får en adress i ett annat land anges.

C.Ackrediterade besiktningsorgan

Namn eller firma

Personnummer eller organisationsnummer

Datum för ackrediteringen Län som ackrediteringen

avser Besiktningsstationer

Fordonskategorier som ackrediteringen avser

Adress i landet

Förändringar eller åter- kallelser av ackrediteringen

D. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

Uppgifter om färdskrivarkort

ansökan om färdskrivar- kort och beslut med anledning av ansökan

datum för utfärdande

datum när kortet lämnats ut

118

SOU 2010:76

Författningsförslag

datum för förnyelse

datum för återkallelse

datum för omhändertagande

datum för stöldanmälan

datum för förlustanmälan

datum för anmälan om att kort är felaktiga

datum för suspension

datum för utfärdande av ersättningskort

datum för utbyte

giltighetstid

kortnummer

datum för delgivning av beslut

fotografi och namn- teckning för förarkort

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förar- kort

E.Uppgifter om riskvärdering

Namn eller firma

Personnummer eller organi- sationsnummer

Riskvärde

119

Författningsförslag

SOU 2010:76

4.Förslag till

förordning om fordons registrering m.m.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen (0000:000) om fordons registrering m.m.

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafik- förordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelser om avgifter enligt denna förordning finns i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet.

2 § De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

3 § Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

1.på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

2.med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

4 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i fordonsdatabasen, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i fordons- databasen tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

I 2 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 10 a § och 10 kap. 2 § finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare.

2 kap. Registrering av fordon

Prövningen av frågor om registrering

1 § I 7 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon som registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillfällig registrering av fordon finns i 14–21 §§ i lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. och i 10 kap.

120

SOU 2010:76

Författningsförslag

2 § Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

1.nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare, eller

2.nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer.

3 § En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara skriftlig. Den får överföras elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Den ska innehålla

1.uppgifter om ägarens identitet,

2.de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras, samt

3.i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om användningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänste- vikt över två ton, en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

4 § För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap. 8 och 18 §§ fordonsförordningen (2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det genomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver.

121

Författningsförslag

SOU 2010:76

Ursprungskontroll

5 § En ursprungskontroll av ett fordon görs av Transportstyrelsen efter ansökan av fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

1.uppgifter om ägarens identitet, och

2.de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras.

Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

6 § Vid en ursprungskontroll ska fordonets identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering. Det ska även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget samt om bifogade handlingar är äkta och giltiga. Ett fordon får godkännas vid kontrollen endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas.

Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter ägare innan det registreras.

Förutsättningar för registrering

7 § När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första stycket 1 och 2 eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras om

1.fordonet är efterlyst,

2.det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har framkommit uppgifter som, om de hade förelegat tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts vid kontrollen,

3.det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registreringsbesiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller

122

SOU 2010:76

Författningsförslag

4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon i små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

Om avställning av fordon vid registreringen finns bestämmelser i 4 kap. 1 §.

7 a § Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte

1.fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,

2.prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller

3.fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna paragraf.

7 b § Bestämmelserna i 7 a § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon enligt 16 § lagen (0000:00) om fordons registrering m.m.

Hinder för registrering

8 § Ett fordon som har avregistrerats enligt 7 kap. 4 § får inte registreras på nytt.

Utryckningsfordon

9 § Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryckningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller

registreringsbesiktning

enligt

4 kap.

fordonsförordningen

 

 

 

123

Författningsförslag

SOU 2010:76

(2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

1.ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller

2.ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddnings- tjänst eller av ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller tullpersonal eller personal vid Kustbevakningen i brådskande tjänsteutövning.

Fordon i internationell vägtrafik i Sverige m.m.

10 § Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska vara registrerat i en främmande stat.

Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen (0000:00) om fordons registrering m.m.. får användas här utan att vara registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om det får användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller behöver en moped klass I eller en motorcykel vara registrerad

1.om den har införts och används av en person som är bosatt utomlands men som tillfälligt vistas här,

2.om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon

ibrukarens hemland,

3.om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50 kubik- centimeter, och

4.om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den i sitt hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling.

11 § Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, eller ett registreringsbevis som visar

1.registreringsnumret,

2.datum för första registreringen eller fordonets tillverkningsår,

124

SOU 2010:76

Författningsförslag

3.namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,

4.tillverkarens namn eller varumärke,

5.fordonets tillverknings- eller serienummer,

6.fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för gods- transporter, och

7.bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i trafik i sitt hemland. Beviset ska innehålla de uppgifter som anges i första stycket 2–7.

De handlingar som avses i första och andra styckena ska på begäran överlämnas för kontroll till bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna ska vara angivna antingen med enbart latinska bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna ska vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

12 § Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska vara försett med registreringsskyltar, som visar fordonets registreringsnummer.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med en skylt som visar dragfordonets registreringsnummer. Om flera oregistrerade släpfordon dras av ett dragfordon, ska skylten vara placerad på det sista släpfordonet.

13 § Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registrerad. Detta gäller dock inte om drag- fordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa stater.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fordon som används vid sådana förföljanden som avses i 5 och 10 §§ lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som

125

Författningsförslag

SOU 2010:76

den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen.

Särskilda bestämmelser för fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge

14 § I stället för vad som anges i 11 § gäller för motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, att fordonens registreringsskyltar ska godtas som bevis för registreringen. Dessutom ska godtas

1.för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och till personbilar kopplade släpfordon: ”inregistreringsattest”,

2.för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg,

3.för norska fordon: ”vognkort”.

15 § Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 8 § andra stycket lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. ska följande godtas.

1.För danska fordon: ”registreringsattest”.

2.För finska fordon: ”provnummerskyltar” tillsammans med intyg om rätt att använda sådana skyltar.

3.För norska fordon: ”prøvekjennemerke” tillsammans med ”vognkort for årsprøvekjennemerke” eller ”kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke” i original.

16 § Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 8 § tredje stycket lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. ska följande godtas.

1.I Danmark utfärdad tillfällig ”inregistreringsattest” och gräns- skylt.

2.I Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och motsvarande skylt eller interimsintyg och motsvarande SF-skylt.

3.I Norge utfärdat ”vognkort” och motsvarande skylt för särskild registrering.

Fordonen ska dessutom vara försedda med hemlandets nationalitetsmärke.

126

SOU 2010:76

Författningsförslag

3 kap. Följder av registreringen

Registreringsnummer och registreringsbevis

1 § I samband med registreringen av ett fordon ska Transport- styrelsen tilldela det ett registreringsnummer, som består av tre bokstäver och tre siffror. Styrelsen ska också utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat fordon om det av särskilda skäl inte är obehövligt.

2 § Ett registreringsbevis ska innehålla tekniska uppgifter om fordonet. Det ska även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare och en för handlingen unik behörighetskod, samt utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen.

3 § Ett registreringsbevis ska utfärdas på nytt när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan eller ansökan enligt denna förordning. Ett nytt registreringsbevis ska utfärdas även efter ansökan av fordonets ägare.

När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det bevis som tidigare utfärdats.

4 § Ytterligare föreskrifter om registreringsbevis meddelas av Transportstyrelsen.

Registreringsskyltar - allmänna bestämmelser

5 § När ett fordon har registrerats ska Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon.

6 § Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste lämpliga väg till en polismyndighet för erhållande av en provisorisk registreringsskylt.

7 § En registreringsskylt ska placeras såväl framtill som baktill på en bil, framtill på en traktor, ett motorredskap och ett

127

Författningsförslag

SOU 2010:76

terrängmotorfordon samt baktill på en motorcykel, en moped klass I och ett släpfordon.

Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor, ett motorredskap eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon, som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan lämplig plats.

8 § Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i arbetet.

På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satta fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas bort.

Transportstyrelsen föreskriver om den närmare utformningen av skyltar enligt denna förordning.

Registreringsskyltar för taxi

9 § På en registreringsskylt för ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och som inte har undantagits från skyldigheten enligt 7 kap. 1 § yrkes- trafikförordningen (1998:779) att ha taxameter ska bokstaven T anges till höger om registreringsnumret (taxiskylt). Detta gäller dock inte om fordonet enligt 11 kap. denna förordning är försett med personliga fordonsskyltar.

10 § Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 9 § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

Ersättningsskyltar och provisoriska registreringsskyltar

11 § Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av annan anledning inte lämpligen kan användas, får

128

SOU 2010:76

Författningsförslag

fordonsägaren eller fordonets förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller hos en polismyndighet.

12 § I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos en polismyndighet ska denna på begäran lämna ut en provisorisk registreringsskylt.

Ersättningsskyltar lämnas ut av Transportstyrelsen.

13 § Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestäm- melser om fordonsskatt eller 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.

14 § När ett fordons registreringsskyltar i något fall som avses i 13 § har tagits om hand ska polismyndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen.

Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om att en ansökan om ersättningsskyltar har gjorts och att provisoriska skyltar har lämnats ut.

15 § Ett fordon som har försetts med provisoriska registrerings- skyltar får brukas med sådana skyltar endast till dess att ersättningsskyltar har erhållits. Har ersättningsskyltar erhållits ska dessa så snart som möjligt placeras på fordonet.

16 § Det som sägs om registreringsskyltar gäller i tillämpliga delar även ersättningsskyltar och provisoriska skyltar.

129

Författningsförslag

SOU 2010:76

4 kap. Avställning och påställning av fordon

1 § I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om

1.de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 2 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller

2.fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt godkännande.

2 § I andra fall än som avses i 1 § ska ett fordon ställas av

1.efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen, eller

2.efter att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bil- skrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till Transport- styrelsen.

En anmälan ska, i fall som avses i första stycket 1, göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 12 kap.

3 § En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transport- styrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.

Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrel- sen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring ska ske.

4 § Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om avställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt av fordonet.

5 § Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas av även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§.

6 § Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om avställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kom in till Transportstyrelsen.

130

SOU 2010:76

Författningsförslag

7 § Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 § andra stycket får Transportstyrelsen på den registrerade ägarens begäran besluta att avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 2 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket har lämnats.

8 § Om ett fordon ska registreringsbesiktigas får Transport- styrelsen, om det inte finns något annat hinder mot påställning, besluta att fordonet ska ställas på under förutsättning att fordonet godkänns vid en registreringsbesiktning.

9 § I andra fall än som avses i 7 eller 8 § ska ett fordon ställas på efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen. Ett fordon som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas på.

En anmälan ska göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 12 kap.

En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Transport- styrelsen har fått in uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon, och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset. Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring ska ske.

10 § Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet.

11 § Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas på även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 9 §. Det ska dock alltid finnas uppgift om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon.

12 § Tiden för påställningen räknas från och med dagen för Transportstyrelsens beslut.

131

Författningsförslag

SOU 2010:76

13 § Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt godkännande enligt 3 kap. 12 eller 13 § fordons- förordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkän- nandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

14 § Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande och som är försett med ett typgodkännandemärke samt åtföljt av ett typintyg, och som har registrerats med stöd av typintyget, får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

5 kap. Nationalitetsmärke m.m.

Nationalitetsmärke

1 § Ett registrerat fordon, som används utomlands, ska baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med registrerings- numret eller kan göra detta svårare att läsa.

Miljöklassmärkning

2 § För sådana nya tunga lastfordon som avses i 2 § förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och som enligt 4 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motor- bränslen eller motsvarande äldre bestämmelser har hänförts till en miljöklass ska ett särskilt märke som anger den aktuella miljöklassen tillhandahållas på begäran. Märket ska visa fordonets registreringsnummer. Det lämnas ut av AB Svensk Bilprovning om fordonets miljöklass har fastställts vid en registreringsbesiktning och i annat fall av Transportstyrelsen.

132

SOU 2010:76

Författningsförslag

6 kap. Ändrade förhållanden i fråga om fordon

Registrerad ägare

1 § Om ett fordon har bytt ägare ska den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till Transport- styrelsen.

Har endast förvärvaren anmält ägarbytet ska den registrerade ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny ägare får registreras. Om endast den registrerade ägaren har anmält ägarbytet ska förvärvaren enligt anmälan ges tillfälle att yttra sig innan en ny ägare får registreras.

2 § Den nye ägaren ska registreras från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från angiven dag för ägarbytet ska den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in.

3 § En anmälan om att en ny ägare ska registreras för ett fordon ska, i andra fall än när anmälan sker enligt 12 kap., göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original om inte annat är föreskrivet. Anmälan ska innehålla

1.den registrerade ägarens namn,

2.identitetsuppgifter för den som ska registreras som ägare,

3.fordonets registreringsnummer,

4.övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att detta ska kunna identifieras, och

5.uppgift om dag för ägarbytet.

För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om ägarbyte ska ske på ett registreringsbevis i original.

4 § I följande fall får en ny ägare till ett fordon registreras utan att en anmälan enligt 1 § kommit in till Transportstyrelsen:

1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon annan än den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,

133

Författningsförslag

SOU 2010:76

2.om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,

3.om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsument- kreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

4.om det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), eller

5.om det annars finns någon särskild anledning till det.

I fall som avses i första stycket får den nye ägaren registreras från en tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §.

5 § Om ett utryckningsfordon överlåts ska det stå kvar i vägtrafik- registret som ett sådant fordon endast om förutsättningarna i 2 kap. 9 § är uppfyllda.

6 § Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har bytt ägare och innebär ägarbytet att fordonet inte längre ska ha en sådan skylt som avses i 3 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nye ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registreringsskylten i enlighet med 3 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen.

6 a § Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är efterlyst eller taget i beslag.

Kreditköp och leasing

7 § I en anmälan om ägarbyte ska det i förekommande fall anges att en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har överlåtit fordonet genom kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller att han eller hon upplåtit fordonet med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. I det förstnämnda fallet ska uppgift lämnas om slutdatum för den förbehållna återtaganderätten.

8 § Om ett fordon på det sätt som sägs i 7 § har förvärvats genom ett kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller om det innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år, ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet

134

SOU 2010:76

Författningsförslag

respektive den som enligt registret har upplåtit nyttjanderätten ges möjlighet att yttra sig över en anmälan om ägarbyte.

Har återtaganderätt förbehållits ska yttrandet avse uppgiften om att denna rätt förbehållits kreditgivaren. Har nyttjanderätt upplåtits som sägs i första stycket ska yttrandet avse en registrering av ny ägare till fordonet.

9 § Om ett förbehåll om återtaganderätt upphört eller om slutdatum ändrats ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet genast anmäla ändringen till Transport- styrelsen. Detsamma gäller om förbehållet om återtaganderätt överlåtits. I det senare fallet ska identitetsuppgifter lämnas om den som förvärvat förbehållet om återtaganderätt.

Begär kreditköparen att uppgiften om att fordonet omfattas av ett förbehåll om återtaganderätt tas bort, ska den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet ges möjlighet att yttra sig över begäran.

10 § Har den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet motsatt sig att en uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt tas bort ska uppgiften stå kvar.

Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år får inte någon ny ägare registreras om inte den som upplåtit nyttjanderätten går med på att ägarbytet registreras.

Registrering av förmyndare

10 a § Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (0000:000) om fordons registrering m.m. ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska anmälan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, ska ägarbyte inte registreras.

135

Författningsförslag

SOU 2010:76

Namn och adress

11 § Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är folkbokförd eller som har tilldelats ett särskilt identifikationsnummer av Transportstyrelsen ändrar namn eller adress i landet ska han eller hon inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.

Fordons användning

12 § Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om

1.fordonet avses användas så att det ska ställas in till kontroll- besiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller

2.fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges

ipunkt 1 men inte längre avses användas så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning.

13 § Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av fordonet ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan

1.en traktor klass II används så att den ska anses som en traktor klass I,

2.en traktor klass I används så att den ska anses som en traktor klass II,

3.ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska beskattas enligt skatteklass I,

4.ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,

5.en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordonsskatt ska betalas,

136

SOU 2010:76

Författningsförslag

6.en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör till skatteklass II,

7.en traktor klass I används för att dra en påhängsvagn som inte är registrerad här i landet,

8.en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,

9.ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för annat ändamål,

10.ett fordon som anges i 9 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från avgiften, eller

11.en traktor klass II används högst 15 dagar som en traktor klass I.

12.en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar som skatteklass I.

7 kap. Avregistrering av fordon

1 § Ett fordon ska, i andra fall än när anmälan görs enligt 12 kap., avregistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren gör till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis i original om

1.ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas i trafik,

2.fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registreringspliktigt fordonsslag,

3.fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militärtrafikförordningen (2009:212),

4.en ansökan om tillfällig registrering enligt 16 § första stycket

1.lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. har beviljats för ett fordon som inte är nytt eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet, eller

5.ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats inom två år därefter.

137

Författningsförslag

SOU 2010:76

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om avregistrering.

Ett skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av sådana intyg är godkänd av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt detta kapitel.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som, utöver det som anges i andra och tredje styckena, ska bifogas anmälan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om avregistrering ska ske på ett registreringsbevis i original.

2 § En anmälan om avregistrering enlig 1 § är inte fullständig om inte något av följande har kommit in till Transportstyrelsen:

1.fordonets registreringsskyltar,

2.ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning, eller

3.en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna förstörts eller förkommit på annat sätt.

3 § Ett fordon får även utan att någon anmälan enligt 1 och 2 §§ har gjorts avregistreras om Transportstyrelsen

1.får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har inträffat, eller

2.annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns i behåll eller kommer att användas i trafik.

4 § Ett fordon som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse av det slag som avses i 4 kap. 15 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt genom gällande bestämmelser i ett särdirektiv, ska avregistreras utan att någon anmälan har gjorts. Detsamma gäller ett fordon som har registrerats med stöd av ett typintyg av det slag som avses i 4 kap. 16 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för

138

SOU 2010:76 Författningsförslag

fordonet blev ogiltigt på grund av ändrade bestämmelser om fordonets beskaffenhet och utrustning.

5 § Ett fordon avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan om avregistrering har kommit in till Transportstyrelsen. Avregistreras ett fordon enligt 3 eller 4 § gäller avregistreringen från och med den dag beslutet meddelades.

Trots vad som sägs i första stycket får ett fordon avregistreras från och med den dag fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom två månader från registreringen.

8 kap. Underrättelser om fordon

1 § Transportstyrelsen ska underrätta fordonsägaren om

1.det finns något hinder mot att bruka ett fordon när skatt påförs för detta,

2.det i fordonsdatabasen förs in en uppgift om ett förhållande som innebär att ett fordon inte får brukas,

3.körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas

ifråga om ett avställt fordon,

4.det i fordonsdatabasen förs in en uppgift om ägarbyte i fråga om ett icke avställt fordon, som enligt uppgift i databasen inte får brukas,

5.ett fordon har avregistrerats.

När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har av- registrerats ska fordonsägaren i förekommande fall erinras om skyldigheten att lämna in fordonets registreringsskyltar eller att anmäla att skyltarna har förstörts eller förkommit.

2 § När ett fordon registreras ska Transportstyrelsen underrätta

1.Försvarsmakten om registreringen, och

2.vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets registreringsnummer.

3 § Om en uppgift i fordonsdatabasen för ett fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister ändras, ska Transportstyrelsen underrätta Försvarsmakten om ändringen.

139

Författningsförslag

SOU 2010:76

4 § Om en uppgift om en trafikförsäkring vid något annat tillfälle än registrering lämnas av någon annan än en försäkringsanstalt, ska Transportstyrelsen underrätta vederbörande försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift ska också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

Om det saknas en uppgift i fordonsdatabasen om gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, ska Transportstyrelsen underrätta Trafikförsäk- ringsföreningen om detta.

5 § En försäkringsanstalt ska underrätta Transportstyrelsen om att en trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat fordon och för den som har meddelats saluvagnslicens.

Underrättelsen ska ha kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från det att försäkringen tecknades.

6 § Skatteverket ska underrätta Transportstyrelsen om de ändringar av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller beskattningsdatabasen som är av betydelse för fordonsregistreringen.

7 § Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordons- förordningen (2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen.

8 § I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för beskickningsfordon eller om skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska föras in i fordon- databasen svarar Utrikesdepartementet för att Transportstyrelsen underrättas om en sådan uppgift.

9 kap. Saluvagnslicens

Ansökan

1 § En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sätt Transportstyrelsen närmare föreskriver innehålla uppgifter om rörelsens firma och omfattning och de förhållanden under vilka rörelsen bedrivs.

140

SOU 2010:76

Författningsförslag

2 § Ett bevis om trafikförsäkring, som avser samtliga motordrivna fordon som ska användas med saluvagnsskylt, ska ges in tillsammans med ansökan, om det inte av fordonsdatabasen framgår att det finns gällande trafikförsäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar

3 § Ett fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens ska vara försett med en saluvagnsskylt. En sådan skylt ska vara placerad baktill på en bil, en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon och framtill på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

När en registreringsskylt har tillhandahållits för ett fordon ska fordonet genast förses även med denna skylt.

4 § Saluvagnsskyltar tillhandahålls av Transportstyrelsen.

Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit kan innehavaren efter en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen få ut en ny skylt med en annan beteckning än den som fanns på den tidigare skylten.

5 § En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får användas även efter det årets utgång, så länge saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen under december månad för det följande året betalar fordonsregistreringsavgift enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet samt betalar saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade.

6 § Bestämmelserna i 3 kap. 6 och 8 §§ gäller i tillämpliga delar för saluvagnsskyltar.

Om rätt för en polisman att i vissa fall ta om hand en saluvagnsskylt finns bestämmelser i 13 kap. 5 §.

7 § Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, ska en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller förkommit ska detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen.

141

Författningsförslag

SOU 2010:76

Underrättelseskyldighet

8 § Om en myndighet finner anledning anta att en saluvagnslicens har utnyttjats i strid med bestämmelserna om saluvagnslicens eller att det annars finns anledning att återkalla en sådan licens, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

10 kap. Tillfällig registrering

Ansökan

1 § En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordonets ägare eller, i fall som avses i 16 § 1–3 lagen (0000:00) om fordons registrering m.m., av den som avser att förvärva fordonet. Den ska innehålla

1.uppgifter om sökandens identitet, och

2.de uppgifter som behövs om fordonet för att detta ska kunna säkert identifieras.

Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för trafikförsäkringspliktigt fordon bifogas, om det inte av fordons- databasen framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.

2 § Till ansökan ska de handlingar och uppgifter som Transport- styrelsen föreskriver bifogas.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

3 § Fordon som avses i 16 § 1-3 lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. ska föras ut ur landet inom den tid som den tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör en icke-gemenskapsvara enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ska det anmälas till förtullning.

142

SOU 2010:76

Författningsförslag

Följder av registreringen

4 § När en tillfällig registrering har meddelats ska Transport- styrelsen tillhandahålla särskilda registreringsskyltar (interims- skyltar). Ett fordon som brukas med stöd av en tillfällig registrering ska vara försett med sådana skyltar.

Bestämmelserna i 3 kap. 6–8 §§ gäller i tillämpliga delar för interimsskyltar. En interimsskylt får dock inte vara provisorisk.

5 § Transportstyrelsen ska underrätta den försäkringsanstalt där fordonet är trafikförsäkrat om registreringen.

6 § Om ett fordon brukas med stöd av en tillfällig registrering ska beslut om den tillfälliga registreringen medföras vid färd och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Förutsättningar och hinder för registrering

7 § Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och som registreras efter anmälan enligt 2 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll enligt 2 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering meddelas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskatte- lagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Underrättelseskyldighet

8 § Om en myndighet finner anledning anta att förutsättningarna för tillfällig registrering inte är uppfyllda, ska detta anmälas till Transportstyrelsen.

143

Författningsförslag

SOU 2010:76

11 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon

1 § Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt ska fordonet tilldelas skyltar för beskickningsfordon.

2 § Sammansättningen av tecken på skyltar för beskickningsfordon bestäms av Utrikesdepartementet med hänsyn till det berörda landet och den ställning som ägaren eller brukaren av fordonet har. Om dessa förhållanden ändras, ska fordonet tilldelas nya skyltar.

3 § Utrikesdepartementet prövar frågor om tilldelning av skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa tillhandahålls.

4 § Om skatteplikt inträder för fordonet, ska Transportstyrelsen tillhandahålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden intill dess att sådana skyltar har lämnats ut ska polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registreringsskyltar. Under den tiden får fordonet brukas med dessa skyltar.

5 § Bestämmelserna i 3 kap. 6–8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om skyltar för beskickningsfordon.

Personliga fordonsskyltar

6 § Med personliga fordonsskyltar avses skyltar med en särskild teckenkombination.

7 § Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Transport- styrelsen för ett pris som Trafikverket bestämmer.

8 § Transportstyrelsen tillhandahåller personliga fordonsskyltar när styrelsen har underrättats om vilket fordon som skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar.

144

SOU 2010:76

Författningsförslag

9 § Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till Transport- styrelsen flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver Transportstyrelsen hur de får användas.

Användningsrätten gäller i tio år med möjlighet till förlängning med perioder om fem eller tio år. Om det föreligger särskilda skäl får Transportstyrelsen i enskilt fall medge att rätten till en personlig skylt får överlåtas på någon annan.

10 § Bestämmelserna i 3 kap. 6–8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om personliga fordonsskyltar.

12 kap. Direktanmälan om fordon

1 § Efter särskilt medgivande av Transportstyrelsen får följande uppgifter för registrering i fordonsdatabasen lämnas till styrelsen genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver eller genom tonvalssignalering per telefon (direkt- anmälan):

1.ägarbyte,

2.avregistrering,

3.avställning,

4.påställning,

5.förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,

6.nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,

7.användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrningsrörelse,

8.trafikförsäkring,

9.godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad,

10.mottagningsbevis utfärdat enligt 13 § bilskrotnings- förordningen (2007:186), och

11.skrotningsintyg utfärdat enligt 36 § bilskrotnings- förordningen (2007:186).

2 § Medgivande enligt 1 § får lämnas till en försäkringsanstalt och till den som i sin yrkesmässiga verksamhet handhar fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

145

Författningsförslag

SOU 2010:76

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

3 § Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med skadefall.

Görs en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet oavsett om han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till fordonet.

Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte har fyllt 18 år.

4 § Avställningstiden räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i fordonsdatabasen.

5 § Något nytt registreringsbevis utfärdas inte efter en direkt- anmälan, om den nya uppgiften har betydelse endast för uppgiftslämnaren.

13 kap. Straffbestämmelser m.m.

Ansvar

1 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med

1.2 kap. 10, 12 eller 13 §,

2.3 kap. 6 §, 8 § första eller tredje stycket, 15 §, 16 § jämförd med 3 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

3. 9 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 3 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

4.10 kap. 4 § första eller andra stycket jämförd med 3 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket, eller

5.11 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 3 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket.

Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som

146

SOU 2010:76

Författningsförslag

skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet brukades.

Den som innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

2 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

1.2 kap. 11 §,

2.3 kap. 10 eller 16 § jämförd med 10 §,

3.6 kap. 11, 12 eller 13 §,

4.9 kap. 7 §, eller

5.5 § tredje stycket andra meningen.

Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i denna förordning.

3 § Till böter döms en innehavare av saluvagnslicens som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter någon annan obehörigen bruka en saluvagnsskylt.

4 § Till böter döms den som vid en ansökan eller en anmälan enligt denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift, om det inte föreskrivs straff för gärningen i brottsbalken.

Omhändertagande av saluvagnsskyltar

5 § En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman, om skylten används i strid med bestämmelserna i denna förordning.

När en sådan skylt tas om hand ska Transportstyrelsen underrättas.

Den polisman som har tagit hand om fordonets saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats. Vid färd med fordonet i ett sådant fall ska ett bevis om medgivandet medföras.

147

Författningsförslag

SOU 2010:76

14 kap. Prövningsförfarandet

Prövningsmyndigheter

1 § Transportstyrelsen prövar frågor som avses i 2–12 kap., om inte något annat framgår av bestämmelserna.

För frågor som föranleds av bemyndigande enligt 16 kap. gäller det som sägs där.

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

2 § Beslut får fattas genom automatiserad behandling av uppgifter i fordonsdatabasen.

Omprövning av beslut

3 § Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut som avses i 2 §. En begäran om omprövning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i 2 § får också omprövas på initiativ av besluts- myndigheten inom två månader från dagen för beslutet.

Om det finns särskilda skäl får beslutsmyndigheten ompröva ett beslut som har fattas genom automatiserad behandling och som avser vem som är registrerad ägare även om begäran om omprövning inkommit senare än ett år från dagen för beslutet.

4 § En begäran om omprövning ska göras skriftligen.

Inhibition

5 § Ett beslut gäller omedelbart, om inte något annat förordnats. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som ska omprövas tills vidare inte ska gälla (inhibition).

15 kap. Överklagande

1 § I 27 § lagen (0000:000) om fordons registrering m.m. finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:

148

SOU 2010:76

Författningsförslag

1.utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett visst fordon,

2.en polismyndighets ställningstagande som rör provisoriska registreringsskyltar,

3.utformningen av skyltar för beskickningsfordon,

4.utformningen av personliga fordonsskyltar,

5.tilldelningen av registreringsnummer och av särskild tecken- kombination för personliga fordonsskyltar,

6.Transportstyrelsens beslut enligt 16 kap. 3 a §.

Ett beslut som avses i 14 kap. 2 § får inte överklagas innan det har omprövats enligt 14 kap. 3 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

2 § Transportstyrelsens beslut enligt 16 kap. 2 § får överklagas hos regeringen.

16 kap. Bemyndiganden m.m.

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. eller denna förordning samt ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i förordningen.

Föreskrifterna meddelas efter samråd med

1.Rikspolisstyrelsen i frågor som avser polismyndigheters verksamhet,

2.Tullverket i frågor som avser verkets verksamhet,

3.Försvarsmakten i frågor som avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret.

2 § Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i lagen (0000:00) om fordons registrering m.m. Ett undantag får förenas med villkor.

3 § Undantag som avses i 2 § får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Om ett fordons skatteplikt påverkas krävs synnerliga skäl för undantag. I sådana fall ska beslutet fattas efter samråd med Skatteverket.

149

Författningsförslag

SOU 2010:76

Om en fråga om undantag är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det ska ärendet med yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande.

3 a § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 2 kap. 7 a § samt 4 kap. 15 och 16 §§ för typgodkända fordon i slutserier.

3 b § I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om att Transportstyrelsen får besluta att vissa fordon inte får registreras.

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer ska gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon. I fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fattas beslut i sådana ärenden efter samråd med Tullverket.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att

1.bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstillverkare ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för fordon, eller

2.att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 2 kap. 9 § får antecknas som utryckningsfordon i fordonsdatabasen.

Undantag som avses i andra stycket 2 får föreskrivas eller beslutas i ett enskilt fall endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

4 a § Transportstyrelsen får återkalla ett medgivande som har lämnats enligt 16 kap. 4 § första stycket eller andra stycket 1 om

1.någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de senaste tolv månaderna,

2.medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om registrering av fordon, eller

3.den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla medgivandet.

150

SOU 2010:76

Författningsförslag

5 § Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om anmälan enligt 2 kap. 3 § första stycket 3, 6 kap. 3 § andra stycket och 6 kap. 13 § om ändrad användning av fordon.

6 § Försvarsmakten får föreskriva begränsningar av Transport- styrelsens uppgiftsskyldighet enligt 8 kap. 2 § 1.

7 § Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Utrikesdepartementet i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 11 kap. 1 §, om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art.

8 § Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt 13 kap. 5 §.

9 § Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.

10 § Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om anslutning till fordonsdatabasen för direktanmälan och meddela de villkor härom som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

151

Författningsförslag

SOU 2010:76

5.Förslag till

lag om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs följande.

Lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla den 1 juli 2012.

152

Bestämmelserna i 36 § trafik- skadelagen (1975:1410) samt bestämmelse om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklag- stiftning, körkortslagen (1998:488), körkorts- förordningen (1998:980), trafik- förordningen (1998:1276), lagen
(0000:000) om fordons registrering m.m., förordningen (0000:000) om fordons registrering m.m., fordonslagen (2002:574) eller fordons- förordningen (2002:925) tillämpas även i fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt mot- svarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

SOU 2010:76

Författningsförslag

6.Förslag till

lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1971:965) om straff för vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §1 Bestämmelserna i 36 § trafik-

skadelagen (1975:1410) samt bestämmelse om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklag- stiftning, körkortslagen (1998:488), körkorts- förordningen (1998:980), trafik- förordningen (1998:1276), lagen

(2001:558) om vägtrafikregister, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, fordonslagen (2002:574) eller fordons- förordningen (2002:925) tillämpas även i fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt mot- svarande föreskrift som gällde på gärningsorten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på brott som begås efter den 30 juni 2012.

1 Senaste lydelse 2002:926.

153

Författningsförslag

SOU 2010:76

7.Förslag till

lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift

Härigenom föreskrivs att 7 och 11 §§ lagen (1972:435) om överlastavgift ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 §2

Överlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släpvagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare. Innehas fordon i annat fall med nyttjanderätt, anses innehavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

 

Om ett motordrivet fordon

 

Om ett motordrivet fordon

är

registrerat i vägtrafikregistret

är

registrerat i fordonsdatabasen

och den som äger fordonet inte

och den som äger fordonet inte

har fyllt 18 år, skall den

har fyllt 18 år, ska den

förmyndare som har registrerats

förmyndare som har registrerats

i

vägtrafikregistret

anses

som

i

fordonsdatabasen

anses

som

ägare. Detsamma

gäller

om

ägare. Detsamma

gäller

om

fordonet innehas

under sådana

fordonet innehas

under sådana

omständigheter

som anges i

omständigheter

som anges i

andra stycket av någon som inte

andra stycket av någon som inte

har fyllt 18 år.

 

 

 

har fyllt 18 år.

 

 

 

 

Om någon använder annans fordon utan lov, påförs användaren

överlastavgiften.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 §3

Transportstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat sägs i femte stycket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till Transport- styrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

2Senaste lydelse 2006:559.

3Senaste lydelse 2009:1350.

154

SOU 2010:76 Författningsförslag

Om någon har överklagat ett beslut, får även någon annan som haft rätt att överklaga beslutet ge in ett överklagande, trots att tiden för överklagande gått ut. Ett sådant överklagande ska ges in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts. Återkallas eller förfaller det första överklagandet av någon annan anledning, förfaller också det senare.

Ett beslut som rör ett motor-

Ett beslut som rör ett motor-

drivet fordon som är registrerat

drivet fordon som är registrerat

här i landet, eller en släpvagn

här i landet, eller en släpvagn

som dras av ett sådant fordon,

som dras av ett sådant fordon,

överklagas hos den förvaltnings-

överklagas hos den förvaltnings-

rätt inom vars domkrets ägaren

rätt inom vars domkrets ägaren

till det motordrivna fordonet

till det motordrivna fordonet

har sin adress enligt vägtrafik-

har sin adress enligt fordons-

registret. I fråga om andra

databasen. I fråga om andra

fordon överklagas beslutet

till

fordon överklagas beslutet

till

den förvaltningsrätt inom

vars

den förvaltningsrätt inom

vars

domkrets beslutet meddelades.

domkrets beslutet meddelades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

 

Transportstyrelsens beslut enligt 8 d § får inte överklagas. En polismans beslut enligt 8 a och 8 b §§ får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

155

Författningsförslag

SOU 2010:76

8.Förslag till

lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Härigenom föreskrivs att 1, 2, 5, 16, 24 och 34 – 37 §§ trafikskadelagen (1975:1410) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §4

Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på

1.motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,

2.motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom

inhägnat tävlingsområde,

 

 

 

 

 

3. motorredskap

med

en

3. motorredskap

med

en

tjänstevikt av högst 2 000 kg

tjänstevikt av högst 2 000 kg

som

är inrättat huvudsakligen

som

är inrättat huvudsakligen

som

arbetsredskap

och

som

som

arbetsredskap

och

som

varken är eller bör vara

varken är eller bör vara

registrerat i vägtrafikregistret

 

registrerat i fordonsdatabasen.

Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med motordrivet fordon på fordonskombinationen i

dess helhet.

 

 

 

 

 

 

2 §5

 

 

 

Trafikförsäkring skall finnas

Trafikförsäkring

ska

finnas

för motordrivet fordon som är

för motordrivet fordon som är

registrerat i vägtrafikregistret och

registrerat i

fordonsdatabasen

inte är avställt samt för annat

och inte är avställt samt för

motordrivet fordon som brukas

annat motordrivet

fordon som

i trafik här i landet.

 

brukas i trafik här i landet.

Försäkringsplikten

fullgörs

Försäkringsplikten

fullgörs

av fordonets ägare.

Innehas

av fordonets

ägare.

Innehas

fordonet på grund av kreditköp

fordonet på grund av kreditköp

4Senaste lydelse 2001:652.

5Senaste lydelse 2006:560.

156

SOU 2010:76 Författningsförslag

med

 

förbehåll

 

om

med

 

 

förbehåll

 

om

återtaganderätt eller innehas det

återtaganderätt eller innehas det

med

nyttjanderätt

för

bestämd

med

nyttjanderätt

för

bestämd

tid om minst ett år, fullgörs

tid om minst ett år, fullgörs

dock

 

försäkringsplikten

av

dock

 

försäkringsplikten

av

innehavaren. Om ett fordon är

innehavaren. Om ett fordon är

registrerat i vägtrafikregistret och

registrerat

i

fordonsdatabasen

den som äger fordonet eller

och den som äger fordonet eller

innehar

det

under

sådana

innehar

det

under

sådana

omständigheter som

anges i

omständigheter som

anges i

föregående mening inte har fyllt

föregående mening inte har fyllt

18 år

 

och

 

saknar

förar-

18 år

 

och

saknar

förar-

behörighet

 

för

 

fordonet,

behörighet

 

för

 

fordonet,

fullgörs

försäkringsplikten

av

fullgörs

försäkringsplikten

av

den

förmyndare

som

har

den

förmyndare

som

har

registrerats i vägtrafikregistret.

registrerats i fordonsdatabasen.

Trafikförsäkring

 

för

ett

Trafikförsäkring

 

för

ett

motordrivet

fordon

som

har

motordrivet

fordon

som

har

registrerats

i

vägtrafikregistret

registrerats

i

fordonsdatabasen

kan

genom

 

uppsägning

av

kan

genom

uppsägning

av

försäkringstagaren

upphöra

att

försäkringstagaren

upphöra

att

gälla endast om

 

 

 

 

gälla endast om

 

 

 

 

1. fordonet

inte längre

är

1. fordonet

inte längre

är

registrerat i vägtrafikregistret,

 

registrerat i fordonsdatabasen,

2.fordonet är avställt, eller

3.försäkringstagarens skyldighet att hålla fordonet försäkrat har upphört av någon annan anledning.

Tredje stycket skall inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäkring hos en annan försäkringsanstalt.

Tredje stycket ska inte tillämpas, om för fordonet gäller trafikförsäkring hos en annan försäkringsanstalt.

5 §6 Trafikförsäkring får meddelas av

1. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713), utom i det fall som avses i andra stycket,

6 Senaste lydelse 2007:333.

157

Författningsförslag SOU 2010:76

2. en försäkringsgivare som har fått tillstånd till det enligt 4 kap. 1 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige och

 

3. en EES-försäkringsgivare som är verksam i

Sverige enligt

2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares

och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige, utom i det fall som avses i

andra stycket.

 

 

 

 

 

 

Om ett fordon som är

Om ett fordon som är

registrerat

i vägtrafikregistret

registrerat

i fordondatabasen

köps i syfte att införas och

köps i syfte att införas och

stadigvarande brukas i ett annat

stadigvarande brukas i ett annat

EES-land, får trafikförsäkring

EES-land, får trafikförsäkring

under 30 dagar från det att

under 30 dagar från det att

fordonet

kommit i

köparens

fordonet

kommit i

köparens

besittning

meddelas

av

en

besittning

meddelas

av

en

försäkringsgivare som

enligt

2

försäkringsgivare som

enligt

2

a kap. försäkringsrörelselagen är

a kap. försäkringsrörelselagen är

verksam i det land till vilket

verksam i det land till vilket

fordonet skall införas eller en

fordonet ska införas eller en

EES-försäkringsgivare som är

EES-försäkringsgivare som är

verksam i det landet.

 

 

verksam i det landet.

 

 

En försäkringsgivare som får meddela trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring. I ett tillstånd enligt 2 kap. 3 § försäkringsrörelselagen eller 4 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige kan dock skyldigheten begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom ett visst område. Finansinspektionen kan efter ansökan besluta om motsvarande begränsning för försäkringsgivare som driver verksamhet här enligt 2 kap. 1 § lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Finansinspektionens beslut får överklagas hos regeringen.

En försäkringsgivare som

En försäkringsgivare

som

avser att meddela trafik-

avser att meddela trafik-

försäkring genom gränsöver-

försäkring

genom

gränsöver-

skridande verksamhet med stöd

skridande verksamhet med stöd

av 2 kap. 1 § lagen om utländska

av 2 kap. 1 § lagen om utländska

försäkringsgivares

och tjänste-

försäkringsgivares

och tjänste-

pensionsinstituts

verksamhet i

pensionsinstituts verksamhet i

Sverige men som inte har fast

Sverige men som inte har fast

driftställe i Sverige skall ha en

driftställe

i Sverige ska

ha en

158

 

 

 

 

 

SOU 2010:76 Författningsförslag

representant

här

i

landet.

representant

här

i

landet.

Representanten skall vara bosatt

Representanten ska vara bosatt i

i Sverige eller vara en svensk

Sverige eller vara en svensk

juridisk

person.

Försäkrings-

juridisk

person.

Försäkrings-

givaren skall utfärda en fullmakt

givaren ska utfärda en fullmakt

för representanten att gentemot

för representanten att gentemot

skadelidande

 

 

företräda

skadelidande

 

 

företräda

försäkringsgivaren

och

att själv

försäkringsgivaren

och

att själv

eller genom någon annan tala

eller genom någon annan tala

och svara för denne angående

och svara för denne angående

försäkringsfall. Representanten

försäkringsfall. Representanten

skall även ha behörighet att

ska även ha behörighet att

företräda försäkringsgivaren vid

företräda försäkringsgivaren vid

kontroll av om det finns giltig

kontroll av om det finns giltig

trafikförsäkring.

 

 

trafikförsäkring.

 

 

Försäkringsgivaren

skall

Försäkringsgivaren

ska

informera

försäkringstagarna

informera

försäkringstagarna

om vem som är försäkrings-

om vem som är försäkrings-

givarens

representant

och om

givarens

representant

och om

dennes adress. Regeringen eller

dennes adress. Regeringen eller

den myndighet som regeringen

den myndighet som regeringen

bestämmer får meddela ytter-

bestämmer får meddela ytter-

ligare föreskrifter om villkor för

ligare föreskrifter om villkor för

sådana representanter.

 

sådana representanter.

 

16 §7

Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har undantagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafik- försäkring svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid skade- tillfället hade tillstånd att meddela trafikförsäkring eller som hade gjort sådan anmälan som avses i 5 § tredje stycket, solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått, om försäkring hade

funnits.

 

 

 

 

 

I fråga om fordon som är

I fråga om fordon som är

försäkringspliktigt

men som

försäkringspliktigt men

som

saknar

trafikförsäkring har de

saknar

trafikförsäkring har de

försäkringsanstalter som avses i

försäkringsanstalter som avses i

första

stycket

samma

första

stycket

samma

ersättningsansvar som anges där.

ersättningsansvar som anges där.

7 Senaste lydelse 2001:562.

159

Författningsförslag

SOU 2010:76

För sakskada som tillfogas den försäkringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olovligen av annan och antingen ej var registrerat i vägtrafikregistret eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskade- ersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för sakskada skall därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tjugondedel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar skall någon avräkning inte ske.

För sakskada som tillfogas den försäkringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet brukades olovligen av annan och antingen ej var registrerat i fordonsdatabasen eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskade- ersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas. Från ersättning för sakskada ska därvid avräknas ett belopp som svarar mot en tjugondedel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för det år då skadehändelsen inträffar. Vid skador på renar ska någon avräkning inte ske.

24 §8

I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamheten här i landet och som för var och en av dem belöper

på näst föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning

som

Trafikskadeersättning

som

har utgetts

enligt

16 §

andra

har utgetts

enligt

16 §

andra

stycket får intill en tiondedel av

stycket får intill en tiondedel av

det basbelopp som anges i 21 §

det basbelopp som anges i 21 §

krävas åter från den som var

krävas åter från den som var

skyldig att

ha trafikförsäkring.

skyldig att

ha trafikförsäkring.

Ersättningen får dock ej krävas

Ersättningen får dock ej krävas

åter, om fordonet vid skade-

åter, om fordonet vid skade-

tillfället brukades

olovligen av

tillfället brukades

olovligen av

8 Senaste lydelse 2001:562.

160

SOU 2010:76 Författningsförslag

annan och antingen ej var

annan och antingen ej var

registrerat i vägtrafikregistret

registrerat i fordonsdatabasen

eller var avställt.

eller var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.

 

34 §9

 

Saknas

föreskriven trafik-

Saknas

föreskriven trafik-

försäkring

för ett motordrivet

försäkring

för ett motordrivet

fordon som är registrerat i fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är fordonsdatabasen och inte är avställt, har trafikförsäkrings- avställt, har trafikförsäkrings-

föreningen rätt till

gottgörelse

föreningen rätt till

gottgörelse

(trafikförsäkringsavgift)

av

den

(trafikförsäkringsavgift)

av

den

försäkringspliktige

för

den

tid

försäkringspliktige

för

den

tid

denne har underlåtit att fullgöra

denne har underlåtit att fullgöra

sin försäkringsplikt.

 

 

 

sin försäkringsplikt.

 

 

 

Trafikförsäkringsavgift bestäms på grundval av de årspremier för trafikförsäkring som har tillämpats här i landet under den tid trafikförsäkring har saknats. Avgiften får med tio procent överstiga högsta försäkringspremie inklusive skatt enligt lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt som det oförsäkrade fordonet. Med fordonsslag avses personbil, lastbil, buss, motorcykel, traktor, motorredskap, moped och terrängmotor- fordon. Förhöjning av premien på grund av omständigheter som ger anledning att anta att fordonet med hänsyn till innehavarens person utgör en särskild risk i trafiken får dock beaktas endast om det finns sådana omständigheter i det särskilda fallet.

Trots vad som sägs i andra stycket får trafikförsäkringsavgift tas ut med tvåhundra kronor för tid till dess trafikförsäkring tecknas eller försäkringsplikten upphör.

Domstol kan sätta ned trafikförsäkringsavgiften, om det finns särskilda skäl. I fråga om preskription av trafikförsäkringsavgift tillämpas 31 § första stycket.

9 Senaste lydelse 2007:461.

161

Saknas föreskriven trafik- försäkring när motordrivet fordon som inte är registrerat i fordonsdatabasen eller som är avställt brukas i trafik här i landet av den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd, döms den försäkrings- pliktige till penningböter.
Fortsätter den försäkrings- pliktige under tid då han står under åtal för förseelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, ska vad han har gjort sig skyldig till före varje åtal anses som särskilt brott.

Författningsförslag

SOU 2010:76

 

 

 

 

 

 

35 §10

 

 

 

 

 

 

Saknas föreskriven

trafik-

Saknas föreskriven

trafik-

försäkring

för

 

motordrivet

försäkring

för

 

motordrivet

fordon som är registrerat i

fordon som är registrerat i

vägtrafikregistret

 

och

ej

är

fordonsdatabasen

 

och

ej

är

avställt, kan den försäkrings-

avställt, kan den försäkrings-

pliktige föreläggas vid vite att

pliktige föreläggas vid vite att

fullgöra sin försäkringsplikt.

 

fullgöra sin försäkringsplikt.

 

Föreläggande

 

som

avses i

Föreläggande

som

avses i

första

stycket

meddelas

av

första

stycket

meddelas

av

länsstyrelsen i det län där den

länsstyrelsen i det län där den

försäkringspliktige

har

sin

försäkringspliktige

har

sin

adress

enligt

vägtrafikregistret.

adress

enligt

fordonsdatabasen.

Mot

sådant

föreläggande

får

Mot

sådant

föreläggande

får

talan ej föras.

 

 

 

 

 

talan ej föras.

 

 

 

 

 

36 §11 Saknas föreskriven trafik-

försäkring när motordrivet fordon som inte är registrerat i vägtrafikregistret eller som är avställt brukas i trafik här i landet av den försäkringspliktige eller av annan med dennes tillstånd, döms den försäkrings- pliktige till penningböter.

Fortsätter den försäkrings- pliktige under tid då han står under åtal för förseelse som avses i första stycket att begå sådan förseelse, skall vad han har gjort sig skyldig till före varje åtal anses som särskilt brott.

37 §12

Förare av moped och förare

Förare av moped och förare

av motorredskap som, utan att

av motorredskap som, utan att

vara registrerat i vägtrafik-

vara registrerat i fordons-

10Senaste lydelse 2002:343.

11Senaste lydelse 2002:343.

12Senaste lydelse 2002:343.

162

SOU 2010:76 Författningsförslag

registret, omfattas av denna lag

databasen, omfattas av denna lag

skall under färd här i landet

ska under färd här i landet

medföra bevis om att fordonet

medföra bevis om att fordonet

är trafikförsäkrat och på

är trafikförsäkrat och på

anmodan visa upp beviset för

anmodan visa upp beviset för

bilinspektör eller polisman.

bilinspektör eller polisman.

Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos polismyndighet att han hade bevis om trafikförsäkring vid tiden för förseelsen samt omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

163

Författningsförslag

SOU 2010:76

9.Förslag till

lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgifter

Härigenom

föreskrivs

att

1 §

lagen

(1976:206)

om

felparkeringsavgifter ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

1 §13

 

 

 

Regeringen

får förordna att

Regeringen

får förordna att

denna lag skall tillämpas i fråga

denna lag ska tillämpas i fråga

om överträdelser av föreskrifter

om överträdelser av föreskrifter

som

rör

parkering

eller

som

rör

parkering

eller

stannande av

 

 

stannande av

 

 

1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller mot- svarande utländska register,

1. fordon som är upptagna i fordonsdatabasen eller motsvarande utländska register,

2.fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller

3.fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens, om överträdelsen inte är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

13 Senaste lydelse 2001:564.

164

SOU 2010:76

Författningsförslag

10.Förslag till

lag om ändring i lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §14

I denna lag förstås med

1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen

för färd på marken på annat sätt än på skenor,

 

 

2. registrerat

fordon: fordon

2. registrerat fordon: fordon

som är upptaget i vägtrafik-

som är upptaget i fordons-

registret, det militära fordons-

databasen, det militära fordons-

registret

eller

motsvarande

registret

eller

motsvarande

utländska register,

utländska register,

 

3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.

Vad som sägs i lagen om ägare av fordon gäller, i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år, innehavaren och i fråga om övergivet fordon, den

som senast varit ägare.

 

 

 

 

Om ägaren av ett fordon

Om ägaren av ett fordon

som är registrerat i vägtrafik-

som är registrerat i fordons-

registret eller den som enligt

databasen eller den som enligt

andra

stycket

likställs

med

andra

stycket likställs

med

ägaren inte har fyllt 18 år,

ägaren inte har fyllt 18 år,

tillämpas det som sägs i lagen

tillämpas det som sägs i lagen

om ett fordons ägare i stället på

om ett fordons ägare i stället på

den

förmyndare som

har

den

förmyndare som

har

registrerats i

vägtrafikregistret.

registrerats i fordonsdatabasen.

Detta gäller dock inte

 

Detta gäller dock inte

 

14 Senaste lydelse 2006:561.

165

Författningsförslag

SOU 2010:76

1.om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller

2.i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förar- behörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet.

Vad som sägs i lagen om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

166

SOU 2010:76

Författningsförslag

11.Förslag till

lag om ändringen i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §15

Med fordon avses i denna lag

 

1. fordon som är upptagna i

1. fordon som är upptagna i

vägtrafikregistret eller mot-

fordonsdatabasen eller mot-

svarande utländska register,

svarande utländska register,

2.fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller

3.fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens. Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som

på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

15 Senaste lydelse 2001:566.

167

Författningsförslag

SOU 2010:76

12.Förslag till

lag om ändring i mervärdesskattelag (1994:200)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 3 b § och 5 kap. 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

3 b §16

 

 

 

 

 

När omsättningen

avser en

När

omsättningen

avser

en

personbil eller motorcykel som

personbil eller motorcykel som

vid leveransen

är

tillfälligt

vid leveransen

är

tillfälligt

registrerad enligt

23 § första

registrerad enligt

16 § första

stycket 1 lagen (2001:558) om

stycket 1 lagen (0000:000) om

vägtrafikregister och

fordonet

fordons

registrering

m.m.

och

levereras till en fysisk person,

fordonet levereras till en fysisk

som är bosatt eller stadig-

person, som är bosatt eller

varande vistas i ett annat land än

stadigvarande vistas i ett annat

ett EG-land och som avser att

land än ett EG-land och som

föra fordonet till en plats

avser att föra fordonet till en

utanför EG, inträder skyldig-

plats

utanför

EG,

inträder

heten att betala skatt vid

skyldigheten att betala skatt vid

utgången av den sjätte månaden

utgången av den sjätte månaden

efter den månad då fordonet

efter den månad då fordonet

levererades.

 

 

levererades.

 

 

 

 

5 kap.

3 a §17

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en omsättning utomlands, om

1.säljaren levererar varan till en plats utanför EG,

2.direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en speditör eller fraktförare,

3.en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet och hämtar den för direkt utförsel till en plats utanför EG,

16Senaste lydelse 2007:1376.

17Senaste lydelse 2009:1333.

168

SOU 2010:76

Författningsförslag

4.varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som anges i 1 § tredje stycket,

4a. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för försäljning ombord och avser sådana livsmedel som anges i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, dock inte punktskattepliktiga varor,

5.varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses 2 b § för konsumtion ombord,

6.det är fråga om en leverans av varor av de slag som avses i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker och varorna är avsedda för försäljning i en sådan butik,

6a. det är fråga om en sådan försäljning som avses i 1 § andra stycket lagen om exportbutiker,

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 23 § första stycket 1 lagen

(2001:558) om vägtrafikregister, under förutsättning att

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är tillfälligt registrerad enligt 16 § första stycket 1 lagen

(0000:000) om fordons registrering m.m., under förutsättning att

a)fordonet levereras till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, och

b)säljaren kan visa att fordonet varaktigt förts till en plats utanför EG före utgången av den sjätte månaden efter den månad då fordonet levererades, eller

8. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG- land, under förutsättning att

a)ersättningen utgör minst 200 kronor, och

b)säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utanför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i Norge eller på Åland anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter

169

Författningsförslag

SOU 2010:76

avdrag för skatt enligt denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in varan eller varorna till Norge eller till Åland och därvid enligt tullräkning eller liknande handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

En leverans av varor till fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller mellan Sverige och Åland ska anses som en omsättning utomlands endast om leveransen inte strider mot 5 och 6 §§ lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg.

En leverans som avses i första stycket 4 av punktskattepliktiga varor ska anses som en omsättning utomlands endast om leveransen uppfyller de villkor som gäller för proviantering i 7–9 §§ lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

170

SOU 2010:76

Författningsförslag

13.Förslag till

lag om ändring i lagen (1994:1176) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (1994:1176) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §18

 

 

 

 

En

särskild

avgift

skall

En särskild avgift ska betalas

betalas

för

motordrivet fordon

för motordrivet fordon och båt,

och

båt,

vars

bränsletank

vars

bränsletank

innehåller

innehåller

oljeprodukter i

strid

oljeprodukter i strid mot 2 kap.

mot 2 kap. 9 §.

 

 

 

 

9 §.

 

 

 

 

Avgiften uppgår för person-

Avgiften uppgår för person-

bil, lätt lastbil och lätt buss samt

bil, lätt lastbil och lätt buss samt

båt till 10 000 kronor. Avgiften

båt till 10 000 kronor. Avgiften

beräknas

för

tunga

lastbilar,

beräknas för

tunga

lastbilar,

tunga

bussar,

traktorer

och

tunga

bussar,

traktorer

och

tunga

terrängvagnar

som är

tunga

terrängvagnar

som

är

registrerade i

vägtrafikregistret

registrerade i

fordonsdatabasen

på följande sätt.

 

 

 

 

på följande sätt.

 

 

 

Skattevikt, kilogram

Avgift, kronor

 

 

 

 

0–3 500

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

3 501–10 000

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

10 001–15 000

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

15 001–20 000

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

20 001–

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Har avgift påförts någon och

Har avgift påförts någon och

skall sådan avgift påföras honom

ska sådan avgift påföras honom

för ytterligare tillfälle inom ett

för ytterligare tillfälle inom ett

 

 

18 Senaste lydelse 2007:779.

 

 

171

Författningsförslag

SOU 2010:76

år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

172

Med fordonsår avses den uppgift i fordonsdatabasen som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i databasen avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk.

SOU 2010:76

Författningsförslag

14.Förslag till

lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Härigenom föreskrivs att 2 a, 5, 7, 9, 14, 17 a och 32 §§ lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 a §19 Med fordonsår avses den

uppgift i vägtrafikregistret som anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret avses med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i bruk.

 

5 §20

 

För fordon som är eller bör

För fordon som är eller bör

vara registrerat i det svenska

vara registrerat i det svenska

vägtrafikregistret

(svenskt

fordonsdatabasen

(svenskt

fordon), och som inte är avställt

fordon), och som inte är avställt

eller tillfälligt registrerat, betalas

eller tillfälligt registrerat, betalas

vägavgift för rätten att använda

vägavgift för rätten att använda

det svenska

vägnätet. För

det svenska

vägnätet. För

utländskt fordon betalas väg-

utländskt fordon betalas väg-

avgift för rätten att använda

avgift för rätten att använda

motorvägar och de vägar som

motorvägar och de vägar som

anges i bilaga 1.

 

anges i bilaga 1.

 

Avgiftsplikt gäller för motorfordon eller ledad motorfordons- kombination med en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport på väg.

För svenskt fordon med draganordning grundas avgiftsplikten på den högsta tillåtna totalvikt som fordonskombinationen kan ha.

19Senaste lydelse 2006:474.

20Senaste lydelse 2001:570.

173

Författningsförslag

SOU 2010:76

 

 

 

 

 

 

7 §21

 

 

 

 

 

 

 

Avgiftsskyldig för svenskt fordon är ägaren.

 

 

 

 

Som ägare anses den som är

 

Som ägare anses den som är

eller bör vara antecknad i

eller bör vara antecknad i

vägtrafikregistret som ägare.

 

fordonsdatabasen som ägare.

 

 

 

 

 

 

9 §22

 

 

 

 

 

 

 

Avgiftsplikt

för

svenskt

 

Avgiftsplikt

för

svenskt

fordon

inträder

när fordonet

fordon

inträder

när fordonet

införs i

vägtrafikregistret

eller,

införs

i

fordonsdatabasen

eller,

om fordonet samtidigt avställs,

om fordonet samtidigt avställs,

avställningen

upphör.

Om

avställningen

upphör.

Om

fordonet är avställt på ägarens

fordonet är avställt på ägarens

begäran, inträder avgiftsplikt då

begäran, inträder avgiftsplikt då

avställningen

upphör. För

icke

avställningen upphör. För

icke

avgiftspliktigt

 

fordon

 

som

avgiftspliktigt

fordon

 

som

ändras till avgiftspliktigt fordon

ändras till avgiftspliktigt fordon

inträder

avgiftsplikten

när

inträder

avgiftsplikten

när

fordonet tas upp i vägtrafik-

fordonet tas upp i fordons-

registret som avgiftspliktigt, eller

databasen

som

avgiftspliktigt,

om det samtidigt avställs, då

eller om det samtidigt avställs,

avställningen

upphör.

 

För

avställningen

upphör.

För

fordon som tillhör någon av de i

fordon som tillhör någon av de i

6 §

angivna

kategorierna

6 §

 

angivna

kategorierna

inträder

avgiftsplikt

 

när

inträder

avgiftsplikt

 

när

fordonet

överlåts till

annan,

fordonet

överlåts till

annan,

eller om fordonet är avställt

eller om fordonet är avställt

eller ställs av vid överlåtelsen, då

eller ställs av vid överlåtelsen, då

avställningen upphör.

 

 

avställningen upphör.

 

 

 

Avgiftsplikt för utländskt fordon inträder när fordonet används

på motorvägar och de vägar som anges i bilaga 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §23

 

 

 

 

 

 

 

Vägavgift skall betalas av,

 

Vägavgift ska betalas av,

 

 

1. den som är eller bör vara

 

1. den som är eller bör vara

registrerad som ägare i vägtrafik-

registrerad som ägare i fordons-

registret

vid

 

ingången

av

databasen

vid

ingången

av

kalendermånaden

 

 

före

kalendermånaden

 

 

före

21Senaste lydelse 2006:236.

22Senaste lydelse 2001:570.

23Senaste lydelse 2001:570.

174

SOU 2010:76 Författningsförslag

avgiftsperioden,

 

 

avgiftsperioden,

 

 

2. när avgiftsplikt

inträder,

2. när avgiftsplikt

inträder,

den som är eller bör vara

den som är eller bör vara

registrerad

som

ägare

i

registrerad

som

ägare

i

vägtrafikregistret vid

avgifts-

fordonsdatabasen vid

avgifts-

pliktens inträde,

 

 

pliktens inträde,

 

 

3. när

ett

fordons

3. när

ett

fordons

beskaffenhet

ändras

att

beskaffenhet

ändras

att

vägavgift tas ut med ett annat

vägavgift tas ut med ett annat

belopp, den som är registrerad

belopp, den som är registrerad

som ägare i vägtrafikregistret när

som ägare i fordonsdatabasen när

registreringsbesiktningen

 

registreringsbesiktningen

 

skedde eller senast skulle ha

skedde eller senast skulle ha

skett.

 

 

 

skett.

 

 

 

17 a §24

Har avgiftsplikten upphört innan avgiften är betald eller har ett fordons beskaffenhet ändrats så att vägavgift ska tas ut med annat

belopp, får avgiften sättas ned.

 

 

Beslut enligt

första stycket

Beslut enligt

första stycket

fattas genom

automatiserad

fattas genom

automatiserad

behandling med stöd av

behandling med stöd av

uppgifter i vägtrafikregistret, i

uppgifter i fordonsdatabasen, i

enlighet med vad som anges i

enlighet med vad som anges i

17 § andra och tredje styckena.

17 § andra och tredje styckena.

Om avgiften sätts ned på grund av att avgiftsplikten har upphört, ska samma avgift tas ut som enligt 17 § andra stycket.

 

 

32 §25

 

 

I fråga om fordon som

I fråga om fordon som

tillhör eller brukas av dödsbo,

tillhör eller brukas av dödsbo,

aktiebolag, ekonomisk förening

aktiebolag, ekonomisk förening

eller annan juridisk person, skall

eller annan juridisk person, ska

ansvarsbestämmelserna

 

ansvarsbestämmelserna

 

tillämpas på den eller dem som

tillämpas på den eller dem som

har rätt att företräda den

har rätt att företräda den

juridiska

personen.

Om

juridiska

personen.

Om

Transportstyrelsen på

begäran

Transportstyrelsen på

begäran

av en juridisk person godtagit en

av en juridisk person godtagit en

24Senaste lydelse 2008:478.

25Senaste lydelse 2008:1368.

175

Författningsförslag

SOU 2010:76

viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är eller bör vara registrerat i det svenska vägtrafikregistret och inte är avställt skall i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, ska dock bestämmelserna i stället gälla denne.

Ansvarsbestämmelserna för ägare eller brukare av fordon som är eller bör vara registrerat i den svenska fordonsdatabasen och inte är avställt ska i fråga om fordon som tillhör eller brukas av staten eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som ankommer på honom för att hindra att ett brott mot lagen begås men detta ändå sker på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

176

SOU 2010:76

Författningsförslag

15.Förslag till

lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490)

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.

7 §26

En särskild registreringsskylt för ett fordon som anmälts för användning i taxitrafik enligt denna lag och som inte undantagits från skyldigheten att ha taxameter får tas om hand av polisman

1.om fordonet utan tillstånd används i taxitrafik eller om det av annan anledning inte längre finns förutsättningar för att fordonet skall ha en sådan skylt,

2.om fordonet är belagt med sådant körförbud som avses i 3 kap. 6 § fordonslagen (2002:574),

3. om det för fordonet gäller

3. om det för fordonet gäller

brukandeförbud enligt en före-

brukandeförbud enligt en före-

skrift som meddelats med stöd

skrift som meddelats med stöd

av lagen (2001:558) om väg-

av lagen (0000:000) om fordons

trafikregister

eller användnings-

registrering m.m. eller använd-

förbud

enligt vägtrafikskatte-

ningsförbud

enligt vägtrafik-

lagen

(2006:227)

eller lagen

skattelagen

(2006:227) eller

(2006:228)

med

särskilda

lagen (2006:228) med särskilda

bestämmelser om fordonsskatt,

bestämmelser om fordonsskatt,

eller

 

 

 

eller

 

4. om fordonet saknar föreskriven trafikförsäkring.

Vid ett omhändertagande av registreringsskyltar tillämpas 6 § andra meningen på motsvarande sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

26 Senaste lydelse 2006:237.

177

Författningsförslag

SOU 2010:76

16.Förslag till

lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 b och 6 §§ och 3 kap. 5 § fordonslagen (2002:574) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

5 b §27

Ett enskilt godkännande meddelas för ett fordon som uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

I samband med det enskilda

I samband med det enskilda

godkännandet ska de uppgifter

godkännandet ska de uppgifter

om fordonet som ska föras in i

om fordonet som ska föras in i

vägtrafikregistret fastställas.

fordonsdatabasen fastställas.

Den myndighet som regeringen utser är godkännande- myndighet.

6 §28 Registreringsbesiktning sker av ett fordon för att

1.fastställa fordonets tekniska identitet,

2.kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samt

3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.

3. fastställa de uppgifter om fordonet som ska föras in i fordonsdatabasen.

3kap.

5 §

Sådan provkörning som avses

Sådan provkörning som avses

i 4 § får ske även om det finns

i 4 § får ske även om det finns

hinder mot att använda fordonet

hinder mot att använda fordonet

enligt

denna

lag,

lagen

enligt

denna

lag,

lagen

(2001:558) om vägtrafikregister

(0000:000)

om

fordons

eller

lagen

(2001:1080)

om

registrering

m.m.

eller

lagen

motorfordons

avgasrening

och

(2001:1080)

om

motorfordons

27Senaste lydelse 2009:224.

28Senaste lydelse 2007:91.

178

SOU 2010:76

Författningsförslag

motorbränslen eller enligt före- skrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.

avgasrening och motorbränslen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

179

Författningsförslag

SOU 2010:76

17.Förslag till

lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Härigenom föreskrivs att 2, 4, 6 och 8 §§ lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

2 §29

 

 

 

 

Skatteverket är beskattningsmyndighet.

 

 

 

 

För

beskattningsmyndig-

För

beskattningsmyndig-

hetens räkning ska Transport-

hetens räkning ska Transport-

styrelsen, genom automatiserad

styrelsen, genom automatiserad

behandling

 

med

stöd

av

behandling

 

med

stöd

av

uppgifter

i

vägtrafikregistret,

uppgifter

i

fordonsdatabasen,

besluta om

trängselskatt

och

besluta om

trängselskatt

och

tilläggsavgift,

om

inte

annat

tilläggsavgift,

om

inte

annat

följer av 15, 15 a eller 20 §, samt

följer av 15, 15 a eller 20 §, samt

verkställa

uppbörd

av

sådan

verkställa

uppbörd

av

sådan

skatt och avgift.

 

 

skatt och avgift.

 

 

4 §

Trängselskatt betalas för bil som när skattskyldigheten inträder

enligt 9 §

 

 

 

 

1. är införd i vägtrafik-

1. är

införd

i

fordons-

registret, eller

databasen, eller

 

 

2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

5 §30

Skattepliktig är inte

1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i

Sverige,

 

2. bil som är antecknad som

2. bil som är antecknad som

utryckningsfordon i vägtrafik-

utryckningsfordon i fordons-

registret,

databasen,

3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,

29Senaste lydelse 2008:1381.

30Senaste lydelse 2009:229.

180

SOU 2010:76

Författningsförslag

4.EG-mobilkran, eller

5.bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

 

 

 

 

 

 

 

6 §31

 

 

 

 

 

 

 

Skatteverket

 

skall

efter

Skatteverket

ska

 

 

efter

ansökan från den som beviljats

ansökan från den som beviljats

parkeringstillstånd

för

rörelse-

parkeringstillstånd

för

rörelse-

hindrade enligt föreskrifter som

hindrade enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av lagen

har meddelats med stöd av lagen

(1975:88)

 

med

bemyndigande

(1975:88)

 

med bemyndigande

att meddela

föreskrifter

om

att meddela

föreskrifter

om

trafik,

 

transporter

 

och

trafik,

 

transporter

 

 

och

kommunikationer,

besluta

om

kommunikationer,

besluta

om

att till följd av parkerings-

att till följd av parkerings-

tillståndet undanta en viss bil

tillståndet undanta en viss bil

från skatteplikt. Om det finns

från skatteplikt. Om det finns

synnerliga

 

 

skäl,

 

skall

synnerliga skäl, ska Skatteverket

Skatteverket

undanta

två

bilar

undanta

 

två

bilar

 

 

från

från skatteplikt.

 

 

 

 

skatteplikt.

 

 

 

 

 

 

Befrielse

 

från

skatteplikt

Befrielse

 

från

skatteplikt

enligt första stycket får inte

enligt första stycket får inte

medges

om

bilen

enligt

medges

om

bilen

 

enligt

anteckning

 

i

vägtrafikregistret

anteckning

i tillståndsdatabasen

används

i

yrkesmässig trafik

används

i

yrkesmässig

trafik

enligt

 

 

 

yrkestrafiklagen

enligt

 

 

yrkestrafiklagen

(1998:490).

 

 

 

 

 

 

(1998:490).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

Skattskyldig är ägaren av bilen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ägare av bilen anses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. den som när skattskyldig-

1. den

 

som

när

 

skatt-

heten inträder är eller bör vara

skyldigheten

inträder

är

 

eller

upptagen i vägtrafikregistret som

bör vara upptagen i fordons-

ägare, eller

 

 

 

 

 

 

databasen som ägare, eller

 

 

2. i fråga om bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

31 Senaste lydelse 2007:616.

181

Författningsförslag

SOU 2010:76

18.Förslag till

lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 §, 2 kap. 1, 4, 7, 9, 11 och 11 a §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 10 §§ och 8 kap. 2 § vägtrafikskatte-

lagen (2006:227) ska ha följande lydelse.

 

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §32

 

 

 

 

 

Med

fordonsår

avses

den

Med

fordonsår

avses

den

uppgift

i vägtrafikregistret

som

uppgift

i fordonsdatabasen

som

anger

ett

fordons

årsmodell

anger

ett

fordons

årsmodell

eller, om sådan uppgift saknas,

eller, om sådan uppgift saknas,

tillverkningsår.

Om

båda

tillverkningsår.

Om

båda

uppgifterna saknas i registret,

uppgifterna saknas i databasen,

avses med fordonsår det år

avses med fordonsår det år

under

vilket

fordonet första

under

vilket

fordonet första

gången togs i bruk.

 

 

gången togs i bruk.

 

 

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

Följande fordon är, om annat

Följande fordon är, om annat

inte följer av 2 §, skattepliktiga

inte följer av 2 §, skattepliktiga

om de är eller bör vara

om de är eller bör vara

registrerade

i

vägtrafikregistret

registrerade

i

fordonsdatabasen

och inte är avställda eller endast

och inte är avställda eller endast

tillfälligt registrerade:

 

 

tillfälligt registrerade:

 

 

1.motorcyklar,

2.personbilar,

3.bussar,

4.lastbilar,

5.traktorer,

6.motorredskap,

7.tunga terrängvagnar, och

8.släpvagnar.

32 Senaste lydelse 2006:473.

182

SOU 2010:76 Författningsförslag

 

4 §

Skattskyldig är ägaren av fordonet.

Som ägare av ett fordon

Som ägare av ett fordon

anses den som är antecknad i

anses den som är antecknad i

vägtrafikregistret som ägare eller

fordonsdatabasen som ägare eller

den som bör vara antecknad

den som bör vara antecknad

som ägare.

som ägare.

7 §33

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp för

1. personbilar klass I som

1. personbilar klass I som

enligt uppgift i vägtrafikregistret

enligt uppgift i fordonsdatabasen

är av fordonsår 2006 eller

är av fordonsår 2006 eller

senare,

senare,

2.personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motor- bränslen, och

3.personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut.

 

 

 

 

9 §34

 

 

 

 

Koldioxidbeloppet är för ett

Koldioxidbeloppet är för ett

skatteår 20 kronor per gram

skatteår 20 kronor per gram

koldioxid

som

fordonet vid

koldioxid

som

fordonet vid

blandad körning släpper ut per

blandad körning släpper ut per

kilometer

utöver

120

gram.

kilometer

utöver

120

gram.

Uppgift om fordonets

utsläpp

Uppgift om fordonets

utsläpp

av koldioxid

vid

blandad

av koldioxid

vid

blandad

körning hämtas i vägtrafik-

körning hämtas i fordons-

registret.

 

 

 

 

databasen.

 

 

 

 

För fordon som är utrustade

För fordon som är utrustade

med teknik för drift med en

med teknik för drift med en

bränsleblandning som till över-

bränsleblandning som till över-

vägande del består

av alkohol,

vägande del består

av alkohol,

33Lydelse enligt 2009:1468, träder i kraft 2011-01-01.

34Lydelse enligt 2009:1468, träder i kraft 2011-01-01.

183

En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt fordonsdatabasen vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt ska betalas enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.

Författningsförslag SOU 2010:76

eller helt eller delvis med annan

eller helt eller delvis med annan

gas än gasol, är koldioxid-

gas än gasol, är koldioxid-

beloppet 10 kronor per gram

beloppet 10 kronor per gram

koldioxid

som

fordonet vid

koldioxid

som

fordonet vid

blandad körning släpper ut per

blandad körning släpper ut per

kilometer

utöver 120

gram.

kilometer

utöver 120

gram.

Uppgift om fordonets

utsläpp

Uppgift om fordonets

utsläpp

av koldioxid

vid

blandad

av koldioxid

vid

blandad

körning hämtas i vägtrafik-

körning hämtas i fordons-

registret.

 

 

 

databasen.

 

 

 

Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om ett sådant fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas.

11 §35

För personbil klass I som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1 till denna lag ska fordonsskatten betalas endast till den del fordonsskatten, efter avräkning enligt 2 kap. 10 § fjärde stycket, för skatteår överstiger 384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun där den skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas endast i samband med att fordonsskatt ska betalas enligt vad som i övrigt gäller i denna lag.

11 a §36

Fordonsskatt ska inte betalas för personbil klass I för den tid under de fem första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången som bilen uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

35Lydelse enligt 2009:1468, träder i kraft 2011-01-01.

36Lydelse enligt 2009:1468, träder i kraft 2011-01-01.

184

SOU 2010:76 Författningsförslag

eller kraven i Miljöklass El enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om

motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

 

 

1. enligt uppgift i vägtrafik-

1. enligt uppgift i fordons-

registret släpper ut högst 120

databasen släpper ut högst 120

gram

koldioxid

per

kilometer

gram

koldioxid per

kilometer

vid blandad körning, om bilen är

vid blandad körning, om bilen är

utrustad med teknik för drift

utrustad med teknik för drift

endast med bensin eller för drift

endast med bensin eller för drift

med bensin i kombination med

med bensin i kombination med

elektricitet från batterier,

 

elektricitet från batterier,

 

2. enligt uppgift i vägtrafik-

2. enligt uppgift i vägtrafik-

registret släpper ut högst 120

registret släpper ut högst 120

gram

koldioxid

per

kilometer

gram

koldioxid per

kilometer

vid blandad körning, om bilen är

vid blandad körning, om bilen är

utrustad med teknik för drift

utrustad med teknik för drift

endast med dieselolja eller för

endast med dieselolja eller för

drift med dieselolja i kombina-

drift med dieselolja i kombina-

tion

med elektricitet

från

tion

med

elektricitet

från

batterier,

 

 

 

 

batterier,

 

 

 

3. enligt uppgift i vägtrafi-

3. enligt uppgift i fordons-

kregistret har en bränsle-

databasen har en bränsle-

förbrukning som inte överstiger

förbrukning som inte överstiger

9,2 liter bensin per 100 kilo-

9,2 liter bensin per 100 kilo-

meter vid blandad körning, om

meter vid blandad körning, om

bilen är utrustad med teknik för

bilen är utrustad med teknik för

drift, helt eller delvis, med annat

drift, helt eller delvis, med annat

bränsle än bensin eller gasol,

bränsle än bensin eller gasol,

eller för drift, helt eller delvis,

eller för drift, helt eller delvis,

med annat bränsle än bensin

med annat bränsle än bensin

eller gasol i kombination med

eller gasol i kombination med

elektricitet från batterier,

 

elektricitet från batterier,

 

4. enligt uppgift i vägtrafik-

4. enligt

uppgift

i fordons-

registret

har

en

bränsle-

databasen har en bränsle-

förbrukning som inte överstiger

förbrukning som inte överstiger

9,7 kubikmeter gas per 100

9,7 kubikmeter gas per 100

kilometer vid blandad körning,

kilometer vid blandad körning,

om bilen är utrustad med styrd

om bilen är utrustad med styrd

tändning och med teknik för

tändning och med teknik för

drift, helt eller delvis, med annat

drift, helt eller delvis, med annat

bränsle än bensin eller gasol,

bränsle än bensin eller gasol,

eller

är

utrustad med

styrd

eller

är utrustad med

styrd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Författningsförslag SOU 2010:76

tändning för drift, helt eller

tändning för drift, helt eller

delvis, med annat bränsle än

delvis, med annat bränsle än

bensin eller gasol i kombination

bensin eller gasol i kombination

med elektricitet från batterier,

med elektricitet från batterier,

eller

eller

5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar mer elektrisk energi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer vid framförande, om bilen är indelad i Miljöklass El.

En automatväxlad personbil uppfyller kraven i första stycket 3 eller 4, om den förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissionen, är likvärdig med en manuellt växlad bil som omfattas av någon av de punkterna.

Kraven i första stycket 3 och 4 är uppfyllda även om personbilen inte är typgodkänd för sådan drift som anges där, om bilens tillverkare eller generalagent visar att bilen uppfyller kraven i

Miljöklass 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

Motorcyklar

och bilar

samt

Motorcyklar

och bilar

samt

släpvagnar med

skattevikt

över

släpvagnar med

skattevikt

över

750 kilogram

är skattepliktiga

750 kilogram

är skattepliktiga

för saluvagnsskatt om de får

för saluvagnsskatt om de får

användas med stöd av en salu-

användas med stöd av en salu-

vagnslicens som

har meddelats

vagnslicens som

har meddelats

enligt lagen

(2001:558)

om

enligt lagen

(0000:000)

om

vägtrafikregister.

 

 

fordons registrering m.m.

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

1 §37

 

 

Vägtrafikskatt

beslutas

av

Vägtrafikskatt

beslutas

av

Transportstyrelsen

genom

Transportstyrelsen

genom

automatiserad behandling

med

automatiserad behandling

med

stöd av uppgifter i vägtrafik-

stöd av uppgifter i fordons-

registret.

 

 

databasen.

 

 

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet.

37 Senaste lydelse 2008:1384.

186

Om vägtrafikskatten inte kan bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i fordons- databasen eller med stöd av en verkställd utredning, ska den beräknas efter skälig grund.

SOU 2010:76

Författningsförslag

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt första stycket.

10 § Om vägtrafikskatten inte kan

bestämmas tillförlitligt med ledning av uppgifter i vägtrafik- registret eller med stöd av en verkställd utredning, skall den beräknas efter skälig grund.

 

 

8 kap.

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

Vid

återbetalning

av

Vid

återbetalning

av

vägtrafikskatt skall räknas av

vägtrafikskatt ska räknas av

 

1. sådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som

inte har betalats, och

 

 

 

 

2. sådana

avgifter

för

2. sådana

avgifter för

registrering

enligt

lagen

registrering

enligt

lagen

(2001:558)

om vägtrafikregister

(0000:000)

om

fordons

som skall betalas i samband med

registrering m.m. som ska betalas

betalning av vägtrafikskatt.

 

i samband med betalning av

 

 

 

vägtrafikskatt.

 

 

I fråga om avräkningen skall

I fråga om avräkningen ska

bestämmelserna i 4 kap. 1–5 och

bestämmelserna i 4 kap. 1–5 och

10 §§ samt i 7 kap. tillämpas på

10 §§ samt i 7 kap. tillämpas på

motsvarande sätt.

 

motsvarande sätt.

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

187

Författningsförslag

SOU 2010:76

19.Förslag till

lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Härigenom föreskrivs att 3 § i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 §

 

Följande fordon är, om annat

Följande fordon är, om annat

inte följer av 4 §, skattepliktiga

inte följer av 4 §, skattepliktiga

om de är eller bör vara

om de är eller bör vara

registrerade

i vägtrafikregistret

registrerade

i fordonsdatabasen

och inte är avställda eller endast

och inte är avställda eller endast

tillfälligt registrerade, nämligen

tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som

1. personbilar klass I som

a) enligt

uppgift i vägtrafik-

a) enligt

uppgift i fordons-

registret är av fordonsår 2005

databasen är av fordonsår 2005

eller tidigare, och

eller tidigare, och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

188

SOU 2010:76

Författningsförslag

20.Förslag till

lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §38

 

 

 

 

 

 

 

I ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får det förordnas

 

1. att

 

Transportstyrelsen

1. att Transportstyrelsen ska

skall utfärda körkort i den

utfärda

 

körkort

 

i

den

kvalificerade

skyddsidentitetens

kvalificerade

skyddsidentitetens

namn,

 

 

 

 

 

 

 

 

namn,

 

 

 

 

 

 

 

2. att andra statliga myndig-

2. att andra statliga myndig-

heter skall utfärda pass eller

heter ska utfärda pass eller andra

andra identitetshandlingar i den

identitetshandlingar

 

i

den

kvalificerade

skyddsidentitetens

kvalificerade

skyddsidentitetens

namn, eller

 

 

 

 

 

 

namn, eller

 

 

 

 

 

3. att

Skatteverket

skall

3. att

 

Skatteverket

ska

registrera

 

den

 

kvalificerade

registrera

 

den

 

kvalificerade

skyddsidentiteten

i

folkbok-

skyddsidentiteten

i

folkbok-

föringsdatabasen

 

enligt

lagen

föringsdatabasen

enligt lagen

(2001:182)

om

behandling

av

(2001:182)

om

behandling

av

personuppgifter

i

Skatteverkets

personuppgifter

i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet.

 

 

folkbokföringsverksamhet.

 

Ett förordnande enligt första

Ett förordnande enligt första

stycket 1 får meddelas endast

stycket 1 får meddelas endast

för den som innehar mot-

för den som innehar mot-

svarande

körkort.

I

samband

svarande

körkort.

I

samband

med

förordnandet

får

 

det

med

förordnandet

får

det

beslutas

att

Transportstyrelsen

beslutas

att

Transportstyrelsen

eller någon annan körkorts-

eller någon annan körkorts-

myndighet

skall

 

föra

 

in

myndighet ska föra in uppgifter

uppgifter

om

 

körkortet

i

om körkortet i behörighets-

vägtrafikregistret.

 

 

 

 

 

databasen.

 

 

 

 

 

I

samband

 

med

 

ett

I

samband

 

med

ett

38 Senaste lydelse 2008:1355.

189

Författningsförslag

SOU 2010:76

förordnande

enligt

första

förordnande

enligt

första

stycket 2 får det beslutas att den

stycket 2 får det beslutas att den

myndighet

som

utfärdar

myndighet

som

utfärdar

handlingen även skall föra in

handlingen även ska föra in

uppgifter om handlingen i det

uppgifter om handlingen i det

register där handlingar av det

register där handlingar av det

aktuella slaget registreras.

aktuella slaget registreras.

Ett förordnande enligt första stycket 3 får meddelas endast om åtgärder enligt första stycket 1 eller 2 inte är tillräckliga.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

190

SOU 2010:76

Författningsförslag

21.Förslag till

lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfond

Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (2007:162) om bilskrotningsfond ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

Bilskrotningsfonden

har

Bilskrotningsfonden

har

bildats av

skrotningsavgifter

bildats av

skrotningsavgifter

som enligt

bilskrotningslagen

som

enligt

bilskrotningslagen

(1975:343)

betalats

till

staten

(1975:343)

betalats

till

staten

för personbilar, bussar och last-

för personbilar, bussar och last-

bilar som har en totalvikt som

bilar som har en totalvikt som

inte överstiger 3 500 kilogram

inte

överstiger 3 500 kilogram

och som har registrerats i

och som har registrerats i

vägtrafikregistret.

 

 

fordonsdatabasen.

 

 

Bilskrotningsfonden

skall

Bilskrotningsfonden

ska

användas

för

skrotnings-

användas

för

skrotnings-

ersättning och skrotningsbidrag.

ersättning och skrotningsbidrag.

3 §

Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden, ges till den som äger en uttjänt bil som lämnas för skrotning och för vilken ett sådant mottagningsbevis som avses i 15 kap. 24 § miljöbalken utfärdas, om bilen

1. är av en årsmodell äldre än

1. är av en årsmodell äldre än

1989 och enligt vägtrafikregistret

1989 och enligt

fordons-

inte var avställd den 31 augusti

databasen inte var avställd den

2006, eller

31 augusti 2006, eller

 

2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller ersättning av motsvarande art enligt äldre föreskrifter tidigare har betalats ut för bilen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

191

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur Transportstyrelsens behörighetsdatabas på vägtrafik- området för uppgift om kör- korts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas.

Författningsförslag

SOU 2010:76

22.Förslag till

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 10 § och 35 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 kap.

10 § Sekretess gäller i verksamhet

som avser förande av eller uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas.

35 kap.

4 §

I annat fall än som avses i 1 § första stycket 6 och 7 och 3 § gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register

1.för uppgift som har tillförts ett särskilt register som förs över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,

2.för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som rör brott eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets informa- tionssystem i ett annat register än som avses i 1,

3. för belastningsuppgift som

3. för belastningsuppgift som

har tillförts vägtrafikregistret,

har tillförts

Transportstyrelsens

och

databaser på

vägtrafikområdet,

 

och

 

4. för uppgift som har tillförts ett särskilt register som författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller

192

SOU 2010:76

Författningsförslag

tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit verksamma hos myndigheten.

Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

193

Författningsförslag

SOU 2010:76

23.Förslag till

lag om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

Härigenom föreskriva att 11 § vägtrafikskattelagen (2006:227) i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1469) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

11 §

För personbil klass I som hör hemma i en kommun som anges i bilaga 1 till denna lag ska fordonsskatten betalas endast till den del

fordonsskatten för skatteår överstiger 384 kronor.

 

 

 

En

personbil

anses

höra

En

personbil

anses

höra

hemma i den kommun där den

hemma i den kommun där den

skattskyldige

har

sin

adress

skattskyldige

har

sin

adress

enligt

vägtrafikregistret vid den

enligt

fordonsdatabasen vid den

tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §.

tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §.

Första stycket tillämpas endast i

Första stycket tillämpas endast i

samband med

att

fordonsskatt

samband med

att

fordonsskatt

ska betalas enligt vad som i

ska betalas enligt vad som i

övrigt gäller i denna lag.

 

övrigt gäller i denna lag.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

194

SOU 2010:76

Författningsförslag

24.Förslag till

förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs följande.

Förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla den 1 juli 2012.

195

Författningsförslag

SOU 2010:76

25.Förslag till

förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Härigenom föreskrivs att 4 § förundersökningskungörelsen (1947:948) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

4 §39

 

 

Kan det antagas att den

Kan det antagas att den

misstänkte

kommer att dömas

misstänkte

kommer att dömas

till annan brottspåföljd än böter

till annan brottspåföljd än böter

eller finnes det eljest erforder-

eller finnes det eljest erforder-

ligt, skall uppgift rörande den

ligt, ska uppgift rörande den

misstänktes

levnadsomständig-

misstänktes

levnadsomständig-

heter infordras från Skatte-

heter infordras från Skatte-

verket så snart det kan ske.

verket så snart det kan ske.

Utdrag

ur vägtrafikregistret

Utdrag ur Transportstyrelsens

skall infordras, när det finnes

databaser

vägtrafikområdet

erforderligt att äga tillgång till

ska infordras, när det finnes

där antecknade uppgifter.

erforderligt att äga tillgång till

 

 

där antecknade uppgifter.

Finnes anledning att antaga att dagsböter kunna komma att ådömas, skola den misstänktes inkomst- och förmögenhets- förhållanden utredas.

Om inhämtande av utdrag av allmänna kriminalregistret gäller vad därom är särskilt stadgat.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

39 Senaste lydelse 2003:896.

196

SOU 2010:76

Författningsförslag

26.Förslag till

förordning om ändring i trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Härigenom föreskrivs att 20 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §40

 

 

 

 

 

När en trafikförsäkring

har

När en trafikförsäkring

har

meddelats

skall

försäkrings-

meddelats

ska

försäkrings-

anstalten utfärda ett bevis om

anstalten utfärda ett bevis om

trafikförsäkringen,

 

 

om

trafikförsäkringen,

 

 

om

försäkringstagaren

begär

det.

försäkringstagaren

begär

det.

Gäller försäkringen en

moped

Gäller försäkringen en

moped

klass II, skall dock beviset

klass II, ska dock beviset

utfärdas

utan

någon

särskild

utfärdas

utan

någon

särskild

begäran. Beviset skall

utfärdas

begäran.

Beviset

ska

utfärdas

enligt formulär som Finans-

enligt formulär som Finans-

inspektionen fastställer.

 

 

inspektionen fastställer.

 

 

När avtal om trafikförsäkring

När avtal om trafikförsäkring

för ett motordrivet fordon som

för ett motordrivet fordon som

är registrerat i

vägtrafikregistret

är registrerat i

fordonsdatabasen

har upphört att gälla, skall

har upphört att gälla, ska

försäkringsanstalten eller, i

fall

försäkringsanstalten eller, i

fall

som avses i 5 § tredje stycket

som avses i 5 § tredje stycket

trafikskadelagen

(1975:1410),

trafikskadelagen

(1975:1410),

representanten

för

försäkrings-

representanten

för

försäkrings-

givaren

anmäla

detta

hos

givaren

anmäla

detta

hos

Transportstyrelsen

eller,

om

Transportstyrelsen

eller,

om

interimslicens har

utfärdats

för

interimslicens

har

utfärdats

för

fordonet, hos Tullverket.

 

fordonet, hos Tullverket.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

40 Senaste lydelse 2008:1206.

197

Författningsförslag

SOU 2010:76

27.Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §41

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande fall.

1.Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2.Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg, b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller

c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst sju dygn.

3.Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkering och

a) fordonet enligt uppgift i

a) fordonet

enligt uppgift i

vägtrafikregistret

är

belagt

med

fordonsdatabasen

är

belagt med

körförbud

 

enligt

fordons-

körförbud

enligt

fordons-

förordningen

(2009:211)

eller

förordningen

 

(2009:211)

eller

enligt den upphävda fordons-

enligt den upphävda fordons-

förordningen (2002:925),

 

förordningen (2002:925),

 

b) det

för

fordonet

enligt

b) det för

fordonet

enligt

uppgift i vägtrafikregistret gäller

uppgift i fordonsdatabasen gäller

brukandeförbud

enligt

lagen

brukandeförbud

enligt

lagen

(2001:558)

om vägtrafikregister

(0000:000) om fordons regist-

eller motsvarande förbud enligt

rering

m.m.

eller motsvarande

vägtrafikskattelagen

(2006:227)

förbud

enligt

 

vägtrafikskatte-

eller enligt

lagen

(2006:228)

lagen

(2006:227)

eller

enligt

med särskilda bestämmelser om

lagen (2006:228) med särskilda

fordonsskatt,

 

 

 

 

bestämmelser om fordonsskatt,

41 Senaste lydelse 2009:213.

198

SOU 2010:76

Författningsförslag

c) fordonet är trafik- försäkringspliktigt enligt trafik- skadelagen (1975:1410) och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikför- säkring,

c) fordonet är trafik- försäkringspliktigt enligt trafik- skadelagen (1975:1410) och enligt uppgift i fordonsdatabasen saknar föreskriven trafikför- säkring,

d)fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars inte kan identifieras på platsen, eller

e)det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som hos polisen har anmälts stulet eller förlorat.

4.Om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannande eller parkeringar

a)på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade,

b)i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,

c)på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),

d)på eller inom fem meter före ett övergångsställe, eller

e)på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.

5.Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat än för på- eller avlastning av gods.

6.Om fordonet är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än parkering av fordonet.

7.Om det är ett fordonsvrak.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

199

Författningsförslag

SOU 2010:76

28.Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

Härigenom föreskrivs att 20 § förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov ska ha följande lydelse.