Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas

Fortsatt europeisk harmonisering

Betänkande av Nya el- och gasmarknadsutredningen

Stockholm 2010

SOU 2010:30

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice

Tryckt av Elanders Sverige AB

Stockholm 2010

ISBN 978-91-38-23380-1

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för

Näringsdepartementet

Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 16 april 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m. (Dir. 2009:21).

Den 16 april 2009 förordnade statsrådet Maud Olofsson mig, civilingenjören Håkan Nyberg, som särskild utredare.

Som experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 27 augusti 2009 kanslirådet Iris Heldt, departementssekretare Christina Simón, rättssakkunnige Andreas Lindholm, chefsjuristen Göran Morén, chefsjuristen Bertil Persson, experten Urban Kärrmarck, ekonomen Thomas Sundqvist, avdelningsdirektören Mari Gremlin, analytikern Magnus Thorstensson, civilingenjören Birgitta Resvik, verkställande direktören Johan Öhnell, och verkställande direktö- ren Lars Gustafsson.

Den 1 juni 2009 förordnades civilekonomen Marie Römpötti till huvudsekreterare. Den 19 maj 2009 förordnades jur. mag. Kajsa Fernqvist till sekreterare. Den 16 september 2009 förordnades jur. mag. Camilla Rosenberg till sekreterare. I sekretariatet har även sedan 1 juni 2009 ingått civilingenjören Calle Beckvid.

Utredningen har antagit namnet Nya el- och gasmarknads- utredningen (NELGA).

Genom tilläggsdirektiv (Dir. 2010:39) senarelades tidpunkten för utredningens rapportering till den 30 april 2010.

Jag överlämnar härmed betänkandet Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Fortsatt europeisk harmonisering (SOU 2010:30).

Betänkandet har tillkommit i samarbete mellan utredare, exper- ter och sekreterare. Därför används ordet ”vi” vid referens till utredningen. Detta innebär inte att samtliga i utredningen deltagit i utformningen av alla delar av betänkandet. Jag är således ensam ansvarig för de överväganden och förslag som betänkandet inne- håller.

Experterna Mari Gremlin, Lars Gustafsson, Göran Morén, Bertil Persson, Thomas Sundqvist och Magnus Thorstensson har avgett särskilda yttranden.

Stockholm i april 2010

Håkan Nyberg

/Marie Römpötti

Kajsa Fernqvist

Camilla Rosenberg

Calle Beckvid

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

23

Summary ..........................................................................

 

35

Författningsförslag .............................................................

47

1

Uppdraget och dess genomförande ..............................

99

1.1

Bakgrund ..................................................................................

99

1.2

Utredningens uppdrag...........................................................

105

1.3

Utredningens genomförande ................................................

106

1.4

Betänkandets innehåll............................................................

107

Del I

Genomförandet av det tredje inre

 

 

 

marknadspaketet för el

 

2

Den svenska elmarknaden .........................................

111

2.1

Inledning.................................................................................

111

2.2

Elmarknadens struktur ..........................................................

111

 

2.2.1

Övergripande struktur ...............................................

111

 

2.2.2

Regelverket..................................................................

119

 

2.2.3

Tillsyn och övervakning .............................................

120

3

Direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den

 

 

inre marknaden för el ...............................................

123

3.1

Inledning.................................................................................

123

 

 

 

5

Innehåll

SOU 2010:30

3.2

Ingressen.................................................................................

123

3.3 Kapitel I – Syfte, tillämpning och definitioner.....................

127

 

3.3.1 Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde.................

127

 

3.3.2 Artikel 2 – Definitioner..............................................

128

3.4 Kapitel II – Allmänna regler för organisation av sektorn....

128

 

3.4.1 Artikel 3 – Skyldighet att tillhandahålla

 

 

allmännyttiga tjänster och skyddet av kunderna.......

128

 

3.4.2 Artikel 4 – Övervakning av

 

 

försörjningstryggheten ...............................................

133

 

3.4.3 Artikel 5 – Tekniska regler.........................................

135

 

3.4.4 Artikel 6 – Främjande av regionalt samarbete...........

138

3.5 Kapitel III – Produktion........................................................

141

 

3.5.1 Artikel 7 – Tillståndsförfarande för ny kapacitet......

141

 

3.5.2 Artikel 8 – Anbudsförfarande för ny kapacitet.........

143

3.6

Kapitel IV – Drift av överföringssystem..............................

144

 

3.6.1 Artikel 9 – Åtskillnad av överföringssystem och

 

 

systemansvariga för överföringssystem (TSO).........

145

 

3.6.2 Artikel 10 – Utseende och certifiering av

 

 

systemansvariga för överföringssystem (TSO).........

149

 

3.6.3 Artikel 11 – Certifiering i förhållande till

 

 

tredjeländer..................................................................

150

 

3.6.4 Artikel 12 – Uppgifter som åligger de

 

 

systemansvariga för överföringssystemet (TSO) .....

150

 

3.6.5 Artikel 13 – Oberoende systemansvariga (ISO).......

151

 

3.6.6 Artikel 14 – Åtskillnad av ägare till

 

 

överföringssystem (TSOW).......................................

152

 

3.6.7 Artikel 15 – Inmatningsorder och balans ..................

152

 

3.6.8 Artikel 16 – Konfidentiell behandling när det

 

 

gäller systemansvarig för överföringssystem

 

 

(TSO) och ägare till överföringssystem (TSOW)....

153

3.7Kapitel V – Oberoende systemansvarig för överföring

(ITO) ......................................................................................

154

3.7.1

Artiklarna 17–23..........................................................

154

3.8 Kapitel VI – Drift av distributionssystem ............................

155

3.8.1

Artikel 24 – Utnämnande av systemansvariga för

 

 

distributionssystemet .................................................

155

6

SOU 2010:30

 

Innehåll

3.8.2

Artikel 25

– Uppgifter som åligger de

 

 

systemansvarig för distributionssystemet.................

156

3.8.3

Artikel 26

– Åtskillnad av systemansvariga för

 

 

distributionssystemet .................................................

157

3.8.4Artikel 27 – Skyldighet till konfidentiell behandling för systemansvariga för

 

distributionssystemet .................................................

161

3.8.5

Artikel 28

– Slutna distributionssystem....................

162

3.8.6

Artikel 29

– Kombinerat systemansvar .....................

164

3.9Kapitel VII - Särredovisning av olika verksamheter samt

transparens i bokföringen......................................................

164

3.9.1

Artikel 30

– Tillgång till räkenskaper ........................

164

3.9.2

Artikel 31

– Särredovisning........................................

165

3.10 Kap VIII – Organisation av tillträde till systemet ...............

165

3.10.1 Artikel 32

– Tillträde för tredje part..........................

165

3.10.2 Artikel 33

– Öppnande av marknaderna och

 

 

ömsesidighet ...............................................................

167

3.10.3 Artikel34 – Direktledningar.......................................

168

3.11 Kapitel IX – Nationella tillsynsmyndigheter .......................

168

3.11.1 Artikel 35

– Tillsynsmyndigheternas utnämning

 

 

och oberoende.............................................................

168

3.11.2 Artikel 36

– Tillsynsmyndigheternas allmänna

 

 

mål ...............................................................................

 

171

3.11.3 Artikel 37

– Tillsynsmyndigheternas skyldigheter

 

 

och befogenheter ........................................................

174

3.11.4 Artikel 38

– Regelverk för gränsöverskridande

 

 

frågor ...........................................................................

 

197

3.11.5 Artikel 39

– Överensstämmelse med riktlinjerna.....

199

3.11.6 Artikel 40

– Bevarande av information......................

202

3.12 Kapitel X – Kundmarknader .................................................

204

3.12.1 Artikel 41

– Kundmarknader .....................................

204

3.13 Kap XI – Slutbestämmelser...................................................

206

3.13.1 Artikel 42

– Skyddsåtgärder.......................................

206

3.13.2 Artikel 43

– Lika villkor .............................................

207

3.13.3 Artikel 44

– Undantag................................................

207

3.13.4 Artikel 45

– Granskningsförfarande..........................

208

3.13.5 Artikel 46

– Kommitté ...............................................

209

3.13.6 Artikel 47

– Rapportering ..........................................

209

 

 

 

7

Innehåll SOU 2010:30

 

3.13.7

Artikel 48 – Upphävande............................................

210

 

3.13.8

Artikel 49 – Införlivande ............................................

210

 

3.13.9 Artikel 50 – Ikraftträdande, och 51 – Adressater......

211

3.14

Bilaga I ....................................................................................

211

 

3.14.1 Punkten 1 a) – Rätt till ett avtal med sin

 

 

 

elleverantör..................................................................

211

 

3.14.2 Punkten 1 b) – Ändring av avtalsvillkor....................

212

 

3.14.3 Punkten 1 c) – Transparent information...................

213

 

3.14.4 Punkten 1 d) – Ett brett val av betalningssätt...........

214

 

3.14.5 Punkten 1 e) – Möjlighet att byta elleverantör

 

 

 

utan kostnad................................................................

215

 

3.14.6 Punkten 1 f) – Mekanismer för tvistlösning .............

216

 

3.14.7 Punkten 1 g) – Information .......................................

219

 

3.14.8

Punkten 1 h) – Tillgång till sina

 

 

 

förbrukningsuppgifter och punkten 1 i) –

 

 

 

Information om faktisk elförbrukning.........................

220

 

3.14.9 Punkten 1 j) – Slutavräkning......................................

222

 

3.14.10 Punkten 2 – Smarta mätare...................................

222

4

Överväganden och förslag – elmarknadsdirektivet.........

225

4.1

Konsumentrelaterade frågeställningar ..................................

225

 

4.1.1

Avtalet mellan konsumenten och elleverantören......

225

 

4.1.2

Ändrade avtalsvillkor ..................................................

227

 

4.1.3

Förskottsbetalning......................................................

228

 

4.1.4

Byte av elleverantör och slutavräkning......................

229

 

4.1.5

Tillgång till förbrukningsuppgifter en gång per

 

 

 

månad...........................................................................

230

 

4.1.6

Kontaktpunkt..............................................................

230

 

4.1.7

Information till konsumenter av el om deras

 

 

 

rättigheter och möjlighet till tvistlösning..................

232

 

4.1.8

Definition av utsatta kunder ......................................

232

 

4.1.9

Smarta mätare..............................................................

233

 

4.1.10

Klagomålshantering och övervakning........................

234

4.2Åtskillnad mellan elnätsverksamhet och produktion

 

och/eller handel med naturgas...............................................

234

4.3

Certifiering .............................................................................

235

4.4

Inkasserandet av kapacitetsavgifter.......................................

236

8

 

 

SOU 2010:30

Innehåll

4.5

Övervakningsansvarig............................................................

236

4.6

Kommunikation och varumärkesprofilering........................

237

4.7Undantagsmöjlighet för företag med färre än 100 000

kunder.....................................................................................

238

4.8Regionala samarbeten som ett steg på vägen mot en inre

 

marknad ..................................................................................

240

4.9

Vägrat tillträde kräver motiverade beslut .............................

241

4.10

Energimarknadsinspektionen ska offentliggöra

 

 

rollbeskrivningar ....................................................................

242

4.11

Energimarknadsinspektionens ansvar och uppgifter...........

244

 

4.11.1 Energimarknadsinspektionens ledning och

 

 

oberoende....................................................................

244

 

4.11.2 Energimarknadsinspektionens ansvar och

 

 

uppgifter......................................................................

245

 

4.11.3 Nättariffer för stamnät...............................................

246

4.12Skyldigheter som enligt direktivet läggs på Energimarknadsinspektionen och andra myndigheter –

Svenska kraftnät .....................................................................

246

4.13Skyldigheter som enligt direktivet läggs på Energimarknadsinspektionen och andra myndigheter –

Konsumentverket...................................................................

247

4.14Skyldigheter som enligt direktivet läggs på Energimarknadsinspektionen och andra myndigheter –

 

Konkurrensverket ..................................................................

248

4.15

Klagomål på nätföretag – tidsfrister m.m.............................

249

5

Förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde

 

 

till nät för gränsöverskridande elhandel ......................

251

5.1

Huvuddragen i förordningen ................................................

251

5.2

Förordningens ingress ...........................................................

253

5.3

Förordningens sakinnehåll ....................................................

254

 

5.3.1 Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde ................

254

 

 

9

Innehåll SOU 2010:30

 

5.3.2

Artikel 2 – Definitioner..............................................

255

 

5.3.3

Artikel 3 – Certifiering av systemansvariga för

 

 

 

överföringssystemen...................................................

256

 

5.3.4

Artikel 4 – Europeiska nätverket av

 

 

 

systemansvariga för överföringssystemen för el

 

 

 

(Entso för el)...............................................................

257

 

5.3.5

Artikel 5 – Inrättande av Entso för el........................

258

 

5.3.6

Artikel 6 – Utarbetande av nätföreskrifter................

259

 

5.3.7

Artikel 7 – Ändring av nätföreskrifter.......................

261

 

5.3.8

Artikel 8 – Uppgifter för Entso för el .......................

262

 

5.3.9

Artikel 9 – Byråns övervakningsuppgifter.................

266

 

5.3.10

Artikel 10

– Samråd.....................................................

267

 

5.3.11

Artikel 11

– Kostnader ...............................................

267

 

5.3.12 Artikel 12

– Regionalt samarbete mellan

 

 

 

systemansvariga för överföringssystem.....................

268

 

5.3.13 Artikel 13

– Kompensationsmekanism mellan

 

 

 

systemansvariga för överföringssystemen.................

269

 

5.3.14 Artikel 14

– Avgifter för tillträde till näten...............

270

 

5.3.15 Artikel 15

– Tillhandahållande av information..........

270

 

5.3.16 Artikel 16

– Allmänna principer om hantering av

 

 

 

överbelastning .............................................................

275

 

5.3.17 Artikel 17

– Nya sammanlänkningar .........................

277

 

5.3.18 Artikel 18

– Riktlinjer.................................................

280

 

5.3.19 Artikel 19

– Tillsynsmyndigheter ..............................

281

 

5.3.20 Artikel 20

– Tillhandahållande och

 

 

 

konfidentialitet............................................................

282

 

5.3.21 Artikel 21

– Medlemsstaternas rätt att besluta om

 

 

 

mer detaljerade åtgärder..............................................

282

 

5.3.22 Artikel 22

– Sanktioner...............................................

283

 

5.3.23 Artikel 23

– Kommittéförfarande..............................

284

 

5.3.24 Artikel 24

– Kommissionens rapport ........................

285

 

5.3.25 Artikel 25

– Upphävande............................................

285

 

5.3.26 Artikel 26

– Ikraftträdande.........................................

285

 

5.3.27 Bilaga I – Riktlinjer för hantering och tilldelning

 

 

 

av tillgänglig överföringskapacitet mellan

 

 

 

nationella system.........................................................

286

 

5.3.28 Bilaga 2 – Jämförelsetabell..........................................

292

6

Överväganden och förslag – elförordningen..................

293

6.1

Uppdatering av existerande hänvisningar.............................

293

10

 

 

 

 

SOU 2010:30

Innehåll

6.2

Svenska kraftnäts uppgifter enligt förordningen .................

294

6.3

Försörjningsprognoser för den nationella elmarknaden .....

297

6.4Energimarknadsinspektionens uppgifter enligt

 

elförordningen........................................................................

299

6.5

Fondering av kapacitetsavgifter ............................................

300

Del II Genomförandet av det tredje inre

 

 

marknadspaketet för naturgas

 

7

Den svenska naturgasmarknaden ...............................

305

7.1

Inledning.................................................................................

305

7.2

Infrastruktur...........................................................................

306

7.3

Tillförsel och leveranser av naturgas 2008............................

309

7.4Roller och aktörer på den svenska naturgasmarknaden

enligt nuvarande marknadsmodell ........................................

311

7.4.1

Gasproducenten..........................................................

311

7.4.2

Nätägaren....................................................................

311

7.4.3

Lagerägaren .................................................................

312

7.4.4

Gasanvändaren............................................................

313

7.4.5

Gashandelsföretaget ...................................................

313

7.4.6

Balansansvarig .............................................................

314

7.4.7

Systemansvarig............................................................

315

7.5En sammanfattning av avtalsrelationerna mellan

 

aktörerna.................................................................................

315

8

Direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den

 

 

inre marknaden för naturgas......................................

317

8.1

Inledning.................................................................................

317

8.2

Direktivets ingress .................................................................

317

8.3

Kapitel I – Syfte, tillämpning och definitioner ....................

323

 

8.3.1 Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde ................

323

 

8.3.2 Artikel 2 – Definitioner..............................................

323

8.4

Kapitel II – Allmänna regler för organisation av sektorn....

324

 

 

11

Innehåll

SOU 2010:30

8.4.1

Artikel 3.......................................................................

325

8.4.2 Artikel 4 – Tillståndsförfarande.................................

329

8.4.3 Artikel 5 – Övervakning av

 

 

försörjningstryggheten ...............................................

330

8.4.4 Artikel 6 – Regional solidaritet ..................................

331

8.4.5 Artikel 7 – Främjande av regionalt samarbete...........

332

8.4.6 Artikel 8 – Tekniska regler.........................................

334

8.5 Kapitel III – Överföring, lagring och LNG..........................

335

8.5.1 Artikel 9 – Åtskillnad av överföringssystem och

 

 

systemansvariga för överföringssystem (TSO).........

335

8.5.2 Artikel 10 – Utnämnande och certifiering av

 

 

systemansvariga för överföringssystem (TSO).........

339

8.5.3 Artikel 11 – Certifiering i förhållande till

 

 

tredjeländer..................................................................

340

8.5.4 Artikel 12 – Utnämnande av systemansvariga för

 

 

lagringssystem och LNG-anläggningar .....................

341

8.5.5 Artikel 13 – Uppgifter som åligger de

 

 

systemansvariga för överförings-, lagrings-,

 

 

och/eller LNG-anläggningar ......................................

341

8.5.6 Artikel 14 – Oberoende systemansvarig (ISO) ........

343

8.5.7 Artikel 15 – Åtskillnad av ägare till

 

 

överföringssystem (TSOW) och systemansvariga

 

 

för lagringssystem.......................................................

345

8.5.8 Artikel 16 – Konfidentiell behandling när det

 

 

gäller systemansvariga för överföringssystem

 

 

(TSO) och ägare till överföringssystem (TSOW)....

347

8.6Kapitel IV – Oberoende systemansvariga för överföring

(ITO) ......................................................................................

 

348

8.6.1 Artiklarna 17–23..........................................................

348

8.7 Kapitel V – Distribution och leverans...................................

349

8.7.1 Artikel 24

– Utnämnande av systemansvariga för

 

distributionssystemet .................................................

349

8.7.2 Artikel 25

– Uppgifter som åligger de

 

systemansvariga för distributionssystemet................

350

8.7.3 Artikel 26

– Åtskillnad av systemansvariga för

 

distributionssystemet .................................................

352

8.7.4Artikel 27 – skyldighet till konfidentiell behandling för systemansvariga för

distributionssystemet .................................................

355

12

SOU 2010:30

 

 

Innehåll

8.7.5

Artikel 28

– Slutna distributionssystem....................

355

8.7.6

Artikel 29

– Kombinerat systemansvar .....................

357

8.8Kapitel VI – Särredovisning och transparens i

 

bokföringen............................................................................

 

358

 

8.8.1

Artikel 30

– Tillgång till räkenskaper ........................

358

 

8.8.2

Artikel 31

– Särredovisning........................................

359

8.9

Kapitel VII – organisation av tillträde till systemet.............

361

 

8.9.1

Artikel 32

– Tillträde för tredje part..........................

361

 

8.9.2

Artikel 33

– Tillträde till lagring ................................

362

 

8.9.3

Artikel 34

– Tillträde till tidigare led i

 

 

 

rörledningsnätet..........................................................

363

 

8.9.4

Artikel 35

– Vägrat tillträde .......................................

364

 

8.9.5

Artikel 36

– Ny infrastruktur ....................................

365

 

8.9.6

Artikel 37

– Öppnande av marknader och

 

 

 

ömsesidighet ...............................................................

367

 

8.9.7

Artikel 38

– Direktledningar......................................

368

8.10

Kapitel VIII – Nationella tillsynsmyndigheter ....................

368

 

8.10.1 Artikel 39

– Tillsynsmyndigheternas utnämning

 

 

 

och oberoende.............................................................

368

 

8.10.2 Artikel 40

– Tillsynsmyndigheternas allmänna

 

 

 

mål ...............................................................................

 

372

 

8.10.3 Artikel 41

– Tillsynsmyndigheternas skyldigheter

 

 

 

och befogenheter ........................................................

374

 

8.10.4 Artikel 42

– Regelverk för gränsöverskridande

 

 

 

frågor ...........................................................................

 

395

 

8.10.5 Artikel 43

– Överensstämmelse med riktlinjerna.....

396

 

8.10.6 Artikel 44

– Bevarande av information......................

399

8.11

Kapitel IX – Kundmarknader................................................

402

 

8.11.1 Artikel 45

– Kundmarknader .....................................

402

8.12

Kapitel X – Slutbestämmelser ...............................................

403

 

8.12.1 Artikel 46

– Skyddsåtgärder.......................................

403

 

8.12.2 Artikel 47

– Lika villkor .............................................

403

 

8.12.3 Artikel 48

– Undantag när det gäller take-or-pay–

 

 

 

åtaganden.....................................................................

 

404

 

8.12.4 Artikel 49

– Framväxande och enskilda

 

 

 

marknader

...................................................................

405

 

8.12.5 Artikel 50

– Granskningsförfarande..........................

406

 

8.12.6 Artikel 51

– Kommitté ...............................................

407

 

 

 

 

13

Innehåll

 

SOU 2010:30

8.12.7 Artikel 52

– Rapportering...........................................

407

8.12.8 Artikel 53

– Upphävanden .........................................

408

8.12.9 Artikel 54

– Införlivanden..........................................

408

8.12.10Artikel 55 – I kraftträdande och 56 –

 

 

Adressater....................................................................

409

8.13

Bilaga I ....................................................................................

409

 

8.13.1 Punkten 1 a) – Rätt till avtal med sin

 

 

 

naturgasleverantör.......................................................

410

 

8.13.2 Punkten 1 b) – Ändring av avtalsvillkor....................

411

 

8.13.3 Punkten 1 c) – Transparent information...................

412

 

8.13.4 Punkten 1 d) – Ett brett val av betalningssätt...........

412

 

8.13.5 Punkten 1 e) – Möjlighet att byta gasleverantör

 

 

 

utan kostnad................................................................

414

 

8.13.6 Punkten 1 f) – Mekanismer för tvistlösning .............

415

 

8.13.7 Punkten 1 g) – Information .......................................

417

 

8.13.8 Punkten 1 h) – Tillgång till

 

 

 

förbrukningsuppgifter och punkten 1 i) –

 

 

 

Information om faktisk gasförbrukning....................

417

 

8.13.9 Punkten 1 j) – Slutavräkning......................................

419

 

8.13.10 Punkten 2 – Smarta mätare...................................

419

9

Överväganden och förslag – gasmarknadsdirektivet.......

421

9.1

Konsumentrelaterade frågeställningar ..................................

421

 

9.1.1 Avtal mellan konsumenten och

 

 

 

naturgasleverantören...................................................

421

 

9.1.2

Ändrade avtalsvillkor ..................................................

423

 

9.1.3

Förskottsbetalning......................................................

424

 

9.1.4 Byte av naturgasleverantör och slutavräkning...........

424

 

9.1.5

Tillgång till förbrukningsuppgifter............................

425

 

9.1.6

Kontaktpunkt..............................................................

426

 

9.1.7 Definition av utsatta kunder ......................................

428

 

9.1.8

Smarta mätare..............................................................

428

 

9.1.9

Klagomålshantering och övervakning........................

429

9.2Hantering av systemansvaret i det svenska transmissionssystemet och kortsiktig balansering av

naturgassystemet i dess helhet...............................................

430

9.2.1

Transmission och transmissionssystem.....................

430

9.2.2

Nuvarande ägarförhållanden i det svenska

 

 

transmissionssystemet – effekter på marknaden ......

431

14

SOU 2010:30

 

Innehåll

9.2.3 Den nuvarande svenska systemansvarslösningen .....

433

9.2.4 Styrkor och svagheter med nuvarande

 

 

systemansvarslösning .................................................

435

9.2.5 Hantering av systemansvar enligt

 

 

gasmarknadsdirektivets möjliga lösningar ................

437

9.2.6

Tänkbara handlingsalternativ.....................................

438

9.2.7

Utredningens bedömning ..........................................

441

9.3Ny tidsfrist för leverantörsbyten samt införande av

smarta mätare .........................................................................

442

9.3.1

Aktuella marknadsförutsättningar.............................

442

9.3.2 Naturgaskunderna och deras förbrukning................

443

9.3.3 Krav på mätning och avläsningsfrekvens ..................

444

9.3.4 Förutsättningar för kundaktivitet på

 

 

naturgasmarknaden.....................................................

445

9.3.5

Gasmarknadsdirektivets krav.....................................

447

9.3.6 Utredningens bedömning av direktivets krav på

 

 

leverantörsbyte inom tre veckor................................

448

9.3.7 Införande av smarta mätare........................................

450

9.3.8 Utredningens bedömning av smarta mätare .............

451

9.4 Åtskillnad mellan nätverksamhet och biogasproduktion....

452

9.4.1 Uppgradering av biogas för injektion till

 

 

naturgasnätet...............................................................

453

9.4.2 Att beakta vid valet av gräns mellan

 

 

nätverksamhet och biogasproduktion.......................

454

9.4.3 Fördelning av kostnader för spetsning......................

455

9.4.4 Spetsningen bör tills vidare lämnas oreglerad...........

456

9.5Åtskillnad mellan gasnätsverksamhet och produktion

 

och/eller handel med el..........................................................

457

9.6

Certifiering.............................................................................

458

9.7

Certifiering i förhållande till tredje länder ...........................

459

9.8

Övervakningsansvarig............................................................

461

9.9

Kommunikation och varumärkesprofilering........................

461

9.10

Slutna distributionssystem ....................................................

462

9.11

Tillträde till lagring ................................................................

464

15

Innehåll

SOU 2010:30

9.12

Energimarknadsinspektionen ska offentliggöra

 

 

rollbeskrivningar.....................................................................

464

9.13

Energimarknadsinspektionens ansvar och uppgifter ...........

467

 

9.13.1 Energimarknadsinspektionens ledning och

 

 

oberoende ....................................................................

467

 

9.13.2 Uppdatering av Energimarknadsinspektionens

 

 

instruktion...................................................................

467

9.14

Skyldigheter med koppling till tillsyn över driften av

 

 

naturgassystemet ....................................................................

468

9.15Skyldigheter som enligt direktivet läggs på Energimarknadsinspektionen och andra myndigheter –

Konsumentverket...................................................................

469

9.16Skyldigheter som enligt direktivet läggs på Energimarknadsinspektionen och andra myndigheter –

 

Konkurrensverket ..................................................................

469

9.17

Klagomål gällande innehavare av naturgasledning eller en

 

 

innehavare av förgasningsanläggning – tidsfrister m.m. ......

470

10

Förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde

 

 

till naturgasöverföringsnäten ......................................

471

10.1

Huvuddragen i förordningen.................................................

471

10.2

Förordningens ingress ...........................................................

472

10.3

Förordningens sakinnehåll ....................................................

474

 

10.3.1 Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde.................

474

 

10.3.2 Artikel 2 – Definitioner..............................................

476

 

10.3.3 Artikel 3 – Certifiering av systemansvariga för

 

 

transmissionssystem ...................................................

477

 

10.3.4 Artikel 4 – Entso för gas.............................................

480

 

10.3.5 Artikel 5 – Inrättande av Entso för gas .....................

480

 

10.3.6 Artikel 6 – Utarbetande av nätföreskrifter................

481

 

10.3.7 Artikel 7 – Ändring av nätföreskrifter.......................

483

 

10.3.8 Artikel 8 – Uppgifter för Entso för gas.....................

484

 

10.3.9 Artikel 9 – Byråns övervakningsuppgifter.................

487

 

10.3.10 Artikel 10 – Samråd ..............................................

488

 

10.3.11 Artikel 11 – Kostnader .........................................

488

16

 

 

SOU 2010:30

Innehåll

10.3.12 Artikel 12 – Regionalt samarbete mellan

 

systemansvariga för transmissionssystemen.............

489

10.3.13 Artikel 13 – Tariffer för tillträde till nät .............

490

10.3.14 Artikel 14 – Tjänster för tredjepartstillträde

 

avseende systemansvariga för

 

transmissionssystem...................................................

492

10.3.15 Artikel 15 – Tjänster för tredjepartstillträde

 

avseende anläggningar för lager och LNG................

494

10.3.16 Artikel 16 – Principer för mekanismerna för

 

kapacitetstilldelning och förfarandena för

 

hantering av överbelastning för systemansvariga

 

för transmissionssystem.............................................

495

10.3.17 Artikel 17 – Principer för mekanismerna för

 

kapacitetstilldelning och förfarandena för

 

hantering av överbelastning när det gäller

 

lagringsanläggningar och LNG-anläggningar ...........

497

10.3.18Artikel 18 – Krav på transparens när det gäller

systemansvariga för transmissionssystem.................

498

10.3.19Artikel 19 – Krav på transparens när det gäller

lagringsanläggningar och LNG-anläggningar ...........

499

10.3.20 Artikel 20 – Systemansvarigas register................

501

10.3.21Artikel 21 – Balansregler och avgifter för

obalans.........................................................................

 

503

10.3.22 Artikel 22 – Handel med kapacitetsrättigheter ..

503

10.3.23

Artikel 23

– Riktlinjer ..........................................

504

10.3.24

Artikel 24

– Tillsynsmyndigheter........................

505

10.3.25

Artikel 25

– Tillhandahållande av information ...

506

10.3.26Artikel 26 – Medlemsstaternas rätt att besluta

 

om mer detaljerade åtgärder.......................................

506

 

10.3.27 Artikel 27 – Sanktioner ........................................

507

 

10.3.28 Artikel 28 – Kommittéförfarande........................

507

 

10.3.29

Artikel 29

– Kommissionens rapport..................

508

 

10.3.30

Artikel 30

– Undantag..........................................

508

 

10.3.31

Artikel 31

– Upphävande .....................................

509

 

10.3.32

Artikel 32

– Ikraftträdande ..................................

509

 

10.3.33 Bilaga I – Riktlinjer...............................................

509

 

10.3.34 Bilaga II – Jämförelsetabell ..................................

511

11

Överväganden och förslag – gasförordningen ...............

513

11.1

Den svenska marknadsmodellen för naturgas......................

513

 

 

 

 

17

Innehåll

SOU 2010:30

 

11.1.1 Valet av marknadsmodell på den svenska

 

 

naturgasmarknaden.....................................................

513

 

11.1.2 För- och nackdelar med de olika

 

 

marknadsmodellerna enligt tidigare utvärderingar ...

515

 

11.1.3 Motiv för en översyn av marknadsmodellens

 

 

funktion .......................................................................

517

11.2

Uppdatering av befintliga hänvisningar ................................

519

11.3

Energimarknadsinspektionens uppgifter enligt

 

 

naturgasförordningen.............................................................

519

11.4

Försörjningsprognoser för den nationella marknaden ........

521

Del III Inrättandet av en byrå för samarbete

 

 

mellan energitillsynsmyndigheter

 

12

Förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en

 

 

byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter....

525

12.1

Inledning.................................................................................

525

12.2

Huvuddragen i förordningen.................................................

525

12.3

Förordningens ingress ...........................................................

527

12.4

Kapitel I – Inrättande och rättslig status ..............................

529

 

12.4.1 Artikel 1 - Syfte..........................................................

529

 

12.4.2 Artikel 2 – Rättslig status ...........................................

529

 

12.4.3 Artikel 3 - Sammansättning.......................................

530

 

12.4.4 Artikel 4 – Byråns akter..............................................

530

12.5

Kapitel II – Uppgifter ............................................................

531

 

12.5.1 Artikel 5 – Allmänna uppgifter ..................................

531

 

12.5.2 Artikel 6 – Uppgifter i fråga om samarbete

 

 

mellan systemansvariga för överföringssystem.........

532

 

12.5.3 Artikel 7 – Uppgifter i fråga om de nationella

 

 

tillsynsmyndigheterna.................................................

535

 

12.5.4 Artikel 8 – Uppgifter angående regler och villkor

 

 

för tillträde till och driftssäkerheten för

 

 

gränsöverskridande infrastruktur...............................

538

 

12.5.5 Artikel 9 – Övriga uppgifter.......................................

540

 

12.5.6 Artikel 10 - Samråd och transparens.........................

541

18

SOU 2010:30

Innehåll

 

12.5.7 Artikel 11 – Övervakning av och rapportering om

 

 

elsektorn och naturgassektorn...................................

542

12.6

Kapitel III – Organisation.....................................................

543

 

12.6.1 Artikel 12 – Styrelse ...................................................

543

 

12.6.2 Artikel 13 – Styrelsens uppgifter ...............................

545

 

12.6.3 Artikel 14 - Tillsynsnämnd........................................

546

 

12.6.4 Artikel 15 – Tillsynsnämndens uppgifter..................

547

 

12.6.5 Artikel 16 - Direktör .................................................

549

 

12.6.6 Artikel 17 – Direktörens uppgifter............................

550

 

12.6.7 Artikel 18 - Överklagandenämnd .............................

550

 

12.6.8 Artikel 19 - Överklaganden.......................................

551

 

12.6.9 Artikel 20 – Talan vid förstainstansrätten och vid

 

 

domstolen....................................................................

552

12.7

Kapitel IV – Finansiella bestämmelser..................................

553

 

12.7.1 Artikel 21 – Byråns budget ........................................

553

 

12.7.2 Artikel 22 - Avgifter ..................................................

553

 

12.7.3 Artikel 23 – Upprättande av budgeten......................

554

 

12.7.4 Artikel 24 – Genomförande och kontroll av

 

 

budgeten......................................................................

554

 

12.7.5 Artikel 25 – Finansiella bestämmelser.......................

554

 

12.7.6 Artikel 26 – Bestämmelser om

 

 

bedrägeribekämpning .................................................

555

12.8

Kapitel V – Allmänna bestämmelser.....................................

555

 

12.8.1 Artikel 27 – Privilegier och immunitet......................

555

 

12.8.2 Artikel 28 - Personal..................................................

556

 

12.8.3 Artikel 29 – Byråns ansvar .........................................

557

 

12.8.4 Artikel 30 – Tillgång till handlingar ..........................

557

 

12.8.5 Artikel 31 – Deltagande av tredje länder...................

557

 

12.8.6 Artikel 32 - Kommitté...............................................

558

 

12.8.7 Artikel 33 - Språkordning..........................................

558

12.9

Kapitel VI – Slutbestämmelser..............................................

558

 

12.9.1 Artikel 34 - Utvärdering............................................

558

 

12.9.2 Artikel 35 – Ikraftträdande och

 

 

övergångsbestämmelser..............................................

559

13

Överväganden och förslag – byråförordningen ..............

561

13.1

Nya uppgifter för Energimarknadsinspektionen.................

561

19

Innehåll

 

SOU 2010:30

Del IV

Behov av förändrade regler när det

 

 

 

gäller funktionell åtskillnad på

 

 

 

naturgasmarknaden

 

14

Översyn av regler kring åtskillnad på den svenska

 

 

naturgasmarknaden ..................................................

565

14.1

Uppdragets bakgrund ............................................................

565

14.2

Vikten av åtskillnad och oberoende i vertikalt

 

 

integrerade företag .................................................................

566

 

14.2.1 Olika former av åtskillnad..........................................

566

 

14.2.2 Åtskillnad kontra oberoende......................................

568

14.3

Nuvarande regelverk i jämförelse med

 

 

gasmarknadsdirektivets krav..................................................

568

 

14.3.1 Koncessionspliktiga och icke koncessionspliktiga

 

 

 

naturgasledningar........................................................

568

14.4

En jämförelse med regelverket i andra nordiska länder .......

572

 

14.4.1 Danmark......................................................................

572

 

14.4.2 Finland.........................................................................

572

14.5

Aktuella förutsättningar på den svenska

 

 

naturgasmarknaden ................................................................

573

14.6

Förändringar i ellagen (1997:857) den 1 januari 2010..........

574

14.7

Överväganden och förslag .....................................................

575

 

14.7.1 Angående utvidgat krav på åtskillnad för

 

 

 

transmissionsföretag...................................................

575

Del V

Konsekvenser

 

15

Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens

 

 

förslag .....................................................................

579

15.1

Bakgrund.................................................................................

579

 

15.1.1 De formella kraven på konsekvensanalyser...............

579

 

15.1.2 Utredningens syfte .....................................................

580

 

15.1.3 Utredningens avgränsningar av

 

 

 

konsekvensbedömningen ...........................................

581

20

SOU 2010:30

Innehåll

15.2

Konsekvenser för tillsynen på el- och gasmarknaderna

 

 

samt övriga konsekvenser för berörda myndigheter ...........

583

15.3

Konsekvenser för företagen på el- och

 

 

naturgasmarknaderna.............................................................

590

15.4

Konsekvenser för kunderna ..................................................

599

15.5

Konsekvenser för miljö och samhälle m.m. .........................

601

15.6

Finansiering av utredningens förslag....................................

602

16

Författningskommentar .............................................

605

16.1

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857)...................

605

16.2

Förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403) .......

625

Särskilda yttanden ...........................................................

645

Referenser ......................................................................

657

Bilagor

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv (Dir. 2009:21).................................

661

Bilaga 2 Tilläggsdirektiv (Dir. 2010:39).....................................

669

Bilaga 3 Direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för

 

 

den inre marknaden för el.............................................

671

Bilaga 4 Förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för

 

 

tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel.........

711

Bilaga 5 Direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för

 

 

den inre marknaden för naturgas .................................

733

Bilaga 6 Förordningen (EG) nr 715/2009 om villkor för

 

 

tillträde till naturgasöverföringsnäten..........................

777

Bilaga 7 Förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en

 

 

byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter....

797

21

Sammanfattning

Bakgrund

Nya el- och gasmarknadsutredningen (utredningen) har i uppdrag att genomföra det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas i det svenska regelverket. Utredningens uppdrag utgör en del av det arbete inom EU som syftar till att skapa en gemensam inre mark- nad för el och naturgas. Paketet omfattar bl.a. nya och även mer detaljerade åtgärder som ska främja harmoniseringen och dess effekter. Därutöver skapas även en byrå för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna (ACER). Genom att harmonisera regelverket och främja utvecklandet av gränsöverskridande handel skapas förutsättningar för effektivt fungerande konkurrensutsatta marknader för el och naturgas.

Det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas utgörs av följande rättsakter:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver- skridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (elförordningen).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknads- direktivet).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverförings- näten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (gasförordningen).

23

Sammanfattning

SOU 2010:30

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byråförordningen).

Det tredje paketet omfattar åtgärder inom flera områden. Däribland åtgärder som syftar till att skapa en mer effektiv åtskill- nad mellan transmissionsverksamhet och konkurrensutsatt verk- samhet, bestämmelser som innebär ett utökat kundskydd, samt ett mer detaljerat regelverk kring nationella tillsynsmyndigheters befogenheter och uppgifter. Även behovet av samarbete betonas, varvid byrån för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter på el och naturgasområdet (ACER) som nu inrättas ges en viktig roll. Inom ramen för el- och naturgasförordningarna skapas två organisationer, Entso för el (ENTSO-E) och Entso för gas (ENTSOG), som ska fungera som samarbetsorgan för de certifie- rade transmissionsföretagen inom el och naturgas. Dessa organisa- tioner har en viktig roll att fylla i harmoniseringen av det europe- iska regelverket och kommer bl.a. att arbeta med att ta fram nätverkskoder och investeringsplaner för de inre marknaderna för el och naturgas.

Det tredje marknadspaketets processer utgår från att de aktörer som besitter relevant kompetens tar fram det mer detaljerade regel- verket för rutiner och rekommendationer etc. vilket sedan ska noteras/godkännas/fastställas av ACER och/eller kommissionen. Denna ansats används exempelvis vid utarbetandet av de nätföre- skrifter som ska arbetas fram av ENTSO-E respektive ENTSOG. Utredningen väljer att använda beteckningen nätverkskoder för elmarknaden då denna bättre avspeglar detta regelverks funktion för svenskt vidkommande.

Uppdraget

Utredningens uppdrag är att ta fram sådana förslag till lagstiftning och regelverk i övrigt som krävs för att genomföra elmarknads- direktivet och gasmarknadsdirektivet i det svenska regelverket. Därutöver har utredningen även i uppgift att föreslå anpassningar i lagstiftning och regelverk i övrigt med anledning av förordningen om villkor för tillträde till nätet för gränsöverskridande handel med el, förordningen om villkor för tillträde till naturgasöverförings- näten samt till förordningen om inrättandet av en byrå för sam-

24

SOU 2010:30

Sammanfattning

arbete mellan tillsynsmyndigheterna. Uppdraget omfattar även att utreda behovet av förändrade bestämmelser om funktionell åtskill- nad på naturgasmarknaden. Kända faktiska förhållanden på de svenska marknaderna för el och naturgas ligger till grund för utredningens analys.

Utredningens förslag avser förändringar i ellagen, naturgaslagen, elförordningen och naturgasförordningen. Därutöver föreslås även förändringar i Energimarknadsinspektionens, Svenska kraftnäts, Energimyndighetens, Konsumentverkets samt Konkurrensverkets instruktioner. Utredningen föreslår även en ny förordning om certifiering – certifieringsförordningen.

Utredningen väljer att begränsa regelförändringarna till ett minimum, dvs. utredningen föreslår endast förändringar nödvän- diga för att uppfylla direktivens uttalade krav. Detta förhållnings- sätt innebär exempelvis att de allmänna avtalsvillkor som utgör praxis för stora delar av de berörda företagen legat till grund för många av utredningens förslag rörande konsumentskydd. Utred- ningen lägger även stor vikt vid att konsumenternas rättigheter tryggas i enlighet med det tredje paketets intentioner.

Det tredje inre markandspaketet för el och naturgas

Elmarknads- och gasmarknadsdirektiven, samt el- och gasförordningarna

Förstärkt och förtydligad ställning för kunderna

Direktiven talar ibland om konsumenter i den svenska bemärkelsen konsument som fysisk person, ibland om kunder varvid avses samtliga kunder, dvs. både juridiska och fysiska personer. Vissa av utredningens förslag berör bara konsumenterna men andra berör hela kundkollektivet. Det finns stora likheter mellan de reviderade el- och gasmarknadsdirektiven bl.a. vad gäller konsumentfrågor.

Sverige tillämpar redan i dagsläget bestämmelser liknande de som direktiven anger inom ramen för de allmänna avtalsvillkor som tillämpas av flertalet företag på el- och naturgasmarknaderna. Utredningen har i möjligaste mån valt att föreslå bestämmelser som överensstämmer med befintlig praxis i syfte att undvika större kostnadsökningar än nödvändigt för de berörda företagen.

Utredningen har lagt ett flertal förslag vars syfte är att förstärka och förtydliga kundernas ställning på el- och naturgasmarknaderna.

25

Sammanfattning

SOU 2010:30

Flera förslag rör relationen mellan konsumenter och el- eller gashandelsföretag respektive el- eller gasnätsföretag. Utredningen föreslår att ett avtal mellan en konsument och en el- eller gasleve- rantör ska innehålla uppgifter om leverantörens namn, adress och telefonnummer, leverantörens åtagande gentemot konsumenten, datum när avtalet ingåtts, var konsumenten kan finna information om leverantörens priser och övriga villkor samt jämförpriser, när fakturering ska ske och med vilket intervall, den tid som avtalet löper, vad som gäller med avseende på förlängning av avtalet om det löper under en viss tid, villkoren för uppsägning av avtalet, principen för hur kostnaden ska beräknas för att i förtid avbryta ett avtal som löper under viss tid, villkoren för ersättning och återbe- talning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet med avseende på felaktig eller försenad fakturering och vad som gäller när preli- minär fakturering i större utsträckning än vad som avtalats skett, hur ett tvistlösningsförfarande enligt ellagen respektive naturgas- lagen inleds samt konsumentens övriga rättigheter gentemot el- och naturgasleverantören. Här rör det sig i huvudsak om en kodifi- ering av befintliga allmänna avtalsvillkor. Utredningen föreslår en bestämmelse som anger att en konsument får säga upp ett avtal om leverans av el eller naturgas utan att påföras någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse till följd av uppsägningen. Denna rätt avser avtal som inte är tidsbestämda.

Utredningen föreslår även att företagen ska informera konsu- menterna innan en villkorsändring träder i kraft, samt att konsu- menterna ska ha rätt att utan kostnad häva avtalet om de inte accepterar villkorsändringen. Genom att föreslå att avisering av villkorsändringar ska ske innan de träder i kraft avviker utred- ningen från direktivens bestämmelser i denna punkt.

Ett ytterligare förslag innebär att det på fakturan ska finnas en hänvisning till företagets hemsida där det ska finnas information om var det finns möjligheter till tvistlösning. Företagens hemsida ska även innehålla information om konsumenternas rättigheter.

Utredningen föreslår bestämmelser som begränsar hur länge företagen kan ta ut förskottsbetalning samt när det ska ske en förnyad prövning av om kravet på förskottsbetalning ska kvarstå. För naturgaskonsumenter innebär bestämmelsen att tiden för hur länge företagen kan ta ut förskottsbetalning förkortas. Även prin- ciper för hur man ska beräkna förskottsbetalningen föreslås.

Utredningen föreslår ett förbud mot diskriminerande avtalsvill- kor beroende av valt betalningssätt i syfte att undvika diskrimine-

26

SOU 2010:30

Sammanfattning

ring mellan olika grupper av konsumenter. Utredningen föreslår även att konsumenter ska få en slutfaktura inom sex veckor vid byte av el- eller gasleverantör.

Utredningen lägger även ett förslag om en förkortning av bytesprocessen för el- och naturgasleverantörer till tre veckor. Enligt utredningens bedömning innebär detta förslag att företagens IT-system och rutiner måste anpassas för att kunna hantera den förkortade tiden för bytesprocessen. Utredningens förslag avser själva bytesprocessen, dvs. den tid det längst får ta att genomföra en leverantörsbyte.

Utredningen föreslår även att det ska införas regler som innebär en skyldighet för el- och gashandelsföretag samt el- och gasnäts- företag att ha en väl fungerande klagomålshantering. Energimark- nadsinspektionen ska vara tillsynsmyndighet och övervaka företa- gens klagomålshantering.

Utredningen föreslår även en bestämmelse som innebär att elnätföretagen är skyldiga att tillhandhålla konsumenten informa- tion om dennes elförbrukning minst en gång per månad. Uppgif- terna måste vara tillgängliga per kalendermånad samt vara tillgäng- liga på ett sådant sätt att samtliga kunder har möjlighet att ta del av dem. Utredningen har övervägt motsvarande bestämmelse för naturgas, men mot bakgrund av förhållandena på den svenska naturgasmarknaden valt att inte lägga ett sådant förslag.

Utredningen föreslår även att elnätsföretag med fler än 100 000 anslutna kunder som ingår i vertikalt integrerade koncerner ska ange avsändaren i samband med kommunikation med en eller flera kunder. Syftet är att det ska vara tydligt när det är monopolföretaget inom en koncern som är avsändare och när det är övriga företag för att undvika förvirring om avsändaren. För att inte gå utöver direktivens krav har utredningen valt att avgränsa bestämmelsen till enbart elnätsföretag. I syfte att inte i onödan fördyra för mindre företag föreslår utredningen att undantaget för företag med färre än 100 000 anslutna kunder ska tillämpas.

Utredningen föreslår också att alla vertikalt integrerade el- och gasnätsföretag oavsett antal anslutna kunder ska utse en övervak- ningsansvarig som ska ansvara för företagets övervakningsplan. Den övervakningsansvarige kan utses inom företaget.

För att underlätta tillträde till elnäten föreslår utredningen att elnätsföretagen ska avge motiverade beslut i de fall de vägrar till- träde för tredje part till nätet eller vägrar överföra el för annans

27

Sammanfattning

SOU 2010:30

räkning på sitt nät. Härmed blir det lättare för den som vägrats tillträde att bedöma om det finns anledning att klaga på beslutet.

Utredningen föreslår att en definition av utsatta kunder ska tas in i el- respektive naturgaslagen.

Åtskillnad

Mot bakgrund av direktivens nya och mer detaljerade regler kring åtskillnad föreslår utredningen bl.a. krav på åtskillnad mellan elnätsverksamhet och produktion och/eller handel med gas, respektive åtskillnad mellan gasnätsverksamhet och produktion och/eller handel med el.

Utredningen har lagt förslag rörande reglerna kring åtskillnad på naturgasmarknaden. Naturgaslagen bör kompletteras med en bestämmelse som anger att ett företag som bedriver överföring av naturgas inte får bedriva produktion och/eller handel med naturgas eller annan typ av gas som är tekniskt möjlig och säker att föra in i naturgassystemet. Den del av bestämmelsen som är ny rör produk- tion och omfattar även biogasproduktion.

Certifiering

Utredningen föreslår även bestämmelser som innebär att transmis- sionsföretag och andra relevanta aktörer ska ansöka om certifiering. Bestämmelserna om certifiering är att viktiga från ett europeiskt perspektiv då de avses bidra till att åtskillnadsreglerna vad gäller transmissionsföretag upprätthålls på den inre marknaden.

De certifierade företagen kommer att delta i arbetet i ENTSO-E och ENTSOG. Vad gäller naturgas föreslår utredningen även bestämmelser som rör certifiering i förhållande till tredje land.

Slutna distributionssystem m.m.

Utredningen föreslår att det ska införas bestämmelser om slutna distributionssystem i naturgaslagen. Förslaget avser att befästa dagens väl fungerande praxis samtidigt som det bidrar till en ökad tydlighet och långsiktighet för marknadens aktörer. Vad beträffar lagring av naturgas föreslår utredningen att en bestämmelse införs i naturgaslagen som anger att tillsynsmyndigheterna ska samråda

28

SOU 2010:30

Sammanfattning

med systemanvändarna i samband med utarbetandet av tarifferna för lager och för lagring i transmissionsledning eller metoderna för deras fastställande.

Energimarknadsinspektionen

Det tredje energimarknadspaketet omfattar bestämmelser som syftar till att harmonisera och säkerställa tillsynsmyndigheternas oberoende och självständighet. Energimarknadsinspektionen kommer att få nya uppgifter samtidigt som befintliga uppgifter påverkas vad gäller omfattning och nivå. För att säkerställa att Energimarknadsinspektionen ska ha möjlighet att genomföra dessa uppgifter är det viktigt att inspektionen ges tillgång till nödvändiga resurser och kompetens.

Utredningen föreslår att Energimarknadsinspektionens instruk- tion ska uppdateras med hänvisningar till de reviderade el- och gasmarknadsdirektiven och gasförordningen samt kompletteras med hänvisningar till elförordningen och byråförordningen.

Utredningen föreslår att inspektionens chef ska förordnas för en period av fem till sju år samt att förordnandet endast ska kunna förnyas vid ett tillfälle.

Utredningen lägger ett förslag som innebär att varje part som har ett klagomål mot ett el- eller gasnätföretag avseende dennes skyldigheter enligt ellagen respektive naturgaslagen får klaga hos Energimarknadsinspektionen som ska fatta beslut inom två måna- der. Besluten ska gälla omedelbart och vara överklagbara. De nya bestämmelserna omfattar inte tvister som redan är reglerade i ellagen. Energimarknadsinspektionen ska även hantera de nya reglerna om certifiering som beskrivits ovan. Förslagen innebär även att inspektionen ska offentliggöra beskrivningar av roller och ansvarsområden för företag som bedriver nätverksamhet för el eller naturgas, el- eller naturgashandlare och kunder samt vid behov andra aktörer. Utredningen föreslår även att Energimarknads- inspektionen ska fatta beslut om intäktsramar för stamnätet.

Vad gäller byråförordningen så kommer Energimarknads- inspektionen i sin egenskap av nationell tillsynsmyndighet att delta i byråns arbete.

29

Sammanfattning

SOU 2010:30

Svenska kraftnät

Utredningen föreslår att Svenska kraftnäts instruktion ska kompletteras med bestämmelser som tydliggör att Svenska kraftnät ska inkassera kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter), delta i utvecklingen av regionala marknader för el och naturgas inom Norden och EU, delge Energimarknadsinspektionen resultatet av sin tillsyn över det nationella elsystemets driftssäkerhet samt utföra de uppgifter som åligger den systemansvariga för överförings- system för el enligt elförordningen. Utredningen föreslår att Svenska kraftnät ska få möjlighet att fondera kapacitetsavgifterna från år till år för att använda dem till att bibehålla eller öka kapaci- teten på aktuell förbindelse eller för mothandel. Givet dagens förutsättningar kan Svenska kraftnät förväntas delta i arbetet i ENTSO-E och ENTSOG i egenskap av certifierat företag.

Övriga myndigheter

Utredningens förslag berör även Energimyndigheten, Konsument- verket samt Konkurrensverket. Energimyndigheten föreslås bistå Svenska kraftnät och andra certifierade systemansvariga med hjälp vad gäller energiprognoser för el och naturgas. Vad gäller Konsument- verket innebär utredningens förslag i huvudsak att Konsumentverket ska bistå Energimarknadsinspektionen med information om konsu- menterna på el- och naturgasmarknaderna. Utredningen föreslår även att Konkurrensverkets instruktion ändras så att verket nu ska bistå Energimarknadsinspektionen med underlag vid inspektionens årliga rapportering om el- och naturgasmarknaderna.

Övriga organisationer

Utredningen föreslår att Konsumenternas elrådgivningsbyrå ska utses till kontaktpunkt för konsumenterna vad gäller el- och gashandelsfrågor, samt el- och gasnätsfrågor.

Direktiven innehåller även bestämmelser som anger att konsu- menter ska ha tillgång till ett tvistlösningsinstitut utanför domstol med ett snabbt, enkelt och billigt förfarande. Utredningen gör bedömningen att den befintliga hanteringen vid ARN är tillfyllest och att det i dagsläget inte finns anledning att förändra regelverket i denna del.

30

SOU 2010:30

Sammanfattning

Övrigt

Direktiven omfattar även krav på att en nationell tillsynsmyndighet ska ändra bindande beslut då kommissionen finner att beslutet i fråga inte överensstämmer med riktlinjerna i direktiven eller förordningarna. Sammantaget är det utredningens bedömning att det inte vore förenligt med den svenska förvaltningslagen och de principer som ligger till grund för svenska förvaltningsbeslut att ändra ett beslut som gynnar en enskild när detta beslut vunnit laga kraft.

Byråförordningen

Byråförordningen är ny och omfattar bestämmelser som dels rör byråns inrättande och organisation, dels rör dess uppgifter.

ACER får bl.a. till uppgift att stärka tillsynen över marknaderna och agera som tvistlösande i vissa frågor som rör gränsöverskri- dande förbindelser. Byrån har möjlighet att under vissa omständig- heter fatta beslut inom några av de områden som vanligen tillfaller de nationella tillsynsmyndigheterna. Det nya regelverket omfattar även bestämmelser som anger hur vissa frågor ska processas. Byrån har här en viktig roll i det att den ska avge yttrande rörande flera frågor.

Många uppgifter omfattas av bestämmelserna i övriga rättsakter i paketet och berör förutom ACER även kommissionen, nationella tillsynsmyndigheter samt ENTSO-E och ENTSOG. Dessa uppgifter har hanterats med utgångspunkt från de förstnämnda direktiven och förordningen vad gäller förslag till ny och förändrad lagstiftning. Här föreslår utredningen endast att Energimarknads- inspektionens instruktion ska kompletteras med en hänvisning till byråförordningen.

Det kommer även att vara möjligt för medlemsstaterna att utstationera personal i form av nationella experter vid byrån. En sådan utstationering torde vara av intresse för Sverige.

31

Sammanfattning

SOU 2010:30

Nya utredningar på naturgasmarknaden och elmarknaden föreslås

Med anledning av bestämmelserna i det tredje paketet föreslår utredningen även att vissa frågor bör utredas vidare.

På naturgasmarknaden anser utredningen att hanteringen av systemansvaret skyndsamt bör utredas. Syftet är att identifiera nödvändiga förändringar i det svenska regelverket för att möjlig- göra en hantering av systemansvaret i enlighet med gasmarknads- direktivets TSO-lösning. Även den svenska marknadsmodellen för naturgas bör utredas i mer detalj för att avgöra om den behöver anpassas för att harmonisera med gällande regelverk inom EU. En viktig fråga är hur hanteringen av systemansvaret och valet av marknadsmodell kan bidra till att effektivisera den svenska natur- gasmarkanden och bidra till att öka möjligheterna till konkurrens på den inre marknaden.

Vad gäller elmarknaden föreslår utredningen en översyn av gränsen för undantaget på elmarknaden för vertikalt integrerade företag som gäller för företag med färre än 100 000 anslutna elkun- der. Syftet med översynen är att undantaget bättre ska avspegla de faktiska förhållandena på den svenska marknaden där undantaget i dag omfattar alla utom ca fem företag.

Utredningen föreslår att Energimarknadsinspektionen ska utvärdera införandet av smarta mätare för el och naturgas och bedöma de kostnader och den nytta dessa för med sig för såväl marknaden som konsumenten. Vid en sådan bedömning är det viktigt att notera att förhållandena på el- och naturgasmarknaderna skiljer sig åt på ett flertal punkter.

Ökade krav på åtskillnad på naturgasmarknaden

Utöver genomförandet av det tredje inre marknadspaketet har utredningen även i uppdrag att utreda behovet av förändrade bestämmelser om funktionell åtskillnad på naturgasmarknaden.

Utredningen gör bedömningen att motsvarigheten till de genomförda ändringarna i ellagen inte torde vara nödvändiga vad gäller transmissionsverksamheten på naturgasmarknaden. Oavsett att de skulle kunna bidra till att tydliggöra effekterna av en väl fungerande åtskillnad och ett väl fungerande oberoende, anser

32

SOU 2010:30

Sammanfattning

utredningen emellertid inte att detta i sig utgör tillräcklig grund för att införa nya regler för transmissionsföretag på naturgasmarknaden.

Finansiering

Utredningen föreslår att Energimarknadsinspektionens behov av utökade resurser fortsatt finansieras genom inspektionens anslag, vilket även föreslås omfatta ersättningen till den kontaktpunkt som föreslås utses för konsumenterna på el- och naturgasmarknaderna.

Svenska kraftnäts kostnader för internationellt samarbete kommer att på samma sätt som tidigare täckas av stamnätstariffen. De uppgifter som därutöver åläggs Svenska kraftnät torde rymmas inom verkets befintliga ramar.

Uppdragen att utreda systemansvaret och marknadsmodellen för naturgas samt översynen av gränsen för undantag för företag med färre än 100 000 anslutna kunder på elmarknaden torde till stor del inrymmas i den utredningsverksamhet som bedrivs inom departementet eller Energimarknadsinspektionen.

33

Summary

Background

The New Electricity and Gas Markets Inquiry (the Inquiry) has been asked to implement EU’s third legislative package for electri- city and gas into the Swedish legislative framework. The Enquiry’s work is part of the work within the EU intended to create common internal markets for electricity and gas. The legislative package contains for instance new and also more detailed measures inten- ded to promote the harmonization and its results. In addition an agency for the cooperation of energy regulators is established (ACER). Through harmonization the legislative framework and promoting the development of cross border trade the prerequisites for efficient and competitive markets for electricity and gas are created.

The third legislative package consists of the following acts:

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC.

Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003.

Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC.

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the

35

Summary

SOU 2010:30

natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005.

Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators.

The third package contains measures in several areas. Included in the package are measures intended to improve unbundling between transmission system operators and companies acting on the competitive market, rules resulting in an increased level of protec- tion for customers, and a more detailed regulatory framework concerning the duties and powers of the national energy regulators. The need for cooperation is also emphasised, and in this area the Agency for cooperation between national energy regulators (ACER) now being established, is given an important role. Within the framework of the Electricity Regulation and the Gas Regula- tion two organisations are established, ENTSO for Electricity (ENTSO-E) and ENTSO for Gas (ENTSOG). These organisa- tions are to have cooperative function for the certified transmission system operators for electricity and gas. They are to fulfil an important role in the harmonisation of the European regulatory framework and will among other things develop the network codes and investment plans for the internal markets for electricity and gas.

The processes contained in the third package are based on the principle that the market participants having the relevant know- ledge are to develop the more detailed rules covering routines and recommendations etc, which later are to be noted/approved/confirmed by ACER and/or the Commission. This approach has e.g. been used for the development of the network codes by ENTSO-E and ENTSOG. In the report the Inquiry has chosen to use the term grid codes for the so called network codes for the Swedish electricity market as this term better reflects the purpose of these codes in a Swedish setting.

The Assignment

The Inquiry’s assignment is to develop proposals for the necessary legislation and other regulatory framework necessary to implement the Electricity Directive and the Gas Directive into the Swedish

36

SOU 2010:30

Summary

legislative framework. The Inquiry has also been given the task of recommending adaptations to the relevant laws and other regula- tory framework based on the Electricity Regulation, the Gas Regulation and the Agency Regulation. The Inquiry’s assignment also includes analysing whether there is a need for changing the rules on unbundling on the gas market. Actual conditions on the Swedish electricity and gas markets have formed part of the basis for the Inquiry’s analysis.

The Inquiry’s proposals cover changes in the Electricity Act, the Natural Gas Act, the Electricity Ordinance and the Natural Gas Ordinance. In addition the report also proposes changes in the ordinances containing instructions for the Energy Markets Inspectorate, Svenska kraftnät, the Swedish Energy Agency, the Swedish Consumer Agency and the Swedish Competition Autho- rity. The Inquiry also proposes a new ordinance about certification

– the Certification Ordinance.

The Inquiry has elected to limit the scope of the proposed changes to a minimum, i.e. the Inquiry only proposes the changes necessary to comply with the explicit demands of the Directives. This approach means e.g. that the general terms and conditions which are common practice for the majority of the companies concerned have been used as the basis for many of the suggested changes with regard to consumer protection. The Inquiry has also put great emphasis on safeguarding consumer rights in accordance with the intentions of the third package.

The Third Legislative Package for Electricity and Gas

The Electricity and Gas Directives, and the Electricity and Gas

Regulations

A Strenghtened and Clarified Position for Customers

The Directives sometimes mention consumers in the Swedish meaning of the word meaning a natural person, sometimes they mention customers which includes all customers, i.e. both juridical and natural persons. Some of the Inquiry’s proposals only concern consumers while others concern customers in general. There are great similarities between the Electricity and the Gas Directives e.g. in the areas of consumer related issues.

37

Summary

SOU 2010:30

Already Sweden is applying provisions which are similar to the ones in the Directives within the scope of the general terms and conditions used by the majority of the companies in the electricity and gas markets. To the extent possible, the Inquiry has elected to propose provisions corresponding with existing common practice in order to avoid larger cost increases than necessary for the companies concerned.

The Inquiry is putting forward a number of proposals aimed at strengthening and clarifying the position of the customers on the electricity and gas markets. Several proposals concern the relation- ship between the consumers and the electricity and gas suppliers, or the distribution companies for electricity or gas. The Inquiry proposes that a contract between a consumer and an electricity or gas supplier should contain information about the supplier’s name, address, and telephone number, the supplier’s commitments to the consumer, the date when the contract was entered into, where the consumer can find information on the price and other terms of the supplier including cost-per-unit-price, when billing will take place and at what intervals, the duration of the contract, the conditions for renewal if it is a fixed term contract(i.e. a contract limited to a certain period of time), the conditions for terminating the contract, the principles on which the calculation of the costs for terminating a fixed term contract ahead of schedule are based, the terms for compensation and refunds if the services are not provided in accor- dance with the terms in the contract regarding inaccurate or delayed billing, and what will happen when invoicing based on preliminary data is used to beyond what has been agreed on in the contract, the method of initiating procedures for settlements of disputes according to the Electricity Act and the Natural Gas Act, and information on other consumer rights in relation to the electri- city and gas suppliers. The rules proposed here are mainly a codifi- cation of existing general terms and conditions. The Inquiry proposes a provision specifying that a consumer is permitted to terminate a supply contract for electricity or gas free of charge and free of other liabilities. This provision should apply if it is not a fixed term contract.

The Inquiry also proposes that the companies should send out information to the consumers before a change in the conditions of the contract takes effect, and that the consumer shall be entitled to terminate the contract without cost if they are not willing to accept the change in the conditions. In proposing that the change in the

38

SOU 2010:30

Summary

conditions should be notified before taking effect the Inquiry is diverging from the provisions in the Directives.

Another proposal means that the invoice shall carry a reference to the web page of the company. The web page shall contain information on where dispute settlement is available. The web page shall also contain information on consumer rights.

The Inquiry proposes provisions limiting the extent of time the companies can demand advance payment, and when the demands for advanced payment should be re-considered to see whether it should remain in place. For consumers of gas this will mean that the time period the suppliers of gas will be allowed to demand advance payment will be shortened. There is also a proposal cove- ring the principles for the calculation of the advance payments.

The Inquiry proposes a ban on conditions discriminating between different methods of payment in order to avoid discrimi- nation between different groups of consumers. The Inquiry also proposes that the consumers should get their final bill within six week of changing their supplier of electricity or gas.

The Inquiry is also putting forward a proposal on shortening the process for switching suppliers to three weeks. According to assessment of the Inquiry this proposal will mean that the IT systems and routines of the companies concerned need to be adapted to the shorter time frame for the switching process. The proposal concerns the switching process, i.e. the longest time allo- wed for switching a supplier.

The Inquiry also proposes introducing provisions signifying an obligation for electricity and gas suppliers, as well as for network companies for electricity and gas, to have a well functioning process for handling customer complaints. The Energy Markets Inspectorate is the regulatory authority and will monitor the companies’ handling of customer complaints.

The Inquiry also proposes a provision obliging the distribution companies for electricity to provide consumers with information on their electricity consumption at least once a month. The infor- mation must be available based on calendar month and be available in such a way that all customers will be able to access it. The Inquiry has considered the same provision for gas, but based on the conditions on the Swedish gas market the Inquiry has chosen not to put forward such a proposal.

The Inquiry also proposes that network companies for electri- city with more than 100 000 connected customers which form part

39

Summary

SOU 2010:30

of a vertically integrated company shall state who is responsible for the communication in question when communicating with one or more customers. The intention is that it should be unmistakable when it is the monopolist within a group of companies that is the sender and when other companies are the senders so that confusion about who is the sender is avoided. So as not to go beyond the scope of the provision in the Directive the Inquiry has elected to apply the provision only to network companies for electricity. In order to not raise the costs unnecessarily for small companies the Inquiry proposes that the exemption for companies with less than 100 000 customers should be applied.

The Inquiry also proposes that all vertically integrated electri- city and gas companies, irrespective of their number of connected customers, shall appoint a compliance officer responsible for the company’s compliance programme. The compliance officer can be nominated within the company.

To improve access to the networks for electricity the Inquiry proposes that the network companies for electricity shall give reasoned decisions in those cases when they deny third party access to the network or refuse to transport electricity for another party in their network. A reasoned decision will make it easier for the party denied access to evaluate whether there is cause to appeal against the decision.

The Inquiry also proposes a definition for vulnerable customers to be included in the Electricity Act and in the Natural Gas Act.

Unbundling

The Directives contain new and more detailed provisions regarding the rules on unbundling. Based on these the Inquiry among others things proposes rules on the separation of network companies for electricity from companies producing and selling gas, and vice versa, i.e. that network companies for gas are kept separate from companies active in the production or selling of electricity.

The Inquiry has put forward a proposal concerning the rules on unbundling in the gas market. The Natural Gas Act should be amended with a provision clarifying that a company active in the gas networks business is not allowed to produce or sell natural gas or any other type of gas which technically and safely can be injec-

40

SOU 2010:30

Summary

ted into the natural gas system. The part of the provision which is new concerns production which includes the production of bio gas.

Certification

The Inquiry also proposes provisions which state that the trans- mission system operators and other relevant parties will have to apply for certification. The provisions on certification are impor- tant from a European perspective as they are intended to support the unbundling regime applied to transmissions companies in the internal market.

The certified companies will participate in the work undertaken by ENTSO-E and ENTSOG. For gas the Inquiry also proposes a provision covering certification in relation to third countries.

Closed distribution systems

The Inquiry proposes the introduction of rules about closed distri- bution systems into the Natural Gas Act. The proposal is intended to confirm the common practice of today which works well, and at the same time to contribute to increasing transparency and long term stability for the market participants. Concerning storage of gas the Inquiry proposes that a provision should be included in the Natural Gas Act stating that the regulator should consult with the system users when developing the tariffs for storage and for storage in transmission pipes or the methodologies underlying their calculation.

Energy Markets Inspectorate

The third legislative package contains rules intended to harmonise and ensure the independence of the regulators. The Energy Markets Inspectorate will be assigned new tasks while at the same time the existing tasks will be affected both with regard to their scope and their level. To ensure that it will be possible for the Energy Markets Inspectorate to perform these tasks it is important that the Inspectorate is given access to sufficient resources and competences.

41

Summary

SOU 2010:30

The Inquiry proposes that the instructions governing the work at the Energy Markets Directorate should be updated with referen- ces to the revised Electricity and Gas Directives, as well as the Gas Regulation. In addition they should be amended with a reference to the Electricity Regulation and the Agency Regulation.

The Inquiry proposes that the head of the inspectorate should be appointed for a period of five to seven years, and that the appo- intment only can be renewed once.

The Inquiry will put forward a proposal meaning that each party having a complaint against a network company for electricity or gas with regard to their obligations according to the Electricity Act or the Natural Gas Act respectively may complain to the Energy Markets Inspectorate. The Inspectorate will have to come to a decision within two months’ time. The decisions should be imme- diately binding and subject to appeal.

The new provisions do not encompass disputes already subject to regulation in the Electricity Act. The Energy Markets Inspecto- rate will also handle the new rules on certification described above. The proposals also include that the Inspectorate shall make public descriptions of the roles and responsibilities of the network companies for electricity and gas, the suppliers of electricity and gas and customers, and if needed other market participants. The Inquiry also proposes that the Energy Markets Inspectorate shall decide on the level of earnings for the national grid.

With regard to the Agency Regulation the Energy Markets Inspectorate will, in their role as a national energy regulator, parti- cipate in the work undertaken by the Agency.

Svenska kraftnät

The Inquiry proposes that Svenska kraftnät’s instructions should be amended with provisions making it clear that Svenska kraftnät shall collect congestion charges, participate in the development of the regional markets for electricity and gas within the Nordic area and within the EU, inform the Energy Markets Inspectorate of the results of Svenska kraftnät supervising the reliability of the Swedish national electricity grid, and perform the tasks assigned to the transmission system operator for electricity in accordance with the Electricity Regulation. The Inquiry also proposes that Svenska kraftnät should be given the opportunity to transfer income from

42

SOU 2010:30

Summary

congestion charges between different years so as to use them for maintaining or increasing capacity on the interconnector in ques- tion or for counter trade. Based on the present conditions Svenska kraftnät is expected to participate in the work undertaken by ENTSO-E and ENTSOG as one of the certified parties.

Other authorities

The proposals of the Inquiry will also affect the Swedish Energy Agency, the Swedish Consumer Agency, and the Swedish Compe- tition Authority. The Swedish Energy Agency should assist Svenska kraftnät and other certified parties with energy forecasts for electricity and gas. For the Swedish Consumer Agency the proposals will mainly mean that the Agency shall assist the Energy Markets Inspectorate with information about consumers in the electricity and gas markets. The Inquiry also proposes that the instructions for the Swedish Competition Authority are amended in such a way that the Authority now shall assist the Energy Markets Inspectorate with data for use in connection with the Inspectorate’s annual reports on the electricity and gas markets.

Other organisations

The Inquiry proposes that the Swedish Consumer Electricity Advice Bureau is designated as the contact point for consumers in regard to issues concerning suppliers of electricity and gas, and concerning network companies for electricity and gas.

The Directives also contain rules stating that consumers are to have access to out-of-court dispute settlements procedures which are fast, simple and inexpensive. The Inquiry has come to the conclusion that the existing procedure handled by ARN is suffici- ent, and there is no need at this point to change the regulatory framework in this regard.

43

Summary

SOU 2010:30

Other issues

The Directives encompass provisions stating that the national regulatory authorities are to change legally binding decisions when the Commission finds that such a decision does not comply with the guidelines in the Directives or the Regulations. Taken together the Inquiry is of the opinion that it would not be in accordance with the Swedish Administrative Procedure Act or the principles which form the basis for such administrative decisions to change such a decision when it benefits an individual person and the deci- sion has gained legal force.

The Agency Regulation

The Agency Regulation is new and encompasses provisions cove- ring both the establishment and the organisation of the Agency, and its tasks.

ACER will among other things be given the task to strengthen the supervision of the markets and to handle certain disputes concerning cross border interconnectors. Under certain circum- stances the Agency will be able to take decisions in some of the areas normally belonging to the national regulators. The new legis- lation also encompasses provisions on how certain issues are to be processed. Here the Agency has an important role as the Agency is to give its opinion on several issues.

Many of the tasks are also covered by the provisions in the Directives and other Regulations which form part of the third package and except for ACER they also concern the Commission, national regulators, ENTSO-E and ENTSOG. These tasks have been handled with regard to the aforementioned Directives and Regulations with regard to proposals for new and amended legis- lation. In this context the Inquiry only proposes that the instruc- tions for the Energy Markets Inspectorate shall be amended with a reference to the Agency Regulation.

It will also be possible for the member states to station national experts as personnel at the Agency. Such a post would most likely be of interest for Sweden.

44

SOU 2010:30

Summary

New investigations into the gas market and the electricity markets are being suggested

Based on the provisions of the third legislative package the Inquiry also suggests that certain issues need to be analysed further.

On the gas market the Inquiry is of the opinion that the system responsibility for the national supply of gas within short should be analysed further. The purpose would be to identify the changes necessary in the Swedish rules and regulations to enable the hand- ling of the system responsibility of the national supply of gas in accordance with the TSO solution presented in the Gas Directive. Also the Swedish market model for natural gas should be analysed in more detail to determine whether it needs to be adapted to harmonise with the current legislations in the EU. An important issue is how the handling of the system responsibility and the choice of market model will contribute to a more efficient Swedish market for natural gas and how it will contribute to increasing the opportunities for competition on the internal market.

For the electricity market the Inquiry suggests an overhaul of the level of the exemption in the electricity market for vertically integrated companies valid for companies with more than 100 000 connected electricity customers. The purpose of such an overhaul would be for the exemption to better reflect the conditions on the Swedish market, where under today’s rules all but about five companies are covered by the exemption.

The Inquiry also suggests that the Energy Markets Inspectorate should evaluate the introduction of smart meters for electricity and gas, and to assess the costs and benefits associated with these both for the market and for the consumers. When undertaking such an evaluation it is important to note that the circumstances differ in several regards between the electricity and the gas markets.

Demands for stricter rules on unbundling in the natural gas market

In addition to the implementation of the third legislative package the Inquiry has also been asked to look into the need for changing the provision on functional unbundling in the gas market.

45

Summary

SOU 2010:30

The Inquiry has come to the conclusion that there appears to be no need for rules for the transmission companies on the gas market corresponding to the changes implemented in the Electricity Act.

Notwithstanding the fact that they would contribute to clarify the effects of efficient unbundling and an efficient form of inde- pendence, the Inquiry is however of the opinion that this does not constitute sufficient grounds for introducing new rules for the transmission companies in the gas market.

Funding

The Inquiry suggests that the Energy Market Inspectorate’s need for increased resources is funded through the appropriation recei- ved by the inspectorate, which also is proposed to include the compensation to the contact point for the consumers in the elec- tricity and gas markets proposed by the Inquiry.

Svenska kraftnät’s costs for cooperation on an international basis will in the same manner as before be covered by the tariffs for the national grid. It should be possible to accommodate the other duties imposed on Svenska kraftnät within its present scope.

The new investigations into the system responsibility for the national supply of gas and the market model for natural gas and the overhaul of the level of the exemption for companies with fewer than 100 000 connected customers in the electricity market should to a large extent be able to be accommodated within the normal scope for such analysis within the Ministry or the Energy Markets Inspectorate.

46

Författningsförslag

1Förslag till

lag om ändring i ellagen (1997:857)

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 2 kap 10 §, 2 kap. 18 §, 3 kap 1 a §, 3 kap. 6 §, 3 kap. 7 §, 3 kap. 9 §, 3 kap. 17 §, 5 kap. 18 §, 8 kap. 6 §, 12 kap. 1 § och 12 kap. 1 a § ska ha följande lydelse

dels att det i lagen ska införas 14 nya paragrafer, 1 kap 8 §, 3 kap. 17 a §, 3 kap. 23 §, 3 kap. 24 §, 11 kap. 13–20 §§, 12 kap 1 b §, och 12 kap. 14 §,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 23 § ska lyda ”Kommunice- ring med kunder”, rubriken närmast före 3 kap. 24 § ska lyda ”Nätmyndighetens hantering av klagomål mot nätkoncessions- havare”, rubriken närmast före 11 kap. 13 § ska lyda ”Elavtal”, rubriken närmast före 11 kap. 16 § ska lyda ”Information om konsumentens rättigheter”, rubriken närmast före 11 kap. 17 § ska lyda ”Förskottsbetalning”, rubriken närmast före 11 kap 18 § ska lyda ”Byte av elleverantör och förbrukningsuppgifter”, rubriken närmast före 11 kap. 20 § ska lyda ”Klagomålshantering”, rubriken närmast före 12 kap. 1 b § ska lyda ”Nätmyndighetens ledning” samt att rubriken närmast före 12 kap. 14 § ska lyda ”Certifiering”.

47

Författningsförslag SOU 2010:30

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Definitioner

8 §

Med utsatta kunder avses de elkonsumenter som är berättigade till bistånd enligt 4 kap. 1 § soci- altjänstlagen (2001:453).

2 kap. Nätkoncession m.m.

Förutsättningar för meddelande av nätkoncession

10 §

Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. Nätkoncession för område får beviljas endast den som dessutom är lämplig att bedriva nätverk- samhet inom det begärda området.

Nätkoncession för en utlandsförbindelse får beviljas och inne- has av endast den som innehar nätkoncession för stamnätet eller största delen därav eller en juridisk person där denne har ett bestämmande inflytande. Nätkoncession får dock beviljas även andra om ledningen är av mindre betydelse för det samlade över- föringsnätet till utlandet.

Nätkoncession får inte beviljas den som söker nätkoncession för linje som avser stamnätet eller större delen därav om inte certifi- ering enligt 12 kap. 14 § har beslutats.

48

SOU 2010:30 Författningsförslag

 

Överlåtelse och upphörande av nätkoncession

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

 

 

 

 

En nätkoncession skall åter-

En nätkoncession ska åter-

kallas helt eller delvis,

 

 

 

kallas helt eller delvis,

 

 

 

1. om

en

ledning

eller

ett

1. om

en

ledning

eller

ett

ledningsnät

inte

längre

behövs

ledningsnät

inte

längre

behövs

för en säker elförsörjning,

 

för en säker elförsörjning,

 

2. om

staten,

med

stöd

av

2. om

staten,

med

stöd

av

1 kap. 5 § lagen (2004:875) om

1 kap. 5 § lagen (2004:875) om

särskild

förvaltning

av

vissa

särskild

förvaltning

av

vissa

elektriska anläggningar, löser in

elektriska anläggningar, löser in

den eller de ledningar som avses

den eller de ledningar som avses

med nätkoncessionen, eller

 

med nätkoncessionen,

 

 

 

3. om

koncessionshavaren

3. om

koncessionshavaren

inte längre

uppfyller

villkoren

inte längre

uppfyller

villkoren

enligt 10 § andra stycket första

enligt 10 § andra stycket första

meningen

 

för

att

 

inneha

meningen

 

för

att

 

inneha

nätkoncessionen.

 

 

 

 

nätkoncessionen, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. om

den

som

innehar

 

 

 

 

 

 

 

koncession för linje som avser

 

 

 

 

 

 

 

stamnätet eller största delen därav

 

 

 

 

 

 

 

inte blir certifierad eller får certi-

fieringen återkallad enligt 12 kap. 14 §.

Frågor om återkallelse av nätkoncession prövas av nätmyndig- heten. Avser nätkoncessionen en utlandsförbindelse, prövas dock frågan om återkallelse av regeringen.

3 kap. Nätverksamhet m.m.

Avgränsning av nätverksamhet

1 a §

En juridisk person som bedriver nätverksamhet får inte bedriva produktion av eller handel med el.

Utan hinder av första stycket får produktion av el bedrivas till- sammans med nätverksamhet av samma juridiska person, om produktionen

1.uteslutande är avsedd att täcka nätförluster, eller

2.sker tillfälligt i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott.

49

Författningsförslag

SOU 2010:30

 

 

 

En juridisk person som har

 

 

 

nätkoncession för linje som avser

 

 

 

stamnätet eller största delen därav

 

 

 

får inte bedriva produktion av

 

 

 

eller handel med naturgas.

 

 

Skyldighet att ansluta anläggning

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

Den som har nätkoncession

Den som har nätkoncession

för linje är, om det inte finns

för linje är, om det inte finns

särskilda skäl, skyldig att på

särskilda skäl, skyldig att på

skäliga villkor ansluta en elekt-

skäliga villkor ansluta en elekt-

risk anläggning till ledningen.

risk

anläggning

till ledningen.

 

 

 

Om

anslutning

vägras,

ska

 

 

 

koncessionshavaren

skriftligen

 

 

 

motivera sitt beslut. Av motiver-

 

 

 

ingen ska framgå vilka ekono-

 

 

 

miska eller tekniska skäl som

Tvister om koncessionshava-

beslutet grundar sig på.

 

 

Tvister om koncessionshava-

rens skyldigheter enligt första

rens

skyldigheter enligt

första

stycket prövas av nätmyndig-

stycket prövas av nätmyndig-

heten. Beslut i ett sådant ärende

heten. Beslut i ett sådant ärende

skall fattas inom två månader från

ska fattas inom två månader från

det att ansökan kommit in till

det att ansökan kommit in till

nätmyndigheten.

Om

myndig-

nätmyndigheten. Om

myndig-

heten behöver ytterligare tid för

heten behöver ytterligare tid för

att avgöra ärendet får nätmyn-

att avgöra ärendet får nätmyn-

digheten förlänga tiden med två

digheten förlänga tiden med två

månader eller,

om

sökanden

månader eller,

om

sökanden

medger det, med den ytterligare

medger det, med den ytterligare

tid som kan behövas för att

tid som kan behövas för att

ärendet skall kunna avgöras.

ärendet ska kunna avgöras.

 

Nätmyndighetens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. En tvist om villkoren för anslutning prövas inte, om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställnings-

tagande till berörd part under dennes senaste kända adress.

50

SOU 2010:30 Författningsförslag

 

 

7 §

 

 

 

 

 

Den som har nätkoncession

Den som har nätkoncession

för område är, om det inte finns

för område är, om det inte finns

särskilda skäl, skyldig att på

särskilda skäl, skyldig att på

skäliga villkor ansluta en elekt-

skäliga villkor ansluta en elekt-

risk anläggning

inom området

risk anläggning

inom

området

till ledningsnätet.

 

till ledningsnätet. Om anslut-

 

 

 

ning vägras, ska koncessions-

 

 

 

havaren

skriftligen motivera

sitt

 

 

 

beslut.

Av

motiveringen

ska

 

 

 

framgå

vilka

ekonomiska

eller

 

 

 

tekniska skäl som beslutet grun-

 

 

 

dar sig på.

 

 

 

 

Tvister om koncessionshava-

Tvister om koncessionshava-

rens skyldigheter enligt

första

rens skyldigheter enligt första

stycket prövas av nätmyndig-

stycket prövas av nätmyndig-

heten. Beslut i ett sådant ärende

heten. Beslut i ett sådant ärende

skall fattas inom två månader

ska fattas inom två månader från

från det att ansökan kommit in

det att ansökan kommit in till

till nätmyndigheten. Om myn-

nätmyndigheten. Om

myndig-

digheten behöver ytterligare tid

heten behöver ytterligare tid för

för att avgöra ärendet får nät-

att avgöra ärendet får nätmyn-

myndigheten

förlänga

tiden

digheten förlänga tiden med två

med två månader eller, om

månader eller,

om

sökanden

sökanden medger det, med den

medger det, med den ytterligare

ytterligare tid som kan behövas

tid som kan behövas för att

för att ärendet skall kunna avgö-

ärendet ska kunna avgöras.

 

ras.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätmyndighetens beslut enligt andra stycket gäller omedelbart. En tvist om villkoren för anslutning prövas inte, om det visas att ansökan om prövning kommit in till nätmyndigheten senare än två år efter det att nätkoncessionshavaren sänt ett skriftligt ställnings-

tagande till berörd part under dennes senaste kända adress.

Skyldighet att överföra el

9 §

Den som har nätkoncession

Den som har nätkoncession

är skyldig att på skäliga villkor

är skyldig att på skäliga villkor

överföra el för annans räkning.

överföra el för annans räkning.

 

51

Författningsförslag SOU 2010:30

 

Om överföring

vägras, ska

 

koncessionshavaren

skriftligt

 

motivera sitt beslut. Av motiver-

 

ingen ska framgå vilka ekono-

 

miska eller tekniska skäl som

 

beslutet grundar sig på.

Överföringen av el skall vara

Överföringen av el ska vara

av god kvalitet.

av god kvalitet.

 

En nätkoncessionshavare är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bris- terna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna

som är förknippade med bristerna.

 

 

 

 

 

Regeringen eller den myn-

Regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestäm-

dighet som regeringen bestäm-

mer får meddela föreskrifter om

mer får meddela föreskrifter om

vilka krav som skall vara upp-

vilka krav som ska vara upp-

fyllda för att överföringen av el

fyllda för att överföringen av el

skall vara av god kvalitet.

 

ska vara av god kvalitet.

 

Upprättande av övervakningsplan

 

 

 

17 §

 

 

 

 

Den som har nätkoncession

Den som har nätkoncession

skall upprätta en övervaknings-

ska upprätta en övervaknings-

plan och se till att övervak-

plan och se till att övervak-

ningsplanen följs.

 

ningsplanen följs.

 

Av övervakningsplanen skall

Av

övervakningsplanen

ska

det framgå vilka åtgärder som

det framgå vilka åtgärder som

skall vidtas för att motverka

ska vidtas för att motverka

diskriminerande beteende gent-

diskriminerande beteende gent-

emot övriga aktörer på elmark-

emot övriga aktörer på elmark-

naden. I planen skall särskilt

naden. I planen ska särskilt

anges de särskilda skyldigheter

anges

de

särskilda skyldigheter

som de anställda har för att

som de anställda har för att

detta mål skall uppnås.

 

detta mål ska uppnås.

 

Koncessionshavaren

skall

Koncessionshavaren ska

årli-

årligen upprätta en rapport över

gen upprätta en rapport över de

de åtgärder som vidtagits enligt

åtgärder

som

vidtagits enligt

planen. Rapporten skall offent-

planen. Rapporten ska offentlig-

liggöras samt ges in till nätmyn-

göras

samt ges

in till nätmyn-

52

 

 

 

 

 

 

SOU 2010:30 Författningsförslag

digheten.

digheten. Då en övervaknings-

 

ansvarig utsetts enligt 17 a § ska

 

denne ansvara för att rapporten

 

upprättas samt ges in till nätmyn-

 

digheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndig- heten får meddela närmare föreskrifter om innehållet i övervak- ningsplanen och om offentliggörandet av den årliga rapporten.

17 a §

Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern, vari det också ingår företag som bedriver produktion eller handel med el, ska utse en övervakningsansvarig. Den över- vakningsansvarige ska vara helt oberoende och självständigt svara för att den övervakningsplan som stadgas i 17 § har upprättats på rätt sätt samt att den följs av nätföretaget.

Den övervakningsansvarige ska påpeka de brister i hanter- ingen av övervakningsplanen han finner för nätföretaget. Den över- vakningsansvarige ska vid behov samråda med nätmyndigheten om hur bestämmelserna om över- vakningsplanen ska tillämpas.

Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt över- vakningsplanen. Rapporten ska offentliggöras och ges in till nätmyndigheten.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, nätmyn- digheten får meddela föreskrifter om utnämnandet av den över- vakningsansvarige och dennes

53

Författningsförslag

SOU 2010:30

uppdrag.

Kommunicering med kunder

23 §

Ett företag som avses i 1 b § ska tydligt ange avsändarens identitet då det kommunicerar med kunder.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, nätmyn- digheten får meddela ytterligare föreskrifter om hur avsändarens identitet ska anges.

Nätmyndighetens hantering av klagomål mot nätkoncessionshavare

24 §

Om nätmyndigheten får in en anmälan mot en nätkoncessions- havare med påstående om att koncessionshavaren inte efterlever någon av bestämmelserna i 3 kap.

9 a §,

9 d §,

10 §, 16 §,

23 §,

4 kap.

1–6 §§, 8–9 a §§,

11 §,

8 kap.

4 §,

4 d–10 §§,

12 och

13 §§ samt 11 kap. ska nätmyn- digheten fatta beslut i ärendet inom två månader från det att anmälan kom in till myndig- heten.

Om nätmyndigheten behöver begära in ytterligare uppgifter för att avgöra ärendet, får myndig- heten förlänga tiden med två månader. Om sökanden medger det, får myndigheten förlänga

54

SOU 2010:30

Författningsförslag

tiden med den ytterligare tid som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Nätmyndighetens beslut ska gälla omedelbart.

5 kap. Skälighetsbedömning av nätkoncessionshavares intäkter

 

 

 

 

18 §

Nätmyndigheten

är

beslu-

Nätmyndigheten är beslu-

tande myndighet enligt 3, 10–13

tande myndighet enligt 3, 10–13

och

15–17 §§.

När

det

gäller

och 15–17 §§.

intäkter från en stamledning är

 

dock

regeringen

beslutande

 

myndighet.

 

 

 

 

Nätmyndigheten

ska

lämna

 

förslag till beslut som rör intäkts-

 

ramen för en stamledning till

 

regeringen för

prövning. Reger-

 

ingen ska förkasta eller godta förslaget.

Regeringens beslut ska offent- liggöras. Nätmyndighetens förslag ska framgå av beslutet.

8 kap. Övergripande systemansvar och balansansvar m.m.

 

 

 

Balansansvar

 

 

 

 

 

 

 

6 §

 

 

 

 

En

elleverantör,

som

skall

En

elleverantör,

som

ska

börja leverera el i en uttags-

börja leverera el i en uttags-

punkt

skall omedelbart anmäla

punkt

ska omedelbart

anmäla

detta till berörd innehavare av

detta till berörd innehavare av

nätkoncession. Anmälan

skall

nätkoncession. Anmälan

ska

även innehålla en uppgift om

även innehålla en uppgift om

vem som har åtagit sig balans-

vem som har åtagit sig balans-

ansvaret i uttagspunkten.

 

ansvaret i uttagspunkten.

 

 

En

elleverantör

som övertar

En

elleverantör

kan

överta

leveranserna till en elanvändare i

leveranserna till en elanvändare i

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Författningsförslag SOU 2010:30

dennes uttagspunkt får bara göra

dennes uttagspunkt varje dag i

detta från och med den första

månaden.

En

anmälan

enligt

dagen i en kalendermånad. I ett

första stycket ska innehålla upp-

sådant fall skall en anmälan

gift om när bytet ska träda i kraft.

enligt första stycket ske senast den

Om inte

annat

överenskommits

femtonde dagen i kalendermåna-

mellan

parterna ska

bytet

den före övertagandet.

genomföras inom tre veckor från

 

dagen för anmälan.

 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte de elleve-

rantörer som avses i 7 §.

 

 

 

 

 

 

 

En innehavare av nätkonces-

En innehavare av nätkonces-

sion som tar emot en anmälan

sion som tar emot en anmälan

enligt första stycket skall sända

enligt första stycket ska sända

underrättelser i anledning därav

underrättelser i anledning därav

enligt

de

närmare

föreskrifter

enligt

de

närmare

föreskrifter

som

meddelas

av

regeringen

som

meddelas

av

regeringen

eller, efter regeringens bemyn-

eller, efter regeringens bemyn-

digande, nätmyndigheten.

digande, nätmyndigheten.

Regeringen

eller,

efter

Regeringen

eller,

efter

regeringens

bemyndigande,

regeringens

bemyndigande,

nätmyndigheten

får

meddela

nätmyndigheten

får

meddela

närmare föreskrifter om elleve-

närmare föreskrifter om elleve-

rantörers

skyldigheter

enligt

rantörers

skyldigheter enligt

första stycket.

 

 

 

första och andra styckena.

 

 

11 kap. Särskilda bestämmelser om

 

 

 

 

 

överföring och leverans av el till konsumenter

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om leverans av el

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett avtal mellan en konsu-

 

 

 

 

 

 

ment och en elleverantör ska

 

 

 

 

 

 

innehålla uppgifter om

 

 

 

 

 

 

 

1. elleverantörens

 

namn,

 

 

 

 

 

 

adress och telefonnummer,

 

 

 

 

 

 

2. elleverantörens

 

åtagande

 

 

 

 

 

 

gentemot konsumenten,

 

3. datum när avtalet ingåtts,

4. var konsumenten kan finna

56

SOU 2010:30

Författningsförslag

information om elleverantörens priser och övriga villkor samt jämförpriser,

5.när fakturering ska ske och med vilket intervall,

6.den tid som avtalet löper,

7.vad som gäller med avse- ende på förlängning av avtalet i fråga om avtal som löper under en viss tid,

8.villkoren för uppsägning av avtalet,

9.principen för hur kostnaden ska beräknas för att i förtid avbryta ett avtal som löper under viss tid,

10.villkoren för ersättning och återbetalning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet med

avseende på

a)felaktig eller försenad fakturering och

b)vad som gäller när prelimi- när fakturering har skett i större utsträckning än vad som avtalats, 11. hur ett tvistlösningsför- farande enligt denna lag inleds,

samt

12. konsumentens

övriga

rättigheter gentemot

elleverantö-

ren.

 

Information om avtalets inne- håll ska lämnas till konsumenten innan avtal ingås. En skriftlig bekräftelse på att avtal har ingåtts och vad som avtalats ska lämnas till konsumenten snarast efter avtalets ingående.

57

Författningsförslag

SOU 2010:30

14 §

Elleverantörer eller nätkon- cessionshavare får inte diskrimi- nera mellan konsumenter bero- ende på valt betalningssätt.

15 §

Om elleverantören ändrar avtalsvillkoren, ska konsumenten underrättas om ändringen i god tid före den dag då de ändrade villkoren ska börja gälla. Sådan underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsu- menten eller genom annonsering i den dagstidning som har störst spridning i den kommun där leveransen sker och med infor- mation på elleverantörens webb- plats. I underrättelsen ska en upplysning lämnas om att kon- sumenten har rätt att säga upp avtalet om avtalsvillkoren för- ändrats till nackdel för konsu- menten och vad konsumenten i sådant fall har att iaktta.

Vad som stadgas i första stycket ska inte gälla vid föränd- ringar som är hänförliga till skat- ter eller avgifter till det allmänna.

Om konsumenten säger upp avtalet på grund av ändrade avtalsvillkor och inom tre veckor ingår ett nytt avtal om köp av el, får ändringarna inte träda i kraft för det aktuella avtalet. Det nya avtalet ska träda i kraft när konsumenten inte längre är bunden av det gamla avtalet.

En konsument får säga upp ett

58

SOU 2010:30

Författningsförslag

avtal om elleverans, som inte är tidsbestämt, utan att påföras någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse till följd av uppsäg- ningen.

Information till konsumenten

16 §

Information om konsumen- tens rättigheter enligt detta kapitel ska finnas angiven på elleveran- törens och på nätkoncessions- havarens webbplats. Informatio- nen ska på konsumentens begäran kunna lämnas på annat sätt. Informationen ska vara tydlig.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, nätmyn- digheten meddelar närmare föreskrifter om den information som konsumenten har rätt till enligt första stycket.

Förskottsbetalning

17 §

En elleverantör eller nätkon- cessionshavare som har skälig anledning att befara att en konsument inte kommer att full- göra sina betalningsförpliktelser har rätt att begära förskottsbetal- ning för försäljning eller över- föring av el.

Om förskottsbetalning har begärts enligt första stycket får förskottet inte utgöra ett större belopp än vad som motsvarar fyra

59

Författningsförslag

SOU 2010:30

månaders beräknade avgifter för leveransen eller överföringen.

Har konsumenten under en tid av åtta kalendermånader från det att förskottsbetalning första gången betalades i rätt tid full- gjort sina betalningsförpliktelser ska kravet på förskottsbetalning avbrytas.

Byte av elleverantör

18 §

Ett byte av elleverantör i enlighet med 8 kap. 6 § andra stycket ska genomföras utan särskild kostnad för konsumen- ten. I det fall en konsument byter elleverantör under löpande avtalstid kan konsumenten bli skyldig att ersätta frånträdande elleverantör.

Vid byte av elleverantör i enlighet med 8 kap. 6 § andra stycket ska konsumenten ha fått en slutavräkning senast inom sex veckor från dagen då den från- trädande elleverantörens leverans upphörde.

Rätt till förbrukningsuppgifter

19 §

Konsumenten har rätt till sina förbrukningsuppgifter en gång per kalendermånad från nätkonces- sionshavaren. Konsumenten ska utan kostnad och på ett enkelt sätt få del av förbrukningsuppgifterna.

60

SOU 2010:30

Författningsförslag

Uppgifterna ska lämnas per uttagspunkt. Det är den som är abonnent i uttagspunkten som har rätt till uppgiften.

Klagomålshantering

20 §

Elleverantörer och nätkonces- sionshavare ska ha fastställda rutiner för hantering av klagomål från konsumenter.

Elleverantörer och nätkonces- sionshavare ska till nätmyndig- heten lämna uppgifter om sin hantering av klagomål från konsumenter.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, nätmyn- digheten får meddela närmare föreskrifter om lämnandet av uppgifter enligt andra stycket.

12 kap. Tillsyn m.m.

Tillsynsmyndigheter m.m.

1 §

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas, såvitt avser frågor om elsäkerhet och driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, av den eller de myndigheter som regeringen bestäm- mer.

Tillsynen i övrigt över efterlevnaden av denna lag och av före- skrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av

nätmyndigheten.

 

 

 

 

Tillsynen

enligt

andra

Tillsynen

enligt

andra

stycket omfattar inte bestäm-

stycket omfattar inte bestäm-

melserna i 7, 10 och 11 kap. och

melserna i 7, 10 och 11 kap. 1–

inte heller efterlevnaden av elleve-

15 §§, 17 och

18 §§,

och inte

 

 

 

 

 

61

Författningsförslag

SOU 2010:30

rantörernas skyldigheter enligt

heller efterlevnaden av elleve-

8 kap. 1–4 §§, 5 § första och

rantörernas

skyldigheter

enligt

andra styckena och 6–11 a §§.

8 kap.

1–4 §§,

5 §

första

och

Nätmyndigheten är tillsyns-

andra styckena och 6–11 a §§.

Nätmyndigheten

är tillsyns-

myndighet enligt Europaparla-

myndighet

enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning

mentets och rådets

förordning

(EG) nr 1228/2003 av den 26

(EG) nr 714/2009 av den 13 juli

juni 2003 om villkor för tillträde

2009 om villkor för tillträde till

till nät för gränsöverskridande

nät

för

gränsöverskridande

elhandel.

elhandel.

 

 

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

 

Ärenden om undantag enligt

Ärenden om undantag enligt

artikel 7.1, 7.2 och 7.3 i rådets

artikel 17.1, 17.2 och 17.3 i

förordning (EG) nr 1228/2003

Europaparlamentets

och

rådets

av den 26 juni 2003 om villkor

förordning (EG) nr 714/2009 av

för tillträde till nät för gräns-

den 13 juli 2009 om villkor för

överskridande elhandel prövas

tillträde till nät för gränsöver-

av regeringen.

skridande

elhandel

prövas

av

 

regeringen.

 

 

 

 

 

Nätmyndigheten skall utreda

Nätmyndigheten

ska

utreda

ärenden som anges i första

ärenden som anges i första

stycket och därefter, med eget

stycket och därefter, med eget

yttrande, överlämna ärendet till

yttrande, överlämna ärendet till

regeringens prövning. Nätmyn-

regeringens prövning. Nätmyn-

digheten skall därvid offentlig-

digheten ska därvid offentlig-

göra sitt yttrande.

göra sitt yttrande.

 

 

 

 

Nätmyndighetens ledning

 

 

 

1 b §

 

 

 

 

 

 

Regeringen

ska

förordna

 

generaldirektören för nätmyndig-

heten för en period av fem till sju år. Förordnandet kan endast för- nyas en gång.

62

SOU 2010:30

Författningsförslag

Certifiering

14 §

Den som innehar, eller söker, koncession för stamnätet eller största delen därav ska ansöka om certifiering hos nätmyndig- heten.

För att bli certifierad krävs att nätföretaget uppfyller bestäm- melserna i 3 kap. 1 a–1 d §§.

En certifiering ska återkallas av nätmyndigheten om nätföreta- get inte längre uppfyller kraven i andra stycket.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, nätmyn- digheten meddelar föreskrifter om certifieringsprocessen samt hur den löpande kontrollen av den certifierade ska genomföras.

 

 

13 kap. Övriga bestämmelser

 

 

 

 

 

 

Överklagande

 

 

 

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

 

 

Beslut av

nätmyndigheten

Beslut

av

nätmyndigheten

enligt 2 kap. 18–20 §§, 3 kap. 3,

enligt 2 kap. 18–20 §§, 3 kap. 3,

6–8, 9 b, 11, 14 och 15 §§, 4 kap.

6–8, 9 b, 11, 14, 15 och 24 §§,

6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3, 11–13,

4 kap. 6, 7 och 10 §§, 5 kap. 3,

15–17, 26 och 27 §§, 8 kap. 4 a §

11–13,

15–17,

26

och

27 §§,

samt 12 kap. 8 och 11 §§, beslut

8 kap. 4 a § samt 12 kap. 8, 11

av en tillsynsmyndighet enligt

och 14 §§, beslut av en tillsyns-

12 kap. 2–4 §§

samt

beslut av

myndighet enligt 12 kap. 2–4 §§

den

systemansvariga

myndig-

samt beslut av den systemansva-

heten om ersättning till den som

riga myndigheten om ersättning

enligt

8 kap. 2 § beordrats öka

till den

som

enligt

8 kap. 2 §

eller minska produktionen av el

beordrats

öka eller

minska

får överklagas hos allmän för-

produktionen av el får över-

valtningsdomstol. Prövningstill-

klagas

hos

allmän

förvalt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Författningsförslag

SOU 2010:30

stånd krävs vid överklagande till

ningsdomstol.

Prövningstill-

kammarrätten.

stånd krävs vid överklagande till

 

kammarrätten.

 

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den …

2.Den som innehar koncession för stamnätet eller största delen därav när denna lag träder i kraft ska omgående ansöka om certifie- ring i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. 14 §. Nätmyndigheten ska pröva en sådan ansökan skyndsamt.

64

SOU 2010:30

Författningsförslag

2Förslag till

lag om ändring av naturgaslagen (2005:403)

Härigenom föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)

dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 3 kap. 6 §, 3 kap. 9 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 8 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 16 nya paragrafer 1 kap. 8 a §, 8 b § och 10 §, 2 kap. 8 a §, 3 kap. 10–11 §§, 8 kap. 13–19 §§, 10 kap. 3 a §, 14–15 §§,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 10 § ska lyda ”Utsatta kunder”, rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska lyda ”Tillsynsmyn- dighetens hantering av klagomål mot naturgasföretag”, rubriken närmast före 8 kap. 13 § ska lyda ”Avtal om leverans av naturgas”, rubriken närmast före 8 kap. 16 § ska lyda ”Information till konsumenter”, rubriken närmast före 8 kap. 17 § ska lyda ”Förskottsbetalning”, rubriken närmast före 8 kap. 18 § ska lyda ”Byte av leverantör av naturgas”, rubriken närmast före 8 kap. 19 § ska lyda ”Klagomålshantering”, rubriken närmast före 10 kap. 3 a § ska lyda ”Tillsynsmyndighetens ledning”, rubriken närmast före 10 kap. 14 § ska lyda ”Certifiering”.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

2 §

Med naturgas avses i denna

Med naturgas avses i denna

lag även biogas, gas från bio-

lag även biogas, gas från bio-

massa och andra gaser, i den

massa och andra gaser i den mån

mån det är tekniskt möjligt att

det är tekniskt möjligt och säkert

använda dessa gaser i naturgas-

att använda dessa gaser i natur-

systemet.

gassystemet.

Med naturgas avses även flytande (kondenserad) naturgas.

8 a §

Med systemanvändare avses i denna lag varje fysisk eller juri- disk person som levererar natur-

65

Koncession krävs inte för en naturgasledning
1. vars huvudsakliga använd- ning är att överföra naturgas till slutförbrukare inom ett avgränsat geografiskt område, eller
2. som utgör ett slutet distri-

Författningsförslag

SOU 2010:30

gas till eller får leveranser av naturgas från naturgassystemet.

8 b §

Med slutet distributionssystem avses i denna lag en naturgasled- ning eller ett nät av naturgasled- ningar som uteslutande används för att överföra naturgas inom en geografiskt avgränsad industriell eller kommersiell plats och där överföring av naturgas inte sker till konsumenter.

Utsatta kunder

10 §

Med utsatta kunder avses de naturgaskonsumenter som är

berättigade till

bistånd enligt

4 kap.

1 §

socialtjänstlagen

(2001:453).

2 kap. Koncession

Allmänt om koncession

1 §

En naturgasledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (koncession) av regeringen. Åtgärder för att bereda plats för en naturgasledning, såsom sprängning, schaktning, skogsavverkning, markberedning eller liknande åtgärder, får inte vidtas innan konces- sion har meddelats.

Koncession krävs inte för en naturgasledning som är belägen efter en mät- och reglerstation.

66

SOU 2010:30

Författningsförslag

butionssystem eller en del av ett sådant.

För att omfattas av undan- taget från koncession enligt andra stycket punkten 2 ska driften eller produktionsprocessen hos system- användarna vara integrerad av tekniska skäl eller av säkerhets- skäl, eller att systemet huvudsak- ligen distribuerar naturgas till ägaren eller den driftsansvarige för systemet eller till företag med anknytning till ägaren av syste- met eller den driftsansvarige för systemet.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på koncession enligt första stycket i fråga om vissa slag av naturgas- ledningar eller vissa slag av åtgärder med naturgasledningar.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, tillsyns- myndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet på koncession enligt andra stycket. Undantag ska ges för en bestämd tid.

8 a §

Koncession får inte beviljas den som innehar koncessions- pliktiga naturgasledningar om inte certifiering enligt 10 kap. 14 § har beslutats.

Återkallelse av koncession

14 §

En koncession får återkallas helt eller delvis

1. om den berörda ledningen eller anläggningen inte har använts under tre år i följd och inte längre behövs för en säker energiför- sörjning, eller

67

Författningsförslag

SOU 2010:30

2. om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen, enligt villkoren i koncessionen eller enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller för den berörda led- ningens eller anläggningens drift.

2.om koncessionshavaren i väsentlig mån inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag, enligt föreskrifter som har med- delats med stöd av lagen, enligt villkoren i koncessionen eller enligt de säkerhetsföreskrifter som gäller för den berörda led- ningens eller anläggningens drift, eller

3.om den som innehar kon- cessionspliktiga naturgasledningar inte certifieras enligt 10 kap. 14 § eller får certifieringen återkallad.

3 kap. Skyldigheter för innehavare av naturgasledningar

Juridisk och personell åtskillnad

2 §

Ett företag som bedriver

Ett företag som bedriver

överföring av naturgas får inte

överföring av naturgas får inte

bedriva handel med naturgas.

bedriva produktion av eller han-

 

del med naturgas.

I ett företag som innehar koncession för naturgasledning får inte en styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare samtidigt vara styrelseledamot, verkställande direktör eller firma- tecknare i ett företag som bedriver handel med naturgas.

Ett företag som bedriver överföring av naturgas får inte bedriva produktion av eller han- del med el.

Anslutning av naturgasledning m.m.

5 §

Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på skäliga villkor ansluta andra naturgasledningar samt lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar. Detsamma gäller vid återinkoppling

68

SOU 2010:30 Författningsförslag

av en befintlig naturgasledning, ändring av den avtalade kapaciteten i anslutningspunkten samt ändring av tiden för överföringen.

Skyldighet föreligger inte om den först nämnda ledningen saknar kapacitet för den begärda åtgärden eller om det annars finns

särskilda skäl.

 

 

 

 

 

Skyldigheten gäller inte

den

Skyldigheten

gäller

inte

den

som innehar en naturgasledning

som innehar en naturgasledning

som uteslutande används

för

som

 

 

 

egen räkning.

 

1. uteslutande

används

för

 

 

egen räkning, eller

 

 

 

 

2. utgör ett

slutet

distribu-

 

 

tionssystem eller en del av ett

 

 

sådant system.

 

 

 

Överföring av naturgas

6 §

Den som innehar en naturgasledning är skyldig att på skäliga

villkor överföra naturgas.

 

 

 

 

 

Skyldigheten gäller inte

den

Skyldigheten

gäller

inte

den

som innehar en naturgasledning

som innehar en naturgasledning

som uteslutande används

för

som

 

 

 

egen räkning.

 

1. uteslutande

används

för

 

 

egen räkning, eller

 

 

 

 

2. utgör ett

slutet

distribu-

 

 

tionssystem eller en del av ett

 

 

sådant system.

 

 

 

Övervakningsplan

 

 

 

 

9 §

 

 

 

Den som bedriver överföring

Den som bedriver överföring

av naturgas skall upprätta en

av naturgas ska upprätta en

övervakningsplan och se till att

övervakningsplan och se till att

övervakningsplanen följs.

 

övervakningsplanen följs.

 

Av övervakningsplanen skall

Av övervakningsplanen

ska

det framgå vilka åtgärder som

det framgå vilka åtgärder som

skall vidtas för att motverka

ska vidtas för att motverka

diskriminerande beteende gent-

diskriminerande beteende gent-

 

 

 

 

 

69

Författningsförslag SOU 2010:30

emot övriga aktörer på natur-

emot övriga aktörer på natur-

gasmarknaden. I

planen

skall

gasmarknaden. I

planen

ska

dessutom anges

de

särskilda

dessutom anges

de

särskilda

skyldigheter som

de

anställda

skyldigheter som

de

anställda

har för att detta mål skall upp-

har för att detta mål ska uppnås.

nås.

 

 

 

 

 

 

 

Den som bedriver överföring

Den som bedriver överföring

av naturgas skall årligen upprätta

av naturgas ska årligen upprätta

en rapport över de åtgärder som

en rapport över de åtgärder som

vidtagits. Rapporten skall ges in

vidtagits. Rapporten ska ges in

till tillsynsmyndigheten

och i

till tillsynsmyndigheten och i

samband därmed offentliggöras

samband därmed offentliggöras

av ingivaren.

 

 

 

av ingivaren. Då en övervak-

 

 

 

 

ningsansvarig utsetts enligt

10 §

 

 

 

 

ska denne ansvara för att rappor-

 

 

 

 

ten upprättas samt ges in till till-

 

 

 

 

synsmyndigheten.

 

 

 

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyn- digheten får meddela närmare föreskrifter om innehållet i övervak- ningsplanen och om offentliggörandet av den årliga rapporten.

10 §

Ett företag som bedriver nätverksamhet och som ingår i en koncern, vari det också ingår företag som bedriver produktion eller handel med naturgas, ska utse en övervakningsansvarig. Den övervakningsansvarige ska vara helt oberoende och själv- ständigt svara för att den över- vakningsplan som anges i 9 § har upprättats på rätt sätt samt att den följs av nätföretaget.

Den övervakningsansvarige ska påtala brister i hanteringen av övervakningsplanen för nätföre- taget. Den övervakningsansvarige ska vid behov samråda med till- synsmyndigheten om hur bestäm- melserna i övervakningsplanen

70

SOU 2010:30

Författningsförslag

ska tillämpas.

Den övervakningsansvarige ska årligen upprätta en rapport över de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapporten ska offentliggöras och ges in till tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, tillsyns- myndigheten får meddela före- skrifter om utnämnande av den övervakningsansvarige och dennes uppdrag.

Tillsynsmyndighetens hantering av klagomål mot naturgasföretag

11 §

Om tillsynsmyndigheten får in en anmälan mot en innehavare av naturgasledning eller en inne- havare av förgasningsanläggning med påstående om att företaget inte efterlever någon av bestäm- melserna i 3–4 kap., 7 kap. 4– 9 §§ och 12 och 13 §§ samt 8 kap. denna lag ska tillsynsmyndigheten fatta beslut i ärendet inom två månader från det att anmälan kom in till myndigheten.

Om tillsynsmyndigheten behöver begära in ytterligare upp- gifter för att avgöra ärendet, får myndigheten förlänga tiden med två månader. Om sökanden medger det, får myndigheten förlänga tiden med den ytterligare tid som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Tillsynsmyndig-

71

Godkännande ska lämnas, om metoderna kan antas leda till att avgiften eller tariffen upp- fyller kraven på att den ska vara objektiv och icke-diskrimine- rande.
När det gäller en naturgasled- ning som utgör ett slutet distribu- tionssystem eller en del av ett sådant krävs godkännande enligt första stycket endast om en kund begär det.
Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som
Tariffer för överföring och lagring av naturgas samt för till- träde till en förgasningsanlägg- ning ska vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
Tillsynsmyndigheten ska i fråga om tariffer för lagring av naturgas samråda med system- användarna vid utarbetandet av tarifferna eller metoderna för deras fastställande.

Författningsförslag

SOU 2010:30

hetens beslut ska gälla omedel- bart.

6 kap. Anslutningsavgifter och tariffer

Tariffer för överföring, lagring och förgasning

2 § Tariffer för överföring och

lagring av naturgas samt för till- träde till en förgasningsanlägg- ning skall vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.

5 §

Den som bedriver överföring av naturgas får inte börja tillämpa sin avgift och övriga villkor för sådan anslutning som avses i 3 kap. 5 § eller sin överföringstariff förrän de metoder som har använts för att utforma avgiften eller tariffen har godkänts av tillsynsmyn- digheten.

Godkännande skall lämnas, om metoderna kan antas leda till att avgiften eller tariffen upp- fyller kraven på att den skall vara objektiv och icke-diskrimi- nerande.

Om tillsynsmyndigheten inte godkänner de metoder som

72

SOU 2010:30

Författningsförslag

avses med en ansökan, skall myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället skall till- lämpas.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedel- bart.

Tillsynsmyndigheten skall delge sådana beslut enligt 16 § första stycket och 17 § första stycket delgivningslagen (1970:428).

avses med en ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska tilläm- pas.

Beslut enligt första och tredje styckena gäller omedelbart.

Tillsynsmyndigheten ska delge sådana beslut enligt 16 § första stycket och 17 § första stycket delgivningslagen (1970:428).

7 kap. Övergripande systemansvar och balansansvar

Övergripande systemansvar

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

En leverantör

av

naturgas,

En

leverantör av naturgas,

som skall börja leverera naturgas

som ska börja leverera naturgas

till

en

 

uttagspunkt,

skall

till en uttagspunkt, ska omedel-

omedelbart

anmäla

detta

till

bart anmäla detta till innehava-

innehavaren

av

naturgasled-

ren

av

naturgasledningen.

ningen.

Anmälan

skall

även

Anmälan ska även innehålla en

innehålla en uppgift om vem

uppgift om vem som har åtagit

som har åtagit sig balansansvaret

sig balansansvaret i uttags-

i uttagspunkten.

 

 

 

punkten.

 

 

En leverantör av naturgas som

En leverantör av naturgas kan

övertar

leveranserna

till

en

överta leveranserna till en natur-

naturgasförbrukare

i

dennes

gasförbrukare i dennes uttags-

uttagspunkt får bara göra detta

punkt varje dag i månaden. En

från och med den första dagen i

anmälan enligt första stycket ska

en

kalendermånad.

Anmälan

innehålla uppgift om när bytet

enligt första stycket skall därvid

ska träda i kraft. Om inte annat

ske senast en månad innan över-

överenskommits mellan parterna

tagandet skall ske.

 

 

 

ska bytet genomföras senast tre

 

 

 

 

 

 

 

veckor från dagen för anmälan.

En innehavare av naturgasledning som tar emot en anmälan enligt första stycket skall sända underrättelser i anledning därav

73

Författningsförslag

SOU 2010:30

enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten.

 

Regeringen

eller,

efter

Regeringen

eller,

efter

regeringens bemyndigande, till-

regeringens bemyndigande, till-

synsmyndigheten

får

meddela

synsmyndigheten

får

meddela

närmare föreskrifter om natur-

närmare föreskrifter om natur-

gasleverantörers

skyldigheter

gasleverantörens

skyldigheter

enligt första stycket.

 

enligt första och andra styckena.

8 kap. Särskilda bestämmelser om överföring av naturgas till konsumenter

Avtal om leverans av naturgas

13 §

Ett avtal mellan en konsu- ment och en leverantör av natur- gas ska innehålla uppgifter om

1. naturgasleverantörens namn, adress och telefonnummer,

2. naturgasleverantörens åta- gande gentemot konsumenten,

3. datum när avtalet ingåtts,

4. var konsumenten kan finna information om naturgasleve- rantörens priser och övriga vill- kor samt jämförpriser,

5. när fakturering ska ske och med vilket intervall,

6. den tid som avtalet löper,

7. vad som gäller med avse- ende på förlängning av avtalet i fråga om avtal som löper under en viss tid,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,

9. principen för hur kostnaden ska beräknas för att i förtid avbryta ett avtal som löper under viss tid,

74

SOU 2010:30

Författningsförslag

10.villkoren för ersättning och återbetalning om tjänster inte tillhandahålls enligt avtalet med avseende på

a) felaktig eller försenad faktu- rering och

b) vad som gäller när prelimi- när debitering har skett i större utsträckning än vad som avtalats,

11.hur ett tvistlösningsförfa- rande enligt denna lag inleds, samt

12.konsumentens övriga rättigheter gentemot naturgas- leverantören.

Information om avtalets inne- håll ska lämnas till konsumenten innan avtal ingås. En skriftlig bekräftelse på att avtal har ingåtts och vad som avtalats ska lämnas till konsumenten snarast efter avtalets ingående.

14 §

En leverantör av naturgas eller ett företag som bedriver gas- nätsverksamhet får inte diskrimi- nera mellan konsumenter bero- ende av valt betalningssätt.

15 §

Om en leverantör av naturgas ändrar avtalsvillkoren, ska kon- sumenten skriftligen underrättas om ändringen i god tid före den dag då de ändrade avtalsvillkoren ska börja gälla. Sådan underrät- telse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten eller genom annonsering i den dagstidning som har störst sprid-

75

Författningsförslag

SOU 2010:30

ning i den kommun där leveran- sen sker och med information på naturgasleverantörens webbplats. I underrättelsen ska en upplys- ning lämnas om att konsumenten har rätt att säga upp avtalet om avtalsvillkoren ändras till nack- del för konsumenten och vad konsumenten i sådant fall har att iaktta.

Vad som stadgas i första stycket ska inte gälla vid änd- ringar som är hänförliga till skat- ter eller avgifter till det allmänna.

Om en konsument säger upp avtalet på grund av ändrade avtalsvillkor och inom tre veckor ingår ett nytt avtal om köp av naturgas får ändringarna inte träda i kraft för det aktuella avtalet. Det nya avtalet ska träda i kraft när konsumenten inte längre är bunden av det gamla avtalet.

En konsument får säga upp ett avtal om leverans av naturgas, som inte är tidsbestämt, utan att påföras någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse till följd av uppsägningen.

Information till konsumenter

16 §

Information om konsumen- tens rättigheter enligt detta kapitel ska finnas angiven på naturgas- leverantörens och på företag som bedriver gasnätsverksamhets webbplats. Informationen ska på

76

SOU 2010:30

Författningsförslag

konsumentens begäran lämnas på annat sätt. Informationen ska vara tydlig.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, tillsyns- myndigheten meddelar närmare föreskrifter om den information som konsumenten har rätt till enligt första stycket.

Förskottsbetalning

17 §

En leverantör av naturgas eller ett företag som bedriver naturgasnätsverksamhet som har skälig anledning att befara att en konsument inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktel- ser har rätt att begära förskotts- betalning för försäljning eller överföring av naturgas.

Om förskottsbetalning har begärts enligt första stycket får förskottet inte utgöra ett större belopp än vad som motsvarar fyra månaders beräknade avgifter för leveransen eller överföringen.

Har konsumenten under en tid av åtta kalendermånader från det att förskottsbetalning första gången betalades i rätt tid full- gjort sina betalningsförpliktelser ska kravet på förskottsbetalning avbrytas.

77

Författningsförslag

SOU 2010:30

Byte av leverantör av naturgas

18 §

Ett byte av naturgasleverantör enligt 7 kap. 8 § ska genomföras utan särskild kostnad för konsu- menten. I det fall en konsument byter naturgasleverantör under pågående avtalstid kan konsu- menten bli skyldig att ersätta frånträdande leverantör.

Vid byte av naturgasleveran- tör enligt 7 kap. 8 § ska konsu- menten ha fått en slutavräkning senast inom sex veckor från dagen då leveransen av naturgas upp- hörde.

Klagomålshantering

19 §

Leverantörer av naturgas och naturgasnätsföretag ska ha fast- ställda rutiner för hantering av klagomål från konsumenter.

Leverantörer av naturgas och naturgasnätsföretag ska till till- synsmyndigheten lämna uppgifter om sin hantering av klagomål från konsumenter.

Regeringen eller, efter reger- ingens bemyndigande, tillsyns- myndigheten får meddela närmare föreskrifter om lämnan- det av uppgifter enligt andra stycket.

78

10 kap. Tillsyn m.m.
Tillsyn
1 § Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av
1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen, och
2. Europaparlamentets och 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr rådets förordning (EG) nr
1775/2005 av den 28 september 715/2009 av den 13 juli 2009 om
2005 om villkor för tillträde till villkor för tillträde till naturgas- naturgasöverföringsnäten. överföringsnät.
Tillsynen omfattar inte Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av bestämmel- efterlevnaden av bestämmel- serna i 7 kap. med undantag för serna i 7 kap. med undantag för 5 och 6 §§, 8 a kap. med undan- 5 och 6 §§, 8 a kap. med undan- tag för 1 § och inte heller efter- tag för 1 § och inte heller efter- levnaden av bestämmelserna i 5 levnaden av bestämmelserna i 5 och 8 kap. Lag (2008:901). och 8 kap. med undantag för
16 § och 19 §. Lag (2008:901).
Tillsynsmyndighetens ledning
3 a §
Regeringen ska förordna generaldirektören för tillsyns- myndigheten för en period av fem till sju år. Förordnandet kan endast förnyas en gång.
Certifiering
14 § Den som innehar kon- cessionspliktiga naturgasledningar ska ansöka om certifiering hos tillsynsmyndigheten.
För att bli certifierad krävs att den som innehar koncessions- pliktiga naturgasledningar upp-
79
Författningsförslag

SOU 2010:30

Författningsförslag

SOU 2010:30

 

 

 

fyller bestämmelserna i 3 kap. 2 §.

 

 

 

En

certifiering

ska

återkallas

 

 

 

av

tillsynsmyndigheten

om

den

 

 

 

som

innehar

koncessionspliktiga

 

 

 

naturgasledningar

inte

längre

 

 

 

uppfyller kraven i andra stycket.

 

 

 

Regeringen eller, efter reger-

 

 

 

ingens

bemyndigande,

tillsyns-

 

 

 

myndigheten

meddelar

närmare

 

 

 

föreskrifter

om

certifieringspro-

 

 

 

cessen samt hur den löpande

 

 

 

kontrollen av den certifierade ska

 

 

 

genomföras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsynsmyndigheten

 

 

ska

 

 

 

vägra certifiering om

 

 

 

 

 

 

1. sökanden

inte

uppfyller

 

 

 

bestämmelserna enligt 3 kap. 2 §,

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. om sökanden inte kan visa

 

 

 

att ett beviljande av certifiering

 

 

 

inte kommer att äventyra en trygg

 

 

 

energiförsörjning

i

Sverige

och

 

 

 

Europeiska unionen.

 

 

 

 

 

11 kap. Övriga bestämmelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Överklagande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut

av tillsynsmyndig-

Beslut

av

tillsynsmyndig-

heten enligt 2 kap. 15 och 16 §§,

heten enligt 2 kap. 15 och 16 §§,

6 kap. 5 § första stycket, 7 kap.

3 kap.

11 §,

6 kap. 5 §

första

5 § andra stycket samt 10 kap. 3,

stycket, 7 kap. 5 § andra stycket

4, 7 och 10 §§ samt beslut av

samt 10 kap. 3, 4, 7, 10, och 14–

den

systemansvariga myndig-

15 §§

samt

beslut

av

 

den

heten

om

ersättning enligt

systemansvariga

 

myndigheten

7 kap. 2 § samt om åtgärder och

om ersättning enligt 7 kap. 2 §

ersättning enligt 8 a kap. 5 och

samt om åtgärder och ersättning

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2010:30 Författningsförslag

6 §§ får överklagas hos allmän

enligt 8 a kap.

5 och 6 §§ får

förvaltningsdomstol.

Pröv-

överklagas hos allmän förvalt-

ningstillstånd krävs vid överkla-

ningsdomstol.

Prövningstill-

gande till kammarrätten.

 

stånd krävs vid överklagande till

 

 

kammarrätten.

 

Regeringen får meddela föreskrifter om överklagande av andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2006:646).

Övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den …

2.Den som innehar transmissionsledningar ska när denna lag träder i kraft omgående ansöka om certifiering i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 14 §. Tillsynsmyndigheten ska pröva en sådan ansökan skyndsamt.

81

Författningsförslag

SOU 2010:30

3Förslag till

förordning om ändring i elförordningen (1994:1250)

Härigenom föreskrivs i fråga om elförordningen (1994:1250) dels att 15 § ska ha följande lydelse,

dels att 15 a § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1.när gränserna för en nätkoncession för område kan ändras enligt 2 kap. 12 § ellagen (1997:857),

2.de krav som ska vara uppfyllda för att överföring av el ska vara av god kvalitet enligt 3 kap. 9 § ellagen,

3.innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap. 9 c § samt om offentliggörandet av dessa,

4.informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen,

5.skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten,

6.innehållet i en övervakningsplan enligt 3 kap. 17 § ellagen och om offentliggörande av den årliga rapporten,

7.skyldigheten för den som har nätkoncession att offentliggöra sin nättariff enligt 4 kap. 11 § tredje stycket ellagen,

8.offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4 b § ellagen,

9.hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första–tredje styckena ellagen ska beräknas och redovisas för elanvändarna,

10.skyldigheten för elprodu- center att offentliggöra uppgif- ter enligt 8 kap. 13 § första stycket ellagen, och

11.skyldigheten för elleve- rantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 § andra stycket.

10.skyldigheten för elprodu- center att offentliggöra uppgif- ter enligt 8 kap. 13 § första stycket ellagen,

11.skyldigheten för elleve- rantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 § andra stycket,

12.utnämnandet av övervak- ningsansvarig och dennes uppdrag enligt 3 kap. 18-19 §§ ellagen,

13.hur avsändarens identitet

ska anges i de fall som avses i 3 kap. 20 § ellagen, och

82

SOU 2010:30

Författningsförslag

14. den information nätkon- cessionshavare ska lämna till nätmyndigheten enligt 11 kap. 20 § ellagen.

15 a § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje

stycket ellagen (1997:857),

 

 

 

2. de uppgifter

som en

2. de uppgifter

som

en

underrättelse enligt 8 kap. 8 §

underrättelse enligt

8 kap.

8 §

andra stycket ellagen skall inne-

andra stycket ellagen ska inne-

hålla, och

 

hålla,

 

 

3. elleverantörers

skyldighet

3. elleverantörers

skyldighet

att lämna uppgifter enligt 8 kap.

att lämna uppgifter enligt 8 kap.

11 b § ellagen.

 

11 b § ellagen,

 

 

 

 

4. den certifiering som ska ske

 

 

enligt 12 kap. 14 § ellagen

samt

 

 

förordning (2010:xx) om certifi-

ering av vissa företag som bedri- ver nätverksamhet,

5. den löpande kontrollen av den certifierade, och

6. den information som kon- sumenten har rätt till enligt 11 kap. 14 § ellagen.

Denna förordning träder i kraft den …

83

Författningsförslag

SOU 2010:30

4Förslag till

förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Härigenom föreskrivs i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)

dels att det ska införas fyra nya paragrafer 19 a §, 28 a §, 28 b §, 34 a §,

dels att 25 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 28 a § ska lyda ”Information till

konsument”.

 

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

19 a §

 

 

 

Energimarknadsinspektionen

 

får

meddela

föreskrifter om

 

utnämnandet

av övervaknings-

 

ansvarig och

dennes

uppdrag

 

enligt

3 kap.

9–10 §

naturgas-

 

lagen (2005:403).

 

Anmälan och underrättelse om leverans av naturgas

25 §

 

 

 

 

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen

får meddela närmare föreskrifter

får meddela närmare föreskrifter

om anmälningar enligt 7 kap. 8 §

om anmälningar enligt 7 kap. 8 §

första stycket och underrättelser

första stycket, om naturgasleve-

enligt 7 kap. 8 § tredje stycket

rantörers

skyldigheter

enligt

naturgaslagen (2005:403). För-

7 kap.

8 §

andra

stycket

och

ordning (2007:1321)

underrättelser enligt 7 kap. 8 §

 

tredje

stycket

naturgaslagen

 

(2005:403).

 

Förordning

 

(2007:1321)

 

 

 

84

SOU 2010:30

Författningsförslag

Information till konsument

28 a § Energimarknadsinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om den information som konsu- menten har rätt till enligt 8 kap.

16§ naturgaslagen (2005:403). 28 b §

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om den information som natur- gasföretag ska lämna till tillsyns- myndigheten enligt 8 kap. 19 § naturgaslagen (2005:403).

34 a § Energimarknadsinspektionen

får meddela föreskrifter om

1.den certifiering som ska ske enligt 10 kap. 14 § naturgaslagen samt förordning (2010:xx) om certifiering av vissa företag som bedriver nätverksamhet,

2.den löpande kontrollen av den certifierade.

Denna förordning träder i kraft den …

85

Författningsförslag

SOU 2010:30

5Förslag till

förordning (2010:xx) om certifiering av vissa företag som bedriver nätverksamhet

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning gäller certifiering enligt 12 kap. 14 § ellagen (1997:857) och 10 kap. 14 § naturgaslagen (2005:403).

2 § En begäran om certifiering ska prövas av Energimarknads- inspektionen inom fyra månader efter ansökan från nätföretaget. Har inget beslut om certifiering fattats inom fyra månader anses ansökan vara godkänd.

3 § Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att den certifie- rade uppfyller kraven i 12 kap. 14 § andra stycket ellagen (1997:857) eller 10 kap. 14 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) efter en motiverad begäran från Europeiska kommis- sionen. Beslut om huruvida certifieringen ska kvarstå ska fattas inom fyra månader efter det att den motiverade begäran inkom. Har inget nytt beslut fattats inom fyra månader kvarstår nätföreta- gets certifiering.

Särskilda bestämmelser om certifiering i förhållande till tredje länder

4 § Energimarknadsinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen när en ägare till eller den systemansvarige för ett överföringssystem som kontrolleras av en eller flera personer från tredje länder begär certifiering enligt 10 kap. 14 § naturgaslagen (2005:403).

Med tredje länder avses i denna förordning länder utanför EU och EES.

Energimarknadsinspektionen ska omgående underrätta Europe- iska kommissionen om omständigheter som skulle leda till att en eller flera personer från tredjeländer får kontroll över ett över- föringssystem eller en överföringsansvarig för överföringssystem.

86

SOU 2010:30

Författningsförslag

5 § Den systemansvariga för överföringssystemet ska underrätta Energimarknadsinspektionen om eventuella omständigheter som skulle leda till att en eller flera personer från tredje länder får kontroll över överföringssystemet eller den systemansvarige för överföringssystemet.

6 § Energimarknadsinspektionen ska ta fram ett förslag till beslut om certifiering av en systemansvarig för överföringssystemet enligt 4 och 5 §§ inom fyra månader efter ansökan från den systemansva- rige för överföringssystemet.

Energimarknadsinspektionen ska omgående anmäla förslag till beslut enligt första stycket till Europeiska kommissionen. Energi- marknadsinspektionen ska begära ett yttrande från Europeiska kommissionen gällande kriterierna i 10 kap. 15 § naturgaslagen (2005:403).

7 § Energimarknadsinspektionen ska besluta om certifiering inom två månader från det att Europeiska kommissionen avgett sitt yttrande.

8 § Energimarknadsinspektionens beslut och Europeiska kommis- sionens yttrande ska offentliggöras tillsammans. I de fall Energi- marknadsinspektionens beslut avviker från Europeiska kommissio- nens yttrande ska skälen för Energimarknadsinspektionens beslut offentliggöras.

Gemensamma bestämmelser

9 § Energimarknadsinspektionen ska informera Europeiska kommissionen om beslut enligt 12 kap. 14 § ellagen (1997:857) respektive 10 kap. 14 § naturgaslagen (2005:403).

Denna förordning träder i kraft den …

87

Författningsförslag

SOU 2010:30

6Förslag till

förordning om ändring i förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2007:1118)med instruktion för Energimarknadsinspektionen att 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 § Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1.ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om försörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörledningar samt för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen (2008:263),

2.upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,

3.inom sitt verksamhetsområde verka för

a)effektiv konkurrens på el- och naturgasmarknaderna,

b)funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemarknaderna,

c)stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlit- lig information,

4. främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd med Konsumentverket samordna upprättandet av svar avseende Europeiska kommissionens checklista, offentliggöra samt hålla checklistan fortsatt aktuell,

5. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaderna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller andra åtgärder för att främja marknadernas funktion,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av

a) Europaparlamentets och

a) Europaparlamentets och

rådets direktiv 2003/54/EG av

rådets direktiv 2009/72/EG av

den 26 juni 2003 om gemen-

den 13 juli 2009 om gemen-

samma regler för den inre

samma regler för den inre

marknaden för el och om upp-

marknaden för el och om upp-

hävande av direktiv 96/92/EG,

hävande av direktiv 2003/54/EG,

88

 

SOU 2010:30 Författningsförslag

senast

ändrat

genom

rådets

 

 

 

direktiv 2008/3/EG,

 

 

 

 

b) Europaparlamentets och

b) Europaparlamentets och

rådets

direktiv

2003/55/EG av

rådets direktiv

2009/73/EG av

den 26 juni 2003 om gemen-

den 13 juli 2009 om gemen-

samma regler för den inre

samma regler för den inre

marknaden för naturgas och om

marknaden för naturgas och om

upphävande

av

direktiv

upphävande

av

direktiv

98/30/EG och i det samman-

2003/55/EG och i det samman-

hanget samråda med Affärsver-

hanget samråda med Affärsver-

ket svenska kraftnät när det

ket svenska kraftnät när det

gäller utarbetandet av den årliga

gäller utarbetandet av den årliga

rapporten om

försörjnings-

rapporten om

 

försörjnings-

trygghet för naturgas,

 

trygghet för naturgas,

c) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infra-

strukturinvesteringar,

 

 

d) Europaparlamentets och

d) Europaparlamentets

och

rådets förordning nr 1775/2005

rådets förordning nr 715/2009

av den 28 september 2005 om

av den 13 juli 2009 om villkor

villkor för tillträde till naturgas-

för tillträde till naturgasöver-

överföringsnäten.

föringsnäten,

 

 

e) Europaparlamentets

och

 

rådets förordning nr 714/2009 av

 

den 13 juli 2009 om villkor för

 

tillträde till nät för gränsöver-

 

skridande elhandel, och

 

 

f) Europaparlamentets

och

 

rådets förordning nr 713/2009 av

 

den 13 juli 2009 om inrättandet

 

av en byrå för samarbete mellan

 

energitillsynsmyndigheter.

 

Denna förordning träder i kraft den …

89

Författningsförslag

SOU 2010:30

7Förslag till

förordning om ändring i förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Härigenom föreskrivs i fråga om i förordning (2007:1119)med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät att 3 § ska ha följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Svenska kraftnät ska också

1.bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,

2.svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,

3.främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,

4.främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,

5.svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhets- område under kris- eller krigsförhållanden,

6.bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,

7.främja dammsäkerheten i landet,

8.bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9.svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

10.handlägga frågor om ursprungsgarantier enligt lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el,

11.bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsyste- met och löpande förmedla information om effekttillgång till mark- nadens aktörer,

12.inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas,

90

SOU 2010:30

Författningsförslag

13.årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansva- rig myndighet för naturgas, särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för utvärdering av gasmarknadsreformen,

14.samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspektionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörj- ningstryggheten för naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direk- tiv 98/30/EG,

15.samråda med Statens energimyndighet vid utförande av myndighetens uppdrag om årlig rapportering enligt Rådets direktiv 2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning,

16.

årligen

senast

den

16.

årligen

senast

den

10 januari,

den

10 april,

den

10 januari,

den

10 april,

den

10 juli

samt

den

10 oktober

10 juli

samt

den 10 oktober

redovisa statistiska uppgifter om

redovisa statistiska uppgifter om

elimport från tredje land för

elimport från tredje land för

föregående kvartal enligt Euro-

föregående kvartal enligt Euro-

paparlamentets

och

rådets

paparlamentets

och

rådets

direktiv

2003/54/EG

av

den

direktiv

2003/54/EG

av

den

26 juni

2003

om

gemensamma

26 juni

2003

om

gemensamma

regler för den inre marknaden

regler för den inre marknaden

för el och om upphävande av

för el och om upphävande av

direktiv 96/92/EG, senast änd-

direktiv 96/92/EG, senast änd-

rat

genom

Europaparlamentets

rat genom

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv

2008/3/EG

och rådets direktiv 2008/3/EG,

och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. se till att de regelverk och

17. se till att de regelverk och

rutiner som affärsverket dispo-

rutiner som affärsverket dispo-

nerar över

är

kostnadseffektiva

nerar över

är

kostnadseffektiva

och enkla för medborgare och

och enkla för medborgare och

företag.

 

 

 

 

 

 

 

företag,

 

 

 

 

 

 

18.inkassera kapacitetsavgif-

ter,

19.delta i utvecklingen av regionala marknader för el och naturgas inom Norden och EU,

20.ska delge Energimark- nadsinspektionen resultatet av sin tillsyn över det nationella elsy-

91

Författningsförslag

SOU 2010:30

stemet driftssäkerhet, och

21. utföra de uppgifter som åligger den systemansvariga för överföringssystem för el i Europa- parlamentets och rådets förord- ning (EG) nr 2009/714/EG av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver- skridande elhandel.

Denna förordning träder i kraft den …

92

SOU 2010:30

Författningsförslag

8Förslag till

förordning (2007:1153) med ändring i förordning med instruktion för Statens energimyndighet

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet att det i förordningen ska införas en ny paragraf 17 a §.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

17 a §

 

 

 

Statens

energimyndighet ska

 

bistå Affärsverket svenska kraft-

 

nät med den statistik och de

 

prognoser som ligger inom myn-

 

dighetens verksamhetsområde och

 

som ska tas fram i enlighet med

 

Europaparlamentets

och rådets

 

förordning 2009/714/EG av den

 

13 juli 2009 om villkor för till-

 

träde till nät för gränsöverskri-

 

dande elhandel och Europapar-

 

lamentets

och rådets

förordning

 

(EG) nr 715/2009 av den 13 juli

 

2009 om villkor för tillträde till

 

naturgasöverföringsnäten.

Denna förordning träder i kraft den …

93

Författningsförslag

SOU 2010:30

9Förslag till

förordning om ändring i förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket att 3 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Myndigheten ska därutöver

1.följa och analysera konsumenternas ställning på marknaderna samt vid behov vidta eller föreslå åtgärder,

2.med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverksamhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

3.vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i konsumentrelaterade frågor som rör informations- samhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

4. vara

kontaktmyndighet

4. vara

kontaktmyndighet

enligt

Europaparlamentets

och

enligt

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EG)

nr

rådets

förordning

(EG)

nr

2006/2004

av den

27 oktober

2006/2004

av

den

27 oktober

2004 om samarbete mellan de

2004 om samarbete mellan de

nationella

tillsynsmyndigheter

nationella

tillsynsmyndigheter

som ansvarar för konsument-

som ansvarar för konsument-

skyddslagstiftningen, och

 

 

skyddslagstiftningen,

 

 

5. fullgöra de uppgifter som

5. fullgöra de uppgifter som

en behörig myndighet har enligt

en behörig myndighet har enligt

samma förordning, i fråga om

samma förordning, i fråga om

efterlevnaden av sådana

regler

efterlevnaden

av sådana

regler

som

myndigheten

har

tillsyn

som

myndigheten

har

tillsyn

över.

 

 

 

 

 

över, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. bistå

Energimarknadsin-

 

 

 

 

 

 

spektionen med uppgifter avse-

 

 

 

 

 

 

ende konsumentrelaterade

frågor

 

 

 

 

 

 

på el- och naturgasmarknaden

 

 

 

 

 

 

och som anges i Europaparla-

 

 

 

 

 

 

mentets och

rådets direktiv

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2010:30

Författningsförslag

2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas.

Denna förordning träder i kraft den …

95

Författningsförslag

SOU 2010:30

10Förslag till

förordning om ändring i förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Härigenom föreskrivs i fråga om förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

dels att 4 § punkt 3 ska upphävas,

dels att det ska införas nya bestämmelser 4 § 8 och 9.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 § Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1.uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa upp utvecklingen på konkurrens- området,

2.fullgöra den övervakning och rapportering avseende detalj- handel med alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska gemenskapernas kommission,

3.ansvara för efterlevnaden

av de rapporteringskrav i fråga om vissa konkurrensfrågor på elmarknaden som följer av artikel 23.8 andra stycket i Europapar- lamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG, ändrat genom rådets direktiv 2004/85/EG,

4.avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elek- tronisk kommunikation,

5.inom sina verksamhetsområden och i lämplig omfattning utfärda allmänna råd,

6. samla in uppgifter för

6. samla in uppgifter för

statistikändamål, och

statistikändamål,

7. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen

96

SOU 2010:30

Författningsförslag

av artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget utan dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska gemenskapernas kommission,

8.bistå Energimarknadsin- spektionen med underlag i övervakningen av de områden som anges i artikel 37.1 punk- terna j) och k) i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG med underlag gäl- lande konkurrensrelaterade frå- gor, och

9.bistå Energimarknadsin- spektionen med underlag i övervakningen av de områden som anges i artikel 41.1 punk- terna j) och k) i Europaparla- mentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG med underlag gäl- lande konkurrensrelaterade frå- gor.

Denna förordning träder i kraft den …

97

1Uppdraget och dess genomförande

1.1Bakgrund

I juni 2009 antogs de fem rättsakter som utgör de tredje energi- marknadspaketet. De fem rättsakterna är

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknads- direktivet),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver- skridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (elförordningen),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gas- marknadsdirektivet),

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöver- föringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (gasförordningen), samt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byråförordningen).

Utredningens uppdrag att genomföra det tredje inre marknads- paketet för el och naturgas i det svenska regelverket utgör en del av det pågående arbetet inom EU som syftar till att skapa en gemen- sam inre marknad för el och naturgas. Genom att harmonisera

99

Uppdraget och dess genomförande

SOU 2010:30

regelverket och främja utvecklandet av gränsöverskridande handel skapas förutsättningar för effektivt fungerande konkurrensutsatta marknader för el och naturgas.

Arbetet med att ta fram det tredje inre marknadspaketet inled- des med den energihandlingsplan som antogs av ministerrådet i mars 2007. Samma år tog Europeiska kommissionen fram ett förslag till nytt regelverk för de europeiska marknaderna för el och naturgas. Syftet med det reviderade regelverket är att fullborda liberaliseringen av dessa marknader.

Det tredje energimarknadspaketet utgörs av fem rättsakter och omfattar de reviderade el- och gasmarknadsdirektiven och den reviderade förordningen om villkoren för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel från 2003, samt den reviderade förordningen om villkoren för tillträde till naturgasöverföringsnät från 2005. Det omfattar även den nya förordningen om inrättandet av en byrå för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndig- heterna. Byråförordningens bestämmelser rör dels ACER:s inrät- tande och organisation, men omfattar även dess uppgifter. Många uppgifter omfattas av bestämmelserna i de övriga rättsakterna i paketet och berör där förutom ACER även kommissionen, natio- nella tillsynsmyndigheter samt Entso för el (ENTSO-E) och Entso för gas (ENTSOG) berörs. Utredningen har därmed hanterat dessa uppgifter med utgångspunkt från de förstnämnda direktiven och förordningen vad gäller förslag till ny och förändrad lagstiftning.

De fem rättsakterna i det tredje marknadspaketet utgör tillsam- mans grunden för det fortsatta arbetet med att harmonisera de berörda marknaderna samt att skapa och förstärka de nödvändiga förutsättningarna för effektiva konkurrensutsatta marknader. De reviderade rättsakterna innehåller flera nya och även mer detalje- rade åtgärder som ska främja harmoniseringen och dess effekter. Därutöver har man nu skapat en byrå för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna (ACER).

Paketet innehåller bl.a. åtgärder som riktar sig mot branschen i form åtgärder som syftar till att skapa en mer effektiv åtskillnad mellan transmissionsverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet inom handel och produktion. Detta regelverk är avsevärt utökat både för el och för naturgas. De reviderade direktiven innehåller även bestämmelser som innebär ett betydligt utökat kundskydd som även omfattar förhållandevis detaljerade bestämmelser som syftar till att skydda konsumenterna på de aktuella marknaderna.

100

SOU 2010:30

Uppdraget och dess genomförande

Ytterligare en viktig beståndsdel i paketet är det mer detaljerade regelverket kring nationella tillsynsmyndigheter samt deras befo- genheter och uppgifter. Syftet är även att skapa mer harmoniserade förutsättningar för de nationella tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsstaterna. En förutsättning för att regelverket ska få det önskade genomslaget är att eventuella brister i tillämpningen av det nya regelverket snabbt och effektiv kan följas upp av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Det tredje paketet omfattar även en ökad betoning av behovet av samarbete i arbetet med att främja harmoniseringen av markna- derna och deras regelverk. Här får byrån för samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter på el och naturgasområdet som nu inrättas en viktig roll. Byrån får bl.a. till uppgift att stärka tillsynen över marknaderna och agera som tvistlösande i vissa frågor som rör gränsöverskridande förbindelser. Byrån har också möjlighet att under vissa omständigheter fatta beslut inom några av de områden som vanligen tillfaller de nationella tillsynsmyndigheterna. Det nya regelverket omfattar även bestämmelser som anger hur vissa frågor ska processas. Byrån har här en viktig roll i det att den ska avge yttrande rörande flera frågor.

Inom ramen för elförordningen och naturgasförordningen skapas även två organisationer som ska fungera som samarbets- organ för de systemansvariga för överföringsnäten, dvs. transmis- sionsföretagen inom el och naturgas. De nya organisationerna är Entso för el (ENTSO-E) och Entso för gas (ENTSO-G). Även dessa funktioner har en viktig roll att fylla i harmoniseringen av det europeiska regelverket.

Det tredje marknadspaketet har utvecklat ett antal processer för att ta fram mer detaljerade regelverk som bygger på den s.k. bottom-up principen. Denna princip tillämpas på flera områden inom det tredje energimarknadspaketet och innebär att de aktörer som besitter relevant kompetens tar fram det mer detaljerade regel- verket för rutiner och rekommendationer etc. som sedan ska note- ras/godkännas/fastställas av ACER och/eller kommissionen. Denna ansats används exempelvis vid utarbetandet av de s.k nätföreskrifterna. För svenskt vidkommande är detta snarare att likställa med den s.k. Nordic Grid Code vilka behandlar mer operativa aspekter av han- teringen av överföringsförbindelser, varför utredningen menar att beteckningen nätverkskoder bättre avspeglar detta regelverks funk- tion för svenskt vidkommande.

101

Uppdraget och dess genomförande

SOU 2010:30

För att få en mer heltäckande bild av hur de nya samarbets- och konsultationsprocesserna är tänkta att fungera måste man se till samtliga rättsakter för respektive marknad. Bestämmelserna i elmarknadsdirektivet, elförordningen och byråförordningen speglar olika infallsvinklar av samma företeelser. Detsamma gäller för gasmarknadsdirektivet, naturgasförordningen och byråförord- ningen.

För att visa på hur samarbetet är tänkt att fungera har utred- ningen valt att här beskriva processen för utarbetandet av de nätverkskoder som i slutändan kommer att vara bindande på den inre marknaden.

Figur 1.1 En förenklad bild över utarbetandet av ramverksriktlinjer och nätverkskoderna

ENTSO-E / ENTSOG

Kommissionen

ACER

ENTSO:s arbetsprogram

 

ACER

 

Kommissionen

 

 

 

Byrån:

 

 

Ramriktlinjer tas fram

Utarbetande av

 

Ramriktlinjer

 

 

nätverkskoder

Kommissionen

 

 

 

Förslag till nätverkskoder

 

ACER

 

Kommissionen

 

 

Kommitologiprocessen

 

 

Bindande nätverkskoder

 

Källa: Discussion paper – Third package guidelines and codes. European Commission (DG TREN).

102

SOU 2010:30

Uppdraget och dess genomförande

Processen för att ta fram nätverkskoder består av flera led som involverar aktörerna i figur 1. Resonemanget här kommer att utgå från elmarknaden, men processen är i princip densamma för gasmarknaden. För elmarknaden är den aktuella lagstiftningen från det tredje inre marknadspaketet elmarknadsdirektivet (EG) 2009/72, elförordningen (EG) 2009/714 och byråförordningen (EG) 2009/713. För naturgasmarknaden är det gasmarknadsdirek- tivet (EG) 2009/73, naturgasförordningen (EG) 2009/715 och byråförordningen. Dessa leder i sin tur till ett antal icke-bindande ramriktlinjer samt de nätverkskoder som blir bindande när de antas genom kommitologiprocessen.

Entso för el ska utarbeta nätverkskoder för de områden som anges i artikel 8.6 i elförordningen (se avsnitt 5.3.8). Dessa områ- den är relativt omfattande, varför kommissionen ska ange vilka områden som ska prioriteras ett givet år. Innan kommissionen lägger fast prioriteringarna för ett visst år ska den ha konsulterat ACER, Entso för el och andra berörda intressenter.

För att underlätta Entso för els arbete med nätverkskoderna ska ACER ta fram icke-bindande ramriktlinjer. Även här sker det en konsultation då ACER ska samråda med Entso för el och andra berörda intressenter. ACER skickar sedan ramriktlinjerna till kommissionen. Om kommissionen anser att ramriktlinjerna är till fyllest skickar de dem vidare till Entso för el tillsammans med en uppmaning att ta fram nätverkskoder som överensstämmer med den aktuella ramriktlinjen. Entso för el ska lämna sitt förslag till nätverkskod till ACER. ACER kan antingen skicka tillbaka utkas- tet till nätverkskoder till Entso för el tillsammans med en motiver- ing eller så kan de skicka utkastet till kommissionen tillsammans med en rekommendation att kommissionen ska anta utkastet till nätföreskrift. Om kommissionen inte antar nätföreskriften ska den ange orsaken till detta. Om nätverkskoderna antas i enlighet med kommitologiprocessen blir de bindande nätverkskoder.

Det finns även en process för hur kommissionen kan ta fram nätverkskoder om Entso för el eller ACER inte har utfört sina uppgifter enligt bestämmelserna i artikel 6 i elförordningen.

Här kan det vara värt att påpeka att när nätverkskoderna har antagits i enlighet med kommittologiförfarandet ingår de i det bindande regelverket.

Om vi lämnar processen för utarbetandet av nätverkskoderna, så har kommissionen även möjlighet att anta bindande riktlinjer för ett antal områden enligt artikel 18 i elförordningen (se avsnitt

103

Uppdraget och dess genomförande

SOU 2010:30

5.3.18). Detta sker då på kommissionens eget initiativ och riktlin- jerna antas genom kommitologiprocessen. De områden som omfattas för el är riktlinjer för hanteringen av kompensation mellan transmissionsnätsföretag (TSO:er), riktlinjer för harmoni- sering av tariffer, riktlinjer för den lägsta nödvändiga harmonise- ringsgraden vad gäller tillhandahållande av information (artikel 15 i elförordningen), bestämmelser för elhandel respektive invester- ingsstöd för sammanlänkningskapacitet inklusive lokaliseringssig- naler. Dessutom omfattas de områden som anges i artikel 8.6 (se beskrivningen av nätverkskoderna ovan), samt säkerhet och drifts- normer. Elförordningen innehåller i bilaga I redan riktlinjer om hantering och tilldelning av tillgänglig överföringskapacitet i gräns- överskridande sammanlänkningar.

Det tredje energimarknadspaketet omfattar en rad andra områ- den där det nu finns bestämmelser som rör olika frågeställningar på de inre marknaderna för el och naturgas. Syftet med att låta dessa frågor ingå i det tredje marknadspaketet är att skapa bättre och tydligare förutsättningar för att harmonisera både regelverk och förbättra de rent praktiska förutsättningarna för väl fungerande inre marknader för el och naturgas. Till det senare hör exempelvis de icke-bindande gemenskapsomfattande tioåriga nätutvecklings- planerna som ska tas fram av ENTSO-E och ENTSOG vartannat år.

Det tredje paketet omfattar även bestämmelser som syftar till att harmonisera de nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter och befogenheter eftersom det är dessa myndigheters uppgift att säker- ställa att marknadens aktörer, inklusive transmissionsnätsföretagen, lever upp till de nya bestämmelserna i direktiven och annan rele- vant lagstiftning när nätverkskoderna har antagits genom kommi- tologiprocessen. När de antas genom denna process blir de en del av gemenskapsrätten vilket innebär att de nationella tillsynsmyn- digheterna har behörighet att undersöka och följa upp hur nätverkskoderna efterlevs. Tillsynsmyndigheterna har härigenom även möjlighet att påföra sanktioner. Även ACER ska följa och analysera hur de riktlinjer och nätverkskoder som antagits av kommissionen genomförs i syfte att skapa förutsättningar för ett konsekvent genomförande och en konsekvent tillämpning av detta regelverk. För att skapa goda förutsättningar för övervakningen som även genomförs på ett effektivt sätt är det viktigt att tillsyns- myndigheterna och ACER samarbetar.

104

SOU 2010:30

Uppdraget och dess genomförande

Detta är särskilt viktigt då ACER inte har egna befogenheter i denna del. Vad gäller ACER:s möjligheter att yttra sig om huruvida beslut fattade av nationella tillsyndmyndigheter överensstämmer med de riktlinjer som avses i direktiven eller förordningarna för el och naturgas, kan sådana yttranden i slutändan hanteras av kommissionen som därvid kan begära att den berörda tillsynsmyn- digheter ändrar eller återkallar sitt beslut om riktlinjerna inte följts.

Det tredje paketet innebär således ett ytterligare steg mot full- bordandet av öppna och konkurrensutsatta el- och gasmarknader. Marknader där harmoniserade och integrerade regelverk, inklusive tillsynen, gör det möjligt för både elmarknadens aktörer och dess kunder att med förtroende agera och tillgodogöra sig den öppna marknadens möjligheter.

1.2Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag består i att lämna förslag till lagstiftning och regelverk i övrigt som krävs för att genomföra elmarknadsdirekti- vet och gasmarknadsdirektivet i det svenska regelverket. Därutöver har vi även i uppgift att förslå anpassningar i lagstiftning och regel- verk i övrigt med anledning av förordningen om villkor för tillträde till nätet för gränsöverskridande handel med el, förordningen om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten samt till förord- ningen en inrättande av en byrå för samarbete mellan tillsynsmyn- digheterna.

Avslutningsvis har vi i uppdrag att utreda behovet av förändrade bestämmelser om funktionell åtskillnad på naturgasmarknaden, och om utredaren finner det lämpligt, lämna förslag till sådana föränd- ringar. Utredningens direktiv återfinns i bilaga 1.

Vi ska enligt tilläggsdirektiv (Dir. 2010:39) redovisa våra över- väganden och lämna våra författningsförslag senast den 30 april 2010. Utredningens direktiv Genomförande av det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m. (Dir. 2009:21) beskriver uppdraget mer i detalj.

105

Uppdraget och dess genomförande

SOU 2010:30

1.3Utredningens genomförande

Utredarens arbete har bedrivits i nära samarbete med utredningens experter. I betänkande används därför genomgående beteckningen utredningen.

Det första sammanträdet med expertgruppen hölls den 27 augusti 2010, därefter har ytterligare sju sammanträden ägt rum.

Uppdragets fokus är genomförandet av de fem rättsakter som ingår i det tredje energimarknadspaketet. Därutöver ingår även en utvärdering av det eventuella behovet av förändrade bestämmelser om funktionell åtskillnad på naturgasmarkanden.

Utgångspunkten för utredningens arbete har därmed varit att analysera behovet av förändringar i det svenska regelverket som en följd av de reviderade el- och gasmarknadsdirektiven, samt de revi- derade förordningarna om villkoren för tillträde till nät för gräns- överskridande elhandel och villkoren för tillträde till naturgas- överföringsnäten. Även behovet av förändringar i det svenska regelverket med utgångspunkt från den nya förordningen om en byrå för samarbete mellan tillsynsmyndigheter (byråförordningen) har analyserats.

Resultatet av analysen har i kombination med de erfarenheter från branschorganisationerna, enskilda el- och naturgasföretag, myndigheter och kunder som utredningens experter bidragit med resulterat i de författningsförslag som utredningen lägger fram i detta betänkande. Utredningens experter har bidragit med synpunkter och erfarenheter från en mångfald områden. Utred- ningen har därutöver även haft kontakter med ett flertal olika aktö- rer inom energisektorn samt även haft kontakter med berörda myndigheter, vilket bl.a. omfattat kontakter med Regelrådet. Under arbetet har utredningen arrangerat en workshop om kommunikation och varumärkesprofilering.

Även kända faktiska förhållanden på de svenska marknaderna för el och naturgas har legat till grund för utredningens analys. Ett sådant förhållande är Affärsverket svenska kraftnäts roll på den svenska elmarknaden. Utredningen har baserat sina förslag på att Svenska kraftnät förutsätts fortsätta detta arbete under överskådlig tid. Vi har därmed utgått från att det är sannolikt att Svenska kraft- nät kommer att certifieras som systemansvarig för det svenska överföringssystemet för el, dvs. det svenska stamnätet. Utred- ningen har även gjort bedömningen att det är sannolikt att Swede- gas AB kommer att certifieras som systemansvarig för sitt över-

106

SOU 2010:30

Uppdraget och dess genomförande

föringssystem för naturgas. Därutöver bedömer utredningen att det även är sannolikt att Svenska kraftnät kommer att certifieras även för naturgas då verket även fortsättningsvis förutsätts utföra vissa uppgifter som åligger en systemansvarig för överförings- system för naturgas.

1.4Betänkandets innehåll

Betänkandet är indelat i fem delar med följande huvudsakliga inne- håll.

Del I behandlar genomförandet av det inre marknadspaketet för el och omfattar en genomgång av bestämmelserna i elmarknads- direktivet och förordningen om tillträde till nät för gränsöverskri- dande elhandel. Fokus är på de nyheter och förändringar som gjorts i de reviderade rättsakterna. Del I omfattar även utredning- ens överväganden och förslag med anledning av dessa två rättsakter.

Del II behandlar genomförandet av det tredje inre marknads- paketet för naturgas och omfattar en genomgång av bestämmel- serna i gasmarknadsdirektivet och förordningen om villkor för till- träde till naturgasöverföringsnät. Fokus är på de nyheter och förändringar som gjorts i de reviderade rättsakterna. Del II omfat- tar även utredningens överväganden och förslag med anledning av dessa två rättsakter.

Del III behandlar genomförandet av förordningen om inrättan- det av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna. Denna förordning är ny. Del III omfattar även utredningens över- väganden och förslag med anledning av denna rättsakt.

Del IV omfattar en utvärdering av behovet av förändrade regler för åtskillnad på naturgasmarknaden, samt de överväganden som denna utvärdering resulterat i.

Del V omfattar en bedömning av konsekvenserna av utredning- ens förslag samt författningskommentarer.

107

2 Den svenska elmarknaden

2.1Inledning

Den svenska elmarknaden öppnades för konkurrens 1996 genom att samtliga kunder fick möjlighet att byta elleverantör. Inlednings- vis var bytesaktiviteten förhållandevis låg, mycket beroende på den avgift för mätare som togs ut under de första åren. Sedan denna avgift slopades har aktiviteten ökat i betydande omfattning, inte minst under de senaste åren då informationen om priser på elmark- naden ökat betydligt och blivit mer lättillgänglig.

2.2Elmarknadens struktur

2.2.1Övergripande struktur

Elmarknaden utgörs av en reglerad del som omfattar den verksamhet som bedrivs av nätföretagen och en konkurrensutsatt del som omfattar produktion av och handel med el. Det finns ca 170 elnäts- företag och 120 elhandlare. I vissa sammanhang benämns elhandels- företagen istället elleverantörer.

Nätverksamhet

Nätverksamhet bedrivs därmed som reglerade monopol oberoende av om det är stamnät, regionnät eller distributionsnät. Stamnätet ägs av staten genom Svenska kraftnät och utgörs av 15 000 km ledning. Regionnäten ägs främst av Vattenfall, E.ON och Fortum, och de utgörs av ca 33 000 km ledning. De lokala distributions-

111

Den svenska elmarknaden

SOU 2010:30

näten ägs främst av de stora kraftbolagen samt av kommuner. Dessa nät utgörs av ca 479 000 km ledning.

Stamnätet är ett högspänningsnät som utgör stommen i syste- met genom att det transporterar el över längre sträckor. Här ingår även överföringsförbindelserna med Sveriges grannländer. Svenska kraftnät driver och förvaltar stamnätet och har rollen som system- ansvarig, dvs. säkerställer fysiskt att det är balans mellan in- och utmatning av el i det svenska systemet. Svenska kraftnät deltar också i de samarbeten som finns både inom EU och i Norden och som syftar till att planera den framtida utbyggnaden av över- föringsnätet. Här är Svenska kraftnät naturligtvis även aktivt vad gäller det svenska stamnätet och de krav som kan ställas på dess kapacitet av aktiviteter både inom och utom landet.

Regionnäten utgör i princip ett mellanled mellan stamnätet och de lokala distributionsnäten, men det finns även större elanvändare av typen elintensiv industri anslutna direkt till dessa nät. De lokala distributionsnäten är de nät som förbinder de överliggande ledningarna med det stora flertalet konsumenter och andra slut- kunder.

För att bedriva elnätsverksamhet krävs koncession och Energi- marknadsinspektionen granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. För närvarande pågår en övergång från en ex post till en ex ante reglering. Den nya regleringen innebär att inspektionen ska besluta om elnätsföre- tagens intäktsramar för fyra år i taget. Beslutet ska fattas innan denna period börjar. Det nya regelverket är infört i ellagen och kommer att tillämpas fullt ut från den 1 januari 2012.

I dag finns ca 170 elnätsföretag, vilket innebär att antalet elnätsföretag minskat sedan marknaden öppnades. Mer exakt finns det för lokalnät 169 elnätsföretag och 175 redovisningsenheter. För regionnäten finns det 5 elnätsföretag och 6 redovisningsenheter. Därutöver finns det även några utlandsförbindelser samt några företag med linjekoncession. Det är nätföretagen som ansvarar för mätning och avräkning av de anslutna kunderna.

Utöver de utlandsförbindelser som ägs av svenska staten och förvaltas genom Svenska kraftnät finns det ytterligare två förbin- delser som förbinder Sverige med annan medlemsstat, Baltic Cable och SwePol Link, ägda av Baltic Cable AB respektive SwePol Link AB. Baltic Cable AB ägs av Statkraft Energy AS (2/3) och E.ON Sverige AB (1/3). SwePol Link AB ägas av svenska staten genom Svenska kraftnät (51 procent) och Polska Grupa Energetyczna,

112

SOU 2010:30

Den svenska elmarknaden

PGE (49 procent). På regionnätsnivå finns också ett antal mindre utlandsförbindelser, som inte ägs av staten och förvaltas av Svenska kraftnät. Två förbindelser på 130 kV i Värmland (ägare Fortum Distribution AB) och en på 130 kV i Norrbotten (ägare Vattenfall Distribution AB) korsar gränsen till Norge. Det finns också en 130 kV kabelförbindelse mellan Skåne och Själland (ägare E.ON Elnät Sverige AB).

Bilden nedan visar det nordiska transmissionsnätet där det svenska stamnätet ingår såväl som de svenska utlandsförbindel- serna.

Figur 2.1 Kraftnätet i Norden 2009

Källa: Svenska kraftnäts årsredovisning 2009.

113

Den svenska elmarknaden

SOU 2010:30

Produktion

Under år 2008 producerades totalt 146 TWh el i Sverige fördelat på kärnkraft 42 procent, vattenkraft 47 procent, samt 11 procent fossil- och biobränslebaserad produktion och vindkraft. Figur 2.2 visar hur Sveriges elproduktion utvecklats under perioden 2000 till 2008.

Figur 2.2 Sveriges elproduktion för tiden 2000–2008 (TWh)

180

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

Gasturbiner

 

 

 

 

 

 

 

Kondenskraft

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Kraftvärme

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftvärme i industrin

80

 

 

 

 

 

 

 

Kärnkraft

60

 

 

 

 

 

 

 

Vindkraft

 

 

 

 

 

 

 

Vattenkraft

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Källa: Energiläget i siffror 2009, Energimyndigheten.

 

 

 

Sveriges export och import varierar över tid beroende av faktorer såsom våtår/torrår, prisnivån i respektive land/området etc. Figur 2.3 visar nettoimporten/exporten under perioden 2000–2008.

114

SOU 2010:30

Den svenska elmarknaden

Figur 2.3 Sverige netto export/import för tiden 2000–2008 (TWh)

Import minus export

15

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Energiläget i siffror 2009, Energimyndigheten.

 

 

 

 

Huvuddelen av produktionen av el i Sverige utgörs av kärnkraft och vattenkraft. I dagsläget är det dock ett stort fokus på förnybar energi, där Sverige arbetat med olika typer av styrmedel i syfte att skapa incitament för investeringar i sådan produktion. Elcertifikat- systemet syftar till att öka produktionen av el från förnybara källor och inrättades den 1 maj 2003. Systemet har förlängts till år 2030. Elcertifikaten har främst gått till biobränslebaserad produktion, men även till vatten- och vindkraft. I mars 2010 lämnade regeringen en proposition som omfattade förslag på att elcertifikatsystemet förlängs t.o.m. 2035, samt att kvotpliktsnivåerna ska avspegla målet att produktionen av förnybar el ska ha ökat med 25 TWh till år 2020 jämfört med 2002 års nivå. 2008 stod Vattenfall, E.ON och Fortum för 79 procent av installerad produktionskapacitet. I dag svarar fem företag för huvuddelen av elproduktionen i Sverige; Vattenfall, Fortum, E.ON, Skellefteå Kraft samt Statkraft, varvid de två sistnämnda har betydligt mindre marknadsandelar. Efter marknadsöppningen har det skett en rad uppköp och sammanslag- ningar inom produktionen vilket har resulterat i de ägare och den struktur som vi för närvarande ser på marknaden.

115

Den svenska elmarknaden

SOU 2010:30

Under senare år har det varit stort fokus på utbyggnaden av vindkraft. Figur 2.4 nedan illustrerar hur vindkraften har utvecklats under perioden 2000–2008.

Figur 2.4 Vindkraftens utveckling 2000–2008

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

Antal verk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installerad effekt (MW)

1000

 

 

 

 

 

 

 

Elproduktion (GWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Källa: Energiläget i siffror 2009, Energimyndigheten.

 

 

 

Handel

Den konkurrensutsatta svenska elmarknaden ingår i den större nordiska elmarknaden. El (råkraft) handlas via Nord Pool, den gemensamma nordiska elbörsen men kan även handlas bilateralt då det inte är tvingande att avyttra all el via börsen. Nord Pool har marknadsplatser både för handel med fysiska leveranser av el och för handel med finansiella instrument. Handel på Nord Pool Spot (fysisk handel) är timbaserad och leveranserna omfattar tillgång till överföringskapacitet genom de implicita auktioner som är en del av marknadsplatsens funktion. Handeln på Nord Pools spotmarknad uppgick till 298 Twh under 2008 (EI R2009:08).

Den fysiska handeln med el omfattar båda marknaderna Elspot och Elbas. På Elspot fastställs systempriset utifrån de samlade köp- och säljbuden. Den nordiska elmarknaden är dock uppdelad i olika anmälningsområden som i dagligt tal brukar kallas prisområden. Om det uppstår flaskhalsar mellan dessa områden, dvs. när den

116

SOU 2010:30

Den svenska elmarknaden

fysiska överföringskapaciteten inte är tillräcklig, kommer priserna i ett eller flera områden att avvika från systempriset. Områden med samma pris kallas för prisområden. Därutöver finns Elbas, som är en s.k. justermarknad där handel kan ske fram till en timme före leverans. Elbas täcker numera de nordiska länderna samt Tyskland.

De nordiska transmissionsföretagen har ett sedan länge etable- rat samarbete, vilket bl.a. omfattar att de samarbetar om en gemen- sam nordisk reglerkraftmarknad. Svenska kraftnät och Statnett har tillsammans ansvar för att Nordens synkrona system upprätthålls medan varje transmissionsnätsföretag ansvarar för driften inom sitt geografiska område. I samarbetet ingår en gemensam nordisk lista över reglerkraftsbuden. Härigenom kan det billigaste nordiska reglerbudet användas i första hand under förutsättning att det inte föreligger några överföringsbegränsningar som påverkar antagandet av detta/dessa bud.

Nord Pool började byggas upp 1993 och de nordiska länderna förutom Island har anslutit sig efterhand. Figur 2.5 illustrerar hur priset har utvecklats på Nord Pool under de senaste åren. Figur 2.5 nedan illustrerar Nord Pools systempris jämfört med spotpriset för Sverige under perioden 1999–2010. Figuren illustrerar hur priset har varierat över tid.

Figur 2.5 Bilden visar systempris Nord Pool och spotpris Sverige under perioden 1999–2010

Systempris Nord Pool jämfört med Spotpris Sverige 1999-2010

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEK/MWh

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

Spotpris Sverige

 

Systempris Nord Pool

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Energimarknadsinspektionen.

117

Den svenska elmarknaden

SOU 2010:30

Nord Pool har löpande arbetat med att utvidga börsområdet t.ex. genom en successiv anslutning av de nordiska länderna och därut- över även arbetat med market coupling gentemot Tyskland. Inled- ningsvis startade kopplingen till Tyskland med ett anmälnings- område på den s.k. Kontek-förbindelsen. Den 1 april 2010 notera- des ett sådant område för förbindelsen Estlink, mellan Finland och Estland. Sverige har hitintills utgjort ett eget anmälningsområde på elbörsen. Den svenska elmarknaden kommer dock att delas upp i fyra s.k. anmälningsområden under 2011. Detta arbete inleddes genom en överenskommelse i Nordiska ministerrådet hösten 2008. Arbetet har fått särskild aktualitet genom de åtaganden Svenska kraftnät erbjudit den Europeiska kommissionen (kommissionen) med anledning av att kommissionen ifrågasatt Svenska kraftnäts hantering av interna begränsningar i det svenska stamnätet. Kommissionen fattade beslut i ärendet den 14 april 2010.

Figur 2.6

Snittområden

Källa: Svenska kraftnät.

Elhandelsföretagen säljer el direkt till slutkunderna. Elhandel är inte i sig en tillståndspliktig verksamhet, men ett elhandelsföretag måste ha ett Ediel-avtal med Svenska kraftnät samt antingen själv vara balansansvarig eller ha ett avtal om balansansvar för samtliga sina leveranspunkter. För att få vara balansansvarig måste ett företag teckna avtal med Svenska kraftnät. De elhandelsföretag som säljer

118

SOU 2010:30

Den svenska elmarknaden

direkt till konsumenter måste också rapportera in priser och villkor till Energimarknadsinspektionen som publicerar denna information på Internet genom Elpriskollen. Det finns ca 120 elhandelsföretag i dag. Även här har man sett ett vikande antal aktörer då det skett överlåtelser och sammanslagningar av verksamheter i branschen. I dagsläget är slutkundsmarknaden att se som nationell, men det pågår ett gemensamt nordiskt arbete med att utveckla en gemen- sam nordisk slutkundsmarknad som riktar sig både till företag och konsumenter.

2.2.2Regelverket

Öppnandet av den svenska elmarknaden inleddes 1996 genom att det blev möjligt för kunder och konsumenter att byta elleverantör. Inledningsvis var intresset för att byta elhandelsföretag förhållan- devis begränsat, men schablonreformen 1998 underlättade byten för konsumenter genom att kravet på timmätning togs bort för dessa kunder. En av de senare förändringarna i regelverket är bestämmelserna om månadsvis avläsning som trädde i kraft den 1 juli 2009. Härigenom möjliggörs månadsvis fakturering på avlästa värden även för konsumenter.

Under våren 2010 har det lagts två propositioner, dels en om den framtida hanteringen av effektreserven, dels en om föränd- ringar i elcertifikatsystemet. Därutöver planeras även en proposi- tion kring genomförandet av EU:s direktiv om förnybar energi vilken kan beröra den svenska elmarknaden.

Riksdagen har även antagit en proposition om enklare nätan- slutning för förnybar elproduktion under våren. Därutöver pågår även beredningen av Energinätsutredningens slutbetänkande.

Vertikal integration och åtskillnad

En av utmaningarna på en konkurrensutsatt marknad är att säker- ställa att de företag som är vertikalt integrerade inte har möjlighet att utnyttja de fördelar en sådan integration skulle kunna leda till. Detta förhållningssätt är särskilt viktigt på elmarknaden där nätverksamheten är reglerade monopol där aktörer har tillgång till samtliga relevanta uppgifter om de kunder som finns inom det aktuella nätområdet. Det finns därför ett väl utbyggt regelverk som

119

Den svenska elmarknaden

SOU 2010:30

syftar till att säkerställa att nätverksamhet hålls väl åtskild från verksamheter på de konkurrensutsatta delarna av marknaden, såsom produktion och elhandel. Den senaste åtgärden på detta område är de nya bestämmelser som införts i ellagen och som syftar till att säkerställa att de belöningssystem som kommer i fråga för nätföretagens ledning inte beror av koncernens verksamhet i övrigt. Även beslutsprocessen har nu förändrats vilket innebär att bl.a. nätföretagets finansiella plan ska godkännas på nätföretagets bolagsstämma. Därefter kan den berörda koncernen inte ifrågasätta nätföretagets investeringar under löpande år, under förutsättning att de omfattas av den finansplan som fastställts av bolagsstämman.

EMIX

EMIX utgör i princip inte en del av regelverket utan är en funktion som är under uppbyggnad av branschen. Den utgör branschens version av det tidigare diskuterade centrala anläggningsregistret. EMIX har utvecklats till att fungera som en informationsväxel genom vilken Ediel-meddelandena från anslutna företag passerar. Anslutning till EMIX är frivillig och i dagsläget har 139 aktörer på elmarknaden tecknat avtal (www.emix.se).

2.2.3Tillsyn och övervakning

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för elmarknaden och har även i uppdrag att följa utvecklingen på elmarknaden. Affärsverket svenska kraftnät ansvarar bl.a. för det nationella elsystemets driftssäkerhet och utgör systemansvarig för det svenska nationella elsystemet. Energimyndigheten ansvarar för att övervaka försörjningstryggheten, samt arbetar med att främja omställningen till förnybar energi.

Konkurrensverkets uppdrag är att tillämpa konkurrenslagens regler inom samtliga sektorer, vilket innebär att även eventuella företeelser på elmarknaden kan bli föremål för verkets granskning. Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på de finansiella markna- derna vilket innebär att elhandelsföretag som fungerar som värde- pappersbolag under vissa omständigheter omfattas av inspektio- nens tillsyn. Konsumentverket ansvarar för att säkerställa konsu- menternas rättigheter, och har bl.a. arbetat med Svensk Energi för

120

SOU 2010:30

Den svenska elmarknaden

att ta fram de allmänna avtalsvillkor som i stor utsträckning används av branschens aktörer.

Därutöver finns även Konsumenternas Elrådgivningsbyrå som är en branschfinansierad byrå som tillhandahåller främst rådgivning åt konsumenter. Byråns styrelse omfattar representanter från Konsumentverket, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Svensk Energi.

121

3Direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el

3.1Inledning

I detta kapitel redovisas det huvudsakliga innehållet i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphörande av direktiv 2003/54.

Vidare görs en analys av hur den nuvarande svenska lagstift- ningen som berör el stämmer överens med direktivet. I de delar utredningen har gjort bedömningen att en artikel inte föranleder några konsekvenser för svenskt vidkommande omfattar beskriv- ningen av artikeln i det följande ingen mer uttömmande bedöm- ning.

3.2Ingressen

Ett övergripande mål för EU:s energipolitik är att öka energi- effektiviseringen och att visa hänsyn till miljön. Dessa två mål ingår i det mer övergripande syftet att säkerställa en långsiktigt hållbar energiförsörjning på effektivt fungerande inre marknader för el och naturgas där EU:s konkurrenskraft på den globala arenan samtidigt säkerställs.

Målen som anger en ökad energieffektivisering och miljöhänsyn återspeglas allt mer även i det tredje energimarknadspaketet. I elmarknadsdirektivet kommer detta till uttryck i ingressens första stycke där det uttryckligen anges att den inre marknaden som steg- vis genomförts sedan 1999 syftar till att skapa faktiska valmöjlig- heter för alla kunder i EU, både enskilda och företag, nya affärs-

123

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

möjligheter, och ökad handel över gränserna, vilket ska leda till ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på tjänsterna och bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet.

I ingressens femte stycke anges att en trygg elförsörjning är av avgörande betydelse bl.a. för genomförandet av en hållbar klimat- politik samt för främjandet av konkurrenskraften på den inre marknaden. Det är därför viktigt att utveckla de gränsöver- skridande sammanlänkningarna för att trygga försörjningen från alla energikällor till så konkurrenskraftiga priser som möjligt för konsumenter och näringsliv inom gemenskapen.

I dess sjätte stycke anges att en väl fungerande inre marknad bör ge producenterna lämpliga incitament att investera i ny elproduk- tion, också i el från förnybara energikällor. Här pekas även på att en väl fungerande marknad även bör ge konsumenterna tillgång till lämpliga åtgärder för att främja en mer effektiv energianvändning. En trygg energiförsörjning ses som en förutsättning för detta.

Redan i ingressen tydliggörs därmed den ökade betoningen på energieffektivisering och miljöhänsyn inom EU:s energipolitik. Det tredje energimarknadspaketet mest grundläggande syfte är att förtydliga och utvidga det nödvändiga regelverket för att fullfölja skapandet av effektivt fungerande marknader för el och gas inom gemenskapen, men detta knyts nu allt tydligare samman med andra mål för EU:s gemensamma politik som rör olika aspekter av energifrågorna. Kopplingen mellan försörjningstrygghet, hållbar utveckling och energieffektivisering blir allt tydligare inte bara inom EU utan även inom energisektorn globalt sett.

Enligt ingressen måste de existerande reglerna och åtgärderna kompletteras för att gemenskapens mål om en väl fungerande inre marknad för el ska uppnås. Medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna bör underlätta gränsöverskridande tillträde för nya elhandlare som levererar el från olika energikällor samt för nya leverantörer av elproduktion. Detta bör göras för att trygga konkurrens och elförsörjning bör samt för att säkerställa konkur- renskraftiga priser.

Ingressen berör även behovet av effektiv åtskillnad mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet, där begreppet kontroll är hämtat från förordningen om kontroll av företagskon- centrationer 2004/139/EG. Ingressen tydliggör även att med utgångspunkt från de vertikala kopplingarna mellan el- och gassektorn bör bestämmelserna om åtskillnad tillämpas tvärsöver båda sektorerna. Även om elmarknadsdirektivet ger möjlighet för

124

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

olika typer av marknadsorganisation på den inre marknaden för el så bör de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att säkerställa lika villkor på marknaden grunda sig på överordnade krav av allmänt intresse. Man bör även samråda med kommissionen vad gäller åtgärdernas förenlighet med fördraget och gemenskapsrätten. För att främja en enhetlig tillämpning av regelverket ska t.ex. tillsynsmyndigheterna ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning vid certifiering av systemansvariga för överförings- system.

Även distributionsnäten berörs, varvid ingressen pekar på betydelsen av icke-diskriminerande tillträde till dessa nät samt betydelsen av övervakning så att vertikalt integrerade företag inte kan dra fördel av sin integration vad gäller konkurrensläget på marknaden framförallt gentemot hushållskunder och små icke- hushållskunder.

Ingressen berör även följande frågor. Intelligenta nät ska byggas upp så att de uppmuntrar till decentraliserad produktion och energieffektivitet. Behovet av slutna distributionssystem berörs, samt vikten av att de nationella tillsynsmyndigheterna är själv- ständiga, har tillträckliga befogenheter och adekvat handlingsfrihet. Även balansmekanismer, tariffer, transparens, behovet av tillsyn och sanktioner, behovet av att skapa förtroende för marknaden, samt betydelsen av en hög konsumentskyddsnivå, särskilt vad gäller hushållskunder, berörs. Enligt ingressen bör konsumenternas intresse stå i centrum för elmarknadsdirektivet och de befintliga rättigheterna bör stärkas och tryggas så att alla konsumenter kan dra nytta av en konkurrensutsatt marknad. Vad gäller konsumenter berörs t.ex. tillgång till el av en bestämd kvalitet till priser som är enkelt jämförbara, transparenta och rimliga, information om sina rättigheter, möjligheterna till tvistlösning, allmännyttiga tjänster och utsatta kunder. Nyttan av att konsumenterna får tillgång till sina uppgifter på ett sådant sätt att de kan anpassa sitt beteende lyfts också fram.

Den inre marknaden för el kommer även att ha vissa berörings- punkter med regelverket för de finansiella marknaderna och innan kommissionen antar riktlinjer för bevarandet av information bör kommissionen samråda med byrån för samarbete mellan energi- tillsynsmyndigheter (ACER) samt med Europeiska värdepappers- kommittén (EVKT) inrättad genom kommissionens beslut 2009/77/EG samt låta dem råda kommissionen om innehållet i riktlinjerna. ACER och EVKT bör av samarbete för att ytterligare

125

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

utreda och ge råd i frågan om huruvida transaktioner med avtal om leverans av el och elderivat bör omfattas av transparenskrav för eller efter handel, och i så fall hur dessa krav bör utformas.

Ingressen berör frågor kring försörjningstrygghet, och det anges att medlemsstater bör ha möjlighet att se till att det finns möjlighet att upphandla ny kapacitet genom ett anbudsförfarande grundat på offentliga kriterier för att skydda miljön och gynna nya tekniska lösningar. Här omfattas bl.a. el från förnybara energikällor och kraftvärmeproduktion. Resonemangen kring försörjningstrygghet rör även underhåll och anläggning av nödvändig nätinfrastruktur, inklusive sammanlänkningskapacitet.

Även fortsättningsvis är det tydligt att grunden för den inre marknaden för el är baserad på at de ekonomiska signalsystemen ska kunna fungera och skapa en effektiv användning av systemen givet de föreskrivna regelverken och begränsningarna. Medlems- staterna ska verka för fungerande konkurrens, marknadspriserna bör ge de rätta incitamenten för utveckling av näten och invester- ingar i ny elproduktion, införandet av smarta mätare ska baseras på en ekonomisk bedömning etc. De ska även främja integrationen mellan sina respektive nationella marknader både på gemenskaps- nivå och på regional nivå.

Viktiga mål för direktivet är att utveckla en verklig europeisk inre marknader för el genom ett sammanlänkat nät. Tillsyns- myndigheterna bör därför ha regleringen av gränsöverskridande sammanlänkningar och regionala marknader som en av sina huvud- uppgifter. I förekommande fall ska detta ske i nära samarbete med ACER. Ett annat viktigt mål är gemensamma bestämmelser för en verklig inre marknad för el och ett brett utbud tillgängligt för alla. För att kommissionen ska kunna utöva sin roll som observatör och övervakare bör tillsynsmyndigheterna tillhandahålla marknads- information. De bör även underrätta konkurrensmyndigheterna och kommissionen om i vilka medlemsstater priserna utgör ett hinder för konkurrensen och en väl fungerande marknad. Kommis- sionen bör även ges befogenhet att anta riktlinjer i syfte att uppnå nödvändig grad av harmonisering för att direktivets syften ska kunna uppnås.

Sammanfattningsvis kan man därmed säga att ingressen omfattar både nyheter och förtydliganden om hur det tredje energimarknadspaketet skiljer sig mot det tidigare med fokus på förändringarna i elmarknadsdirektivet. Som lyfts fram ovan syftar det nya direktivet till att ytterligare tydliggöra det tidigare regel-

126

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

verket vad gäller exempelvis det grundläggande regelverket vad gäller systemansvarig för överföringssystem. Det finns även mer detaljerade krav på transparens och andra åtgärder som bl.a. syftar till att öka förtroendet för den inre marknaden. Här ingår den ökade betoningen på att skapa tydliga och trovärdiga regelverk som säkerställer konsumentskyddet på marknaden. Detta avspeglar en medvetenhet om att oavsett hur väl utformat ett regelverk än är, krävs det att konsumenterna, oavsett om de är hushåll eller kommersiella aktörer, har förtroende för marknaden och därmed bedömer det som önskvärt och lönsamt att agera på denna marknad.

Härutöver finns även ett tydligt fokus på samarbete mellan medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna, systemansvariga för överföringssystem m.fl. i syfte att via regionala samarbeten utveckla en väl fungerande inre marknad för el med harmoniserade regelverk som säkerställer de för konkurrensen nödvändiga funk- tionerna.

Politiken vad gäller klimatfrågor har fått en tydligare koppling till elmarknadsdirektivet genom att el från förnybara energikällor och energieffektivisering nu lyfts fram i flera sammanhang. Den övergripanden kopplingen mellan energi och klimatfrågor görs därmed tydlig. Elmarknadsdirektivet berör även andra aspekter vad gäller en hållbar utveckling såsom energieffektiviseringar och sammanlänkningar av medlemsländerna för att nå ett effektivt utnyttjande av den inre marknadens möjligheter vad gäller en effektivt fungerande marknad för el med möjlighet att även för- bättra förutsättningarna för el från förnybara energikällor.

3.3Kapitel I – Syfte, tillämpning och definitioner

Kapitel I innehåller bestämmelser som anger syfte, tillämpning samt definitioner, och omfattar artiklarna 1 och 2.

3.3.1Artikel 1 – Syfte och tillämpningsområde

Artikeln fastställer direktivets tillämpningsområde.

127

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

3.3.2Artikel 2 – Definitioner

Artikeln innehåller 35 definitioner. Nya är avtal om leverans, elderivat, kontroll och elföretag. Därutöver omfattar definitionen i punkten 19 nu även handel förutom det ursprungliga begreppet leverans.

Bedömning

Vissa av dem finns i ellagen (1997:857) i dag. Andra har en annan betydelse i direktivet än i svensk lagstiftning. Utredningen kommer inte att lämna förslag innebärande att dagens terminologi i ellagen förändras. Däremot menar utredningen att det vore önskvärt att den svenska ellagens terminologi kunde anpassas till direktivets och även i övrigt ses över.

3.4Kapitel II – Allmänna regler för organisation av sektorn

Kapitel II innehåller allmänna regler för organisation av sektorn och omfattar artiklarna 3 till 6.

3.4.1Artikel 3 – Skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och skyddet av kunderna

Reglerna om konsumentskydd återfinns explicit i artikel 3 samt i bilaga I till direktiv 2009/72/EG. Artikel 3 innehåller regler om skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och om skyd- det för kunderna. Det som anges här gäller alla kunder utom när det framgår av direktivet att regeln syftar till skydd av konsu- menten. Artikeln innehåller 16 punkter mot 9 punkter i det tidigare elmarknadsdirektivet 2003/54/EG.

Punkterna 2 och 3 har omformulerats något. I punkten två har begreppet energi från förnybara energikällor tillkommit. Ordet ”öppna” har liksom i flera andra artiklar i direktivet bytts ut mot ”transparenta”. Punkten tre, som innehåller en definition av ”samhällsomfattande tjänster”, har formulerats om något, varvid ”rimliga priser” ersatts av formuleringen ”transparenta och icke- diskriminerande priser ”.

128

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Punkten 4 är ny och behandlar rätten att få sin elförsörjning tryggad av en elleverantör, under förutsättning att denne sam- tycker, oberoende av vilken medlemsstat elleverantören är regi- strerad i.

Punkten 5 fastslår att om en kund, under iakttagande av de avtalsenliga villkoren önskar byta elleverantör, den eller de berörda operatörerna genomför detta byte inom tre veckor. Vidare före- skrivs rätten att erhålla samtliga relevanta förbrukningsuppgifter. För konsumenter finns detta också reglerat i bilaga I, rubricerad Konsumentskyddsåtgärder, till direktivet.

Punkten 7 motsvaras av artikel 3.5 i direktiv 2003/54/EG och är något omformulerad och tydligare i ambitionen att skydda slut- förbrukarna. Bland annat stadgas att ”[v]arje medlemsstat ska definiera begreppet utsatta kunder, varvid det kan hänvisas till energifattigdom och bland annat förbud mot avstängning av dessa kunder från leverans i kritiska situationer.”

Punkten 8 är ny och handlar om att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att alla kan få energi i viss utsträck- ning. Som lämpliga åtgärder anges nationella energihandlingsplaner och förmåner inom de sociala trygghetssystemen eller stöd till energieffektivitetsförbättringar.

Punkten 9 motsvarar punkten 6 i det gamla direktivet, men en ny punkt c har tillkommit. Den behandlar skyldigheten att på fakturan och i reklam som riktar sig till slutförbrukare informera om deras rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av tvist.

I punkten 11 åläggs medlemsstaterna att främja energieffektivi- teten genom att starkt rekommendera att elföretagen optimerar elförbrukningen. Detta kan till exempel ske genom att de till- handahåller energiförvaltning, erbjuder prissättningssystem som gynnar energieffektivisering eller genom att införa system med smarta mätare eller intelligenta nät, om det är lämpligt.

Vidare har punkten 12 tillkommit med skyldighet för medlems- staterna att se till att det inrättas gemensamma kontaktpunkter där konsumenterna kan få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och möjligheter till tvist- lösning i händelse av en tvist. Dessa kontaktpunkter kan vara en del av allmänna konsumentupplysningsställen.

Punkten 13 stadgar att medlemsstaterna ska se till att det finns en oberoende mekanism, till exempel i form av en energiom- budsman eller ett konsumentorgan, för effektiv behandling av

129

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

klagomål och tvistlösning utanför domstol. Detta krav återkommer också i bilaga I.

Slutligen riktar sig punkten 16 till kommissionen som efter sam- råd med berörda intressenter ska fastställa en tydlig och kortfattad kontrollista för energianvändare med praktiska upplysningar om energianvändarnas rättigheter.

Bedömning

Det tredje elmarknadsdirektivet syftar bl.a. till att stärka elkonsu- menternas rättigheter på marknaden. Det framgår genom att artikel 3 i elmarknadsdirektivet och bilaga I till direktivet har reviderats i denna riktning samt av direktivets ingress. I och med ändringarna i direktivet så kommer även elleverantörernas verksamhet att regle- ras i viss mån. Då Energimarknadsinspektionen är ansvarig till- synsmyndighet gällande efterlevnaden av ellagen kommer elleve- rantörerna att stå under inspektionens tillsyn i vissa avseenden. De sanktionsmöjligheter som finns i dag gentemot nätföretagen kan användas även mot elleverantörerna då det anses nödvändigt.

Huvudparten av bestämmelserna i artikel 3 är redan genomförda i Sverige. Den nya punkten 4 handlar om rätten till ett leveransavtal och detta uppfylls genom ellagens bestämmelser om anvisnings- leverantör. Sista delen av punkten handlar om att det inte får finnas diskriminerande hinder för leverantörer från andra medlemsstater att kunna sälja el till elkunder i Sverige. För att få sälja el i Sverige krävs i dag att företaget har etablerat en filial i landet och att det är registrerat hos Skatteverket. Det krävs även att företaget uppfyller samma regler som de svenska leverantörerna. Direktivet får i den delen anses uppfyllt.

I punkten 5 föreskrivs en rätt för konsumenten att få ett byte av elleverantör genomfört inom tre veckor. I dag kan en kund byta elleverantör per den första i varje månad och vid flytt (8 kap. 6 § ellagen). Direktivet ställer krav på att ett byte ska kunna ske inom tre veckor oavsett när i månaden kunden begär bytet. Dock ska de avtalsenliga villkoren vara uppfyllda för att byte ska kunna ske. Företagen torde klara av att genomföra ett byte inom tre veckor och ändå hinna kvalitetssäkra mätvärdena. Det kan även vara posi- tivt att få ett mer utjämnat flöde av byten under månaden. I dag förekommer det att företag får anställa extra personal över månads-

130

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

skiften för att kunna hantera alla byten. Detta varierar naturligtvis mellan företagen beroende av storlek etc.

Dock kan distans- och hemförsäljningslagens (2005:59), DHL, bestämmelser som ger konsumenter rätt att ångra sitt val av elleve- rantör inom två veckor medföra problem. De flesta elleverantörs- avtal ingås på ett sådant sätt att DHL:s bestämmelser blir tillämp- liga. Konsumentverket har också skrivit till regeringen med förslag om att även gatuförsäljning (s.k. canvasförsäljning) ska omfattas av DHL:s bestämmelser. Även försäljning av elhandelsavtal sker i dag bl.a. via gatuförsäljning. Rätten till två ångerveckor finns dock redan i dag när byte endast tillåts den första varje månad. Om en konsument i dagsläget begär byte den 15:e i en månad har nätföre- taget endast två veckor på sig att genomföra bytet. Elleverantören kan då inte invänta ångerveckorna innan de vidtar några åtgärder. Det torde inte heller vara så många konsumenter som nyttjar sina ångerveckor att hanteringen av detta kan förväntas innebära några större problem för bytesprocessen. Skulle detta förändras får regleringen ses över.

Det är själva bytesprocessen som avses i kravet på byte inom tre veckor. Uppsägningstiden kan variera mellan olika avtalstyper och olika företag. Uppsägningstiden ska beaktas vid byte av elleve- rantör eller avtalstyp. Vill konsumenten avbryta ett avtal i förtid kan han bli skyldig att ersätta den frånträdande leverantören för detta.

Sammanfattningsvis motsvarar det svenska regelverket inte bestämmelserna om leverantörsbyte inom tre veckor, varför det svenska regelverket måste anpassas i denna del. I direkt anslutning till en sådan bestämmelse bör också reglering av slutfakturering efter byte av elleverantör i enlighet med bilaga I punkten 1 j) införas.

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukarna, och då särskilt utsatta kunder enligt punkten 7. Enligt direktivet ska en definition av utsatta kunder tas fram. Det kan hänvisas till energifattigdom i definitionen. Det kan föreskrivas att dessa kunder ska skyddas från avstängning i kritiska situationer. Slutförbrukare i avlägsna områden ska skyddas. EU har konstaterat att trots att det antagligen är väldigt få som kommer att omfattas av

131

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

definitionen i de flesta medlemsländerna är det nödvändigt att ta fram en definition av utsatta kunder.1

ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas) publicerade i juli 2009 en rapport, Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last resort, där man bl.a. presenterade status i medlemsländernas användande av begreppet ”utsatta kunder” och hur skyddet av dessa såg ut. (Ref: E09-CEM-26-04, 16 July 2009). Det konstaterades att det inte finns någon enhetlig definition inom EU av begreppet. Studien omfattade 25 medlemsländer plus Norge och Kroatien. Det konstaterades att endast åtta av dessa 27 länder använder begreppet ”utsatta kunder”. De allra flesta länderna har dock något slags skydd för de ekonomiskt svaga konsumenterna, men hur det ser ut varierar mellan länderna. Flertalet länder har dock, liksom Sverige, sin skyddslagstiftning i annan lagstiftning än ellagen, dvs. ett gene- rellt skydd.

Ellagen innehåller i dag skyddsregler som tar hand om de situa- tioner då en konsument hotas av avstängning av elen. Enligt ellagens bestämmelser tar de sociala myndigheterna över ansvaret och tillämpar det sociala skyddsnätet på ändamålsenligt sätt. Det finns inte heller något krav på medlemsländerna att införliva skyddslagstiftning i ellagstiftningen om skyddet är ordnat på annat sätt. De utsatta kunderna utgörs av de som har så svag ekonomi att de inte kan köpa den el som är nödvändig för det dagliga livet. Särskilt drabbade kan äldre och handikappade vara, men ålder eller handikapp i sig utgör inte grund för att räknas till gruppen utsatta kunder. Enligt Statistiska centralbyråns senaste undersökning av levnadsförhållanden (ULF) från år 2007 finns ca 665 000 svenskar över 25 år som har svårt att klara sina löpande utgifter för mat, hyra och annat nödvändigt. Kan man inte klara sin försörjning kan man under vissa förutsättningar vara berättigad till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Utredningen avser inte att föreslå någon annan skyddslagstift- ning än den som redan finns genom socialtjänstlagen. En definition av utsatta kunder bör dock tas in i ellagen. Det torde vara lämpligt att definitionen av utsatta kunder är samordnad med socialtjänst- lagens regler.

Rätten till tvistlösning diskuteras i samband med bilaga I nedan.

1 Commission Staff Working Paper, Interpretative Note on Directive 2009/72/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Directiv2009/73/EC Concerning Common Rules for the Internal –Market in Natural Gas – Retail Markets.

132

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Punkten 9 omfattar skyldigheten att på fakturan och i reklam som riktar sig till slutförbrukare informera om deras rättigheter och möjligheter till tvistlösning i händelse av tvist. Det svenska regelverket saknar bestämmelser med denna innebörd varför det bör kompletteras i denna del.

Det ska, enligt punkten 12, finnas gemensamma kontaktpunkter för konsumenterna där de ska kunna få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och möjlig- heter till tvistlösning i händelse av tvist. I Sverige finns det i många kommuner kommunala konsumentvägledare som lämnar informa- tion och råd bland annat i elhandelsfrågor. Dock finns de inte i alla kommuner och det kan vara svårt att säkerställa att de har den kompetens inom området som kan krävas av en kontaktpunkt. I dag fungerar Konsumenternas elrådgivningsbyrå närmast som en kontaktpunkt i dessa frågor. De besitter en vid kompetens och erfarenhet och har upparbetat en webbaserad information liksom telefonrådgivning för konsumenter i dessa frågor. Byrån är en ekonomisk förening som finansieras av elbranschen. Majoriteten i styrelsen utgörs av representanter från myndigheterna Konsu- mentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten. Utredningen menar att det effektivaste och mest lämpliga torde vara att ge Konsumenternas elrådgivningsbyrå rollen som kontakt- punkt för elfrågor. Utredningen menar också att det vore positivt om byrån också kunde får rollen som kontaktpunkt för naturgas- frågor. Då tillskapas en samlad informationspunkt för stora delar av energimarknaden och konsumenten får lättare att hitta informa- tion.

I bilaga I föreskrivs att konsumenter ska ha rätt till tvistlösning utanför domstol. Artikel 3.13 tycks föreskriva rätten till tviste- lösning utanför domstol för samtliga kunder. Det måste dock tolkas som att andra kunder än fysiska personer får lösa sina tvister i enlighet med avtalet eller vid domstol. Frågan berörs vidare i avsnitt 3.14.6.

3.4.2Artikel 4 – Övervakning av försörjningstryggheten

Artikel 4 behandlar övervakning av försörjningstryggheten och är oförändrad från förra direktivet.

Artikeln föreskriver en skyldighet för medlemsstaterna att se till att frågor som rör försörjningstrygghet övervakas. Vid behov får

133

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

medlemsstaterna överlåta denna uppgift till de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 35. Framförallt är det balansen mellan tillgång och efterfrågan på den inhemska marknaden, förväntad framtida efterfrågan, ytterligare kapacitet som planeras eller håller på att anläggas, samt nätens kvalitet och underhållsnivå samt åtgärder för att täcka efterfrågetoppar och hantera brister i leverans från en eller flera elhandlares sida som avses.

Bedömning

Svenska kraftnät ansvarar för upprätthållandet av den momentana balansen mellan tillgång och efterfrågan på el på den svenska mark- naden, men ansvaret för försörjningstrygghetsfrågor från ett mer övergripande perspektiv ligger i Sverige hos Statens energimyndig- het. Enligt 1 § förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet ska myndigheten verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi, samt verka för en effektiv och hållbar energianvändning.

Energimarknadsinspektionen har enligt 1 § punkten 6 c i sin instruktion (förordning [2007:1118] med instruktion för Energi- marknadsinspektionen) uppgifter som följer av Europaparla- mentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar. Enligt artikel 2 i elförsörjningsdirektivet anges att med tillsyns- myndighet avses sådan myndighet som utsetts till tillsynsmyndig- het enligt artikel 23 i direktiv 2003/54/EG, dvs. det tidigare elmarknadsdirektivet. Detta torde därmed omfattas av nuvarande direktivs artikel 35. Den tillsynsmyndighet som avses i nuvarande artikel 35 är Energimarknadsinspektionen. Genom artikel 37 punkten 2 kan annan myndighet hantera vissa uppgifter, medan den nationella tillsynsmyndigheten utgör den nationella kontaktpunkten för kommissionen och ACER. Den nuvarande ordningen torde därmed kunna förbli oförändrad.

Ytterligare resonemang kring olika myndigheters uppgifter och ansvarsområden på elmarknaden återfinns i samband med genom- gången av artikel 37 (avsnitt 3.11.3).

134

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

3.4.3Artikel 5 – Tekniska regler

Artikel 5 behandlar tekniska regler.

Artikeln anger att medlemsstaterna ska se till att tekniska säker- hetskriterier definieras och att det utarbetas och offentliggörs tekniska regler. De tekniska reglerna ska fastställa de lägsta tekniska konstruktions- och driftkraven för anslutning till syste- met av produktionsanläggningar, distributionssystem, direkt- anslutna konsumenters utrustning, sammanlänkningar för sammankoppling och direktledningar. De aktuella reglerna ska säkerställa att systemen är driftskompatibla, och de ska vara objek- tiva och icke-diskriminerande. Den nybildade byrån (ACER) får vid behov utfärda rekommendationer för hur dessa regler ska bli förenliga med varandra. Reglerna ska anmälas till kommissionen.

Bedömning

Artikel 5 är i stort oförändrad. På samma sätt som tidigare anger 9 kap. 1 § ellagen att elektriska anläggningar, elektriska anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektriskt materiel och elektriska installationer ska vara så beskaffade och placerade samt brukas på ett sådant sätt att betryggande säkerhet ges mot person eller sakskada eller störning i driften vid den egna anläggningen eller vid andra elektriska anläggningar. I den mån det behövs från elsäkerhetssynpunkt får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter om kontroll, provning eller besikt- ning samt andra föreskrifter som rör elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektriskt materiel eller elektriska installationer.

Enligt förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhets- verket är verket förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhets- frågor. Verket utfärdar därmed föreskrifter om tekniska säkerhets- frågor. Dessa publiceras i Elsäkerhetsverkets författningssamling (ElsäkFS). Enligt sin instruktion ska Elsäkerhetsverket även följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Elsäker- hetsverket ingår i Nordiska kommittén för samordning av elekt- riska säkerhetsfrågor, NSS. Förutom Elsäkerhetsverket ingår elsäkerhetsmyndigheterna i Danmark, Finland, Färöarna, Grön- land, Island, Norge samt Åland i NSS.

135

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

Enligt samma paragraf i ellagen är regeringen eller den myndig- het regeringen utser bemyndigade att meddela föreskrifter som täcker de aspekter som behandlas i artikel 5 i elmarknadsdirektivet.

I ellagens 8 kapitel om övergripande systemansvar och balans- ansvar m.m. ska regeringen utse en myndighet som har det över- gripande ansvaret för att elektriska anläggningar ska samverka driftssäkert så att balans kortsiktigt upprätthålls inom hela eller delar av landet, den s.k. systemansvariga myndigheten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i den mån det behövs av hänsyn till driftsäkerheten hos det nationella elsystemet, meddela föreskrifter om kontroll, provning eller besiktning samt andra föreskrifter som angår elektriska anläggningar, anordningar avsedda att anslutas till sådana anläggningar, elektrisk materiel eller elektriska installationer (8 kap. 1 § ellagen). Svenska kraftnät har utsetts till systemansvarig myndighet.

Enligt 8 kap. 1 a § ellagen ska Svenska kraftnät, dvs. den system- ansvariga myndigheten, fastställa mål för driftsäkerhet under förut- sebara förhållanden på stamnätet och på de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet. Målen ska vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande. De ska underställas regeringen för godkän- nande. Regeringen bestämmer hur de godkända målen ska offent- liggöras. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter om de krav och skyldigheter som måste iakttas för att de enligt första stycket godkända målen ska uppnås. Innan föreskrifterna meddelas ska samråd ske med systemansvariga i länder vars elsystem är förbundna med det svenska stamnätet.

Även Svenska kraftnät har därmed en roll vad gäller tekniska regler. Tillsammans med ovanstående ingår i dessa uppgifter bl.a. affärsverkets standardiserade avtal om anläggningar, utnyttjande av stamnät, utlandsförbindelser och systemtjänster samt balanstjänst.

Vidare framgår av 8 kap. 1 a § ellagen att Svenska kraftnät har möjlighet att planera kring elförsörjningen inför framtida situatio- ner med ökad belastning genom att man i ellagen hänvisar till att Svenska kraftnät ska fastställa mål för driftsäkerhet under förutse- bara förhållanden på stamnätet och på de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet. Enligt prop. 2008/09:142, Genomförande av elförsörjningsdirektivet, är de förutsebara förhållanden för vilka planeringen ska ske sådana förhållanden som kan tänkas uppstå med någorlunda rimlig sannolikhet och med någorlunda rimlig

136

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

frekvens. De typer av förhållanden som det rör sig om i praktiken är extrema väderförhållanden och stora bortfall av produktion.

Enligt 8 kap. 1 § ellagen är regeringen eller den myndighet regeringen utser bemyndigade att meddela föreskrifter som täcker de aspekter som behandlas i artikel 5 i elmarknadsdirektivet (se ovan). Genom 16 § i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el har Svenska kraftnät bemyndigats att utfärda sådana före- skrifter, vilka då publiceras i Svenska kraftnäts författningssamling (SvKFS). Här finns i dagsläget bl.a. föreskrifter och allmänna råd om utrustning för förbrukningsfrånkoppling, samt för drift- säkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar.

Artikel 5 innehåller dock en ny bestämmelse som rör den roll som ACER ges. Den nybildade byrån får en harmoniserande roll vad gäller det tekniska regelverket då byrån ges möjlighet att utfärda rekommendationer för hur de tekniska reglerna i medlems- staterna ska bli förenliga med varandra. Det svenska stamnätet ingår i dag i det nordiska systemet, där det redan pågår ett ingående arbete med att genomföra och effektivisera driften av de samman- länkningar som finns med andra nordiska länder och andra länder inom gemenskapen. Det torde därmed redan i dag finnas en med- vetenhet om de aktuella frågorna. Då ACER avses avge rekom- mendationer innebär detta ett formellt sett icke-bindande instru- ment för byrån. Det torde dock finnas ett starkt intresse hos berörda parter att skapa ett harmoniserat regelverk som bidrar till kompatibla lösningar i syfte att fullborda en effektivt fungerande inre marknad för el. Svenska kraftnäts regleringsbrev för 2010 anger att myndigheten ska verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Det torde därmed redan i dag finnas en grund för att Svenska kraftnät med utgångspunkt från svenska förhållanden kommer att beakta eventuella rekommen- dationer från ACER rörande harmonisering av de tekniska reglerna för överföringssystemen för el. Även Elsäkerhetsverket har att främja svenskt deltagande i internationella samarbeten inom verkets områden, vilket torde omfatta de aspekter i artikel 5 som ingår i verkets verksamhetsområde.

Den ovan beskrivna processen är ett exempel på den s.k. bottom-up principen som anges på flera områden inom det tredje energimarknadspaketet. Denna princip innebär att de aktörer som besitter relevant kompetens tar fram det mer detaljerade regel-

137

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

verket för rutiner och rekommendationer etc. som sedan ska note- ras/godkännas/fastställas av ACER.

Enligt utredningens bedömning är artikel 5 genomförd och inga ytterligare förändringar av det svenska regelverket bedöms som nödvändiga.

3.4.4Artikel 6 – Främjande av regionalt samarbete

Artikel 6 är ny, och behandlar främjande av regionalt samarbete. Artikeln består av fyra punkter.

Punkten 1 handlar om medlemsstaternas och tillsynsmyndig- heternas skyldighet att samarbeta med varandra i syfte att integrera sina inhemska marknader på en eller flera regionala nivåer. De regionala samarbetena är ett första steg mot en helt liberaliserad inre europeisk marknad för el. Främst ska samarbetet underlättas mellan de systemansvariga för överföringssystemen bl.a. i gräns- överskridande frågor. De geografiska områden som stipuleras i för- ordning (EG) nr 714/2009 ska omfattas av denna skyldighet, men även andra områden får förekomma.

Punkten 2 handlar om ACER:s uppgifter och tydliggör att byrån ska samarbeta med de nationella tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för överföringssystem för att de olika regioner- nas regelverk ska vara förenliga med målet att skapa en konkur- rensutsatt inre marknad för el. ACER får rätt att utfärda rekom- mendationer om den anser att det krävs bindande regler för att få ett samarbete att fungera.

Punkten 3 stadgar att medlemsstaterna vid genomförandet av direktivet ska se till att de systemansvariga för överföringssystemen har ett eller flera regionalt integrerade system som omfattar två eller flera medlemsstater för kapacitetstilldelning och för kontroll av säkerheten för nätet.

I punkten 4 slutligen återfinns regler om då vertikalt integrerade systemansvariga för överföringssystem deltar i ett samriskföretag som inrättats för att genomföra samarbetet, så ska samriskföretaget upprätta och genomföra en övervakningsplan med åtgärder som ska vidtas för att förhindra diskriminerande och konkurrensbe- gränsande beteende. Planen ska underställas byråns godkännande. De övervakningsansvariga för de vertikalt integrerade system- ansvariga för överföringssystemen ska oberoende av andra kontrol- lera att planen följs.

138

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Bedömning

Artikel 6 är ny. Genom artikeln tydliggörs den ökade tonvikten på regionala samarbeten som ett steg på vägen mot en väl fungerande konkurrensutsatt inre marknad för el. I förordningen (EG) nr 714/2009 bilaga I avdelning 3.2 fastslås att Sverige tillhör regionen norra Europa tillsammans med Danmark, Finland, Polen och Tyskland. Förutom dessa givna områden är det även möjligt för ett enskilt land att delta i andra regionala konstellationer, t.ex. den nordiska marknaden.

Sverige har sedan länge deltagit i det samarbete som bedrivits inom NordReg och Nordel, där man arbetat för en gemensam nordisk marknad. Arbetet inom NordReg kommer att fortsätta även framöver och bedrivs av de nordiska tillsynsmyndigheterna. Nordels verksamhet har dock övertagits av ENTSO-E fr.o.m. den 1 juli 2009. Arbetet inom Nordel bedrevs av de nordiska system- ansvariga för överföringssystemen, dvs. de nordiska transmissions- nätsföretagen. Enligt de nya bestämmelserna i elmarknadsdirektivet är det de systemsansvarige för överföringssystem som certifierats i enlighet med direktivets bestämmelser som ska ingå i ENTSO-E och därmed utföra de uppgifter som är förenade med denna roll enligt direktivet såsom att främja regionala samarbeten.

Implicita auktioner anges som en metod för kapacitetsför- delning i artikel 12 i förordning (EG) nr 714/2009. Sverige är genom Svenska kraftnät delägare i Nord Pool Spot AS, som hante- rar den fysiska handeln med el på den nordiska elbörsen. Inom ramen för denna verksamhet fördelas kapaciteten på de berörda överföringsförbindelserna inom det nordiska börsområdet genom implicita auktioner. Därmed är Sverige genom Svenska kraftnät redan delaktig i ett befintligt samarbete med fler än en annan medlemsstat kring fördelning av gränsöverskridande överförings- kapacitet. Svenska kraftnäts instruktion (förordning [2007:1119] med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät) saknar hänvis- ning till affärsverkets uppgifter enligt denna artikel i elmarknads- direktivet. I verkets regleringsbrev för 2010 anges dock att Svenska kraftnät ska verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre mark- nad för el. Svenska kraftnäts instruktion bör därmed kompletteras med en hänvisning till verkets uppgifter vad gäller främjandet av utvecklingen av regionala marknader för el inom Norden och EU.

139

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

En sådan formulering torde innesluta även samarbeten med andra nordiska och europeiska certifierade transmissionsnätsföretag.

Även Energimarknadsinspektionen har i uppgift att för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, samt samarbeta med nordiska och övriga europeiska tillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonise- ring av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på mark- naderna för el och naturgas inom Norden och EU enligt 1 § punkten 7 och 8 i förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen. I instruktionens 1 § punkt 6 a anges även att Energimarknadsinspektionen inom sitt område ska full- göra uppgifter som följer av elmarknadsdirektivet 2003/54/EG. Hänvisningarna till elmarknadsdirektivet samt övriga rättsakter i andra energimarknadspaketet ska uppdateras till hänvisningar till rättsakterna i tredje energimarknadspaketet i inspektionens instruktion. Därmed torde inga ytterligare förändringar vara nöd- vändiga vad gäller Energimarknadsinspektionens roll vad gäller regionala samarbeten.

Säkerhetsfrågorna i form av regler för hanteringen av nätet i det nordiska börsområdet hanteras genom bestämmelserna i Nordic Grid Code. I ENTSO-E:s uppdrag ligger att utarbeta nätverks- koder för motsvarande regionala samarbeten. Det är utredningens uppfattning att ENTSO-E:s arbete därmed kommer att hantera dessa frågor vad gäller Baltic Cable och SwePol Link, dvs. över- föringsförbindelserna mellan Sverige och Tyskland respektive Sverige och Polen. Energimarknadsinspektionen har även fått i uppdrag att främja detta arbete genom sitt regleringsbrev för 2010. Medlemmar i ENTSO-E är de som certifierats som systemansva- riga. Svenska kraftnät är i dag systemansvarig för det svenska stam- nätet och utredningen menar att med utgångspunkt från dagens förhållande kommer Svenska kraftnät att certifieras som system- ansvarig för överföringssystem. Det är därmed viktigt att Svenska kraftnät även har möjlighet att samarbeta med sina motsvarigheter även i denna del varför det är viktigt att en komplettering av regel- verket även omfattar sådana regionala samarbeten som ska utföras av den som certifierats som systemansvarig för överföringssystem.

140

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

3.5Kapitel III – Produktion

Kapitel III innehåller regler om produktion och omfattar artiklarna 7 och 8.

3.5.1Artikel 7 – Tillståndsförfarande för ny kapacitet

Artikel 7 innehåller fyra punkter och behandlar tillståndsförfaran- det vid anläggning av ny produktionskapacitet. Artikeln motsvaras huvudsakligen av artikel 6 i direktiv 2003/54/EG. Punkterna 2 j-k är nya och relaterar till det arbete som skett på klimat- och miljö- området sedan andra energimarknadspaketet. Punkterna hänvisar till miljömålen och innebär att hänsyn ska tas till dessa.

Punkten 2 j anger att hänsyn ska tas till produktionskapacite- tens bidrag till att man uppnår gemenskapens övergripande mål om att åtminstone 20 procent av gemenskapens slutliga energianvänd- ning (brutto) år 2020 ska komma från förnybara energikällor enligt förnybarhetsdirektivet (Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor).

Punkten 2 k anger att hänsyn ska till produktionskapacitetens bidrag till utsläppsminskningen.

Bedömning

I prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemen- samma regler för de inre marknaderna för och naturgas m.m. konstaterades att den svenska lagstiftningen inte innehåller krav på ett specifikt tillstånd för att uppföra en produktionsanläggning med undantag av kärnkraftsreaktorer. Det angavs även att det kan krävas tillstånd enligt ett antal andra lagar om man vill uppföra en produktionsanläggning, nämligen miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Regeringen slog fast att den svenska lagstiftningen uppfyller kraven i direktivet.

Utredningen ser ingen anledning att göra någon annan bedöm- ning av artikeln men vill lyfta fram följande kring de två nya punk- terna, vilka ansluter till den utveckling som skett inom ramen för EU:s arbete inom klimat och miljö under senare år.

I dag bedrivs det ett medvetet arbete med klimat och miljö på många nivåer i samhället. Klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 är ett exempel på det arbete som drivs globalt, och där EU har

141

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

deltagit aktivt. I december 2008 slöt Ministerrådet och Europa- parlamentet en överenskommelse om ett klimat- och energipaket där dels det tredje energimarknadspaketet ingår, dels även direkti- vet om främjande av förnybar energi. Överenskommelsen innebär att både klimatmål och målen för användning av förnybar energi lades fast för gemenskapens medlemsstater.

EU arbetar nu i enlighet med det sjätte miljöhandlingsprogram där ett antal mål för klimatet har ställts upp. Här ingår det för gemenskapen övergripande målet på att minst 20 procent av gemenskapens slutliga energianvändning år 2020 ska komma från förnybara energikällor och att utsläppen av växthusgas ska ha minskat med minst 20 procent 2020 jämfört med 1990.

För Sveriges del har EU-direktivet om förnybar energi lagt fast ett mål som innebär att år 2020 ska 49 procent av svensk energi- användning komma från förnybara energikällor. I mars 2009 lade regeringen fram två propositioner som tillsammans avsågs utgöra en sammanhållen klimat- och energipolitik fram till år 2020 (propositionerna 2008/09:162 och 163). Riksdagen biföll förslagen i juni 2009. Regeringen uttalade att Sverige har förutsättningar för en hög ambitionsnivå, samt att en ökad andel förnybar energi har ytterligare positiva effekter. De mål som regeringen lade fast i dessa för den svenska klimat- och energipolitiken är därför en minst 50 procentig användning av förnybar energi (jfr med gemenskapens krav på 49 procent), 40 procents minskning av klimatutsläppen (jfr med 1990 och den icke-handlande sektorn), 20 procent effektivare energianvändning och minst 10 procent förnybar energi i trans- portsektorn. För de verksamheter som omfattas av handeln med utsläppsrätter bestäms utsläppsminskningen gemensamt av EU inom ramen för handelssystemet. Målet ligger i dag på en minsk- ning på 21 procent till 2020 jämfört med 2005. Inom ramen för den svenska politiken har regeringen tagit fram tre handlingsplaner varav en för förnybar energi. Denna handlingsplan omfattar bl.a. att elcertifikatsystemet ges ett mål på 25 TWh till år 2020 (jfr 2002), att vindkraften får en nationell planeringsram på 30 TWh (20 TWh på land, 10 TWh till havs), och att nätanslutningsvillkor för förny- bar elproduktion förbättras.

Elcertifikatsystemet är ett teknikneutralt system som syftar till att stödja användningen av förnybar energi. De investerare som satsar på ny produktionskapacitet för el som omfattas av certifikat- systemet får dels ersättning genom de tilldelade elcertifikaten, dels genom den el de producerar och säljer. Härigenom uppmuntras

142

SOU 2010:30 Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

investeringar i produktionsanläggningar för el från förnybara källor.

Den svenska miljölagstiftningen är till stora delar samlad i miljöbalken. Miljöbalkens andra kapitel omfattar portalparagrafer som innehåller allmänna hänsynsregler som anger alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet har att beakta för att skydda naturen. Dessa hänsynsregler innebär bl.a. att alla måste vidta nöd- vändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att skydda miljön. Hänsynsreglerna är avsedda att gälla för all verksamhet som påverkar miljön. De innebär att den som orsakar en skada eller olägenhet ansvarar för att förebygga eller avhjälpa denna påverkan. I 2 kap. 5 § miljöbalken anges även att de som bedriver en verk- samhet ska hushålla med råvaror och energi, och i första hand ska förnybara energikällor användas.

För att kunna investera i ny elproduktion krävs bl.a. olika typer av tillstånd för uppförande och drift av olika typer av kraftanlägg- ningar. Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen kräver i princip alla typer av större kraftanläggningar som regel någon form av tillstånd enligt miljöbalken eller andra lagar (EMIR 2007:05). Huvudregeln är att en ansökan om tillstånd skall omfatta en miljö- konsekvensbeskrivning (MKB) som redogör för verksamhetens miljöpåverkan i vidare mening och som möjliggör en mer samlad bedömning . En MKB ska identifiera, beskriva och bedöma den planerade verksamhetens effekter på människor, djur, mark, vatten, luft, landskap och kulturmiljö.

Genom Sveriges tydliga ställningstagande vad gäller främjandet av förnybar energi samt de signaler som kontinuerligt lämnas torde det befintliga regelverket i miljöbalken och PBL även täcka de aspekter som lagts till i artikeln genom punkterna 2 j och 2 k. Sammantaget bedömer NELGA därmed att även punkterna 2 j och 2 k i artikel 7 tillgodoses genom det befintliga svenska regelverket.

3.5.2Artikel 8 – Anbudsförfarande för ny kapacitet

Artikel 8 omfattar fem punkter och föreskriver regler för anbuds- förfarande eller annat förfarande som är likvärdigt i fråga om trans- parens och icke diskriminering för ny kapacitet eller åtgärder för styrning av energieffektiviteten/energiefterfrågan för att trygga elför- sörjningen. Artikeln motsvaras av artikel 7 i direktiv 2003/54/EG.

143

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

Bedömning

Svenska kraftnät upphandlar en effektreserv enligt lagen (2003:436) om effektreserv. Lagen gäller till den 15 mars 2011, vilket innebär att Svenska kraftnät ansvarar för att upphandla en effektreserv på som mest 2 000 MW t.o.m. vintern 2010/2011. Effektreserven skapas genom att elproducenter ställer produktionskapacitet till förfogande eller att större elförbrukare ställer förbrukningsreduk- tion till förfogande. Detta rör sig därmed inte om ny kapacitet utan snarare om produktionskapacitet som av olika skäl inte annars bedöms vara tillgänglig eller aktuell för marknaden. Den svenska effektreserven är tillsammans med den finska tillgänglig efter akti- vering på Elspot sedan den 19 januari 2009. Regeringen anser dock precis som tidigare att frågan om att upprätthålla effektbalansen på sikt måste lösas av marknadens aktörer. Regeringen beslutade 18 februari 2010 propositionen Effektreserven i framtiden (prop. 2009/10:113). Propositionen omfattar förslag till långsiktig hantering av effektproblematiken.

Svenska kraftnäts upphandling sker enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post- tjänster. Lagen (2009:1) om offentlighet och sekretess säkerställer att behovet av konfidentialitet under upphandlingsprocessen till- godoses. Sammantaget innebär detta att såväl objektivitet som icke- diskriminering och sekretess under anbudstiden garanteras.

De uppgifter som tidigare låg på Nämnden för offentlig upp- handling (NOU) togs över av Konkurrensverket den 1 september 2007. Konkurrensverket har därmed tillsynsuppgifter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och post- tjänster. Konkurrensverket fokuserar därvid på att granska väsent- liga överträdelser för att bidra till att skapa väl fungerande markna- der och effektiv konkurrens.

Utredningen anser därmed att den svenska lagstiftningen där- med uppfyller direktivets krav i artikel 8.

3.6Kapitel IV – Drift av överföringssystem

Kapitlet innehåller bestämmelser om driften av överföringssystem. Artiklarna 9–16 handlar om systemansvariga för överföringssyste- met, TSO (artikel 9–12), oberoende systemansvariga, ISO (artikel

144

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

13), åtskillnad av ägare till överföringssystem, TSOW (artikel 14), inmatning och balans (artikel 15) samt konfidentiell behandling när det gäller systemansvariga för överföringssystem (TSO) och ägare till överföringssystem (TSOW) (artikel 16).

För svenskt vidkommande är Svenska kraftnät systemansvarigt för överföringssystemet. Med systemansvarig i direktivets mening avses dock inte samma sak som systemansvarig myndighet i ellagens mening. Enligt direktivet ska en systemansvarig för över- föringssystem ansvara för att reglerna om ägaråtskillnad följs, garantera tillträde för tredje part till överföringsnätet på lika vill- kor, ansvara för insamlandet och betalandet av avgifter samt för underhåll och utbyggnad av överföringsnätet.

3.6.1Artikel 9 – Åtskillnad av överföringssystem och systemansvariga för överföringssystem (TSO)

Artikeln innehåller 12 punkter som tillsammans beskriver de krav på åtskillnad och oberoende som ställs på en TSO. En TSO definie- ras enligt artikel 2.4 som varje fysisk eller juridisk person som bedriver överföringsverksamhet och som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av överföringssystemet inom ett visst område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el. Grundläggande är att en aktör som ikläder sig rollen som TSO måste vara ägarmässigt åtskild från produktions- och/eller handel med el.

Artikel 9.1 inleds med att fastställa att artikelns krav gäller fr.o.m. den 3 mars 2012. Av artikel 9.1 a framgår vidare att varje företag som äger ett överföringssystem ska agera som systemansva- rig för detta. Den som äger ett överföringssystem ska enligt direk- tivet agera som systemansvarig och ansvarar för att reglerna om ägaråtskillnad följs samt garanterar tillträde för tredje part till överföringsnätet på lika villkor, insamlandet och betalandet av avgifter samt att underhålla och bygga ut överföringsnätet.

Artiklarna 9.1 b–d beskriver de krav på oberoende som ställs på en TSO.

Texten ger en relativt detaljerad beskrivning av vad samma person eller personer inte får utöva kontroll över i syfte att bibe- hålla den systemansvariges oberoende.

145

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

Det ska observeras att i artikel 44.2 andra stycket finns en bestämmelse som innebär att begreppet ”företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet” inte omfattar slutförbru- kare som bedriver verksamhet inom produktion och/eller leverans av el under vissa förutsättningar (se avsnitt 3.13.3).

Artikel 9.2 definierar den kontroll som artikel 9.1 b och 9.1 c talar om. Det som avses med kontroll är rätten att rösta och befo- genheten att utse ledamöter till styrelsen, tillsynsorganet eller organ som juridiskt företräder företaget eller att inneha ägar- majoriteten.

Av artikel 9.3 framgår att begreppet ”företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet” ska anses omfatta det som avses med detta begrepp i gasmarknadsdirektivet (2009/72/EG) och termerna ”systemansvarig för överföringssystem” och ”över- föringssystem” omfatta ”systemansvarig för överföringssystem” och ”överföringssystem i den mening som avses i gasmarknads- direktivet”.

Enligt artikel 9.4 har medlemsstaterna möjlighet att bevilja undantag från direktivets krav på oberoende enligt artikel 9.1 b–c. Undantag får beviljas t.o.m. den 3 mars 2013, under förutsättning att den systemansvarige för överföringssystemet inte ingår i ett vertikalt integrerat företag.

Artikel 9.5 gör det möjligt för två eller fler ägare av överförings- system att agera som TSO genom bildandet av ett samriskföretag. Härigenom kan ett samriskföretag utgöra en TSO för trans- missionssystem i två eller fler medlemsstater.

I artikel 9.6 lämnas förtydliganden avseende artikel 9.1. I arti- keln fastställs att de krav som beskrivs i artikel 9.1 b–1 d inte gäller, i det fall de personer som avses utgörs av en medlemsstat eller ett offentligt organ.

Artikel 9.7 handlar om skyddande av kommersiellt känsliga uppgifter. I det fall en systemansvarig för ett överföringssystem tidigare har ingått i ett vertikalt integrerat företag, ska medlems- staterna se till att kommersiellt känsliga uppgifter som innehas av den systemansvarige inte överförs till företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet.

Artikel 9.8 gör det möjligt för medlemsstaterna att under vissa förutsättningar inte tillämpa TSO-lösningen enligt artikelns punkt 1. För att detta ska vara möjligt krävs att transmissionssystemet den 3 september 2009 ägdes av ett vertikalt integrerat företag. Vidare måste medlemsstaten enligt artikel 9.8 a tillämpa en ISO-

146

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

lösning (independent system operator), eller enligt artikel 9.8 b, tillämpa en ITO-lösning (independent transmission operator) enligt direktivets kapitel V.

Om överföringssystemet den 3 september 2009 tillhörde ett vertikalt integrerat företag, kan medlemsstaterna även genom artikel 9.9 besluta att inte tillämpa TSO-lösningen. Skillnaden jämfört med artikel 9.8 är att det enligt artikel 9.9 inte ställs några krav på vare sig ISO- eller ITO-lösning. Kravet är istället att det finns arrangemang som säkerställer att den systemansvarige för överföringssystemet faktiskt är mer oberoende än vad som före- skrivs i direktivets kapitel V.

Enligt artikel 9.10 måste varje företag som utses till system- ansvarig för ett överföringssystem först certifieras enligt artikel 10.4, 10.5 och 10.6 i detta direktiv samt artikel 3 elförordningen.

Vertikalt integrerade företag som äger ett transmissionssystem får enligt artikel 9.11 inte hindras från att vidta åtgärder i syfte att kunna agera som TSO enligt artikelns punkt 1. Slutligen förtydligas i artikel 9.12 att företag som bedriver produktions- och/eller leve- ransverksamhet inte under några omständigheter får utöva någon form av kontroll över en TSO i en medlemsstat som tillämpar artikelns punkt 1.

Bedömning

EU har gjort bedömningen att regleringen från direktiv 2003/54/EG inte lett till en tillräckligt genomförd åtskillnad i Sverige och därför har nya regler införts i ellagen.2 I och med det nya direktivet kan medlemsstaterna välja mellan tre olika lösningar på ägar- och åtskillnadsfrågan. Det första är en TSO-lösning där ägaren av överföringssystemet och den som har bestämmanderät- ten över detsamma är samma juridiska person. Det andra är en ISO-lösning med en oberoende systemansvarig som föreslås av överföringssystemets ägare (TSOW) och som godkänns av kommissionen. Det tredje alternativet i direktivet är en ITO- lösning där en oberoende systemansvarig för överföring inom samma koncern utses. För att kunna tillämpa såväl det andra alter- nativet (ISO) som det tredje alternativet (ITO) krävs att över-

2 Commission Staff Working Paper, Interpretative Note on Directive 2009/72/EC Concerning Common Rules for the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC Concerning Common Rules for the Internal Market I Natural Gas, The unbundling Regime.

147

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

föringssystemet den 3 september 2009 tillhörde ett vertikalt integ- rerat företag. Om det är fallet kan medlemsstaten välja vilken lösning som ska tillämpas.

Med ett vertikalt integrerat företag avses i elmarknadsdirektivet ett elföretag eller en grupp av elföretag där samma person(er) direkt eller indirekt har rätt att utöva kontroll och där det berörda företaget eller den berörda företagsgruppen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena produktion eller leverans av el.3

I Sverige ägs överföringssystemet av staten genom Affärsverket svenska kraftnät som är en statlig myndighet och ett affärsdrivande verk. Svenska kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har system- ansvaret för den svenska elförsörjningen. Svenska kraftnät är även en koncern med tre dotterbolag, SwePol Link AB, Svenska kraftnät Gasturbiner AB och Svenska Kraftkom AB (vilande) samt sex intressebolag, bland andra den nordiska elbörsen Nord Pool Spot.

Svenska kraftnät Gasturbiner AB har bildats med syfte att lång- siktigt kunna säkra resurser för att hantera störningar i kraftsyste- met. Bolaget bedriver inte kommersiell handel med el utan dess anläggningar utnyttjas endast av Svenska kraftnät vid störningar i kraftsystemet för att säkra driften.

Att svenska staten äger hundra procent av aktierna i Vattenfall AB utgör inte i sig ett skäl för att Svenska kraftnät ska anses ingå i ett vertikalt integrerat företag enligt artikel 9.6.

Svenska kraftnät är enligt utredningens bedömning inte vertikalt integrerat och därför kan endast en TSO-lösning vara aktuell.

I svensk lag har ingen skillnad gjorts på regler avseende över- föringssystemet eller distributionssystemet vad gäller åtskillnads- reglerna. Åtskillnadsreglerna återfinns i 3 kap. ellagen. Där stadgas att en juridisk person som bedriver nätverksamhet inte får bedriva produktion eller handel med el mer än för att täcka nätförluster eller i syfte att ersätta utebliven el vid elavbrott.

I artikel 9.1 och 9.2 talas om kontroll över vissa situationer. Termen kontroll är hämtad från rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskon- centrationer (EG:s koncentrationsförordning) och ska tolkas i enlighet med den förordningen.4 I enlighet med koncentrations- förordningen avses såväl direkt som indirekt kontroll.

3Se direktiv 2009/72/EG, art. 2.21.

4Se direktiv 2009/72/EG, ingressen, punkt 13.

148

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Även tolkningen av ”person” ska hämtas från koncentrations- förordningen och här anges att det är såväl privata som juridiska personer som avses.

I artikel 9.1 b och 9.1 c talas om vissa rättigheter och i artikel 9.2 finns en lista över de rättigheter som avses i dessa artiklar. Listan i artikel 9.2 är inte fullständig utan tar bara upp de viktigaste rättig- heterna som avses. Reglerna rörande förbud att utöva kontroll över rätten att rösta och att utse styrelseledamöter, ledamöter till tillsynsorganet där sådant finns eller till organ som juridiskt före- träder företaget, innebär inget absolut förbud mot att inneha aktier i ett produktions- eller leveransföretag, men man är förbjuden att utöva sin rösträtt. Artikel 9.2 c innebär dock ett förbud mot att inneha en ägarmajoritet.

Artikel 9.3 inför en ny regel som innebär att de ”företag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet” i artikel 9.1 b även ska omfatta det som avses med detta begrepp i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemen- samma regler för den inre marknaden för naturgas. Det samma gäller de begrepp som föreskrivs i artikel 9.1 b andra stycket.

I den svenska ellagen finns bestämmelser som motsvarar direktivets krav på den systemansvariga. Bestämmelserna om samriskföretag i artikel 9.5 kan komma att behöva införas för det fall att över- föringsnätet eller delar av det ägs av flera juridiska personer i ett samriskföretag.

3.6.2Artikel 10 – Utseende och certifiering av systemansvariga för överföringssystem (TSO)

Reglerna om utseende av systemansvarig för överföringssystemet innebär att innan ett företag utses till systemansvarig för ett över- föringssystem ska det certifieras i enlighet med de förfaranden som finns i artikeln och i artikel 3 i förordning (EG) nr 714/2009.

Medlemsstaten ska godkänna och certifiera det företag som uppfyller kraven i artikel 9 i direktivet. Utnämningen ska anmälas till kommissionen och offentliggöras i unionens officiella tidning.

Punkterna 3–6 innehåller regler om att den systemansvariga för överföringssystemet ska anmäla planerade transaktioner som kan komma att kräva en omprövning av godkännandet till tillsyns- myndigheten. Tillsynsmyndigheten ska kontrollera att de system- ansvariga för överföringssystemet fortlöpande uppfyller kraven i

149

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

artikel 9. Slutligen ska tillsynsmyndigheten fatta beslut om certifie- ring inom fyra månader från ansökningsdagen eller från den dag då kommissionen inkom med sin begäran.

Bedömning

Det finns i dag ingen reglering av certifieringen av nätföretag i Sverige. Direktivets krav på certifiering vänder sig mot det eller de företag som i Sverige har koncession för det s.k. stamnätet. Det bör därför införas bestämmelser härom i ellagen. Det är lämpligt att bemyndiga Energimarknadsinspektionen, i egenskap av nät- myndighet, att utfärda närmare föreskrifter kring certifierings- processen. Eftersom det kommer att finnas företag som träffas av kravet på certifiering när lagen träder i kraft bör det finnas en över- gångsregel som säger att detta eller dessa företag omgående ska ansöka om certifiering och att nätmyndigheten skyndsamt ska pröva en sådan ansökan.

3.6.3Artikel 11 – Certifiering i förhållande till tredjeländer

Artikeln är ny och innehåller regler om förfarandet då en system- ansvarig för ett överföringssystem som begär certifiering är kontrollerat av en eller flera personer från tredje land. Med tredje land avses i detta direktiv länder utanför EU och EES.

Bedömning

Denna artikel är inte aktuell för Sverige. Om det skulle uppstå en situation där en ägare från ett land utanför EU/EES blir aktuell får förnyad prövning göras.

3.6.4Artikel 12 – Uppgifter som åligger de systemansvariga för överföringssystemet (TSO)

Artikel 12 motsvarar artikel 9 i det tidigare elmarknadsdirektivet. Artikeln är något omformulerad och har ett tillägg i punkten b vilket anger att den systemansvariga ska säkerställa tillräckliga resurser för fullgörandet av skyldigheten att tillhandahålla tjänster

150

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

samt i punkten h vilket bl.a. handlar om inkasserandet av kapaci- tetsavgifter och betalningar inom ramen för kompensationsmeka- nismen för transitering mellan systemansvariga för överförings- systemen. Det återkommande kravet på affärsmässighet och miljö- hänsyn återfinns i punkten a.

Bedömning

Artikel 9 i det gamla direktivet är genomförd i svensk rätt. Det tillägg som gjorts i punkten h om inkasserandet av kapacitets- avgifter (”flaskhalsintäkter”) bör föras in i instruktionen för Svenska kraftnät. Detta innebär endast en reglering av rådande praxis. Flaskhalsintäkter som hänförs till det svenska prisområdet har sedan den nordiska elbörsens tillkomst löpande inkasserats av Svenska Kraftnät. Kravet på affärsmässighet och att elnätsföretag säkerställer tillräckliga resurser för att uppfylla skyldigheten att tillhandahålla tjänster är tillgodosedda genom ellagens krav på elnätsföretagen. För de krav på miljöhänsyn som återfinns i direk- tivet finns i Sverige de generella bestämmelserna om miljöhänsyn i 2 kap. miljöbalken.

3.6.5Artikel 13 – Oberoende systemansvariga (ISO)

Artikel 13 omfattar reglerna om oberoende systemansvarig (ISO). Artikelns första punkt återkopplar till artikel 9.8 och fastställer att om transmissionssystemet den 3 september 2009 tillhörde ett vertikalt integrerat företag, får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa artikel 9.1 (TSO-lösningen). Medlemsstaterna får istället utse en ISO vilken ska föreslås av överföringssystemets ägare (transmission system owner – TSOW). Utnämningen ska god- kännas av kommissionen.

Punkt 2 a–e beskriver de villkor som måste uppfyllas för att en medlemsstat ska kunna utse en ISO. Den oberoende systemansva- rige måste t.ex. visa att den uppfyller samma krav på åtskillnad och oberoende som ställs på en TSO. Vidare ställs krav på resurser, utformning av nätutvecklingsplan och förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 714/2009 (elförordningen).

151

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

Bedömning

ISO-lösningen möjliggör åtskillnad och oberoende i medlemsstater där aktuella ägarförhållanden i transmissionssystemet förhindrar tillämpningen av en TSO-lösning. Som tidigare konstaterats är Svenska kraftnät inte vertikalt integrerat och Sverige hade en TSO- lösning när direktivet antogs. Därför är endast TSO-lösningen aktuell för Sverige. Det medför att reglerna om ISO inte är rele- vanta för svenskt vidkommande. Skulle detta förändras kan regleringen införas då.

3.6.6Artikel 14 – Åtskillnad av ägare till överföringssystem (TSOW)

Artikel 14 omfattar reglerna om åtskillnad av ägare till överförings- system (TSOW) och är liksom regleringen i artikel 13 inte relevant för svenskt vidkommande.

3.6.7Artikel 15 – Inmatningsorder och balans

Artikeln motsvaras av artikel 11 i det gamla direktivet, men är något förändrad. Tillsynsmyndigheten har nu en uttalad roll i att godkänna de kriterier som ska ligga till grund för fastställandet av inmatningsordningen mellan produktionsanläggningar och utnytt- jandet av sammanlänkningar.

Bedömning

Vad gäller inmatningsordningen i Sverige och i Norden styrs inmatningen av den nordiska elbörsen Nord Pool Spot och dess regelverk i kombination med de implicita auktioner som ligger till grund för verksamheten vid elbörsen. Detta innebär att den produktionsvolym som bjuds in till pris som köparna är villiga att betala kommer att produceras. Producenterna matar från sina produktionsanläggningar in på nätet den kraft som sålts. Produ- centerna avgör själva vilka anläggningar som skall producera och i vilken ordning de skall nyttjas, inom ramen för Nord Pool Spots regelverk.

152

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Som ett resultat av den implicita handeln finns det därmed inte ett behov av en inmatningsordning för olika kraftslag. Nord Pool Spots regelverk garanterar att den handel som läggs fast genom Nord Pool Spot har tillgång till nödvändig överföringskapacitet.

Den momentana kraftbalansen hanteras på ett liknande mark- nadsbaserat sätt (reglerkraftmarknaden) av de nordiska system- ansvariga företagen.

Artikeln saknar således betydelse för Sverige.

3.6.8Artikel 16 – Konfidentiell behandling när det gäller systemansvarig för överföringssystem (TSO) och ägare till överföringssystem (TSOW)

Artikeln motsvaras delvis av artikel 12 i det gamla direktivet. Bestämmelserna handlar om ett förbud för systemansvariga för överföringssystemet, eller ägaren till detta, att på ett otillbörligt sätt använda sig av eller på ett diskriminerande sätt röja kommer- siellt känsliga uppgifter som erhållits i verksamheten. Information som är nödvändig för en effektiv konkurrens ska offentliggöras. Känsliga kommersiella uppgifter ska dock behandlas konfidentiellt.

Det som tillkommit är en regel om åtskillnad av information. Regeln innebär att överföringssystemets ägare och övriga delar av företaget inte får ha gemensamma funktioner, t.ex. gemensam juri- disk avdelning.

Bedömning

Artikeln behandlades i samband med att direktiv 2003/54/EG genomfördes i svensk lagstiftning. Det konstaterades då att offent- lighetslagstiftningen i Sverige är tillämplig på artikeln då Svenska kraftnät är en statlig myndighet. Någon annan bedömning är inte aktuell nu. Skulle förhållandena förändras och offentlighetslagstift- ningen inte längre vara tillämplig på den systemansvarige bör en översyn av den svenska regleringen i denna aspekt genomföras.

153

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

3.7Kapitel V – Oberoende systemansvarig för överföring (ITO)

Kapitel V innehåller regler om oberoende systemansvariga för överföring (ITO) och omfattar artiklarna 17 till 23. Kapitlet regle- rar därmed vad som ska gälla i det fall den systemansvarige för överföringssystemet är vertikalt integrerad och medlemsstaten har valt att inte tillämpa artikel 9.1.b. Om ett medlemsland vid tillfället för antagandet av elmarknadsdirektivet hade en TSO-lösning är det inte möjligt att välja någon av de andra lösningarna för denna TSO.

Som tidigare nämnts utgör Svenska kraftnät i Sverige system- ansvarig för överföringssystem (TSO). Regelverket i kapitel V är därmed inte relevant för svensk räkning då det inte är aktuellt att i Sverige att tillämpa en lösning enligt regelverket i kapitel V. Nedan följer därmed en mycket kort genomgång av vad artikel 17 till 23 omfattar. För mer detaljerad information se elmarknadsdirektivet som återfinns i bilaga 2.

3.7.1Artiklarna 17–23

Artiklarna 17 till 23 reglerar hur oberoende och icke-diskrimine- rande beteende ska säkerställas i förhållande till oberoende system- ansvariga för överföring, s.k. ITO.

Artikel 17 omfattar regelverket kring tillgångar, utrustning, personal och identitet. Artikel 18 innehåller regler om oberoende för en ITO, medan artikel 19 omfattar regelverket för oberoende för en ITO:s personal och företagsledning.

Artikel 20 innehåller bestämmelser om tillsynsorgan, medan artikel 21 innehåller bestämmelser om övervakningsplan och över- vakningsansvarige. Artikel 22 reglerar nätutveckling och befogen- het att fatta investeringsbeslut. Kapitlet avslutas med artikel 23 som omfattar bestämmelser om beslutsbefogenheter avseende kopp- lingen av nya kraftverk till överföringsnätet.

Bedömning

Kapitlet i helhet blir tillämpligt i det fall en s.k. ITO-lösning är aktuell för överföringssystemet. Då så inte är fallet i Sverige är bedömningen att kapitlet inte behöver genomföras i svensk lag.

154

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Detta gäller även de krav som endast åläggs oberoende system- ansvariga (ITO) och som innebär att dessa ITO:s årligen ska över- lämna en tioårig nätutvecklingsplan till tillsynsmyndigheterna (artikel 22). Ett sådant krav återfinns inte vad gäller systemansva- riga för överföringssystem (TSO), vilket är det system som tilläm- pas i Sverige då Svenska kraftnät vid tillfället för införandet av direktivet utgjorde en sådan TSO.

Beroende på de olika typer av incitament som kan tänkas vara förenade med de olika organisationsformerna TSO, ISO och ITO varierar även de krav som direktivet ställer på respektive form.

3.8Kapitel VI – Drift av distributionssystem

Kapitel VI innehåller artiklarna 24–29 och behandlar utseende av systemansvariga för distributionssystem och dennes uppgifter. Vidare innehåller kapitlet regler om åtskillnad och skyldighet till konfidentiell behandling för systemansvarig för distributions- system. Slutligen finns också reglering kring slutna distributions- system och kombinerat systemansvar.

3.8.1Artikel 24 – Utnämnande av systemansvariga för distributionssystemet

Artikel 24 motsvarar artikel 13 i det gamla direktivet och omfattar bestämmelser om systemansvariga. Bestämmelserna stadgar att medlemsstaterna ska ”utse eller ålägga företag som äger eller är ansvariga för distributionssystem att utse en eller flera system- ansvariga för distributionssystemet”.

Medlemsstaten ansvarar för att den systemansvarige handlar i överensstämmelse med artiklarna 25, 26 och 27 i direktivet.

Bedömning

”Äger eller är ansvariga för” syftar i Sverige på nätkoncessions- havare och med ”för distributionssystem” avses i Sverige lokal- och regionnäten. Enligt svensk rätt behöver inte koncessionshavaren äga nätet, men i praktiken torde det vara så att ägaren och konces- sionshavaren är samma person i de allra flesta fall. Detta innebär att i svensk rätt kommer den systemansvariga och koncessionshavaren

155

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

så gott som alltid att vara samma person. Det får anses att ett nätföretag som får nätkoncession samtidigt utnämns att vara systemansvarig för distributionssystemet inom koncessions- området. Med koncessionen följer att man ska uppfylla den reglering som finns. Någon åtgärd behöver således inte företas.

3.8.2Artikel 25 – Uppgifter som åligger de systemansvarig för distributionssystemet

Artikeln består av 7 punkter och behandlar uppgifter som åligger de systemansvariga för distributionssystem. Artikeln har huvud- sakligen samma innehåll som gamla artikel 14. Det är enbart punk- ten 1 som omformulerats något varvid krav på ett främjande av energieffektivitet har förts in. Ny skrivning är också att den systemansvariga ska se till att nätet har en ”långsiktig förmåga att uppfylla rimliga krav på eldistribution” samt att de ”på affärs- mässiga villkor ska driva, underhålla och utveckla näten”.

Andra punkten avser förbud mot diskriminering mellan systemanvändare eller kategorier av användare av systemet.

Tredje punkten stadgar att den systemansvarige för distribu- tionssystemet ska förse systemanvändarna med den information de behöver för effektivt tillträde till och användning av systemet.

Fjärde punkten ger medlemsstaterna en möjlighet att ålägga den systemansvarige för distributionssystemet att, då denne avgör inmatningsordningen mellan produktionsanläggningar, prioritera anläggningar som använder förnybara energikällor eller avfall, eller kraftvärmeverk.

Femte punkten handlar om att skaffa energi för att täcka nätförlusterna med transparenta, icke-diskriminerande och mark- nadsorienterade förfaranden.

Sjätte punkten behandlar balansansvaret i det fall nätkonces- sionshavaren ansvarar för balans av eldistributionssystemet.

I sjunde och sista punkten föreskrivs att då den systemansvarige planerar en utveckling av distributionsnätet ska hänsyn tas till sådana åtgärder för styrning av energieffektivitet/energiefterfrågan eller distribuerad produktion som kan komma att ersätta behovet av att uppgradera eller ersätta elkapaciteten.

156

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Bedömning

Artikeln är huvudsakligen införd i ellagen. Det nya kravet på främ- jande av energieffektivitet tas om hand genom miljöbalkens bestämmelser. Vad gäller stadgandet att på affärsmässiga villkor driva, underhålla och utveckla näten får kravet på affärsmässighet anses ligga implicit i ellagen genom krav på åtskillnad, upphandling av förlustel och kravet på skäliga tariffer.

I övrigt uppfyller svensk lagstiftning direktivets krav.

3.8.3Artikel 26 – Åtskillnad av systemansvariga för distributionssystemet

Artikel 26 innehåller fyra punkter. Artiklarna 26.1 och 26.2 mot- svarar skrivningar i gamla direktivets artikel 15. Ett tillägg har gjorts i artikel 26.2 d som innebär att en övervakningsansvarig ska utses och att denne ”ska vara helt oberoende och ha tillträde till all nödvändig information om den systemansvarige för distri- butionssystemet och alla anknutna företag för att utföra sitt uppdrag”.

Artikel 26.3 är ny och innebär en skyldighet för medlems- staterna att se till att den systemansvarige för distributionssystemet som ingår i ett vertikalt integrerat företag övervakas av tillsyns- myndigheterna eller andra behöriga organ, så att den system- ansvarige inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Vidare stadgas att vertikalt integrerade systemansvariga för distributionssystem inte får, i synnerhet i samband med kommunikation och varumärkesprofilering, ge upphov till förvirring i fråga om den separata identitet som leveransdelen av det integrerade företaget har.

Den fjärde punkten motsvarar undantagsmöjligheten i det gamla direktivet.

Bedömning

Riksdagen beslutade den 21 oktober 2009 om ändring i ellagen avseende avgränsning av elnätsverksamhet. Därmed är det förra elmarknadsdirektivets (2003/54/EG) bestämmelser om åtskillnad genomförda i svensk lagstiftning.

157

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

Med ”den övervakningsansvarige” avses den person eller det organ som ansvarar för att övervakningsplanen följs. Denna person ska vara ”helt oberoende”. Det innebär att den person som utses att fungera som övervakningsansvarig kan utses inom elnätsföretaget, men ska ha en självständig ställning. Personen som utses bör vara erfaren och ha integritet samt mycket goda kunskaper inom området. Han ska även ges rätt befogenheter att genomföra upp- draget. Man kan jämföra med de personuppgiftsombud som ska utses enligt 38 § personuppgiftslagen (1998:204) PUL eller det uppdrag en internrevisor har. Ett personuppgiftsombud ska enligt PUL självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister för den ansvariga. Omsatt till ellagen skulle motsvarande bestämmelse innebära att den över- vakningsansvarige självständigt ska se till att nätföretaget upprättar övervakningsplanen på rätt sätt samt att nätföretaget också genomför sin övervakningsplan och de skyldigheter som är för- knippade härmed. I 38 § andra stycket PUL 38 § föreskrivs att personuppgiftsombudet ska anmäla till tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvarige har brutit mot bestämmelserna som gäller för personuppgifter och om han inte vidtar rättelse. Motsva- rande skyldighet bör den övervakningsansvarige åläggas. I 38 § tredje stycket PUL slutligen framgår att personuppgiftsombudet ska samråda med tillsynsmyndigheten vid tveksamhet om hur de bestämmelser som gäller för behandlingen av personuppgifter ska tillämpas. Den skyldigheten bör även den övervakningsansvarige ha. Den övervakningsansvarige ska ha tillgång till all nödvändig information om den systemansvarige för distributionssystemet och alla anknutna företag. Den övervakningsansvarige ska ansvara för att en övervakningsplan upprättas och lämnas in till nätmyndig- heten.

Övervakningsplaner ska tas fram av alla elnätsföretag med nätkoncession. Det kan förefalla att reglerna om övervaknings- ansvarig ska träffa samma subjekt som reglerna om skyldigheten att ta fram övervakningsplaner. Att ålägga även icke vertikalt integre- rade företag att utse övervakningsansvariga framstår som alltför långtgående. Kravet skulle då träffa väldigt små elnätsföretag där det är svårt att hitta en så självständig person som förestavas inom företaget. Risken är stor att små företag skulle behöva köpa tjäns- ten utifrån. Fördelarna av att ha en övervakningsansvarig torde inte uppväga detta. Utredningen har också diskuterat att istället harmo-

158

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

nisera reglerna kring övervakningsansvarig och övervakningsplanen genom att föreslå att endast vertikalt integrerade företag behöver upprätta övervakningsplaner. Detta var också El- och gasmark- nadsutredningens förslag då det förra direktivet skulle införlivas (SOU 2003:113). Dock valde regeringen att föreslå riksdagen att samtliga elnätsföretag skulle vara skyldiga att upprätta övervak- ningsplaner. Regeringen menade att den undantagsmöjlighet som fanns i direktivet borde utnyttjas avseende kraven på organisa- toriskt oberoende och oberoende vad avser beslutsfattande när det gäller innehavare av distributionssystem, trots att det fanns starka skäl som talade emot det. Genom att samtliga innehavare av distri- butionssystem ålades att ta fram övervakningsplaner tvingas samt- liga systemansvariga aktivt arbeta med att säkerställa att de i alla lägen agerar objektivt och icke-diskriminerande. Detta menade regeringen bidrog till att konkurrensförutsättningarna för företa- gen på marknaden blev mer lika (prop. 2004/05:62 s. 78). Utred- ningen har kommit fram till att därför inte föreslå några föränd- ringar i reglerna rörande övervakningsplanerna.

Den tredje punktens första del handlar om tillsyn över att den systemansvarige inte kan dra fördel av sin vertikala integration för att snedvrida konkurrensen. Detta torde falla under tillsynen av övervakningsplanerna och därmed kunna anses infört i lagen. Energimarknadsinspektionen i sin roll som nätmyndighet har till- syn över efterlevnaden av ellagen förutom i frågor som rör elsäker- het och driftssäkerheten hos det nationella elsystemet.

Den andra delen av tredje punkten stadgar att vertikalt integre- rade systemansvariga för distributionssystem inte får ge upphov till förvirring i fråga om den separata identitet som leveransdelen av det vertikalt integrerade företaget har. Detta gäller i synnerhet i samband med kommunikation och varumärkesprofilering, Här är det inledningsvis av intresse att diskutera vad som avses med kommunikation och varumärkesprofilering.

Ett företag kommunicerar på många sätt. Uppräkningen här är inte uttömmande. Kommunikation och varumärkesprofilering sker bl.a. genom marknadsföring, men även ett stort antal andra aktivi- teter och kontaktpunkter används för att kommunicera med kunderna och stärka företagets varumärke och position. Mark- nadsföring kan ske både genom mer allmängiltiga medel med stor spridning t.ex. genom annonskampanjer och reklamfilmer och på ett mer riktat sätt genom medskick i samband med att fakturan skickas ut eller annan direktreklam. Sådana medskick kan dels

159

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

omfatta mer renodlad reklam exempelvis för en närstående elleve- rantör, men även mer informativa och relationsbyggande utskick förekommer. De senare fungerar både som varumärkesprofilering och kundvård, och kan därmed utgöra ett viktigt led i företagens kommunikationsstrategi. Även de kontakter som sker genom företagens kundtjänst utgör en form av kommunikation, likaså utgör en eventuell kundombudsmans externa aktiviteter ofta exempel på kommunikation. Slutligen använder sig företagen av sina hemsidor på Internet som ett sätt att kommunicera med befintliga och potentiella kunder. Syftet med kommunikationen är dubbelt, dels att behålla befintliga kunder, dels att attrahera nya. Detta gör att ett enskilt företag ofta använder sig av flera av de ovanstående strategierna för att bevara eller förstärka sin position på marknaden.

Ett väl etablerat och respekterat varumärke utgör en viktig till- gång för ett företag, och är särskilt viktigt när produkten i fråga är förhållandevis homogen. För att skapa ett starkt och tydligt varu- märke utgör företagets kommunikationsstrategi en viktig del av varumärkesbyggandet. Förutsättningarna för att bygga ett starkt varumärke är generellt sett väl genomarbetade kommunikations- strategier som ofta tas fram till höga kostnader. I arbetet ingår allt från att ta fram en övergripande strategi, val av affärsinriktning (prisvärd, miljövänlig, hög servicenivå etc.) och därmed överens- stämmande avtalserbjudanden, lämplig logotyp etc. Med andra ord handlar det om att skapa en varumärkesstrategi som genom ett genomtänkt kommunikationsarbete skapar en god relation till kunderna. Värdet av ett varumärke utgörs till en stor del av hur kunderna uppfattar ett företag, och det ingår i vad som också brukar beskrivas som ett företags goodwill. Det utgör därmed även en viktig del av ett företags värde, då det är att se som en invester- ing i företagets varumärke och framtida avkastning.

Syftet med bestämmelsen i artikel 26 är att ett vertikalt integre- rat företag inte ska kunna dra otillbörlig nytta av den vertikala integrationen. Man kan tolka bestämmelsen som att den innebär ett förbud mot att vertikalt integrerade företag använder samma eller förväxlingsbara namn eller logotyper för sina elnätsföretag respek- tive sina elhandels- och produktionsföretag. Ett sådant förbud skulle medföra en mycket genomgripande förändring och innebära att det arbetet och de investeringar företagen gjort i sina varu- märken sedan avregleringen 1996 riskerar att omintetgöras. Det är inte heller säkert att ett förbud mot att använda samma namn inom

160

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

en koncern skulle bidra till att minska eventuell förvirring bland kunderna. Det finns en tydlighet i att det framgår att ett elhandelsföretag och ett elnätföretag tillhör samma koncern oavsett om detta skulle kunna tolkas som en fördel för det integrerade företaget.

Det saknas ett svenskt regelverk kring elföretagens kommuni- kation med kunderna oavsett om det gäller marknadsföring, varu- märkesprofilering eller annan kommunikation förutom den gene- rella lagstiftning som också gäller dessa företag. Det svenska regel- verket bör kompletteras med bestämmelser som anger att det tydligt ska framgå när det är elnätsföretaget som är avsändare.

Direktivet ger fortsatt möjlighet att undanta företag med färre än 100 000 anslutna kunder från reglerna i artikeln. Frågan om åtskillnad och undantag från reglerna för de mindre företagen har diskuterats och utretts ett flertal gånger. En redogörelse för detta återfinns i prop. 2004/05:62 s.73 ff.

3.8.4Artikel 27 – Skyldighet till konfidentiell behandling för systemansvariga för distributionssystemet

Artikeln motsvaras av artikel 16 i det tidigare direktivet och handlar om att den systemansvarige för distributionssystemet ska behandla kommersiellt känsliga uppgifter som denne erhåller inom ramen för sin affärsverksamhet konfidentiellt.

Bedömning

I samband med införlivandet av direktiv 2003/54/EG gjordes en genomgång av vilka möjligheter som fanns att ålägga anställda vid nätföretagen tystnadsplikt för vissa uppgifter. Man konstaterade då att anställda vid kommunalt ägda nätföretag omfattades av reglerna i tryckfrihetsförordningen samt i sekretesslagen. Man valde att inte förslå föreslå någon tystnadsplikt för anställda i privata eller statliga företag.

Den 30 juni 2009 trädde en ny lag ikraft som ersatte den gamla sekretesslagen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utredningen bedömer att det inte finns anledning att vidta några åtgärder med anledning av detta.

161

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

3.8.5Artikel 28 – Slutna distributionssystem

Artikel 28 är ny och behandlar slutna distributionssystem. Den består av fyra punkter. I första punken ges medlemsstaterna en möjlighet att föreskriva om att den nationella tillsynsmyndigheten ska kunna klassificera vissa elsystem som slutna distributions- system. För att system ska kunna klassificeras som slutna ska de distribuera el inom en geografiskt avgränsad kommersiell eller industriell plats eller plats där gemensamma tjänster tillhandahålls och som inte distribuerar el till hushållskunder. Vidare krävs att driften eller produktionsprocessen hos systemanvändarna är inte- grerad av särskilda tekniska skäl eller säkerhetsskäl, eller att syste- met huvudsakligen distribuerar el till ägaren eller den driftsansva- rige för systemet eller till företag med anknytning till ägaren av eller den driftsansvarige för systemet.

Om ett distributionssystem klassificeras som slutet får medlemsstaterna föreskriva att tillsynsmyndigheten undantar den driftsansvarige från skyldigheten att anskaffa energi för att täcka nätförluster och reservkapacitet inom sitt system. Vidare får tillsynsmyndigheten undanta det slutna systemet från skyldigheten att få tarifferna prövade innan de träder i kraft. Dock föreskrivs i punkten tre att om någon av användarna av det slutna systemet kräver det ska tarifferna ändå prövas innan de träder i kraft.

I punkten fyra finns ett begränsat undantag från förbudet att ha hushållskunder anslutna till det slutna distributionssystemet. Ett mindre antal hushållskunder som har anställning hos eller liknande koppling till ägaren av distributionssystemet och som befinner sig inom området kan få leveranser av el från det slutna systemet under en begränsad tid.

Bedömning

I Sverige finns en möjlighet att bygga och driva mindre elsystem utan nätkoncession. Enligt 2 kap. 4 § första stycket ellagen får regeringen föreskriva undantag från kravet på koncession i fråga om vissa slag av ledningar och stationer eller i fråga om ledningar inom vissa områden. Detta regleras i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), den s.k. IKN-förordningen. Energimarknadsinspektionen kan

162

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

lämna bindande besked om huruvida ett system omfattas av förordningen. Dessa nät kallas interna nät.

Ellagen är utformad på det sättet att de däri föreskrivna skyldig- heterna huvudsakligen endast åvilar den som använder sin ledning med stöd av en nätkoncession. Som nämnts är interna nät undan- tagna från kravet på nätkoncession, varför innehavare av sådana nät inte har de nämnda skyldigheterna. Tanken bakom detta frånsteg från huvudregeln är att innehavare av interna nät endast överför el för egen räkning. Om man ser till IKN-förordningen så finns dock numer ett relativt brett utrymme för undantag från huvudregeln och där det kan förekomma leveranser till hushållskunder eller andra än systemets ägare från ett internt nät.

Utredningen finner att IKN-förordningens tillämpningsområde är betydligt vidare än artikel 28. Detta innebär att artikel 28, som inte är tvingande, inte kan anses tillföra något ytterligare varför bedömningen blir att artikeln inte behöver genomföras.

EU-domstolen har i två domar tolkat artikel 20.15 i direktiv 2003/54/EG på det sättet att den utgör hinder för nationell lagstiftning som innebär att distributionssystem som är belägna på ett fysiskt sammanhörande verksamhetsområde, och till över- vägande del används för leverans av el till det egna företaget eller till närstående företag, regelmässigt undantas från tillämpningen av bestämmelserna om tredje parts tillträde (mål C-439-06 Citiworks och mål C-239-07 Julius Sabatauskas m.fl. Artikel 20 i det gamla direktivet motsvaras huvudsakligen av artikel 32.

Domen bör tolkas så att ett tredjepartstillträde till de icke koncessionspliktiga näten måste garanteras. I dag är det koncessio- nen som gör nätägaren skyldig att ansluta den som önskar till nätet. Något annat sätt att garantera ett tredjepartstillträde finns inte i det svenska regelverket. Det kan mot bakgrund härav ifrågasättas om IKN-förordningen har stöd i EU-rätten. Att se över IKN- förordningen ligger dock utanför denna utrednings uppdrag men det är utredningens uppfattning att en översyn bör genomföras snarast.

5 Artikel 20 i direktiv 2003/54/EG har rubriken ”Tillträde för tredje part” och reglerar rätten till tillträde till överförings- och distributionssystemen för tredje part.

163

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

3.8.6Artikel 29 – Kombinerat systemansvar

Artikeln rör de fall då en systemansvarig har ett kombinerat ansvar för såväl överföringssystemet som ett distributionssystem. Då det saknas anledning att införa denna regel i Sverige behandlas den inte heller i betänkandet.

3.9Kapitel VII - Särredovisning av olika verksamheter samt transparens i bokföringen

Kapitel VII innehåller bestämmelser om särredovisning av olika verksamheter samt transparens i bokföringen och omfattar artik- larna 30 och 31.

3.9.1Artikel 30 – Tillgång till räkenskaper

Artikel 30 motsvarar artikel 18 i det gamla direktivet. Artikeln består av två punkter och anger att medlemsstaterna eller behöriga myndigheter ska ha tillgången till elföretagens räkenskaper enligt artikel 31. Kommersiellt känsliga uppgifter ska behandlas konfi- dentiellt.

Bedömning

Artikel 30 är i princip likalydande med den tidigare artikel 18. Regeringen konstaterade i prop. 2004/05:62 att någon lagstift- ningsåtgärd inte var nödvändig för att genomföra direktivets bestämmelser om bokföringen hos elföretag och om myndighetens tillgång till elföretagens räkenskaper. Företag för överföring och distribution av el motsvaras av de företag som har nätkoncession och står under tillsyn av nätmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har rätt att ta del av de upplysningar och de handlingar som behövs för tillsynen. Utredningen anser att denna bedömning kvarstår och att ytterligare lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga.

164

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

3.9.2Artikel 31 – Särredovisning

Artikel 31 omfattar bestämmelser om särredovisning av elnäts- företagen. Artikel 31 är i princip likalydande med artikel 19 i det gamla direktivet.

Bedömning

Vid genomgången inför genomförandet av det andra inre mark- nadspaketet konstaterades att det inte krävdes några förändringar av det svenska regelverket med anledning av direktivets bestämmel- ser kring dessa frågor. Det aktuella regelverket återfinns i årsredo- visningslagen (1995:1554), förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, tryckfrihetsförordningen (1949:105), samt i ellagen (1997:857). Kravet i det aktuella direktiver har inte föränd- rats varför artikeln inte heller nu föranleder någon åtgärd.

3.10Kap VIII – Organisation av tillträde till systemet

Kapitel VII innehåller regelverket kring organisationen av tillträde till systemet och omfattar artiklarna 32 t.o.m. 34.

3.10.1Artikel 32 – Tillträde för tredje part

Artikel 32 omfattar reglerna för tillträde till näten för tredje part. Artikeln är indelad i två punkter.

Punkten 1 är oförändrad jämfört med det tidigare direktivet. Här anges att medlemsstaterna ska se till att det införs en ordning för tredjepartstillträd till överförings- och distributionssystem. Det ska finnas offentliggjorda tariffer som på ett icke-diskriminerande sätt tillämpas för alla berättigade kunder. Medlemsstaterna ska se till att tarifferna, eller metoderna för att beräkna dem, är godkända och offentliggjorda innan de träder i kraft.

Punkten 2 omfattar samma bestämmelser som tidigare, men omfattar även nya delar. Punkten 2 anger att den systemansvarige för ett överförings- eller distributionssystem får vägra tillträde till systemet om det saknas nödvändig kapacitet. I det nya direktivet anges att den som vägrar tillträde måste ange ”vederbörligen moti- verade skäl”, tidigare ”väl grundade skäl”. Skälen ska som tidigare

165

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

särskilt ta hänsyn till artikel 3, därutöver nämns nu även att de ska grundas på objektiva, samt tekniskt och ekonomiskt motiverade kriterier. Ett ytterligare tillägg anger att tillsynsmyndigheterna, om medlemsstaten föreskrivit det, eller medlemsstaten ska se till att dessa kriterier tillämpas konsekvent samt att en systemanvändare som vägrats tillträde har tillgång till ett tvistlösningsförfarande. Härmed avses inte den särskilda tvistlösningsinstans som utred- ningen föreslår för konsumenter. Tillsynsmyndigheten ska se till att den systemansvarige för överförings- eller distributionssystem tillhandahåller relevant information om vilka åtgärder som skulle krävas för att förstärka nätet (tidigare systemet). I det tidigare direktivet angavs att det var medlemsstaten som skulle se till att den systemansvarige tillhandahöll den relevant information som erfordrades för att stärka systemet, dvs. bestämmelsen är i princip oförändrad i sak. Den som begär sådan information kan åläggas en rimlig avgift för tillhandahållandet.

Bedömning

I prop. 2004/05:62 Genomförande av EU:s direktiv om gemen- samma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. konstaterade regeringen att enligt den svenska ellagstiftningen har elkunderna rätt till anslutning till elnätet och därefter rätt till överföring av el. Nätinnehavaren kan dock vägra anslutning om han saknar ledig kapacitet, något som också då accepterades enligt direktivet. Nätinnehavarnas tariffer publiceras vidare enligt bestämmelserna i Närings- och teknikutvecklingsverkets före- skrifter (NUTFS 1999:1). Den svenska ellagstiftningen ansågs därmed uppfylla direktivet undantag för att tarifferna eller meto- derna varpå tariffsättningen baseras inte godkändes innan de trädde i kraft.

Sverige har infört nya bestämmelser i 5 kap. ellagen om för- handsprövning av elnätstariffer. Regelverket ska tillämpas fullt ut med början den 1 januari 2012 och innebär att en intäktsram ska fastställas senast två månader innan tillsynsperioden börjar. Tillsynsperioden ska vara fyra kalenderår om det inte finns sär- skilda skäl för avvikelser. För närvarande arbetar Energimarknads- inspektionen med att ta fram en tillsynsmodell för förhands- regleringen av intäktsramarna för elnätsverksamheten, fastställa en metod för beräkning av intäktsramar samt ta fram föreskrifter och

166

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

information till elnätsföretagen för att tydliggöra deras rapporte- ringsskyldigheter gentemot inspektionen. Nätinnehavarnas tariffer publiceras vidare enligt bestämmelserna i Närings- och teknik- utvecklingsverkets föreskrift Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el (NUTFS 1999:1). Denna föreskrift ingår bland de föreskrifter som Energimarknadsinspektionen nu förfogar över. Det svenska regelverket uppfyller därmed direktivet i dessa delar.

Enligt den svenska ellagen har den som har nätkoncession skyldighet att på skäliga villkor ansluta en elektrisk anläggning om det inte finns särskilda skäl att vägra. Nätmyndigheten (Energi- marknadsinspektionen) prövar eventuella tvister på ansökan från en av parterna. Den som har nätkoncession är också skyldig att på skäliga villkor överföra el för annans räkning. Ellagen innehåller inte explicit bestämmelser som anger att ett beslut att vägra ansluta en elektrisk anläggning ska omfatta vederbörligen motiverade skäl vilka ska belysa artikel 3 (skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och skyddet av kunderna) samt grundas på objektiva, samt tekniskt och ekonomiskt motiverade kriterier. Dock säkerställs detta genom inspektionens prövning i ärendet om frågan hänskjuts dit.

Det svenska regelverket saknar dock en bestämmelse som anger att beslut att vägra tillträde i enlighet med artikel 32 ska motiveras. En sådan bestämmelse bör därmed införas i ellagen.

Det finns i dag vissa möjligheter att driva mindre, s.k. interna nät, utan koncession och i dessa finns inte något tredjepartstillträde garanterat. EU-domstolen har i två domar tolkat artikel 20.1 i direktiv 2003/54/EG, vilken motsvarar punkten 1 i denna artikel. Domstolen kom fram till att ett tredjepartstillträde måste garante- ras av medlemsstaten (mål C-439-06 Citiworks och mål C-239-07 Julius Sabatauskas m.fl.). Se vidare resonemang ovan, avsnitt 3.8.5.

3.10.2Artikel 33 – Öppnande av marknaderna och ömsesidighet

Artikel 33 omfattar reglerna om öppnande av marknaderna och ömsesidighet och motsvaras av artikel 21 i det tidigare direktivet.

167

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

SOU 2010:30

Bedömning

Artikeln kräver ingen åtgärd.

3.10.3Artikel34 – Direktledningar

Artikel 34 omfattar reglerna om direktledningar och motsvaras av artikel 22 i det tidigare direktivet.

Bedömning

Artikeln är i princip oförändrad och kräver ingen åtgärd.

3.11Kapitel IX – Nationella tillsynsmyndigheter

Kapitel IX behandlar nationella tillsynsmyndigheter och omfattar artiklarna 35 t.o.m. 40.

3.11.1Artikel 35 – Tillsynsmyndigheternas utnämning och oberoende

Artikel 35 behandlar tillsynsmyndigheternas utnämning och oberoende. Artikeln motsvarar artikel 23.1 i det tidigare direktivet. Andemeningen i artikel 35 motsvarar de två första meningarna i den tidigare artikeln 23.1, men artikel 35 är betydligt mer utförlig.

Artikeln innehåller fem punkter. I punkten 1 stadgas att varje medlemsstat ska utse en nationell tillsynsmyndighet på nationell nivå. I punkten 2 slås dock fast att punkt 1 inte ska påverka utnäm- ningen av andra tillsynsmyndigheter på regional nivå i medlems- staterna, förutsatt att det finns en företrädare på hög nivå för representation och kontakt på gemenskapsnivå i den tillsynsnämnd som ingår i byrån.

En undantagsmöjlighet från punkten 1 finns i punkten 3. En medlemsstat kan utse en tillsynsmyndighet för mindre system på ett geografiskt separat område vars konsumtion 2008 understeg 3 procent av den samlade konsumtionen i den medlemsstat där området är beläget. Det finns även i detta fall regler om representa- tion och kontakt på gemenskapsnivå.

168

SOU 2010:30

Genomgång av direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre …

Punkten 4 anger att medlemsstaterna ska garantera tillsyns- myndighetens oberoende och säkerställa att myndigheten utövar sina befogenheter på ett opartiskt och transparent sätt. Följande ska gälla när tillsynsmyndigheten utför de uppgifter som den tilldelas i enlighet med detta direktiv och tillhörande lagstiftning. Tillsynsmyndigheten ska vara juridiskt åtskild från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga och privata organ.

Vidare ska dess personal och de personer som svarar för dess ledning

i)agera oberoende av marknadsintressen, och

ii)inte söka eller inhämta direkta anvisningar från någon regering eller annat offentligt eller privat organ när de utför sina tillsynsuppgifter. Detta krav inkräktar inte i förekommande fall på ett nära samarbete med andra berörda nationella myndig- heter eller på de allmänna politiska riktlinjer som regeringen utfärdat och som inte avser tillsynsskyldigheter och tillsyns- befogenheter enligt artikel 36.

Slutligen innehåller punkten 5 regler om att medlemsstaterna, för att bevara tillsynsmyndighetens oberoende ställning, ska se till att tillsynsmyndigheten kan fatta självständiga beslut oberoende av något politiskt organ. Medlemsstaten ska även se till att myndig- heten har särskilda årliga budgetanslag med självständigt ansvar för den anslagna budgetens genomförande och tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina uppgifter. Därvid ska medlemsstaten se till att ledamöterna i tillsynsmyndig- hetens styrelse eller, om sådan inte finns, tillsynsm