Tilläggsdirektiv till Utredningen om Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverket ICT från övriga Banverket (N 2010:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 16 september 2010

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 4 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera och föreslå hur Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster kan säkerställas med bibehållen driftsäkerhet vid en separation av hela eller delar av Banverkets enhet ICT (information and communication technology) från övriga Banverket. Verksamheten vid Banverket överfördes den 1 april 2010 till den nya myndigheten Trafikverket. Uppdraget ska enligt direktivet redovisas senast den 31 oktober 2010.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2010.

                 (Näringsdepartementet)