Inrättande av ett ITS-råd

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2010

Sammanfattning

Ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, inrättas för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations- och kommunikationsteknik (IT) inom transportsystemet för att nå de transport- och näringspolitiska målen. ITS-rådet ska utveckla former för samarbete mellan myndigheter och näringsliv, ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra aktörers arbete med att genomföra handlingsplanen för ITS samt verka för ett ökat svenskt agerande i EU på ITS-området.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2012.

Bakgrund

Regeringen gav den 10 september 2009 Vägverket i uppdrag att efter samarbete med berörda myndigheter, näringsliv och organisationer ta fram en strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) i transportsystemet. Skälen till uppdraget var att ITS redan i dag är ett naturligt verktyg för att genom bättre trafikledning öka kapaciteten och säkerheten samt minska miljöpåverkan inom flyget, sjöfarten och järnvägen. Utvecklingen inom vägtransportsystemet har dock inte kommit lika långt. ITS har även en viktig roll när det gäller utvecklingen av trafikslagsövergripande lösningar där utmaningen är att göra transportsystemet som helhet mer effektivt och användbart.

Vägverket redovisade uppdraget den 1 mars 2010 i rapporten Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) (VV publikation 2010:16). I rapporten framförs att användningen av ITS bl.a. hindras av låg tillgång på grundläggande data om transportsystemet och dess användning, otydliga roller och ansvar samt dåligt samverkande system. Man anför att viktiga strategier för framgång är att anlägga ett användarperspektiv, skapa utökat samarbete mellan offentligt och privat samt att genomföra pilot- och demonstrationsprojekt i fält. Vägverket lyfter särskilt fram etablerandet av ett svenskt samordningsforum för ITS som en angelägen åtgärd för att på ett bra sätt kunna genomföra handlingsplanen.

Trafikverket har enligt regleringsbrevet för 2010 ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av Vägverkets handlingsplan. I regleringsbrevet anges att regeringen avser att tillsätta ett ITS-råd som stöd i arbetet.

Uppdraget

Ett ITS-råd inrättas för att bättre ta till vara möjligheterna med att använda IT inom transportsystemet för att nå de transportpolitiska målen. ITS-rådets huvuduppgift är att påskynda införandet av trafikslagsövergripande ITS-lösningar. Det ger mervärden och nytta för såväl individer som samhälle och bidrar till uppfyllandet av de transport- och näringspolitiska målen.

ITS-rådet ska därför utveckla former för samarbete mellan myndigheter och näringsliv, ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra aktörers arbete med att genomföra handlingsplanen för ITS samt verka för ett ökat svenskt agerande i EU på ITS-området.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2012.

             (Näringsdepartementet)