Tilläggsdirektiv till utredningen om domstolar och domare (Ju 2010:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 november 2009 har chefen för Justitiedepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en lag om domstolar och domare. I uppdraget ingår också att överväga behovet av att dels förändra den befintliga chefsstrukturen i domstolarna, dels skapa nya befattningar som inte innebär chefskap (dir. 2009:106).

Uppdraget utvidgas så att utredaren också ska analysera behovet av dels lagändringar till följd av vissa föreslagna ändringar av behörighetsreglerna i de högsta domstolarna, dels lagbestämmelser om krav på svenskt medborgarskap för den som, utan att vara ordinarie domare, utövar rättskipningsuppgifter. Utredaren ska lägga fram fullständiga författningsförslag. Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Bakgrunden till utvidgningen av uppdraget är att regeringen i den nämnda propositionen föreslår en ändring i regeringsformen som innebär att den som är eller har varit ordinarie domare i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen (nuvarande Regeringsrätten) ska få tjänstgöra som ledamot i båda domstolarna. I propositionen görs bedömningen att förslagen torde föranleda behov av följdändringar i lag (a. prop. s. 129). I samma proposition föreslås en bestämmelse i regeringsformen om att ordinarie domare ska vara svensk medborgare och att krav på medborgarskap för behörighet att utöva rättskipningsuppgifter i övrigt får uppställas endast i lag eller enligt förutsättningar som anges i lag (a. prop. s. 239 och 240).

Enligt de ursprungliga direktiven ska utredarens uppdrag redovisas senast den 31 december 2010. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.

                   (Justitiedepartementet)