Tilläggsdirektiv till Nyal el- och gasmarknadsutredningen (N 2009:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2010

Sammanfattning

Regeringen beslutar om förlängd tid för utredningsuppdraget. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2010.

Förlängd redovisningstid för utredningsuppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 april 2009 gav chefen för Näringsdepartementet en särskild utredare i uppdrag att se över behovet av ytterligare förändringar av lagstiftning och regelverk i övrigt på el- och naturgasmarknaderna i enlighet med direktiv (2009:21) för ett genomförande av det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Utredaren skulle slutredovisa uppdraget senast den 1 mars 2010. Tiden för redovisning av utredningsuppdraget behöver förlängas. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2010.

            (Näringsdepartementet)