Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Jo 2009:02)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2010

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 4 juni 2009 gav chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll.

Enligt direktiven skulle utredaren ha slutfört sitt arbete den 31 januari2011. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 maj 2011.

                (Jordbruksdepartementet)