Tilläggsdirektiv till Medierådet (U 1990:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 16 december 2010.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 juni 1990 inrättade chefen för Utbildningsdepartementet ett råd mot skadliga våldsskildringar (dir. 1990:40). Rådet antog 2004 namnet Medierådet. Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till rådet den 22 december 1998 (dir. 1998:110), den 5 juni 2003 (dir. 2003:75) och den 12 november 2009 (dir. 2009:103).

Avslutande av rådets uppdrag

Syftet med Medierådets verksamhet är att minska riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och unga. Riksdagen har fattat beslut om propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61). I propositionen görs bedömningen att en ny myndighet, Statens medieråd, bör inrättas med uppgift att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Det innebär att den verksamhet som i dag utförs av kommittén Medierådet överförs till den nya myndigheten och att kommittén upphör.

Medierådet ska avsluta sin verksamhet den 31 december 2010.

                     (Kulturdepartementet)