Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser (Fö 2008:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 mars 2010

Ändring i uppdraget

Alternativ handlingsväg för utökad helikopterförmåga

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 oktober 2008 har chefen för Försvarsdepartementet gett en särskild utredare i uppdrag att utreda hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras (dir. 2008:118). Utredaren skulle enligt direktiven redovisa frågorna om det s.k. helikopter 4-systemet senast den 31 december 2008. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 1 december 2009.

Regeringen fattade den 18 december 2008 beslut om tilläggsdirektiv (dir. 2008:148), som innebar att utredningstiden avseende frågorna om helikopter 4-systemet förlängdes till den 31 mars 2009 och tidpunkten för slutredovisning av uppdraget flyttades fram till den 1 mars 2010.

Efter utredarens framställning förlängdes utredningstiden för frågorna om helikopter 4-systemet till den 30 juni 2009 (dir. 2009:27).

I juni 2009 redovisade utredaren delrapporten Försvarsmaktens helikopter 4 - frågan om vidmakthållande eller avveckling? (SOU 2009:67). Av delrapporten framgår att det finns brister i helikopterbataljonens mark- och sjöoperativa förmåga under perioden fram till 2020. Vidare framgår att relativt 2006 års preliminära förbandsmålsättning för helikopterbataljonen återfinns brister framförallt rörande medeltung helikopterkapacitet.

Regeringskansliet anser att behovet av medeltung helikopterkapacitet för olika uppgifter ytterligare bör kartläggas. Vidare bör förutsättningarna för en förstärkning av den medeltunga helikopterkapaciteten analyseras, liksom tillvägagångssätten för en eventuell förstärkning.

Uppdraget ändras så till vida att punkterna 1-4 i det ursprungliga uppdraget utgår. Utredaren ska i stället
1. med utgångspunkt i regeringens styrdokument samt
  aktuella och långsiktiga behov, kartlägga förmågan att
  understödja Försvarsmaktens insatsförband med medeltunga
  helikoptrar för olika uppgifter, samt kartlägga eventuella
  begränsningar hänförliga till helikopterförbandet,
2. utifrån kartläggningen analysera och lämna förslag på
  hur den medeltunga helikopterförmågan kan ökas och inom
  vilka tidsramar; utredaren ska därvid beskriva olika
  ambitionsnivåer för en eventuell förmågeökning och lämna
  en konsekvensbeskrivning, samt
3. klarlägga vilka krav en ökad förmåga att understödja
  Försvarsmaktens insatsförband med medeltunga helikoptrar
  ställer på dimensionering och organisation av
  helikopterförbandet samt stödjande myndigheter och
  funktioner.
Förlängd tid för uppdraget

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 23 juni 2010.

    (Försvarsdepartementet)