Tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 14 oktober 2010

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 april 2008 kommittédirektiv om en översyn av vissa frågor om upphovsrätt (dir. 2008:37). I uppdraget ligger att se över bestämmelserna om upphovsrättens övergång i 3 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), vissa frågor om avtalslicenser m.m. samt hela upphovsrättslagen i redaktionellt och språkligt hänseende. Enligt direktiven skulle frågorna om upphovsrättens övergång och vissa frågor om avtalslicens redovisas i ett delbetänkande senast den 31 oktober 2009 och uppdraget i övrigt senast den 31 oktober 2010. Genom beslut om tilläggsdirektiv den 25 juni 2009 utökades uppdraget till att omfatta vissa ytterligare frågor avseende framför allt avtalslicenser. Samtidigt förlängdes utredningstiden så att slutredovisning av uppdraget skulle ske den 31 januari 2011, och tiden för delbetänkandet flyttades fram (dir. 2009:65). Den 8 april 2010 överlämnades delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Utredningstiden förlängs. Kvarvarande del av uppdraget ska i stället redovisas senast den 8 april 2011.

                    (Justitiedepartementet)