den 24 november

Fråga

2010/11:97 Efterlevnad av FN:s resolution 1325 och 1820

av Eva Flyborg (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325. I resolutionen slås det fast att genusperspektivet ska beaktas i all fredsfrämjande verksamhet. Bland annat diskuteras möjligheten att integrera ett genusperspektiv i mandaten för de fredsbevarande operationerna, att tillsätta en genusrådgivare inom DPKO och att etablera genuskontor i fältmissionerna. En grundförutsättning för att lyckas med återuppbyggnaden av det civila samhället är att även kvinnor är delaktiga i processen. Inte minst i den pågående konflikten i Afghanistan torde kvinnors ökade delaktighet i samhället vara av särskild vikt.

Margot Wallström blev i januari detta år utnämnd till FN:s första särskilda representant att genomföra FN-resolutionen 1820 om sexuellt våld i krigsdrabbade områden. När Wallström den 14 oktober återrapporterade till säkerhetsrådet rörande sitt uppdrag i Kongo-Kinshasa framförde hon skarp kritik och anklagade regeringstrupperna FARDC för att systematiskt ha våldtagit hundratals personer i Walikale-regionen.

Med anledning av det anförda vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt han i Sverige och i internationella sammanhang har för avsikt att arbeta för att FN:s resolutioner 1325 och 1820 efterlevs.