den 18 november

Fråga

2010/11:79 Lagen om tillståndsplikt för kampsporter

av Kerstin Engle (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Våren 2006 antog riksdagen med brett stöd propositionen om Lag om tillståndsplikt för vissa kampsporter.

För att få en enhetlig bedömning i hela landet inrättades Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro. Både riksdag och regering var mycket tydliga med att en avgörande fråga för tillstånd var matchlängden.

I september 2010 genomfördes en gala i Karlstad som fått tillstånd för längre matchtid än vad de generella reglerna tillåter. I november 2010 genomfördes en gala i Stockholm som också fått tillstånd till längre matchtid. Vid båda dessa beslut var delegationen oenig och den medicinskt sakkunnige hade en avvikande mening. Av förarbetena till lagen framgår att skälen till att införa reglering med tillståndskrav för kampsporter som tillåter våld som träffar huvudet var risken för skador, främst hjärnskador.

Med hänsyn till den utveckling som nu kan ses när det gäller tillämpningen av den aktuella lagstiftningen är min fråga om kultur- och idrottsministern avser att ta något initiativ till att förändra reglerna så att det krävs enhällighet för att en ansökan om tillstånd ska bifallas.