den 17 november

Fråga

2010/11:78 Framtiden för Rett Center

av Gunnar Sandberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Rett Center är ett nationellt svenskt center för personer med den sällsynta och allvarliga diagnosen Retts syndrom. Retts syndrom är en neurologisk störning som drabbar företrädesvis flickor i spädbarnsåldern. Centret fungerar som specialistklinik, forsknings- och utvecklingsenhet och kompetenscenter. Rett Center drivs av Jämtlands läns landsting som en fristående klinik för högspecialiserad vård. Sedan slutet av 2002 har staten det finansiella ansvaret för Rett Center. När den nya borgerliga regeringen tillträdde hamnade anslaget i stället i en hantering via regleringsbrev, vilket gör att osäkerheten ökar och framförhållningen för verksamheten drabbas radikalt. Nu ingår Rett Center tillsammans med andra verksamheter i bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet. Dessa bidrag ska omprövas årligen. Detta gör att Rett Center inte långsiktigt kan känna att man kan ta ansvaret för att driva ett nationellt åtagande fullt ut. Det är självklart att rätten till bästa vård ska gälla även för patienter med en sällsynt diagnos. För att Rett Center ska kunna planera och ta ett nationellt ansvar behöver den statliga bidragsgivningen från regeringen hanteras på ett sådant sätt så att Rett Center kan få mer långsiktiga besked om villkoren för den statliga finansieringen.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att Rett Center ska ges långsiktiga planeringsförutsättningar för sin verksamhet?