den 7 september

Fråga

2010/11:676 Personal- eller närvaroliggare

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag hade den 23 mars 2011 en interpellationsdebatt med statsrådet angående personal- eller närvaroliggare. Bakgrunden var att regeringens utredare Lars Korsell i ”Närvaroliggare och kontrollbesök” den 30 september 2009 presenterat ett färdigt författningsförslag om hur lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher kunde utvidgas till fler branscher samt förbättras i övrigt (Ds 2009:43). Utöver frisörs- (hårvårds) och restaurangbranscherna skulle bygg- och tvätteriverksamheterna tillföras. Till saken hör att byggbranschen länge haft ett kraftfullt program mot skattefusk och illojal konkurrens vari kravet på personal- eller närvaroliggare ingått.

I interpellationsdebatten hänvisade statsrådet till att frågan behövde ytterligare beredas och att en särskild utredare tillsatts för att utreda frågan om månadsvisa kontrolluppgifter. Denne skulle redovisa sina förslag den 21 april 2011. Därför ville statsrådet avvakta de förslagen innan han övervägde att utöka personalliggarsystemet.

För att undvika att Skatteutskottet inleder en egen process för att stifta lag i ärendet är min fråga till statsrådet:

Avser finansministern att ta initiativ till att det under hösten läggs fram en proposition rörande personal- eller närvaroliggare samt kontrollbesök?