den 31 augusti

Fråga

2010/11:668 Försäljning av egenproducerade ägg på lokal marknad

av Tina Ehn (MP)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

En äggproducent med 30-40 hönor säljer sina ägg i en egen ekobutik i Alingsås ca 15 kilometer från produktionsstället. Mycket närproducerade ägg. Detta riskerar nu att stoppas av kommunen eftersom det inte anses uppfylla kraven på en ”lokal marknad”.

I EU:s handelsnormer för ägg står: Medlemsstaten får i enlighet med nationell lagstiftning fastställa definitionen av termerna "lokal offentlig marknad", "försäljning från dörr till dörr" och "produktionsregion". Men kommunen har dock bötfällt ägaren eftersom de tolkar begreppet ”lokal marknad” som en marknadsplats det vill säga ”torghandel”.

Då ärendet har uppmärksammats på flera håll har en fråga ställts till kommissionen avseende vad som kan avses vara en riktig tolkning av begreppet en ”lokal marknad”, och svaret löd som följer: Enligt punkt A.1.2 i bil. XIV till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 har varje medlemsstat exklusiv behörighet att enligt gällande nationell lagstiftning fastställa vad som avses med ”lokal offentlig marknad” när det gäller handelsnormer för ägg.

Av svaret att döma, verkar det finnas utrymme för en nationell tolkning. Med tanke på att Sverige ska profilera sig som det nya matlandet där människor ska inspireras till att producera mer av inhemska livsmedel vill jag fråga ministern:

Avser landsbygdsministern att vidta några åtgärder för att förtydliga reglerna över vad som kan anses gälla i den nationella lagstiftningen avseende ”lokal offentlig marknad” för att undanröja alltför snäva tolkningar?