den 17 augusti

Fråga

2010/11:657 Barnstatistik

av Jennie Nilsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Statistiska centralbyrån (SCB) beskriver i sitt budgetäskande hur SCB har på uppdrag av regeringen sedan 1999 framställt årlig basstatistik om barn och deras föräldrar på uppdrag av Socialdepartementet. Statistiken är viktig för analyser av barns levnadsvillkor och åtgärder för att förbättra barnens situation i samhället.

Från och med år 2008 har statistiken klassats som officiell. För att säkerställa kontinuitet i redovisningen föreslår SCB att den övergår till anslagsfinansiering. Med anslagsfinansiering ges möjlighet till framtagande av en basstatistik samt då och då återkommande fördjupningsrapporter.

SCB skriver att ingen omprioritering föreslås vid oförändrat resursläge. Upphör däremot uppdragsfinansieringen så upphör statistikframställningen.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att säkerställa en fortsatt bra statistik kring barns levnadsvillkor?