den 11 augusti

Fråga

2010/11:649 Kvinnor med allvarligt självskadebeteende

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I dag finns det endast en regionklinik i Sverige som tar emot och jobbar med kvinnor och unga tjejer med allvarligt självskadebeteende. Trycket på regionkliniken i Växjö blir därför hårt, och efterfrågan av platser ökar och vårdkön har mer än fördubblats det senaste året. I en intervju i Smålandsnytt den 8 augusti 2011 säger verksamhetschefen följande: ”Läget är problematiskt för den här patientkategorin. Kön växer, vi har fullt vilket gör att patienterna måste vänta länge på att få vård.”

Att skära sig själv eller utföra cutting, vilket är det internationella begreppet bland ungdomar, har blivit alltmer uppmärksammat både i medier och på internet. Mot bakgrund av att det är ett högt antal självskadande flickor och kvinnor så måste detta tas på allvar. Vi måste få fram kunskap om varför de mår så dåligt. Att se problemet utifrån flera perspektiv kan vara en väg att finna bättre rehabilitering men också att jobba förebyggande. Det handlar om såväl individperspektiv som att se det utifrån det samhälleliga.

Problematiken och den långa vårdkön gör att det kan behövas ett nationellt perspektiv, till exempel ett nationellt centrum någonstans i landet för kvinnor med svår självskadeproblematik.

Avser ministern att ta något initiativ för att köerna på regionkliniken i Växjö ska minska vad gäller kvinnor med allvarligt självskadebeteende och är ministern beredd att införa ett nationellt centrum för kvinnor med allvarligt självskadebeteende?