den 28 juli

Fråga

2010/11:642 Statsrådens svarstider för skriftliga frågor

av Anders Karlsson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

En av riksdagens viktigaste funktioner är kontrollfunktionen. Regeringen och statsråden är ansvariga inför riksdagen och riksdagens ledamöter ska fortlöpande kunna kontrollera och påtala eventuella brister i statsrådens ämbetsutövning. Begås felaktigheter ska statsrådet anmälas till konstitutionsutskottet.

Fråge- och interpellationsinstitutet är en del av kontrollfunktionen. Genom att besvara skriftliga frågor och interpellationer visar statsråden sin vilja till transparens i sin ämbetsutövning. Genom att långhala svar på skriftliga frågor eller ge intetsägande svar samt genom ovilja att ta interpellationsdebatter sänder statsråd en signal om slutenhet. Ytterst handlar det om ett slags nonchalans, nedlåtenhet och trots mot riksdagen och dess ledamöter.

Jag har sett flera tecken på detta från olika statsråd, inte minst finansministern. Jag vill nu ta upp ett konkret fall. Min skriftliga fråga 2010/11:623 Tullverkets framtid, inlämnad den 23 juni, kommer enligt uppgift från kammarkansliet att besvaras först den 9 augusti, detta trots att riksdagen har ett regelverk som säger att skriftliga frågor sommartid ska besvaras inom 14 dagar. Min fråga är ställd till statsrådet Attefall men kan ha överlämnats till statsrådet Borg, vilket är orsaken till att han nämns tidigare.

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att skärpa statsrådens besvarande av skriftliga frågor?