den 15 juli

Fråga

2010/11:638 Kvotering som en del av jämställdhetspolitiken

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, som antogs av riksdagen den 16 maj 2006, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I det första av delmålen, En jämn fördelning av makt och inflytande, betonas att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

I vårt grannland Norge har man en lag som anger att bolagens styrelser ska bestå av minst 40 procent av vardera kön. Lagen har varit verkningsfull och skulle åstadkomma liknande resultat i Sverige om regeringen hade ambitioner att fullfölja riksdagens mål för jämställdhetspolitiken. Nyligen har Europaparlamentet uppmanat medlemsstaterna och kommissionen att vidta åtgärder, bland annat genom att införa kvotering för att öka andelen kvinnor i företagens styrande organ. Inom EU har både Spanien och Frankrike redan lagstiftat i frågan.

Min fråga till statsrådet Nyamko Sabuni är följande:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att regeringen i höst ska lägga fram förslag om att kvotering till bolagsstyrelser ska införas?