den 23 juni

Fråga

2010/11:624 Husbehovsfiskets situation

av Peter Jeppsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Fiskeriverket har tagit fram ett förslag till ändrade föreskrifter för fiske i bland annat Östersjön, avseende nätfiske på grundare vatten än tre meter.

Ett förbud mot nätfiske mellan den 1 januari och den 30 april kommer att slå undan benen på husbehovsfiskare som har haft detta som en berättigad rättighet under alla tider. I sin förklaring till förslaget motiverar Fiskeriverket det med att man vill värna om laxöringens fortlevnad.

Enligt min mening kan detta argument starkt ifrågasättas med tanke på att detta aktuella husbehovsfiske på inget sätt är fråga om något rovfiske, utan att det helt klart är fråga om ett fiske som garanterar en levande kustmiljö genom sin småskalighet.

Går förslaget igenom finns det inte mycket kvar för husbehovsfiskarna, och det i sin tur innebär att det levande småskaliga kustfisket riskerar att bli ett vackert ord utan allvarlig mening. Under maj månad börjar det växa mängder med olika sorter av sjögräs, vilket innebär att det i praktiken blir näst intill omöjligt att fiska med nät.

Min fråga till landsbygdsministern blir i och med det ovan anförda:

Vad avser landsbygdsministern att göra så att Fiskeriverkets förslag till föreskrifter inte ska innebära ett omöjliggörande för husbehovsfiskare att få utföra sina rättigheter att fånga öring innanför tre meters djupgräns från norska gränsen till Listershuvuds fyr i Blekinge län?