den 20 juni

Fråga

2010/11:598 Risk för myggproblem efter regeringens krav

av Mikael Oscarsson (KD)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Nedre Dalälvsområdet har under flera decennier varit svårt ansatt av mygginvasioner av den så kallade översvämningsmyggan. När regeringen nu har fattat årets beslut är det med en kravskrivelse om extraordinära insatser i form av uppföljning av faunan före och efter bekämpningen. Trots att insatsen beviljats kan detta krav komma att omöjliggöra årets myggbekämpning, på grund av kraftigt ökade kostnader för ytterligare personal, införskaffandet av ett stort antal insektsfällor samt drift. Bekämpningsverksamheten, som finansieras av berörda kommuner och länsstyrelser, har inte ekonomiskt utrymme för detta.

Uppföljningens utformning är direkt hämtad från en utredning där författarna själva tydligt visar att de bara presenterar ett förslag som behöver diskuteras före igångsättning. Förutom kraftig fördyring innebär avsaknaden av dialog att utformningen till dels är direkt felaktig i relation till vad som ska studeras.

Redan i dag vet vi dock, utifrån svenska och internationella erfarenheter, att inga andra än stickmyggslarverna påverkas av bekämpningen vid den dos som används i Sverige. Även om man aldrig kan utesluta att någon organism vid något tillfälle kan påverkas av bekämpningen, finns det efter 30 år av forskning inget som tyder på att det finns risk för några betydande miljöeffekter. Därför är det beklagligt att verksamheten med att bekämpa myggen inte ges längre framförhållning än ett år. Varje år måste regeringen ta beslut – trots att problemet återkommer varje år, förutom torrår. Det enda rimliga vore att ge tillstånd för bekämpning i drabbade områden i fem år.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att garantera att befolkningen kring nedre Dalälven inte ska drabbas negativt av det tvingande villkoret om uppföljning i regeringens beslut?