den 16 juni

Fråga

2010/11:591 Arbetsmiljön vid yrkesinriktade program

av Gunnar Sandberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Ungefär hälften av gymnasieeleverna i Sverige går på yrkesförberedande program, som till exempel bygg-, el- och hotell- och restaurangprogrammet, där 15 veckors praktik på en arbetsplats ingår.

Skolorna har dock dålig kontroll på arbetsmiljön vid de yrkesinriktade programmen. Mer än nio av tio skolor som Arbetsmiljöverket inspekterat saknade rutiner för att bedöma olycksrisker.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det är ett anmärkningsvärt dåligt resultat, som innebär att eleverna utsätts för risker som kan och ska förebyggas.

Eleverna utsätts för stora risker under sin praktik. Arbetsmiljöverkets statistik visar att antalet anmälda olyckor från gymnasiernas yrkespraktik ökade under fjolåret, från tidigare år då de legat kring 90 per år, till 120 olyckor. Skador av maskiner, transportutrustning och handverktyg samt av djur var de vanligaste.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att skolledning och lärare saknar både tid och kunskap om arbetsmiljön för de praktiska momenten i utbildningen.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att säkerställa att elever vid yrkesförberedande program inte utsätts för onödiga risker?